Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo."

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012

2 Innhold Styreleders refleksjoner...3 Styrets beretning...4 Arbeidsgiverpolitikk...5 Næringspolitikk...9 Sikkerhet...12 Miljø...13 Kurs og konferanser...14 Forskning og utvikling...14 Økonomi...15 Medlemmer i NHO Sjøfart...16 NHO Sjøfart NHO Sjøfart er en arbeidsgiver og bransjeforening for innenriks skipsfart. På generalforsamlingen i 2012 endret foreningen navn fra Rederienes Landsforening. Rederienes Landsforening ble stiftet 15. april 1912 som en arbeidsgiverforening under navnet Redernes Arbeidsgiverforening (R.A.F). Foreningen ble fra starten og frem til etableringen av NHO 1. januar 1989 administrert av Norsk Arbeidsgiverforening. På generalforsamling 31. mai 1990 ble R.A.F. omdannet til en kombinert bransje og arbeidsgiverforening tilsluttet NHO som landsforening under navnet Rederienes Landsforening (RLF). Foreningens 100 års jubileum ble markert i forbindelse med generalforsamlingen 5. juni Det ble samme dag utgitt en jubileumsbok med en samling av artikler som tok for seg næringens utvikling gjennom 100 år. Forfatterne av artiklene, var to statsråder, fagforeningsledere, to sjøfartshistorikere, en forhenværende veidirektør og nåværende og forhenværende ledere av rederier. Arbeidsdelingen mellom NHO og landsforeningene innebærer at NHO ivaretar de generelle næringspolitiske og tariffpolitiske spørsmål, mens landsforeningene tar seg av bransjespesifikke saker. Foreningen ivaretar således medlemsrederienes interesser overfor myndighetene og overfor nasjonale og internasjonale organisasjoner, og fører tarifforhandlinger med sjømannsorganisasjonene for de arbeidstakerne som tjenestegjør på medlemmenes skip. NHO Sjøfart har 32 medlemsrederier som opererer hurtigruteskip, ferger, hurtigbåter, lasteskip, slepebåter, skoleskip og redningsskøyter. Rederiene sysselsetter omkring sjøfolk på rundt 400 skip. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo. 2

3 Styreleders refleksjoner Denne beretningsperiode avsluttes under opptakten til høstens stortingsvalg. Det siste halve året har gått med til å påvirke de ulike partier til å programfeste en skipsfartspolitikk som minst vil videreføre den maritime politikk som har vært nokså stabil under de to flertallsregjeringer vi har hatt siden Før det led skipsfartsnæringen under særdeles uforutsigbare og ustabile rammevilkår under skiftende mindretallsregjeringer. Det er på denne bakgrunn av avgjørende betydning at vi både før og etter valget har partier som, uansett sammensetning av regjering, er villig til å gi skipsfartsnæringen de nødvendige stabile rammevilkår. De ulike deler av maritim næring, bla verft, rederier, næringsorganisasjoner, fagforeninger, banker, skipsmeklere, sjøforsikring og klasseselskap fremmer det politiske budskap om den maritime politikken målbevisst og i fellesskap gjennom Maritimt Forum. Denne måten å arbeide på er unik i Norge og det gir budskapet en helt annen tyngde og gjennomslagskraft enn om organisasjonene hver for seg jobbet med disse sakene. Jeg er derfor glad for at vår næring arbeider i dette fellesskapet. For noen av foreningens medlemmer det viktig å få videreført refusjons og nettolønnsordningen som er med på å sikre at de kan drive med norske sjøfolk på norske lønns og arbeidsvilkår. For veksten og kompetansen i en samlet maritim næring er det av avgjørende at det til enhver tid er tilstrekkelig mange sjøfolk som kan gå inn i den maritime næring til sjøs og på land. Et annet forhold det er grunn til å dvele ved, er rekrutteringen av nye sjøfolk. Også på dette området er det et godt samarbeid med sjømannsorganisasjonene og de øvrige rederiorganisasjoner. Her er det tatt initiativ til å kartlegge behovet for sjøfolk de neste syv årene innenfor de ulike segmenter i skipsfarten. Etterspørselen etter kvalifiserte sjøfolk fra de ulike deler av den maritime næring har medført at enkelte av våre medlemsrederier tidvis har hatt for lite maskinister, som i noen tilfelle har ført til at fartøyene har blitt liggende til kai pga mangel på kvalifisert arbeidskraft. Alle rederier må være bevisst sitt ansvar for ungdom som står foran og under en maritim utdannelse og sørge for at næringen kan tilby lærling og kadettplasser. Det har vært reist spørsmål om næringen har gjort tilstrekkelig for å hindre de sammenstøt med kai og grunnberøringer som tidvis skjer med rutegående ferger og hurtigbåter. Jeg mener at det nå, i samarbeid med rederiene og deres sikkerhetssjefer, er tatt de rette grepene for å hindre disse hendelsene. Sikkerhetsarbeidet har vært en fast post på hvert eneste styremøte i denne styreperioden og jeg regner med at det vil fortsette i den neste styreperioden. Torkild Torkildsen Styrets leder 3

4 Fra venstre: Daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, adm dir NHO Sjøfart Harald Thomassen, daværende adm dir NHO John Bernander og vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Styrets beretning Styret har hatt seks møter i perioden. På det første møtet hver høst behandler det nyvalgte styret foreningens handlingsplan for det kommende år. Planen inneholder foreningens mål, strategier og prioriterte arbeidsoppgaver, og utgjør et rammeverk for administrasjonens arbeid i planperioden. Virksomheten er delt inn i fem saksområder: Arbeidsgiverpolitikk Næringspolitikk Helse, miljø og sikkerhet Ytre Miljø Forskning og utvikling I beretningen presenteres de viktigste sakene som er behandlet og de tiltak som er gjennomført i henhold til handlingsplanen. NHO Sjøfart NHO Sjøfarts styre har etter generalforsamlingen 5. juni 2012 bestått av: LEDER Torkild Torkildsen NESTLEDER: Roger Granheim STYREMEDLEMMER Leif Øverland Stig Solheim Ivan Fossan VARAREPRESENTANTER Kenneth Walland Rune Teisrud Kjell M. Bjørklid (valgt på generalforsamlingen 5. juni 2012) 4

5 Arbeidsgiverpolitikk NHO Sjøfart arbeider for å sikre at næringen til enhver tid har tilgang på kompetent arbeidskraft. For å rekruttere og beholde arbeidskraften i næringen er det viktig at lønns- og arbeidsbetingelsene er konkurransedyktige, og at den maritime utdanningen fremstår som attraktiv for ungdom. Innføring av minstelønnsoverenskomster Fra foreningens første tariffavtaler med sjømannsorganisasjonene ble inngått i 1912 og frem til 2008 var alle avtalene normallønnsavtaler. Dette innebar at all lønnsfastsettelse fant sted i sentrale forhandlinger mellom foreningen og organisasjonene. Ved tariffrevisjonen i 2008 ble det avtalt å gå over fra normallønn til minstelønnsoverenskomster for samtlige overenskomster. Dette medførte at det, i tillegg til de sentrale lønnsforhandlingene, også skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i rederiene basert på de fire kriteriene som er bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. Ved tariffrevisjonen i 2012 med Norsk Sjømannsforbund ble det avtalt at overenskomsten for lasteskip i kystfart igjen skulle bli normallønnsoverenskomst. De øvrige 19 overenskomstene som forvaltes av foreningen er fortsatt minstelønnsoverenskomster. Lønnsstatistikken viser at lønnsutviklingen i næringen ligger langt høyere enn den ville ha vært om den ikke hadde gått over til minstelønn. Lønnsoppgjøret 2013 Lønnsoppgjøret 2013 var et mellomoppgjør, hvilket betyr at hovedorganisasjonene forhandler om eventuelle lønnsøkninger for 2. avtaleår samlet for alle overenskomster som hjemler forhandlingsrett for 2.avtaleår. Forhandlingene skal etter bestemmelsen føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår, samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår. Norsk Sjømannsforbund er omfattet av oppgjøret med LO mens Det norske maskinistforbund er omfattet av oppgjøret med YS. 21. mars brøt LO og YS forhandlingene med NHO og oppgjøret gikk til mekling. Natt til 8. april aksepterte alle parter Riksmeklerens forslag til løsning av oppgjøret. Forsalget innebar et generelt tillegg til alle på kr. 0,75 pr time. Omregnet og utlagt på minstelønnssatsen utgjør dette kr. 120,- pr. mnd. De samme tilleggene ble avtalt i de etterfølgende forhandlinger med Norsk Sjøoffisersforbund. Forslag til ny skipsarbeidslov Et offentlig utvalg, hvor NHO Sjøfart var representert, la i november frem en innstilling, NOU 2012:18 Rett om bord, med forslag til en ny lov som skal erstatte nåværende sjømannslov. Regjeringen fremmet i april en lovproposisjon for Stortinget, Prop. 115 L, lov om stillingsvern mv. for arbeidstaker på skip(skipsarbeidsloven). Stortinget vil behandle forslaget i løpet av vårsesjonen og en ny lov vil tre i kraft i løpet av sommeren. Lovutkastet er basert på en stor grad av harmonisering med arbeidsmiljølovens bestemmelser, men hvor det er avvik på de punkter hvor forholdene i sjøfart tilsier at arbeidsmiljølovens bestemmelser ikke kan gjøres gjeldende. Pensjon Pensjonen for sjøfolk består i dag av flere ordninger i tillegg til den ordinære folketrygden. Det er Pensjonstrygden for sjømenn, avtalefestet tjenestepensjon, kompensasjonsordningen og obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Pensjonstrygden for sjømenn er en lovbestemt 5

6 offentlig tjenestepensjonsordning som er tilpasset folketrygden. Ordningen har som hovedformål å yte sjømannspensjon (alderspensjon) mellom 60 og 67 år. Den finansieres ved avgifter fra sjømenn og rederier, og ved tilskudd fra staten, og består i dag av en basisdel og en midlertidig tilleggsdel. Fra 1. januar 2011 ble det adgang til å ta ut folketrygden fra fylte 62 år. Som midlertidig ordning vil det ikke bli noe samordning mellom folketrygden og Pensjonstrygden for sjømenn. I forbindelse med innføringen av Lov om obligatorisk tjenestepensjon i 2006, fant man at det ville være mest praktisk å etterkomme kravene i loven ved å opprette en helt ny pensjonsordning for sjøfolkene. Ordningen er en innskudds-basert pensjon som innebærer at sjøfolkene får 2 % av lønn mellom 1 og 12 G avsatt på en konto som tilhører sjømannen. Fra 1999 har samtlige av foreningens tariffavtaler hatt bestemmelser om avtalefestet tjenestepensjon (ATP) som skal sikre medlemmene en pensjonsytelse fra 60 til 67 år. Opptjeningstid er 30 år og pensjonsytelsen skal utgjøre 60 % av sykepengegrunnlaget. Frem til tariffrevisjonen i 2012 var pensjonsgrunnlaget i overenskomstene for ferge og lokalfart stipulert til skalahyre + 20 %. Årsaken til dette var at i 1999 ble beregningsgrunnlaget for sykepenger i denne overenskomsten ansett for å være for lavt som grunnlag for beregning av pensjon. Som følge av innføring av en del nye bestemmelser i overenskomsten for ferge og lokalfart, bla fastlønnsavtaler, ble sykepengegrunnlaget etter hvert høyere enn det stipulerte grunnlaget på skalahyre + 20 %. Sjømannsorganisasjonene reiste derfor i 2006 krav om endring av beregningsgrunnlaget. Spørsmålet om endring og alternative løsninger ble grundig utredet i de påfølgende år. Ved tariffrevisjonen i 2012 fant saken sin løsning ved at partene ble om enige om å endre pensjonsgrunnlaget fra skalahyre+20 % til sykepengegrunnlaget med opptjeningstid fra ansettelsestidspunktet, men tidligst fra Livselskapene, som forvalter avtalene, ønsket at Finanstilsynet godkjente en slik ordning før de iverksatte den. Foreningen har i samarbeid med sjømannsorganisasjonene i hele perioden prøvd å få en avklaring fra tilsynet uten å lykkes. Det er opprettet et eget offentlig utvalg som skal utrede tilpasninger av pensjonstrygden for sjømenn til prinsippene i pensjonsreformen. Administrasjonen er representert i utvalget. Fra venstre: Lederen fra Sjøoffisersforbundet, Sjømannsforbundet, Maskinistforbundet og NHO Sjøfart. Rekruttering Rekruttering er en utfordring for næringen. Problemene med å bemanne fartøyene er nå blitt så store at rederiene er nødt til å se over landegrensene for å finne sjøfolk. Foreningen arbeider med flere tiltak for å bidra til at det blir flere norske sjøfolk. FAFO er engasjert av Stiftelsen Maritim Norsk Kompetanse (SNMK) og skal se på behovet for sjøfolk i hele den maritime næringen frem mot Foreningen og rederiene har bidratt med informasjon om vår næring. Funnene vil danne et godt grunnlag for synliggjøring av fremtidige utfordringer og behovet for dimensjonering av skoler og kompetansekrav. Arbeid med rekruttering til sjømannsutdanningen har blitt utført av rederiene selv, og av foreningen i samarbeid med Maritim Forum i form av «Ikke for alle» prosjektet. Prosjektet får midler fra SNMK som går til drift av en hjemmeside, kjøp av profileringsartikler og innpass i media som skaper oppmerksomhet rundt sjømannsutdanning. Midlene går også til støtte til rekrutteringsprosjekter som opplæringskontorene iverksetter, som f eks rekrutteringstokter med skoleskipene og Hurtigruten. Det ble i januar ferdigstilt en 4 minutters film om rekruttering til innenriks sjøfart. Filmen, «Et hav av muligheter», ble produsert med finansiering fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse og med NHO Sjøfart og de tre sjømannsorganisasjonene som oppdragsgivere. Målgruppen for filmen er i første rekke ungdom som står foran valg av yrkesutdannelse. Bakgrunnen for å produsere filmen var dels å få vist alle de ulike mulighetene som er tilstede for å tjenestegjøre på skip i innenriksfart og å få frem at det går an å kombinere familie- 6 M/S Trollfjord på vei inn til Bodø havn

7 7

8 forpliktelser og tjeneste på skip med gunstige arbeids og fritidsordninger og korte avstander mellom arbeidsplass og hjem. Videre at dette er en næring med høy grad av jobbsikkerhet. Filmen som er lagt ut på youtube og flere andre relevante nettsteder viser tre unge mennesker på ulike typer fartøy. De forteller meget positivt om sitt yrkesvalg og arbeidsplass som er hhv et hurtigruteskip, en slepebåt og en gassferge. NHO Sjøfart har satt i gang en rekke tiltak som kan bidra til å redusere utfordringen med mangel på sjøfolk. Foreningen arbeider med å endre bestemmelser om beregning av fartstid. Dagens bestemmelser innebærer at sjømannen kun får godskrevet halvparten av tjenestetiden om bord. Et årsverk om bord gir således 6 måneders fartstid. Vi har fått alle sjømanns og rederorganisasjonene med på et forslag om å endre denne bestemmelsen slik at det er den reelle tiden om bord som skal være tellende. Forslaget er sendt Sjøfartsdirektoratet. Videre arbeider foreningen for å sikre at også tjenestegjøring i fartsområde 1 og 2 skal gi fartstidsopptjening. Sjøfartsdirektoratets fortolkning av den siste endringen i kvalifikasjonsforskriften medfører at bare fartstid i fartsområde 3 og 4 berettiger til opptjening. Det betyr tap av inntil 120 lærlingeplasser om ikke bestemmelsen blir endret. Både Sjømannsforbundet og Sjøoffisersforbundet er enige med foreningen om at bestemmelsen må endres, men Maskinistforbundet har en annen oppfatning. Sjøfartdirektoratet har sagt seg villig til å ta saken opp til fornyet behandling i juni i Rådet for maritime sertifikater. Opplæringsplasser Høsten 2012 hadde 15 medlemsrederier 362 lærlinger, fordelt med 142 matros, 112 motormenn, 87 catering og 21 elektriker. De tre største fergerederiene har mellom lærlinger hver. Hurtigruten har 175 lærlinger Innenfor hele skipsfartsnæringen er det Hurtigruten ASA som har flest lærlinger. Det er bare 2 blant samtlige av NHO medlemsbedrifter som har flere. I fjor høst hadde medlemsrederier 44 kadetter ombord, fordelt med på 35 på dekk og 9 i maskin. I kadettdatabasen er det totalt 458 kadetter, hvorav 430 har plass, mens 28 mangler plass. Foreningen har tatt initiativ overfor Statens vegvesen og fylkeskommunene om at de skal ha krav i sine konkurransegrunnlag om antall opplæringsplasser om bord på fartøyene. Slepebåt fra Buksér og Berging AS som bruker LNG som drivstoff. 8

9 Næringspolitikk Som bransjeforening arbeider NHO Sjøfart for å sikre næringen konkurransedyktige rammebetingelser. Store deler av næringen får sine rammebetingelser bestemt av det offentlige. Foreningen arbeider derfor regelmessig mot Stortinget, departementene og etatene for å sikre at rammevilkår, som bevilgninger, regelverk og avtaler legger forholdene til rette for en bærekraftig næringsutvikling. I løpet av forholdsvis få år er hele næringen konkurranseutsatt. Det er derfor også en viktig oppgave for foreningen å sikre at bruk av anbud ikke fører til konkurransevridning og urettmessig anskaffelser, i forhold til både utenlandske og norske rederier. Styret har i mange år hatt årlige kontaktmøter med Vegdirektøren og hans medarbeidere på fergespørsmål. Etter at ansvaret for en rekke riksveifergesamband har gått over på fylkeskommunene har også representanter fra fylkeskommunene deltatt på møtene. På møtene diskuteres forhold av felles interesse som har med inngåelse og forvaltning av ferge- og hurtigbåttjenester. Representanter fra Maritimt Forum på Stortinget for å diskutere nettolønnsordningen. Fra land til sjø Foreningen har sammen med en rekke andre maritime interesseorganisasjoner dannet en allianse for å identifisere og fremme tiltak for å få mer gods over fra land til sjø. Det har blitt laget et forslag til strategi med tiltak både for næringen og myndighetene. Som en del av arbeidet er det arrangert møter med sentrale politikere. I arbeidet frem mot Nasjonal Transportplan har Fiskeri- og Kystdepartementet invitert til dialogmøter med næringen for å innhente forslag til tiltak. Alliansen har samordnet næringen og overlevert konkrete forslag. Et av alliansens forslag til tiltak er en grundig varestrømsanalyse for med sikkerhet å kunne fastslå hvilke tiltak som må settes inn for legge til rette for at godset bruker sjøveien. Til dette og andre tiltak har myndighetene satt av kr 25 millioner på budsjettet for Videre er det fremmet forslag til at offentlige innkjøpere skal favorisere miljøvennlig transport av varene som skal kjøpes. Nettolønn Foreningen har sammen med en rekke organisasjoner i Maritim Forum igangsatt en kampanje for å sikre at nettolønnsordningen blir opprettholdt og forbedret etter høstens valg. Dette er nødvendig for å sikre at den norske sjømannen fortsatt skal være konkurransedyktig i forhold til utenlandske sjøfolk. Det er særlig taket i ordningen som ble innført i 2008, som må oppheves. Som grunnlag for kampanjen har FAFO laget en rapport som synliggjør viktigheten av norske sjøfolk for utviklingen av den maritime næringen i Norge. Norske sjøfolk som går i land i Norge bidrar med deres kompetanse i rederiene, verft, utstyrsleverandørene og annen maritim virksomhet i Norge som også inkluderer petroleumsvirksomheten. Uten den norske sjømannen vil den maritime virksomheten i Norge sakte forvitre. Kampanjen har lagt vekt på informasjon til politikere og oppmerksomhet på sosiale medier. Modell for kompensasjon ved innføring av rabatter Når myndighetene endrer rabattordningene på ferger og hurtigbåter medfører det endrede inntekter for rederiene i samband med net- 9

10 Andel NOx-reduksjon per fartøyskategori/industri Så langt for NOx avtalen på totalt ca 3500 tonn 3% Rigg 9% Fiskebåt 24% 11% Offshore Service Skip Cargo / tank 17% 16% Ferge / Passasjerskip Landbasert industri 20% Offshore Luftfart: 0% Forventet utvikling for antall fartøyer og forbruk av LNG DNV-studie (optimistisk) LNG-forbruk i Norge (tonn) Antall skip med støtte fra NOx-fondet DNV-studie (forventet) Skip med NOx-fond støtte Industri med NOx-fond støtte Industri uten NOx-fond støtte Ferger med gasskrav i anbud, samt kystvakt Antall skip med støtte fra NOxfondet

11 tokontrakter. I henhold til inngåtte avtaler skal dette kompenseres av oppdragsgiver. Rederiene og oppdragsgiverne ba foreningen om bistand siden dette er en problemstilling som berører alle fergeog hurtigbåtrederiene og det har vist seg vanskelig å finne frem til en modell som partene kan være enige om. Det ble enighet om at Transportøkonomisk Institutt skulle som uavhengig tredjepart foreta en evaluering av forskjellige modeller for å finne den som ga riktigst resultat. Partene ble i utgangspunktet enig om hvilken modell som skulle anvendes, men kunne ikke bli enige om i hvilke tilfeller den skulle brukes, samt at det ble uenighet om spørsmål knyttet til virkningen av priselastisitet. Dessverre har det vist seg vanskelig å finne en felles løsning som partene kunne godta. Foreningen har derfor trukket seg ut av arbeidet og rederiene må selv forfølge saken overfor de respektive oppdragsgiverne. Oljevernberedskap Foreningen har i flere år arbeidet med å synliggjøre hvordan næringen bidrar og kan bidra til en smartere oljevernberedskap langs kysten. Vi har fått utarbeidet en rapport fra DNV som viser en rekke konkrete tiltak som kan iverksettes. Kystverket gjennomførte en konseptvalgutredning (KVU) om Nasjonal slepebåtberedskap etter pålegg fra Fiskeri- og Kystdepartementet. Utredningen var ferdig den 23. januar Den 27. august ble næringen invitert til å delta på et møte der Kystverket fremla utredningen. Konsulentfirmaet Vista- Analyse var også til stede og ba om innspill til en rapport de skulle lage for å kvalitetssikre KVUen (en såkalt KS1). Foreningen kom med innspill muntlig og ettersendte vår egen rapport om hvordan næringen kan bidra i oljevernberedskapen. KS1 rapporten konkluderer med, i tråd med innspill fra foreningen at en statlig beredskap bør baseres på langsiktige kontrakter om leie av slepekapasitet av private aktører. Passasjerrettigheter EU har vedtatt en forordning som gir båtpassasjerer rettigheter i form av bistand til passasjerer med funksjonshemninger, minstekrav til informasjon, erstatning ved forsinkelser og rett til at et uavhengig organ behandler eventuelle klager. Foreningen har arbeidet med saken i flere år og har spilt inn til Justisdepartementet hva næringen mener om organisering og finansiering av et slikt klageorgan. Foreningen arbeider med å klargjøre hvordan de nye rettighetene bør implementeres i gjeldende avtaler med offentlige myndigheter. Anbudskonkurranser Foreningen har engasjert seg i utvikling av kontraktene mellom offentlige myndigheter og rederiene som opererer ferger og hurtigbåter. Et eksternt miljø ble høsten 2012 engasjert for å se nærmere på dagens kontrakter og komme med forslag til forbedringer. Rapporten ble brukt som utgangspunkt for agendaen til en konferanse foreningen arrangerte januar Konferansen hadde deltakere fra alle rederiene som opererer ferger og alle relevante oppdragsgivere. På agendaen sto temaer som blant annet lengde på kontrakter, insentiver og tildelingskriterier. Et viktig satsingsområde er å påse at innretningen på kontraktene og samhandlingen mellom oppdragsgiver og operatør ikke medfører en økt risiko for uønskede hendelser. Nærskipsfartsindeksen Foreningen fikk SSB til å utvikle en kostnadsindeks for innenriks skipsfart i 2009, med delindekser for alle typer fartøyer som opereres av medlemsrederiene. Indeksen har vist seg å være godt egnet til å regulere avtaler om persontrafikktjenester. Den bidrar til at risikoen i avtalene reduseres og at tjenesten dermed i det lange løp blir rimeligere for oppdragsgiver. Foreningen betalte for selve utviklingsarbeidet og de første årene med drift, men nå betales driften i sin helhet av Samferdselsdepartementet. Indeksen brukes til å regulere alle avtalene rederiene har inngått om bilfergetjenester med Statens vegvesen etter Fylkeskommunene har brukt indeksen ved inngåelser av avtaler om hurtigbåttjenester. Indeksens utvikling har ligget klart over den generelle konsumprisindeksen. Fra fjerde kvartal 2011 til fjerde kvartal 2012 har indeksen økt med 0,7 % omtrent det sammen som KPI. Nasjonal transportplan Regjeringen fremla den 12. april en melding til Stortinget om Nasjonal Transportplan Planen utarbeides rullende hvert fjerde år og er retningsgivende for samferdselspolitikken, men ikke bindene for de årlige budsjettene. Vi ser en gledelig utvikling med økt oppmerksomhet om tiltak som kan styrke maritim transport og nærskipsfarten. Planen legger opp til at planlegging av en fergefri E39 skal igangsettes i perioden og at riksvegfergesambandene bør få økt frekvens. Bedre markedet for gass NOx fondet har gitt betydelige bidrag til at flere fartøyer skal benytte LNG som drivstoff. En forutsetning for å lykkes med en økt bruk LNG er et velfungerende marked. NOx fondet, som foreningen er en del av, arbeider for en organisering av LNG markedet som gir sikker levering og konkurranse for leverandørene. En rekke av medlemsrederienes fartøyer går nå på LNG, slik at et godt fungerende LNG marked vil ha stor betydning for rederiene. Foreningen er representert i styret for fondet. 11

12 Sikkerhet Innenriks sjøfart arbeider systematisk med HMS om bord på fartøyene. Foreningens arbeid med HMS har det siste året vært konsentrert om sikkerhet. NHO Sjøfart som pådriver Foreningen har i perioden satt ekstra trykk bak arbeidet med å bidra til at ferge- og lokalfarten får redusert antall uønskede hendelser som kontaktskader, grunnstøtinger og kollisjoner. Særlig har vi arbeidet med å bidra til at rederiene som opererer ferger og hurtigbåter setter sikkerhet høyt oppe på dagsorden. Styret har nå sikkerhet som et fast tema på alle sine møter og det er også et tema på personalkonferansene og medlemsmøtene. Foreningen har opprettet en gruppe bestående av sikkerhetssjefer fra fergerederiene som har faste møter. Samhandling mellom oppdragsgiver og operatør Samhandlingen mellom oppdragsgiver og operatør består av anbudsprosessene, kontraktsutformingen og tolkning av avtalen. Foreningen har i perioden satt søkelyset på om det er forhold i samhandlingen som kan føre til at risikoen for uønskede hendelser kan reduseres og tatt initiativ mot oppdragsgivere som Statens Vegvesen og fylkeskommunene for å se om det er tilfellet. Tilgjengelig og riktig statistikk Statistikken over antall uønskede hendelser som Sjøfartsdirektoratet utarbeider gir en indikasjon for å avgjøre hvor godt rederiene arbeider med sikkerheten. Det er derfor viktig at statistikken er riktig og tilgjengelig. Foreningen har tatt initiativ mot Sjøfartsdirektoratet for å klargjøre hvilke hendelser som skal rapporteres og videre hva som skal rapporteres. Det er viktig for næringen at rapportene skal danne grunnlag for læringen og ikke bare være statistikk. Foreningen har etablert en rutine der næringen mottar statistikk hver måned for å kunne monitorere aktiviteten forløpende. Erfaringsutveksling Foreningen har i perioden samlet inn og systematisert tiltak som rederiene har iverksatt for å redusere antall uønskede hendelser. Listen danner grunnlaget for en «best praksis» for et rederi for hvordan det kan arbeide med sikkerhet. Listen blir forløpende oppdatert og kvalitetssikret av sikkerhetssjefene i rederiene. Foreningen har arrangert assessorsamling for hurtigbåtassessorer og kurs om farlig last der tiltak og erfaringer knyttet til sikkerhet har blitt diskutert. 12

13 Miljø Miljøvern har stor oppmerksomhet i samfunnet og mange næringer har satt miljøarbeidet høyt opp på sin dagsorden. Foreningen ønsker at også innenriks sjøfart skal synliggjøre sitt miljøarbeid og samtidig sette ekstra kraft bak dette arbeidet. Miljøutvalg Foreningen har lenge hatt et miljøutvalg, men har i perioden endret representasjonen i utvalget. Utvalget har i dag kompetanse om både teknisk drift og kommunikasjon. Dette er viktig siden foreningen nå har som rolle å informere om næringens miljøarbeid. Utvalget har utarbeidet en mediestrategi og laget en film som sammen med en brosjyre og en plakat skal formidle at skipene er lastet med mannskap og teknologi som sammen er med å redusere næringens miljøfotavtrykk. Reduksjon av utslipp av NOx NOx fondet er inne i sin andre avtaleperiode med staten som løper fra 2012 til Reduksjonsforpliktelsene for 2012 har blitt oppfylt og der er så langt sannsynlig at også fondet vil oppfylle forventningene i årene frem til 2017, da inneværende avtaleperiode avsluttes. I den andre avtaleperioden har næringen betalt inn ca kr 80 mill til fondet. I samme periode er det søkt om støtte til prosjekter med en ramme på ca 150 mill og støtten fra fondet er på ca 125 mill. Prosjektene har en beregnet reduksjon på ca 720 tonn, av et totalt utslipp på ca tonn. Foreningen er representert i styret til NOxfondet. 13

14 Kurs og konferanser NHO Sjøfart arrangerer kurs og konferanser med temaer som på ulike måter er av interesse for medlemmene. Foreningen har flere faste kurs og konferanser gjennom året: I forbindelse med generalforsamlingen arrangeres en fagkonferanse med et tema som omfatter hele næringen. Konferansen ble avholdt 5.juni i Oslo og tema på konferansen var foreningens 100 årsjubileum. Hver høst arrangeres et medlemsmøte med aktuelle temaer. Møtet ble avholdt den 17. til 19. oktober på M/S Crown of Scandinavia. Det var 43 deltakere fra 18 rederier. Tema på møtet var blant annet NOx fondet, nettolønn, rekruttering av sjøfolk og sikkerhetsarbeidet i næringen. I løpet av våren arrangeres en personalkonferanse for personalansvarlige i rederiene, med erfaringsutveksling, informasjon om regelverk og andre aktuelle saker. Årets konferanse ble avholdt den mars på M/S Finnmarken mellom Trondheim og Tromsø. Det var 50 deltakere fra 14 rederier. Tema på konferansen var blant annet den nye skipsarbeidsloven, rekruttering og sikkerhetsarbeidet i næringen. I tillegg til de faste arrangementene holdes det kurs og konferanser etter behov. Følgende i denne perioden: Erfaringskonferanse om bemanning ble avholdt 10. oktober Assessor samling ble avholdt november Kurs om farlig last ble avholdt november Seminar om fergekontrakter ble avholdt 23. januar Forskning og utvikling NHO Sjøfart setter årlig av midler til FoU -virksomhet fra Opplysnings- og Utviklingsfondet. Fondet er finansiert av arbeidsgiverne og arbeidstakerne i fellesskap og disponeres av foreningens styre. Fondets midler skal gå til kurs, konferanser og prosjekter som kommer hele næringen til gode. Administrasjonen deltar i og gjennomfører også prosjekter som blir finansiert med andre midler som gjøres tilgjengelig. FoU arbeidet ligger direkte under styret, med administrasjonen som koordinerende enhet. Følgende prosjekter ble avsluttet eller pågår i perioden: PROSJEKT SAMARBEID MED: STATUS 20 Minutters ferger? TØI Pågår Bedret nettolønnsordning Ernst & Young Avsluttet Beregning av næringens drivstofforbruk Rambøll Norge AS Avsluttet Miljøomdømme Sheriff og Crop Pågår Utvikling av ny hjemmeside Big Fish og Foxdata Avsluttet 14

15 Økonomi Foreningens inntekter i 2012 kom i det vesentligste fra medlemskontingent og fra innbetaling til Opplysnings- og utviklingsfondet. Medlemskontingenten har i perioden vært 1,0 av medlemmenes lønnsutgifter og utgjorde kr Innbetalingen til Opplysnings- og utviklingsfondet er på kr. 55,- pr ansatt pr måned og utgjorde kr Inntektene fra Opplysnings- og utviklingsfondet skal fordeles likt mellom sjømannsorganisasjonene på den ene siden og NHO Sjøfart på den andre. NHO Sjøfarts andel av de innbetalte midler utgjorde kr Det resterende beløpet, som tilfaller sjømannsorganisasjonene blir utgiftsført under driftskostnadene. Foreningens inntekter og utgifter er holdt ganske stabile for 2011 og Kontingenten er nå så lav at driften går med underskudd. Styret er av den oppfatning at dette er forsvarlig på grunn av den høye egenkapitalen. Beløpene nedenfor viser det konsoliderte regnskapet for foreningen og Opplysnings- og utviklingsfondet. HOVEDPOSTER RESULTATREGNSKAP (100O kr) Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Resultat GJELD OG EGENKAPITAL (100O kr) Egenkapital Gjeld

16 Medlemsbedrifter i NHO Sjøfart Bastø Fosen AS Bjørklids Ferjerederi AS Boreal Transport Nord AS Boreal Transport Norge AS Buksér og Berging AS Det Stavangerske Dampskibsselskab AS Eide Marine Services AS AS Ferjeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik Fjord1 AS AS Flekkefjords Dampskipsselskap Florø Skyssbåt AS FosenNamsos Sjø AS FSV Group Hurtigruten ASA Kragerø Fjordbåtselskap A/S Knutsen Kyst LNG KS Kristiansund Taubåtservice AS LKAB Norge AS Mørland & Karlsen AS NORLED AS Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning Partsrederiet Kystekspressen ANS Rogaland Sjøaspirantskole m/s Gann Skien-Dalen Skibsselskap AS Sibelco Nordic Stadt Sjøtransport AS Sørlandets Seilende Skoleskibs Institution Taubåtkompaniet AS Torghatten ASA Torghatten Nord AS Torghatten Trafikkselskap AS Østensjø Rederi AS Næringslivets Hus Postboks 5201 Majorstuen 0302 Oslo Tlf: Fax:

ÅRSBERETNING REDERIENES LANDSFORENING

ÅRSBERETNING REDERIENES LANDSFORENING ÅRSBERETNING 2011 REDERIENES LANDSFORENING Innhold Styreleders refleksjoner...3 Styrets beretning...4 Arbeidsgiverpolitikk...5 Næringspolitikk...9 Helse, miljø og sikkerhet...14 Ytre miljø...16 Forskning

Detaljer

Sjøveien DEN VIKTIGSTE VEIEN

Sjøveien DEN VIKTIGSTE VEIEN 2010-2011 2004 2005 Årsberetning Sjøveien DEN VIKTIGSTE VEIEN Utskriftsdato 27. april 2005 www.rlf.no Styreleders refleksjoner At næringen har et godt omdømme i samfunnet er viktig, blant annet for å få

Detaljer

Ferjerederienes håndtering av ulykker og hendelser Sjøsikkerhetskonferansen 24. september 2015. Per Christian Stubban

Ferjerederienes håndtering av ulykker og hendelser Sjøsikkerhetskonferansen 24. september 2015. Per Christian Stubban Ferjerederienes håndtering av ulykker og hendelser Sjøsikkerhetskonferansen 24. september 2015 Per Christian Stubban NHO SJØFART Bransje- og arbeidsgiverforening tilknyttet NHO Ca. 30 medlemsrederier Ca.

Detaljer

S.NR.: 6 / -Y ARKIVKODE : 2 AVSKREVET:

S.NR.: 6 / -Y ARKIVKODE : 2 AVSKREVET: SAMFERDSELSDE'ARTEMENTET AVD./SEK.: V55 S.ØEH.: JV I SEPT 2008 S.NR.: 6 / -Y ARKIVKODE : 2 AVSKREVET: Rederienes Landsforening Det Kgl. Samferdselsdepartement Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Oslo, 10. september

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

Dialogkonferanse Skyss 7. november 2014 Perspektiv fra bransjen. Frode Sund

Dialogkonferanse Skyss 7. november 2014 Perspektiv fra bransjen. Frode Sund Dialogkonferanse Skyss 7. november 2014 Perspektiv fra bransjen Frode Sund NHO Sjøfart Bransje- og arbeidsgiverforening tilknyttet NHO Ca. 30 medlemsrederier Ca. 400 fartøyer alle innenriks Medlemmene

Detaljer

5.januar 2016 Bransjeforum for ferjedriften Brynjar Forbergskog

5.januar 2016 Bransjeforum for ferjedriften Brynjar Forbergskog Ferjenæringen Ferjenæringen i Norge i Norge 5.januar 2016 Bransjeforum for ferjedriften Brynjar Forbergskog Ferjerederiene - Fire større aktører i markedet - Fjord 1, Torghatten (konsern), Norled og Boreal

Detaljer

Vårt skip er lastet med

Vårt skip er lastet med Vårt skip er lastet med NHO Sjøfart organiserer 30 rederier som opererer 420 fartøyer i norsk innenriksfart. Fartøyene er hurtigruteskip, ferger, hurtigbåter, slepebåter, skoleskip, lasteskip og redningsskøyter.

Detaljer

Maritim strategi. Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping

Maritim strategi. Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping Maritim strategi Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping Arve Kambe Stortingsrepresentant, Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen HAUGESUNDSKONFERANSE N

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Sak 13/119268 - Høring endring av tollforskriften vedrørende provianteringsregler

Sak 13/119268 - Høring endring av tollforskriften vedrørende provianteringsregler Toll- og avgiftsdirektoratet tad@toll.no Sak 13/119268 - Høring endring av tollforskriften vedrørende provianteringsregler Vi viser til høringsbrev om endring av tollforskriften datert 4. juni 2015. Oslo,

Detaljer

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Forside HAUGESUNDKONFERANSEN NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Tor Egil Fjelde Maritimt Forum Kadettdatabasen gjør det enklere for studentene å finne seg kadettplass,

Detaljer

Det ble fremlagt: 1. Riksmeklingsmannens møtebok datert 11., 12. og 13. mai 2006. 2. Diverse dokumenter.

Det ble fremlagt: 1. Riksmeklingsmannens møtebok datert 11., 12. og 13. mai 2006. 2. Diverse dokumenter. RIKSMEKLINGSMANNENS MØTEBOK i sak 2006-023 mellom NORSK SJØOFFISERSFORBUND på den ene side og REDERIENES LANDSFORENING på den annen side vedrørende tariffrevisjonen 2006 Innenriksfart Den 24. mai 2006

Detaljer

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs INNLEDNING Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig og pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon til medlemmer mellom 60 og 67 år. 2 3 2014

Detaljer

Med GANN mot nye mål

Med GANN mot nye mål Med GANN mot nye mål Vårt mål er å være den fremste faglige utdanningen nasjonalt for unge som velger en framtid innen maritim virksomhet Historien... 1947 - Unge Sjømenns Kristelige Forening (USKF) stiftes.

Detaljer

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse 2 DNMF DSO DNMF DSO 3 Fagforeningen som utgjør en forskjell Hva er en fagforening? Et sted du får billige forsikringer og flotte vervepremier? Eller er det

Detaljer

NOx-fondets Status og fremtid

NOx-fondets Status og fremtid NOx-fondets Status og fremtid Gasskonferansen 24. mars 2015 Tommy Johnsen, Daglig leder, Næringslivets NOx-fond NOx-avgiften Innført 01.01.2007 Gjelder for alle store utslippskilder inkludert landbasert

Detaljer

GRØNN SKIPSFART - et maritimt kinderegg. Finansiering av grønn vekst, - "Miljøfinans" Ålesund, 29.05.2015. Fiskerstrand Veft AS Rolf Fiskerstrand

GRØNN SKIPSFART - et maritimt kinderegg. Finansiering av grønn vekst, - Miljøfinans Ålesund, 29.05.2015. Fiskerstrand Veft AS Rolf Fiskerstrand FISKERSTRAND VERFT AS GRØNN SKIPSFART - et maritimt kinderegg Ålesund, 29.05.2015 Finansiering av grønn vekst, - "Miljøfinans" Fiskerstrand Veft AS Rolf Fiskerstrand Fiskerstrand Holding AS Fiskerstrand

Detaljer

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold orm@dnmf.no Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen Innhold 1. Innledning Nasjonal kadettordning 2. Bakgrunn IMO STCW 95 3. Opptakskrav 4. Maritim Fagskole med motormann fagbrev, utdanningsstruktur

Detaljer

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) skal arbeide for kompetansehevings- og rekrutteringstiltak for norske sjøfolk. Hovedoppgaven er å bidra

Detaljer

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år.

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Tariffordboken Avtalefestet pensjon (AFP) Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Datotillegg Brukes for å markere at et lønnstillegg

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere!

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Ønsker du å vite mer, som for eksempel hvilke medlemsbedrifter du fi nner i ditt område, kontakt oss gjerne! Norsk Industri er norges FRAMTID norsk Industri

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

De viktigste tallene fra lønnsoppgjøret

De viktigste tallene fra lønnsoppgjøret De viktigste tallene fra lønnsoppgjøret Dir. Carla Botten-Verboven, Norsk Industri Sammenligning av nivået på lønnskostnadene per timeverk Gjennomsnittlige lønnskostnader per time i industrien 55 % høyere

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Press mot offentlig tjenestepensjon

Press mot offentlig tjenestepensjon Notat 5:2014 Stein Stugu Press mot offentlig tjenestepensjon Innledning 1. Regnskapsreglene legger press på offentlig tjenestepensjon, spesielt i privatisert og fristilt virksomhet. 2. Er påstått kostnadsvekst

Detaljer

VEDTEKTER. for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sist endret på generalforsamlingen 2014

VEDTEKTER. for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sist endret på generalforsamlingen 2014 VEDTEKTER for Arbeidsgiverforeningen Spekter Sist endret på generalforsamlingen 2014 INNHOLD Innholdsfortegnelse... 2 FORMÅL... 4 1-1 (Formål)... 4 MEDLEMSKAP... 4 2-1 (Medlemskap)... 4 2-2 (Søknad om

Detaljer

ISM fra rederisynsvinkel 09.2012

ISM fra rederisynsvinkel 09.2012 ISM fra rederisynsvinkel 09.2012 Norled AS Heleid datterselskap av DSD 1100 medarbeidere Omsetning ca 1,6 milliarder 73 fartøy 47 ferjer 26 hurtigbåter Herav 3 gassferjer Transporterer ca. 8 mill. biler

Detaljer

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien.

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Tilstede: For Kjemisk Forbund: Birger Blomkvist For arbeidstakerne: Ståle Pettersen,

Detaljer

Utviklingen i det totale antall opplæringsplasser med tilskudd 2004-2013 - hvert første halvår

Utviklingen i det totale antall opplæringsplasser med tilskudd 2004-2013 - hvert første halvår Utviklingen i det totale antall opplæringsplasser med tilskudd 2004-2013 - hvert første halvår 1. halvår 2013 Figur 1 3000 2661 2671 2500 2103 2238 2270 2292 2000 1791 1500 1392 1519 Antall plasser 1000

Detaljer

Høring NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet

Høring NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet Finansdepartementet Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 08.03.2016 09.12.2015 FS Høring NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet av 9. desember

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE NFF-A 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2014 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning

Detaljer

Sammendrag av høringsinnspill til forskriften om virkeområdet for skipsarbeidsloven

Sammendrag av høringsinnspill til forskriften om virkeområdet for skipsarbeidsloven Sammendrag av høringsinnspill til forskriften om virkeområdet for skipsarbeidsloven Det er kommet svar fra ni høringsinstanser til forslaget om virkeområdeforskrift for skipsarbeidsloven. Av disse hadde

Detaljer

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for 4. og 5. termin 2006

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for 4. og 5. termin 2006 ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS Veiledning for 4. og 5. termin 2006 Denne veiledningen gir utfyllende bestemmelser til forskrift om forvaltning av tilskudd til sysselsetting

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Høring Evaluering av maritim strategi Stø kurs

Høring Evaluering av maritim strategi Stø kurs Nærings- og handelsdepartementet v/statsråd Trond Giske Postboks 8014 Dep 0030 Oslo Deres ref. Arkiv / Saksnr. Oslo BCC / 26. april 2012 Høring Evaluering av maritim strategi Stø kurs Det vises til Nærings-

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Krav til null- og lavutslipp ved kjøp av ferjetjenester. Edvard Sandvik, seniorrådgiver Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Krav til null- og lavutslipp ved kjøp av ferjetjenester. Edvard Sandvik, seniorrådgiver Statens vegvesen, Vegdirektoratet Krav til null- og lavutslipp ved kjøp av ferjetjenester Edvard Sandvik, seniorrådgiver Statens vegvesen, Vegdirektoratet Det norske ferjemarkedet 130 ferjesamband og 200 ferjer Årlig omsetning på 5 mrd.

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Tilknytning til maritim utdanning/maritime yrker 1. Kryss av ved det faget du har tatt utdanning i: 1. Matros 53% 2. Motormann 46% 3. Skipselektriker

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007 for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

ÅRSBERETNING 2007 for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse ÅRSBERETNING 2007 for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Midler til opplæringsstillinger ble i 2007 forvaltet ved at ca. 18 millioner kroner gikk til lærlinger, ca. 10 millioner til kadetter og ca. 11

Detaljer

ROV-personell PTIL/PSA

ROV-personell PTIL/PSA ROV-personell Aml. 1-2 (2), litra a) 1-2. 1 Hva loven omfatter (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, 2 med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. (2) Unntatt fra loven

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

AVTALE. mellom REDERIENES LANDSFORENING DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende

AVTALE. mellom REDERIENES LANDSFORENING DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende Gjelder fra 1. april 2008 til 31. mars 2010 AVTALE mellom REDERIENES LANDSFORENING og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING OM BORD TIL

Detaljer

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Om lov om endring av midlertidig lov 23. juni 2000 nr. 49 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2011

Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2011 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2011 Dok. 1 27.04.11 1. Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Kommune (YS-K) redegjør

Detaljer

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt MÅL OG STRATEGIER Lokalt og sentralt 2016 2017 STRATEGI- OG MÅLOMRÅDER Rammebetingelser og markedsutvikling Energi og miljø Arbeidsgiverservice Jobbe for best mulig politiske rammebetingelser VISJON: VI

Detaljer

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Maritimt Forum Bergensregionen Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum - Bergensregionen Representerer den maritime næringsklyngen i Bergensregionen 150

Detaljer

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13.

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. oktober 2014 Redegjørelse om drift av ferjene i Nordland sommeren

Detaljer

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med MUF-konferansen 2007 Color Magic - 26. november Jørn Prangerød Daglig leder, Maritimt Forum Maritim Forum representerer hele klyngen Verft Fiskeri IKT Forskning

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Pensjon for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger

Pensjon for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger Pensjon for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF Pensjon for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger, omfattet av avtale mellom Norges Rederiforbund (NR) og NOPEF

Detaljer

FDV konferansen 2. 4. juni 2015

FDV konferansen 2. 4. juni 2015 FDV konferansen 2. 4. juni 201 Kari Birkeland Prosjektleder 28.0.201 1 Treparts bransjeprogram renhold 28.0.201 2 Bakgrunn Treparts bransjeprogram renhold Bransjeprogrammet i renholdsbransjen ble etablert

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

Pensjon for dummies og smarties

Pensjon for dummies og smarties Pensjon for dummies og smarties John Torsvik, leder Utdanningsforbundet Hordaland 1S Pensjonsvilkårene er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. De viktigste elementene er: ( Folketrygdens

Detaljer

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Foreningen for tekniske systemintegratorer Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Gjeldene fra 1. januar iverksettes fra 1. juli 2006 1. Hva er en tjenestepensjon? En ordning med tjenestepensjon

Detaljer

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering Medlemsinformasjon fra Norsk Sjøoffisersforbund 2014 Innhold: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Hvis Norsk Sjøoffisersforbund streiker Hvis et annet

Detaljer

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører Trygghet for dine kunder! Medlemmer kan fritt bruke foreningens logo i sin forretningsvirksomhet. MEDLEMSKAP I NBU

Detaljer

I V19«41141./ r(41.41.va<, Aud Lindseth

I V19«41141./ r(41.41.va<, Aud Lindseth Aud Lindseth Fra: Ingunn Grindvik [ingunn@iaerling.nol Sendt: 16. april 2012 15:30 Til: 'rune.storstad@verdalcoop.no'; 'rothe@namsos.online.no'; 'bankenbar@gmail.no'; 'barnasbok@gmail.com'; 'hasiboss22@gmaii.com';

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015 VEDTEKTER ENERGI NORGE Oppdatert 20. mai 2015 Vedtatt på 2. november 2000. Endret 29. mai 2001, 25. mai 2004, 30. mai 2007, 26. mai 2009, 26.mai 2010, 24. mai 201, 21. mai 2014 og 20 mai 2015 Vedtekter

Detaljer

Svolværkonferansen 2015. 15. og 16. september

Svolværkonferansen 2015. 15. og 16. september Svolværkonferansen 2015 15. og 16. september Utgangspunktet Statens Vegvesen, Region nord, i Bodø utlyste i november 2009 anbudskonkurranse for drift av ferjesambandene på RV 80 Bodø Værøy Røst Moskenes

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING Stiftet 1968 V E D T E K T E R 1 NAVN Foreningens navn er "Norske Finansanalytikeres Forening". På engelsk: "The Norwegian Society of Financial Analysts". 2 FORMÅL Foreningens

Detaljer

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Marianne Knarud Fellesordningen for AFP PARTENE I ARBEIDSLIVET SIN EGEN PENSJONSORDNING Trepartsamarbeid HISTORIE AFP-ordningen ble avtalt i inntektsoppgjøret mellom LO og NHO i 1988

Detaljer

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Alle bedrifter som er bundet av avtaler med LO - NTL, FLT, EL & IT, Handel og Kontor, Fagforbundet:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF N O P E F på flyteriggene Faktafolder fra NOPEF NOPEF - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund er det desidert største og mest innflytelsesrike fagforbundet for

Detaljer

Det var beskjeden jeg fikk da jeg testet om jeg var skikket til å velge en karriere til sjøs.

Det var beskjeden jeg fikk da jeg testet om jeg var skikket til å velge en karriere til sjøs. 1 Nærings- og handelsdepartementet Tale 23. november 2010, kl. 11:30 Taler: Politisk rådgiver Jeanette Moen Tildelt tid: X min (avsatt 30 min i programmet) Lengde: 2000 ord Vi holder Stø Kurs Innlegg under

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Det norske maskinistforbund Norwegian Union of Marine Engineers

Det norske maskinistforbund Norwegian Union of Marine Engineers 2013 FAG sammendrag Dato: 19.12.13 Sjøfartsdirektoratet a) Bemanningsoppgaver Brev til NHD: DNMF ser på Riksrevisjonens innstilling 201 S (2012 2013) datert den 12.02.2013 som konkluderer med at de avslutter

Detaljer

KONVENSJON NR. 179 OM REKRUTTERING OG ARBEIDSFORMIDLING AV SJØFOLK

KONVENSJON NR. 179 OM REKRUTTERING OG ARBEIDSFORMIDLING AV SJØFOLK KONVENSJON NR. 179 OM REKRUTTERING OG ARBEIDSFORMIDLING AV SJØFOLK Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som Styret for Det internasjonale arbeidsbyrå har sammenkalt i Genève, og som

Detaljer

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER:

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Vedtatt på medlemsmøte 10. mars 2016. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er enige om at Frivillige organisasjoner

Detaljer

Paal Tangen, Norges Rederiforbund (NR)

Paal Tangen, Norges Rederiforbund (NR) Paal Tangen, Norges Rederiforbund (NR) Nettolønn og kompetanseutviklingsfondet. Historisk gjennomgang. Nettolønn vs. refusjon vs. tilskudd - NR ønsker lov i bunn som regulerer forholdt. Ang. kompetanseutviklingsfondet

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NORSK GASSFORUM. 20. januar 2016 på Gardermoen. Tilstede fra styret: Møtende sekretærer: Saksliste styremøte

PROTOKOLL STYREMØTE I NORSK GASSFORUM. 20. januar 2016 på Gardermoen. Tilstede fra styret: Møtende sekretærer: Saksliste styremøte PROTOKOLL STYREMØTE I NORSK GASSFORUM 20. januar 2016 på Gardermoen Tilstede fra styret: Roald Kvamme Roger Hansen Arve Knutsen Frode Revhaug Gunn Iversen Stokke Jon Sverre Aasen Lina Jonasson Aleksander

Detaljer

Vi moderniserer Norge

Vi moderniserer Norge Vi moderniserer Norge Norsk Teknologi er en landsforening i NHO og en paraplyorganisasjon for fire bransjeforeninger som representerer elektro, IKT, ventilasjon, kulde, automatisering, systemintegrasjon

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10. Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.2015 Oslo kommune 600 000 innbyggere øker til 800 000 innbyggere innen 2030

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte

Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte Prop.. 107 L (2009-2010) 2010) Høring i Arbeids- og sosialkomiteen 10. mai 2010 1 Avtalen fra 2009: Videreføring av bruttoordningen

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI Vedtekter vedtatt 22.08.2015 1 Navn Foreningens navn er Forening for menneskerettigheter og demokrati. 2 Stiftelse Foreningen ble stiftet 10.08.2003,

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-005, 2006-008, 2006-012 og 2006-013 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og TRANSPORTBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen

Detaljer

Privatisering av barnehager - Oslo

Privatisering av barnehager - Oslo Rapport 4: 2013 Stein Stugu Privatisering av barnehager - Oslo Lønner det seg? Forord 2 RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO 1 OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER... 4 2 REGLENE FOR STØTTE TIL PRIVATE

Detaljer

Flerspråklige mannskap og sikker kommunikasjon

Flerspråklige mannskap og sikker kommunikasjon Flerspråklige mannskap og sikker kommunikasjon Trine Thorvaldsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Sjøsikkerhetskonferansen 2012 Tema for dagens presentasjon Bakgrunn/mål/metode Rekruttering og omfang Lover og

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Dagsorden

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Dagsorden Oslo, 25. april 2007 Til aksjonærene i Algeta ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ordinære generalforsamlingen i Algeta ASA vil bli avholdt Tid: 10. mai 2007, kl. 18.30 Sted:

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor 1 Innledning Forsvarets pensjonistforbund (FPF) viser til høringsnotat av 20. november 2009. Med bakgrunn i Stortingets pensjonsforlik

Detaljer

Vedtekter for NHO Service

Vedtekter for NHO Service Vedtekter for NHO Service VEDTATT 30.MAI 1989, REVIDERT 29. MARS 1990, REVIDERT 18. MARS 1991, REVIDERT 25. MARS 1992, REVIDERT 16. MARS 1993, REVIDERT 14. MARS 1994, REVIDERT 28. MARS 1995, REVIDERT 22.

Detaljer

Medlemsmøte NHO-service Renhold

Medlemsmøte NHO-service Renhold Medlemsmøte NHO-service Renhold Kari Birkeland prosjektleder 27.11.2014 1 Mål for s satsing i renholdsnæringen skal bidra til at alle arbeidstakere i næringen får lovlige lønns- og arbeidsbetingelser for

Detaljer