INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund"

Transkript

1 Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. juni 2015 INNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. ls -LOO3?4KON -OBYF/ 1 : CHRISTIANIA LEVERAND ør AS, DETS KONKURSBO I, ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN Mottaker av denne innberetning Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder Skatt Øst Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund 2. IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN GJELDER Konkursdebitor CHRISTIANIA LEVERANDØR AS Organisasjonsnummer Registrert forretningsadresse Økernveien 148, 0580 OSLO Bransje Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers Vedtektsfestet formål Selskapets formål er kjøp og salg av utstyr til varehandel og industri. Selskapet kan dessuten engasjere seg i andre virksomheter for eksernpel som aksionær. Advokatfi rmaet Grette DA Postboks 1397 Vika, slo Adresse: Tlf: Fìlipstad Brygge 2 Faks: ww.grette,no Org nn NO MVA

2 3. KONKURSEN Rettsgrunnlag Oslo byfogdembetes kjennelse av 79.juni 2015 kl72.20 Fristdag 19. juni 2015 Frist for fordringsanmeldelser 24. juli2075 Gjeldsgrunnlag Oppbudsbegjæring til Oslo byfogdembete av 19. juni 2015 Første skiftesamling 7. juli 2015 kl. 12:15 Oslo byfogdembete, rettssal 627, Oslo tinghus, C.f. Hambros plass 4, Oslo. 4. BOBESTYRETSEN Oppnevnt bostyrer Advokat facob S. Bjønness-facobsen Advokatfirma Advokatfirmaet Grette DA Postadresse Postboks \397 Yika,0114 Vika Telefon Telefaks E-post Kreditorutvalgsmedlem etter Prableen Kaur, student prableenkaurg gmail.com. konkurslovens S 83 Borevisor etter konkursloven $ 90 fjerde ledd Det er ikke oppnevnt borevisor. Dersom den videre bobehandlingen avdekker behov for, og gir økonomisk grunnlag for å oppnevne borevisor vil det bli foreslått oppnevnelse på et senere tidspunkt. 5. NÆRMERE OM SIffTDNEREN Selskapets stift elsesdato Registrert i Foretaksregisteret t Aksjekapital Kr Selskapets aksjonærer Selskapets engasjement i andre virksomheter/selskap er Konsernforhold Styrets leder Aksionærer Andel Norsk Lotteridrift AS (org.nr \) I00o/o Christiania Leverandør AS (tidligere VIP Bingo AS) var ett av flere lignende selskaper som ble stiftet under moderselskapet Norsk Lotteridrift AS for å drive innen spill og lotterivirksomhet. Datterselskap av Norsk Lotteridrift AS Rafe Hasan, Etterstadsletta LL4, 0659 Oslo Ledelsens roller i øvrige selskaper Styreleder - Skjetten Senter Bingo AS org. nr Styreleder - fessheim Sentrums Bygg AS org.nr Styreleder - Økern Bingo AS org.nr 9BB L Styreleder og Daglig leder - Scandia Properties AS org. nr 892 L Styreleder - Scandia Næring AS org.nr L 366 Styreleder - Bar InvestAS org. nr /9

3 GRETTE Selskapets engasjement i andre virksomheter/selskaper Tidligere gj eldsforhandlinger og konkursbehandlinger Styreleder - Rosenborggata 1 B AS org.nr Styreleder - City Automatutleie AS org.nr 9BB Styreleder - Corona Invest AS org.nr Styreleder - City Bingo AS org.nr Styreleder - Norges Grossistsenter AS org.nr Styreleder - Unik Dagligvarer AS org.nr SLg Styreleder - Select Matsenter AS org.nr 997 L Styreleder - Corp Invest AS org.nr Styreleder - Skjetten Bingo AS org.nr Styreleder - Norges Grossistsenter AS org.nr Styreleder - Unik Dagligvarer AS org.nr Styreleder - Oslo Handelskompanie AS org.nr 992 L Styreleder - Norsk Lotteridrift AS org.nr Styreleder - Sentrum Bingodrift AS org.nr Styreleder - Ultra Matsenter AS org.nr Styreleder - Select Matsenter AS org.nr Styreleder - Norwegian Finance AS org.nr 997 4I4 500 Styreleder - Sagene Drift AS org,nr Styreleder - Lillestrøm Dagligvarer AS org.nr Styreleder - Norsk Detaljhandel AS org,nr Styreleder - Dagligvarespesialisten AS org.nr Styreleder - Global Property AS org.nr Styreleder - Scandia Properties AS org.nr pplyst ikke å ha engasjementer i andre selskaper Revisor Revisor fravalgt Reenskapsfører Styreleder - Lillestrøm Dagligvarer AS org.nr Styreleder - Select Matsenter AS org.nr L 740 Styreleder - Ultra Matsenter AS org.nr Styreleder - Unik Dagligvarer AS org.nr Styreleder - Norges Grossistsenter AS org.nr Styreleder - Skjetten Senter Bingo AS org. nr Styreleder - Jessheim Sentrums Bygg AS org.nr Styreleder - Økern Bingo AS org.nr 9BB Styreleder - Scandia Properties AS org.nr Styreleder - Scandia Næring AS org.nr Styreleder - Bar InvestAS org. nr Styreleder - Rosenborggata'J- B AS org.nr Styreleder - City Automatutleie AS org.nr 9BB Styreleder - Corona Invest AS org.nr Styreleder - City Bingo AS org.nr Styreleder - Sentrum Bingodrift AS org.nr Razi Ahmed, Økernveien Oslo 6. økonomiogforretningsførsel 6.1. Virksomheten Christiania Leverandør AS [tidligere VIP Bingo AS) var ett av flere lignende selskap som ble stiftet under moderselskapet Norsk Lotteridrift AS for å drive innen spill og lotterivirksomhet. De enkelte selskapene skulle tilby bingospill i egne lokaler. Strukturen ble begrunnet med at 3/9

4 man kan linke ulike bingospill sammen, og på den måten kunne man fordele eventuelle tap på ulike selskaper. I det videre ville man også kunne begrense risikoen til ett og ett selskap. Da den nye lovendringen for bingo kom i 20L2 gikk omsetningen kraftig ned, og i 2073 hadde selskapet ingen drift meldte foretaket oppløsning endret selskapet så navn og det vedtelitsfestede formålet til kjøp og salg av utstyr til varehandel og industri. På grunn av betalingsanmerkninger selskapet allerede hadde, fikk det imidlertid store problemer med å få på plass nødvendige leverandøravtaler og finansieringsavtaler. Det ble derfor aldri virkelig drift i selskapet slik tanken var etter det nye formålet L4 meldte selskapet på ny oppløsning. Awiklingen er ikke gjennomført. Styreleder anser selskapet for å ha vært insolvent allerede imai Regnskap og debitors økonomi Christiania Leverandør har vært regnskapspliktig etter følgende bestemmelser: Regnskapsloven flov av L7.juli 1998 nr 45) g 1-2 Ligningsloven flov av 13. juni 1980 nr 24) SS 4-2 og4-4 Bokføringsloven flov av nr 73) g L. Ärsregnskap Ärsregnskapet for 20L1er revidert og registrert mottatt av Regnskapsregisteret Det ble deretter vedtatt at selskapet ikke lenger var revisjonspliktig, og for 2072 og 20L3 førte selskapet regnskapet selv og leverte det inn elektronisk. Årsregnskap for 2013 og2}i}viser henholdsvis et negativ årsresultat på kr 595,- og et negativ årsresultat på kr Selskapets egenkapital var i 2013 negativt med kr 7 t6i 654,- ogi 20L2 negativ med kr ,-. Det hitsettes følgende nøkkeltall: RESULTAT INNTEKTER Sum inntekter 2BB 6T4 KOSTNADER Varekostnader Lønnskostnad Sum kostnader L Driftsresultat ÄRsREsurrnr sl6379 BATANSE EIENDELER Sum varige driftsmidler Sum varer Sum fordringer Sum omløpsmidler Sum eiendeler EK OG GIELD Aksjekapital Annen egenkapital Udekket tap -L r 50'J t9

5 GRETTE Sum egenkapital -Ll6l Sum kortsiltig gjeld 1^ Sum sield L SUM EK OG GJELD Bostyrer har tilskrevet revisor for å få opplyst om det er sendt nummererte brev til styret. Fra revisors beretning for 2017 og nummererte brev - nr. l- for 20I\ tas med: 1. Egenkapital og fortsatt drift "Med henvisning til selskapets årsregnskap for 2011 finner vi det nødvendig å presisere enkelte sentrale bestemmelser i relasjon til selskapets egenkapital, og påpeke at styret har handleplikt og plikt til å påse at selskapet har tilstrekkelig egenkapital" Selvangivelser Skatt øst har oppgitt at debitor har levert selvangivelse for 20L2. Selvangivelse for 2073 og 20L4 er ikke innlevert Skattetrekk og arbeidsgiveravgift Oslo kemnerkontor har oppgitt at debitor har innsendt terminoppgaver vedrørende skattetrekk og arbeidsgiveravgift tom. 4. termin Debitor har således overholdt plikten til innlevering av terminoppgaver. Kemnerkontoret har opplyst at debitor er registrert med straffegebyr grunnet manglende innlevering av selvangivelse på til sammen kr 253, med tillegg av renter og gebyrer Merverdiavgift Debitor har vært merverdiavgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven (lov av 19.juni 2009 nr 5B) S Skatt øst har opplyst at debitor ble registrert i avgiftsmanntallet med virkning fra og med 3. termin Debitor har levert omsetningsoppgaver til og med 4. termin 2014, hvoretter de ikke lenger har vært merverdiavgiftspliktige. Debitor har således overholdt plikten til innsendelse av oppgaver for beregning av merverdiavgift Regnskapsfører Debitors regnskapsfører var ved konkursåpning Razi Ahmed. Regnskapene har også tidligere værtført av Razi Ahmed. Regnskapene har vært ført elelrtronisk med skanning av bilag. Bostyrer har fått tilgang til regnskapssystemet Revisor Selskapet var ikke revisjonspliktig ved konkursåpning. Tidligere revisor har vært Vidi Revisjon AS. 6,3. Forretningslokaler Det er ikke opplyst at debitor eide eller leide forretningslokaler. 5/9

6 6.4. Andre leie- eller leasingavtaler Det er ikke opplyst at debitor hadde andre leie- eller leasingavtaler 6.5. Insolvenstidspunktet Insolvens foreligger når selskapets passiva overstiger verdien av aktiva og selskapet ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, forutsatt at betalingsudyktigheten ikke er av forbigående art. Bostyrer har ikke nødvendig informasjon til å angi konkret tidspunkt for når selskapet ble insolvent. Med grunnlag i selskapets reviderte årsregnskap for 2077, og her særlig sett hen til selskapets kortsiktige gjeld, kan det antas at selskapet ble insolvent våren ANSATTE 7.L. Ansettelsesforhold Debitor opplyser at det var ingen ansatte. lfølge NAV AA-registeret var det en ansatt per konkursåpning Oppsigelse av ansatte - informasion om dekningsmuligheter Boet har sendt oppsigelse til den ansatte samt orientert om arbeidstakers rettigheter i en konkursrammet virksomhet. Bostyrer har hittil ikke mottatt krav under lønnsgarantiordningen Utbetaling av lønn Boet har fått opplyst at lønn er utbetalt og at feriepenger for 20t3 er utbetalt. Etter 2013 har selskapet ifølge debitor ikke hatt noen ansatte. Når det gjelder arbeidsforhoìdet som ikke var opphørt per konkursåpning er det p.t. ikke mottatt søknad om lønnsgarantidekning. Boet har derfor ikke opplysninger om evt. utestående lønnskrav overfor vedkommende. B. BOETS EIENDELER OG økonomiske STILTING 8.1, Eiendeler Bostyrer har på vanlig måte foretatt en rutinemessig gjennomgang av tilgjengelig selskapsdokumentasjon for å kartlegge selskapets aktiva. Undersøkelsene, samt opplysninger fra debitor, danner grunnlag for registreringsprotokollen som følger vedlagt som bilag Driftstilbehør og varelager Debitor har opplyst at selskapet hadde verken driftstilbehør eller varelager 8.3. Bankinnskudd-kontantbeholdning Konkursdebitor hadde ved konku bankinnskudd: Bank Kontobetegnelse Kontonummer Saldo i kr DNB Bedriftskonto L ,00 DNB Skattetrekkskonto L ,52 Kontiene er sperret til fordel for boet. 6/9

7 GRETTE 8.4. Andre aktiva B.4.L Aksjer Boet er ikke kjent med at selskapet eier aksjer Utestående fordringer Boet er ikke blitt opplyst om at selskapet har noen utestående fordringer Motorvogn I følge statens vegvesen var konkursdebitor ikke eier av noen motorvogn Etablerte pant- og sikkerhetsstillelser Det er ikke registrert noen sikkerhetsstillelser/pantsettelse Mellomregning / lån til nærstående eller ansatte Det er på det nåværende tidspunkt ikke avdekket mellomregning eller nærstående/ansatte. Dette vil undersøkes i den videre bobehandling. lån til 8.7. Realisasion av eiendeler Boet er ikke opplyst om at selskapet har andre eiendeler som kan realiseres. B.B. Omstøtelige forhold Det er så langt i bobehandlingen ikke avdekket omstøtelige forhold, 8.9. Andre tilbakeføringskrav Etter aksjeloven $ 3-B må erverv av eiendeler, tjenester eller ytelser mot betaling fra selskapet til en av selskapets aksjeeiere, en aksjeeiers morselskap, nærstående til en aksjeeier eller dennes morselskap, et styremedlem eller daglig leder godkjennes av generalforsamlingen såfremt ytelsen har en verdi på mer enn en tidel av selskapets aksjekapital. Dersom slik godkjenning ikke foreligger, er ikke avtalen bindende for selskapet, med mindre unntaksbestemmelsene i aksjeloven S 3-B første ledd nr. 1-5 kommer til anvendelse. Ytelser gitt på bakgrunn av avtale som ikke binder selskapet kan kreves tilbakeført, jf. aksjeloven S 3-B tredje ledd. Bobehandlingen har hittil ikke avdekket disposisjoner hvor selskapets ytelse kan kreves tilbakeført, men bostyrer vil søke å klarlegge nærmere om det er foretatt disposisjoner som kan kreves tilbakeført Virksomhet etterkonkursåpning Det har ikke har vært virksomhet etter konkursåpning. 9. KREDITORENES STILLING 9.t. Anmeldte krav Det er så langt i bobehandlingen ikke anmeldt noen krav. Selskapets eneste kreditor ser ut til å være Norsk Lotteridrift AS faksjonær). Det er ikke mottatt krav fra aksjonæren. 7/9

8 9.2. Pådratteboomkostninger Pr. d.d. er det kun påløpt kostnader til dekning av bostyrers forsikring, gebyr ved omadressering av post og innhenting av informasjon fra VPS samt honorar til bostyrer Dekningsutsikter/akkord Det er foreløpig ikke grunnlag for å tro at det vil bli utbetalt dividende til aksjonæren Fordringsprøvelse Fordringsprøvelse vil kun finne sted dersom boet blir tilført midler som gjør det mulig å utbetale dividende til aksjonæren såfremt boet mottar en fordringsanmeldelse fra denne Ytterligereunderretningtilkreditorene Det vil sannsynligvis ikke bli utarbeidet flere innberetninger før bobehandlingen avsluttes. Eventuell årsredegjørelse og sluttinnberetning vil bli sendt til de kreditorer som melder krav i boet. 10. STRAFFBARE FORHOLD - KARANTENEBETTNGEDE FORHOTD - SANKSIONER Straffbareforhold Bobehandlingen har hittil ikke avdekket straffbare forhold. En nærmere gjennomgang av dette vil bli foretatt i den videre bobehandling. t0.z. Karantenebetingende forhold En nærmere gjennomgang av karantenebetingende forhold vil bli foretatt i den videre bobehandling Sanksioner overfor revisor Bobehandlingen har hittil ikke avdekket forhold som gir grunnlag for sanksjoner overfor selskapets revisor. IT. BOBEHANDLINGEN ll..l. Utførtbobehandling I bobehandlingens innledende faser ble vanlige tiltah slik som sperring av bankkonti, abonnementer, sikring av dokumenter m.v. foretatt på alminnelig måte. Standardbrev og forespørsler er utsendt. Innhentede opplysninger og dokumenter er gjennomgått. Bostyrer har hatt flere møter, e-postkommunikasjon og diverse telefonsamtaler med selskapets ledelse for en gjennomgang av virksomheten. Boet har foretatt en foreløpig gjennomgang av debitors disposisjoner forut for boåpningen med tanke på å avdekke eventuelle omstøtelige disposisjoner. Det er så langt ikke avdekket omstøtelige disposisjoner. En endelig gjennomgang og vurdering vil bli foretatt i den videre bobehandling Gienstående bobehandling - avslutning Den videre bobehandling vil bestå i gjennomgang av debitors økonomiske virksomhet for å avdekke eventuelle eiendeler samt mulige omstøtelige og straffbare forhold. Videre vil boet følge opp arbeid med lønnsgarantien. Dersom bobehandlingen ikke avdekker aktiva, 8/9

9 CRETTE omstøtelige eller straffbare forhold innen tre måneder, varsles det at bobehandlingen vil kunne foreslås innstilt i henhold til konkursloven $ 135. Retten vil orienteres innen tre måneder dersom bobehandlingen ikke er avsluttet innen den tid. D enn e innberetnin g og øvrig informasj on publiseres på www. grette.no. Oslo,24.juni 2015 bostyrer 9/9

10

11 CRETTE o slo BYFO GD EMBETE SAK NR. LS-LOO3Z 4KON- OBYF/I CHRISTIANIA LEVERANDøR AS, DETS KONKURSBO DEBITORERKLÆRING Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighet at opplysninger som er gitt i innberetningen av 24.juni 2015 vedrørende selskapets økonomiske forhold, herunder aktiva og passiva så langt undertegnede kjenner, er korrekte og uttømmende. feg er gjort kjent med konkursloven S 120 andre ledd vedrørende dette. Oslo, 25. juni 2015 Rafe Hasan styreleder

12

13 GRETTE kkl.ss B5.1og ifr. S B0 Re gi streri ngsforretning sak NR. 15 -LOO324KO N-OBYF/ 1, CHRISTIANIA LEVERANDøR AS, DETS KONKURSBO Fremlegges på 1. skiftesamling i boet, (S 78.1nr.3),7. iuli?ols, kl Skyldnerens eiendeler: Verdi: Skyldnerens underskrift : Bostyrerens underskrift : Rafe Hasan bsen

14

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-033 519KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Teie Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørenen

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

TIL OSLO BYFOGDEMBETE

TIL OSLO BYFOGDEMBETE i FEL.LESSKAP: Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep. 0030 Oslo lon Alrhui Reincarlien Tormod S. Christoffersen JnnGmnnenid Timm B. Haaland Beritlagmatin Anette E. Klafstad lohan VD Kongsvik Kalharinn Vig

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Aust-Agder tingrett Behandlende dommer: Alice Jervell Postboks 128 4801 Arendal.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik 3ii-ftG i Er /\ Tr r]r T rx Tt r /-\ rl' TL.T U) T;r T\ T] rfi ' Tr LT F t t{ill-llrrlrj I r\ t\ ft l K tr I i\ It\ tr ^ TIL I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 Bo nr. 07-065665KON-NOMO Kapital & Finans

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT Domstein ASA ("Domstein" eller "Selskapet") Org.nr. 960 756 932 Dette informasjonsdokumentet ("Informasjonsdokumentet") er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer Nullstill skjemaet før du lukker det Søknad om lønnsgarantidekning -melding av lønnskrav m.v. til konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Blanketten fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer.

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 Page 1 of 11 Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-03-04 PUBLISERT: Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Enestyres og daglig leders

Detaljer

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Nr. 2/2009 15. årgang Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

Kursdokumentasjon 2010

Kursdokumentasjon 2010 Kursdokumentasjon 2010 Forretningsjus 2010 - Avtaler og rettsstoff du bør kjenne Advokat Harald F. Strandenæs Advokat Øystein Olaussen Advokatfirmaet Strandenæs MNA 1 Hovedlinjer 1 Hvilke avtaler,,p protokoller,

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS Konkursrådet Ansatt i virksomhet som går konkurs Hvis en bedrift ikke har nok midler til å betale alle kreditorene sine kan den slås konkurs. Alle bedriftens eiendeler blir gjort om i penger. Hovedformålet

Detaljer

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Lunsjmøte Ryfylke Næringshage, fredag 4. mai 2012 Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Advokat Ingebjørg Voster Nyheter Kontor: Stavanger, Finnøy, Jørpeland Aksjelovens hovedkapitler Utvalgte tema

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2012-18. årgang Tema Juss i krisetider Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 13 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. JUNI 2015 FOR ECOHZ AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. JUNI 2015 FOR ECOHZ AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. JUNI 2015 FOR ECOHZ AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer