Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009"

Transkript

1 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Investeringsutgifter Lønnsutgifter Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Sum utgifter Finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning tidligere års udekket Avsetning til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Finansiering Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekket/udisponert

2 Økonomisk oversikt drift Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal t Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenestep Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Eksterne finanstransaksjoner Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Avsetninger Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

3 Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Regnskap Regnskap Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år 0 0 Netto avsetninger

4 Regnskapsskjema 1A Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til ubundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr Bruk av ubundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk = Regnskapsskjema 1B Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett Administrasjon og ledelse Utgift Inntekt Administrasjon og ledelse Oppvekst Utgift Inntekt Oppvekst Helse og omsorg Utgift Inntekt Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Utgift Inntekt Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Utgift Inntekt Teknikk og miljø Eiendomsforvaltning Utgift Inntekt Eiendomsforvaltning Sektorovergripende ansvar 9* Utgift ansvar 9* Inntekt ansvar 9* Korrigert fra skjema 1A Sentrale utgifter og inntekter Sum fordelt

5 Regnskapsskjema 2A Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett Finansieringsbehov: Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Dekning tidl års underskudd Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Regnskapsskjema 2B Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett Administrasjon og ledelse Oppvekst Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Eiendomsforvaltning Sum investering i anleggsmidler

6 Økonomisk oversikt balanse Regnskap Regnskap Note henv (A) Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler (B) Omløpsmidler Kortsiktige fordringer 2, Premieavvik Aksjer og andeler Kasse, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER (A + B) (C) EGENKAPITAL Disposisjonsfond 6,19, Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Prinsippendringer Regnskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto SUM EGENKAPITAL (D) GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobligasjonslån Andre lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD (D) SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene BALANSENS NETTOSUM 0 0 7

7 NOTER Note 0 Regnskapsprinsipper Asker kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kommuneloven 48 og forskrift om årsregnskap og årsberetning 7, Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen samt resultat for året. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse med investeringer, utlån m.v., samt hvordan disse er finansiert. Balansen viser kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Verdipapirer som Organisering Kommunens samlede virksomhet er organisert i tjenesteproduserende enheter og rådmann med administrasjon og ledelse. I tillegg er noe tjenesteproduksjon Note 1 Endring av arbeidskapital Regnskap 2010 Regnskap 2009 Endring omløpsmidler Endring kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital Sum ansk. - anv. Av midler Endring ubrukte lånemidler Endring arbeidskapital Differanse 0 0 Note 2 Pensjonsordninger Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Storebrand, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Framtidige premier vil påvirkes av risikomessig over- eller underskudd på nåværende og tidligere ansatte både i kommunen og i andre kommuner som inngår Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for år er ikke fullt Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Kommunens følger prinsipp om full amortiserings over et år. Akkumulert estimatavvik er derfor lik årets estimatavvik. Likeledes er akkumulert premieavvik Hovedstørrelser fra aktuarberegninger alle tall i hele 1000 Inntekts- og gjeldsposter vist med - Pensjonskost. og premieavvik Årets netto pensjonskostnad Premieinnbetaling inkl. adm.kostnader Administrasjonskostnader Avregning tidligere år Premieavvik Arbeidsgiveravgift av premieavviket Pensjonsmidler og- forpliktelser Estimert påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse Aktuarberegningen skal benyttes som grunnlag for kostnadsføring av pensjon. Årets aktuarberegning forutsetter en lønnsvekst på 3,35% mens den reelle Tilleggsvurdering for pensjonskostnaden hensyntar forskjellen mellom innbetalt premie, netto pensjonskostnad etter NKRS og premiefond. I vurderingen av Nærmere om regnskapstallene alle tall i hele 1000 Inntekts- og gjeldsposter vist med - KLP SPK Storebrand Sum Årets betalte pensjonspremie (inkl.adm) iht.regnskap Årets premieavvik (se spes. nedenfor) Tilleggsvurdering for året Resultatført tilleggsvurdering for i fjor Resultatført 1/1 av tidl. års premieavvik = Pensjonskostnad i regnskapet

