INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst"

Transkript

1 GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN Mottaker av denne innberetning Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund 2. SETSKAPSTNFORMASION Konkursdebitor Ferataj Malerfirma Oslo Ltd NUF 0rganisasjonsnummer Registrert forretningsadresse Bentsebrug ala 20, 0476 Oslo Vedtektsfestet formål Malerarbeid Advokatfi rmaet GRETTE DA Postboks 1397 Vlka, N slo Adresse: Fllipstad Brygge 2 Ttf: Faks: l

2 3. KONKURSEN Rettsgrunnlag Oslo byfogdembetes kiennelse av 2. april2013 kl. 75:25 Fristdag 2'J.. februar 2073 Frist for fordringsanmeldelser 7. mai2073 Gjeldsgrunnlag Konkursbegi æring innko mmet retten 2L. f ebruar 2073 Første skiftesamling 16. april 2013 kl 09:00 i rettssal 627 i Oslo tinghus, C.f Hambros plass 4, Oslo 4. BOBESTYRELSEN Oppnevnt bostyrer Advokatfirma Postadresse Telefon Telefaks E-post Kreditorutvalgsmedlem foreslås oppnevnt etter konkurslovens $ B3 Borevisor foreslås oppnevnt etter konkursloven S 90 fjerde ledd Advokat Marit Elisabeth Bolstad Advokatfirmaet Grette DA Filipstad Brygge 2, Postboks L397 Yika,0114 Oslo Rådgiver Rune Torgersen Irune.torgers Skatt Øst, Pb 9200 Grønland, 0134 Oslo Det er ikke oppnevnt borevisor. Dersom den videre bobehandlingen avdekker behov for, og gir økonomisk grunnlag for å oppnevne borevisor vil det bli foreslått oppnevnelse på et senere tidspunkt 5. NÆRMERE OM SKTLDNEREN Selskapets stift elsesdato Ikke opplyst. Registreringsdato for det britiske Ltd. er ll.oktober 2011 Reeistrert i Foretaksreqisteret 29. oktober 2011 Styrets leder Astrit Ferataj [f.nr, ), Smedbergveien 5 A, 1187 Oslo Daglig leder Astrit Ferataj [f.nr ), Smedbergveien 5 A, 1187 Oslo Ledelsens roller i øvriee selskaper Opplyst ikke å ha roller i andre virksomheter/selskaper Tidligere gjeldsforhandlinger o Opplyst ikke å ha vært involvert i tidligere gj konkursbehandlinger eldsforhandlinger og konkursbehandlinger Regnskapsfører Oslo Regnskapspartner AS, Sandakerveien 7 6 E, 0483 Oslo. Ors: Revisor Selskapet har ikke hatt revisor 6. økonomi OG FORRETNINGSFøRSEI 6.1. Virksomheten Selskapet virksomhet har hovedsakelig bestått i å leie inn andre firma til âuúøre malerarbeid. Boet har fått opplyst at daglig leder og styreleder ikke fikk fornyet opphoìdstillatelse i Norge. Den nøyaktige datoen for dette er ukjent for boet, men i følge en slektning av styreleder/daglig leder skjedde dette i slutten av 2072/begynnelsen av 20L3. Styreleder og daglig leder befinner seg p.t. ikke i Norge. Boet er opplyst at vedkommende befinner seg i Kosovo. Boet er fra samme person opplyst at det ikke har vært drift i selskapet fra rundt oktober/november 20L2. 7r /6

3 GRETTE Utløsende årsak til konkursen sþldes et lønnskrav fra en tidligere ansatt i foretaket. Den tidligere ansatte har begjært foretaket konkurs. Kravets størrelse er omstridt. I følge kjennelsen fra Oslo byfogdembete datert 3. april 2013 erkjente foretakets representant (slektning av foretakets ledelse) overfor Oslo byfogdembete at foretaket var insolvent Regnskap og debitors Økonomi Det foreligger kun regnskaper frem til juni Regnskapsfører har opplyst at de kun har vært engasierti2072, men sa opp avtalen med foretaket grunnet manglende innbetalinger. Regnskapet frem til 30. juni 2072 viser et positivt resultat päkr ,1.9. Det hitsettes følgende nøkkeltall: RESULTAT 20L2 INNTEKTER Sum inntekter KOSTNADER Varekostnader ,60 Lønnskostnad 480 Sum kostnader 4S4ZrS,Bt Driftsresultat ,19 ÄRsRnsurter ,19 BATANSE EIENDELER Sum fordringer Sum eiendeler EK OG GJELD Privat konto ,07 Sum egenkapital ,07 Sum kortsiktig eield ,88 Sum gield ,88 SUM EKOG GIELD , Forretningslokaler Det er opplyst at debitor ikke eide eller leide forretningslokaler. Debitor har hatt lokaler felles med et annet firma drevet av en slektning Andre leie- eller leasingavtaler Det er opplyst at debitor ikke hadde andre leie- eller leasingavtaler Insolvenstidspunktet Insolvens foreligger når selskapets passiva overstiger verdien av aktiva og selskapet ikke lenger er i stand til å oppfflle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, forutsatt at betalingsudyktigheten ikke er av forbigående art. Bostyrer har ikke nødvendig informasjon til å angi konkret tidspunkt for når selskapet ble insolvent. Dette vil bli vurdert i den videre bobehandlingen /6

4 7. ANSATTE 7.L. Ansettelsesforhold Boet er opplyst at det ved konkursåpningstidspunktet ikke fantes ansatte i foretaket Oppsigelse av ansatte - informasion om dekningsmuligheter Som nevnt under punkt 6.1 har en tidligere ansatt fremmet krav mot selskapet. Den ansatte leverte selv inn sin oppsigelse. Boet har vurdert oppsigelsen, og har på det grunnlag besluttet å sende oppsigelse til vedkommende. Den ansatt er også informert om muligheten til å fremme krav under lønnsgarantiordningen. Bostyrer har hittil mottatt 1 krav under lønnsgarantiordningen. 8. BOETS EIENDETER OG økonomiske STIIIING 8.1. Eiendeler Bostyrer har på vanlig måte foretatt en rutinemessig gjennomgang av tilgjengelig selskapsdokumentasjon for å kartlegge selskapets aktiva. Undersøkelsene, samt opplysninger fra debitor, danner grunnlag for registreringsprotokollen som følger vedlagt som bilag Driftstilbehør ogvarelager Boet er ikke opplyst om at foretaket på konkursåpningstidspunktet var eier av driftstilbehør eller varelager Bankinnskudd-kontantbeholdning Konkursdebitor hadde ved konkursåpning følgende bankinnskudd: Bank Suarebank 1 Kontobetegnelse Foliokonto Kontonummer Saldo i kr 900L r -4,72 Kontantbeholdning på konkursåpningstidspunktet var kr 0, Andre aktiva 8.4.L. Aksjer Boet er ikke kjent med at foretaket eier aksjer Utestående fordringer Boet er ikke blitt opplyst om at foretaket har noen utestående fordringer Motorvogn I følge Statens Vegvesen var sþldneren ikke registrert som eier av motorvogner pr. konkursåpningstidspunktet Mellomregning / lån til nærstående eller ansatte Det er på det nåværende tidspunkt ikke avdekket mellomregning eller lån til nærstående/ansatte. Dette vil undersøkes i den videre bobehandling Realisasion av eiendeler Boet er ikke opplyst om at foretaket har andre eiendeler som kan realiseres Omstøteligeforhold Det er så langt i bobehandlingen ikke avdekket omstøtelige forhold /6

5 GRETTE 8.8. Virksomhetetterkonkursåpning Det har ikke vært virksomhet etter konkursåpning. 9. KREDITORENES STILLING 9.1. Anmeldte krav Det er så langt i bobehandlingen registrert B fordringer. Fordringene er ikke prøvet og fordeler seg slik: Anmeldte fordringer Beløp i kr Pantesikrede fordringer 0,00 Massefordringer 0,00 Fortrinnsberettigede fordringer av første klasse ,00 Fortrinnsberettigede fordringer av annen klasse ,00 Alminnelige konkursfordringer ,26 Etterprioriterte fordringer ,00 Sum ,26 Selskapets største kreditor ser ut til å være Skatt Øst. På bakgrunn av de anmeldte fordringer, sammenholdt med de opplysninger bostyrer har fått fra foretaket kan det ântas at selskapets totale gjeld beløper seg til ca. kr , Pådratteboomkostninger Pr. d.d. er det kun påløpt kostnader til dekning av bostyrers forsikring gebyr ved omadressering av post og innhenting av informasjon fra VPS samt honorar til bostyrer Dekningsutsikter/akkord Det er for tidlig å ha noen formening om i hvilken utstrekning det vil bli utbetaling av dividende til kreditorene Fordringsprøvelse Foreløpig er ingen av de meldte fordringene pløvet. Fordringsprøvelse vil kun finne sted dersom boet blir tilført midler som gjør det mulig å utbetale dividende til kreditorene. Kreditorer som ønsker nærmere orientering om anmeldte fordringer bes kontakte bostyrer Ytterligereunderretningtilkreditorene Det vil sannsynligvis ikke bli utarbeidet flere innberetninger før bobehandlingen avsluttes. Eventuell årsredegjørelse og sluttinnberetning vil bli sendt til de kreditorer som har meldt krav i boet. 10. STRAFFBARE FORHOLD - KARANTENEBETTNGEDE FORHOLD - SANKSIONER Straffbareforhold Bobehandlingen har hittil ikke avdekket straffbare forhold, En nærmere gjennomgang av dette vil bli foretatt i den videre bobehandling. LO.z. Karantenebetingende forhold Bobehandlingen har hittil ikke avdekket karantenebetingende forhold. En nærmere gjennomgang av dette vil bli foretatt i den videre bobehandling s/6

6 Tl.. BOBEHANDTINGEN!t.1. Utførtbobehandling I bobehandlingens innledende faser ble vanlige strakstiltah slik som sperring av bankkonti, abonnementer, sikring av dokumenter m.v. foretatt på alminnelig måte. Standardbrev og forespørsler er utsendt. Innhentede opplysninger og dokumenter er gjennomgått. Daglig leder og styreleder har som nevnt under punkt 6.1 p.t. ikke oppholdstillatelse i Norge, og befinner seg utenlands. Bostyrer har hatt flere møter, e-postkommunikasjon og diverse telefonsamtaler med en slektning av vedkommende for en gjennomgang av virksomheten. Boet har sendt oppsigelse til tidligere ansatt og opplyst om rettigheter som arbeidstakere i konkurs. Boet har foretatt en foreløpig gjennomgang av debitors disposisjoner forut for boåpningen med tanke på å avdekke eventuelle omstøtelige disposisjoner. Det er så langt ikke avdekket omstøtelige disposisjoner. En endelig gjennomgang og vurdering vil bli foretatt i den videre bobehandling Gjenstående bobehandling - avslutning Den videre bobehandling vil bestå i gjennomgang av debitors økonomiske virksomhet for å avdekke eventuelle eiendeler samt mulige omstøtelige og straffbare forhold. Dersom bobehandlingen ikke avdekker aktiva, omstøtelige eller straffbare forhold innen tre måneder, varsles det at bobehandlingen vil kunne foreslås innstilt i henhold til konkursloven S 135. Retten vil orienteres innen tre måneder dersom bobehandlingen ikke er avsluttet innen den tid. Denne innberetnin g og øvrig informasjon publiseres på wvuw.grette.no. Oslo, 15. april2013 Marit Elisabeth Bolstad bostyrer /6

7 .Ì JI :.1 l I.l ú osto ByF0GDEMBETE sak NR eKON-OBYF/2 Ferataf Malerfirma Oslo Limited, dets koirkursbo DEBITORERIfl/ERING Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighet at opplysninger som er gitt innleretninge av 15. april 2013 vedrørende selskapets økonomiske fo hold, herunder aktiva ogpassivãså langt Undertegnede kjenner er korrekte og uttømmende. feg er gjort kjent med konkursiovens I 120 ' andre ledd vedrørende dette. Oslo, 15. april 2013

8

9 I rl I kkl. $S 85.1 og ifr. S 80 Registreringsforretning sak NR KON-OBYF/Z: FERATAJ MALERFIRT'IA OSLO LTD, DETS KONKURSBO Fremlegges på 1. sldfiesamling i boet ($?S.1nr.3), 16. april 2013 kl09:00 Sþldnerens eiendeler: Verdi: 900r.r L I Oslo, Slryldnerens underskrift I underskrifr; #*,*Ze7 ffiatåi Bolstad

10

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Teie Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørenen

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

TIL OSLO BYFOGDEMBETE

TIL OSLO BYFOGDEMBETE i FEL.LESSKAP: Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep. 0030 Oslo lon Alrhui Reincarlien Tormod S. Christoffersen JnnGmnnenid Timm B. Haaland Beritlagmatin Anette E. Klafstad lohan VD Kongsvik Kalharinn Vig

Detaljer

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik 3ii-ftG i Er /\ Tr r]r T rx Tt r /-\ rl' TL.T U) T;r T\ T] rfi ' Tr LT F t t{ill-llrrlrj I r\ t\ ft l K tr I i\ It\ tr ^ TIL I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 Bo nr. 07-065665KON-NOMO Kapital & Finans

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer Nullstill skjemaet før du lukker det Søknad om lønnsgarantidekning -melding av lønnskrav m.v. til konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Blanketten fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer.

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Aust-Agder tingrett Behandlende dommer: Alice Jervell Postboks 128 4801 Arendal.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum

Detaljer

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS Konkursrådet Ansatt i virksomhet som går konkurs Hvis en bedrift ikke har nok midler til å betale alle kreditorene sine kan den slås konkurs. Alle bedriftens eiendeler blir gjort om i penger. Hovedformålet

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo

Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo Karina Hyggen Amland Langoddveien 122 1367 Snarøya Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo Ad ATT : Uhjemlet og ulovlig tvangsforfølgelse Tvangssak T2013-244591 m.fl :

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

mot STAVANGER TINGRETT KJENNELSE Avsagt: 29.10.2013 Sak nr: 13-1 17794K0N-STAV Dommer: Tngrettsdommer Ragnhild Olsnes Protokollfører: Dommeren

mot STAVANGER TINGRETT KJENNELSE Avsagt: 29.10.2013 Sak nr: 13-1 17794K0N-STAV Dommer: Tngrettsdommer Ragnhild Olsnes Protokollfører: Dommeren KJENNELSE STAVANGER TINGRETT mot Protokollfører: Dommeren Saken gjelder: Begjæring om åpning av konkurs Stavanger Kemnerkontor Sak nr: 13-1 17794K0N-STAV Avsagt: 29.10.2013 Geir Jøsendai 180654 Dommer:

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 5. JUNI 2015 FOR OKB SERVICE O K BLOMDAL

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 5. JUNI 2015 FOR OKB SERVICE O K BLOMDAL D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 5. JUNI 2015 FOR OKB SERVICE O K BLOMDAL 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Næringsinteresser 7. Eier/Juridisk

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 30. SEPTEMBER 2014 FOR TORP BJØRN

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 30. SEPTEMBER 2014 FOR TORP BJØRN D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 30. SEPTEMBER 2014 FOR TORP BJØRN 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Næringsinteresser 7. Eier/Juridisk 8. Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. JUNI 2015 FOR ECOHZ AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. JUNI 2015 FOR ECOHZ AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. JUNI 2015 FOR ECOHZ AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 10. FEBRUAR 2014 FOR SØDERHAMN ERIKSSON AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 10. FEBRUAR 2014 FOR SØDERHAMN ERIKSSON AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 10. FEBRUAR 2014 FOR SØDERHAMN ERIKSSON AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 18. OKTOBER 2013 FOR SVEIN ARILD NILSEN BYGG & ANLEGGS SERVICE

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 18. OKTOBER 2013 FOR SVEIN ARILD NILSEN BYGG & ANLEGGS SERVICE D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 18. OKTOBER 2013 FOR SVEIN ARILD NILSEN BYGG & ANLEGGS SERVICE 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Næringsinteresser

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 30-05-2008 for

D&B Firmafakta. Rapport den 30-05-2008 for AMENDE AS ARBEIDERSAMFUNNETS PLASS 1 0181 OSLO Att.: EILERTSEN BJØRN D FRØSØYE D&B Firmafakta Rapport den 30-05-2008 for AMENDE AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer