Bok 0. Hovedkapitler med vegleiing om innhald. BOK 0 i utførelsesentreprise

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bok 0. Hovedkapitler med vegleiing om innhald. BOK 0 i utførelsesentreprise"

Transkript

1 Bok 0 Hovedkapitler med vegleiing om innhald. 0. GENERELT Konkurransegrunnlaget for dette prosjektet er delt inn i tre delar. Denne Bok 0 inneheld generelle vilkår som gjeld alle aktørar i prosjektet. For rigg og driftsytingar er den enkelte entreprenørs ytelser spesifisert, sjå kapittel 6 Bok 0. Bok 1 inneheld mengdeberekning, tilbodsskjema og opplysningar for den enkelte entreprise. Bok 1 skal i fyllast ut og signerast og legges med i entreprenøren sitt tilbod. Bok 2 inneheld teikningar, kart, foto og geoteknisk rapport. 1. TILBUDSINNBYDELSE Sjå Bok TILBUDSSKJEMA. Sjå Bok ORGANISERING Byggherre/tiltakshavar: Almeflåten AS v/hans Erlend Skeie Byggherren har engasjert desse rådgjevarane i prosjektering- og tilbodsfasen: 1

2 Bygningsplanlegging og arkitektonisk utforming: Byggeteknikk: Elektroteknikk: VVS teknikk: Prosjektadministrasjon: Geoteknikk: Byggeleiar: TRM v/oddvar Sandal TRM v/olav Klungre Ing N K Arnestad AS Sweco Norge AS v/sverre Aasen TRM v/olav Klungre Prosjekt Systemer v/jan Berg TRM v/olav Klungre All kontakt mot byggherre skal gå via byggeleiar 4. ADRESSELISTE Tine Rådgjeving og Medlem v/oddvar Sandal Evebøveien SANDANE Tine Rådgjeving og Medlem v/olav Klungre Solheim 6829 HYEN Arnestad N K Ing v/nils Kristian Arnestad SANDANE Sweco Norge AS v/sverre Aasen Postboks FØRDE Prosjekt Systemer AS v/jan Berg Postboks 45 2

3 6823 SANDANE Hovudentreprenør Maskinentreprenør Elektroentreprenør VVS entreprenør I-mek leverandør 5. ORIENTERING OM PROSJEKTET 5.1 Prosjektets art og omfag Almeflåten AS skal bygge ein ny samdriftsbygning for produksjon av melk og kjøt. Eigarane bak Almeflåten AS har i dag melke- og storfekjøtproduksjon på kvar sine eigne produksjonseiningar. Desse produksjonseiningane vil bli avvikla når den nye driftsbygningen vert teken i bruk. Driftsbygningen er 22 m brei og 75,5 m lang og skal plasserast i utmark like ovanfor gardsbruka på Bøyum. Det skal byggast ein ekstern gjødselkum utanfor driftsbygningen, men byggherren vil vurdere å 3

4 utføre dette arbeidet ved eit seinare høve, då dei gamle gjødsellagera kan nyttast til lager inntil vidare. Gangareala for dyra vil vere spalteplank over flyterenner basert på kanalomrøring. Veggane er planlagt med isolerte betongelement med frilagt singel og for takkonstruksjonen er det planlagt brukt prefabrikerte takstolar med mønt himling. Grunnentreprenøren skal lage ny tilkomstveg og riggområde før arbeidet med byggetomta vert sett i gang. Samtidig vil det bli lagt opp vatn og avløp til brakkeriggen. Det vert lagt til rette for at entreprenørane skal få god riggplass. Det er lang avstand til nærmaste nabo og det er høve til å justere endeleg plassering av bygget etter at grunnarbeidet har starta. Avstand frå riksveg 5 til byggeplass vert om lag 500 m. Avstand til dei næraste tettstadane Fjærland, Skei og Sogndal er 2, 28 og 36 km. 5.2 Prosjektets entrepriseform / kontraktsform og prosjektadministrasjon Entreprise Entreprisetype Innhald E1. Grunn- og terrengarbeid E2.Bygningsmessige arbeid E3.Elektrotekniske arbeid Byggherrestyrt sideentreprise Hovudentreprise Byggherrestyrt sideentreprise E4. I-mek arbeid Byggherrestyrt sideentreprisen Tilkomstveg Byggetomt Grøfter Rigg og drift Betongarbeid Tømrararbeid Ventilasjon VVS-arbeid Malerarbeid Elektriske installasjoner Brannalarmanlegg Telefoni og kommunikasjon Melkerobot Innreiing Gjødselhandtering Foringslinje Igangkøyring 4