8 Pensjonsordning AKKUMULERT PREMIEAVVIK KLP SPK Storebrand Sum Akkumulert /- Premieavvik for året /+ Resultatført 1/1 av tidl. års premieavvik = Akkumulert premieavvik Herav oppført under omløpsmidler: Herav oppført under kortsiktig gjeld: - alle tall i hele 1000 Hovedstørrelser fra aktuarberegninger Inntekts- og gjeldsposter vist med Spesifikasjon av estimatavvik Pensj.-midler Pensj.-midler Faktisk (akt.beregn. full amort) forje år Iht. regnskap pr forje år = Gjenst. Amort./estimatavvik pr Pensj.-forpl. Pensj.-forpl. Faktisk (akt.beregn. full amort) forje år Iht. regnskap pr forje år = Gjenst. Amort./estimatavvik pr Net.forplikt. Net.forplikt. Faktisk (akt.beregn. full amort) forje år Iht. regnskap pr forje år = Gjenst. Amort./estimatavvik pr Netto pensjonsforpliktelse er den forholdsmessige andel av nåverdien av fremtidige pensjonsutbetalinger opptjent av de ansatte på balansedagen, som ikke er FORUTSETNINGER for 2010 KLP SPK Storebrand Forventet avskastn. pensjonsmidler ( 13-5 F) 6,00 % 5,35 % 6,00 % Diskonteringsrente ( 13-5 E) 5,00 % 5,00 % 5,00 % Forventet årlig lønnsvekst ( 13-5 B) 3,35 % 3,35 % 3,35 % Forventet årlig G- og pensjonsreg. ( 13-5 D) 3,35 % 3,35 % 3,35 % Note 3 KOMMUNALE GARANTIER Opprinnelig lånebeløp Restansvar Utløper Nr. Navn 1237 Stift. Barnas Asker nov Rudolf St. barnehage apr Ringen Fritidshjem jan Frydendal barnehage apr Nedre Bleiker barnehage apr Bjerkås Barnehage apr Arbeid.øk.fellesorg jan Furuly barnehage des Borgen Skog Barnehage mai Regnbuen barnehage jul Båstadmyra Andelsb.h feb Torp Høymyr Andelsbarnehage jun Askervangen Borettslag sep Stiftelsen Risenga bo- og omsorgsenter okt Billingstad barnehage jan Knærten barnehage mar Vardåsen Andelsbarnehage jun Nedre Bleiker Barnehus jun Ånnerudtoppen barnehage jan Risenga Barnehage jan AS Asker Eiend.forv. (Torstadtunet AS) jul AS Asker Eiend.forv.(Vestre Nes) aug AS Asker Eiend.forv.(Oppsjømarka) des Sem barnehage nov Bjerkås Barnehage des Holmen Tennishall nov.42 9

9 Nr. Navn Opprinnelig lånebeløp Restansvar Utløper 6072 Erteløkka borettslag feb Gullhella barnehage jan VEAS nov.11 VEAS Asker Rideklubb nov Asker Seilforening mai.41 Holmen idrettsforening okt.23 Vollen Ungdomslag okt Vedr garanti 6076 til VEAS på hhv 27,5 mill og 7 mill, utgjør kommunens andel hhv 2,42 mill og 0,6 mill. Som følge av at garantiansvaret er solidarisk - er hele lånebeløpet ført opp Note 4 Krav og gjeld til kommunale foretak Asker Kommune har ingen krav eller gjeld til kommunale foretak. Jfr note 8 vedr. BRAH. Note 5 Aksjer og andeler Bokført verdi Eierandel Egenkapitalinnskudd KLP Forsikring Asker utvikling AS aksjer a kr 30, % Vekst i Asker AS 2000 aksjer pålydende 100, % Asker Sentrum AS 5 aksjer pålydende 2.000, % Asker Eiendomsforvaltning AS aksjer à 1.000, % DI Gr. (Tidl.Dønski Ind.) 253 aksjer pålyd , % Asker produkter a/s 500 aksjer pålyd. kr.1.000, % Rekom AS, 45 aksjer pålyd. kr 600, % A/l biblioteksentralen andeler hver pålydende Vestfjorden vann og avløp AS 45 aksjer a kr Bokført verdi av aksjeposter viser anskaffelseskost iht KRS 2. DI Gruppen AS økte aksjekapitalen i 1994 ved fondsemisjon da pålydende ble økt fra kr. Note 6 Avsetninger og bruk av fond Regnskap 2010 Regnskap 2009 Disposisjonsfond Disposisjonsfond , ,97 Avsatt til disp.fond i driftsregnskapet , ,14 Forbruk av disp.fond i investeringsregnskapet , ,94 Forbruk av disp.fond i drift , ,34 Disposisjonsfond pr , ,71 Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond pr , ,39 Avsatt til ubundne investeringsfond , ,76 Forbruk av ubundne investeringsfond , ,51 Ubundne investeringsfond pr , ,64 Bundne investeringsfond Bundne investeringsfond pr , ,68 Avsatt til bundne investeringsfond i investeringsregnskapet 0, ,75 Forbruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet 0, ,80 Bundne investeringsfond pr , ,63 Regnskap 2010 Regnskap 2009 Bundne driftsfond Bundne driftsfond pr , ,87 Avsatt til bundne driftsfond i driftsregnskapet , ,63 Forbruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet , ,64 Bundne driftsfond pr , ,86 Likviditetsreserve avsatt i driftsregnskapet Likviditetsreserve pr ,00 0,00 Styrking av likviditetsreserve Bruk av likviditetsreserve Likviditetsreserve pr ,00 0,00 10

10 Likviditetsreserve avsatt i investeringsregnskapet Likviditetsreserve pr ,00 0,00 Styrking av likviditetsreserve Bruk av likviditetsreserve Likviditetsreserve pr ,00 0,00 Udekket i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet pr ,00 0,00 Udekket i investeringsregnskapet Udekket i inv.regnsk - utsatt låneopptak Tilbakeført tidl. års udekket 0, ,87 Udekket i investeringsregnskapet pr , ,87 Samlede avsetninger og bruk av avsetninger Samlede avsetninger , ,15 Samlede bruk av avsetninger , ,35 Netto avsetninger , ,80 Note 7 KOMMUNEKASSENS KAPITALKONTO I forbindelse med implementering av anleggsmodulen er det oppetttet en egen kapitalkonto for anlegg. I 2010 er alle anlegg som er overført fra gammelt Kapitalkonto Kapitalkonto Salg av fast eiendom Salg av anleggsmidler Bruk av lånemidler fra eksterne lån Bokførte pensjonsforpliktelser Arb.g.avg. netto pensjonsforpliktelser Avdrag på utlån Avdrag sos.lån og lån til flyktninger Nedskrivning/avskr. fast eiendom Avskr/tap sos.lån og lån til flyktninger Nedskrivning/avskr. transportmidler og utstyr Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Overf anleggsmodul Aktivering av fast eiendom Overf anleggsmodul Avdrag på eksterne lån Utlån Aktivering egenkapitaltilskudd (pensjon) Bokførte pensjonsmidler Nye sos.lån og lån til flyktninger Kapitalkonto anlegg Aktivering Avskrivninger KAPITALKONTO Note 8 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27 Vestfjorden avløpsselskap (VEAS) VEAS er et 27-selskap etter kommuneloven men fører regnskap etter lov om interkommunale selskaper. Regnskapsmesssig er VEAS behandlet som et IKS Kemneren i Asker og Bærum Kemnere i Asker og Bærum er et 27-selskap etter kommuneloven. Administrasjonskommune er Bærum. BRAH Bærum, Røyken, Asker og Hurum har et samarbeid iht Kommunelovens 27, innen forsikring. BRAH-samarbeidet administreres av Asker kommune. Fordring ifht BRAH samarbeidet ble gjort opp i januar

11 Regnskap BRAH Resultatregnskap BRAH Regnskap 2010 Regnskap 2009 Gjensidige Bærum Gjensidige Hurum Gjensidige Røyken Gjensidige Asker KLP 0 0 Renteinntekter Sum inntekter Kurs Reiseutgifter Konsulent ifm forsikringstjenester Andre utgifter 0 0 Sum utgifter Resultat Balanse BRAH Bank Fordring mot Bærum kommune Sum eiendeler Gjeld til Asker kommune Egenkapital Sum egenkapital og gjeld Note 9 Salg av finansielle anleggsmidler Det har ikke vært salg av finansielle anleggsmidler der andel av av salgsinntekten skal regnes som avkastning på innskutt kapital. Note 10 Tinglyste pantobligasjoner Pålydende Dato Gbnr. 79/ Gbnr. 79/ Gbnr. 79/ Gbnr. 79/ Gbnr. 79/ Gbnr. 79/ Gbnr. 79/ Gbnr. 79/ Gbnr. 79/ Gbnr. 79/ Vedr. Gbnr 79/149 foreligger ikke tinglyst pantedokument, bare avtalen er tinglyst Gbnr. 79/ Note 11 Anleggsmidler Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost med fradrag for årlige avskrivninger. I 2010 har kommunen implementert Agresso anleggsmodul. Dette for Regnskap 2010 Regnskap 2009 Bokført verdi pr Årets tilgang Årets avgang Årets avskrivninger Ekstraordinær nedskriving gamle Bondi skole Bokført verdi pr Note 12 Langsiktig lån og avdrag Kommuneloven 50 nr 7 har bestemmelser om at kommunens totale langsiktige gjeld til egne driftsmidler skal avdras med like årlige avdrag, og at gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetiden for. kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte Beregning minste lovlige avdrag etter kommuneloven 50 nr 7 Regnskap Regnskap 2009 Sum årets avskrivninger Sum bokført verdi anleggsmidler pr 1/ Sum langsiktig gjeld (eks. formidlingslån) Kontrollgrense avdrag

12 Lån og avdrag Langsiktig lån pr Låneopptak Avdrag ordinære drift Avdrag invesering (formidlingslån) Langsiktig lån pr Det er betalt mer i avdrag enn minste lovlige beløp. Det er tom 2010 budsjettert med 324,3 mill i bruk av lån som ennå ikke er tatt opp Renter Regnskap 2010 Regnskap 2009 Renteutgifter lån Gjennomsnittsrente ,38 % 3,50 % Lånegjeldens durasjon 1,8 2,7 Låneporteføljens andel med flytende rente 61 % 49 % Låneporteføljens andel med fast rente 39 % 51 % Låneoversikt over kommunale innlån bakerst i dette dokument, gir ytterligere detaljer om kommunens låneportefølje. Note 13 Andre forpliktelser Asker kommune har inngått avtaler med eksterne leverandører for drift av tjenester. Norlandia Care AS har driften av Risenga bo- og omsorgssenter. Asker kommune leaser ca 90 biler, hovedsaklig mindre kjøretøy. Leasingperiode er 3 år på personbiler og 5 år på varebiler og større kjøretøy, og rullerende Asker kommune benytter LOS AS som strømforhandler mot NorPool. LOS AS inngår strømkontrakter på vegne av Asker kommune. Strømutgiftene Note 14 Gebyrfinansierte selvkosttjenester Tjenestene innenfor VAR området samt feiing skal drives til selvkost. Et evt. overskudd avsettes til selvkostfond mens et underskudd fører til oppløsning. Vann (tall i 1000 kroner): Direkte driftskostnader Indirekte driftskostnader Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter Avsetn.(-)/bruk av fond(+) Netto utgift etter avsetn/bruk av fond Sum fond inkl.kalk.rente Dekningsgrad i % 99,8 % 83,9 % 76,5 % 97,4 % I 2010 ble det et mindre underskudd på selvkostområdet vann på 0,1 mill. kr, mens det på selvkostområdet avløp ble et underskudd på 0,2 mill. kr. Inklusiv Selvkostfondene innenfor Vann og avløp har bygget seg opp over flere år. I henhold til regelverket må fondene bygges ned i løpet av en fem års periode. I beregningene for 2010 har vi gått bort fra føring av stipulert husleie for kommunale bygg. Denne praksisen ble tatt i bruk i Vi har derfor valgt å gå Avløp (tall i 1000 kroner): Direkte driftskostnader Indirekte driftskostnader Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter Avsetn.(-)/bruk av fond(+) Netto utgift etter avsetn/bruk av fond Sum fond inkl.kalk.rente Dekningsgrad i % 99,6 % 88,3 % 76,3 % 109,5 % Selvkostfondene innenfor renovasjon og feiing har vært negative de siste årene. Dvs at pris over tid har vært for lave sett i forhold til kostnadsnivået innenfor Renovasjon (tall i 1000 kroner): Direkte driftskostnader Indirekte driftskostnader Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter Avsetn.(-)/bruk av fond(+) Netto utgift etter avsetn/bruk av fond Sum fond inkl.kalk.rente Dekningsgrad i % 116,3 % 96,5 % 88,1 % 96,7 % Feiing har i 2010 et udekket underskudd på 0,7 mill. kr. I kommende periode er det lagt opp til at fondet skal bygges opp for å dekke inn dette underskuddet, Ihht regelverket er det ikke anledning til å føre negative selvkostfond. I tabelloppstillingen nedenfor er derfor fondene satt lik null. Feiing (tall i 1000 kroner):

13 Direkte driftskostnader Indirekte driftskostnader Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter Avsetn.(-)/bruk av fond(+) Netto utgift etter avsetn/bruk av fond Sum fond inkl.kalk.rente Dekningsgrad i % 94,9 % 99,2 % 89,3 % 88,7 % Septik er skilt ut ihht regelverket som et eget selvkostområde fom Området har et underskudd i 2010 på 0,1 mill. kr. Det er derfor ikke ført midler til Septik 2010 Direkte driftskostnader 559 Indirekte driftskostnader 15 Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) Gebyrgrunnlag 574 Gebyrinntekter 480 Avsetn.(-)/bruk av fond(+) 0 Netto utgift etter avsetn/bruk av fond 95 Sum fond inkl.kalk.rente 0 Dekningsgrad i % 83,5 % Note 15 Antall årsverk i kommunen Antall årsverk i kommunen var i Tilsvarende tall for 2008 og 2009 var henholdsvis og I tillegg har Asker kommune 22 lærlinger Antall kvinner i 2010: 75,6% Antall menn i 2010: 24.4% Antall RE ledere kvinner i 2010: 65,5% Antall RE ledere menn i 2010: 34,5% Note 16 Regnskapsmessig merforbruk/udekket i investeringsregnskapet Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Investeringsregnskapet på prosjektnivå viser imidlertid at enkelte prosjekter har overforbruk mens andre Overforbruk som er dekket med investeringsfond fra andre prosjekter utgjør 14,0 mill. Overforbruk på prosjekter skyldes: Statstilskudd/andre tilskudd som ikke er mottatt Prosjekter som ligger foran fremdriftsplanen Prosjekter med reelt overforbruk Sum prosjekter med overforbruk Note 17 Forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall Asker kommune var ved årsskiftet ikke part i noen rettstvist som kan medføre økonomiske forpliktelser. Note 18 Finansielle omløpsmidler Markedsverdi Bokført verdi Anskaffelsesverdi Årets Årets realiserte Årets urealiserte Aktivaklasser pr pr pr verdiendring gevinst/tap gevinst/tap* Pengemarked Omløpsobligasjoner Anleggsobligasjoner (HTF) Sum renter Norske aksjefond Utenlandske aksjefond Agio/disagio Sum aksjefond TOTALT * Gjelder fra oppstart av nye forvaltere juli 2009 med unntak av agio/disagio Alle aktivaklassene er verdivurdert og bokført til markedsverdi med unntak av HTF-obligasjoner som er verdivurdert etter laveste verdis prinsipp. Porteføljen består av kommunens energifond (77,86 %) samt øvrig likviditet (22,14 %). Alle verdipapirer i porteføljen forvaltes etter like prinsipper fra 1. juli Årets avkastning er i all vesentlighet en verdiøkning og ikke realisert gevinst. Herav utgjør energifondets avkastning 101,7 mill kroner og avkastning på Totalporteføljens markedsverdi pr viser en negativ verdiendring på 1,9 mill kroner. Note 19 14

14 Merverdiavgiftskomensasjon knyttet til investeringsregnskapet Merverdiavgiftskomensasjon knyttet til investeringsregnskapet ble ved en inkurie feil budsjettert i HP I driftsregnskapet ble det budsjettert med Merverdiavgiftskomensasjon knyttet til investeringsregnskapet er overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet ihht budsjett. For å imøtekomme Note 20 Spesifikasjon over poster som ikke fremkommer i regnskapet Avkastning knyttet til kommunens Energifond er, som tidligere år, avsatt til fond ihht Finansforvaltningsreglementets bestemmelser og ikke ihht budsjett. Asker kommune har en forpliktelse til, på lik linje med Røyken kommune, å dekke akkumulerte underskudd på Bråset bo- og omsorgssenter IKS senest 2 år Asker, den 31. desember februar 2011 Lars Bjerke Rådmann Elin Fejerskov Regnskapssjef Asker kommunerevisjon Se egen revisjonsberetning Brita Arvidsen Kommunerevisor 15

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008 Årsregnskap REGNSKAP INNHOLDSOVERSIKT 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Anskaffelse og anvendelse av midler 4 Balanseregnskapet 5 2. NOTER... 6 Note 1 Arbeidskapital 7

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer