SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsqaranti TA BOLIGFINANS AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsqaranti TA BOLIGFINANS AS"

Transkript

1 Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo,24. mars 2015 Ansvarìig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. [4-I3B944KON-OBYF /2:TA BOLIGFINANS AS, DETS KONKURSBO T. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN Mottaker av denne innberetning Oslo byfogdembete Debitor v/styrets leder Samtliee editorer Skatt Øst Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund NAV Lønnsqaranti 2. IDENTTFTKASION AV HVEM SAKEN GIEIDER Konkursdebitor TA BOLIGFINANS AS Organisasjonsnummer Registrert forretningsadresse Waldemar Thranes gate 6,0131 OSLO Bransje Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet Vedtektsfestet formål Finansagentforetak og alt som står i forbindelse med dette, herunder deltakelse i øvrige selskap l Advokatfi rmaet Grette DA Postboks 1397 Vika, Oslo Adresse: Filipstad Brygge 2 Tlf: Faks: no 0rg nr N MVA

2 3. KONKURSEN Rettsgrunnlag Oslo byfogdembetes kjennelse av 79. september 2014 kl Fristdag 1. september 2074 Frist for fordringsanmeldelser 24. ol<tober 2074 Gjeldsgrunnlag Konkursbegjæring fremsatt av tidligere ansatt innkommet retten 1. september Kravet har sin bakgrunn i opptjente feriepenger for 2073 Første skiftesamling 30. september 2074 kl. 10:45 Oslo byfogdembete, rettssal 627, Oslo tinghus, C.f. Hambros plass 4, Oslo. 4. BOBESTYRETSEN Oppnevnt bostyrer Advokat Jacob S. Bjønness-facobsen Advokatfirma Advokatfirmaet Grette DA Postadresse Postboks 7397 Yika,0114 Oslo Telefon Telefaks E-post iabj(dgrette,no Kreditorutvalgsmedlem, konkurslovens S 83 Stud.jur. Pia Skjørshammer Klafstad, Baldersgt. 4,0263 Oslo. E-post: Tlf.: Borevisor, konkursloven $ 90 Det er ikke oppnevnt borevisor fjerde ledd 5. NÆRMERE OM SKYTDNEREN Selskapets stiftelsesdato Registrert i Foretaksreqisteret Aksjekapital Selskapets aksjonærer Aksionærer Kenneth Aadland AS Vibeke Stavenes Holding AS Per-Edvard Garen f ohansen Anita Suh Engen Christoffer Holstad Andre Mortensen Andel L3,9 0/o 13,9 o/o 24,0 0/o L0,0 0/o 70,0 0/o 5,0 0/o Selskapets engasjement i andre virksomheter/selskaper Styrets leder Ledelsens roller i øvrige selskaper Oppstillingen er et utvalg og viser alle aksjonærer med eierandel pâ5 o/o eller mer Lånesmart, org. nr Tore Kenneth Aadland, Hopsnesveien 80, 5232 Paradis Tore Kenneth Aadland har følgende roller i andre selskaper: t8

3 GRETTE Tidligere gj eldsforhandlinger og konkursbehandlinser Revisor Reqnskapsfører Selskap Stavanger Proaktiv Prosjektmegling AS Proaktiv Gruppen AS Interaktiv Proa Bergen Eiendomsmegling AS Proaktiv Voss Eiendom AS Bryggen Proaktiv Finans AS Aktiv Opplæring AS Proaktiv Proaktiv St. Hanshaugen AS Aadland Kenneth AS Aktive Elite Proaktiv Voss Proaktiv Eiendomsmegling Fana AS Proaktiv Vika AS Proaktiv Bolig og Prosjektmegling AS Proaktiv Sandviken AS Org. nr L2 Rolle \ Styremedlem Styremedlem BB5 Styremedlem zgt t r3r974 Daglig leder Daglig leder og styremedlem Styremedlem 99397L SWreleder Opplyst ikke å ha vært involvert i tidligere gjeldsforhandlinger og konkursbehandlinger Deloitte AS, Dronning Eufemias gate L4,0191 Oslo Visma Services Norge AS, Kanalveien 52, 5068 Bergen 6. DEBITORS økonomiske VIRKSOMHET 6.L. Generelt TA Boligfinans AS ble stiftet den77. august 2010 som en del avterra GruppenAS. Selskapet har drevet med finansagentvirksomhet, hvor de har tilbudt finansiering fra banker til kunder i forbindelse med kjøp av bolig. Selskapets inntekter har vært provisjon av boliglånene som har blitt formidlet gjennom selskapet i henhold til avtale med bankene. Høye leiekostnader kombinert med høye lønnskostnader basert på provisjon til de ansatte medførte at selskapet tidlig fikk et høyt kostnadsnivå l 3/8

4 For å redusere kostnadene solgte Terra Aktiv sine aksjer i selskapet til de ansatte i andre kvartal i2072. Gjennom salget fikk franchisetakere i Aktiv kontroll over 51 % av aksjene i selskapet. Sommeren 2072 etablerte selskapet seg i egne lokaler ibygdøy allé 10 i Oslo. På grunn av sviktende inntekter ble selskapet forsøkt solgt, men dette lyktes ikke. Styret besluttet i 20L4 å legge selskapet på is, og løpende avtaler og utestående fakturaer ble betalt. Det ble fremsatt tilbud fra styreleder 16. september 2014 Til alle aksjonærene om å redde selskapet gjennom å dra nytte av fremførbart underskudd. Det var ikke enighet blant aksjonærene om å gå for denne løsningen. Kjennelse om åpning av konkurs i selskapet ble avsagt 19. september 20L4 på begjæring fra tidligere ansatt Christian Ellingsen. Bakgrunnen for begjæringen var manglende utbetaling av feriepenger for 20L3. Det vises for øvrigtil innberetning fremlagt på skiftesamling 30. septemb er Regnskap og regnskapsførsel Bostyrer har gjennomgått selskapets tilgjengelige regnskaper og vurdert selskapets økonomiske situasjon forut for konkursåpningen med tanke på å avdekke aktiva, omstøtelige og straffbare forholtl. For nøkkeltall og detaljert informasjon vises det til innberetning fremlagt i skiftesamling 30. september Det legges til grunn at boet ikke er forpliktet til å oppbevare debitors regnskapsmateriale fra tiden forut for konkursåpning, slik at av om 10 års oppbevaring etter bokføringsloven 5 13 blir oppfflt. Oppbevaringsplikten påhviler fortsatt debitor. Debitor varsles med dette om at det lagrede regnskapsmaterialet må avhentes innen 1 måned fra denne sluttredegjørelsen, Dersom dette ikke blir gjor! vil regnskapsmaterialet bli makulert. Boet har innhentet kontoutsifter fra selskapets bankforbindelse. Kontoutsifter og tilhørende bilag er gjennomgått med tanke på å avdekke aktiva og omstøtetige forhold Forretningslokaler Selskapet har så vidt bobehandlingen har kunnet bringe på det rene ikke eid eller leid forretningslokaler Andre leie- og leasingavtaler Boet har meldt ikke-inntreden i løpende vedlikeholdsavtale med SuperOffice Norge AS 6.5. Insolvenstidspunktet Insolvens foreligger når selskapets passiva overstiger verdien av aktiva og selskapet ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, forutsatt at betalingsudyktigheten ikke er av forbigående art. Bostyrer har ikke nødvendig informasjon til å angi konet tidspunkt for når selskapet ble insolvent r 4/8

5 CRETTE 7. ANSATTE 7.1. Ansettelsesforhold Debitor opplyser at det ikke var ansatte ved tidspunktet for konkursåpning. Dette samsvarer med opplysninger fra Arbeidstakerregisteret. Boet har informert ansatte som har avsluttet sitt arbeidsforhold om lønnsgarantiordningen med hensyn til utestående av. Bostyrer har behandlet 2 av under lønnsgarantiordningen. NAV Lønnsgaranti har fattet vedtak i tråd med bostyrers innstilling og utbetaling til de ansatte har funnet sted. B. BOETS STILLING OG STATUS 8.1. Innledning Bostyrer har på vanlig måte foretatt en rutinemessig gjennomgang av tilgjengelig selskapsdokumentasjon for å kartlegge selskapets alitiva. Det vises til innberetning fremlagt i skiftesamlingen 30. september Innestående på boets konto per dags dato er ,59. Det vises for øvrig til vedlagte sluttregnskap Uteståendefordringer Det vises til innberetning fremlagt i skiftesamlingen 30. september Utestående fordring til Odal Sparebank er ikke inndrevet da avet er bestridt og boet anser det ikke formålstjenlig â for fiølge avet vi dere Bankinnskudd Konkursdebitor hadde ved konkursåpning følgende bankinnskudd Bank Kontobetegnelse Kontonummer Saldo i DnB BankASA Bedriftskonto ,37 DnB BankASA Skattetrekkskonto t L4 889,22 Boet har avsluttet debitors kundeforhold og konti i DnB Bank ASA. Innestående midler er overført til boets konto Driftstilbehør og varelager Det vises til innberetning fremlagt i skiftesamlingen 30. september Selskapets driftstilbehør på konkursåpningstidspunktet er solgt. Salgssummen på 2 500,- er overført til boets konto. Boet mener salget har skjedd på en måte som synes å ha gitt boet best dekning, jf. konkursloven S Domenenavn Beslaget i selskapets rettigheter til domenenavnene taboligfinans.no og lanesmart.no er opphevet da de antas å være uten økonomisk verdi for boet I 0- l 518

6 8.6. Omstøtelige forhold Det vises til innberetning fremlagt i skiftesamlingen 30. september Boet har søkt tilbakeført vederlaget for ferdigstillelse av regnskapet for Beløpet ble overførtdagenfør konkursåpning. Regnskapsfgrer har utarbeidet editnota for forskuddsfakturer! ikke utført arbeid. Beløpet er overført til boets konto. 9. KREDITORENES STILLING 9.1. Anmeldte av Det er i bobehandlingen registrert 3 fordringer, hvorav en senere er trukket. Fordringene fordeler seg slik: Anmeldte fordringer Beløp i Pantesiede fordringer 0,00 Massefordringer 0,00 Fortrinnsbe rettigede fordringer av første klasse ,00 Fortrinnsberettigede fordringer av annen klasse 0,00 Alminnelige konkursfordringer 2 024,06 Etterprioriterte fordringer 0,00 Sum 48lgo,06 Etter konkursloven S 110 tredje ledd skal bostyrer ikke prøve fordringer som åpenbart ikke vil oppnå dekning. Bostyrer har på dette grunnlag ikke prøvd verken prioriterte av eller alminnelige fordringer. Siden de alminnelige fordringene ikke er prøvd eller anerkjent, blir det ikke regnet ny frist på 10 år fra bobehandlingens avslutning, jf. foreldelsesloven g 21, nr. 3. Etter foreldelsesloven $ 22 nr. 2 løper det imidlertid en tilleggsfrist på ett år fra konkursens slutning. Kreditorene må selv ta nødvendige sitt for å ivareta sine av. 10. STRAFFBARE FORHOLD - KARANTENEBETTNGENDE FORHOLD - SANKSIONER Straffbareforhold Bobehandlingen har ikke avdekket straffbare forhold. LO.2. Karantenebetingende forhold Bobehandlingen har ikke avdekket karantenebetingende forhold Sanksioner overfor revisor Bobehandlingen har ikke avdekket forhold som gir grunnlag for sanksjoner overfor selskapets revisor. I'.. BOBEHANDLINGEN ll.l. Utførtbobehandling I bobehandlingens innledende faser ble vanlige strakstiltak, slik som sperring av bankkonti, abonnementer, siing av dokumenter m.v. foretatt på alminnelig måte. Standardbrev og forespørsler til banker, offentlige institusjoner og offentlige registre mv. ble utsendt med sikte på å avdekke aktive og passiva og annen relevant informasjon om selskapet. Innhentede opplysninger og dokumenter er gjennomgått I 0-l 6/8

7 GRETTE Det er opprettet særskilt bokonto og etablert regnskaps- og arkivsystem for boet. Bostyrer har hatt flere telefonmøter og e-postkommunikasjon med selskapets ledelse for en gjennomgang av virksomheten. Det har også vært dialog med debitors regnskapsfører. I tillegg er det engasjert bomedhjelper for bistand med beslagleggelse av driftstilbehør. Selskapet hadde ingen leieforhold på konkursåpningstidspunktet se punkt 6.3 ovenfor Boet har meldt ikke-inntreden i debitors vedlikeholdsavtale med IT-leverandør. Det vises til punkt 6.4 ovenfor. Boet har informert tidligere ansatte om lønnsgarantiordningen og behandlet mottatte av, se punkt 7.1 ovenfor. Det har vært kontakt med Odal Sparebank vedrørende utestående faktura. Det vises til punkt 8.2 ovenfor. Debitors driftstilbehør er solgt og det har vært kontakt med debitors lt-leverandører for vurdering av domenenavn, se punkt 8.4 og 8.5 ovenfor. Boet har foretatt en gjennomgang av debitors disposisjoner forut for boåpningen med tanke på å avdekke eventuelle omstøtelige disposisjoner. I denne forbindelse er forhåndsfakturert vederlag til regnskapsfører tilbakeført, se punkt 8.6 ovenfor. Det har vært kontakt med Oslo kemnerkontor og Skatt øst vedrørende opplysninger om sþldneren. Post til boet er løpende gjennomgått og behandlet. Det er registrert 3 fordringer i boet, hvorav en senere er trukket. Boet har hatt diverse kontakt med editorene. Boet har vært i kontakt med editorutvalgsmedlem Pia Skjørshammer Klafstad. Bostyrer har hatt korrespondanse med selskapets bankforbindelse. Kundeforholdet er awiklet. Det er utarbeidet innberetning og registreringsforretning som er fremlagt i skiftesamling og gjort tilgjengelig for samtlige editorer. Retten er orientert om status i bobehandlingen. Denne sluttredegjørelse og vedlagte sluttregnskap er utarbeidet og gjort tilgjengelig for samtlige editorer. LL.2. Avslutning Boets midler er utilstrekkelige til å dekke omkostningene til fortsatt bobehandling, og videre bobehandling antas uansett ikke å tilføre boet ytterligere midler. Bobehandlingen foreslås derfor innstilt etter konkursloven S 135. Hensett til medgått tid og arbeidets karakter har bostyrer tillatt seg å beregne et salær stort ,- med tillegg av 25 o/o mva ,- til sammen 51924,-. Boet er ikke registrert i 8802 l 0-1 7t8

8 Merverdiavgiftsmanntallet og vil ikke få refundert merverdiavgiften. Til editorutvalgets medlem foreslåes honorar på 386,-. Forslagene er behandlet og godkjent av bostyret. Bostyrets medlemmer har ikke mottatt annen godtgjørelse i forbindelse med bobehandlingen, jf. konkursloven $ 157. Bemerkninger til innholdet i innberetningen, eller mot at bobehandlingen avsluttes uten ytterligere skiftesamling, gis siftlig til Oslo byfogdembete innen 14 dager etter datering av sluttinnberetningen. All informasjon til editorene i anledning bobehandlingen publiseres på wvvw.grette.no Oslo,24. mars 2015 I bostyret for TA Boligfinans AS, dets konkursbo ( s. Bjø bsen Pia e ditorutvalgsmedlem l 8/8

9 GRETTE STUTTREGNSKAP SAKSNR: t KON-OBYF / 2 TA BOTIGFINANS AS, DETS KONKURSBO Inntekter: Refundert NAV Lønnsgaranti Oppgjort bankkonto Innkommet på utestående fordringer Salg av inv entar f løsør e Renteinntekter Sum inntekter: , ,59 B 846, ,00 17, Utgifter: Bomedhjelper Utbetalt lønnsav Sum utgifter: Saldo som stemmer med boets konto pr dato , , ,59 Avsetninger Honorar bostyrer inkl. mva. Rettsgebyr OBYF Betalt forsiingspremie Omadressering av post inkl. mva. Bodata inkl. mva. VPS inkl. mva. Honorar editorutvalg Sum avsetninger Underdekning 5L924, ,00 'J.495, ,50 625,00 562,50 386,00 Foreslåes dekket av Staten v/nav Lønnsgaranti under rekvirentansvaret Anmeldte fordringer: Fortrinnsberettigede av av første klasse Alminnelige konkursfordringer Sum , , Ovenstående regnskap er så fullstendig og uttømmende som det har vært mulig å utarbeide det og inneholder med vårt vitende intet uriktig. Oslo, 24. mars 2015 bs bsen Klafstad

10

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-033 519KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. juni 2015 INNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. ls -LOO3?4KON -OBYF/ 1 : CHRISTIANIA LEVERAND ør AS, DETS KONKURSBO I, ADRESSATER FOR

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. april 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Teie Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørenen

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

TIL OSLO BYFOGDEMBETE

TIL OSLO BYFOGDEMBETE i FEL.LESSKAP: Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep. 0030 Oslo lon Alrhui Reincarlien Tormod S. Christoffersen JnnGmnnenid Timm B. Haaland Beritlagmatin Anette E. Klafstad lohan VD Kongsvik Kalharinn Vig

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Teije Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørensen Advokatjohn Arne Dalby Advokat Ole Spen-e Advokat

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Lise Landsverk Mo Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Aust-Agder tingrett Behandlende dommer: Alice Jervell Postboks 128 4801 Arendal.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer Nullstill skjemaet før du lukker det Søknad om lønnsgarantidekning -melding av lønnskrav m.v. til konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Blanketten fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer.

Detaljer

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik 3ii-ftG i Er /\ Tr r]r T rx Tt r /-\ rl' TL.T U) T;r T\ T] rfi ' Tr LT F t t{ill-llrrlrj I r\ t\ ft l K tr I i\ It\ tr ^ TIL I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 Bo nr. 07-065665KON-NOMO Kapital & Finans

Detaljer

D[=A PIPER TNNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

D[=A PIPER TNNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE D[=A PIPER Advokaltlrma DLA Plper Norway OA Olav Vs gale 4 PO Box 1364 Vika N-01 14 Oslo Norway T +47 2413 1500 F +47 24131501 W ww.dlepiper.com NO 982216060 MVA Deres referanse Vlr referanse ilt19432il

Detaljer

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS Konkursrådet Ansatt i virksomhet som går konkurs Hvis en bedrift ikke har nok midler til å betale alle kreditorene sine kan den slås konkurs. Alle bedriftens eiendeler blir gjort om i penger. Hovedformålet

Detaljer

Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo

Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo Karina Hyggen Amland Langoddveien 122 1367 Snarøya Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo Ad ATT : Uhjemlet og ulovlig tvangsforfølgelse Tvangssak T2013-244591 m.fl :

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

mot STAVANGER TINGRETT KJENNELSE Avsagt: 29.10.2013 Sak nr: 13-1 17794K0N-STAV Dommer: Tngrettsdommer Ragnhild Olsnes Protokollfører: Dommeren

mot STAVANGER TINGRETT KJENNELSE Avsagt: 29.10.2013 Sak nr: 13-1 17794K0N-STAV Dommer: Tngrettsdommer Ragnhild Olsnes Protokollfører: Dommeren KJENNELSE STAVANGER TINGRETT mot Protokollfører: Dommeren Saken gjelder: Begjæring om åpning av konkurs Stavanger Kemnerkontor Sak nr: 13-1 17794K0N-STAV Avsagt: 29.10.2013 Geir Jøsendai 180654 Dommer:

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer