Dykkerumbilical ut av dykkerklokke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dykkerumbilical ut av dykkerklokke"

Transkript

1 STF23 F93047 Dykkerumbilical ut av dykkerklokke

2 nrrel.1 RAPPOP Dykkerumbilical ut av dykkerklokke SINTEF Ekstreme arbeidsmiljø Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Olav Kyrresgt. 3 Telefon: Telefax: Telex: sintf n Foretaksnr.: FORFATTER(E) Bård Holand (SINTEF ) og Ove Stave (NUTEC) OPPDRAGSGIVER(E) FUDT ARKIVKODE GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. Fortrolig Einar Svendsen ELEKTRONISK ARKIVKODE PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG M:\BAH\XBAHBO86.W ISEN PRISGRUPPE FAGLIG ANSVARLIG Bård Holand PAPPORTNR. DATO ANSVARLIG SIGNATUR I.1 STF23 F Arvid Påsche WV?9t SAMMENDRAG ÇD0A, 4 (M4( 7] Rapporten gir forslag til mulige løsninger for lagring og håndtering av dykkerumbilical på utsiden av en dykkerklokke brukt til metningsdykking. Det er lagt vekt på å finne løsninger som er enklest mulig og som kan realiseres uten store ombygginger av dykkerklokken og dennes håndteringssystem. Dersom en operasjonell løsning vil kreve bruk av roterende koplinger for elektrisitet, vann og pustegass, er det foreslått at en undersøker nøye muligheten for å tilpassejvidereutvikle et system som er laget og som brukes i dag av Ocean Technical Services ved luftdykking. STIKKORD ENGELSK GRUPPE i Marin teknikk Marine Technology GRUPPE 2 Dykking Diving EGENVALGTE Dykkeridokke Diving Bell Umbilical Umbilical

3 xrejw 2 INNHOLDSFORTEGNELSE side i BAKGRUNN 3 2 STATUS Status på eksisterende systemer Status på arbeider som er gjort 5 3 ALTERNATiVE L0SN1NGSFORSLAG Lagring av umbilical i kurv under dykkerkiokka Lagring av umbilical i kveil med variabel diameter Roterende koplinger 11 4 ANBEFALT STRATEGI FOR VIDEREFØRING 12 5 KONKLUSJON 13 6 REFERANSER 14 M:\BAH\XBAHBO86.W51

4 3 i BAKGRUNN Nye la-av i forskrifter og annet, har ført til at utstyrsmengden i dykkerklokkene har Økt til et nivå hvor plassmangel har blitt et reelt problem i de dykkerklokkene som er i bruk i dag. I august i 1993 ble det avholdt et møte i regi av FUDT, med deltagere fra oljeselskapene, dykkeselskaper, industri og forskriingsinstitusjoner, hvor temaet var å foreslå tiltak som kunne frigi plass i dykkeridokkene. Blant møtedeltakerne var det bred enighet om at det mest nærliggende tiltaket som ville gi vesentlig bedre plass i dykkerklokka, var å finne et arrangement som tillot lagring og håndtering av dykkerumbilicalene på utsiden av klokka (1). På dette møtet var det enighet om at man definerte et prosjekt definert som følger: PROSJEKT: Dykkerumbilical ut av dykkerklokka RAMMEBETINGELSER: Foreslåtte alternativer skal være realistisk for implementering på eksisterende installasjoner/fartøy. OMFANG: - Status - Status - Hva - Fordeler/ulemper på eksisterende systemer for å få med eksisterende systemers begrensninger på arbeid gjort er alternativene? eller vurdering costfbenefits sikkerhetsmessig SLU TT RESULTAT: - Anbefalte - Anbefalinger tekniske løsningsforslag for videre utvikling til bruk i forbindelse med nybygginger DELTAGERE: - Dykkeselskapene individuelt eller representert ved AODC - NUTEC - SINTEF -NUT - FUDT-partnerne TIDSPLAN: Prosjektrapport skal foreligge 1/12-93 Med utgangspunkt i disse føringene ble det utarbeidet et forslag til forprosjekt som ble akseptert av FUDT. Prosjektet har vært gjennomført i samarbeid mellom SJTEF og NUTEC, med SINTEF som ansvarlig for prosjektgjennomføringen. Et vesentlig ledd i arbeidet med å vurdere mulige tekniske løsninger som kunne muliggjøre flytting av umbilical ut av klokka, var et arbeidsserninar arrangert i Trondheim 1. og 2. november. M:\BAH XBAHBO86.W5 I

5 4 C) Deltagere på dette seminaret var: Gunnar Flaten Per Sætran Ove Stave Nils Ottestaci øyvind Lie Askil Moe Bård Holand Rockwater Stolt Comex Seaway NUTEC NUT Oljedirektoratet Dykker SINTEF I tillegg var det invitert representanter fra Stena, Sub Sea Dolphin, Statoil, Norsk Hydro og Saga. Av ulike årsaker kunne disse ikke møte. Da flere av deltagerne hadde mangeårig operasjonell erfaring, ble det lagt stor vekt på å vurdere de ulike løsningsforslagene som ble lansert (eller forelå), ut fra den forutsetning at løsningen skulle være operasjonelt funksjonsdyktig, samt at rammebetingelsene (se ovenfor) om implementerbarhet på eksisterende fartøy, ble ivaretatt. M:\BAH\XBAHBO86.W51

6 5 2 STATUS 2.1 Status på eksisterende systemer Vi er kun kjent med ett system som er fullt utviklet og i bruk. Systemet er utviklet av Ocean Technical Services (OTS) på oppdrag fra Brit Oil, og opereres også av OTS for det samme selskapet (1). Pr. idag er systemet kun utviklet for luftdykking med det engelske mmi bell-konseptet. Systemet er i daglig bruk, og har så vidt vi har fått vite, mange tusen vellykkede dykk bak seg. Umbillcalet er laget av Jacques, og det er drift på både winch-hjul og umbilical. Roterende koplinger er produsert i Canada av Focal Technology på bestilling. Drift av umbilical kontrolleres av dykkerne, som er veldig fornøyd med systemet, selv om skepsisen var stor i begynnelsen. Roger Hartford, som er en av hovedmennene bak utviklingen av konseptet, har også vurdert en utvidelse av det eksisterende konseptet med tanke på tilpassning til metningsklokker. Han Ønsker videre å bli invitert til Norge for å presentere både det eksisterende konseptet, samt tanker/planer for bruk på metningsklokker. Systemet virker så seriøst og interessant, at vi anbefaler at han blir invitert tii å holde en slik presentasjon på NUTEC for norsk dykkeindustri og Øvrige interesserte. 2.2 Status på arbeider som er gjort Utover det som er vist til i Kapittel 2.1, kjenner vi til bare ett annet konsept. MARA startet i 1989 en designstudie på mmi bell og et umbilical håndteringssystem. Prosjektet er skissert fram til full skala testing (1), men ytterligere realisering er ikke gjort - sannsynligvis p.g.a. manglende interesse/finansiering. M:\BAH\XBAHBO86.W5 i

7 6 3 ALTERNATIVE LØSNINGSFORSLAG Seminardeltakerne (se Kapittel 1) var enige i at det i hovedsak var to forskjellige løsningsprinsipper som var aktuelle: 1. Løsning som ikke krever roterende koplinger ( sleperinger ) - dykkerumbilicalen til dykkerklokka (som i dagens dykking). 2. Løsning med roterende koplinger. d.v.s. fast endekopling av Det var videre enighet om at en i utgangspunktet burde tilstrebe løsninger som var enklest mulige. Skulle ikke disse løsningene vise seg tilfredsstillende, skal en i så fall vurdere løsninger med Økende kompleksif.t. Kravet om at løsningen en velger må kunne tilpasses eksisterende systemer/fartøyer, vil selvsagt være overordnet ethvert løsningsforslag. 3.1 Lagring av umbilical i kurv under dykkerklokka Den mulige løsningen som seminardeltakerne mente ville bety minst forandringer for eksisterende dykkesystemer, var en løsning hvor dykkerumbilicalene ble lagret i to avgrensete kurver under selve klokkekurven. Løsningen er skissert i Figur 3.1. Her er skissert bare en umbilical, men opplegget for den andre vil bli tilsvarende. Umbilicalen er festet til klokka i A (event. med hurtigkopling(er)), og går derfra ned til et rom under klokkekurven. Formen på dette rommet kan være halvparten av en syllnder som er delt av en vertikal vegg. De to dykkerumbilicalene får dermed rom på hver side av denne veggen. I utgangspunktet er umbilicalen kveilet opp inne i denne kurven omtrent som et fiskesnøre kan tenkes å kveile seg dersom det dras inn i en kurv/bøtte. Ut fra kurven går umbilicalen over en form for krafiblokk som f.eks. er hydraulisk drevet, og festes under bunndøren. Når dykkerne er på arbeidsdybden, åpner de bunndøra og trekker endene på umbilicalene inn i klokka. (Det var enighet om at det lå en tidsbesparelse ved rigging av dykkerne, dersom hurtigkoplinger ble brukt på alle tilkoplinger mellom dykker og umbilical). Når dykkeren går ut av klokka kan han styre kraftblokka slik at denne trekker ut umbilical for han. På vei tilbake, kan han tilsvarende styre kraftblokka slik at denne trekker inn umbilical og trykker denne inn i lagringskurven. Stivheten i umbilicalen og formen på lagringskurven, vil bestemme hvordan umbilicalen kveiler seg opp. Ved at innløpet til lagringskurven plasseres som vist på Figur 3.1 (punkt B ), kan standbydykkeren overvåke inn- og uttrekk av umbilicalene visuelt. På Figur 3.1 er umbilicalen ført ut fra lagringskurven og til dykkeren via et løpehjul opphengt inne i dykkerklokka. Dette tillater standbydykkeren å kontrollere inn- og uttak av umbilicaien omtrent som ved dagens metningsdykking. Det var litt delte meninger blant seminardeltagerne om nødvendigheten av dette ut fra et sikkerhetsmessig synspunkt. Usikkerheten noen følte ved at umbificalen gikk rett til dykker(ne), var nok noe begrunnet i mangel på erfaring med ubemannet håndtering av umbilical. Deltagerne var imidlertid enige om at det kunne være greitt at muligheten til å føre umbilicalen via dykkerklokka var tistede - spesielt dersom en dykket med bare en dykker i vannet. M:\BAI-{\XBAHBO86.W51

8 c 31LiiW Figur 3.2 viser tilfellet hvor umbilicalen går rett fra lagringslcurven til dykkeren. 7 Til dykker Figur 3.1 Aktuell løsning med lagring av umbilical i egen lagringslcurv under klokka, og med umbilicalen ført via klokka over et løpehjul før den går ut til dykkeren. Med et opplegg som vist i Figur 3.1, vil standbydykkeren ha mulighet til å rette opp tvinn ( engelskmenn ) eller lignende før umbilicalen nårinnføringen/kraftblokka til den aktuelle lagringskurven. I tilfellet vist i Figur 3.2, må dykkeren selv tilbake til klokka for å korrigere situasjonen, eller at standbydykkeren har en krok eller lignende som gjør det mulig for han å nå umbilicalen slik at han kan trekke umbilicalen inn i klokka for korreksjon. Dersom det oppstår krøll på umbilicalen mens denne ligger i lagringskurven slik at det hindrer uttrekk av umbilicalen, må det på toppen av hver kurv være et lokk som lett kan åpnes av dykkeren M:\BAH XBAHBO86.W51

9 UNIMD 8 slik at han kan komme til for å rette opp situasjonen. Med mindre at slike situasjoner skulle oppstå ofte, ble slike inngrep ikke vurdert som uakseptable av de seminardeltagerne som hadde operasjonell Figur 3.2 Figuren er den samme som Figur 3.1, men viser en situasjon hvor umbilicalen ikke går via standbydykker i klokka. bakgrunn. De vesentligste endringene som dette løsningsforslaget innebærer sammenlignet med dagens dykkerklokker, er: Lagringskurvene under klokkekurven. Avhengig av hvilken utforming/designiøsning en vil få når det gjelder kraftblokka, mente seminardeltagerne at den fysiske høyden på lagringsicurvene skulle utgjøre mindre enn 100 cm. Sannsynlig kraftidlde for kraftblokk er hydraulikk. Dette må introduseres i tilknytning til klokka. M:\BAH\XBAHBO86.W51

10 0 NØdvendige penetratorer for den faste enden av umbilicalen må etableres. I denne sammenheng kan det være Ønskelig/nØdvendig å introdusere hurtigkoplinger - spesielt der dykkerklokka mates på kammersystemet via bunndøra. Det er mulig at en kan utforme kraftblokka slik at den kan håndtere eksisterende dykkerumbilicaler som de er. Alternativet kan være at en må lage nye dykkerumbilicaler (f.eks. komposittumbilical som nyttes av OTS-systemet). 3.2 Lagring av umbilical i kveil med variabel diameter Et alternati.vt løsningsforslag som heller ikke vil kreve roterende koplinger, er vist i Figur 3.3. A Til dykker Kurvi Kurv2 Figur 3.3 Figuren skisserer et løsningsforsig hvor umbilicalen er lagret som en kveil i en kurv med et bestemt antall tørn, og hvor diameteren på kveilen vil endre seg etter som umbilicalen trekkes inn eller ut. M:\BAH XBAHBO86.W51

11 UNMED 10 Også i dette løsningsforslaget er umbificalen lagret under klokkekurven, men i motsetning til det foregående løsningsforslaget, mente seminardeltagerne at det her var fordelaktig at hver Iagringskurv kunne utnytte klokkeicurvens maksimale diameter. Umbilicalene foreslås derfor lagret i kurver arrangert over hverandre som vist i Figur 3.3. Selve prinsippet går ut på at umbilicalen i utgangspunktet er kveilet opp i lagringskurven med et bestemt antall tørn. Når hele umbilicalen er lagret i kurven, vil kveilene ha en diameter som er det maksimale av hva kurven tillater. Når det trekkes ut umbilical, vil kveildiameteren reduseres inntil et visst minimum som vil være bestemt av hvor liten kveildiameter umbilicalen kan utsettes for. Dersom maksimal kveilradius er r, minimal radius er r1 og nødvendig lengde umbilical som skal trekkes ut r L, vil antall tørn i kveilen (n) være gitt av følgende uttrykk: L 27c (r-r) Settes maksimal radius til 1 m, minimum radius til 0.25 m og nødvendig lengde disponibel for dykkeren til 50 m, vil en ved å sette verdiene inn i ligningen over, få at nødvendig antall tørn vil være Dette betyr samtidig at når 50 m umbilical er trukket ut av dykkeren, vil det være igjen en viss lengde i kveilen med de 10.6 tørnene hvor radiusen nå er redusert til 0.25 m. Dette vil minimum bety en merlengde på ca m i det talleksemplet som er benyttet ovenfor. Det råder en viss usikkerhet med hvordan det vil være å manipulere diameteren på en kveil med umbilical bestående av over 10 tørn uten at det floker seg. Løsningen som er skissert i Figur 3.3 hvor umbilicaien flyter fritt inne i lagringsicurven, er helt sikkert den enkleste. Stivheten på umbilicalen, utformingen av eventuell guide ved innføring av umbilical samt beskaffenhet (materialvalg) av innerveggen i lagringskurven, er faktorer som kan være avgjørende for hvor lett det vil være å få overført kraft gjennom kveilen slik at diameteren på de ulike vindingene endrer seg uten at det oppstår låsing eller floker. Under seminaret ble det foreslått flere aktuelle løsninger som kunne hindre floker/låsing - eventuelt lette oppspolingen av umbilical. Det er imidlertid vanskelig å forutsi med sikkerhet både behov for- og effekten av ulike ekstratiltak, og det var enighet blant seminardeltakerne om at realistiske tester var det eneste som kunne gi svar på om - og i tilfelle hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes (i tillegg til det som er skissert i Figur 3.3), for at dette prinsippet skal fungere tilfredsstillende. En annen designiøsning enn den som er skissert i Figur 3.3 hvor umbilicalen går ut til dykkeren på siden av kurven, ble også foreslått. Den var basert på Ønske om at standbydykkeren skulle kunne overvåke irmløpspunktet for umbilicalen. Dette måtte i så fall flyttes slik at det lå rett under bunnluka. Det er slett ikke umulig at en slik løsning kan implementeres i dette løsningskonseptet ved at kraftblokka ble flyttet inn til sentrum av kveilen. Imidlertid ble dette sett på som en detalj en i tilfelle kunne vurdere dersom dette prinsippet for lagring av umbilical ble aktuelt å realisere. M:\BAI{\XBAHBO86.W5 i

12 3.3 Roterende koplinger Aktuelle endringer på dagens dykkerklokker som et slikt system vil kreve, er i utgangspunktet de samme som er nevnt i Kapittel 3.1. Det er imidlertid sannsynlig at en umbilical vil kreve en høyde på ca. en meter dersom 10 tørn er nødvendig for å kunne ta ut tilstrekkelig lengde. Det vil si at den totale ekstrahøycien på dykkerklokka med klokkekurv blir ca. to meter. 11 I utgangspunktet ble det fra seminardeltagerne uttrykt skepsis til en løsning basert på roterende M:\BAHXBAHBO86.W5l Det ble videre sett på som selvfølgelig at en søkte å få ut all den erfaring som var tilgjengelig hos skritt å starte utvikling av en løsning basert på roterende koplinger. OTS med tanke på deres konsept som de hadde utviklet med roterende koplinger, før en gikk til det problemer med koplingene. Dersom en allikevel skulle velge en slik løsning, var det enighet om at tromlene ble plassert under klokkekurven med trommelaksen vertikalt. Det vil i praksis tilsi et koplinger...hovedgrunnen til dette var frykten for dødtid i tilfelle (eller rettere når) en fikk en løsning hvor umbilicalene ble kveilet opp med tromler plassert på siden av klokken, ikke ville være enkelt å tilpasse eksisterende systemer/fartøyer. Den umiddelbare løsningen måtte bli at opplegg svært nær det som er skissert i Figur UEÏEE

13 12 4 ANBEFALT STRATEGI FOR VIDEREFØRING Blant alle seminardeltakerne var det enighet om at en blant de aktuelle løsningsforslag burde starte med å vurdere det som i utgangspunktet var enklest å realisere. Dersom dette ikke viser seg å fungere på en tilfredsstillende måte operasjonelt, skal en etterprøve løsninger med Økende kompleksitet. De løsningsforslagene som er presentert i Kapittel 3, er presentert i den rekkefølge seminardeltakerne mente var riktig rekkefølge ut fra dette kriterium. Fra dykkeindustrien ble det framholdt som sterkt ønskelig at det løsningsforslaget en endte på, kunne håndtere eksisterende dykkerumbilicaler. Det var derfor enighet om at evalueringer av de ulike forslagene skulle ta hensyn til dette. En løsning som ikke viser seg å fungerer tilfredsstillende med eksisterende umbilicaler, skal likevel ikke umiddelbart forkastes dersom den kan fungere med en alternativ umbilicaldesign. Det ble videre anbefalt at utprøvinger ble gjennomført under laboratorieforhold med reelle umbilicaler i full skala. Bassenget til OBS ble foreslått som en egnet testfasilitet. OBS hadde mulighet for å drive hydraulisk utstyr, og kunne bistå med å produsere modeller av lagringskurver. NUT ble foreslått som aktuell tilvirker av en operativ modell av en egnet kraftblokk. Alternativet her er å konsultere en kommersiell leverandør av hydraulikkutstyrlkraftblokker. Før en starter egenutvikling av kraftsystem, foreslår vi at en vurderer det konseptet OTS har utviklet for stramming av selve umbilicalen. Dersom en finner at løsningene uten roterende koplinger ikke er tilfredsstillende for operasjonelt bruk, bør en utnytte den erfaring som OTS har gjort med sitt system, og (eventuelt) gjennomføre en utvikling av et system tilpasset metningsdykking i samarbeid med OTS. Med tanke på løsningsmuligheter som kunne tenkes dersom en tok utgangspunkt i en nykontrahenng av et dykkesystem/fartøy, var det enighet blant deltagerne om at de ikke så alternative løsninger som i så fall ville vært bedre enn de som er skissert som mulige for eksisterende dykkesystemer/fartøyer. M:\BAFPXBAHBO86.W5 i

14 U1111i 13 5 KONKLUSJON Alle seminardeltakeme var i favør av å utvikle et system som mullggjorde at dykkerumbilicalene kunne lagres utenfor klokken. Det ble imidlertid fra enkelte uttrykt en viss skepsis mot løsninger som ikke tillot standbydykkeren å ha mulighet til å overvåke/kontrollere inn- og utmating av umbilical, spesielt i de tilfeller hvor det bare var en dykker i vannet. En bør tilstrebe å etablere en løsning på et enklest mulig nivå. Det vil si at en først prøver ut potensielle løsninger som ikke krever roterende koplinger for gass, vann, elektriske forbindelser, etc. Det anbefales derfor at en først undersøker hvorvidt alternativet som er beskrevet i Kapittel 3.1 ( Lagring av umbilical i kurv under dykkerklokka ) kan realiseres tilfredsstillende. Hvis konklusjonen blir nei, fortsetter en med forslaget beskrevet i Kapittel 3.2 ( Lagring av umbilical i kveil med variabel diameter ). Skulle heller ikke dette alternativet vise seg realiserbart, er neste skritt å se på løsninger som inkluderer roterende koplinger. Et samarbeide med OTS vil i så fall være hensiktsmessig for å utnytte deres erfaring med slike systemer. Det er Ønskelig å etablere systemer som kan utnytte eksisterende umbilicaler. UtprØving av de ulike alternativene bør gjennomføres under laboratorieforhold med reelle umbilicaler i full skala. En nødvendig brikke i et lagrings/håndteringssystem for dykkerumbilical, er et kraftsystem som kan trekke inn og gi ut umbilical. Denne bør drives hydraulisk, og kunne styres både av dykker og standbydykker. Utformingen av selve kraftblokka bør være slik at det er mulig å bruke eksisterende umbilicaler. Uavhengig av om en ender med et konsept som krever roterende koplinger eller ikke, bør en innledningsvis vurdere den løsningen OTS har valgt for å stramme umbilicalen under innspoling. M:\BAH XBAHBO86.W5l

15 0 6 REFERANSER 14 (1) MØtereferat fra møte hos Statoil 25/ M:\BAH XBAHBO86.W51

Dykkerumbilical ut av dykkerklokke - testing av prioritert alternativ

Dykkerumbilical ut av dykkerklokke - testing av prioritert alternativ STF23 A94034 Gradering: Åpen Dykkerumbilical ut av dykkerklokke - testing av prioritert alternativ 1994-09-30 JLUJL OMEGA Foretaksnr.: 948007029 OPPDRAGSGIVER(E) Telefon: 73 596896 Telex: 55 620 sintf

Detaljer

STF23 F91012. En ny dykkeklokke: Presentasjon av en. fuliskala. modell. Draft 1991-02-15. OE1Lui SINTEF UNIMED PPORT

STF23 F91012. En ny dykkeklokke: Presentasjon av en. fuliskala. modell. Draft 1991-02-15. OE1Lui SINTEF UNIMED PPORT RT *7 SINTEF UNIMED 1991-02-15 Draft modell fuliskala En ny dykkeklokke: STF23 F91012 OE1Lui Presentasjon av en PPORT stikkord Egenvalgte N - 7034 Gruppe I Gruppe 2 Ekstrakt. 7 vid P he I Draft Antall

Detaljer

Verifisering av matematisk termomodell for evaluering av dykkerklokkeisolasj on

Verifisering av matematisk termomodell for evaluering av dykkerklokkeisolasj on STF23 A9346 Verifisering av matematisk termomodell for evaluering av dykkerklokkeisolasj on 1993-12-2 ULJ9iW ]]rrel Verifisering av matematisk termomodell for evaluering av dykkerklokkeisolasjon SINTEF

Detaljer

UBA 90-400 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on

UBA 90-400 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on STF23 F9515 Gradering: Fortrolig UBA 9-4 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on 1995-3-15 ..y. 11UEL UBA 9-4 - Pilotstudie - Kontroll kontaminasjon av fuktighet/mikrobiologisk

Detaljer

STF23 Ä95007 Gradering: Åpen. Umbilical ut av dykkerklokken. Ergonomisk studie. 1995-02-Ol OLJW UNIMED

STF23 Ä95007 Gradering: Åpen. Umbilical ut av dykkerklokken. Ergonomisk studie. 1995-02-Ol OLJW UNIMED STF23 Ä95007 Gradering: Åpen Umbilical ut av dykkerklokken Ergonomisk studie 1995-02-Ol OLJW UNIMED Foretaksnr.: 948007029 Telefon: 7359 68 96 Telefax: 73 59 10 05 Telex: 55 620 sintf n Bolstad, G.; Moe,

Detaljer

C Arbeidet utført av:

C Arbeidet utført av: NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Poitbob 6, 5034 Ytre Lakev1g. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 25-94 Revisjon nr: i Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-1

Detaljer

Norskprodusert dykkerutstyr i Brasil - Et markedsframstøt

Norskprodusert dykkerutstyr i Brasil - Et markedsframstøt STF78 A97108 Gradering: Åpen Norskprodusert dykkerutstyr i Brasil - Et markedsframstøt Avd. for ekstreme arbeidsmiljo februar 1997 Unimed Foretaksnr: NO 948 007 029 MVA FORFA1TER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Påsche,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2-PROGRAMMET 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSRAPPORT 2-PROGRAMMET 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2-PROGRAMMET 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE ARBEIDSMILJØ NUTEC RAPPORTER NUTEC Rapport 17-94 NUTEC Rapport 23-94 Djurhuus, R., I. Roseth og H.A. Sundland: Rensemidler for pustegass-rør. Foreløpig

Detaljer

S1F23 A92013. Fuliskala dykker klokkemodell. OLJÏiW UNIMED. i992-02-ol

S1F23 A92013. Fuliskala dykker klokkemodell. OLJÏiW UNIMED. i992-02-ol S1F23 A92013 Fuliskala dykker klokkemodell OLJÏiW UNIMED i992-02-ol stikkord Gruppe i Egenvalgte Gruppe 2 forskning ved Norges tekniske høgskole Ekstrakt Oppdr.gwers ref. N - 23 1992-02-Ol Rapportens tittel

Detaljer

Ødkommunikasjon for dykkere

Ødkommunikasjon for dykkere STF3 F93023 Ødkommunikasjon for dykkere 11993-06-10 UNIMED FUDT OPPDRAGSGIVER(E) Telex: 55 620 sintf n Bård Holand og Geir H. Sandsmark Telefon: (07) 59 68 96 Telefax: (07) 59 1005 Besøksadresse: Olav

Detaljer

Nutec. Dykkeseminaret 28. - 29. oktober 1997 STATO IL OLJEDI REKTORATET

Nutec. Dykkeseminaret 28. - 29. oktober 1997 STATO IL OLJEDI REKTORATET I OLJEDI REKTORATET LI STATO IL 28. - 29. oktober 1997 1997 Dykkeseminaret Anne Gurd Lindrup, 9.00 - Helge F. Schjøtt,, Nutcc Cato Hordnes, Norsk Hydro 10.10-10.25 Åpning av seminaret Ordstyrere: Otto

Detaljer

Etterutdanningskurs jernbanetrafikk FORFATTER(E) Nils Olsson OPPDRAGSGIVER(E) PeMRO-prosjektet, Jernbaneverket

Etterutdanningskurs jernbanetrafikk FORFATTER(E) Nils Olsson OPPDRAGSGIVER(E) PeMRO-prosjektet, Jernbaneverket SINTEF NOTAT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Etterutdanningskurs jernbanetrafikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 36 13 Telefaks: 73 59 02 60 Foretaksregisteret:

Detaljer

Klientikontaktperson referanse: 8. A. Lassen, StatoH 0. Pedersen, Norsk Hydro i. A. Ask, CD Arbeidet utført av:

Klientikontaktperson referanse: 8. A. Lassen, StatoH 0. Pedersen, Norsk Hydro i. A. Ask, CD Arbeidet utført av: Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 341600. Telex: 42892 nutec n Rapportnr.: 35-90 Rapportenstittel: Dato: Prosjekt nr.: 1712.90 11610.02 Godkjentav:

Detaljer

Test av barneredningsvester OPPDRAGSGIVER. TV2-hjelper deg OPPDRAGSGIVERS REF. Solveig Barstad FORFATTER(E) Brunvoll, S., Foss, N.

Test av barneredningsvester OPPDRAGSGIVER. TV2-hjelper deg OPPDRAGSGIVERS REF. Solveig Barstad FORFATTER(E) Brunvoll, S., Foss, N. TESTRAPPORT TITTEL Thelma AS Postadresse: Postboks 6170, Sluppen 7435 Trondheim Besøksadresse: Sluppenveien 10 Telefon: 73 87 78 00 Telefax: 73 87 78 01 Org.nr: 981 962 273 Test av barneredningsvester

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

Merking av parafin i forbindelse med bruk til små kaminer for oppvarming SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium FORFATTER(E)

Merking av parafin i forbindelse med bruk til små kaminer for oppvarming SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium FORFATTER(E) TITTEL SINTEF RAPPORT Merking av parafin i forbindelse med bruk til små kaminer for oppvarming SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller

Detaljer

Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 46 - Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert 24.02.92

Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 46 - Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert 24.02.92 .-. Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 46-91 Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert

Detaljer

Statoil. Norsk Hydro. Saga Stolt Comex Seaway. Oceaneering. SubSea Dolphin. Rockwater. Stena Offshore SINTEF. Senter for yperbarmedisinsk

Statoil. Norsk Hydro. Saga Stolt Comex Seaway. Oceaneering. SubSea Dolphin. Rockwater. Stena Offshore SINTEF. Senter for yperbarmedisinsk Einar Svendsen Tom Smith Einar Lura Arvid Påsche Tjøstolv Lund Leif Aanderud Biblioteket Svein Eidsvik S. Shepard I. Haugland Norsk Hydro Haukeland Sykehus NUTEC Rockwater NUTEC Statoil Saga Stolt Comex

Detaljer

Prosjektnotat. Endringer i FASIT kravspesifikasjon. Versjon 2015 (HØRINGSUTKAST)

Prosjektnotat. Endringer i FASIT kravspesifikasjon. Versjon 2015 (HØRINGSUTKAST) SINTEF Energi AS Postadresse: Postboks 4761 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73597200 Telefaks: 73597250 energy.research@sintef.no www.sintef.no/energi Foretaksregister: NO 939 350 675 MVA Prosjektnotat

Detaljer

Gransking av hendelse på DSV Skandi Arctic 015203026. Begrenset Fortrolig

Gransking av hendelse på DSV Skandi Arctic 015203026. Begrenset Fortrolig Granskingsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Gransking av hendelse på DSV Skandi Arctic 015203026 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Sammendrag Under

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011 FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Boks 8118 Dep Telefon: 46802612 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 10/15739 Deres referanse:

Detaljer

NUTEC - FUDT SEMINAR INNEN DYKKETEKNOLOGI OG DYKKEMEDISIN/FYSIOLOGI. BERGEN 21. og 22. NOVEMBER 1995

NUTEC - FUDT SEMINAR INNEN DYKKETEKNOLOGI OG DYKKEMEDISIN/FYSIOLOGI. BERGEN 21. og 22. NOVEMBER 1995 I- NUTEC - FUDT SEMINAR INNEN DYKKETEKNOLOGI OG DYKKEMEDISIN/FYSIOLOGI BERGEN 21. og 22. NOVEMBER 1995 Organisasjons kom ité A.Brakstad, NUTEC Finansiering Redaktører Sekretariat 0. Lie, Oljedirektoratet,

Detaljer

år vi skal kjøpe inn urne eller ovn! Innkjøp i praksis konkurranse om: best pris best produkt mest fornøyd

år vi skal kjøpe inn urne eller ovn! Innkjøp i praksis konkurranse om: best pris best produkt mest fornøyd år vi skal kjøpe inn urne eller ovn! Innkjøp i praksis konkurranse om: best pris best produkt mest fornøyd Reglene Passer på kjøperen, slik at hun får det produktet hun ønsker seg til best pris Passer

Detaljer

RAPPORT. Trondheim N - STF23 F91-0-1-3- Fortrolig. Dykkeklokken som arbeidsplass - En ergonomisk analyse. Antall sider og bilag

RAPPORT. Trondheim N - STF23 F91-0-1-3- Fortrolig. Dykkeklokken som arbeidsplass - En ergonomisk analyse. Antall sider og bilag z.. LJ q) q) ca = - cu cu cn. ca E I 0 ; L C6 LLI Q) 0 stikkord Egenvalgte N - 7034 Gruppe i Gruppe 2 : Ekstrakt Telefax: (07) 59 24 80 Trondheim Telex: 55 620 SINTF N Telefon: (07) 59 30 00 c Fortrolig

Detaljer

Prosjektnotat. Tidevannsanalyse. 1 av 5. Sammenligning av harmoniske konstanter fra modell mot observasjoner

Prosjektnotat. Tidevannsanalyse. 1 av 5. Sammenligning av harmoniske konstanter fra modell mot observasjoner SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: Postboks 4762 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 40005350 Telefaks: 93270701 fish@sintef.no www.sintef.no/fisk Foretaksregister: NO 980 478 270 MVA Prosjektnotat

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) NFR, FIFOS-programmet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-04036-1 403318.

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) NFR, FIFOS-programmet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-04036-1 403318. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF IKT Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Forskningsveien 1 Telefon: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 73 50 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Hva mener aktive Internett-brukere

Detaljer

Velkommen til Erfaringer fra bedrifter som har oppgradert til Lawson M3 10.1. Clarion Oslo Airport Hotel, Gardermoen 15 juni 2011

Velkommen til Erfaringer fra bedrifter som har oppgradert til Lawson M3 10.1. Clarion Oslo Airport Hotel, Gardermoen 15 juni 2011 Velkommen til Erfaringer fra bedrifter som har oppgradert til Lawson M3 10.1 Clarion Oslo Airport Hotel, Gardermoen 15 juni 2011 Info-team Temadag - Oppgradering Bård Strand Jacobsen Argon Consult AS 15.

Detaljer

Kystens hus Rapport fra arbeidsprosess og regnskap for prosjektet

Kystens hus Rapport fra arbeidsprosess og regnskap for prosjektet Rapport 16/2009 Utgitt mars 2009 Kystens hus Rapport fra arbeidsprosess og regnskap for prosjektet Edgar Henriksen Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som sammen med akvakultur-, fiskeri- og matnæringen

Detaljer

Målbilde for XXX. Januar Versjon ARBEIDS OG VELFERDSETATEN Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO

Målbilde for XXX. Januar Versjon ARBEIDS OG VELFERDSETATEN Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO Målbilde for XXX Januar 2016 Versjon 0.10 ARBEIDS OG VELFERDSETATEN Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO Besøksadresse: Økernveien 94 Tel: 21 07 00 00 // Faks: 21 07 00 01 www.nav.no //

Detaljer

TITTEL. Del 1: Kortversjon FORFATTER(E) Arild Johnsen OPPDRAGSGIVER(E)

TITTEL. Del 1: Kortversjon FORFATTER(E) Arild Johnsen OPPDRAGSGIVER(E) TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Helse, Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: RUSS Prosjektet: Redusert Utstøting og Sykefravær i sykehus

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SDAH1-13/13568-2 1988/14 31.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Skjenkeutvalget 21/13 04.12.2013 Enstemmig

Detaljer

Jens Nørve 3 september 2015

Jens Nørve 3 september 2015 DnD 3Ps Jens Nørve 3 september 2015 Virksomhetens kompetansetiltak Formål og tiltak Vellykkede digitaliseringsprosjekter Kurs og kompetansetilbud i markedet Modenhetsundersøkelse Leverandørutviklet verktøystøtte

Detaljer

Rapport. Mekaniske egenskaper til HDPE. Strekktesting ved romtemperatur. Forfatter(e) Frode Grytten

Rapport. Mekaniske egenskaper til HDPE. Strekktesting ved romtemperatur. Forfatter(e) Frode Grytten SINTEF F280 - Fortrolig Rapport Mekaniske egenskaper til HDPE Strekktesting ved romtemperatur Forfatter(e) Frode Grytten SINTEF Materialer og kjemi Polymerer og komposittmaterialer 2014-06-02 SINTEF Materialer

Detaljer

Uttalelse om forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling

Uttalelse om forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 16/00046 30.08.2016 Uttalelse om forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling Ansvarlig myndighet:

Detaljer

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl ftw NORSK UNDERVANNSINTERVENSJON AS Postboks 23, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon: 55 94 28 00 Telefaks: 55 94 28 04 Rapport nr: 15/98 Revisjon nr: i Dato: 14.09.98 Prosjekt nr: 8633 Rapportens tittel: Vurdering

Detaljer

Leie av tomt på Rønvik leira - Bodø Energi AS

Leie av tomt på Rønvik leira - Bodø Energi AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2014 37076/2014 2014/1019 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/135 Formannskapet 25.06.2014 Leie av tomt på Rønvik leira - Bodø Energi AS

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/95-548/2007/KGSE 11.01.2007. Tilbudet merkes: Tilbud 01 / 2007 Redskapsbærende maskin.

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/95-548/2007/KGSE 11.01.2007. Tilbudet merkes: Tilbud 01 / 2007 Redskapsbærende maskin. Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/95-548/2007/KGSE 11.01.2007 Anbud - Redskapsbærende maskin 1. Generelt Steinkjer kommune skal bytte ut eksisterende utstyr og gå til anskaffelse av en leddstyrt

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

Varmestråling FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Varmestråling FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 Foretaksregisteret:

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

Analyse av løftehendelser 2005-2010

Analyse av løftehendelser 2005-2010 Analyse av løftehendelser 2005-2010 Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved materialhåndtering i petroleumsvirksomheten Stavanger 21 og 22 november 2012 Jan Ketil Moberg sjefingeniør- logistikk

Detaljer

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører smelting av metall i en metallsmelteovn for støping. Oppfinnelsen er nyttig ved smelting av flere metaller og er særlig nyttig ved smelting av aluminium. Bakgrunn

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

STF23 A92o14. DYKfKERKLOKKEN SOM ARBEI DSPLASS SLU1TRAPPORT 1991 JLLJJ UNIMED. i992-02-ol

STF23 A92o14. DYKfKERKLOKKEN SOM ARBEI DSPLASS SLU1TRAPPORT 1991 JLLJJ UNIMED. i992-02-ol STF23 A92o14 DYKfKERKLOKKEN SOM ARBEI DSPLASS SLU1TRAPPORT 1991 JLLJJ UNIMED i992-02-ol Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole RAPPORT aoportnummer STF23 A92014 Gradering

Detaljer

rwa ÅRsRAPP0wr 1999 DYKKERELATERT FoU INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999

rwa ÅRsRAPP0wr 1999 DYKKERELATERT FoU INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999 rwa ÅRsRAPP0wr 1999 INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999 NUI as NORSOK U-100 Manned underwater operations Presentert i Dykkenytt nr.2 1999. NUI as NORSOK U-1O1 Diving Respiratory

Detaljer

Flyvebladet. Innhold: Flymedisinsk sjef slutter 15. mars. Styret har diskutert saken. Flymedisinsk seksjon flytter, men ingen vet hvor eller når.

Flyvebladet. Innhold: Flymedisinsk sjef slutter 15. mars. Styret har diskutert saken. Flymedisinsk seksjon flytter, men ingen vet hvor eller når. Årgang 20 nr. 1.2012 Flyvebladet MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING Innhold: Flymedisinsk sjef slutter 15. mars. Styret har diskutert saken Flymedisinsk seksjon flytter, men ingen vet hvor

Detaljer

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Hensikt: Hensikten med et kurs i redningsdykkerledelse vil være å skape forutsetninger for at redningsdykkerlederen kommer i stand

Detaljer

Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn. Konsekvensvurdering av utarbeidet høringsutkast

Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn. Konsekvensvurdering av utarbeidet høringsutkast Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn. Konsekvensvurdering av utarbeidet høringsutkast Vår rolle AID utredet muligheten for å innføre et solidaransvar der oppdragsgiver hefter direkte for

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Representasjon av tall på datamaskin Kort innføring for MAT-INF1100L

Representasjon av tall på datamaskin Kort innføring for MAT-INF1100L Representasjon av tall på datamaskin Kort innføring for MAT-INF00L Knut Mørken 3. desember 204 Det er noen få prinsipper fra den første delen av MAT-INF00 om tall som studentene i MAT-INF00L bør kjenne

Detaljer

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 15/3004 15/1190-16 692/NIKR Oslo, 10.12.2015 Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten

Detaljer

Brukerhåndbok. Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem. Rev. 30.09.14 - A

Brukerhåndbok. Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem. Rev. 30.09.14 - A Brukerhåndbok Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem Rev. 30.09.14 - A Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 2 1.1 Kontakter i Aqualine AS... 2 2 Beskrivelse... 3 3 Definisjoner... 3 4 HMS Helse,

Detaljer

med canvas Canvas Grafikk Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

med canvas Canvas Grafikk Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Grafikk med canvas Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høsten 2011 Informasjonsteknologi 2 Canvas Læreplansmål Eleven skal kunne bruke programmeringsspråk i multimedieapplikasjoner Med CSS3, HTML og JavaScript

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12.

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12. Anbyder Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009 Anbud traktor for parkanlegg og idrettsanlegg 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av traktor, ny eventuelt

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

DYKKESEMINARET 2000 III, - et møtested for. innaskjærs og utaskjærs dykkebransj e

DYKKESEMINARET 2000 III, - et møtested for. innaskjærs og utaskjærs dykkebransj e 0 III, DYKKESEMINARET 2000 - et møtested for innaskjærs og utaskjærs dykkebransj e Bergen Kongressenter, Bergen 28. og 29. november 2000 09.10 09.25 10.10 10.20 10.35 10.45 11.30 11.45 12.00 PROGRAM FOR

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 BSA Deltakere i revisjonslaget IBD, JAA, BSA, OH 2.12.2010

Begrenset Fortrolig. T-1 BSA Deltakere i revisjonslaget IBD, JAA, BSA, OH 2.12.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Statoil og Technip vedrørende dykkere som potensiell risikoutsatt gruppe Aktivitetsnummer Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Anbefaling 022 N / 2007 Harmonisering av mekaniske koplinger

Anbefaling 022 N / 2007 Harmonisering av mekaniske koplinger Anbefaling 022 N / 2007 Harmonisering av mekaniske koplinger Formål Formålet med en harmonisering av mekaniske koplinger og en felles standard på slanger er å øke sikkerheten ved å få til en harmonisering

Detaljer

PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER. 80402684 2010-04-12 Svein Ramstad 8

PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER. 80402684 2010-04-12 Svein Ramstad 8 NOTAT GJELDER Testing av egenskaper til sorbenten SpillSorb SA SINTEF Materialer og kjemi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Brattørkaia 17C, 4. etg. Telefon: 4 373 Telefaks: 93 773 GÅR TIL Ole

Detaljer

Langtids helseoppfølging av nordsjødykkere - et OLF / IMCA-prosjekt. Status 21.03.07 (vårgjevndøgn)

Langtids helseoppfølging av nordsjødykkere - et OLF / IMCA-prosjekt. Status 21.03.07 (vårgjevndøgn) Langtids helseoppfølging av nordsjødykkere - et OLF / IMCA-prosjekt Status 21.03.07 (vårgjevndøgn) Intensjonen med et helseovervåkingsprogram Tilfredsstille kravene i forskrift om helseovervåkning Programmet

Detaljer

Nutec ÅRSRAPPORT FUDT PROSJEKTET 1993 DISTRIBUSJONSLISTE

Nutec ÅRSRAPPORT FUDT PROSJEKTET 1993 DISTRIBUSJONSLISTE ÅRSRAPPORT FUDT DISTRIBUSJONSLISTE Nutec Einar Svendsen Cato Hordnes Olav Hauso Jan Erik Jacobsen Yngve Bergflødt John Smith Steve Sheppard Arvid Påsche Sverre Gylseth Svein Eidsvik Kristen Haugland Tore

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 703/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Reklamasjon høyder på klosett ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Kontrakten mellom partene er ikke fremlagt

Detaljer

Nova Takløftersystem anvendelig og sikkert

Nova Takløftersystem anvendelig og sikkert Nova Takløftersystem anvendelig og sikkert Med Nova takløftersystem er belastningene små ved forflytninger fra gulv, seng, toalett og rullestol. Det fast installerte systemet gjør løftene sikre og enkle

Detaljer

Rammeplan for. Tørrdraktkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. Tørrdraktkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for Tørrdraktkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 04.08.2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR... 5

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

Det Internasjonale Dykkermiljøet i Nordsjøen.

Det Internasjonale Dykkermiljøet i Nordsjøen. 1 6 Småbrukerens flukt mot berømmelsen, 1942 2012, Det Internasjonale Dykkermiljøet i Nordsjøen. Det mest kjente dykkerselskapet som opererte på begge sider av grensene i Nordsjøen var uten tvil Seaway

Detaljer

I. Innholdsfortegnelse

I. Innholdsfortegnelse 2008 FORPROSJEKT -KONSEKVENSER AV NS-EN 1992-1-1 H08B03 Sarpsborg 13. mars 2008 FORPROSJEKT RAPPORT Side 2 I. Innholdsfortegnelse Tittelside...1 I. Innholdsfortegnelse... 2 II. Prosjektdirektiv... 3 A.

Detaljer

ENDRINGSFORSKRIFT TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT 2013 FASE 1

ENDRINGSFORSKRIFT TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT 2013 FASE 1 Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet 23. desember 2013

Detaljer

Beredskap for båthavner, marinaer og andre kaianlegg

Beredskap for båthavner, marinaer og andre kaianlegg Beredskap for båthavner, marinaer og andre kaianlegg Høy trafikk på land og i vann forbindes med båthavner og kaianlegg. Her har du selve båteierne med sine biler og båter, samt ofte mer kommersielle aktører

Detaljer

Metoderapport. Metoderapport skal ligge som vedlegg til fagprosedyren Alt med uthevet skrift må gjøres og dokumenteres for å oppfylle minstekravet.

Metoderapport. Metoderapport skal ligge som vedlegg til fagprosedyren Alt med uthevet skrift må gjøres og dokumenteres for å oppfylle minstekravet. Kategori: [ ] Gyldig fra: 06.04.2011 Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF - Medisinsk servicedivisjon - Ergoterapiavdelingen - Plastikkirurgisk avd. Vedlegg Dok. eier: Dok. ansvarlig:

Detaljer

Deres ref Vår ref Ansvarlig advokat Dato Esther Lindalen R. Garder Oslo, 2. september 2015

Deres ref Vår ref Ansvarlig advokat Dato Esther Lindalen R. Garder Oslo, 2. september 2015 Skanska Norge AS v/trygve Schiøll Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post til: trygve.schioll@skanska.no

Detaljer

Styresak 129-2015 Evaluering av styrets underutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

Styresak 129-2015 Evaluering av styrets underutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet Direktøren Styresak 129-2015 Evaluering av styrets underutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet Saksbehandler: Svein Blix Saksnr.: 2010/1702 Dato: 08.12.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Spørreskjema

Detaljer

Dykkerhjelm - Beskrivelse/Tester

Dykkerhjelm - Beskrivelse/Tester STF23 A93055 Dykkerhjelm - Beskrivelse/Tester 1994-03-23 UNIMED TFrTEL A 1 P 0 R T - I UNIMED Dykkerhjelm - Beskrivelse/Tester SINTEF UNIMED Ekstreme arbeidsmiljo Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse:

Detaljer

Nødkommunikasjon - evaluering av digitalt system

Nødkommunikasjon - evaluering av digitalt system STF23 A95050 Gradering: Åpen Nødkommunikasjon - evaluering av digitalt system 1995-10-19 Foretaksnr.: 948007029 Telefon: 735968 96 Telefax: 73 59 10 05 Telex: 55 sintf n 620 Bård Holand OMEGA Postadresse:

Detaljer

I tretten dager i iiiars ble det gjennomført et tørt. sinwlert metningsdykk i NUIs kammersystem. Dette var

I tretten dager i iiiars ble det gjennomført et tørt. sinwlert metningsdykk i NUIs kammersystem. Dette var tilleggstudier. U u formålene var soiii den gang å verifisere kvalitet på prosedyrer som trengs hvis det skulle bli nødvendig å ble anledningen benyttet for å verifisere kompetanse og oksmetniiigsdykk

Detaljer

Distanse gjennom vedkubben

Distanse gjennom vedkubben ,QQOHGQLQJ (NVHPSHOSURVMHNW+\GUDXOLVNYHGNO\YHU,QQOHGQLQJ Dette dokumentet beskriver en anvendelse av hydraulikk som er mye i bruk - en vedklyver. Prinsippet for en vedklyver er som regel en automatisering

Detaljer

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Høstkonferansen 2010 Bergen, 21. september Sonja Lill Flø Myklebust Definisjon av risikostyring Disposisjon Sentrale forhold ved risikostyring

Detaljer

Bruk av fiskerikyndige - forbedringstiltak. Fisk og seismikk seminaret 2016 Finn Roar Aamodt, Statoil

Bruk av fiskerikyndige - forbedringstiltak. Fisk og seismikk seminaret 2016 Finn Roar Aamodt, Statoil Bruk av fiskerikyndige - forbedringstiltak Fisk og seismikk seminaret 2016 Finn Roar Aamodt, Statoil Bakgrunn De fleste konfliktsituasjoner mellom fiskeri og petroleumsnæringen skjer ifm. innsamling av

Detaljer

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE Siloklubbe Siloklype 4-armer 65cm Grasklype 4-armer 92cm Siloklype 6-armer 79cm (for kuttet masse) El.hydraulisk grabb MONTERING BRUK VEDLIKEHOLD RESERVEDELER

Detaljer

Løsningsforslag. og B =

Løsningsforslag. og B = Prøve i Matte EMFE DAFE ELFE BYFE Dato: august 25 Hjelpemiddel: Kalkulator og formelark Alle svar skal grunngis. Alle deloppgaver har lik vekt. Oppgave a) Gitt matrisene A = 2 3 2 4 2 Løsningsforslag og

Detaljer

Orientering - gjennomføring av innbyggerundersøkelse om kommunereformen

Orientering - gjennomføring av innbyggerundersøkelse om kommunereformen BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 18.05.2016 J.postID: 2016104062 Arkivsaksnr: 15/129339 Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Vedrørende: Orientering - gjennomføring av innbyggerundersøkelse

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Importør: Enebakkveien 441 B, 1290 OSLO Tlf. 23 19 11 00 Faks 23 19 11 01 E-post: post@instant.no www.instant.no - 1 - 1. Innledning Kjære kunde, INSTANT Blitz-Fix takssikring

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 14.09.11 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:,, Ole, Wenche og Oddrun Forfall: Einar, Irene 55/11 Innkalling og saksliste Godkjent uten

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Reinertsen AS v/ advokat Frode Henning Antonsen Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1234 Pirsenteret 7492 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato

Detaljer

Ærlig talt. Produktestetikk/Kulturidentitet Lysprosjekt, 2PDBA. Marie Therese Jahr - presentasjon 18.11.08

Ærlig talt. Produktestetikk/Kulturidentitet Lysprosjekt, 2PDBA. Marie Therese Jahr - presentasjon 18.11.08 Ærlig talt Produktestetikk/Kulturidentitet Lysprosjekt, 2PDBA Prosessen bak... Problemstilling Hvordan utforme en belysningsenhet med færrest mulige deler/elementer, og hvor bruken av kontrasten mellom

Detaljer

Trykkfallssyke. Trykkfallssyke. 1866: Demandregulator Rouquayrol. 1868: Norske Marine tar i bruk Rouquayrols demandregulator.

Trykkfallssyke. Trykkfallssyke. 1866: Demandregulator Rouquayrol. 1868: Norske Marine tar i bruk Rouquayrols demandregulator. Glimt fra dykkingens historie DYKKETABELLER 400 f.kr.: Dykking etter perlemuslinger. 333 f.kr.: Aleksander den Store leide dykkere under slaget om Tyre for å ødelegg havne-forsvarsverkene. Det sies og

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ KJØP AV ELEKTRONISKE TAXISYKLER MED SERVICEAVTALE 16/32133

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ KJØP AV ELEKTRONISKE TAXISYKLER MED SERVICEAVTALE 16/32133 VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ KJØP AV ELEKTRONISKE TAXISYKLER MED SERVICEAVTALE 16/32133 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 2 BESKRIVELSE OG MINIMUMSKRAV...

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Salten Brann IKS vil fortløpende besvare spørsmål i dette dokument og spørsmålene er besvart i den rekkefølgen de ble mottatt.

Salten Brann IKS vil fortløpende besvare spørsmål i dette dokument og spørsmålene er besvart i den rekkefølgen de ble mottatt. SALTEN BRANN IKS Åpen anbudskonkurranse OSS Ofte Stilte Spørsmål, 4. utgave Saksbehandler: Joakim Jarnæs Løpenummer: 762/2012 Saksnummer: 2012/401 Sted/Dato: Bodø 24.01.2013 INNLEDNING Salten Brann innbyr

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP"

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR PÅRØRENDE - BEREDSKAP 021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP" Originalversjon Nr.: 021 Etablert: 07.04.92 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side RETNINGSLINJE "PÅRØRENDE-BEREDSKAP"

Detaljer

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt.

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt. Vedlegg 1 - Oppdragsgivers Kravspesifikasjon 1 Formål med anskaffelsen Universitetet i Oslo (UiO) er landets største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Universitetet er organisert

Detaljer

GARASJEHJELPEREN 6 enkle steg på veien mot ny garasje BEHOV BUDSJETT TEGNINGER SØKNAD BYGGING TIDSPLAN

GARASJEHJELPEREN 6 enkle steg på veien mot ny garasje BEHOV BUDSJETT TEGNINGER SØKNAD BYGGING TIDSPLAN GARASJEHJELPEREN 6 enkle steg på veien mot ny garasje BEHOV BUDSJETT TEGNINGER SØKNAD BYGGING TIDSPLAN Kjære garasjebygger! Hva skal du oppbevare i garasjen? Hvor mye skal garasjen koste? Garasjer.no er

Detaljer

Erfaringsbasert kunnskap som pasient påp

Erfaringsbasert kunnskap som pasient påp Erfaringsbasert kunnskap som pasient påp psykiatrisk akuttpost 1. Opplevelse av egen psykose 2.Hvordan jeg profiterte på å bli møtt av personalet, og hvordan jeg ikke profiterte på å bli møtt Hvordan jeg

Detaljer