5 Det er krav at dei utførande entreprenørane har ansvarsrett for UTF og KUT i tiltaksklasse 1. Det er gitt rammeløyve til tiltaket. Hovudentreprenør skal kalkulere inn at samtlege entreprenørar skal kunne nytte vask, toalett og spisebrakke. Hovudentreprenør er også tillagt den samordnande rolla i HMT-arbeidet. Byggeleiar har rolla som ansvarleg søkjar og vil ta ansvar for søknadsfasen. Kommunikasjon (varsling, melding, tilbod) ved hjelp av e-post er like gyldig som postlagte dokument, men alle partar vert oppmoda til å be om stadfesting på motteken epost. Kvart foretak som engasjert på byggeplasen skal,utan oppfordring, gje melding til byggeleiar om kven som er foretaket sin kontaktperson. Byggeleiar kallar inn til byggemøte. Alle foretak som tiltakshavar har eit kontraktsforhold til pliktar å møte med sin kontaktperson. I all kommunikasjon er byggeleiar å forstå som tiltakshavar sin representant. Alle faktura som gjeld prosjektet skal sendast til byggeliar si adresse. Oppgjer for faktura vil bli utført etter tiltakshavar sine betalingsvilkår: Fri fakturamånad + 30 dagar. Alle teikningar vert sendt elektronisk til kontraherte foretak. Det er foretaka sitt ansvar å få desse teikningane ut på fysisk papir til sine tilsette. Det er viktig at alle partar har gode rutinar for å distribuere nye reviderte teikningar og samtidig fjerne utgåtte teikningar. Prosjektadministrative rutiner(egen - PA bok blir ofte utarbeidet) 5.3 Framdrift. Det er utarbeidd ein vegleiande framdriftsplan (sjå vedlegg). Etter kontrahering vil hovudentreprenør få i oppgave å sette opp ein endeleg framdriftsplan, som sideentreprenørane må tilpasse seg. Under alle høve vil det ikkje bli akseptert noko ferdigstillingsdato etter FELLES FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN 6.1 Generelt Hovudentreprenør skal utarbeide riggplan Entreprenørane har plikt til å sette seg inn i lokale forhold Det vert forventa at entreprenørane legg vekt på samarbeid og koordinering. 5

6 Tiltakshavar kjenner ikkje til at det er naudsynt å avgrense arbeidstida pga. støy og støv m.m. 6.2 Rigg og drift Det er ein generell plikt til å ta med alle naudsynte rigg- og driftsytingar og byggeplassinnretningar for ein rettidig og komplett utføring av eigne arbeid. Samtlege entreprenørar har plikt til rydding, reinhald etter eige arbeid tømming og frakt. Dersom dette ikkje vert utført har tiltakshavar rett til å ilegge vedkommande entreprenør ei dagmulkt på 1 promille av kontraktssum pr. kalenderdag til dette vert ordna opp i. Hovudentreprenøren for bygningsmessige arbeid -har ei generell plikt til å syte for tilleggsoppvarming /tilleggsbelysning og frostvern. -tek kostnaden med fellescontainer og tømming av denne. -tek kostnaden med brakkerigg, lagercontainer og drift av dette -tek kostnaden med prov el anlegg og driften av dette. -betaler strømutgifter i byggetida -syter for EL & VA tilkopling av brakkerigg. -syter for prov vannuttak. -har ansvar for bevaring og utsetting av hovedakser -har ansvar for fasadestillas -skal vere hovedvernebedrift -har overordna ansvar for sikring av byggegrop -har ansvar for sikring av dekkeforkanter og utsparingar -vert oppmoda til å nytte Rent Bygg rutiner Byggherre/titakshavar v/hans Erlend Skeide -tek ansvar for brøyting og strøing. 7. TILBODSREGLAR 7.1 Generelle tilbudsregler. NS 8400 vert lagt til grunn for tilbodskonkurransen. Det er ein åpen tilbodskonkurranse. 6

7 7.2 Spesielle tilbodsreglar Avvik fra NS 8400 Det vert praktisert: Lukka tilbodsåpning. 7.3 Atterhald om løyve, finansiering mv. Oppdragsgjevar tek atterhald om å ha rett til å velge kva som helst tilbod eller å forkaste samtlige uten å oppgje grunn. 8. KONTRAKTSREGLER 8.1 Generelle kontraktsbestemmelser NS 8406 er lagt til grunn for tiltakshavar sine kontraktsvilkår. Standard kontraktsformular/avtaledokument skal nyttast. 8.2 Spesielle kontraktsbestemmelser I tillegg til dei generelle kontraktsvilkåra gjeld fylgjande: - Sluttfaktura vert ikkje betalt før FDV er overlevert - Dagmulkt på ikkje retta manglar etter overtaking er kr pr. kalenderdag - Regulering av rigg og driftskost vert berre akseptert dersom det samla vederlaget (utanom rigg og drift) aukar med 25%. - Regulering av rigg og driftskost vert berre akseptert dersom fristforlenginga er større enn 2 månader. - Avdragsbetaling vert berre utført for innbygde materialer 9.0 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. 9.1 Byggherrens har utarbeida ein eigen HMS plan for prosjektet (sjå vedlegg) Eit av måla med denne HMS planen er at alle tiltakshavar sine plikter i forhold til byggherreforskrifta blir teken i vare. Tiltakshavar har lagt særleg vekt på dei udekka grensesnitta som kan oppstå i dette prosjektet med fleire sideordna entrepriser. HMS planen har ei konkret deling av ansvar og plikter for dei ulike fortak som vert engasjert. 7

8 10.0 KVALITETSSIKRING 10.1 Generelle bestemmelser. Alle entreprenører skal gjennomføre kvalitetssikring av eigne arbeid og aktivitetar. Det er ein føresetnad at dei engasjerte foretaka har styringssystem for kvalitetssikring og at dette vert tilpassa prosjektet i naudsynt grad Eigenkontroll Det skal gjennomførast og dokumenterast eigenkontroll av alle arbeid der det er stor risiko for å gjere feil og der feil kan gje store konsekvensar Avvik. Styringssystema skal innehalde rutinar for melding av avvik som ikkje vert retta med ein gang. Likeeins skal det førast logg der det vert signert for slike forhold Spesielle forhold. Angje evt. spesielle forhold som gjer det naudsynt med utvida kontroll eller arbeid som må kontrollerast etter helt spesielle metodar FDV - DOKUMENTASJON 10.1 Generelt FDV dokumentasjon er en del av kontraktsarbeidet Oppgjer blir ikke fult utbetalt før dette er overlevert Dokumentasjon Det vert akseptert å levere dokumentasjonen elektronisk. Dokumentasjonen skal minimum omfatte: A.Systeminformasjon for tekniske anlegg. B.Driftsbeskrivelse for tekniske anlegg C.Komponentinformasjon for alle tekniske komponenter/enheter D.Produkt datablad med vedlikeholdsbeskrivelse materialer og komponenter. E.Adresseliste over leverandører. 8

9 Tiltakshavar ynskjer å opprette ein drifts- og vedlikeholdsavtale med kvar enkelt entreprenør/leverandør. Dette vil bli drøfta under kontrahering. 9

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter Det er viktig å ta med alle faktorane når ein skal plassera eit tiltak: Arealføremål og føresegner i gjeldande plan, plassering av godkjent føretak, plassering i høve til andre bygningar, eigedomsgrenser

Detaljer

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER Av Svein Johnsen, Landbruk Nord Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt for Sogndal kommune: Kvaliteten på tenestetilbodet til brukarar med store pleie- og omsorgsbehov" Utkast

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til vedtak: Os formannskap tek statusrapport per 17. juni 2009 for Oseana kunst- og kultursenter til orientering.

MØTEBOK. Framlegg til vedtak: Os formannskap tek statusrapport per 17. juni 2009 for Oseana kunst- og kultursenter til orientering. Sak 61/09 OSEANA - RAPPORT PR. MAI 2009 MØTEBOK Saksbehandlar: Karl Ole Midtbø Arkiv: 614 C56 Arkivsaksnr.: 06/638 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 183/06 Os Formannskap PS 07.11.2006 96/06 Os kommunestyre

Detaljer

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014 Balestrand kommune 1 Framlegg av 27.01.2014 INNHALD Generelt om økonomireglementet... 4 Bakgrunn... 4 Føremål... 4 Ajourhald... 4 Andre vedtekne dokument... 4 Plan- og økonomisystem... 4 Årsbudsjett og

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen 14/467 Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Opptak av startlån og søknad om boligtilskot

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 A. Lokale retningsliner til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlege tilskot til ikkje-kommunale

Detaljer

Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m.

Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. NE kunnskap Oslo 29. mars 2011 Siv. ing. Svein Gloslie Boligprodusentenes Forening Universell utforming Vanskligere å få dispensasjon,

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen Sist behandla og vedteke i sakkunnig takstnemnd 28.02.2011 Behandla i kommunestyret 14.12.2010 Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR TETTSTADUTVIKLING UTFYLLANDE RETNINGSLINER. Søknadsfrist 8. januar 2010

TILRETTELEGGING FOR TETTSTADUTVIKLING UTFYLLANDE RETNINGSLINER. Søknadsfrist 8. januar 2010 TILRETTELEGGING FOR TETTSTADUTVIKLING UTFYLLANDE RETNINGSLINER Søknadsfrist 8. januar 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Regionalavdelinga Side 2 Mål for verkemiddelbruken: I høve til Fylkesplanen 2005-2008

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer