SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. Konkursdebitor Autorisert Regnskap & Consulting AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. Konkursdebitor Autorisert Regnskap & Consulting AS"

Transkript

1 Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 7. november 2013 Ansvarlig partner: Jacob S, Bjønness-Jacobsen SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE sak NR. L2-L7B445KON-OBYF/2 AUTORISERT REGNSKAP & CONSULTING AS, DETS KONKURSBO T. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN Mottaker av denne innberetning Oslo byfogdembete Debitor Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund 2. IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN GJETDER Konkursdebitor Autorisert Regnskap & Consulting AS Organisasìonsnummer Re gistrert forretningsadresse Munkerudtunet 12, 1164 Oslo Vedtelrtsfestet formål Regnskapsførsel og økonomisk rådgivning, herunder bistand ved ansettelser [headhunting) for klienter samt delta i andre selskaper med beslektet formål. Selskapet vil også i de tilfelle det er passende drive med kjøp og salg samt gjøre investeringer i verdipapirer og eller fast eiendom 7 I I AdvokatfirmaetGrette DA Postboks 1397 Vika, slo Adresse: Tlf: Filipstad Brygge 2 Faks: rg. nr. N MVA

2 3. KONKURSEN Rettsgrunnlag Oslo byfogdembete s kjennelse av 7. november 2012 kl Konkursrekvirent Selskapet begjærte oppbud Fristdag 6. november 2072 Frist for fordringsanmeldelser 12. desember 2012 Fristen er ikke preklusiv, og evt. senere innkomne fordringsanmeldelser er registrer! og har vært gjenstand for behandline. G el elden er o til å være cab9'j,367,- Første skiftesamling Mandag 29. november 2072 i rettssal 627 ioslo byfogdembetes lokaler i Tinghuset, C.f. Hambros plass 4, Oslo 4. BOBESTYRELSEN 0ppnevnt bostyrer Advokatfirma Postadresse Telefon Advokat facob S. Bjønness-Jacobsen Advokatfirmaet Grette DA Filipstad Brygge 2, Postboks 1397 Yika,0114 Oslo Telefaks E-post Oppnevnt kreditorutvalgsmedlem Spesialkonsulent Tonje Reusch Berg, Oslo Kemnerkontor, Postboks 2 St. Olavs plass, 0130 Oslo Borevisor Borevisor er ikke oppnevnt 5. NÆRMERE OM KONKURSSKYTDNEREN Selskapets stift elsesdato 2. januar 1996 Registrert i Foretaksresisteret 13. januar 1996 Aksjekapital Selskapets aksjonærer Respons Holding [100 %) SWrets leder Anne-Gunn Steinsland Varamedlem Arild Eikeland Daglig leder Anne-Gunn Steinsland Ledelsens roller i øvrige selskaper Anne-Gunn Steinsland har følgende roller i øvrige selskaper: o Styremedlem i Respons Holding AS og Respons Revisjon AS. Daglig leder og styreleder i Respons Regnskap AS [under konkursbehandling) Arild Eikeland har følgende roller i øvrige selskaper:. Daglig leder og styreleder i Respons Revisjon AS o Styreleder i Respons Holding AS o Styremedlem i Respons Regnskap AS [under konkursbehandling) l 2t6

3 CRETTE Selskapets engasjement i andre virksomheter/selskaper Tidligere gj eldsforhandlinger og konkursbehandlinger Regnskapsfører Revisor Bostyrer er ikke kjent med at selskapet har engasjement i andre virksomheter/selskaper Anne Gunn Steinsland er daglig leder og styreleder i Respons Regnskap AS, som er under konkursbehandling. Arild Eikeland er styremedlem i samme selskap. Selskapet har ført regnskapet internt Wangen Revisjon AS, Tvetenveien 30, 0666 Oslo fors.nr ) 6. KONKURSDEBITORS økonomiske VIRKSOMHET 6.l Generelt Autorisert Regnskap & Consulting AS har drevet med regnskapsførsel. Virksomheten har vært innstilt siden sommeren Det vises for øvrig til innberetning fremlagt i skiftesamling mandag 29. november 20\ Regnskap og regnskapsførsel Bostyrer har gjennomgått selskapets regnskap og bilag i dialog med selskapets ledelse og regnskapsfører og vurdert selskapets økonomiske situasjon forut for konkursåpning med tanke på å avdekke aktiva, omstøtelige og straffbare forhold. Videre har boet innhentet debitors kontoutskrift er fra selskapets bankforbindelse. For nøkkeltall og detaljert informasjon vises det til innberetning fremlagt i skiftesamling mandag 29, november Det legges til grunn at boet ikke er forpliktet til å oppbevare debitors regnskapsmateriale fra tiden forut for konkursåpning, slik at krav om 10 års oppbevaring etter bokføringsloven S L3 blir oppfylt. Oppbevaringsplik:ten påhviler fortsatt debitor. Debitors varsles med dette om at det lagrede regnskapsmateriale må avhentes innen 3 måneder fra datering av denne sluttredegjørelsen. Dersom dette ikke blir gjort, vil regnskapsmaterialet bli makulert. Dersom offentlige myndigheter eller kreditorer av egen interesse vil påta seg omkostningene ved lagring av materialet, bes dette oppgitt innen samme frist. 6.3 Forretningslokaler Det vises til innberetning fremlagt i skiftesamling mandag 29. november Andre awaleforhold Selskapet har så vidt bobehandlingen har kunnet bringe på det rene ikke hatt andre avtaleforhold av betydning

4 6.5 Ansatte I følge NAV Aa-registeret, hadde selskapet 3 ansatte. Boet er fra selskapets ledelse opplyst om at det var to arbeidstakere i selskapet på konkursåpningstidspunktet. Boet har formelt sagt opp 4 ansatte og de er informert om lønnsgarantiordningen. Bostyrer har ikke mottatt krav under lønnsgarantiordningen. 6.6 Insolvenstidspunktet Insolvens foreligger når selskapets passiva overstiger verdien av aktiva og selskapet ikke lenger er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, forutsatt at betalingsudyktigheten ikke er av forbigående art. En betydelig andel av selskapets fordringsmasse har vist seg å være uerholdelig, og selskapet har ikke hatt inntekter siden driften ble innstilt sommeren 20L2. Det kan på denne bakgrunn antas at selskapet ble insolvent sommeren BOETS STILLING OG STATUS T.l Innledning Det vises til innberetning fremlagt i skiftesamling mandag 29. november 20L2, herunder også protokoll fra registreringsforretning, hvor det fremkommer at selskapets eneste alrtiva ved konkursåpning var innestående bankkonto og kundefordringer. Innestående på boets konto per dags dato er kr , Gransking av selskapets økonomiske forhold - vurdering av mulige krav Bostyrer ble ved konkursåpning informert om at debitor og søsterselskapet Respons Regnskap AS, som også er under konkursbehandling, hadde kundefordringer pålydende nærmere kr BB Bostyrer har avklart med Anne-Gunn Steinsland, som er styreleder i begge selskaper, hvilke fordringer som skal tilordnes hvilket selskap, Fordringer pålydende til sammen kr ,- ble tilordnet konkursdebitor. Bostyrer har undersøkt mulighetene for å selge debitors fordringer samlet, og har konkludert med at inndrivelse på boets hånd vil gi størst utbytte for kreditorene. Boet har på denne bakgrunn krevet inn fordringene i den grad de har vært erholdelige. En betydelig andel av fordringsmassen måtte frafalles på grunn av innsigelser som etter bostyrers vurdering måtte tas til følge. Inndrivelsesprosessen har tilført boet til sammen ca. kr Omstøtelige forhold Boet har omstøtt et utlegg tatt i debitors driftskonto senere enn tre måneder før fristdagen. Bobehandlingen har ikke avdekket andre omstøtelige forhold, l 4t6

5 GRETTE B. KREDITORENESSTITLING Det er så langt i bobehandlingen registrert 9 fordringer. Fordringene fordeler seg slik: Anmeldte fordringer Beìøp i kr Pantesikrede 0,00 Massefordri 0,00 Fortri nnsb eretti ge de fordri nger av før sle klass e 0,00 F fordri av annen klasse 0,00 Alminnelige konkursfordringer ,93 terte r ,00 Sum ,93 Etter konkursloven S 110, tredje ledd skal bostyrer ikke prøve fordringer som åpenbart ikke vil oppnå dekning. Bostyret har på dette grunnlaget ikke prøvet alminnelige konkursfordringer, kun prioriterte krav. Siden de alminnelige konkursfordringene ikke er prøvd eller anerkjent blir det ikke regnet ny frist på 10 år fra bobehandlingens slutning, jf foreldelsesloven $ 21, nr 3. Etter foreldelsesloven $ 22 nr 2løper det imidlertid en tilleggsfrist på ett år fra konkursens slutning. Kreditorene må selv ta nødvendige skritt for å ivareta sine krav. 9. STRAFFBARE FORHOLD - SANKSJONER OVERFOR REVISOR 9.1 Straffbare forhold Bobehandlingen har ikke avdekket straffbare forhold. Bobehandlingen har heller ikke avdekket forhold som gir grunnlag for sanksjoner overfor selskapets revisor. 10. KARANTENEBETINGENDE FORHOTD Bobehandlingen har ikke avdekket forhold som gir grunnlag for konkurskarantene. 11. PERSPEKTIV ll't Uúørt bobehandling I bobehandlingens innledende faser ble vanlige tiltak slik som sperring av bankkonti, abonnementer, sikring av dokumenter m.v. foretatt på alminnelig måte. Standardbrev og forespørsler til banker, offentlige institusjoner og offentlige registre mv. ble utsendt, med sikte på å avdekke aktiva og passiva og annen relevant informasjon om selskapet. Bostyrer har hatt korrespondanse med selskapets bankforbindelse. Innhentede opplysninger og dokumenter, blant annet fra Foretaksregisteret, er gjennomgått. I tillegg er alle kjente kreditorer varslet om konkursen. Det er opprettet særskilt bokonto og etablert regnskaps- og arkivsystem for boet. Bostyrer har hatt flere møter, e-postkommunikasjon og diverse telefonsamtaler med selskapets styreleder for en gjennomgang av virksomheten. Omfanget av debitors utestående fordringer har blitt kartlagt. Utestående fordringer er krevet inn i den grad de er erholdelige. 7 I I 516

6 Boet har meldt ikke-inntreden i selskapets leieforhold til forretningslokaler og lager, og har hatt kontakt og korrespondanse med utleier i denne forbindelse. Boet har sendt oppsigelse til de ansatte og opplyst dem om deres rettigheter som arbeidstakere i konkurs. Boet har ikke mottatt krav under lønnsgarantien. Boet har foretatt en gjennomgang av debitors disposisjoner forut for boåpningen med tanke på å avdekke eventuelle omstøtelige disposisjoner. Ett utleggspant har bìitt omstøtt. Det vises til punkt 7.3 ovenfor. Det har vært kontakt med Oslo kemnerkontor og Skatt Øst vedrørende opplysninger om sþldneren. Post til boet og selskapet er løpende gjennomgått og behandlet. Anmeldte fordringer er prøvet. Det er utarbeidet innberetning og registreringsforretning som er fremlagt i skiftesamling og gjort tilgjengelig for samtlige kreditorer. Denne sluttredegjørelse og vedlagte sluttregnskap er utarbeidet og gjort tilgjengelig for samtlige kreditorer Avslutning Boets midler er utilstrekkelige til å dekke omkostningene til fortsatt bobehandling og videre bobehandling antas uansett ikke å tilføre boet ytterligere midler. Bobehandlingen foreslås derfor innstilt etter konkursloven S 135. Hensett til medgått tid og arbeidets karakter har bostyrer tillatt seg å beregne et salær stort kr ,- med tillegg av 25 o/o mva. kr ,- til sammen kr ,-. Boet er ikke registrert i merverdiavgiftsmanntallet og vil ikke fâ refundert merverdiavgiften. Til kreditorutvalgets medlem er det ikke foreslått honorar. Forslagene er behandlet og godkjent av bostyret. Bostyrets medlemmer har ikke mottatt annen godtgjørelse i forbindelse med bobehandlingen, jf. konkursloven Bemerkninger til innholdet i innberetningen, eller mot at bobehandlingen avsluttes uten ytterligere skiftesamling, gis skriftlig til Oslo byfogdembete innen 14 dager etter datering av sluttinnberetningen. All informasjon til kreditorene i anledning bobehandlingen publiseres på Oslo, 7, november 2013 I bostyret for Autorisert Regnskap & Consulting AS, dets konkursbo I s, bsen Tonie Reusch Berg bostyrer spesialkonsulent 7 I I 616

