Finansieringsbehov

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726"

Transkript

1 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Investeringsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Sum utgifter Finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning tidligere års udekket Avsetning til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Finansiering Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert

2 Økonomisk oversikt drift Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal t Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenestep Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Eksterne finanstransaksjoner Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Avsetninger Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger

3 Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Regnskap Regnskap Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger

4 Regnskapsskjema 1A Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til ubundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr Bruk av ubundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk =

5 Regnskapsskjema 1B Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap Administrasjon og ledelse Utgift Inntekt Administrasjon og ledelse Oppvekst Utgift Inntekt Oppvekst Helse og omsorg Utgift Inntekt Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Utgift Inntekt Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Utgift Inntekt Teknikk og miljø Eiendomsforvaltning Utgift Inntekt Eiendomsforvaltning Sektorovergripende ansvar 9* Inntekt ansvar 9* Utgifter ansvar 9* Korrigert fra skjema 1A Sektorovergripende ansvar 9* Sum fordelt

6 Regnskapsskjema 2A Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap Finansieringbehov: Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Dekning tidl års underskudd Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert =

7 Økonomisk oversikt balanse Note henv. Regnskap 2009 Regnskap 2008 (A) Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler (B) Omløpsmidler Kortsiktige fordringer 2, Premieavvik Aksjer og andeler Kasse, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER (A + B) (C) EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Prinsippendringer Regnskapsmessig mindreforbruk Udekket i investeringsregnskapet Kapitalkonto SUM EGENKAPITAL (D) GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobligasjonslån Andre lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD (D) SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene BALANSENS NETTOSUM 0 0

8 NOTER Note 0 Regnskapsprinsipper Asker kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kommuneloven 48 og forskrift om årsregnskap og årsberetning 7, gitt med hjemmel i Kommuneloven 48. Anordningsprinsippet gjelder all kommunal virksomhet og betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet, skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen samt resultat for året. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse med investeringer, utlån m.v., samt hvordan disse er finansiert. Balansen viser kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Verdipapirer som inngår i handelsportefølje er vurdert til markedsverdi pr Kommunens anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost. Organisering Kommunens samlede virksomhet er organisert i tjenesteproduserende enheter og rådmann med administrasjon og ledelse. I tillegg er noe tjenesteproduksjon organsisert ved Interkommunale selskap. Dette gjelder Asker og Bærum vannverk, Asker og Bærum brannvesen IKS og Bråset bo- og omsorgsenter IKS. Kemneren i Asker og Bærum, BRAH samt VEAS (Vestfjorden avløpsselskap) er organisert som interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27. Asker kommune har også et samarbeid med Bærum kommune om felles barnevernsvakt, legevakt og landbrukskontor. I tillegg utføres deler av den kommunale tjenesteproduksjon av Asker produkt AS, Asker eiendomsforvaltning AS, Torstadtunet AS og Asker utvikling AS. Note 1 Endring av arbeidskapital Regnskap 2009 Regnskap 2008 Endring omløpsmidler Endring kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital Sum ansk. - anv. Av midler Endring ubrukte lånemidler Endring arbeidskapital Differanse Differansen i 2008 skyldes endring i regnskapsprinsipp. Note 2 Pensjonsordninger Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Storebrand, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Ordningen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidige ytelser innen pensjon blir utregnet ut fra tallet på opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen, og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. Framtidige premier vil påvirkes av risikomessig over- eller underskudd på nåværende og tidligere ansatte både i kommunen og i andre kommuner som inngår i ordningen. Premien vil også være påvirket av avkastning, lønnsvekst og utvikling i folketrygdens grunnbeløp.

9 Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner. For å behold kvalifisert arbeidskraft er det inngått avtale om seniorpolitikk for ansatte fra 55 år og eldre. Blant tiltakene kan nevnes redusert arbeidstid og faglig videreutvikling. Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsselskapene, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Kommunens følger prinsipp om full amortiserings over et år. Akkumulert estimatavvik er derfor lik årets estimatavvik. alle tall i hele 1000 Inntekts- og gjeldsposter vist med - Hovedstørrelser fra aktuarberegninger Årets netto pensjonskostnad Premieinnbetaling inkl. adm.kostnader Administrasjonskostnader Premieavvik Arbeidsgiveravgift av premieavviket Estimert påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse Estimatavvik 2009 Pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Pensjonskostnad ihht pensjonskassenes kontoføring Aktuarberegningen skal benyttes som grunnlag for kostnadsføring av pensjon. Årets aktuarberegning forutsetter en lønnsvekst på 3,79% mens den reelle lønnsveksten ble høyere. Dette medfører at aktuaroppgavene viser for lave pensjonskostnader. For at regnskapet skal vise mest mulig korrekte pensjonsutgifter er det derfor tatt utgangspunkt i pensjonskassenes kontoføring av pensjoner ved bokføring av årets pensjonskostnad. Dette har medført en tilleggskostnad på 35,9 mill i forhold til aktuaroppgaven. Tilleggsvurdering for pensjonskostnaden hensyntar forskjellen mellom innbetalt premie, netto pensjonskostnad etter NKRS og premiefond. I vurderingen av premiefond er det hensyntatt påløpte ikke fakturerte kostnader. Dette er nytt for 2009, og betyr at tallene vedr. tilleggsvurderingen for 2009 ikke er direkte sammenlignbare med tallene for tidligere år

