GRETTE L. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN 2. SETSKAPSINFORMASION. TIt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRETTE L. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN 2. SETSKAPSINFORMASION. TIt"

Transkript

1 GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 11. april2013 INNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE sak NR KON-OBYF/2: EKSPRESS RENS NUF, DETS KONKURSBO L. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN Mottaker av denne innberetning 0slo Debitor v leder kreditorer Skatt st Oslo kemnerkontor I 2. SETSKAPSINFORMASION Konkursdebitor Registrert Vedtektsfestet formål Rens NUF en slo Vaskeri- renserivirksomhet vI Advokatfi rmaet GRETTE DA Postboks 1397 Vika, N-0114 Osto Adresse: Filipstad Brygge 2 Tlf; Faks:223400O1 Orgnr. NO MVA

2 3. KONKURSEN Rettsgrunnlag Oslo byfogdembetes kjennelse av 20. mars 2013 kl12:15 Fristdag 6. mars 2013 Frist for fordringsanmeldelser 24. april2073 Gjeldsgrunnlag Gjelden er opplyst til å være kr ,35 Første skiftesamling torsdag 11. april 2013 kl 1000 i rettssal 617 i Oslo byfogdembetes lokaler i Oslo Tinghus, C.J. Hambros Oslo +. BOBESTYRELSEN Postadresse Filipstad Brygge 2, Postboks 1397 Vika, Oslo Telefon 3 t uu ut.t, Telefaks ', ' Borevisor foreslås oppnevnt etter I Det er ikke oppnevnt borevisor, Dersom den viciere konkursloven $ 90 fierde ledd ' bobehandling avdekker behov for borevisor vil det bli :, foreslåttpåetseneretidsnunkt. : 5. NÆRMERE om SKTTDNEREN Registrert i Foretaksregisteret I 29. ol tober 20\1' Selskapets aksionærer Selskapets engasjement i andre virksomheter /selskap er Konsernforhold SWrets leder Varamedlem Daglig leder ets stiftelsesdato Ledelsens roller i øvrige selskaper Tidligere gjeldsforhandlinger konkursbehandlinger 29. oktober 2077 Shahid Mahmood Opplyst ikke å ha engasjement i andre virksomheter/s elskap er Nei Shahid Mahmood Mobena Hussain Shahid Mahmood The Champion Bud Service og Import og Eksport Mrhmnnrl fôro nr 9-Ol Á-q,2 Á-É,)\ tv h! vr. tr rrl, Styreleder har vært involvert i konkursbehandling i HRL - Hotel, Restaurant & Launery, hvor han var daglig leder økonomiogforretningsførsel 6.1. Virksomheten Virksomheten har drevet vaskeri- og renserivirksomhet fra sine forretningslokaler i Frysjaveien 35, 0BB4 Oslo. Basert på de opplysninger boet hittil har blitt forelagt, kan boet ikke se at foretaket har hatt virksomhet av annen karakter.,årsaken til at selskapet ble begjært konkurs er manglende innbetaling av merverdiavgift for 6. termin 20'J,'1,, og debitor har selv , 2le

3 GRETTE ikke motsatt seg åpning av konkurs. VÍdere har debitor erkjent at selskapet ikke lenger kunne gjøre opp sine forpliktelser. Et viktig moment i forbindelse med Ekspress rens NUF er at virksomhetens innhold ble overdratt 1. mars Det er selskapets eiendeler (virksomhetsoverdragelse) som ble overdratt, ikke aksjene i selskapet. Overdragelsen skjedde til Mobena Hussain, som senere opprettet selskapet Nye Ekspressrens AS [org. nr ). På denne bakgrunn, noe som vil fremgå i den videre redegjørelsen, har det vært få eiendeler i boet, Boet har undersøkt realitetene bak overdragelsen da virksomhetens innhold skjedde til varamedlemmet i styret i Ekspress rens NUF. Grunnet at selskapet må vurderes etter engelsk rett kommer ikke aksjelovens bestemmelser om avtaler mellom selskapet og medlemmer av selskapets ledelse til anvendelse. Styreleder i Ekspress Rens NUF, Shahid Mahmood, har bekreftet at han ikke har noen roller i selskapet virksomheten ble overdratl til. Dette støttes av informasjonen tilgjengelig i Brønnøysundregisteret. Det kan imidlertid ikke bekreftes hvorvidt Mahmood er aksjonær i Nye Ekspressrens AS, men Mahmood selv har opplyst boet om at han ikke har noen roller. Selve avtalen har også reist enkelte spørsmål for boet. For det førshe hvorvidt all selskapets innmat skal være omfattet av overdragelsen. Avtalen er underkastet en objektiv fortolkning der virksomhetens forpliktelse og rettighet etter leieavtalen med Otto Karud Gård AS blir overdratt, i tillegg blir goodwill og en liste over renserirelaterte maskiner overdratt ftil tross for at de er oppgitt å være defektej. Avtalen fremstår objelitivt sett å ha som formål å overdra maskiner m.m. Et annet spørsmål i tilknytning til overdragelsen er metoden for verdsettelse av kjøpesummen. Boet må komme nærmere tilbake til hvorvidt denne utgjør reell verdi Regnskap og debitors Økonomi Selskapet har vært regnskapspliktig etter følgende bestemmelser: Regnskapsloven (lov av 77.juli 1998 nr 45) $ 1-2 Ligningsloven flov av 13. juni 1980 nr 24) SS 4-2 og4-4 Bokføringsloven fiov av L9.\I.2004 nr 73) $ Ärsregnskap ^Ä,rsregnskapene for 20LL er revidert og registrert mottatt av Regnskapsregisteret 4. september Revidert årsregnskap for 2011 viser henholdsvis et positivt årsresultat på kr ,-. Selskapets egenkapital var i 2011 positiv med kr 145 0BB,-. Det hitsettes følgende nøkkeltall: RESULTAT 20Ll INNTEKTER 2BB 039 Sum inntekter KOSTNADER Annen driftskostnad Sum kostnader Driftsresultat ÅRsREsurrnr l /e

4 BATANSE EIENDELER Sum varige driftsmidler Ikke oppgitt Sum varer Ikke oppgitt Sum fordringer Sum bankinnskudd, LzB 487 kontanter e.l. Sum L Sum eiendeler EK OG GJELD Innskutt Annen Udekket ital Ikke Sum t Sum r Kortsiktiggield, Leverandørgjeld, , I Betalbar skatt 67268' Annen Sum eld Sum t2 459 tt SUM EK OG GJELD 145 0BB Selvangivelser Skatt øst har oppgitt at debitor har levert selvangivelse for 20L7. Selvangivelse for øwige är er ikke innlevert basert på de opplysninger boet har fått, Boet har heller ikke fått tilsendt flere årsregnskaper til tross for flere henvendelser til styreleder om dette, Skattetrekk og arbeidsgiveravgift Boet har pr. i dag fått opplyst følgende av Oslo kemnerkontor angående hvorvidt debitor har innsendt terminoppgaver vedrørende skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Styreleder kunne ikke erindre hvor meget som var betalt i lønn til ansatte. Av kravene boet hittil har mottatt fremgår det at det kreves dekning for restskart for 2077 og 2012, samt utskrevet forskuddsskatt for Kemnerkontoret har opplyst at debitor er registrert med restanser grunnet manglende skattetrekk på tii sammen kr ,- medtillegg av renter og gebyrer. Boet kan med bakgrunn i forholdene omkring ansettelsene, og det manglende regnskapet for 20L2, ikke angi en konklusjon for hvorvidt debitor har oppf,dt sin plikt til å foreta forskuddstrekk etter skattebetalingsloven flov av 17. juni 2005 nr sktbl.) kapittel 5, herunder at midlene avsettes på særskilt skattetrekkskonto jf. sktbl. S Forholdet kan være straffbart etter sl :tbl. S Boet er kjent med at debitor har opprettet en skattetrekkskonto i DNB Bank ASA, men har foreløpig kun mottatt kontoutskrift for de siste 3 måneder. Boet vil tilskrive DNB Bank ASA for ytterligere informasj on t 4/e

5 D a ì. CRETTE Merverdiavgift Debitor har vært merverdiavgiftspliktig etter merverdiavgifuloven Qov av 19.juni 2009 nr 58) S 15-L. Boet har ikke blitt opplyst om en konkret dato for når debitor ble registrert i avgiftsmanntallet. Det fremgår likevel av konkursbegjæringen til Skatt Øst at sþldig merverdiavgiftgjeldertermin nr , nr. 120L2,nr.22072,nr ognr DeT er ikke opplyst hvorvidt debitor har innlevert de resterende oppgaver. Debitor har således ikke overholdt plikten til innsendelse av oppgaver for beregning av merverdiavgift for de nevnte terminer. Debitor er registrert med restanser for 6. termin 2077 og termin 2012 med til sammen kr ,- med tillegg av renter og gebyrer Regnskapsfører Debitors regnskapsfører var ved konkursåpning styrelederen [Shahid Mahmood) i fiølge styrelederen selv. Regnskapene har vært ført av debitor i hele virksomhetens levetid. Dette awiker fra informasjonen i firmaets næringsoppgave der det er opplyst at firmaet hadde ekstern regnskapsfører, 6.3. Forretningslokaler Debitor leiet et forretningslokale i Frysjaveien 35, 0B84 Oslo. På beslagstiden var leieavtalen overdratt til Hussain, som et ledd i virksomhetsoverdragelsen. Avtalen om overdragelse ble undertegnet 1, mars For ordens sþld har boet meddelt ikke-inntreden i avtalen Andre leie- eller leasingavtaler Det er ikke opplyst at debitor hadde andre leie- eller leasingavtaler Insolvenstidspunktet Insolvens foreligger når selskapets passiva overstiger verdien av aktiva og selskapet ikke lenger er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, forutsatt at betalingsudyktigheten ikke er av forbigående art. Bostyrer har ikke nødvendig informasjon til å angi konkret tidspunì<t for når selskapet ble insolvent, Med grunnlag i selskapets reviderte årsregnskap for 20L1, og her særlig sett hen til selskapets kortsilrtige gjeld, kan det antas at selskapet ble insolvent i slutten av år 2012 eller begynnelsen av år ANSATTE 7.1. Ansettelsesforhold Debitor opplyser at det ved tidspunktet for åpning av konkurs var 2 ansatte i selskapet: Shahid Mahmood selv og Tschavent Machmant. I møte med styreleder i Ekspress Rens NUF kom det frem nye opplysninger i tilknytning til ansatte i virksomheten. Styreleder opplyste om at det i tillegg hadde vært ansatt 2-3 ekstrahjelper. I følge arbeidstakerregisteret hadde selskapet ingen ansatte. Det foreligger således et awik mellom falrtiske ansettelsesforhold og det som er registrert i arbeidstakerre gisteret. Boet har bedt debitor fremlegge dokumentasjon i form av ansettelsesavtaler. I møtet med styreleder i Ekspress Rens NUF uttalte styrelederen at det ikke hadde vært utarbeidet ansettelsesavtaler for noen ansatte Oppsigelse av ansatte - informasion om dekningsmuligheter Boet har fått opplyst at ingen av de ansatte skulle være ansatt i Nye Ekspressrens AS (virksomhet opprettet av Mobena Hussain, som virksomheten ble overdratt tilj. Boet har s/e

6 vurdert forholdet, og har på det grunnlag besluttet å sende oppsigelser til samtlige av selskapets 2 ansatte boet pr. i dag er opplyst om. Pr. i dag har boet ikke mottatt opplysninger om hvem de 3 el strahjelpene var. Boet er videre opplyst om at ingen av ekstrahjelpene mottok lønn over frikortgrensen. Bostyrer har hittil ikke motlatt krav under lønnsgarantiordningen Utbetaling av lønn Boet har ikke fått opplysninger av debitor om hvor mye som er utbetalt i ìønn. I møtet kunne debitor ikke huske detaljer omkring lønnsutbetalinger mv. Styreleder skulle derfor ettersende regnskapenelor Pr. i dag er dette ikke oversendtboet. 8. BOETS EIENDELER OG økonomiske STITLING 8.1. Eiendeler Bostyrer har på vanlig måte foretatt en rutinemessig gjennomgang av tilgjengelig selskapsdokumentasjon for å kartlegge selskapets aktiva. Undersøkelsene, samt opplysninger fra- detritor, danner grunnlag for registreringsprotokollen som følger vecilagt som bilag Driftstilbehør og varelager Grunnet virksomhetsoverdragelsen er det ikke driftstilbehør eller varelager, basert på kunnskap kjent for boet, intet som kan omsettes av boet. 8,3. Bankinnskudd-kontantbeholdning Konkursdebitor hadde ved konkursåpning følgende bankinnskudd: Bank else Kontonummer Saldo i kr DnB BankASA Bedriftskonto , 20 5r7 2 DnB BankASA Skattetrekkskonto Utenlandske bankinnskudd Ukjent for boet Ukjent for boet ,- i Samlet bankinnskudd pr. konkursåpning i norske konti utgjorde kr ,,22 hvorav kr 0,- er innskudd på skattetrekkskonto, I tillegg ttgjør kontantbeholdningen kr 0,- basert på opplysninger boet har hittil i behandlingen. I næringsoppgaven er det oppgitt en post for innskudd i innenlandske og utenlandske banker. Styreleder fremholder at det ikke eksisterer en utenlandsk bankkonto. Boet har forsøkt å forhørtseg med Skatteetaten om det foreligger opplysninger om dette der, uten at forholdet ble avklart. Grunnet manglende selvangivelse eller regnskap for 20L2 kan ikke boet ta stilling til om hele innskuddet er tapt eller ikke. Hvorvidt dette skulle foreligge vil boet eventuelt komme tilbake til Andre aktiva Aksjer Boet er ikke kjent med at selskapet eier aksjer Utestående fordringer Det fremgår av balansen i årsregnskapet for 207! at Ekspress Rens NUF hadde utestående kundefordringer på kr ,-. Boet er ikke blitt opplyst om at selskapet har øvrige utestående fordringer. Da boet fremdeles ikke er forelagt årsregnskapet for 2012 er det derfor vanskelig å fastslå, på det nåværende tidspunþ hvorvidt selskapet hadde utestående kundefordringer r 6/e

7 CRETTE Styreleder Shahid Mahmood opplyste i møte med boet at det ikke forelå utestående fordringer på konkursåpningstidspunktet Motorvogn I følge Statens vegvesen var konkursdebitor ikke eier av motorvogner pr. ko nkursåp ningstidspunktet Etablerte pant- og sikkerhetsstillelser Det er ikke registrert følgende sikkerhetsstillelser/pantsettelser i henhold til offentlige registre, og opplysninger gjort þent for boet, Boet har så langt ikke funnet grunnlag for legalpant for boomkostninger Mellomregning / lån til nærstående eller ansatte Det er på det nåværende tidspunkt ikke avdekket mellomregning eller lån til nærstående/ansatte. Dette vil undersøkes i den videre bobehandling, 8.6. Realisasjon av eiendeler Boet er ikke opplyst om at selskapet har andre eiendeler som kan realiseres. Dette har sin bakgrunn i overdragelsen som skjedde pr, 1. mars 201, Omstøteligeforhold Det er så langt i bobehandlingen avdekket enkelte mulig omstøtelige forhold. Skatt Øst tok den 14. februar 2013 utleggspant i innskudd på debitors bankkonto, kr 5 1,17,- [det opprinnelige kravet fra Skatt Øst utgjorde ,-).I henhold til dekningsloven S 5-8 har en panterett stiftet ved utlegg innenfor denne 3-månedersfristen Íngen rettsvirkning overfor boet, Av debitors kontoutskrifter fremgår det også enkelte transaksjoner som kan være å anse som omstøtelige. Boet vil komme nærmere tilbake til dette etter en nærmere vurdering av forholdene er foretatt. B.B. Andre tilbakeføringskrav Da selskapet er stiftet i Storbritannia kommer ikke aksjelovens tilbakeføringsbestemmelser, eller øvrige bestemmelser, til anvendelse Virksomhetetterkonkursåpning Det har ikke vært virksomhet i Ekspress Rens NUF etter konkursåpning. Den nye virksomheten Nye Ekspressrens AS har derimot virksomhet i de nye lokalene pr. i dag. 9. KREDITORENES STILLING 9.L Anmeldte krav Det er så langt i bobehandlingen registrert 10 fordringer. Fordringene er ikke prøvet og fordeler seg slik: Anmeldte fordringer Beløp i kr Fortrinnsberettigede fordringer av annen klasse ,00 Alminnelige ko nkursfordringer ,35 Etterprioriterte fordringer ,00 Sum ,35 Selskapets største kreditor ser ut til å være Skatt Øst. På bakgrunn av de anmeldte fordringer, sammenholdt med de opplysninger bostyrer har fått fra selskapets ledelse, kan det antas at selskapets totale gjeld beløper seg til ca. kr , , 7/e

8 9.2. Pådratteboomkostninger Pr. d.d. er det kun påiøpt kostnader til dekning av bostyrers forsikring, gebyr ved omadressering av post og innhenting av informasjon fra VPS samt honorar til bostyrer Dekningsutsikter/akkord Det er foreløpig ikke grunnlag for å tro at det vil bli utbetalt dividende til kreditorene Fordringsprøvelse Foreløpig er ingen av de meldte fordringene prøvet. Fordringsprøvelse vil kun finne sted dersom boet blir tilførl midler som gjør det mulig å utbetale dividende til kreditorene. Kreditorer som ønsker nærmere orientering om anmeldte fordringer bes kontakte bostyrer' 9.5. Ytterligere underretningtilkreditorene Det vil sannsynligvis ikke bli utarbeidet flere innberetninger før bobehandlingen avsluttes, Eventuell årsredegjørelse og sluttinnberetning vil bli sendt til de kreditorer som har meldt krav i boet, 10. STRAFFBARE FORHOLD - KARANTENEBETINGEDE FORHOLD. SANKSJONER Straffbare forhold Bobehandlingen har hittil ikke avdekket straffbare forhold. En nærmere gjennomgang av dette vil bli foretatt i den videre bobehandling. 1O,2, Karantenebetingende forhold Bobehandlingen har hittil ikke avdekket karantenebetingende forhold. En nærmere gjennomgang av dette vil bli foretatt i den videre bobehandling' tl. BOBEHANDLINGEN LL.l. Utførtbobehandling I bobehandlingens innledende faser ble vanlige strakstiltah slik som sperring av bankkonti, abonnementer, sikring av dokumenter m.v. foretatt på alminnelig måte. Standardbrev og forespørsler er utsendt. Innhentede opplysninger og dokumenter er gjennomgått' Bostyrer har hatt ett møte, e-postkommunikasjon og diverse telefonsamtaler med selskapets ledelse for en gjennomgang av virksomheten, Debitor var i utlandet de første 14 dagene, og boet fikk først etablert et møte med han B. april Det meste av kontakten med debitor i de innledende faser av konkursen har på bakgrunn av dette skjedd via telefon' Boet har innhentet opplysninger om debitors forretningslokaler, og har orientert utleier om at boet ikke ønsker å tre inn i leieavtalen. Forpliktelsen etter leieavtalen ble også overdratt til Mobena Hussain 1. mars 2013, Boet orienterte for ordens sþld om ikke-inntreden' Det foreligger ikke ansettelsesforhold ifølge arbeidstakerregisteret. Debitor har opplyst om at selskapet hadde 4-5 ansatte, han selv og Tschavant Machmant. I tillegg var det 2-3 tilkallingsansatte. Basert på de opplysninger boet har fått av debitor oversteg ingen av disse ansatte beløpsmessig frikortgrensen. I møtet opplyste han at det ikke forelå arbeidskontrakter for noen av arbeidstakerne. Boet har sendt oppsigelse til de ansatte og opplyst dem om deres rettigheter som arbeidstakere i konkurs. Boet har foretatt en foreløpig gjennomgang av debitors disposisjoner forut for boåpningen med tanke på å avdekke eventuelle omstøtelige disposisjoner. Det er så langt ikke avdekket L B/e

9 CRETTE omstøtelige disposisjoner. En endelig gjennomgang og vurdering vil bli foretatt i den videre bobehandling, LL.z. Gienstående bobehandling - avslutning Den videre bobehandling vil bestå i gjennomgang av debitors økonomiske virksomhet for å avdekke eventuelle eiendeler samt mulige omstøtelige og straffbare forhold. Dersom bobehandlingen ikke avdekker aktiva, omstøtelige eller straffbare forhold innen tre måneder, varsles det at bobehandlingen vil kunne foreslås innstilt i henhold til konkursloven S 135. Retten vil orienteres innen tre måneder dersom bobehandlingen ikke er avsluttet innen den tid. Denne innberetnin g og øwig informasj on publiseres på Oslo, 11. april 2013 bs.bj b bsen e/e

10

11 GRETTE osto BYFOGDEMBETE SAK KON-OBYF /2 Ekspress Rens Ltd, dets konkursbo DEBITORERKLÆRING Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighet at opplysninger som er gitt innberetningen av 11. april 2013 vedrørende selskapets økonomiske forhold, herunder aktiva og passiva så langt undertegnede kjenner er korrel<te og uttømmende. feg er gjort kjent med konkurslovens S 120 andre ledd vedrørende dette. Oslo, 11. april 2013 Shahid Styreleder, Eks od Rens Ltd NUF

12

13 lúl.ss 85.1og ifr. s 80 Re gistrerl ngsforretnln g sak NR" KON-OBYF/2 Ekspress Rens Ltd, dets konkursbo Fremlegges på 1. skiftesamling i boet (S 78.1nr.3), 11. april2013 kt 10:00 Sþldnerens eiendeler: Verdi: DNB bankasa DNB bankasa Bedriftskonto Kr2O511-,22 Skattetrekkskonto I5O Kr 0,0O Boet har på det nåværende tidspunlrt ikke funnet annen aktiva eller eiendeler å ta beslag i. Os o, Sþldnerens underskrift : Bostyrerens underslrrift : Shahid I bsen

14

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. 0slo byfogdembete Debitor v/styrets leder. Samtliee kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. 0slo byfogdembete Debitor v/styrets leder. Samtliee kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 17. oktober 2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L3-I34B26KON-OBYF/2: MITANO MøBLER AS, DETS TVANGSOPPLøSNINGSBO - orc.nr. 994L46300

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-033 519KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursreqisteret i Brønnøysund

INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursreqisteret i Brønnøysund GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. april 2013 INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. l3-o377 O4KON-OBYF / l= 2YOU FRISøR AS, DETS KONKURSBO I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. juni 2015 INNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. ls -LOO3?4KON -OBYF/ 1 : CHRISTIANIA LEVERAND ør AS, DETS KONKURSBO I, ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets leder Samtliee kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets leder Samtliee kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo,6. juli 2015 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAKNR. L5-O93666KON-OBYF/2: EKSKLUSryE BYGGAS, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursresisteret i Brønnøysund SENTRUM BINGODRIFT AS. Lotteri og totalisatorspill

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursresisteret i Brønnøysund SENTRUM BINGODRIFT AS. Lotteri og totalisatorspill Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo,24.juni 201-5 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE saknr. L5-O9BO72KON-OBYF/1: SENTRUM BINGODRIFT AS, DETS KONKURSBO L. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsqaranti TA BOLIGFINANS AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsqaranti TA BOLIGFINANS AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo,24. mars 2015 Ansvarìig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. [4-I3B944KON-OBYF /2:TA BOLIGFINANS

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. Konkursdebitor Autorisert Regnskap & Consulting AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. Konkursdebitor Autorisert Regnskap & Consulting AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 7. november 2013 Ansvarlig partner: Jacob S, Bjønness-Jacobsen SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE sak NR. L2-L7B445KON-OBYF/2 AUTORISERT

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. september 2010 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE AS, DETS KONKURSBO. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE AS, DETS KONKURSBO. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 28. august 2013 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-f acobsen SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE sak NR. L3-LI4263KON-OBYF /zimlnc AS, DETS

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 30. august 2013 SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAKNR. I3-10!467KON-OBYF/2: VATAN DETALI AS, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT I K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN...4 II IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. april 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Teie Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørenen

Detaljer

S O M M E R N E S. Oslo, den 14. september 2012 INNBERETNING NR. 3 (ÅRSREDEGJØRELSE) TIL ASKER OG BÆRUM TINGRETT I SAK NR. 10-069810KON-AHER/2:

S O M M E R N E S. Oslo, den 14. september 2012 INNBERETNING NR. 3 (ÅRSREDEGJØRELSE) TIL ASKER OG BÆRUM TINGRETT I SAK NR. 10-069810KON-AHER/2: RO S O M M E R N E S ADVOKATFIRMA DA RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald A m undsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 O slo, N orw ay T lf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-m ail: m a il@ ro so

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138771KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY TEAM CONSTRUCTION AS, ORG. NR. 995 265 257 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-138771KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY TEAM CONSTRUCTION AS, ORG. NR. 995 265 257 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

MIDLERTIDIG INNERETNING

MIDLERTIDIG INNERETNING Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Terje Skåland Advokat Hilde Larmerd Advokat Kitt Moss Søreen Advjlm. Ole Spere Advjlm. Margretbe

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-148034KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: OB KRISTIANSAND AS, ORG. NR. 996 013 030 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 14-148034KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: OB KRISTIANSAND AS, ORG. NR. 996 013 030 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS MIDLERTIDIG INNERETNING TIL ØVR ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 06-007870KON-OVRO JIM ALEKSANDER WOLDEN.

Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS MIDLERTIDIG INNERETNING TIL ØVR ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 06-007870KON-OVRO JIM ALEKSANDER WOLDEN. Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Geir Langhelle Advokat Tom Carsten Troberg Advokat Lars Baklund Advokat Anne jahr Advjlm. Hilde Larmerud Advjlm.jostein

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Teije Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørensen Advokatjohn Arne Dalby Advokat Ole Spen-e Advokat

Detaljer

KONKURSBO NR. 13-072590KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: INDRIDI THORDUR OLAFSSON, F. 160453 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 13-072590KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: INDRIDI THORDUR OLAFSSON, F. 160453 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Ben Fegran Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung Søndervik

Detaljer