7 SLUTTREGNSKAP SAK NR KON-OBYF/1 AUTORISERT REGNSKAP & CONSULTING AS, DETS KBO INNTEKTER Utestående fordringer Oppgjør av konti i Nordea Oppgjør av konti i Sparebankl Beregnede renter på bokonto pr 7. desember 2013 Sum inntekter ,00 845, ,06 I ,50 UTGIFTER Diverse boutgifter + 25 Vo mva av kr 1 030,- Oslo byfogdembete, rettsgebyr Advokatforsikring 1 030, , , ,00 Bostyrerhonorar +25o/omva av kr ,- Sum utgifter UNDERSKUDD , , , ,00 Bostyrer avskriver underskuddet på kr 108,-. BALANSEPOSTER EIENDELER lnnestående boets konto Beregnede renter på bokonto pr 7. desember 2013 Sum eiendeler , , ,50 GJELD Oslo byfogdembete, rettsgebyr Avsatt boutgifter + 25 o/o mva av kr 1 030, ,00 257, ,00 I 287,50 Avsatt honorar bostyrer + 25 o/o mva av kr ,- Sum gjeld UNDERSKUDD , , , ,50-108,00 Anmeldte krav: Alm i n nel i ge kon kursfordringer Etterprioriterte ford ri n ger Sum anmeldte krav , , ,93 Ovenstående regnskap er så fullstendig og uttømmende som det har vært mulig å utarbeide det og inneholder med vårt vitende intet uriktig. J S. Bjøn Oslo, 7. november 2013 tn ek Tonje Reusch Berg kreditorutvalgsmed lem

8

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsqaranti TA BOLIGFINANS AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsqaranti TA BOLIGFINANS AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo,24. mars 2015 Ansvarìig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. [4-I3B944KON-OBYF /2:TA BOLIGFINANS

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 30. august 2013 SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAKNR. I3-10!467KON-OBYF/2: VATAN DETALI AS, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-033 519KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. juni 2015 INNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. ls -LOO3?4KON -OBYF/ 1 : CHRISTIANIA LEVERAND ør AS, DETS KONKURSBO I, ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursreqisteret i Brønnøysund

INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursreqisteret i Brønnøysund GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. april 2013 INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. l3-o377 O4KON-OBYF / l= 2YOU FRISøR AS, DETS KONKURSBO I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. 0slo byfogdembete Debitor v/styrets leder. Samtliee kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. 0slo byfogdembete Debitor v/styrets leder. Samtliee kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 17. oktober 2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L3-I34B26KON-OBYF/2: MITANO MøBLER AS, DETS TVANGSOPPLøSNINGSBO - orc.nr. 994L46300

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT I K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN...4 II IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. april 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Teie Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørenen

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Teije Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørensen Advokatjohn Arne Dalby Advokat Ole Spen-e Advokat

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

TIL OSLO BYFOGDEMBETE

TIL OSLO BYFOGDEMBETE i FEL.LESSKAP: Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep. 0030 Oslo lon Alrhui Reincarlien Tormod S. Christoffersen JnnGmnnenid Timm B. Haaland Beritlagmatin Anette E. Klafstad lohan VD Kongsvik Kalharinn Vig

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS MIDLERTIDIG INNERETNING TIL ØVR ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 06-007870KON-OVRO JIM ALEKSANDER WOLDEN.

Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS MIDLERTIDIG INNERETNING TIL ØVR ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 06-007870KON-OVRO JIM ALEKSANDER WOLDEN. Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Geir Langhelle Advokat Tom Carsten Troberg Advokat Lars Baklund Advokat Anne jahr Advjlm. Hilde Larmerud Advjlm.jostein

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

Konkursrådet. Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011. Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett

Konkursrådet. Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011. Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett Konkursrådet Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011 Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett Førstebyfogd Ernst Moe Stavanger tingrett 1 Ernst Moe Dommerfullmektig Kristiansund 1977-1979

Detaljer

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 4. august 2015 kl. 09.00 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen.

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 4. august 2015 kl. 09.00 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-188026KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: LARS THØRNER WOIE, F. 101173, INNEHAVER AV ITBYRAAET LARS THØRNER WOIE, ORG. NR.

KONKURSBO NR. 14-188026KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: LARS THØRNER WOIE, F. 101173, INNEHAVER AV ITBYRAAET LARS THØRNER WOIE, ORG. NR. Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap:

Detaljer