info Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen NR w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Vi må bli mer attraktive!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "info Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen NR.4 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Vi må bli mer attraktive!"

Transkript

1 info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen 04 NR Valg 2007 Kamphaner i fylket Klar for å gi Vi må bli mer attraktive! side 3 side 12 side 14 side 19

2 leder Helge S. Dyrnes Vi står på ny overfor et lokalvalg. På ny er det viktig å understreke at Bergen Næringsråd er partipolitisk nøytral. Næringsrådets oppgave ved valget er å fremheve og få debatt om de sakene som har størst betydning for næringslivets utvikling, og å få frem informasjon om partienes og byrådsalternativenes standpunkter som grunnlag for våre medlemmers valg. Så får Bergen Næringsråd i ettertid påse at valgløftene blir holdt. Valget - forutberegnelighet eller kaos? I næringspolitikken hyller vi forutberegnelighet, som er av stor betydning for bedriftenes planer for investeringer og drift. Derfor er Bergen Næringsråd en sterk talsperson for å oppnå brede og bærekraftige flertall, som bærer saksavgjørelser gjennom flere valg. Det har vi fremhevet ved prosjektet Bergenscenarier 2020, ved behandling av Bergensprogrammet og ikke minst i saken om Business Region Bergen (BRB). BRB et nytt regionalt næringsutviklingsselskap som skal bidra til regional samhandling og en sterk ressursinnsats i næringsutviklingen. I den siste saken går det tilsynelatende et klart partipolitisk skille, som skaper usikkerhet. Og i oppfølgingen av Bergensprogrammet varsler Fremskrittspartiet omkamp om Bybanen. Bergen Næringsråd avholder jevnlige spørreundersøkelser blant medlemmene om hva de prioriterer. Det gir gode mandater for oppfølgning. Vi vet at mange bedrifter og deres ansatte har en hverdag med fremkommelighetskaos spesielt mot Sandsli/ Kokstad / Flyplassen, men også i Sotrasambandet og i sentrum. Bergen Næringsråd har reist krav om at politikerne tenker pragmatisk og utradisjonelt, og iverksetter en helhetlig strakstiltakspakke, men også en langsiktig tiltakspakke. Hvem vil satse mest offensivt med midler til kollektivtransport, hvem vil gå inn for etablering av sambruksfelt på Flyplassveien for 2+ i bilene og hvem vil utvikle hensiktsmessige parker og kjør-plasser? Dette må til for å redusere bedriftenes store forsinkelseskostnader, og bidra til bedre løsninger i dagliglivets kabal for mange som skal levere/ hente i barnehage, skole og fritidssysler, eller må bruke bilen i arbeid. Hvem vil bruke gulrot et vesentlig forbedret kollektivtilbud? Hvem vil bruke pisk i form av høye rushtidsavgifter, eller andre restriksjoner for å tvinge folk over på et ikke fullgodt kollektivtilbud? Vi vet at mange bedrifter har store utfordringer i å rekruttere kvalifisert arbeidskraft og også utenlandske arbeidstakere. Her møter bedriftene også problemene med fremkommelighet, barnehagetilbud, internasjonale skoletilbud og helhetlige servicetilbud for utlendinger. Hvem vil satse mest i sin politikk? Hvem har størst troverdighet i disse spørsmålene? Og hvem har de beste planer og troverdighet for mest mulig effektiv byggesaks- og planbehandling, og i å sikre tilstrekkelig tilgang på gode næringsarealer i de områder bedriftene ønsker det, og når de har behov? Ved årets valg hefter det usikkerhet om man klarer å få etablert et regjeringsdyktig flertall på borgerlig eller rød/grønn side. Og det er vanskelig å forutsi hvilke konsesjoner eller begrensninger som blir resultatet etter valget. Det er indre spenninger eller uavklarte spørsmål på begge sider. Blir det en forutberegnelig kurs videre eller mindretallskaos? Bergen Næringsråd vil i dette INFObladet og i et eget valgmøte få viktige spørsmål belyst. Og som alltid oppfordrer vi: Bruk stemmeretten og Godt Valg! Helge S. Dyrnes Tips oss! Kari Amble tlf: Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Nettside: Ansvarlig red.: Helge S. Dyrnes Red.: Kari Amble og Nor PR Red. avsluttet Forsideillustrasjon: AG2 Utforming og produksjon: Reklamebyrået AG2 Tlf.: E-post: Trykkeri: Designtrykkeriet Tlf.: Opplag: 3200 Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Annonser og bilag: Tlf.: Trine Gunnlaugsson Utgivelsesdatoer i 2007: Priser: 1/1 side 4 farger kr ,- 1/2 side 4 farger kr ,- 1/4 side 4 farger kr ,- Priser eks. mva. Rabatter ved årsavtaler. Bergen Nœringsråd har følgende e-post adresser: For øvrig kan generell post til Bergen Næringsråd sendes til:

3 tema: Valg 2007 Arbeiderpartiet Enige om mye - Terje Ohnstad men ikke om Bybanen Partiene i Bergen er tilsynelatende enige om mye som vil ha betydning for næringsutvikling i kommunen i årene som kommer. Men når transport og fremkommelighet bringes på banen skiller de lag, spesielt i synet på videre utbygging av Bybanen. Bergen Næringsråds INFO har bedt alle partier som er representert i dagens bystyre om å formulere sine fem hovedsaker for næringsutvikling i Bergen. Vi gjengir svarene for at leserne skal få en oversikt over hva partiene prioriterer, og for at Bergen Næringsråd skal kunne følge opp partienes hjertesaker gjennom valgperioden. Bergen kan etter valget få et byråd med enten Høyre, Fremskrittspartiet (FrP) eller Arbeiderpartiet (Ap) som ledende parti. Av disse gir ikke Høyre uttrykk for at partiet prioriterer videreføring av Bybanen fra Nesttun, og FrP nevner ikke Bybanen i det hele tatt. Ap forplikter seg derimot til å forlenge banen til Lagunen og Flesland og vil arbeide for et helhetlig bybanenett til omegnskommunene Fjell og Lindås. Byrådspartiene Venstre (V) og Kristelig Folkeparti (KrF) prioriterer begge at Bybanen skal videreføres til alle bydeler, i likhet med Sosialistisk Venstreparti (SV) og Rød Valgallianse (RV). Skal vi tro partitoppene kommer det ikke til å stå på politisk vilje for å skaffe arealer til næringslivet i årene som kommer. RVs hovedsak er at kommunen aktivt skal legge til rette for gode næringsarealer slik at rammebetingelsene for byens næringsliv blir gode og konkurransedyktige.. Spørsmålene til partiene Nevn de fem viktigste sakene som ditt parti vil jobbe for de neste fire årene, som vil ha betydning for næringsutvikling i Bergen. Hva mener ditt parti må gjøres for å løse fremkommelighetsproblemene i Bergen? Hvordan mener ditt parti at næringslivets behov for nye arealer best kan bli imøtekommet? Byrådsleder-kandidatene for Arbeiderpartiet, Terje Ohnstad, Høyre, Monica Mæland og Fremskrittspartiet, Liv Røssland, fikk i tillegg følgende spørsmål: Etter valget kan Bergen enten få et byråd dominert av Høyre (som nå), eller et byråd med enten FrP eller Arbeiderpartiet som ledende parti. På hvilken måte mener du de tre alternativene vil innebære forskjell sett fra næringslivets synspunkt? Terje Ohnstad er kommunalråd og Arbeiderpartiets kandidat som byrådsleder. Her er partiets fem hovedsaker for næringsutvikling: 1) Få på plass et transportnett som fungerer for person- og nyttetrafikken, der blant annet investering til Bergensbanen økes betydelig. 2) Sørge for tilstrekkelig med nye næringsarealer. 3) I samarbeid med næringslivet, NAV og Hordaland fylkeskommune sikre at regionen har tilstrekkelig tilgang på arbeidskraft. 4) Full barnehagedekning. 5) Etablere et åpent operatørnøytralt bynett med gratis telefon og internett for alle innbyggere, bedrifter og institusjoner i Bergen. Fremkommelighet: Bybanen må videreføres til Lagunen og Flesland. Samtidig vil Ap arbeide for et helhetlig bybanenett til omegnskommunene Fjell og Lindås. For å gjøre kollektivtransporten mer attraktivt må fremkommelighet bedres. Vi vil derfor bygge kollektivtraseer til alle bydelene. Bygging av Skansentunnel må startes opp. Videre må alle parkeringsplassene i Klostergarasjen bli tatt i bruk når veisystemet på Nøstet er på plass Næringsarealer: Arbeiderpartiet vil prioritere å utarbeide en kommunedelsplan for Kokstad Vest, Liland, Blomsterdalen, Espeland og Mynteviken. I tillegg må Bergen kommune sammen med Bergen Tomteselskap og våre nabokommuner få utarbeidet en helhetlig plan over aktuelle næringsarealer i et 25 års perspektiv, slik at næringslivet får forutsigbare rammebetingelser. Ap som ledende byrådsparti: For næringslivet vil den største forskjellen med et Ap-byråd være en betydelig større satsing på bygging av et helhetlig bybanenett, dobbeltspor gjennom Ulriken, kollektivtraseer til alle bydeler, energiomlegging og bedre avfallshåndtering. Vi vil også arbeide for at Vestlandet skal bli en ledende region i Norden innen energi, havbruk, reiseliv, finans og ny teknologi. Ap vil styrke det regionale samarbeidet gjennom etablering av Vestlandsregion fra Ap vil følge opp intensjonene i vedtatt strategisk næringsplan, få på plass et konstruktivt samarbeid for å sikre nok arbeidskraft og god dialog med utdanningsog forskningsmiljøene. Bybanen skal etter planen settes i drift i 2010.

4 tema: Valg 2007 Høyre Monica Mæland Monica Mæland er byrådsleder og stiller til gjenvalg for Høyre. Her er partiets fem hovedsaker for næringsutvikling i Bergen: 1. I første omgang må det vedtatte Bergensprogrammet realiseres slik det er vedtatt! Dette er aller viktigst for Høyre. 2. I neste periode skal vi begynne arbeidet med videre utbygging for å møte transportutfordringene på Vestlandet. Bergen og byens næringsliv er motoren i en region som omfatter langt mer enn selve byen. Hele denne regionen trenger et tjenlig transportsystem. En viktig del av dette blir å fortsette arbeidet med en fergefri kyststamvei. 3. Bystyret har nylig vedtatt opprettelsen av Business Region Bergen (BRB). Dette blir den nye, regionale muskelen som skal ha hovedansvaret for den offentlige innsatsen innenfor næringspolitikken. Dette samarbeidet skal vi få til å fungere. 4. Høyre vil også videreføre en politikk med et bevisst, men edruelig forhold til bruk av konkurranse om produksjon av enkelte offentlige tjenester. Dette vil kunne åpne nye, interessante markeder for næringslivet. 5. Vi vil videreføre arbeidet med det kanskje aller viktigste lokale myndigheter kan gjøre for at Bergen skal oppleves som et attraktivt sted for bedriftsetableringer, nemlig å sørge for gode skole- og kulturtilbud. Vi vil satse videre på Den internasjonale skolen i Bergen, som er viktig for at næringslivet skal kunne rekruttere høyt kvalifisert utenlandsk arbeidskraft. Fremkommelighet: Det er som nevnt viktig å få realisert de store prosjektene som er påbegynt; Ringveg vest med fire felt, bybane og kollektivløsninger og Skansentunnel, for å nevne de viktigste. Høyre vil videre legge grunnlag for et godt samarbeid med andre kommuner i regionen, og øve et sterkt press på statlige myndigheter for å få vedtatt en større pakke (Bergensregionprogrammet) som tar hele regionens transportutfordringer alvorlig. Høyre holder fast ved at det må bygges vegtunnel gjennom Ulriken, Arnatunnelen. Næringsarealer: Gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel, som akkurat er sluttført, har vi lagt grunnlaget for å få frem nye, attraktive næringsområder, i ulike deler av byen (Liland/ Kokstad og Åsane). Noe av motivasjonen bak samarbeidet i Business Region Bergen (BRB) er at vi skal samarbeide regionalt om å løse næringslivets arealbehov, og særlig behovene til svært plasskrevende virksomheter. Høyre som ledende byrådsparti: Høyre har vist gjennom den siste perioden i byråd, men også gjennom konkret samarbeid tidligere, at vi har en realistisk politikk for hvordan viktige transportutfordringer skal møtes. Vi står for en balansert utvikling der vi satser på flere transportformer og løsninger. Vi har vært, og vil være løsningsorienterte. Vi er ikke opphengt i ekstreme løsninger (bare bybane eller ingen bybane). Høyres fremste fordel i forhold til konkurrentene er at vi har vist evne til å få til gode løsninger som virker. Et godt og konkret virkemiddel som Business Region Bergen (BRB) hadde ikke blitt opprettet uten Høyres innsats. Vi har også valgt å holde oss unna et formalisert samarbeid med partier som Rødt, som vel fortsatt diskuterer om privat eiendomsrett skal være tillatt. FrP Liv Røssland Liv Røssland er kommunalråd og er Fremskrittspartiets kandidat som byrådsleder. Her er partiets fem hovedsaker for næringsutvikling: 1. Sikre mer areal for næringsutvikling i kommunen, slik FrP foreslo da Bergen bystyre behandlet kommuneplanens arealdel. 2. Gå inn for mer og bedre veibygging i Bergens-regionen. 3. Redusere saksbehandlingstiden ved planog byggesaksavdelingen. 4. Fortsette avvikling av eiendomskatt i kommunen. 5. Sikre at Bergen er en attraktiv by å bo i, med gode skoler og oppvekstmiljø, full barnehagedekning, godt tilbud til eldre og omsorgstrengende og et mangfoldig kulturliv. Fremkommelighet: Alle planlagte veiprosjekter i og rundt Bergen må prioriteres ferdig utbygget først. Samtidig må det, så langt det er mulig, bygges flerbruksfelt på eksisterende veiskuldrer til alle bydelene. Videre vil FrP utbedre gater, veier, gang- og sykkelveier. Næringsrealer: Bergen kommune må tilrettelegge for betydelig mer næringsareal i kommunen. Næringsklynger og industriområder må utbygges med nødvendig infrastruktur i tilknytning til disse arealene, for å sikre fremkommelighet for varer, ansatte og kunder. FrP som ledende byrådsparti: Et byråd der Fremskrittspartiet inngår vil bedre forholdene for næringslivet ved at FrP arbeider for rammevilkår i henhold til partiets nevnte hovedsaker for næringsutvikling i kommunen. Hvis Bergen igjen får et Ap-dominert byråd, må dette bygge på premisser fra SV og RV. Ap har tidligere vist at de ikke på samme måte ønsker å tilrettelegge for aktiv næringsutvikling i regionen. Disse tre partiers motstand mot å etablere et regionalt næringsutviklingsselskap (Business Region Bergen), hvor selskapets forankring ligger hos næringslivet gjennom intensjonsavtaler med kommunene, er en bekreftelse på det. 4

5 oskar-andersen.no Ledende rederi ledende finanshus Overstyrmann Jan Roger Hovland om bord i DOFs beredskapsfartøy «Skandi Stord» korrigerer båtens kurs og fart i kommunikasjon med broen under en oljevernøvelse. DOF-konsernet er et av Vestlandets ledende rederier og er i ferd med å bli en betydelig aktør på verdensbasis innen offshore supply-, serviceog konstruksjonsstøtte sjøfolk arbeider i DOF, og selskapet satser sterkt på spesialisering, kurs og trening for de seilende. Om bord i beredskapsfartøyet «Skandi Stord» har mannskapet spisskompetanse innen oljevernberedskap. Sparebanken Vest er finansiell partner for DOF og en rekke andre ledende bedrifter på Vestlandet. Med stor innsikt i næringslivet i regionen har våre rådgivere en styrke vi deler med selskaper som DOF: Kompetanse er vår viktigste valuta.

6 tema: Valg 2007 SV Oddny Miljeteig Oddny Miljeteig er kommunalråd og er SVs kandidat som byrådsleder. Her er partiets fem hovedsaker for næringsutvikling: 1. SV mener at velferdskommunen er en forutsetning for et godt næringsliv. En god skole, full barnehagedekning og et velfungerende transportsystem er det bare det offentlige som kan skaffe til veie. SV går til valg på full barnehagedekning i løpet av 2008, og at transportproblemene i Bergen skal løses snarest. 2. SV vil legge et miljørettet, bærekraftig perspektiv til grunn for næringspolitikken. Vi vil at kvalitet og miljø skal være avgjørende for kommunens kjøp av varer og tjenester for å bidra til utvikling av næringsliv og arbeidsplasser. Det må legges til rette for arbeidsplasser i alle bydeler, i nærheten av der folk bor. 3. Bergen må bli en by uten sosial dumping. Bergen Næringsråd må utfordres til et aktivt arbeid overfor sine medlemsbedrifter. Bergen kommune skal ha nulltoleranse overfor bedrifter som driver sosial dumping. 4. Bergen må ta mål av seg til å bli heltidsbyen, det vil si byen med prosentvis flest heltidsstillinger i både privat og offentlig sektor. Dette krever et aktivt samarbeid med næringslivet, Helse Bergen, utdanningsinstitusjonene og andre. 5. SV vil tydeliggjøre skillene mellom hva det private skal drive med, og hva vi mener er offentlige oppgaver. Privatisering er en svekkelse av demokratiet og innebærer at folks kontroll over tjeneste minsker. Markedsløsninger vil aldri gi likhet eller rettferdighet. Fremkommelighet: Storbyen Bergen trenger et nytt, effektivt og miljøvennlig transportsystem som utkonkurrerer privatbilen både i pris, komfort og reisetid. SV vil arbeide for et bybanenett med linjer til Haukeland, Flesland, Arna, Åsane, Fyllingsdalen, Os, Knarvik, Loddefjord med tilkobling til Straume på Sotra. SV vil bedre rammevilkårene for busstransport, blant annet med flere kollektivfelt, kollektivtraseer og lyskryssprioritering. Parkeringsplasser skal ut av Bergen sentrum. SV vil arbeide mot flere store vei- og biltunnelutbygginger (E39 mot nord og sør og tunneler gjennom Skansen og Ulriken) og ytterligere tunneler i sentrum. SV er motstander av firefelts vei på Dokken/Nøstet og Parkeringsanlegg øst. Næringsarealer: For SV er det et overordnet mål i alle plansaker å sikre areal til viktige samfunnsformål som skole, barnehage, sykehjem, nærmiljøanlegg og grøntområder. SV vil arbeide for at områdene langs kollektivaksene prioriteres til bolig og næringsformål. Bergen har arealknapphet, derfor må vi i årene fremover legge mindre areal under asfalt; ingenting er mer arealkrevende enn vei. Skal Bergen vokse i antall mennesker og samtidig ha areal til ny næring må man velge; vei eller bolig, vei eller næringsområder. RV Stine Akre Stine Akre er Rød Valgallianses førstekandidat i Bergen. Partiets hovedsaker for næringsutvikling er: 1. RV arbeider for at kommunen aktivt skal legge til rette for gode næringsarealer slik at rammebetingelsene for byens næringsliv blir gode og konkurransedyktige. RV erkjenner at ulike deler av næringslivet har ulike behov for å kunne utvikle seg videre. RV vil arbeide mot en omregulering av næringsområder i strandsonen til boligformål. RV ønsker at det i Bergen fortsatt skal drives en aktiv maritim virksomhet, og arbeider mot en utvikling der småindustri og annen virksomhet knyttet til sjø skal bli fortrengt av kortsiktig profitt i et hett boligmarked. 2. RV vil ha et levende sentrum. Vi ønsker derfor ikke at kjøpesentre i bydelene skal bygges ytterligere ut, og vi vil også gå mot opprettelsen av såkalte hypermarkeder. RV vil legge til rette for at sentrum og bydelssentrene kan utvikle seg med flere servicefunksjoner og detaljhandel. 3. At kommunen skal bruke sin eierposisjon i BKK til å utvikle selskapet industrielt, ved å reinvestere avkastningen i forskning og utvikling av fornybare energikilder. 4. Føre en forutsigbar og konsekvent arealplanlegging hvor likhet for lovenprinsippet skal gjelde. 5. Arbeide for at kommunen selv skal bygge flere barnehageplasser, slik at vi raskere får full barnehagedekning. Full barnehagedekning er viktig også for at alle småbarnsforeldre som ønsker det, skal kunne arbeide og bruke sin kompetanse. Fremkommelighet: RV vil ha en økt satsing på kollektivtrafikk, med særlig vekt på flere og faste avganger, bedre forbindelser mellom linjene og bydelene og bedre pendlerruter. Målet må være at kollektivtilbudet blir så godt at flere lar bilen stå. Det bør også vurderes om det skal legges begrensninger på privatbilismen, slik at nyttetrafikken kan komme lettere frem, til beste både for miljøet og næringslivet. Næringsarealer: RV mener at det må settes av flere og varierte næringsarealer i neste rullering av kommunens arealplan. RV mener at Bergen kommune trenger en bærekraftig arealplanlegging som minimerer folks behov for transport. Det er derfor viktig at det blir tilrettelagt næringsarealer, boligområder og servicefunksjoner som skole og barnehager i nærhet av hverandre. I forhold til arealkrevende industri og næring, er det viktig å se Bergen med omegnskommuner i en sammenheng og bedre samarbeidet på tvers.

7 Legg konferansen bort fra hverdagen Prinsesse Ragnhild egner seg godt for møter, kick off og konfe ranser. Kombiner noe sosialt med en faglig agenda i vårt ny renoverte konferansesenter. I tillegg byr vi på deilige smaks opplever i våre restauranter og god underholdning. I hele høst fortsetter vi med intimkonserter med blant annet Elisabeth Andreassen, Tore Skoglund og Ole Paus. 2 døgns konferansecruise Bergen-Hirtshals fra kr 1 440,- Prisen inkluderer lugar t/r, måltider og konferanserom. Tillegg i pris utreise fredag. PS: Planlegg julebordet i tide - bestill nå! For informasjon og booking: Telefon: , eller ditt lokale reisebyrå Opplev sjøen, glem alt annet 7

8 tema: Valg 2007 Senterpartiet Kjersti Toppe 1. Sp vil arbeide for bedre transportløsninger i og rundt byen. Privatbilismen må reduseres. Dette vil ha betydning for nyttetransporten. 2. Gjennom å styrke oppvekstfeltet, bedre skole og full barnehagedekning, samt kultur og idrettsfeltet, sørge for å gjøre Bergen attraktiv i kampen om kompetent arbeidskraft. 3. Sørge for at kommunens plan- og byggesaksavdeling får tildelt tilstrekkelige ressurser til å utvikle flere overordnede planer og god behandlingskapasitet på nye reguleringsplaner. Dette vil ha betydning for nye prosjekter i næringslivet. 4. Tilrettelegge nye arealer til næringsformål, og bidra til effektiv tomteutnyttelse i eksisterende næringsarealer. Sørge for bedre balanse mellom arbeidsplasser og boliger i bydelene. 5. Styrke samarbeidet mellom kommunen, universitetet og høyskoler. Utvikle et mye sterkere regionalt samarbeid og følge opp satsingsområdene i den vedtatte næringsplanen. Fremkommelighet: Sp vil utvikle et helhetlig bybanenett, i første omgang til alle bydeler og på sikt til omegnskommunene. Vi vil prioritere utbygging av egne kollektivtraseer til alle bydeler i neste periode, der vi ser for oss at også nyttetrafikken kan få kjøre. Sp går inn for forsøk med køavgift (veiprising), men kun dersom kollektivtrafikken er styrket i forkant. Inntektene skal øremerkes kollektivformål. Vi vil ha en mer restriktiv parkeringspolitikk i Bergen sentrum, og i stedet en massiv utbygging av innfartsparkering i alle bydeler. Bedre innfartsparkering må også etableres på sentrale områder i nære omegnskommuner. Sp vil prioritere utbygging av dobbeltspor gjennom Ulriken (tog), men mener at miljøhensyn må vektlegges i spørsmålet om Arnatunnelen (biltunnel). Den største veiutfordringen er i Bergen Vest, der særlig nytt Sotra-samband er viktig. Vi vil også arbeide for at lang tilførselstunnel til Nordhordalandsbroen blir prioritert. Næringsarealer: Det må legges til rette for fortetting i eksisterende næringsarealer, og det må føres en restriktig politikk for omregulering av næringsarealer til andre formål. Fortetting og nye næringsarealer bør også kunne skje langs kollektivtraser og for eksempel ved fremtidige bybanestopp. Samarbeidet med omegnskommunene må styrkes, spesielt i forhold til å dekke behovet for næringsareal i regionen sett under ett. For utvikling av næringsområder i Åsane, er det viktig å få realisert Eikåstunnelen. Venstre Hans-Carl Tveit Hans-Carl Tveit er Venstres førstekandidat i Bergen. Her er partiets fem hovedsaker for næringsutvikling: 1. Bedre samhandlingen mellom forskning, innovasjon, næringsliv og kommune, og satse på Bergen som studentby. 2. Videreutvikle kommunens etablererkurs og rådgivning, samt arrangere en entreprenørskapsuke. 3. Legge til rette for kulturbasert næringsliv. 4. Følge opp næringsplanen med sikte på å styrke det regionale samarbeidet i forhold til næringsutvikling. 5. Sikre arealer til næringsutvikling. Fremkommelighet: Venstre vil bedre kollektivtilbudet med bybane til alle bydeler, bedre fremkommeligheten for bussen og ha flere avganger, spesielt ekspressruter. I tillegg må en rushavgift innføres for å redusere biltrafikken. Dessuten må det legges bedre til rette for næringslivets nyttetrafikk i sentrum. Næringsarealer: Venstre vil sikre næringslivets behov for arealer i kommuneplanens arealdel, og ønsker dessuten å flytte godsterminalen og containerhavnen ut av sentrum. Dette vil frigjøre store arealer hvor det nærmest kan skapes nye bydeler. Det er viktig at det blir satt av plass også til næringsformål her. KrF Filip Rygg Filip Rygg er førstekandidat for Kristelig Folkeparti i Bergen. Her er partiets fem hovedsaker for næringsutvikling: 1. Effektiv byggesaksbehandling. 2. Bybane til alle bydeler. 3. Bygging av vegtunnel gjennom Ulriken, Arnatunnelen. 4. Styrke Bergen som utdanningsby. 5. Mangedoble dialogen mellom det offentlige og næringslivet. Fremkommelighet: KrF vil ha bybane til alle bydeler og vi vil bygge Arnatunnelen. Vi vil lage digitale og oppdaterte gravekart på innfartsårene, etablere flere parkér og reis-anlegg og legge mer parkering under bakken. Næringsarealer: Næringslivets behov for nye arealer kan best bli imøtekommet gjennom god planlegging, transformasjon av eldre byggeområder og gjennom samspill med nabokommunene.

9 god avkastning godt humør god nattesøvn USF Verftet - et helt spesielt sted for møter, events og sammenkomster Fleksible serveringslokaler gjør at vi kan imøtekomme ønsker om alt fra store events med hundrevis av gjester til mindre lunsjmøter. Vår lange erfaring gir deg trygghet for at arrangementet ditt blir vellykket. Vi tilbyr smakfull mat fra eget restaurantkjøkken, all den profesjonelle lyd- og lysteknikken du måtte behøve, nødvendig møteromsutstyr og tilgang til trådløst internett i lokalene. Vi leverer også tapas og fingermat til jobben din, eller hjem til deg. Husk å bestille julebord i god tid. Ta kontakt for mer informasjon om priser og muligheter. USF Servering USF Verftet Publikumslokalene på kulturhuset USF Verftet ble åpnet i Opp gjennom årene har vi i samspill med byens kulturaktører utviklet et kulturelt kraftsenter. Den tidligere sardinfabrikken på Verftet er omdannet til landets største og mest omfattende kunstarena med 5 scener for musikk, dans, teater, film og kunst, samt studioer og atelierer for 180 kreative nærings - foretak. USF Verftet er et helt spesielt sted. Mer informasjon om USF Verftet ser du på våre internettsider

10 tema: Valg 2007 Merete Andreassen Merete Andreassen er førstekandidat for Sentrumsalliansen. Her er partiets fem hovedsaker for næringsutvikling: 1. Sentrumsalliansen vil ha forutsigbarhet for næringslivet og næringsutviklingen i Bergen gjennom at kommunen og næringslivet er aktivt på lag for økt verdiskaping. Kommunen skal være en effektiv serviceorganisasjon, skape møteplasser og være døråpner for virksomheter som ønsker å etablere seg i Bergen. 2. Vi ønsker et skille mellom private søknader og næringssøknader. Ved å utvide antall byråder fra fem til seks får vi en komité for byutvikling, som gjelder for næringsplaner og en som gjelder for private planer. 3. Sentrumsalliansen vil også innføre at forberedelse av førstegangbehandling i byggesaker skal som en prøveordning kunne utføres av private aktører. 4. Eierskapet Bergen kommune har gjennom BKK, og som gir betydelige inntekter til Bergen, skal av overskuddet blant annet brukes til å satse på forskning og utvikling av fornybar energi. 5. Sentrumsalliansen vil være en offensiv pådriver for å sikre eksisterende arbeidsplasser i tillegg til å skape nye. Vi vil sette inn effektive tiltak for å sikre kommune og næringsliv rekruttering og kvalifisert arbeidskraft, arbeide for at eldre arbeidstakere som ønsker det kan stå lenger i jobb, og etablere flere forpliktende avtaler med næringslivet for lærlingplasser. Fremkommelighet: Sentrumsalliansen vil innføre gratis kollektivtransport i rushtiden, som en prøveordning som skal evalueres etter to år. Vi vil arbeide for gratis ringbusser til terminal med direkte buss til sentrum. Utbyggingen av parkeringsplasser etter parkér og reis-prinsippet må økes ved samtlige bussterminaler / bydeler. Vi vil tilrettelegge for næringstransport i sentrum samt der hvor bil er en del av verktøyet for å utføre service i sentrum. Sentrumsalliansen vil på lengre sikt arbeide for dobbeltspor og vegtunnel Arna Bergen. Vi vil ha opptrapping av Bybanen, og snarest mulig igangsette bygging av bane til Åsane Terminal. Vi vil arbeide for en større statlig finansiering av veiutbygging og vedlikehold samt en sterkere statlig subsidiering av all kollektivtransport. Næringsarealer: Bergen kommune skal tilrettelegge tomteområder for næringsbygg og bolig/kollektivtransport som del av en helhetlig planlegging. Innen områdene nyskaping og etablering av bedrifter, skal kommunen yte både rask, forutsigbar og effektiv saksbehandling. Vi ønsker økt tilrettelegging og effektivisering av planer og tiltak innen næringsutvikling. Videre vil vi styrke samarbeidet mellom både lokale initiativtakere som ønsker nyskaping av næringsvirksomhet, eksisterende næringsliv og kommunale forvaltningsorgan. Sentrumsalliansen Pensjonistpartiet Frank W. Hansen Frank W. Hansen er Pensjonistpartiets førstekandidat i Bergen. Partiets hovedsaker for næringsutvikling er: 1. Sørge for at det reguleres nok og hensiktsmessige arealer til næringsvirksomhet. 2. Sørge for regulerte boligarealer i rimelig nærhet til næringsarealene. 3. Legge til rette for infrastruktur som gjør at næringsvirksomhetens transportbehov kan løses på en kostnadseffektiv måte. 4. Forbedre den kommunale saksbehandlingen for etablering av ny næringsvirksomhet, slik at nyetableringer ikke treneres. 5. Arbeide for at Bergen skal bli og forbli Vestlandets hovedstad. Sørge for at forbindelsene til resten av regionen ikke blir en hemsko, men underbygger Bergen som knutepunkt. Fremkommelighet: Det må satses på kollektivtrafikk. Det må også bygges ut veier slik at kapasitets-problemer unngås. Det må satses på raske direkteruter fra knutepunkter i bydelene, der det må opprettes tilstrekkelig parkeringskapasitet. I sentrum må det legges til rette for rask tilkomst til parkeringshus. Gateparkering må forbeholdes handikap-parkering. Næringsarealer: Bergen Tomteselskap har vist seg å være et egnet verktøy for arealutviklingen Bergen. Det er viktig å ta næringslivets organisasjoner med på råd spesielt når områder skal reguleres til næringsformål. Demokratene Kenneth Rasmussen Kenneth Rasmussen er førstekandidat for Demokratene. Her er partiets hovedsaker for næringsutvikling: 1. Bergen kommune må bli attraktiv for at næringslivet skal etablere seg i Bergen. 2. Bergen kommune må innføre full stopp i mottak av flyktninger, slik at man unngår negativ fokusering på innvandrerkriminalitet. 3. Bompengeringen må avskaffes med øyeblikklig virkning. 4. Arbeidet med bybane skal stoppes og prosjektet må overlates til staten. Fremkommelighet: Demokratene i Bergen har ved mange anledninger fremmet forslag om gratis buss i rushtiden. De fleste hovedinnfartsårer inn til Bergen er av brukbar standard. Problemet er kapasiteten i rushtiden. Med forslaget til Demokratene vil mange velge dette som alternativ til bil i rushtiden. Næringsarealer: Demokratene mener Bergen kommune skal ha en ja-holdning når grunneiere ønsker å selge til næringsformål. 10

11 Internasjonal og mangfoldig næringsvirksomhet med base i Bergen GRIEG MATURITAS AS, Holding Selskap GRIEG SHIPPING GROUP, Rederivirksonhet KS JOACHIM GRIEG & CO, Skipsmegling GRIEG SEAFOOD AS, Fiskeoppdrett GRIEG LOGISTICS, Global logistikk MARIS, Maritime Informasjonssystemer GRIEG INVESTOR, Investeringsrådgivning GRIEG GROUP RESOURCES AS, Konserntjenester Sognepengar kler deg same kva T-skjorte du har På Vetrlidsallmenningen får du Sognepengar og godt stell! 11

12 tema: Valg 2007 Måler krefter i fylkestingsvalget Gisle Handeland (Ap) og Terje Søviknes (FrP) er fylkesordførerkandidater ved høstens valg. INFO inviterte de to kamphanene til duell om regional næringspolitikk. Først av alt, er det behov for et folkevalgt organ mellom stat og kommune? TS: - Den borgelige flertallskonstellasjonen har delte meninger om dette, men vi i FrP er som kjent imot et tredje folkevalgt forvaltningsnivå. Fylkeskommunen har liten legitimitet i folket, det er politikerne på kommunalt eller statlig nivå folk forholder seg til. GH: - Her er vi hjertens uenige. Arbeiderpartiet og de rødgrønne er forkjempere for et regionalt folkevalgt nivå. For næringslivet er det for eksempel uhyre viktig at Hordaland og Vestlandet står mest mulig samlet om de transportpolitiske strategiene. Hordaland fylkeskommune har gått inn som eiere i Business Region Bergen (BRB) med en eierpost på 35 prosent. Hvordan vil dette selskapet bidra til næringsutvikling i regionen? GH: - Det er stort behov for et sterkere næringspolitisk samarbeid i bergensregionen, men et aksjeselskap er ikke det beste redskapet for å håndtere saker som i stor grad er avhengig av politiske avveininger. Derfor heller et næringspolitisk råd med representanter for de aktuelle kommunene, slik vi ser det. 12

13 TS: - Hvis jeg skal trekke frem et enkeltprosjekt må det være E39 Kyststamveien. Kyststamveien er viktig for å binde Sunnhordland og bergensregionen tettere sammen. Når det gjelder Transportanalysen for bergensregionen er ikke vi begeistret for veiprising og bompengepakker. Dette kan få store konsekvenser for bedrifters kostnadsnivå, samtidig som prosjektene selvfølgelig også kan gi gevinster. GH: - Utvikling av E39 og realisering av broen over Langenuen er viktig. Realisering av og videre utbygging av bybanen i Bergen ut mot omegnskommunene er og noe vi vil kjempe for. Flere byer i Europa har opplevd at en godt utbygd bybane er svært viktig for verdiskaping og næringsutvikling, ikke minst i sentrumsområdet. TS: - Det Handeland sier om bybanen er dessverre urealistisk. Bergen er for liten til å bygge ut et fullverdig bybanenett. Skal banen ha full effekt må passasjerene ha gangavstand fra hjemmet til stasjonene. Det får de ikke med den foreslåtte løsningen. Vi satser i stedet på utbygging av veier med egne kollektivfelt for en fleksibel bussløsning. GH: - Bybanen vil over tid ha en helt overlegen kapasitet. Men jeg er enig i utfordringene Søviknes peker på når det gjelder tilgjengeligheten av banen. Det er derfor viktig å sørge for gode parkér og reis-løsninger. Den videregående skolen har en viktig funksjon for utvikling av fremtidig kompetanse for næringslivet. Bidrar dagens ordning med fritt skolevalg til å heve kunnskapsnivået blant elevene eller bygger det ned? GH: - Det de borgerlige kaller fritt skolevalg er i virkeligheten et karakterstyrt skolevalg. Uten toppkarakterer får man ikke velge hvilken skole man skal gå på. Systemet fører til en sterk lagdeling mellom elever og skoler. Vi tror på mangfoldet, og at elever med ulik bakgrunn og evner har noe å lære hverandre. Vi vil ha en inntaksordning som gir elevene mulighet til å gå på en skole i nærheten av bostedet.,, BRB: Organisert som et aksjeselskap med et uavhengig og profesjonelt styre,, BRB: Heller et næringspolitisk råd med representanter for de aktuelle kommunene Foto: Oddmund Lunde TS: - Spørsmålet er hvor langt Ap ønsker å trekke det. Skal en ordning basert på geografi også gjelde høyere utdanning? Vi er ikke så redde A- og B-skoler. Vi tror derimot et økt fokus på kvalitet kan gi bedre læringsutbytte for alle. Karakterbasert fritt skolevalg er langt mer motiverende for elevene, enn at bostedsadresse skal avgjøre hvor de skal ta sin utdanning. Uansett mener jeg seksten- til nittenåringer har godt av å bli forberedt på det som om få år venter dem i arbeidslivet. Hvorfor fortjener den borgelige flertallskonstellasjonen fornyet tillit i fylkestinget, Søviknes? TS: - Vi fortjener tillit for den snuoperasjonen vi har gjennomført de siste fire årene. Vi har snudd et gigantunderskudd til overskudd, noe som ikke bare skyldes gode inntekter generelt. Hordaland fylkeskommune har gjort det langt bedre enn gjennomsnittet av fylkeskommunene i Norge. Handlefriheten vi har opparbeidet gjør at vi blant annet kan tilby bærbare PC-er til alle elever i den videregående skolen fra høsten, mot en egenandel på bare tusen kroner. Og hvorfor skal man gi sin stemme til partiene på venstresiden, Handeland? TS: - Business Region Bergen har potensial til å bli en kjempesuksess for verdiskapingen i regionen. Jeg tror BRB, organisert som et aksjeselskap og med et uavhengig og profesjonelt styre, vil kunne gi oss politikere et lite spark bak, og bidra til å drive prosesser fremover. Det sitter nok politikere rundt omkring i råd og utvalg, som ikke er spesielt effektive. Det viktigste er at BRB blir et handlekraftig selskap. Næringslivet i Hordaland er avhengig av gode samferdselsløsninger. Hvilke konkrete samferdselsprosjekter vil dere prioritere i den kommende perioden? GH: - Koalisjonspartiene har ført en ryddig økonomisk politikk, men den gunstige økonomiske situasjonen for fylkeskommunen må først og fremst forklares med økte økonomiske overføringer fra den rødgrønne regjeringen og økte skatteinntekter. Fylkeskommunen har i inneværende periode heller ikke hatt ansvaret for sykehusene og barnevernet, begge deler var tidligere et gedigent tapssluk for fylkeskommunen. Når Arbeiderpartiet ber om tillit, så er det med trygg forankring i en politikk for gode offentlige tjenester, en næringspolitikk basert på samspill mellom næringslivet og det offentlige, en fornuftig budsjettpolitikk - og sterk tro på utvikling av Vestlandsregionen. 13

14 lederportrettet,, Det er viktig at folk har et møtested et sted å snakke sammen Marit Warncke er 49 år, er gift og har tre barn. Hun er Cand. Psychol. fra Universitetet i Bergen. Warncke har erfaring fra en rekke stillinger i Falck Nutec; fra forskning og undervisning innen beredskapsledelse, og fra ulike lederstillinger i konsernet.

15 Klar for å gi Og det er jenten fra Bergen. Hun er nokke for seg. Hun sitter på fergen og venter på meg.. Slik kunne portrettet av Marit Warncke, den nye administrerende direktøren i Bergen Næringsråd, blitt tonesatt. Men vi nøyer oss med å nynne i det vi møter henne ved den Blå Steinen. En stein som tidligere i vår ble rosa. Trolig et stunt som toppsjefen i Bergen Næringsråd kunne le av. For det er den lette veien til latter og et omgjengelig vesen som kanskje er hennes mest fremtredende kjennetegn. - Noen sier at Bergen Næringsråd er en arena der det bare preikes og preikes. Det er feil. Vi er praktisk delaktige i mye av det som skjer her i byen. Men når det er sagt det er også viktig at folk har et møtested et sted å snakke sammen, og slik sett passer jeg godt inn. Jeg liker å møte folk og slår veldig gjerne av en prat med de fleste, sier Marit Warncke. Hun etterfølger Helge S. Dyrnes som administrerende direktør i Bergen Næringsråd. Skolepsykolog eller forsker Den uformelle og lekne stilen illustreres godt med følgende sitat da hun etter valget som styreleder i Bergen Næringsråd i 2006 ble intervjuet av Bergens Tidende: Etter embetseksamen i psykologi ved Universitetet i Bergen begynte jeg som forsker ved Nutec i Gravdal i Det var en tilfeldighet, men jeg fikk høy lønn og eget visittkort. Alternativet var skolepsykolog i distriktet, sier hun. Og i og med at hun ble i jobben i Gravdal i 21 år, må vi tro at både lønnen og visittkortet har holdt seg godt. I det nye Falck Nutec er hun direktør. Hun har også en rekke styreverv i selskaper og organisasjoner. Blant annet har hun siden april 2004 vært medlem i Bergen Næringsråds styre, som styreleder det siste året. Da det ble klart at hun ble ansatt som administrerende direktør, må andre ta dette vervet. Omstilling Jeg gleder meg vilt til å ta fatt, og jeg vil være på plass allerede 13. september. Som tidligere leder av ressursgruppe olje og gass, styremedlem og styreleder i Bergen Næringsråd er jeg blitt involvert i mye av arbeidet, og er også blitt kjent med de 11 ansatte i administrasjonen. Dette er et bekjentskap jeg virkelig gleder meg til å utdype, sier Warncke: - Men det er klart at det blir en stor omstilling. Jeg har jo vært like lenge i Falck Nutec som Helge har ledet Næringsrådet. I de jobbene jeg har hatt i Falck Nutec har jeg kunnet trekke på min egen fagekspertise. Bergen Næringsråds aktiviteter spenner over et så vidt felt, at jeg nå i langt større grad blir avhengig av at dem som er rundt meg kan sine ting. Jeg kan ikke selv ha spisskompetanse på alle saker. Men jeg vet at i staben i Olav Kyrresgate finner jeg bare kompetente folk, som alle står klare til å gi. I tillegg har vi et svært godt styre, og mer enn 100 engasjerte og kunnskapsrike medlemmer i våre ressursgrupper. Derfor blir det viktig for meg å lytte til og trekke veksler på deres innspill. Lar seg lett begeistre Klar til å gi er også Marit Warncke. Hun gir gjerne jernet om det må til, men hun innrømmer at hun lett lar seg rive med, og har som mange bergensere et sydlandsk temperament. Jeg tror evnen til å la seg begeistre først og fremst er en styrke i jobben jeg nå skal inn i. Selv om jeg er glad i å prate, tror jeg og at jeg er ganske god på det der med å lytte, jeg har jo faktisk syv års utdannelse i det! Det kalles aktiv lytting, og det kan vi damer vet du! Marit er ikke så glad i å fremheve forskjeller mellom kvinner og menn, og er ganske lei av spørmål som : hva mener du som kvinnelig leder om... Det blir et umulig spørsmål. Det som er utslagsgivene for min evne til å utøve mitt lederverv er summen av min personlighet, utdanning og erfaring, der mitt kjønn selvsagt er en integrert del av del av denne helheten. Fortsatt årsmiddag med kjole og hvitt Warncke har et lite spark til en av pressens menn. Sjefredaktør i Bergens Tidende, Einar Hålien. BT-redaktøren skrev i sommervarmen en kronikk Warncke karakteriserer som ubalansert og ute av fokus. Under tittelen Requem for kjole og hvitt angrep Hålien Bergen Næringsråd for at organisasjonens årsmiddag er et avleggs arrangement - et sted for gamle menn og gamle tanker. Håliens kronikk har i følge Warncke flere faktafeil. Hun har ikke, slik han ønsker, tenkt å avlyse 17. november-festen. - Det er positivt at BT dekker en rekke av av våre medlemsmøter. Det er positivt at avisen vier Bergen Næringsråd oppmerksomhet, men avisen burde vie like mye spalteplass på årskonferansen som holdes samme dag som den tradisjonsrike stiftelsesmiddagen. Her skjer det nemlig fornying hele tiden. Konferansen samler svært mange deltakere og belyser viktige temaer knyttet til næringsutvikling i regionen. Middagen om kvelden er tradisjon og må sees i sammenheng med fagdagen. Dette er et positivt historisk tablå og det at våre pensjonister deltar sammen med oss andre, er viktig og hyggelig. Jeg utfordrer Hålien til å følge hele programmet 17. november. Da hadde han fått med seg at Bergen Næringsråd er sentral i arbeidet med å bygge bergensregionen til en slagkraftig arena. Etableringen av Business Region Bergen blir i denne sammenhengen et viktig virkemiddel. Hålien skriver som om vi i Bergen Næringsråd ikke er opptatt av regionen og nabokommunene. Det har stått høyt på vår agenda i flere år. >> Marit Warncke gleder seg til å bli leder for Bergen Næringsråd. 15

16 lederportrettet,, Et av Bergens store fortrinn er et sterkt universitet og høyskolemiljø 16 Marit Warncke på vei til ny jobb som administrerende direktør i Bergen Næringsråd. >> Vil prioritere kommunikasjon - Informasjonsarbeid vil ha stort fokus i min jobb som leder, fortsetter Warncke. Både Bergen Næringsråd, men også Business Region Bergen, må legge inn krefter og ressurser på å fortelle hva regionen kan tilby. Et av Bergens store fortrinn er et sterkt universitet og høyskolemiljø. Vi har forskningsmiljøer i verdenstoppen innen viktige felt. Samspillet mellom utdanning, forskning og næringsliv vil bli stadig viktigere i årene som kommer. Her mener jeg Bergen Næringsråd kan spille en viktig rolle som nettverk og arena for samspill. - Men er det mange unge og studenter som deltar i Bergen Næringsråd? - Stadig flere, men fortsatt ikke mange nok. Dette er en av utfordringene fremover. Vi må bli flinkere til å synliggjøre at Bergen Næringsråd også retter seg mot utdanningsmiljøene og mot unge ledere. Dette er vi i gang med. Meningers mot Warncke er ikke redd for å gi uttrykk for synspunkter på saker og ting som mange i næringsrådet sikkert vil være uenig med henne i. - Jeg er pragmatiker, men har også min integritet. Hun mener blant annet at det er et paradoks at en del toppledere som er ansatt for å håndtere risiko for sine eiere, overhodet ikke tar noen risiko selv. - Aksjeopsjoner, som ikke gir mulighet for tap, kun gevinst, er unødvendige. Aksjerabatter og vanlig medeierskap, hvor man risikerer både å vinne og tape, er et langt sterkere virkemiddel både for ledere og ansatte. Mange nye kunnskapsbedrifter bruker nettopp medeierskap med stort hell. Det bygger en sterk lojalitet til bedriften. Jeg tror drivkraften er status, utfordringene i jobben og ønske om å få det til. Altså lykkes. Jeg tror forfengelighet er en større drivkraft enn grådigheten. Selv for menn. 4 kjappe... 1? Trener du? - Jeg er ikke fanatisk, men forsøker av og til. Fikk for noen år siden en personlig trener i gave fra broren min. Jeg stilte opp i sønnens joggebukse og lånte sko. Snublet meg på løpebåndet. Men har nå et lite program jeg kan dra gjennom sånn av og til. Hva gjorde du i sommer? - Har ryddet. Både på kontoret og hjemme i klesskapene. Har ikke kastet klærne, men levert på Fretex. På kontoret har jeg også ryddet papirer og slettet filer på datamaskinen. Ellers hadde jeg en uke i Spania, men ble mye opptatt på mobilen som følge av ansettelsen i Bergen Næringsråd. Skulle også bygget hytte, men vi fikk ikke fatt i snekker. Tomten ligger på Sotra. Med tomme skap har du vel vært på salg og kjøpt nye klær? - Nei, jeg har ikke fått vært på salg ennå. Jeg venter til det er 70 prosent på halv pris. Bøker? - Krim. Du vet, Stieg Larssons en og to. Samt Snømannen til Jo Nesbø. I tillegg Anna Gavalda; Saman er ein meir aleine.

17 BJA><=:I:C:H B:9 C6IJG<6HH A:K:GI Eu 9 G:C > =dgyvavcy jicniizg WZYg^[iZg g^bza^\ ZcZg\^ d\ hivw^a VgWZ^Yh`gV[i ^ Zc Vk KZhiaVcYhgZ\^dcZch bzhi [gzbi^yhgziizyz c²g^c\h`anc\zg# En g er ify l ke t ke F utdan ounin og gs fy l h avb Ve k s t f y l k e t F i s ke r i - o g r u ks f y l ke t t r i e M a ve r i t i rd m t en mil jø sto ppe n In tr dus ise nt CVijg\VhheVg`Zc KZhi 6H EdhiWd`h,((* *%'% 7Zg\Zc IZaZ[dc ** *..& %% :edhi/ `daahczh5wih#cd lll#cvijg\vhhevg`zc#cd La Bergen skinne i 2008 Vi starter nå planleggingen av neste års kampanje og trenger din støtte,a "ERGEN 3KINNE Kan din virksomhet støtte kampanjen økonomisk, eller på en annen måte, vennligst kontakt Gunn Fossen, Bergen Næringsråd, tlf Tenk på vårt felles omdømme. Vi støttet kampanjen i 2007 og oppfordrer din virksomhet å bli med på laget i 2008: Bergen Parkeringselskap

18

19 AKTUELT Bergenscenarier 2020 er et scenarie- og samhandlingsprosjekt mellom næringsliv, akademia og det offentlige. Prosjektet startet i 2003 og har til formål å styrke evnen og viljen til samarbeid og samhandling i bergensregionen og på Vestlandet. Vi må bli mer attraktive! Næringslivet i Hordaland og Sogn og Fjordane trenger nye medarbeidere. Det viser årets Næringsbarometer for de to fylkene. Den store rekrutteringsutfordringen har fått viktige regionale aktører til å etablere et nettverkssamarbeid Rekrutteringssamarbeidet. For å få folk til å etablere seg i Bergen og regionen, må vi gjøre området attraktiv slik at folk har lyst til å bo og jobbe her. Styrke rekrutteringen - Formålet med Rekrutteringssamarbeidet er å styrke rekrutteringen av kvalifisert arbeidskraft til næringslivet og de offentlige institusjonene i regionen på både kort og lang sikt. Dette vil vi gjøre gjennom å iverksette tiltak som kan gjøre regionen mer attraktiv for elever/studenter, nyutdannede og nasjonal/internasjonal arbeidskraft, sier Hans Martin Moxnes, næringspolitisk leder i Bergen Næringsråd. Noen konkrete tiltak: Etableringen av et Expat-senter (se forklaring nederst på siden) som skal bistå bedrifter som benytter seg av utenlandsk arbeidskraft. Synliggjøring av mulighetene til å rekruttere gjennom NAV/EURES, Produksjon av profileringsmateriell for regionen, herunder en profileringsdvd i regi av NCE Subsea. Etablering av Trainee Vest - en regional traineeordning for bedrifter og offentlige institusjoner for å beholde og tiltrekke de kloke, nyutdannede hodene til regionen. Mer på Styrking og støtte av karrieredager og andre karriereinitiativ. Praksis som del av studier på høyskolene og universitetet for å bedre koblingen mellom akademia og det regionale næringslivet. Profilering av og informasjon om hvilken kompetanse utdanningsinstitusjonene i regionen produserer, slik at det regionale næringslivet i større grad kan benytte seg av denne kompetansen. Attraktiv by og region En by eller et områdes attraktivitet formes av naturomgivelser, historiske forhold og næringslivets sammensetning, i følge forsker Guri Mette Vestby ved Norsk Institutt for by og regionsforsking (NIBR). Videre påpeker hun at miljøforhold, kulturliv og fritidsliv, opplevelser og uteliv, befolkningssammensetning, sosiale miljøer, materielle forhold og estetiske kvaliteter er svært viktig i utformingen av en by og region. Alle disse faktorene er avgjørende for om et menneske eller en familie velger å bosette seg i vår region eller ikke. - Vår felles oppgave er derfor å ta tak i de faktorene vi faktisk kan gjøre noe med, slik at regionen utvikler seg på en positiv måte og således blir et interessant sted å etablere seg, sier Berit Øxnevad Lie, prosjektkoordinator i Rekrutteringssamarbeidet og ansatt i Bergenscenarier Til nå er disse med i samarbeidet: Bergen kommune, Bergen Næringsråd, Bergenscenarier 2020, Gode sirklar, Hardangerrådet, Hordaland fylkeskommune, Høgskolen i Bergen, Maritimt Forum, NAV Hordaland, NCE Subsea, NHO Hordaland, Regionrådet Nordhordland, Samarbeidsrådet for Sunnhordland og Universitetet i Bergen. Prosjektleder for Rekrutteringssamarbeidet er Hans Martin Moxnes i Bergen Næringsråd, og prosjektkoordinator er Berit Øxnevad Lie i Bergenscenarier Ta gjerne kontakt med Berit Øxnevad Lie dersom du har innspill til Rekrutteringssamarbeidet. Viktige tiltak Vi må alltid jobbe med å styrke den regionale attraktiviteten på alle samfunnsarenaer og på tvers av sektorer. I Rekrutteringssamarbeidet har vi lansert rekrutteringstiltak og tiltak som går på regional attraktivitet og profilering av regionen. Samarbeidet rundt disse viktige temaene bidrar til en koordinert og styrket innsats som vi håper vil ruste regionen for fremtidens utfordringer. Hva er Expat? Med støtte fra Bergen Kommune har Bergen Næringsråd tatt initiativ til å etablere et servicesenter for å hjelpe bedriftene i Bergens-regionen, med installering og integrering av utenlandsk arbeidskraft med spesialkompetanse. Ordet expatriate betyr en person som oppholder seg midlertidig, eller permanent i et annet land eller kultur enn sitt opprinnelige hjemland. Servicesenteret er foreløpig tiltenkt å være under næringsrådets regi. Avhengig av medfinansiering vil det trolig åpne i januar Samarbeidspartnerne i BS2020: HORDALAND FYLKESKOMMUNE MARITIMT 19

20 På Torget er en møteplass der medlemmene kan bidra med sine meninger og annen informasjon. Her finner du også møteoversikt og annen serviceinformasjon fra Bergen Næringsråd. Har du noe på hjertet, ta kontakt med Kari Amble tlf: P Å T O R G E T Harald Nævdal fungerende styreleder Harald Nævdal er fungerende styreleder i Bergen Næringsråd. Marit Warcnke, som ble gjenvalgt som styreleder på generalforsamlingen i april i år, ble i juli ansatt som administrerende direktør i næringsrådet. Nævdal vil fungere i vervet til det blir holdt ekstra ordinær generalforsamling med valg av styreleder og nestleder. Dato for generalforsamlingen er ennå ikke klar. Marit Warncke tiltrer 13. september, se også intervju med Warcnke i dette INFO! For redde og konservative -Vi er så konservative og redde for forandringer. Dette er en av grunnene til at vi ennå ikke har likestilling mellom kvinner og menn i styrer og ledelse, sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem. Likestillingsministeren og Ruth Grung (Ap) møtte 20. august påtroppende administrerende direktør i Bergen Næringsråd, Marit Warncke og representanter fra Sparebanken Vest. Bekkemellem ønsket å høre om sparebanken og næringsrådets strategi for å øke kvinneandelen, og hvordan det jobbes med å synliggjøre kvinner i næringslivets ledelse og styrer. Sparebanken Vest har jobbet bevisst med å øke kvinneandelen, og i dag har styret et flertall med kvinner. Gøran Persson til Logistikkdagen 17. oktober Sveriges tidligere statsminister Gøran Persson har hovedforedraget på Logistikkdagen 17. oktober. Han skal snakke om Globalisering og miljøutfordringer - effektiv logistikk og økt globalisering sett i et miljøperspektiv. Andre interessante tema på Lokistikkdagen er globalisering, miljøutfordringer, trender, fremtidige logistikkløsninger i regionen og NTP Mer informasjon og påmelding se Fjord Coast - nytt magasin Næringsforeningene i Stavanger og Bergen gir nå ut utgave to av magasinet Fjord Coast. Tema, i det engelspråklige bladet på 107 sider, er muligheter og utfordringer i energisektoren, med spesiell vekt på rekrutteringsutfordringer som Vestlands-regionen står overfor. Magasinet er godt egnet til å gi til utenlandske forretningsforbindelser. Ønsker du eksemplarer av Fjord Coast, kan du hente magasinet hos Bergen Næringsråd i Olav Kyrres gate 11. Hvem skal få Sunnivaprisen 2007? Kom med forslag til kandidater! Sunniva-prisen skal deles ut under julelunsjen 14. desember, og vi oppfordrer medlemmer til å komme med forslag til kandidater. Sunniva-prisen, som er oppkalt etter Bergens skytshelgen St. Sunniva, skal gå til en lovende kvinnelig leder. Prisen er ment som en oppmuntring til en kvinne som er kommet godt i vei med sin karriere, og som har potensial til å vokse videre. Prisen er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd og Gjensidige, og deles ut for åttende gang. Kriterier for prisen Hun skal ha en lederstilling med resultatansvar eller fagansvar. Hun skal ha oppnådd resultater som har gagnet bedriften. Hun skal peke seg ut som kandidat til stilling på høyt nivå. Vi oppfordrer medlemmene til å komme med forslag til kandidater innen 1. november. Prisen deles ut på Bergen Næringsråds julelunsj, fredag 14. desember. Send forslag til: no eller fakse til Dere kan også kontakte Gunn Fossen på tlf

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige

Detaljer

info tema: Business Region Bergen NR.4 2006 www.bergen-chamber.no Undervannsentusiasten Warloe tar grep side 3 side 6 side 15 side 18

info tema: Business Region Bergen NR.4 2006 www.bergen-chamber.no Undervannsentusiasten Warloe tar grep side 3 side 6 side 15 side 18 info www.bergen-chamber.no 06 NR.4 2006 tema: Business Region Bergen Warloe tar grep Göteborg i støtet Undervannsentusiasten Krever strakstiltak side 3 side 6 side 15 side 18 leder Helge S. Dyrnes I dette

Detaljer

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri info www.bergen-chamber.no Knyttet viktige bånd til Kina side 4 6 02 NR.2 2008 Bergenseren som Jobber for Sammen for fergefri Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Bergen Rock City Kyststamvei næringslivet

Detaljer

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong INFO 1 Nr. 2006 www.bergen-chamber.no På helsen løs Side 3 5 La Bergen Skinne Fra visjon til handling i BS2020 Teaterentreprenøren klar for Bikubesong Bergen skal skinne Statoils førstedame i Bergen s

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber.

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012 // TEma transport Løser problemene det offentlige ikke klarer Vellykket 16. november Bybanen er Bergens fremste drivkraft www.bergen-chamber.no // TEma Løser problemene

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

info tema: Entreprenørskap NR.6 2006 www.bergen-chamber.no Bergen 5+ fra morgen gode idéer Connect har 150 Jobber for stor Ungdom utvikler

info tema: Entreprenørskap NR.6 2006 www.bergen-chamber.no Bergen 5+ fra morgen gode idéer Connect har 150 Jobber for stor Ungdom utvikler info www.bergen-chamber.no tema: Entreprenørskap 06 NR.6 2006 Ungdom utvikler Connect har 150 Jobber for stor Bergen 5+ fra morgen gode idéer frivillige eksperter forskningspark til kveld side 6 side 8

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 nettverk Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 Bergenserne har talt Jubileumsfest Bybanen www.orangeriet.no Kort fortalt Er det noe vi Vestlendinger har til felles, så er det

Detaljer

EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ

EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen APRIL 2011 EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ Erfaringene med håndteringen av oljeriggen «Polar Pioneer» kan bli avgjørende for industrien i Tromsø. Prosjektleder Neil

Detaljer

Ti års jakt på et lokale!

Ti års jakt på et lokale! Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 3 2013 årgang 20 Historien om Zaras Stavanger-etablering: Ti års jakt på et lokale! Den internasjonale klesgiganten Zara har jaktet på lokaler i Stavanger sentrum

Detaljer

MONO. HVA gjør de for oss? Klarer du å velge? Les mer s. 6-8 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 3/2011

MONO. HVA gjør de for oss? Klarer du å velge? Les mer s. 6-8 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 3/2011 MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 3/2011 HVA gjør de for oss? Klarer du å velge? Les mer s. 6-8 Ansett damer! Bergit Svenning, leder i Statnett, er en av prosjekt- få kvinner i sjefsstolen. Mange bedrifter

Detaljer

Rosenkilden. Sammen for nye muligheter. side 6-12 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Sammen for nye muligheter. side 6-12 NÆRINGSLIVSMAGASINET SIRI KALVIG: TROR PÅ STATOIL side 24 DETTE MENER POLITIKERNE side 14 VIL HA BYBOLIGER PÅ FORUS side 20 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 6 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden LØSSALG: 79 KR Sammen for nye muligheter side

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Et eventyr med dårlig rykte

Et eventyr med dårlig rykte Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 5 2013 årgang 20 Forus landets viktigste næringsområde: Et eventyr med dårlig rykte Forus er mer kjent for trafikkaos og kø enn som landets viktigste næringsområde.

Detaljer

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET - STORTINGET MÅ TA MAKTEN side 10 1100 NYE HOTELLROM side 16 DANSKER PÅ VEI I REGIONEN side 38 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vi trenger et bedre veisystem for å gjøre norske produkter

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

INFO. Blant de. beste i verden. havbruk & sjømat TEMA: Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe. Trenger såkornkapital

INFO. Blant de. beste i verden. havbruk & sjømat TEMA: Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe. Trenger såkornkapital INFO 4 Nr. 2004 Blant de Ill: AG Foto: Marine Harvest beste i verden TEMA: havbruk & sjømat Trenger såkornkapital Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe Gjør Vestlandet til en sterk merkevare Døråpner til

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

DNBs mann i Stavanger

DNBs mann i Stavanger Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 9 2013 årgang 20 Peters vekket Pulpit Han har skrevet ledelsesbibelen, han er en av verdens mest brukte næringslivspredikanter. Årets rekordstore Pulpit-konferanse

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen:

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen: NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 02.2009 Bedriftenes Mann Møt NHOs nye sjef John Gordon Bernander eller Johnny, om du vil tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles,

Detaljer

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 kampen om ny næring Kommunen mener Tønsnes vil gjøre Tromsø attraktiv for næringsetablering. Men for flere som venter på etablering, virker nær

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer