Dykkerumbilical ut av dykkerklokke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dykkerumbilical ut av dykkerklokke"

Transkript

1 STF23 F93047 Dykkerumbilical ut av dykkerklokke

2 nrrel.1 RAPPOP Dykkerumbilical ut av dykkerklokke SINTEF Ekstreme arbeidsmiljø Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Olav Kyrresgt. 3 Telefon: Telefax: Telex: sintf n Foretaksnr.: FORFATTER(E) Bård Holand (SINTEF ) og Ove Stave (NUTEC) OPPDRAGSGIVER(E) FUDT ARKIVKODE GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. Fortrolig Einar Svendsen ELEKTRONISK ARKIVKODE PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG M:\BAH\XBAHBO86.W ISEN PRISGRUPPE FAGLIG ANSVARLIG Bård Holand PAPPORTNR. DATO ANSVARLIG SIGNATUR I.1 STF23 F Arvid Påsche WV?9t SAMMENDRAG ÇD0A, 4 (M4( 7] Rapporten gir forslag til mulige løsninger for lagring og håndtering av dykkerumbilical på utsiden av en dykkerklokke brukt til metningsdykking. Det er lagt vekt på å finne løsninger som er enklest mulig og som kan realiseres uten store ombygginger av dykkerklokken og dennes håndteringssystem. Dersom en operasjonell løsning vil kreve bruk av roterende koplinger for elektrisitet, vann og pustegass, er det foreslått at en undersøker nøye muligheten for å tilpassejvidereutvikle et system som er laget og som brukes i dag av Ocean Technical Services ved luftdykking. STIKKORD ENGELSK GRUPPE i Marin teknikk Marine Technology GRUPPE 2 Dykking Diving EGENVALGTE Dykkeridokke Diving Bell Umbilical Umbilical

3 xrejw 2 INNHOLDSFORTEGNELSE side i BAKGRUNN 3 2 STATUS Status på eksisterende systemer Status på arbeider som er gjort 5 3 ALTERNATiVE L0SN1NGSFORSLAG Lagring av umbilical i kurv under dykkerkiokka Lagring av umbilical i kveil med variabel diameter Roterende koplinger 11 4 ANBEFALT STRATEGI FOR VIDEREFØRING 12 5 KONKLUSJON 13 6 REFERANSER 14 M:\BAH\XBAHBO86.W51

4 3 i BAKGRUNN Nye la-av i forskrifter og annet, har ført til at utstyrsmengden i dykkerklokkene har Økt til et nivå hvor plassmangel har blitt et reelt problem i de dykkerklokkene som er i bruk i dag. I august i 1993 ble det avholdt et møte i regi av FUDT, med deltagere fra oljeselskapene, dykkeselskaper, industri og forskriingsinstitusjoner, hvor temaet var å foreslå tiltak som kunne frigi plass i dykkeridokkene. Blant møtedeltakerne var det bred enighet om at det mest nærliggende tiltaket som ville gi vesentlig bedre plass i dykkerklokka, var å finne et arrangement som tillot lagring og håndtering av dykkerumbilicalene på utsiden av klokka (1). På dette møtet var det enighet om at man definerte et prosjekt definert som følger: PROSJEKT: Dykkerumbilical ut av dykkerklokka RAMMEBETINGELSER: Foreslåtte alternativer skal være realistisk for implementering på eksisterende installasjoner/fartøy. OMFANG: - Status - Status - Hva - Fordeler/ulemper på eksisterende systemer for å få med eksisterende systemers begrensninger på arbeid gjort er alternativene? eller vurdering costfbenefits sikkerhetsmessig SLU TT RESULTAT: - Anbefalte - Anbefalinger tekniske løsningsforslag for videre utvikling til bruk i forbindelse med nybygginger DELTAGERE: - Dykkeselskapene individuelt eller representert ved AODC - NUTEC - SINTEF -NUT - FUDT-partnerne TIDSPLAN: Prosjektrapport skal foreligge 1/12-93 Med utgangspunkt i disse føringene ble det utarbeidet et forslag til forprosjekt som ble akseptert av FUDT. Prosjektet har vært gjennomført i samarbeid mellom SJTEF og NUTEC, med SINTEF som ansvarlig for prosjektgjennomføringen. Et vesentlig ledd i arbeidet med å vurdere mulige tekniske løsninger som kunne muliggjøre flytting av umbilical ut av klokka, var et arbeidsserninar arrangert i Trondheim 1. og 2. november. M:\BAH XBAHBO86.W5 I

5 4 C) Deltagere på dette seminaret var: Gunnar Flaten Per Sætran Ove Stave Nils Ottestaci øyvind Lie Askil Moe Bård Holand Rockwater Stolt Comex Seaway NUTEC NUT Oljedirektoratet Dykker SINTEF I tillegg var det invitert representanter fra Stena, Sub Sea Dolphin, Statoil, Norsk Hydro og Saga. Av ulike årsaker kunne disse ikke møte. Da flere av deltagerne hadde mangeårig operasjonell erfaring, ble det lagt stor vekt på å vurdere de ulike løsningsforslagene som ble lansert (eller forelå), ut fra den forutsetning at løsningen skulle være operasjonelt funksjonsdyktig, samt at rammebetingelsene (se ovenfor) om implementerbarhet på eksisterende fartøy, ble ivaretatt. M:\BAH\XBAHBO86.W51

6 5 2 STATUS 2.1 Status på eksisterende systemer Vi er kun kjent med ett system som er fullt utviklet og i bruk. Systemet er utviklet av Ocean Technical Services (OTS) på oppdrag fra Brit Oil, og opereres også av OTS for det samme selskapet (1). Pr. idag er systemet kun utviklet for luftdykking med det engelske mmi bell-konseptet. Systemet er i daglig bruk, og har så vidt vi har fått vite, mange tusen vellykkede dykk bak seg. Umbillcalet er laget av Jacques, og det er drift på både winch-hjul og umbilical. Roterende koplinger er produsert i Canada av Focal Technology på bestilling. Drift av umbilical kontrolleres av dykkerne, som er veldig fornøyd med systemet, selv om skepsisen var stor i begynnelsen. Roger Hartford, som er en av hovedmennene bak utviklingen av konseptet, har også vurdert en utvidelse av det eksisterende konseptet med tanke på tilpassning til metningsklokker. Han Ønsker videre å bli invitert til Norge for å presentere både det eksisterende konseptet, samt tanker/planer for bruk på metningsklokker. Systemet virker så seriøst og interessant, at vi anbefaler at han blir invitert tii å holde en slik presentasjon på NUTEC for norsk dykkeindustri og Øvrige interesserte. 2.2 Status på arbeider som er gjort Utover det som er vist til i Kapittel 2.1, kjenner vi til bare ett annet konsept. MARA startet i 1989 en designstudie på mmi bell og et umbilical håndteringssystem. Prosjektet er skissert fram til full skala testing (1), men ytterligere realisering er ikke gjort - sannsynligvis p.g.a. manglende interesse/finansiering. M:\BAH\XBAHBO86.W5 i

7 6 3 ALTERNATIVE LØSNINGSFORSLAG Seminardeltakerne (se Kapittel 1) var enige i at det i hovedsak var to forskjellige løsningsprinsipper som var aktuelle: 1. Løsning som ikke krever roterende koplinger ( sleperinger ) - dykkerumbilicalen til dykkerklokka (som i dagens dykking). 2. Løsning med roterende koplinger. d.v.s. fast endekopling av Det var videre enighet om at en i utgangspunktet burde tilstrebe løsninger som var enklest mulige. Skulle ikke disse løsningene vise seg tilfredsstillende, skal en i så fall vurdere løsninger med Økende kompleksif.t. Kravet om at løsningen en velger må kunne tilpasses eksisterende systemer/fartøyer, vil selvsagt være overordnet ethvert løsningsforslag. 3.1 Lagring av umbilical i kurv under dykkerklokka Den mulige løsningen som seminardeltakerne mente ville bety minst forandringer for eksisterende dykkesystemer, var en løsning hvor dykkerumbilicalene ble lagret i to avgrensete kurver under selve klokkekurven. Løsningen er skissert i Figur 3.1. Her er skissert bare en umbilical, men opplegget for den andre vil bli tilsvarende. Umbilicalen er festet til klokka i A (event. med hurtigkopling(er)), og går derfra ned til et rom under klokkekurven. Formen på dette rommet kan være halvparten av en syllnder som er delt av en vertikal vegg. De to dykkerumbilicalene får dermed rom på hver side av denne veggen. I utgangspunktet er umbilicalen kveilet opp inne i denne kurven omtrent som et fiskesnøre kan tenkes å kveile seg dersom det dras inn i en kurv/bøtte. Ut fra kurven går umbilicalen over en form for krafiblokk som f.eks. er hydraulisk drevet, og festes under bunndøren. Når dykkerne er på arbeidsdybden, åpner de bunndøra og trekker endene på umbilicalene inn i klokka. (Det var enighet om at det lå en tidsbesparelse ved rigging av dykkerne, dersom hurtigkoplinger ble brukt på alle tilkoplinger mellom dykker og umbilical). Når dykkeren går ut av klokka kan han styre kraftblokka slik at denne trekker ut umbilical for han. På vei tilbake, kan han tilsvarende styre kraftblokka slik at denne trekker inn umbilical og trykker denne inn i lagringskurven. Stivheten i umbilicalen og formen på lagringskurven, vil bestemme hvordan umbilicalen kveiler seg opp. Ved at innløpet til lagringskurven plasseres som vist på Figur 3.1 (punkt B ), kan standbydykkeren overvåke inn- og uttrekk av umbilicalene visuelt. På Figur 3.1 er umbilicalen ført ut fra lagringskurven og til dykkeren via et løpehjul opphengt inne i dykkerklokka. Dette tillater standbydykkeren å kontrollere inn- og uttak av umbilicaien omtrent som ved dagens metningsdykking. Det var litt delte meninger blant seminardeltagerne om nødvendigheten av dette ut fra et sikkerhetsmessig synspunkt. Usikkerheten noen følte ved at umbificalen gikk rett til dykker(ne), var nok noe begrunnet i mangel på erfaring med ubemannet håndtering av umbilical. Deltagerne var imidlertid enige om at det kunne være greitt at muligheten til å føre umbilicalen via dykkerklokka var tistede - spesielt dersom en dykket med bare en dykker i vannet. M:\BAI-{\XBAHBO86.W51

8 c 31LiiW Figur 3.2 viser tilfellet hvor umbilicalen går rett fra lagringslcurven til dykkeren. 7 Til dykker Figur 3.1 Aktuell løsning med lagring av umbilical i egen lagringslcurv under klokka, og med umbilicalen ført via klokka over et løpehjul før den går ut til dykkeren. Med et opplegg som vist i Figur 3.1, vil standbydykkeren ha mulighet til å rette opp tvinn ( engelskmenn ) eller lignende før umbilicalen nårinnføringen/kraftblokka til den aktuelle lagringskurven. I tilfellet vist i Figur 3.2, må dykkeren selv tilbake til klokka for å korrigere situasjonen, eller at standbydykkeren har en krok eller lignende som gjør det mulig for han å nå umbilicalen slik at han kan trekke umbilicalen inn i klokka for korreksjon. Dersom det oppstår krøll på umbilicalen mens denne ligger i lagringskurven slik at det hindrer uttrekk av umbilicalen, må det på toppen av hver kurv være et lokk som lett kan åpnes av dykkeren M:\BAH XBAHBO86.W51

9 UNIMD 8 slik at han kan komme til for å rette opp situasjonen. Med mindre at slike situasjoner skulle oppstå ofte, ble slike inngrep ikke vurdert som uakseptable av de seminardeltagerne som hadde operasjonell Figur 3.2 Figuren er den samme som Figur 3.1, men viser en situasjon hvor umbilicalen ikke går via standbydykker i klokka. bakgrunn. De vesentligste endringene som dette løsningsforslaget innebærer sammenlignet med dagens dykkerklokker, er: Lagringskurvene under klokkekurven. Avhengig av hvilken utforming/designiøsning en vil få når det gjelder kraftblokka, mente seminardeltagerne at den fysiske høyden på lagringsicurvene skulle utgjøre mindre enn 100 cm. Sannsynlig kraftidlde for kraftblokk er hydraulikk. Dette må introduseres i tilknytning til klokka. M:\BAH\XBAHBO86.W51

10 0 NØdvendige penetratorer for den faste enden av umbilicalen må etableres. I denne sammenheng kan det være Ønskelig/nØdvendig å introdusere hurtigkoplinger - spesielt der dykkerklokka mates på kammersystemet via bunndøra. Det er mulig at en kan utforme kraftblokka slik at den kan håndtere eksisterende dykkerumbilicaler som de er. Alternativet kan være at en må lage nye dykkerumbilicaler (f.eks. komposittumbilical som nyttes av OTS-systemet). 3.2 Lagring av umbilical i kveil med variabel diameter Et alternati.vt løsningsforslag som heller ikke vil kreve roterende koplinger, er vist i Figur 3.3. A Til dykker Kurvi Kurv2 Figur 3.3 Figuren skisserer et løsningsforsig hvor umbilicalen er lagret som en kveil i en kurv med et bestemt antall tørn, og hvor diameteren på kveilen vil endre seg etter som umbilicalen trekkes inn eller ut. M:\BAH XBAHBO86.W51

11 UNMED 10 Også i dette løsningsforslaget er umbificalen lagret under klokkekurven, men i motsetning til det foregående løsningsforslaget, mente seminardeltagerne at det her var fordelaktig at hver Iagringskurv kunne utnytte klokkeicurvens maksimale diameter. Umbilicalene foreslås derfor lagret i kurver arrangert over hverandre som vist i Figur 3.3. Selve prinsippet går ut på at umbilicalen i utgangspunktet er kveilet opp i lagringskurven med et bestemt antall tørn. Når hele umbilicalen er lagret i kurven, vil kveilene ha en diameter som er det maksimale av hva kurven tillater. Når det trekkes ut umbilical, vil kveildiameteren reduseres inntil et visst minimum som vil være bestemt av hvor liten kveildiameter umbilicalen kan utsettes for. Dersom maksimal kveilradius er r, minimal radius er r1 og nødvendig lengde umbilical som skal trekkes ut r L, vil antall tørn i kveilen (n) være gitt av følgende uttrykk: L 27c (r-r) Settes maksimal radius til 1 m, minimum radius til 0.25 m og nødvendig lengde disponibel for dykkeren til 50 m, vil en ved å sette verdiene inn i ligningen over, få at nødvendig antall tørn vil være Dette betyr samtidig at når 50 m umbilical er trukket ut av dykkeren, vil det være igjen en viss lengde i kveilen med de 10.6 tørnene hvor radiusen nå er redusert til 0.25 m. Dette vil minimum bety en merlengde på ca m i det talleksemplet som er benyttet ovenfor. Det råder en viss usikkerhet med hvordan det vil være å manipulere diameteren på en kveil med umbilical bestående av over 10 tørn uten at det floker seg. Løsningen som er skissert i Figur 3.3 hvor umbilicaien flyter fritt inne i lagringsicurven, er helt sikkert den enkleste. Stivheten på umbilicalen, utformingen av eventuell guide ved innføring av umbilical samt beskaffenhet (materialvalg) av innerveggen i lagringskurven, er faktorer som kan være avgjørende for hvor lett det vil være å få overført kraft gjennom kveilen slik at diameteren på de ulike vindingene endrer seg uten at det oppstår låsing eller floker. Under seminaret ble det foreslått flere aktuelle løsninger som kunne hindre floker/låsing - eventuelt lette oppspolingen av umbilical. Det er imidlertid vanskelig å forutsi med sikkerhet både behov for- og effekten av ulike ekstratiltak, og det var enighet blant seminardeltakerne om at realistiske tester var det eneste som kunne gi svar på om - og i tilfelle hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes (i tillegg til det som er skissert i Figur 3.3), for at dette prinsippet skal fungere tilfredsstillende. En annen designiøsning enn den som er skissert i Figur 3.3 hvor umbilicalen går ut til dykkeren på siden av kurven, ble også foreslått. Den var basert på Ønske om at standbydykkeren skulle kunne overvåke irmløpspunktet for umbilicalen. Dette måtte i så fall flyttes slik at det lå rett under bunnluka. Det er slett ikke umulig at en slik løsning kan implementeres i dette løsningskonseptet ved at kraftblokka ble flyttet inn til sentrum av kveilen. Imidlertid ble dette sett på som en detalj en i tilfelle kunne vurdere dersom dette prinsippet for lagring av umbilical ble aktuelt å realisere. M:\BAI{\XBAHBO86.W5 i

12 3.3 Roterende koplinger Aktuelle endringer på dagens dykkerklokker som et slikt system vil kreve, er i utgangspunktet de samme som er nevnt i Kapittel 3.1. Det er imidlertid sannsynlig at en umbilical vil kreve en høyde på ca. en meter dersom 10 tørn er nødvendig for å kunne ta ut tilstrekkelig lengde. Det vil si at den totale ekstrahøycien på dykkerklokka med klokkekurv blir ca. to meter. 11 I utgangspunktet ble det fra seminardeltagerne uttrykt skepsis til en løsning basert på roterende M:\BAHXBAHBO86.W5l Det ble videre sett på som selvfølgelig at en søkte å få ut all den erfaring som var tilgjengelig hos skritt å starte utvikling av en løsning basert på roterende koplinger. OTS med tanke på deres konsept som de hadde utviklet med roterende koplinger, før en gikk til det problemer med koplingene. Dersom en allikevel skulle velge en slik løsning, var det enighet om at tromlene ble plassert under klokkekurven med trommelaksen vertikalt. Det vil i praksis tilsi et koplinger...hovedgrunnen til dette var frykten for dødtid i tilfelle (eller rettere når) en fikk en løsning hvor umbilicalene ble kveilet opp med tromler plassert på siden av klokken, ikke ville være enkelt å tilpasse eksisterende systemer/fartøyer. Den umiddelbare løsningen måtte bli at opplegg svært nær det som er skissert i Figur UEÏEE

13 12 4 ANBEFALT STRATEGI FOR VIDEREFØRING Blant alle seminardeltakerne var det enighet om at en blant de aktuelle løsningsforslag burde starte med å vurdere det som i utgangspunktet var enklest å realisere. Dersom dette ikke viser seg å fungere på en tilfredsstillende måte operasjonelt, skal en etterprøve løsninger med Økende kompleksitet. De løsningsforslagene som er presentert i Kapittel 3, er presentert i den rekkefølge seminardeltakerne mente var riktig rekkefølge ut fra dette kriterium. Fra dykkeindustrien ble det framholdt som sterkt ønskelig at det løsningsforslaget en endte på, kunne håndtere eksisterende dykkerumbilicaler. Det var derfor enighet om at evalueringer av de ulike forslagene skulle ta hensyn til dette. En løsning som ikke viser seg å fungerer tilfredsstillende med eksisterende umbilicaler, skal likevel ikke umiddelbart forkastes dersom den kan fungere med en alternativ umbilicaldesign. Det ble videre anbefalt at utprøvinger ble gjennomført under laboratorieforhold med reelle umbilicaler i full skala. Bassenget til OBS ble foreslått som en egnet testfasilitet. OBS hadde mulighet for å drive hydraulisk utstyr, og kunne bistå med å produsere modeller av lagringskurver. NUT ble foreslått som aktuell tilvirker av en operativ modell av en egnet kraftblokk. Alternativet her er å konsultere en kommersiell leverandør av hydraulikkutstyrlkraftblokker. Før en starter egenutvikling av kraftsystem, foreslår vi at en vurderer det konseptet OTS har utviklet for stramming av selve umbilicalen. Dersom en finner at løsningene uten roterende koplinger ikke er tilfredsstillende for operasjonelt bruk, bør en utnytte den erfaring som OTS har gjort med sitt system, og (eventuelt) gjennomføre en utvikling av et system tilpasset metningsdykking i samarbeid med OTS. Med tanke på løsningsmuligheter som kunne tenkes dersom en tok utgangspunkt i en nykontrahenng av et dykkesystem/fartøy, var det enighet blant deltagerne om at de ikke så alternative løsninger som i så fall ville vært bedre enn de som er skissert som mulige for eksisterende dykkesystemer/fartøyer. M:\BAFPXBAHBO86.W5 i

14 U1111i 13 5 KONKLUSJON Alle seminardeltakeme var i favør av å utvikle et system som mullggjorde at dykkerumbilicalene kunne lagres utenfor klokken. Det ble imidlertid fra enkelte uttrykt en viss skepsis mot løsninger som ikke tillot standbydykkeren å ha mulighet til å overvåke/kontrollere inn- og utmating av umbilical, spesielt i de tilfeller hvor det bare var en dykker i vannet. En bør tilstrebe å etablere en løsning på et enklest mulig nivå. Det vil si at en først prøver ut potensielle løsninger som ikke krever roterende koplinger for gass, vann, elektriske forbindelser, etc. Det anbefales derfor at en først undersøker hvorvidt alternativet som er beskrevet i Kapittel 3.1 ( Lagring av umbilical i kurv under dykkerklokka ) kan realiseres tilfredsstillende. Hvis konklusjonen blir nei, fortsetter en med forslaget beskrevet i Kapittel 3.2 ( Lagring av umbilical i kveil med variabel diameter ). Skulle heller ikke dette alternativet vise seg realiserbart, er neste skritt å se på løsninger som inkluderer roterende koplinger. Et samarbeide med OTS vil i så fall være hensiktsmessig for å utnytte deres erfaring med slike systemer. Det er Ønskelig å etablere systemer som kan utnytte eksisterende umbilicaler. UtprØving av de ulike alternativene bør gjennomføres under laboratorieforhold med reelle umbilicaler i full skala. En nødvendig brikke i et lagrings/håndteringssystem for dykkerumbilical, er et kraftsystem som kan trekke inn og gi ut umbilical. Denne bør drives hydraulisk, og kunne styres både av dykker og standbydykker. Utformingen av selve kraftblokka bør være slik at det er mulig å bruke eksisterende umbilicaler. Uavhengig av om en ender med et konsept som krever roterende koplinger eller ikke, bør en innledningsvis vurdere den løsningen OTS har valgt for å stramme umbilicalen under innspoling. M:\BAH XBAHBO86.W5l

15 0 6 REFERANSER 14 (1) MØtereferat fra møte hos Statoil 25/ M:\BAH XBAHBO86.W51

Dykkerumbilical ut av dykkerklokke - testing av prioritert alternativ

Dykkerumbilical ut av dykkerklokke - testing av prioritert alternativ STF23 A94034 Gradering: Åpen Dykkerumbilical ut av dykkerklokke - testing av prioritert alternativ 1994-09-30 JLUJL OMEGA Foretaksnr.: 948007029 OPPDRAGSGIVER(E) Telefon: 73 596896 Telex: 55 620 sintf

Detaljer

STF23 F91012. En ny dykkeklokke: Presentasjon av en. fuliskala. modell. Draft 1991-02-15. OE1Lui SINTEF UNIMED PPORT

STF23 F91012. En ny dykkeklokke: Presentasjon av en. fuliskala. modell. Draft 1991-02-15. OE1Lui SINTEF UNIMED PPORT RT *7 SINTEF UNIMED 1991-02-15 Draft modell fuliskala En ny dykkeklokke: STF23 F91012 OE1Lui Presentasjon av en PPORT stikkord Egenvalgte N - 7034 Gruppe I Gruppe 2 Ekstrakt. 7 vid P he I Draft Antall

Detaljer

Verifisering av matematisk termomodell for evaluering av dykkerklokkeisolasj on

Verifisering av matematisk termomodell for evaluering av dykkerklokkeisolasj on STF23 A9346 Verifisering av matematisk termomodell for evaluering av dykkerklokkeisolasj on 1993-12-2 ULJ9iW ]]rrel Verifisering av matematisk termomodell for evaluering av dykkerklokkeisolasjon SINTEF

Detaljer

UBA 90-400 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on

UBA 90-400 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on STF23 F9515 Gradering: Fortrolig UBA 9-4 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on 1995-3-15 ..y. 11UEL UBA 9-4 - Pilotstudie - Kontroll kontaminasjon av fuktighet/mikrobiologisk

Detaljer

STF23 Ä95007 Gradering: Åpen. Umbilical ut av dykkerklokken. Ergonomisk studie. 1995-02-Ol OLJW UNIMED

STF23 Ä95007 Gradering: Åpen. Umbilical ut av dykkerklokken. Ergonomisk studie. 1995-02-Ol OLJW UNIMED STF23 Ä95007 Gradering: Åpen Umbilical ut av dykkerklokken Ergonomisk studie 1995-02-Ol OLJW UNIMED Foretaksnr.: 948007029 Telefon: 7359 68 96 Telefax: 73 59 10 05 Telex: 55 620 sintf n Bolstad, G.; Moe,

Detaljer

C Arbeidet utført av:

C Arbeidet utført av: NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Poitbob 6, 5034 Ytre Lakev1g. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 25-94 Revisjon nr: i Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-1

Detaljer

Norskprodusert dykkerutstyr i Brasil - Et markedsframstøt

Norskprodusert dykkerutstyr i Brasil - Et markedsframstøt STF78 A97108 Gradering: Åpen Norskprodusert dykkerutstyr i Brasil - Et markedsframstøt Avd. for ekstreme arbeidsmiljo februar 1997 Unimed Foretaksnr: NO 948 007 029 MVA FORFA1TER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Påsche,

Detaljer

FORFATTER(E) Arne E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) Kystverket. Eivind Johnsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Arne E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) Kystverket. Eivind Johnsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk Kyst- og havneteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 30 00 Telefaks: 73 59 23 76 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA RØSTNESVÅGEN,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2-PROGRAMMET 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSRAPPORT 2-PROGRAMMET 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2-PROGRAMMET 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE ARBEIDSMILJØ NUTEC RAPPORTER NUTEC Rapport 17-94 NUTEC Rapport 23-94 Djurhuus, R., I. Roseth og H.A. Sundland: Rensemidler for pustegass-rør. Foreløpig

Detaljer

S1F23 A92013. Fuliskala dykker klokkemodell. OLJÏiW UNIMED. i992-02-ol

S1F23 A92013. Fuliskala dykker klokkemodell. OLJÏiW UNIMED. i992-02-ol S1F23 A92013 Fuliskala dykker klokkemodell OLJÏiW UNIMED i992-02-ol stikkord Gruppe i Egenvalgte Gruppe 2 forskning ved Norges tekniske høgskole Ekstrakt Oppdr.gwers ref. N - 23 1992-02-Ol Rapportens tittel

Detaljer

Ødkommunikasjon for dykkere

Ødkommunikasjon for dykkere STF3 F93023 Ødkommunikasjon for dykkere 11993-06-10 UNIMED FUDT OPPDRAGSGIVER(E) Telex: 55 620 sintf n Bård Holand og Geir H. Sandsmark Telefon: (07) 59 68 96 Telefax: (07) 59 1005 Besøksadresse: Olav

Detaljer

Nutec. Dykkeseminaret 28. - 29. oktober 1997 STATO IL OLJEDI REKTORATET

Nutec. Dykkeseminaret 28. - 29. oktober 1997 STATO IL OLJEDI REKTORATET I OLJEDI REKTORATET LI STATO IL 28. - 29. oktober 1997 1997 Dykkeseminaret Anne Gurd Lindrup, 9.00 - Helge F. Schjøtt,, Nutcc Cato Hordnes, Norsk Hydro 10.10-10.25 Åpning av seminaret Ordstyrere: Otto

Detaljer

Etterutdanningskurs jernbanetrafikk FORFATTER(E) Nils Olsson OPPDRAGSGIVER(E) PeMRO-prosjektet, Jernbaneverket

Etterutdanningskurs jernbanetrafikk FORFATTER(E) Nils Olsson OPPDRAGSGIVER(E) PeMRO-prosjektet, Jernbaneverket SINTEF NOTAT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Etterutdanningskurs jernbanetrafikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 36 13 Telefaks: 73 59 02 60 Foretaksregisteret:

Detaljer

Klientikontaktperson referanse: 8. A. Lassen, StatoH 0. Pedersen, Norsk Hydro i. A. Ask, CD Arbeidet utført av:

Klientikontaktperson referanse: 8. A. Lassen, StatoH 0. Pedersen, Norsk Hydro i. A. Ask, CD Arbeidet utført av: Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 341600. Telex: 42892 nutec n Rapportnr.: 35-90 Rapportenstittel: Dato: Prosjekt nr.: 1712.90 11610.02 Godkjentav:

Detaljer

Test av barneredningsvester OPPDRAGSGIVER. TV2-hjelper deg OPPDRAGSGIVERS REF. Solveig Barstad FORFATTER(E) Brunvoll, S., Foss, N.

Test av barneredningsvester OPPDRAGSGIVER. TV2-hjelper deg OPPDRAGSGIVERS REF. Solveig Barstad FORFATTER(E) Brunvoll, S., Foss, N. TESTRAPPORT TITTEL Thelma AS Postadresse: Postboks 6170, Sluppen 7435 Trondheim Besøksadresse: Sluppenveien 10 Telefon: 73 87 78 00 Telefax: 73 87 78 01 Org.nr: 981 962 273 Test av barneredningsvester

Detaljer

Merking av parafin i forbindelse med bruk til små kaminer for oppvarming SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium FORFATTER(E)

Merking av parafin i forbindelse med bruk til små kaminer for oppvarming SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium FORFATTER(E) TITTEL SINTEF RAPPORT Merking av parafin i forbindelse med bruk til små kaminer for oppvarming SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller

Detaljer

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall.

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall. 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en føringsanordning for et rørsystem forbundet med en brønn for produksjon av olje eller naturgass for eksport av disse produktene, eller injisering

Detaljer

Oppfinnelsens tekniske område

Oppfinnelsens tekniske område 1 Oppfinnelsens tekniske område Den foreliggende oppfinnelsen angår tanker for lagring og transportering av fluider slik som hydrokarboner, inkludert lavtemperatur flytende naturgass. Dette inkluderer

Detaljer

Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 46 - Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert 24.02.92

Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 46 - Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert 24.02.92 .-. Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 46-91 Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

Prosjektnotat. Endringer i FASIT kravspesifikasjon. Versjon 2015 (HØRINGSUTKAST)

Prosjektnotat. Endringer i FASIT kravspesifikasjon. Versjon 2015 (HØRINGSUTKAST) SINTEF Energi AS Postadresse: Postboks 4761 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73597200 Telefaks: 73597250 energy.research@sintef.no www.sintef.no/energi Foretaksregister: NO 939 350 675 MVA Prosjektnotat

Detaljer

RAPPORT. Trondheim N - STF23 F91-0-1-3- Fortrolig. Dykkeklokken som arbeidsplass - En ergonomisk analyse. Antall sider og bilag

RAPPORT. Trondheim N - STF23 F91-0-1-3- Fortrolig. Dykkeklokken som arbeidsplass - En ergonomisk analyse. Antall sider og bilag z.. LJ q) q) ca = - cu cu cn. ca E I 0 ; L C6 LLI Q) 0 stikkord Egenvalgte N - 7034 Gruppe i Gruppe 2 : Ekstrakt Telefax: (07) 59 24 80 Trondheim Telex: 55 620 SINTF N Telefon: (07) 59 30 00 c Fortrolig

Detaljer

Statoil. Norsk Hydro. Saga Stolt Comex Seaway. Oceaneering. SubSea Dolphin. Rockwater. Stena Offshore SINTEF. Senter for yperbarmedisinsk

Statoil. Norsk Hydro. Saga Stolt Comex Seaway. Oceaneering. SubSea Dolphin. Rockwater. Stena Offshore SINTEF. Senter for yperbarmedisinsk Einar Svendsen Tom Smith Einar Lura Arvid Påsche Tjøstolv Lund Leif Aanderud Biblioteket Svein Eidsvik S. Shepard I. Haugland Norsk Hydro Haukeland Sykehus NUTEC Rockwater NUTEC Statoil Saga Stolt Comex

Detaljer

år vi skal kjøpe inn urne eller ovn! Innkjøp i praksis konkurranse om: best pris best produkt mest fornøyd

år vi skal kjøpe inn urne eller ovn! Innkjøp i praksis konkurranse om: best pris best produkt mest fornøyd år vi skal kjøpe inn urne eller ovn! Innkjøp i praksis konkurranse om: best pris best produkt mest fornøyd Reglene Passer på kjøperen, slik at hun får det produktet hun ønsker seg til best pris Passer

Detaljer

Gransking av hendelse på DSV Skandi Arctic 015203026. Begrenset Fortrolig

Gransking av hendelse på DSV Skandi Arctic 015203026. Begrenset Fortrolig Granskingsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Gransking av hendelse på DSV Skandi Arctic 015203026 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Sammendrag Under

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011 FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Boks 8118 Dep Telefon: 46802612 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 10/15739 Deres referanse:

Detaljer

NUTEC - FUDT SEMINAR INNEN DYKKETEKNOLOGI OG DYKKEMEDISIN/FYSIOLOGI. BERGEN 21. og 22. NOVEMBER 1995

NUTEC - FUDT SEMINAR INNEN DYKKETEKNOLOGI OG DYKKEMEDISIN/FYSIOLOGI. BERGEN 21. og 22. NOVEMBER 1995 I- NUTEC - FUDT SEMINAR INNEN DYKKETEKNOLOGI OG DYKKEMEDISIN/FYSIOLOGI BERGEN 21. og 22. NOVEMBER 1995 Organisasjons kom ité A.Brakstad, NUTEC Finansiering Redaktører Sekretariat 0. Lie, Oljedirektoratet,

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR 065-2015 TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER Forslag til vedtak: Styret vedtar det fremlagt konsept for håndtering

Detaljer

FORFATTER(E) Anna Olsen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Anna Olsen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17B Telefon: 4 535 Telefaks: 932 7 71 E-post: fish@sintef.no Internet: www.sintef.no

Detaljer

Evalueringsrapporten. Rapporten kunden mottar Sluttproduktet Forteller hva som er gjort

Evalueringsrapporten. Rapporten kunden mottar Sluttproduktet Forteller hva som er gjort Evalueringsrapporten Rapporten kunden mottar Sluttproduktet Forteller hva som er gjort Rapportere og formidle resultatene Lage en sluttrapport som beskriver hele evalueringsprosessen Beskrive prosjektgjennomføringen

Detaljer

Kystens hus Rapport fra arbeidsprosess og regnskap for prosjektet

Kystens hus Rapport fra arbeidsprosess og regnskap for prosjektet Rapport 16/2009 Utgitt mars 2009 Kystens hus Rapport fra arbeidsprosess og regnskap for prosjektet Edgar Henriksen Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som sammen med akvakultur-, fiskeri- og matnæringen

Detaljer

Prosjektnotat. Tidevannsanalyse. 1 av 5. Sammenligning av harmoniske konstanter fra modell mot observasjoner

Prosjektnotat. Tidevannsanalyse. 1 av 5. Sammenligning av harmoniske konstanter fra modell mot observasjoner SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: Postboks 4762 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 40005350 Telefaks: 93270701 fish@sintef.no www.sintef.no/fisk Foretaksregister: NO 980 478 270 MVA Prosjektnotat

Detaljer

Velkommen til Erfaringer fra bedrifter som har oppgradert til Lawson M3 10.1. Clarion Oslo Airport Hotel, Gardermoen 15 juni 2011

Velkommen til Erfaringer fra bedrifter som har oppgradert til Lawson M3 10.1. Clarion Oslo Airport Hotel, Gardermoen 15 juni 2011 Velkommen til Erfaringer fra bedrifter som har oppgradert til Lawson M3 10.1 Clarion Oslo Airport Hotel, Gardermoen 15 juni 2011 Info-team Temadag - Oppgradering Bård Strand Jacobsen Argon Consult AS 15.

Detaljer

Rapport. Lavtemperaturegenskaper til HDPE. Strekktesting ved lave temperaturer. Forfatter(e) Frode Grytten

Rapport. Lavtemperaturegenskaper til HDPE. Strekktesting ved lave temperaturer. Forfatter(e) Frode Grytten SINTEF F25692 - Fortrolig Rapport Lavtemperaturegenskaper til HDPE Strekktesting ved lave temperaturer Forfatter(e) Frode Grytten SINTEF Materialer og kjemi Polymerer og komposittmaterialer 2014-06-02

Detaljer

Prosedyre Risikohåndtering

Prosedyre Risikohåndtering Ref.id.: KS&SMS-3-2.6-09 Prosedyre Side 1 av 5 1. Hensikt Identifisere fare, vurdere risiko og sikre at tiltak iverksettes for å redusere risiko, slik at arbeider og operasjoner kan utføres på en trygg

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B63B 25/08 ( ) B63B 3/20 ( ) B63B 3/62 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B63B 25/08 ( ) B63B 3/20 ( ) B63B 3/62 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 200967 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 200967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 20.07.02

Detaljer

Kommentarer på Systembeskrivelse Systematisk innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Kommentarer på Systembeskrivelse Systematisk innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Helsedirektoratet Postboks 7000, St Olavs plass 0130 Oslo Att.: Øyvind Melien Oslo 28.02.13 Kommentarer på Systembeskrivelse Systematisk innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten LFH takker for

Detaljer

Rapport. Mekaniske egenskaper til HDPE. Strekktesting ved romtemperatur. Forfatter(e) Frode Grytten

Rapport. Mekaniske egenskaper til HDPE. Strekktesting ved romtemperatur. Forfatter(e) Frode Grytten SINTEF F280 - Fortrolig Rapport Mekaniske egenskaper til HDPE Strekktesting ved romtemperatur Forfatter(e) Frode Grytten SINTEF Materialer og kjemi Polymerer og komposittmaterialer 2014-06-02 SINTEF Materialer

Detaljer

Leie av tomt på Rønvik leira - Bodø Energi AS

Leie av tomt på Rønvik leira - Bodø Energi AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2014 37076/2014 2014/1019 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/135 Formannskapet 25.06.2014 Leie av tomt på Rønvik leira - Bodø Energi AS

Detaljer

Målbilde for XXX. Januar Versjon ARBEIDS OG VELFERDSETATEN Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO

Målbilde for XXX. Januar Versjon ARBEIDS OG VELFERDSETATEN Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO Målbilde for XXX Januar 2016 Versjon 0.10 ARBEIDS OG VELFERDSETATEN Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO Besøksadresse: Økernveien 94 Tel: 21 07 00 00 // Faks: 21 07 00 01 www.nav.no //

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/95-548/2007/KGSE 11.01.2007. Tilbudet merkes: Tilbud 01 / 2007 Redskapsbærende maskin.

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/95-548/2007/KGSE 11.01.2007. Tilbudet merkes: Tilbud 01 / 2007 Redskapsbærende maskin. Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/95-548/2007/KGSE 11.01.2007 Anbud - Redskapsbærende maskin 1. Generelt Steinkjer kommune skal bytte ut eksisterende utstyr og gå til anskaffelse av en leddstyrt

Detaljer

Kontrakter. INF1050: Gjennomgang, uke 12

Kontrakter. INF1050: Gjennomgang, uke 12 Kontrakter INF1050: Gjennomgang, uke 12 Kompetansemål Kontrakter I plandrevet utvikling I smidig utvikling Behov for smidige kontrakter Kontraktsmodeller PS2000 Del I: Kontrakter Grunnleggende: Hva? Plandrevet

Detaljer

Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene Kristiansund, 04.09.2017 Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene 2.8.1 26-3 Beredskap - forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser Ingen

Detaljer

Anbefaling 022 N / 2007 Harmonisering av mekaniske koplinger

Anbefaling 022 N / 2007 Harmonisering av mekaniske koplinger Anbefaling 022 N / 2007 Harmonisering av mekaniske koplinger Formål Formålet med en harmonisering av mekaniske koplinger og en felles standard på slanger er å øke sikkerheten ved å få til en harmonisering

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET Org.nr. 98 68 776 HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET Styresak 0/7 Risikovurdering Gjennomføringsevne e-helseporteføljen Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe /7 Dag Hårstad/Åsmund Kjeldstad Lie

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

Varmestråling FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Varmestråling FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 Foretaksregisteret:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SDAH1-13/13568-2 1988/14 31.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Skjenkeutvalget 21/13 04.12.2013 Enstemmig

Detaljer

Vedtak om endring av krav til VOC-utslipp ved lagring på Skarv

Vedtak om endring av krav til VOC-utslipp ved lagring på Skarv Aker BP ASA Postboks 65 1324 LYSAKER Oslo, 13.11.2017 Deres ref.: Aker BP-Ut-2017-0309 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/2945 Saksbehandler: Ingeborg Rønning Vedtak om endring av krav til VOC-utslipp

Detaljer

Rapport nr Erfaringer med nettforum marine proteiner

Rapport nr Erfaringer med nettforum marine proteiner Rapport nr. 217 Erfaringer med nettforum marine proteiner Marked RAPPORTTITTEL Erfaringer nettforum marine proteiner RAPPORTNUMMER 217 PROSJEKTNUMMER 4652 UTGIVER RUBIN DATO Januar 2012 UTFØRENDE INSTITUSJONER

Detaljer

Jens Nørve 3 september 2015

Jens Nørve 3 september 2015 DnD 3Ps Jens Nørve 3 september 2015 Virksomhetens kompetansetiltak Formål og tiltak Vellykkede digitaliseringsprosjekter Kurs og kompetansetilbud i markedet Modenhetsundersøkelse Leverandørutviklet verktøystøtte

Detaljer

Nye entrepriseformer - dialogbaserte.

Nye entrepriseformer - dialogbaserte. Brukonferansen 2013, 4. 5. november Nye entrepriseformer - dialogbaserte. Jan Eirik Henning Byggherreseksjonen Veg- og transportavdelingen, Vegdirektoratet Si noe om Generelt - byggherrestrategi Konkurransepreget

Detaljer

TITTEL. Del 1: Kortversjon FORFATTER(E) Arild Johnsen OPPDRAGSGIVER(E)

TITTEL. Del 1: Kortversjon FORFATTER(E) Arild Johnsen OPPDRAGSGIVER(E) TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Helse, Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: RUSS Prosjektet: Redusert Utstøting og Sykefravær i sykehus

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

Innovative anskaffelser Utnytt handlingssrommet i regelverket! Seniorrådgiver Johan Englund, Difi

Innovative anskaffelser Utnytt handlingssrommet i regelverket! Seniorrådgiver Johan Englund, Difi Innovative anskaffelser Utnytt handlingssrommet i regelverket! Seniorrådgiver Johan Englund, Difi Innovasjon? BALANSERTE ANSKAFFELSER Behov Konkurransegrunnlag Konkurranse Kontrakt Leveranse Test / Dialog

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) NFR, FIFOS-programmet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-04036-1 403318.

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) NFR, FIFOS-programmet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-04036-1 403318. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF IKT Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Forskningsveien 1 Telefon: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 73 50 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Hva mener aktive Internett-brukere

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl ftw NORSK UNDERVANNSINTERVENSJON AS Postboks 23, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon: 55 94 28 00 Telefaks: 55 94 28 04 Rapport nr: 15/98 Revisjon nr: i Dato: 14.09.98 Prosjekt nr: 8633 Rapportens tittel: Vurdering

Detaljer

Evaluering av måloppnåelse av reformen gjøres i egen prosess.

Evaluering av måloppnåelse av reformen gjøres i egen prosess. Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 14/5600-3 04.06.2015 Oppdrag om forskning på kommunereform Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å gi grunnlag for forskning

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12.

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12. Anbyder Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009 Anbud traktor for parkanlegg og idrettsanlegg 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av traktor, ny eventuelt

Detaljer

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2015

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2015 SAK NR: V-sak 13/2-2015 FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT TEMA: Styringsgruppe for Forprosjektet:MUSITs IT-arkitektur:Tilleggsnotat til Mandat DATO: 04.06.2015 Tilleggsnotat til Mandat Forprosjektet MUSITs

Detaljer

STF23 A92o14. DYKfKERKLOKKEN SOM ARBEI DSPLASS SLU1TRAPPORT 1991 JLLJJ UNIMED. i992-02-ol

STF23 A92o14. DYKfKERKLOKKEN SOM ARBEI DSPLASS SLU1TRAPPORT 1991 JLLJJ UNIMED. i992-02-ol STF23 A92o14 DYKfKERKLOKKEN SOM ARBEI DSPLASS SLU1TRAPPORT 1991 JLLJJ UNIMED i992-02-ol Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole RAPPORT aoportnummer STF23 A92014 Gradering

Detaljer

Nødkommunikasjon - evaluering av digitalt system

Nødkommunikasjon - evaluering av digitalt system STF23 A95050 Gradering: Åpen Nødkommunikasjon - evaluering av digitalt system 1995-10-19 Foretaksnr.: 948007029 Telefon: 735968 96 Telefax: 73 59 10 05 Telex: 55 sintf n 620 Bård Holand OMEGA Postadresse:

Detaljer

Gruppen begynte å diskutere hva slags prosjekt man ville jobbe med, alternativene falt på:

Gruppen begynte å diskutere hva slags prosjekt man ville jobbe med, alternativene falt på: Gruppen begynte å diskutere hva slags prosjekt man ville jobbe med, alternativene falt på: Model båt, Kaffemaskin automatisert, Drone, Robot, Robot støvsuger, Robot luftflukter og Helikopter. Kriteriene

Detaljer

med canvas Canvas Grafikk Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

med canvas Canvas Grafikk Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Grafikk med canvas Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høsten 2011 Informasjonsteknologi 2 Canvas Læreplansmål Eleven skal kunne bruke programmeringsspråk i multimedieapplikasjoner Med CSS3, HTML og JavaScript

Detaljer

Kapittel 8: Denne delen i KM-handboken tar for seg meglerens rolle i forbindelse med gjennomføringen av selve KM-prosjektet.

Kapittel 8: Denne delen i KM-handboken tar for seg meglerens rolle i forbindelse med gjennomføringen av selve KM-prosjektet. Slide 1 Oppfølging av gjennomføringen av KM-prosjekter Anne-Guri Kåsene, Telemarksforsking Leif Estensen, SINTEF Teknologi og samfunn Kapittel 8: Denne delen i KM-handboken tar for seg meglerens rolle

Detaljer

GJELDER. Versjon 01/ Document2 PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Knut Torsethaugen 5

GJELDER. Versjon 01/ Document2 PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Knut Torsethaugen 5 GJELDER NOTAT SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17B Brukerveiledning for Web-grensesnittet til efarled-databasen Versjon 01/2006-11-21 GÅR

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ KJØP AV MULTIDOSEVOGNER MED ELEKTONISK LÅS 15/52783

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ KJØP AV MULTIDOSEVOGNER MED ELEKTONISK LÅS 15/52783 VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ KJØP AV MULTIDOSEVOGNER MED ELEKTONISK LÅS 15/52783 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 2 BEHOVSBESKRIVELSE... 1 2.1 BEHOV ELEKTRONISK

Detaljer

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører smelting av metall i en metallsmelteovn for støping. Oppfinnelsen er nyttig ved smelting av flere metaller og er særlig nyttig ved smelting av aluminium. Bakgrunn

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer

Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer TØI-rapport 1071/2010 Forfatter(e): Aud Tennøy, Tanja Loftsgarden, Jan Usterud Hanssen og Arvid Strand Oslo 2010, 100 sider Sammendrag: Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer Handelsanalyser kan

Detaljer

PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER. 80402684 2010-04-12 Svein Ramstad 8

PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER. 80402684 2010-04-12 Svein Ramstad 8 NOTAT GJELDER Testing av egenskaper til sorbenten SpillSorb SA SINTEF Materialer og kjemi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Brattørkaia 17C, 4. etg. Telefon: 4 373 Telefaks: 93 773 GÅR TIL Ole

Detaljer

Rapport. Dagslysforhold ved Hardangerbruportalen. 1 av 10. Modell forsøk. Forfatter Barbara Matusiak. Rapportnummer - Fortrolig

Rapport. Dagslysforhold ved Hardangerbruportalen. 1 av 10. Modell forsøk. Forfatter Barbara Matusiak. Rapportnummer - Fortrolig Rapportnummer - Fortrolig Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73593380 byggforsk@sintef.no http://www.sintef.no/byggforsk/ Foretaksregister: NO 948007029 MVA

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 18.02.2016 Kommunestyret 29.02.2016 Avgjøres av: Sektor: Virksomhetsstyring Saksbeh.: Helge Moen 2014/1117-14 Arkivsaknr.: Arkivkode: 030 Høring

Detaljer

Uttalelse om forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling

Uttalelse om forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 16/00046 30.08.2016 Uttalelse om forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling Ansvarlig myndighet:

Detaljer

rwa ÅRsRAPP0wr 1999 DYKKERELATERT FoU INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999

rwa ÅRsRAPP0wr 1999 DYKKERELATERT FoU INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999 rwa ÅRsRAPP0wr 1999 INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999 NUI as NORSOK U-100 Manned underwater operations Presentert i Dykkenytt nr.2 1999. NUI as NORSOK U-1O1 Diving Respiratory

Detaljer

Gruppe 23. Rapport D2, MMI. Prototypen. Tilstandsdiagrammet til prototypen ser slik ut: Designet på prototypen er som under.

Gruppe 23. Rapport D2, MMI. Prototypen. Tilstandsdiagrammet til prototypen ser slik ut: Designet på prototypen er som under. Rapport D2, MMI Prototypen Tilstandsdiagrammet til prototypen ser slik ut: Designet på prototypen er som under. Man lager en ny avtale ved å trykke på knappen add event oppe i høyre hjørne. For å komme

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg 1. Behandling av hageavfall. Websaksnr. 13/27692 BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON. Org. nr.

Kravspesifikasjon. Vedlegg 1. Behandling av hageavfall. Websaksnr. 13/27692 BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON. Org. nr. BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Behandling av hageavfall Websaksnr. 13/27692 Besøksadresse: Kommunegården Arnold Haukelands plass 10 Sandvika Postadresse: 1304 Sandvika

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans SAK 165/2010 BESLUTNINGSSAK: FRAMTIDIG LEIEFORHOLD FOR

Detaljer

Nutec ÅRSRAPPORT FUDT PROSJEKTET 1993 DISTRIBUSJONSLISTE

Nutec ÅRSRAPPORT FUDT PROSJEKTET 1993 DISTRIBUSJONSLISTE ÅRSRAPPORT FUDT DISTRIBUSJONSLISTE Nutec Einar Svendsen Cato Hordnes Olav Hauso Jan Erik Jacobsen Yngve Bergflødt John Smith Steve Sheppard Arvid Påsche Sverre Gylseth Svein Eidsvik Kristen Haugland Tore

Detaljer

ZA5458. Flash Eurobarometer 305 (Innobarometer 2010) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5458. Flash Eurobarometer 305 (Innobarometer 2010) Country Specific Questionnaire Norway ZA5458 Flash Eurobarometer 305 (Innobarometer 2010) Country Specific Questionnaire Norway Survey questionnaire "Innobarometer 2010 - Public Services Innovation" Informasjon om organisasjonen Vennligst

Detaljer

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP"

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR PÅRØRENDE - BEREDSKAP 021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP" Originalversjon Nr.: 021 Etablert: 07.04.92 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side RETNINGSLINJE "PÅRØRENDE-BEREDSKAP"

Detaljer

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Hensikt: Hensikten med et kurs i redningsdykkerledelse vil være å skape forutsetninger for at redningsdykkerlederen kommer i stand

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Organisasjonsplan ved Enhet for revisjon og resultatkontroll Arkivsaksnr.: 05/20406

Saksframlegg. Trondheim kommune. Organisasjonsplan ved Enhet for revisjon og resultatkontroll Arkivsaksnr.: 05/20406 Saksframlegg Organisasjonsplan ved Enhet for revisjon og resultatkontroll Arkivsaksnr.: 05/20406 Forslag til vedtak/innstilling: Kontrollkomiteen godkjenner ny organisasjonsplan ved Enhet for Revisjon

Detaljer

Representasjon av tall på datamaskin Kort innføring for MAT-INF1100L

Representasjon av tall på datamaskin Kort innføring for MAT-INF1100L Representasjon av tall på datamaskin Kort innføring for MAT-INF00L Knut Mørken 3. desember 204 Det er noen få prinsipper fra den første delen av MAT-INF00 om tall som studentene i MAT-INF00L bør kjenne

Detaljer

Beredskap for båthavner, marinaer og andre kaianlegg

Beredskap for båthavner, marinaer og andre kaianlegg Beredskap for båthavner, marinaer og andre kaianlegg Høy trafikk på land og i vann forbindes med båthavner og kaianlegg. Her har du selve båteierne med sine biler og båter, samt ofte mer kommersielle aktører

Detaljer

Kommunikasjon - status september 2015

Kommunikasjon - status september 2015 Kommunikasjon - status september 2015 Litt bakgrunn og noen forutsetninger Uttrykt at prosessen ikke skal være en del av valgkampen Det skal gjennomføres en innbyggerundersøkelse Kommunikasjonskonseptet

Detaljer

Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256

Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256 Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256 Prosjektets varighet: 2. januar 2014 31.desember 2014 Harry Benjamin ressurssenter (HBRS):

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 15/3004 15/1190-16 692/NIKR Oslo, 10.12.2015 Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

DYKKESEMINARET 2000 III, - et møtested for. innaskjærs og utaskjærs dykkebransj e

DYKKESEMINARET 2000 III, - et møtested for. innaskjærs og utaskjærs dykkebransj e 0 III, DYKKESEMINARET 2000 - et møtested for innaskjærs og utaskjærs dykkebransj e Bergen Kongressenter, Bergen 28. og 29. november 2000 09.10 09.25 10.10 10.20 10.35 10.45 11.30 11.45 12.00 PROGRAM FOR

Detaljer

Bruk av fiskerikyndige - forbedringstiltak. Fisk og seismikk seminaret 2016 Finn Roar Aamodt, Statoil

Bruk av fiskerikyndige - forbedringstiltak. Fisk og seismikk seminaret 2016 Finn Roar Aamodt, Statoil Bruk av fiskerikyndige - forbedringstiltak Fisk og seismikk seminaret 2016 Finn Roar Aamodt, Statoil Bakgrunn De fleste konfliktsituasjoner mellom fiskeri og petroleumsnæringen skjer ifm. innsamling av

Detaljer

Forprosjektrapport til bacheloroppgave for Trygg Industri A/S, prosjektnr. B17M07

Forprosjektrapport til bacheloroppgave for Trygg Industri A/S, prosjektnr. B17M07 Forprosjektrapport til bacheloroppgave for Trygg Industri A/S, prosjektnr. B17M07 Fridtjof Vigen, Emil N. Redzep, Tor Henning T. Segerblad 24. mars 2017 Innhold Prosjektinformasjon...........................

Detaljer

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2016 1 SAMMENDRAG I 2016 ble det innrapportert 44.569 manntimer i metning ved dykking på norsk sokkel. Dette er ca 23 % reduksjon i dykkeaktivitet sammenlignet med

Detaljer

Basis interoperabilitetstest - ebxml

Basis interoperabilitetstest - ebxml Basis interoperabilitetstest - ebxml Testversjon: 1.0 2 Basis interoperabilitetstest - ebxml Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk... 3 2. Basis interoperabilitetstest - ebxml... 4 Hvordan gjennomføre

Detaljer