10 Nærmere om regnskapstallene alle tall i hele 1000 Inntekts- og gjeldsposter vist med - Pensjonsordning PENSJONSKOSTNAD KLP SPK Storebrand Sum Netto pensj.kostn.(eks.adm.)iht. aktuar Årets pensj.premie (jf. aktuarberegn.) =Årets premieavvik Arbeidsg.avg. av årets premieavvik KLP SPK Storebrand Sum Årets betalte pensjonspremie (inkl.adm) iht.regnskap Årets premieavvik (se spes. nedenfor) Tilleggsvurdering for året Resultatført tilleggsvurdering for i fjor Resultatført 1/1 av tidl. års premieavvik = Pensjonskostnad i regnskapet Pensjonsordning AKKUMULERT PREMIEAVVIK KLP SPK Storebrand Sum Akkumulert /- Premieavvik for året /+ Resultatf av tidl.års premieavvik = Akkumulert premieavvik (*1) Herav oppført under omløpsmidler: Herav oppført under kortsiktig gjeld: - Arb.avg alle tall i hele 1000 Inntekts- og gjeldsposter vist med - KLP SPK Storebrand Sum MIDLER OG FORPLIKTELSER Pensj.-midler Pensj.-midler Pensj.-midler Pensj.-midler Faktisk (akt.beregn. full amort) Iht. regnskap pr = Gjenst. Amort./estimatavvik pr KLP SPK Storebrand Sum Pensj.-forpl. Pensj.-forpl. Pensj.-forpl. Pensj.-forpl. Faktisk (akt.beregn. full amort) Iht. regnskap pr = Gjenst. Amort./estimatavvik pr KLP SPK Storebrand Sum Net.forplikt.fakt.(akt.ber.Full amort) Netto forplikt Iht. regnskap pr = Gjenst. Amort./estimatavvik pr Arb.g.avg. av nto. pensj.forpl ) ) Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er også en langsiktig forpliktelse.

11 Netto pensjonsforpliktelse er den forholdsmessige andel av nåverdien av fremtidige pensjonsutbetalinger opptjent av de ansatte på balansedagen, som ikke er dekket av innbetalt pensjonspremie og avkastning på disse (pensjonsmidlene). Gjenstående amortisering/estimatavvik er forkjellen mellom fullstendig aktuarberegnet pensjonsforpliktelse/-midler og regnskapsført saldo iht. forskrift. FORUTSETNINGER for 2009 KLP SPK Storebrand Forventet avskastn. pensjonsmidler ( 13-5 F) 6,50 % 5,85 % 6,50 % Diskonteringsrente ( 13-5 E) 5,50 % 5,50 % 5,50 % Forventet årlig lønnsvekst ( 13-5 B) 3,79 % 3,79 % 3,79 % Forventet årlig G- og pensjonsreg. ( 13-5 D) 3,79 % 3,79 % 3,79 % Note 3 KOMMUNALE GARANTIER Nr. Navn Opprinnelig lånebeløp Restansvar Utløper 1237 Stift. Barnas Asker nov Rudolf St. barnehage apr Ringen Fritidshjem jan Frydendal barnehage apr Nedre Bleiker barnehage apr Bjerkås Barnehage apr Arbeid.øk.fellesorg jan Furuly barnehage des Billingstad Husmorlag aug Borgen Skog Barnehage mai Regnbuen barnehage jul Båstadmyra Andelsb.h feb Torp Høymyr Andelsbarnehage jun Askervangen Borettslag sep Stiftelsen Risenga bo- og omsorgsenter okt Billingstad barnehage jan Knærten barnehage mar Vardåsen Andelsbarnehage jun Nedre Bleiker Barnehus jun Ånnerudtoppen barnehage jan Risenga Barnehage jan AS Asker Eiend.forv. (Torstadtunet AS) jul AS Asker Eiend.forv.(Vestre Nes) aug AS Asker Eiend.forv.(Oppsjømarka) des Sem barnehage nov Bjerkås Barnehage des Holmen Tennishall nov Erteløkka borettslag feb Gullhella barnehage jan VEAS nov.11 VEAS Asker Rideklubb Lånet er ikke tatt opp feb Asker Seilforening mai.41 Holmen idrettsforening okt.23 Vollen Ungdomslag okt Vedr garanti 6076 til VEAS på hhv 55 mill og 14 mill, utgjør kommunens andel hhv 4.84 mill og 1.23 mill. Som følge av at

12 garantiansvaret er solidarisk - er hele lånebeløpet ført opp Note 4 Krav og gjeld til kommunale foretak Asker Kommune har ingen krav eller gjeld til kommunale foretak. Jfr note 6 vedr. BRAH. Note 5 Aksjer og andeler Bokført verdi Eierandel Egenkapitalinnskudd KLP Forsikring Asker utvikling AS aksjer a kr 30, % Vekst i Asker AS 2000 aksjer pålydende 100, % Asker Sentrum AS 5 aksjer pålydende 2.000, % Studentbyen sogn Studenthj bergen Asker Eiendomsforvaltning AS aksjer à 1.000, % DI Gr. (Tidl.Dønski Ind.) 253 aksjer pålyd , % Asker produkter a/s 500 aksjer pålyd. kr.1.000, % Rekom AS, 45 aksjer pålyd. kr 600, % A/l biblioteksentralen andeler hver pålydende Vestfjorden vann og avløp AS 45 aksjer a kr Bokført verdi av aksjeposter viser anskaffelseskost iht KRS 2. DI Gruppen AS økte aksjekapitalen i 1994 ved fondsemisjon da pålydende ble økt fra kr til kr Asker Produkt AS økte aksjekapitalen i 2003 ved fondsemisjon ved å utstede 450 nye aksjer pålydende kr ,-. Note 6 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27 Vestfjorden avløpsselskap (VEAS) VEAS er et 27-selskap etter kommuneloven men fører regnskap etter lov om interkommunale selskaper. Rådet har tidligere anbefalt eierne å omdanne selskapet fra et 27-selskap etter kommuneloven til et IKS-selskap etter lov om interkommunale selskaper. Asker og Bærum kommuner har fattet de nødvendige vedtak men det mangler vedtak fra Oslo kommune. Kemneren i Asker og Bærum Kemnere i Asker og Bærum er et 27-selskap etter kommuneloven. Regnskapet føres av Bærum kommune. BRAH Bærum, Røyken, Asker og Hurum har et samarbeid iht Kommunelovens 27, innen forsikring. BRAH-samarbeidet administreres av Asker kommune. Fordring og gjeld ifht BRAH samarbeidet ble gjort opp i februar Regnskap BRAH Resultatregnskap BRAH Regnskap 2009 Regnskap 2008 Gjensidige KLP Renteinntekter Sum inntekter Kurs Reiseutgifter Konsulenttjenester Andre utgifter Sum utgifter

13 Resultat Balanse BRAH Bank Fordring Asker kommune Sum eiendeler Gjeld til Asker kommune Egenkapital Sum egenkapital og gjeld Note 7 Avsetninger og bruk av fond Regnskap 2009 Regnskap 2008 Disposisjonsfond Disposisjonsfond , ,24 Avsatt til disp.fond i driftsregnskapet , ,37 Forbruk av disp.fond i investeringsregnskapet , ,44 Forbruk av disp.fond i drift , ,20 Disposisjonsfond pr , ,97 Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond pr , ,09 Avsatt til ubundne investeringsfond , ,44 Forbruk av ubundne investeringsfond , ,14 Ubundne investeringsfond pr , ,39 Bundne investeringsfond Bundne investeringsfond pr , ,94 Avsatt til bundne investeringsfond i investeringsregnskapet , ,74 Forbruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet ,80 0,00 Bundne investeringsfond pr , ,68 Bundne driftsfond Bundne driftsfond pr , ,22 Avsatt til bundne driftsfond i driftsregnskapet , ,45 Forbruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet , ,80 Bundne driftsfond pr , ,87 Likviditetsreserve avsatt i driftsregnskapet Likviditetsreserve pr , ,92 Styrking av likviditetsreserve ,00 Bruk av likviditetsreserve ,92 Likviditetsreserve pr ,00 0,00 Likviditetsreserve avsatt i investeringsregnskapet Likviditetsreserve pr , ,49 Styrking av likviditetsreserve 0,00 Bruk av likviditetsreserve ,49 Likviditetsreserve pr ,00 0,00 Udekket i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet pr ,87 0,00 Udekket i investeringsregnskapet ,87 Udekket i inv.regnsk - utsatt låneopptak 0,00 Tilbakeført tidl. års udekket ,87 0,00 Udekket i investeringsregnskapet pr , ,87

14 Samlede avsetninger og bruk av avsetninger Samlede avsetninger , ,00 Samlede bruk av avsetninger , ,16 Netto avsetninger , ,16 Note 8 KOMMUNEKASSENS KAPITALKONTO Kapitalkonto ,98 Debetposter i året Salg av fast eiendom ,50 Salg av anleggsmidler ,00 Tap ved salg av eiendom ,91 Bruk av lånemidler fra eksterne lån ,36 Bokførte pensjonsforpliktelser ,00 Arb.g.avg. netto pensjonsforpliktelser ,21 Avdrag på utlån ,25 Avdrag sos.lån og lån til flyktninger ,71 Nedskrivning/avskr. fast eiendom ,70 Nedskrivning av aksjer ,00 Avskr/tap sos.lån og lån til flyktninger ,55 Nedskrivning/avskr. transportmidler og utstyr ,12 Sum debetposter ,31 Kreditposter i året Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler ,56 Aktivering av fast eiendom ,07 Avdrag på eksterne lån ,00 Utlån ,73 Aktivering egenkapitaltilskudd (pensjon) ,00 Bokførte pensjonsmidler ,00 Kjøp av aksjer ,00 Nye sos.lån og lån til flyktninger ,99 Fortjeneste ved salg av eiendom ,30 Fortjeneste ved salg av bil ,50 Sum kreditposter ,15 KAPITALKONTO ,82 Note 9 Tinglyste pantobligasjoner Pålydende Dato Gbnr. 79/ Gbnr. 79/ Gbnr. 79/ Gbnr. 79/ Gbnr. 79/ Gbnr. 79/ Gbnr. 79/ Gbnr. 79/ Gbnr. 79/ Gbnr. 79/ Gbnr. 79/ Vedr. Gbnr 79/149 foreligger ikke tinglyst pantedokument, bare avtalen er tinglyst

15 Gbnr. 79/ Note 10 Anleggsmidler Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost med fradrag for årlige avskrivninger. Kommunen har de senere år hatt en ny verdivurdering av balansepostene utstyr, maskiner, transportmidler og bygg. En gjennomgang av kommunens øvrige eiendommer gjenstår. Regnskap 2009 Regnskap 2008 Bokført verdi pr Årets tilgang Årets avgang Årets avskrivninger Ekstraordinær nedskriving 0 0 Bokført verdi pr Note 11 Kapitaltilskudd til private barnehager gitt i 2000, 2001 og Kommunestyret vedtok i sak 0098/03 at kapitaltilskudd til private barnehager gis som et rente- og avdragsfritt lån som forfaller i sin helhet til betaling dersom barnehagen legges ned, eller avhendes. Kommunen skal ha sikkerhet for lånet. Denne sikkerheten vurderes i det enkelte tilfellet. Ved innvilgelse av kapitaltilskudd i perioden fram til 2004 har kommunen utbetalt disse som rene driftstilskudd og ikke som lån. Kapitaltilskuddene er også ført som driftsutgift i kommunens regnskap og ikke som lån. Det er heller ikke stilt noen sikkerhet for disse beløpene. Kommunestyret orienteres om forholdet i forbindelse med sak om årsregnskapet for Note 12 Langsiktig lån og avdrag Kommuneloven 50 nr 7 har bestemmelser om at kommunens totale langsiktige gjeld til egne driftsmidler skal avdras med like årlige avdrag, og at gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetiden for. kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte Beregning minste lovlige avdrag etter kommuneloven 50 nr 7 Regnskap 2009 Regnskap 2008 Sum årets avskrivninger Sum bokført verdi anleggsmidler pr 1/ Sum langsiktig gjeld (eks. formidlingslån) Kontrollgrense avdrag Lån og avdrag Langsiktig lån pr Låneopptak Avdrag ordinære drift Avdrag invesering (formidlingslån) Langsiktig lån pr Det er betalt mer i avdrag enn minste lovlige beløp. Det er tom 2009 budsjettert med 134 mill i bruk av lån som ennå ikke er tatt opp

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6 Årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer