INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursreqisteret i Brønnøysund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursreqisteret i Brønnøysund"

Transkript

1 GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. april 2013 INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. l3-o377 O4KON-OBYF / l= 2YOU FRISøR AS, DETS KONKURSBO I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN Mottaker av denne innberetning Oslo byfogdembete Debitor v/styrets leder Samtlise kreditorer Skatt Øst Oslo kemnerkontor Konkursreqisteret i Brønnøysund 2. SETSKAPSTNFORMASION Konkursdebitor Organisasjonsnummer Registrert forretningsadresse Endring av adresse Vedtektsfestet formål 2you Frisør AS Hoffsveien 20, OSLO Observatoriegata 77, 0254 OSLO Frisering og annen skjønnhetspleie og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette vS Advokatfirmaet GRETTE DA Postboks 1397 Vlka, N slo Adresse: Fltlpstad Brygge 2 Tlf: Faks: rgnr. N MVA

2 CRETTE 3. KONKURSEN Rettsgrunnlag Oslo byfogdembetes kjennelse av 15. mars 2013 ki.09:35 Fristdag 28. februar 2013 Frist for fordringsanmeldelser 79. april?013 Gjeldsgrunnlag Oppbudsbegiæring innkommet retten 28. februar 2013 Første skiftesamling 4. april 2013 kl 10:00 i rettssal 627 i Oslo tinghus, C.l. Hambros plass 4, Oslo 4. BOBESTYRELSEN Oppnevnt bostyrer Advokatfirma Postadresse Telefon Telefaks zz E-post Kreditorutvalgsmedlem foreslås oppnevnt etter konkurslovens $ 83 Borevisor foreslås oppnevnt etter konkursloven S 90 fierde ledd Advokat Marit Elisabeth Bolstad Advokatfirmaet Grette DA Filipstad Brygge 2, Postboks 1397 Vika,0114 Oslo Bjørg Engen, Lindorff AS, Postboks 7055,3007 Drammen bi Foreløpig ikke oppnevnt 5. NÆRMERE om SKTTDNEREN Selskapets stift elsesdato 25. januar 20L2 Registrert i Foretaksregisteret 10. mars 2012 Aksjekapital Aksjekapitalen er registrert med kr 30,000. Aksjekapitalen er registrert fullt innbetalt. Vedtatt emisjon på kr , hvorav overkursfond stort kr Selskapets aksjonærer Før emisjon: Caroline Leithe Slåtteli: L00 o/o Etter emisjon: Dennis Holding AS 50 %0, Caroline Leithe slåneli 50 % Selskapets engasjement i andre Opplyst ikke å ha engasjement i andre virksomheter /selskap er virksomheter/s elskaper Styrets leder Bernhard Bentzen [valgt) Caroline Leithe Slåtteli lreeistrert) SWremedlem Caroline Leithe Slåtteli (valgt) Varamedlem Hanne Slåtteli, Eirik Helge Slåtteli Daelie leder Ledelsens roller i øwige selskaper Bernhard Berntzen: se tabell nedenfor. Caroline Leithe Slåtteli er opplyst ikke å ha roller i andre virksomheter/selskaper. Tidligere gj eldsforhandlinger og konkursbehandlinger Bernhard Berntzen har vært styremedlem i Prosjekt Montering AS [org. nr ), fratrådte 13. mars 2008, og selskapet ble tvangsoppløst den B. oktober Caroline Leithe Slåtteli er opplyst ikke å ha vært involvert i tidligere gjeldsforhandlinger og konkursbehandlinger. 2/7

3 CRETTE Bernhard Berntzens roller i øvrige selskaper: Selskap Org. nr. Rolle(r) Dennis Holdine AS Styrets leder, daglig leder Norlist AS leder, erson Norgestre Berqen AS Styrets leder, daglig leder Nor Modul AS Mdf Profiler AS I33 Styrets leder, kontaktperson 6. økonomiogforretningsførsel 6.1. Virksomheten Virksomheten har bestått i at selskapets representant har reist rundt i større selskaper for å utøve frisørtjenester. Virksomheten startet våren 2072 efter en kampanje med flyers etc., og fortsatte utover høsten til i oktober, hvoretter virksomheten ble innstilt..årsaken til dette var at kundegrunnlaget var for lite. Selskapet hadde flere potensielle kunder, og var nesten i mål med flere avtaler, men disse materialiserte seg ikke. Den 16. mars 2012 ble Bernhard Berntzen valgt som styreleder, og hans selskap Dennis Holding AS ble ved emisjon samme dag eier av 50 o/o av aksjene i2you Frisør AS. Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt i lokalene til advokatfirmaet Steenstrup Stordrange i Oslo. Bakgrunnen for emisjonen var at Berntzen skulle bidra til at selskapet kunne lykkes i oppstartfasen, Det er p.t. uklart hvorvidt emisjonsbeløpet er innbetalt. Kapitalforhøyelsen og I meldingen om nytt styre ble ikke sendt til Foretaksregisteret, 6.2. Regnskap og debitors økonomi Selskapet har vært regnskapspliktig etter følgende bestemmelser: Regnskapsloven flov av 77.juli 1998 nr 45) $ 1-2 Ligningsloven flov av l-3. juni 1980 nr 24) SS 4-2 og4-4 Bokføringsloven flov av nr 73) $ Ärsregnskap Selskapet har ikke utferdiget eller levert årsregnskap Selvangivelser Selskapet har ikke levert selvangivelse for 20! Skattetrekkog arbeidsgiveravgift Debitor har ikke sendt inn terminoppgaver vedrørende skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Basert på bostyrers foreløpige gjennomgang av debitors bankutskrifter har det vært utbetalt lønn, og debitor har således ikke overholdt pliliten til innlevering av terminoppgaver. Debitor har heller ikke opp$zlt sin plikt til å foreta forskuddstrekk etter skattebetalingsloven (lov av 17, juni 2005 nr sktbl.) kapittel 5, herunder at midlene avsettes på særskilt skattetrekkskonto jf. sktbl. S Forholdet kan være straffbart etter sktbl. S 1B-1, og vil bli undersøkt nærmere. 3/7

4 GRETTE Merverdiavgift Debitor har drevet merverdiavgiftspliktig virksomhet, se merverdiavgiftsloven flov av 19. juni 2009 nr 58) S Debitor er ikke registrert i avgiftsmanntallet, og har heller ikke levert omsetningsoppgaver, men det er foreløpig uklart om beløpsgrensen for omsetning (kr ,- pr. år) er nådd Regnskapsf6rer Debitors regnskapsfører var ved konkursåpning Fredriksen Regnskapsservice AS [org. nr, I), Gladengveien 38, 0661 OSLO. Selskapets regnskaper og bilag ble levert retten sammen med oppbudsbegjæringen. Bostyrer har mottatt bilagene, og arbeider med å gjennomgå disse Revisor Selskapet har vært unntatt revisjonsplikt jf. aksjeloven $ , Forretningslokaler Det er ikke opplyst at debitor eide eller leide forretningslokaler. 6.4, Andre leie- eller leasingavtaler Debitor hadde etter det opplyste inngått leasingavtale for betalingsterminal med mobiltelefonabonnement med Tellix AS / Ikano Finans AB. Boet har rett til å tre inn i leasingavtalen, og har derfor vurdert den økonomiske hensiktsmessigheten av slik inntredelse. Det vil ikke være regningssvarende for boet å tre inn i leasing, og bostyrer har for ordens sþld meddelt ikke-inntreden i avtalen Insolvenstidspunktet Insolvens foreligger når selskapets passiva overstiger verdien av aktiva og selskapet ikke lenger er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, forutsatt at betalingsudyktigheten ikke er av forbigående art. Bostyrer har p.t. ikke nødvendig informasjon til å angi konkret tidspunkt for når selskapet ble insolvent. 7. ANSATTE 7.1, Ansettelsesforhold Debitor opplyser at det ved konkursåpning ikke var ansatte i selskapet. I følge arbeidstakerregisteret hadde selskapet ingen ansatte Oppsigelse av ansatte - informasion om dekningsmuligheter Bostyrer har for ordens sþld sendt oppsigelser til de to personer som det av selskapets kontoutskrifter fremgår har mottatt lønn fra selskapet; selskapets tidligere styreleder og en annen person. Disse personene er også informert om muligheten til å fremme krav under lønnsgarantiordningen. Bostyrer har hittil ikke mottatt krav under lønnsgarantiordningen Utbetaling av lønn En foreløpig gjennomgang av selskapets kontoutskrifter viser at selskapet kun sporadisk har utbetalt lønn. Bostyrer vil foreta en nærmere gjennomgang av dette. 4/7

5 CRETTE B. BOETS EIENDETER OG økonomiske STILLING 8.1. Eiendeler Bostyrer har på vanlig måte foretatt en rutinemessig gjennomgang av tilgjengelig selskapsdokumentasjon for å kartlegge selskapets aktiva. Undersøkelsene, samt opplysninger fra debitor, danner grunnlag for registreringsprotokollen som følger vedlagt som bilag Driftstilbehør og varelager Selskapets driftstilbehør bestod på konkursåpningstidspunktet i en koffert inneholdende diverse brukt frisørutstyr; hârfgner, hårtrimmere, speil, kapper, håndklær mv, Utstyret er abandonert da det ikke kunne tilføre boet midler. 8.3, Bankinnskudd-kontantbeholdning Konkursdebitor hadde ved konkursåpning følgende bankinnskudd Bank Kontobetegnelse Kontonummer Saldo i kr DNB Bedriftskonto Partner Samlet bankinnskudd utgjør kr 0. Selskapet hadde ikke skattetrekkskonto eller kontantbeholdning Andre aktiva Aksjer Boet er ikke kjent med at selskapet eier aksjer, Utestående fordringer Det ble den 16. mars avholdt ekstraordinær generalforsamling i selskapet, hvor Dennis Holding AS ved emisjon tegnet seg for 50 o/o av aksjene i selskapet samt forpliktet seg til å innbetale kr ,- fordelt på aksjekapital stor kr ,- samt overkursfond stort kr ,-, Regnskapet er ikke ført, og det er uklart hvorvidt emisjonsbeløpet er innbetalt Motorvogn Boet er ikke kjent med at selskapet eier motorvogn Etablerte pant- og sikkerhetsstillelser Det er ikke registrert sikkerhetsstillelser/pantsettelser Mellomregning / lån til nærstående eller ansatte Det har vært en rekke transaksjoner mellom selskapet og nærstående eller ansatte. Bostyrer vil foreta en nærmere gjennomgang og vurdering av transaksjonene Realisasion av eiendeler Boet er ikke opplyst om at selskapet har andre eiendeler som kan realiseres Omstøtelige forhold Det er så langt i bobehandlingen ikke avdekket omstøtelige forhold Andre tilbakeføringskrav Bobehandlingen har hittil ikke avdekket disposisjoner hvor selskapets ytelse kan kreves tilbakeført. Forholdet vil bli vurdert videre ved gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon. s/7

6 CRETTE 8,10. Virksomhet etter konkursåpning Det har ikke vært virksomhet etter konkursåpning. 9. KREDITORENES STILLING 9.I. Anmeldte krav Det er så langt i bobehandlingen registrert én fordring. Fordringen er ikke prøvet og fordeler seg slik: Anmeldte fordringer Beløp i kr Alminnelige konkursfordringer ,46 Sum 34252,46 Selskapets største kreditor synes å være opprinnelig eier som p.t. ikke har anmeldt krav i boet Pådratteboomkostninger Pr. d.d. er det kun påløpt kostnader til dekning av bostyrers forsikring, gebyr ved omadressering av post og innhenting av informasjon fra VPS samt honorar til bostyrer Dekningsutsikter/akkord Det er foreløpig ikke grunnlag for å anta at det vil bli utbetalt dividende til kreditorene Fordringsprøvelse Foreløpig er ingen fordringer prøvet. Fordringsprøvelse vil kun finne sted dersom boet blir tilført midler som gjør det mulig å utbetale dividende til kreditorene. Kreditorer som ønsker nærmere orientering om anmeldte fordringer bes kontal :te bostyrer Ytterligereunderretningtilkreditorene Det vil sannsynligvis ikke bli utarbeidet flere innberetninger 1ør bobehandlingen avsluttes. Eventuell årsredegjørelse og sluttinnberetning vil bli sendt til de kreditorer som har meldt krav i boet. 10. STRAFFBARE FORHOLD - KARANTENEBETTNGEDE FORHOLD - SANKSIONER Straffbare forhold Bobehandlingen har hittil ikke avdekket straffbare forhold Karantenebetingende forhold Bobehandlingen har hittil ikke avdekket karantenebetingende forhold Sanksioner overfor revisor Bobehandlingen har hittil ikke avdekket forhold som gir grunnlag for sanksjoner overfor selskapets revisor. 6/7

7 GRETTE Il.. BOBEHANDTINGEN tl.l. Utførtbobehandling I bobehandlingens innledende faser ble vanlige tiltak slik som sperring av bankkonti, abonnementer, sikring av dokumenter m.v. foretatt på alminnelig måte. Standardbrev og forespørsler er utsendt. Innhentede opplysninger og dokumenter er gjennomgått. Bostyrer har hatt to møter, samt diverse telefonsamtaler med selskapets ledelse for en gj ennomgang av virksomheten, Boet har for ordens sþld sendt oppsigelse til de to personene som kan tenkes å anse som ansatte, og opplyst dem om deres rettigheter som arbeidstakere i konkurs. Boet har foretatt en foreløpig gjennomgang av debitors disposisjoner forut for boåpningen med tanke på å avdekke eventuelle omstøtelige disposisjoner. Det er så langt ikke avdekket omstøtelige disposisjoner. En endelig gjennomgang og vurdering vil bli foretatt i bobehandlingen. Lt.z. Gienstående bobehandling - avslutning Kommende bobehandling vil bestå i gjennomgang av debitors økonomiske virksomhet for å avdekke eventuelle eiendeler samt mulige omstøtelige og straffbare forhold, Dersom bobehandlingen ikke avdekker aktiva, omstøtelige eller straffbare forhold innen tre måneder, varsles det at bobehandlingen vil kunne foreslås innstilt i henhold til konkursloven S 135. Retten viì orienteres innen tre måneder dersom bobehandlingen ikke er avsluttet innen den tid. Denne innberetnin g og øvriginformasjon publiseres på Oslo, 3. april2013 Elisabeth Bolstad bostyrer 7/7

8 osto BYFoGDEMBETE SAK KON-OBYF/1 zyou FRISøRAS, DETS KONKURSBO DEBITORERKLÆRING Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighet at opplysninger som er gitt innberetningen av 3. april 2013 vedrørende selskapets økonomiske forhold, herunder aktiva og passiva så langt undertegnede kjenner er korrekte og uttømmende. f eg er gjort kjent med konkurslovens $ 120 andre ledd vedrørende dette. Oslo,3. april?0tâ Caroline Leithe Slåtteli daglig leder / tidl. styrets leder Sr f--

9 kkl.ss 85.1og ifr. s 80 Regi streringsforretning sak NR O4KON-OBYF/I zyou FRISøRAS, DETS KONKURSBO Fremlegges på 1. skiftesamling i boet, (S 78.1nr.3), 4. april2013 kl 10:00 Skyldnerens eiendeler: Verdi: Koffert med diverse frisørutstyr antatt kr 0,- Oslo, 3. april2013 Skyldnerens underskrift : Caroline Leithe Slåtteli Y$S ; Elisabeth Bolstad

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-033 519KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. juni 2015 INNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. ls -LOO3?4KON -OBYF/ 1 : CHRISTIANIA LEVERAND ør AS, DETS KONKURSBO I, ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. april 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Teie Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørenen

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Teije Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørensen Advokatjohn Arne Dalby Advokat Ole Spen-e Advokat

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Aust-Agder tingrett Behandlende dommer: Alice Jervell Postboks 128 4801 Arendal.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

TIL OSLO BYFOGDEMBETE

TIL OSLO BYFOGDEMBETE i FEL.LESSKAP: Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep. 0030 Oslo lon Alrhui Reincarlien Tormod S. Christoffersen JnnGmnnenid Timm B. Haaland Beritlagmatin Anette E. Klafstad lohan VD Kongsvik Kalharinn Vig

Detaljer

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik 3ii-ftG i Er /\ Tr r]r T rx Tt r /-\ rl' TL.T U) T;r T\ T] rfi ' Tr LT F t t{ill-llrrlrj I r\ t\ ft l K tr I i\ It\ tr ^ TIL I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 Bo nr. 07-065665KON-NOMO Kapital & Finans

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Lise Landsverk Mo Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

D[=A PIPER TNNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

D[=A PIPER TNNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE D[=A PIPER Advokaltlrma DLA Plper Norway OA Olav Vs gale 4 PO Box 1364 Vika N-01 14 Oslo Norway T +47 2413 1500 F +47 24131501 W ww.dlepiper.com NO 982216060 MVA Deres referanse Vlr referanse ilt19432il

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Med endringer som foreslått av styret 25. juni 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 26.

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 Page 1 of 11 Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-03-04 PUBLISERT: Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Enestyres og daglig leders

Detaljer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer Nullstill skjemaet før du lukker det Søknad om lønnsgarantidekning -melding av lønnskrav m.v. til konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Blanketten fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer.

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 17. februar 2010 kl. 08.30 på Felix Konferansesenter,

Detaljer