Norskprodusert dykkerutstyr i Brasil - Et markedsframstøt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norskprodusert dykkerutstyr i Brasil - Et markedsframstøt"

Transkript

1 STF78 A97108 Gradering: Åpen Norskprodusert dykkerutstyr i Brasil - Et markedsframstøt Avd. for ekstreme arbeidsmiljo februar 1997 Unimed

2 Foretaksnr: NO MVA FORFA1TER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Påsche, A. Telefaks: Telefon: Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Olav Kyrres gt. 3 Ekstreme arbeidsmiljø SINTEF Unimod Norskprodusert dykkerutstyr i Brasil - Et markedsframstøt Demonstrasjon Demonstration Markedsføring Marketing EGENVALGTE Dykkerutstyr Diving Equipment - GRUPPE 2 Dykking Diving GRUPPE Helse Health STII(KORD NOFSK ENGELSK / %; drakten. Flere potensielle kjøpere har Iciart indikert at de kunne tenke seg å anskaffe dette utstyret. Det vil være viktig at de norske utstyrsprodusentene følger opp den kontakten som er etablert. Utstyret er blitt møtt med interesse. Spesielt gjelder dette dykkerhjelmen, varmtvannsdralcten og nød B Arvid Påsche :j 7f ARKIVKODE DATO GODKJENT AV (NAVN, STI NG, SIGN.) BRASIL.DOC Arvid Påsche Dykkerutstyr som har blitt utviklet med finansiell Øtte fra FU1YF og OMEGA-programmene, ble introdusert for dykkeselskapene som opererer på brasiliansk sokkel og for den brasilianske Marine. Utstyret ble demonstrert og etterlatt i Brasil for en 5 måned lang utprøvingsperiode. Som en ELEKTRONISK AJKIVKODE PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) SAMMENDRAG / / GRADERING 1. SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG RAPPORTNR G1ADERING OPPDRAGSGIVERS REF. Norges Eksportråd; FoU-Dykk (Norsk Hydro, Statoil, Saga Petroleum og Oljedirektoratet) Åpen avslutning ble utstyret utstilt på den store offshoremessen Rio Oil & Gas Expo 96. STF78 A Åpen Leif Helge Salomonsen; Cato Hordnes flej9il TITTEL

3 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN 3 2. PRAKTISK DEMONSTRASJON OG UTPR0VING AV NORSKPRODUSERT DYKKERUTSYR I BRASIL 5 3. DELTAKELSE VED RIO OIL & GAS EXPO 96 12

4 Statoil startet høsten 1995 planlegging av et besøk til Brasil for å presentere status og om dykkeaktivitetene i Brasil, framtidsmulighetene og hvordan operasjonene gjennomføres. framtidspianer for bemannet undervannsintervensjon på norsk sokkel. BesØket ble planlagt i samarbeid med Petrobras, som var ansvarlig for besøksopplegget i Rio og Macaé, hvor Petrobras has sin hovedbase. opplevd som særdeles vellykket og har gitt en vesentlig endring i de oppfatninger man har hatt (2), Norsk Hydro, Oljedirektoratet, Stolt Comex Seaway, NUTEC og SINTEF. Turen ble Besøket ble gjennomført i tidsperioden 1. til 18. mars 1996, og hadde med deltakere fra Statoil 1. BAKGRUiN strategiske beslutninger som norske oljeselskap har fattet vedrørende bemannet dykking, meter. For utstyrsleveranser bør følgelig det brasilianske markedet være så har Petrobras besluttet å opprettholde bemannet undervannsintervensjon for dykking til norsk sokkel er den meget stor. I motsetning til utvildingen på norsk sokkel, og de Dykkeaktiviteten på brasiliansk sokkel er betydelig, og sammenlignet med aktiviteten på Fordelene med en slik utprøvings-/demonstrasjonsperiode for det norskproduserte dykker utstyret ble vurdert å være flere: Klokkedesign, Bokammerdesign, Nødkommunilcasjon, Termisk isolering av dykker klokke presenteres mer omfattende enn den kortfattede beskrivelse som så langt er gitt. Med Save -pakken kanskje være urealistisk, men elementer av denne, som f.eks. evakuerings drakten vil helt klart være aktuelt. de eksisterende klokkestørrelsene i operasjon i Brasil, vil implementering av hele Thermo og pusteventiler. I tillegg burde FUDT-prosjektene for Umbilical ut av klokke, lys, Thermo-Save -nødutstyret for tapt dykkerklokke, FCO-varmtvannsdrakt og OBS BIES I en utstyrspakke for demonstrasjon i Brasil burde man ha med FUDT-hjelmen med integrerte På bakgrunn av den utviste interesse for FUDT/OMEGA-utstyret ble det diskutert i reisegruppen hvordan dette eventuelt best kunne utnyttes. Det var enighet om at for en videre opp følging måtte man bringe inn det aktuelle utstyret slik at de potensielt interesserte kunne gis en anledning til å vurdere utstyret i praktisk bruk. Et slikt opplegg ble luftet overfor både Petrobras og dykkeselskapene, og med resulterende umiddelbar positiv respons. lys), Divex pusteventiler, SLS (Mark 3) eller Boss-bail out, DUI-varmtvannsdrakter, brukte man små dykkerklokker (4,5 m3 for tre dykkere), hvor det indre funksjonsvolum ble Det personlige dykkerutstyret som ble benyttet i Brasil var Superlite 17-hjeim (med påbudt Kinergetics Lost bell utstyr. Sammenlignet med klokkestørrelsene anvendt på norsk sokkel ytterligere redusert ved at man benyttet lengre dykkerumbilicals (60-75 m). Ingen ting av det dykkerutstyret som ble benyttet er produsert i Brasil. FUDT/OMEGA-aktivitetene innen utstyrsutvikling ble presentert både for Petrobras operasjonelle personell i Maca og i møtet med dykkeselskapenes representanter og den brasilianske marines dykkepersonell under møte i Rio. Det framkom betydelig interesse for denne delen av forskningsaktiviteten, som burde kunne videreutnyttes til fordel for flere parter. Erfaringene fra dette besøket har gitt grunnlag for troen på videre samarbeid og erfarings overføring, men også muligheter for norsk industri. 3

5 interessant for norske leverandører. Konkurrerende utstyr produseres i land med teknisk overlegent det konkurrerende utstyret. Brasil har som tidligere nevnt ingen egenproduksjon av slikt utstyr. anvendelse vil være helt i tråd med disse Ønskemålene. I forbindelse med det gjennom aktivitetene skulle implementeres operasjonelt. I utgangspunktet har dette vært rettet mot operasjonene på norsk sokkel, men etter hvert med større fokusering på internasjonal offentliggjøring og anvendelse. En utprøving og forhåpentligvis påfølgende Økt FUDT/OMEGA-programmene har hatt som overordnet målsetting at resultatene fra FoU kostnadsnivå ikke svært forskjellig fra Norge, og det norske utstyret er kvalitetsmessig og også være av interesse ved eventuelle framtidige gjenkjøpsavtaler. kunde for slikt utstyr, og har dessuten innen dykkeaktiviteten på den brasiianske sokkel en funksjon mye til felles med Oljedirektoratets på norsk sokkel Et slik samarbeid kan muligens /utprøvingsaktivitet for det norskproduserte dykkerutstyret. De ville selv være en potensiell Det ville være Ønskelig å trekke den brasilianske Marine med i en slik demonstrasjons planlagt bemannet undervannsintervensjon. Petrobras besitter imidlertid helt klart annen områdene burde ha et styrket grunnlag etter gjennomført aktivitet som planlagt for det norskproduserte dyklcerutstyret. kunnskap om dyp undervannsintervensjon som burde være interessant. Mulighetene for å utvikle og styrke erfaringsoverføringen mellom de aktuelle selskapene innenfor disse er kanskje ikke like interessant på bakgrunn av de norske selskapenes beslutning om å redusere En eventuell erfaringsoverføring fra Petrobras til de norske oljeselskapene vedrørende dykking arbeid hvor man hittil har befunnet seg. konkretisering av et samarbeid, hvor hovedbidraget og teknologioverføringen ville være fra norsk side. Dette burde kunne være et viktig skritt fra intensjonserklæringsstadiet for sam En utprøving og demonstrasjon av norsk dykkerutstyr i Brasil i regi av Petrobras ville være en arrangementene ved vårt besøk i Brasil. Carlos Serra uttrykte personlig stor interesse i å medvirke i en slik aktivitet, og ville arbeide aktivt både innad i Petrobras og mot dykke selskapene for å optimalisere utbyttet av en slik utprøving. Petrobras ville rimeligvis også aktiviteten i Brasil er i ferd med å endres, og med en sannsynlig utvikling mer i retning av hva man har i Nordsjøen. Dette betyr at Petrobras vil måtte ta ansvar for deler av sin demonstrasjons-utprøvingsaktivitet kan ha en kobling mot dette. offshore-aktivitet som i dag ligger hos underleverandørene. Deres interesse for en slik som selskap ha interesse av aktiviteten. De ansvarmessige forholdene vedr. offshore være Ing. Carlos Serra, Petrobras, som demonstrerte stor entusiasme og effektivitet under Petrobras side. Sentralt i koordineringsarbeidet for en slik eventuell demonstrasjon ville Aller viktigst i denne sammenheng var kanskje likevel den interesse som ble utvist fra ble det meget klart - og implementeringstilbud og markedsføring rettet mot Stena og Stolt Comex Seaway i Brasil utstyr nyttet av samme selskap andre steder i verden. Brasil styrkes også av den omfattende og kontinuerlige dykking som pågår der. Et forskjellige verdensdelene, og hvor dårlig orientert man var om praksis, prosedyrer og Corn. Mulighetene for å inkorporere en slik utprøving under operasjonelle forhold i utprøving/demonstrasjon. Fra Marsat ble dette uttrykt meget klart fra adm.dir. William E. og Stolt Comex Seaway uttrykt absolutt velvilje og interesse for en slik svært forbausende - hvor autonomt selskapsenhetene opererer i de førte besøket hadde alle tre dykkeselskapene som opererer i Brasil; Marsat, Sigma-Stena kan kanskje synes merkelig ettersom disse selskapene jo også opererer i Norge. Imidlertid 4

6 PRAKTISK DEMONSTRASJON OG UTPRØVING AV NORSKPRODUSERT DYKKERUTSYR I BRASIL Basert på den positive interesse som ble utvist for utstyret utviklet i FUDT/OMEGA programmet under besøket til Brasil i mars tok S1NTEF umiddelbart etter tilbakekomsten til Norge initiativ til en oppfølgende aktivitet for en praktisk demonstrasjon av utstyret. Aktiviteten ble etter søknad innvilget Økonomisk støtte fra Norsk Eksportråd og Programmet: Dykkerelatert FoU (Statoil, Norsk Hydro, Saga). Den praktiske utprøvingen og demonstrasjonen av utprøvingen ble planlagt i nært samarbeid med Petrobras representert ved Ing. Carlos Serra, som medvirket aktivt under hele oppholdet i Brasil. Reisen ble gjennomført i perioden 26. april-13. mai. Reisegruppen besto av to personer: Arvid Påsche SINTEF Unimed og Severin Sivertsen, NUT. Det utstyret som ble medbrakt for demonstrasjonlutprøving besto av: - i stk. komplett Thermo Save-Nødsystem med rebreather. - 2 stk. FCO-varmtvannsdrakter mlsokker og hansker - i stk. OBS - BIBS-panel mibibs pustemaske - i stk. OBS-HPR-90 1-trinns regulator - i stk. OBS-UBA pusteventil - i stk. FUDT-dykkehjelm m/km Superflow og 3 stk, integrerte AquaLight 35 - i stk. OBS-Back Pack med flasker for reservegass. - 2 stk. Aqua Light 35 - Dokumenter for det medbrakte utstyret. Mannens Hyperbar Senter, som ligger like utenfor sentrum av Rio De Janeiro, ble base for demonstrasjonene. Gjennomgangen av utstyret foregikk i senterets auditorium, mens den praktiske utprøvingen av FUDT-hjelmen ble gjort i senterets basseng. Under klargjøringen av utstyret hadde vi til disposisjon alt teknisk personell ved Hyperbarsenteret, og også teknisk personell fra Marsat ble frigitt til vår disposisjon der dette var nødvendig. Den teoretiske gjennomgangen av utstyret, og også bakgrunnen for utstyrsutviklingen ble gjentatt under to sesjoner på to dager, for å kunne gi flest mulig deltakere anledning til å delta. Samlet under disse teoretiske gjennomgangen medvirket det personell fra: - Marsat - SigmalStena - Stort Comex-Seaway - Petrobras - Operasjonsgruppe - Forskningssenter - Mannens dykkegruppe - Dylckernes Fagforening

7 Samlet over disse to dagene med teoretisk gjennomgang deltok over 40 personer. Basert på responsen som ble utvist under og etter gjennomgangen er det grunnlag for å hevde at dette var vellykket, og at utstyret ble møtt med stor interesse. FUDT-hjelmen ble som forventet sentrum for interessen, men også Thermo-save nødsystemet og FCO-varmtvannsdraktene fikk stor oppmerksomhet. Nødsystemet har elementer som ingen andre konkurrerende utstyr kan framvise. Det ble under gjennomgangen sterkt understreket behovet for nettopp disse elementene, og at behovet var like sterkt i Brasilianske farvann som i Nordsjøen, når dykkedybdene nærmet seg 300 meter. Basert på diskusjonen/interessen under gjennomgangen, og den diskusjon som ble overhørt mellom dykkeselskapenes operasjonelle personell og deres administrative ledelse, bør spesielt evakueringsdralcten, nøddrakten med varmekabler og varmeveksler/scrubber ha et salgspotensiale. Den samme muligheten bør absolutt også FCO-varmtvannsdrakt ha. Denne drakten kan som Termo-Save-systemet vise til operasjonelt bruk i Nordsjøen. Varmtvannsdrakten kan også vise til at den er den drakten som er valgt av den Britiske Marine og den Japanske Marine. Ifølge produsenten kan drakten leveres til en pris som er konkurransedyktig med DUI-drakten som idag benyttes i Brasil. Utprøvingen av FUDT-hjelmen foregikk i bassenget ved Hyperbarsenteret og ble gjennomført over flere dager. Totalt ble hjelmen prøvd av mellom 25 og 30 dykkere. Under de siste 2 dagene forsøkte flere dykkere å ta av hjeimtoppen for deretter å montere hjelmen på plass og drenere hjelmen for vann mens de sto på bassengbunnen. Hjelmen fungerte uten problemer i demonstrasjonsperioden, og ble meget positivt mottatt. Et mulig problem ble imidlertid framlagt for et eventuelt operasjonsbruk. Man fryktet at hjelm-back pack ville bli for volumkrevende til å kunne passere gjennom bunnåpningen for dykkerklokken som ble benyttet. Det ble innhentet nøyaktige mål for bunnlukeåpningen for dykkerklokken som benyttes på dykkeskipet Toisa Sentinel. Det ble deretter laget en mock-up modell av denne bunnåpningen (68.8 cm diameter) og man demonstrerte at hjelm-back pack kunne passere denne åpningen med en klarering på 5 cm. For å Øke klaringen ytterligere ble det avtalt med Marsat om at en endring skulle gjøres for koblingen mellom hjeim og back-pack slik at ytterligere 2,5-3 cm kunne vinnes. Fra Marsat deltok flere fra den dykkeoperasjonelle siden, og disse markerte stor interesse og engasjement, og var meget ivrige på å få sjansen til å utprøve utstyret under operasjonelle forhold. Fra Sigma-Stena var det forut for demonstrasjonene uttalt et behov for at utstyret kunne vise til utprøving ved National Hyperbaric Centre (NHC) i Aberdeen. Under den teoretiske gjennomgangen ble det derfor spesielt gjort oppmerksom på testrapporter fra eksperimentdykkene ved NHC, hvor Thermo Save-systemet, FCO-draktene og OBS-utstyret hadde vært med. Likeledes ble det gjort oppmerksom på at man arbeidet med en avtale om utprøving av FUDT-hjelmene samme sted. Sigma-Stena hadde ingen anmerkninger etter dette. Etter demonstrasjonlutprøving ved Mannens Hyperbarsenter ble alt utstyret overført til Marsat som ville ta i bruk utstyret under operasjonelle forhold. Utstyret ble gjennomgått og aktuelt vedlikehold ble diskutert før Marsat overtok utstyret. Bare to dager etter dette ble Thermo Save-systemet, FCO-draktene, OBS-BIBS-panel og OBS HPR-90 overført til dykkeskipet Toisa Sentinel for operasjonell implementering. Hjeim og back-pack ville bli ettersendt en uke seinere etter at den avtalte endring for koblingen mellom back-pack og hjeim var utført. Det ble videre avtalt hvordan dykkeselskapet skulle følge opp den operasjonelle utprøvingen med spørreskjemaer. 6

8 7 Marinen (brasilianske) kunne fortelle at de ikke har anskaffet nødsystemer for dykkerklokken ombord i det dykkeskipet de nylig har kjøpt, og var følgelig meget interessert i dette. Daglig leder for Mannens Dykkerskole stilte opp for utprøving av FUDT-hjelmene, og gjennomførte flere prøver med å ta av og sette på hjelmtoppen under vann. Etter dette erklærte han at Dykkerskolen måtte ha en slik hjeim og at pristilbud måtte innhentes. Dykkeselskapene markerte at de Ønsket å ta stilling til eventuell anskaffelse etter en operasjonell utprøvings periode. Det er likevel klart at det allerede er meget positiv holdning til utstyret, og kanskje ikke minst viktig: Denne positive holdningen er markert fra det operasjonelle personellet som skal bruke utstyret. Under oppholdet i Rio ble det også arrangert møte med personell fra Petrobras operasjonelle avdeling og forskningsavdeling, hvor NUT gjorde rede for utviklingen av Framo PD-kobling. Det ble markert stor interesse for denne, og den bør absolutt presenteres i større omfang. Petrobras arbeider også med planer for et hyperbart Emergency mottak. Det ble etablert gode kontakter for en eventuell medvirkning i etableringen av dette.

9 12 3. DELTAKELSE VED RIO OIL & GAS EXPO 96 Deltakelse ved Rio Oil & Gas Expo 96 ble gjennomført i henhold til planene i tidsperioden oktober. Utstillingen var lokalisert i den norske utstillingspaviljongen som Norges Eksportråd hadde arrangert. Eksportrådet hadde også arrangert med deltakende personell som snakket portugisisk, og som fikk en hurtigopplæring i bakgrunn og funksjon for det utstyret som var utstilt. Offshoremessen dekket et meget vidt spekter av utstyr og aktiviteter, hvor bemannet dykking representerte et mindre område. I tillegg til det norske dykkerutstyret hadde såvel Comex som Divex sitt dykkerutstyr på utstilling. Ettersom disse representerer konkurrerende utstyr var det helt klart fordelaktig å være tilstede, vurdert ut fra framtidig markedshensyn. r For denne utstillingen ble det valgt å fokusere på FUDT-hjelmen og Thermosave (nødutstyr), som sammen med varmtvannsdraktene fra FCO antas å være mest markedsinteressante. Interessen for FUDT-hjelmen er helt klart betydelig, både blant konkurrentene og potensielle brukere. Et stadig tilbakevendende spørsmål var imidlertid om BOSS og/eller SLS kunne kombineres med denne hjelmen. Dette fordi disse to nødpustesystemene er de eneste aktuelle for dypere dykking. Fra oljeselskapene som har finansiert utviklingen av FUDT-hjelmen er det indilcert at et slikt framstøt ville bli støttet i Comex og Divex, som står bak henholdsvis BOSS og SLS, har bekreftet interesse for en slik kombinasjonsmulighet. Fra dykkeselskaper som opererer på norsk sokkel er det nå plutselig også markert betydelig interesse for et slikt konsept. Det norske dykkerutstyret har også høstet positiv vurdering under den bruksperiode hvor utstyret var til utprøving i Brasil. FCOs varmtvannsdrakter har vært i bruk ombord på dykker fartøyene til MARSAT, og med meget positiv respons tilbake fra dykkerne. MARSATs adm. dir, uttrykte interesse for å kjøpe norske drakter, også nøddrakter, ved fomying og oppdatering av personlig dykkerutstyr til sine dykkerfartøy. Det samme ble uttrykt fra den brasilianske marine. Det samarbeid som her er etablert under 1996 med de brasilianske dykkeselskapene, den L. brasilianske marine og Petrobras er meget godt. Den brasilianske marinen har erklært at de stiller sine treningsdykk (100 m og 30 m) i sitt store hyperbare kammeranlegg til disposisjon og full utnyttelse for tabell-evaluering og utstyrsutprøving. Dette tilbudet er kostnadsfritt relatert til operasjonen av disse dykkene, bare reise, opphold og andre av våre egne kostnader må vi dekke selv. Petrobras har på sin side tilbudt full assistanse om problemer skulle oppstå knyttet til en slik deltakelse i brasilianernes eksperimentelle dykkeaktivitet. Etter at Rio Oil & Gas Expo 96 var avsluttet ble alt utstyret pakket og klargjort for retur forsendelse til Norge med skipstransport. De Brasil-besøkene som har vært gjennomført har skapt meget positive relasjoner som kan og bør utvikles videre. Under besøket i mars ble dette kommentert fra Petrobras side. Under det siste besøket, kunne Carlos Formiga, daglig leder for Marsat, fortelle at besøket hadde vært en stor impuls og svært nyttig for såvel dykkeselskapene som for forholdet mellom dykke selskapene og Petrobras. Han mente at man (dykkeselskapene) etter dette besøket og orienteringen om hva man gjorde på norsk side, ble møtt med større forståelse hos Petrobras. Betydning og nytte av risilco-/sikkerhetsanalyser var likeledes økt. Det at man nå fulgte opp så raskt med nye impulser gjennom utstyrsutprøvingen var ytterligere styrkende.

10 fl11ï 13 Bilder fra utstillingen av det norskproduserte dykkerutstyret under Rio Oil & Gas Expo 96.

11 Bilder fra deomstrasjonene av Termo Save-nødsystemet

12 Bilder fra utprøvingen av FUDT-hjelmen i bassenget i Hyperbarsenteret i Rio. 0

13 0 0 Bilder fra deomstrasjonene av Termo Save-nødsystemet

14 0 Bilder fra utprøvingen av FUDT-hjelmen i bassenget i Hyperbarsenteret i Rio.

Nutec. JJykkeseminaret 1996. Prosjektiedelse: Anne Gurd Lindrup Elin Dahll-Larssøn, Nutec. Programkomité:

Nutec. JJykkeseminaret 1996. Prosjektiedelse: Anne Gurd Lindrup Elin Dahll-Larssøn, Nutec. Programkomité: Nutec JJykkeseminaret 1996 Prosjektiedelse: Anne Gurd Lindrup Elin Dahll-Larssøn, Nutec Programkomité: Bjørn Aage Lassen, Statoil Odd Pedersen, Norsk Hydro Øivind Lie, Oljedirektoratet Kai Olsen, Direktoratet

Detaljer

SAMMENDRAG AV FOREDRAG EN E

SAMMENDRAG AV FOREDRAG EN E 9 SAMMENDRAG AV FOREDRAG EN E Da noen av de inviter-te utstyrsprodusentene/foredragsholderne fikk svært kort tidsfrist, vil det for noen presentasjoner ikke foreligge noen sammendrag. gleden av à arrangere

Detaljer

Dykkerumbilical ut av dykkerklokke

Dykkerumbilical ut av dykkerklokke STF23 F93047 Dykkerumbilical ut av dykkerklokke 93-11-26 nrrel.1 RAPPOP Dykkerumbilical ut av dykkerklokke SINTEF Ekstreme arbeidsmiljø Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Olav Kyrresgt. 3 Telefon:

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Publisert: Oktober 2014 Skrevet av: Merete K. Fabritius, Ingebjørg Vestrum og Tone Magnussen NF rapport nr.: 7/2014 ISBN

Detaljer

STF23 F92015. FUDT-BIderioIogi 1991. hyperbre miljø. Desinfeksjon i UNIMED 1992-02-13

STF23 F92015. FUDT-BIderioIogi 1991. hyperbre miljø. Desinfeksjon i UNIMED 1992-02-13 STF23 F92015 FUDT-BIderioIogi 1991 Desinfeksjon i hyperbre miljø UNIMED 1992-02-13 Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole RAPPORT Rapporinummer STF23 F92015 Gradering

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E)

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

Implementering av NS-EN ISO 9001:2000 ved Imenco.

Implementering av NS-EN ISO 9001:2000 ved Imenco. Implementering av NS-EN ISO 9001:2000 ved Imenco. Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. for ingeniørfag Studieretning : Helse miljø og sikkerhet Av : Stud 6 Stud 43 Haugesund 2002 Høgskolen

Detaljer

FORFATTER(E) Vidar Havn og Trond Buland OPPDRAGSGIVER(E) Læringssenteret GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Vidar Havn og Trond Buland OPPDRAGSGIVER(E) Læringssenteret GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse IFIM Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 25 59 Telefaks: 73 59 25 70 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA UNDERVEIS?

Detaljer

Rapport. Rammebetingelsers betydning for HMS i petroleumsindustrien: I driftsforberedelser og i drift

Rapport. Rammebetingelsers betydning for HMS i petroleumsindustrien: I driftsforberedelser og i drift - Åpen Rapport Rammebetingelsers betydning for HMS i petroleumsindustrien: I driftsforberedelser og i drift Forfattere Kari Skarholt Ragnar Rosness Ulla Forseth Margit Hermundsgård SINTEF Teknologi og

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Sosial- og helsedirektoratet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Sosial- og helsedirektoratet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Lavterskel helsetiltak for rusmiddelmisbrukere - delrapport 1 i evaluering av statlig tilskudd i 32 kommuner Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon:

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Menneskehandelens ofre fra utnytting til myndiggjøring

Menneskehandelens ofre fra utnytting til myndiggjøring Linda Dyrlid og Berit Berg Menneskehandelens ofre fra utnytting til myndiggjøring Evaluering av ROSA-prosjektet Forsideillustrasjon Mick Namerari Marsupial Mouse Dreaming Gjengitt med tillatelse fra kunstneren

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Utdanningsdirektoratet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Utdanningsdirektoratet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

PeMRO Arbeidspakke 1.1 FORFATTER(E) Inger-Anne F. Sætermo OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

PeMRO Arbeidspakke 1.1 FORFATTER(E) Inger-Anne F. Sætermo OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Industriell økonomi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 36 13 Telefaks: 73 59 02 60 Foretaksregisteret:

Detaljer

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere 1 Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere Lærende nettverk 3 Rogaland er ledet av Elen Instefjord fra Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Detaljer

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Rapport fra Organisasjonsutvikling, Bjørnar Magne Sørensen August 2006/Mars 2007 Innholdsfortegnelse 1.0

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

SINTEF RAPPORT FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) NSB AS GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

SINTEF RAPPORT FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) NSB AS GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Faktorer av betydning for personellplanlegging Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 36 13 Telefaks: 73 59 2 6 Foretaksregisteret:

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

FORFATTER(E) S. Hauge, S.O. Johnsen (SINTEF), T. Sivertsen, Ø. Berg (IFE). OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd

FORFATTER(E) S. Hauge, S.O. Johnsen (SINTEF), T. Sivertsen, Ø. Berg (IFE). OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING FORRETNINGSPLAN Konfidensialitetsklausul Dette dokumentet er konfidensielt. Forretningsideen eller innholdet skal ikke benyttes eller gjøres tilgjengelig for tredjepart uten tillatelse fra opphavspersonene.

Detaljer

En analyse av Innbyggerakademiet i Øvre Eiker kommune

En analyse av Innbyggerakademiet i Øvre Eiker kommune Hilde Lorentzen og Arild Schou En analyse av Innbyggerakademiet i Øvre Eiker kommune NOTAT 2009:105 Tittel: Forfatter: En analyse av Innbyggerakademiet i Øvre Eiker kommune Hilde Lorentzen og Arild Schou

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer