INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets leder Samtliee kreditorer Skatt Øst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets leder Samtliee kreditorer Skatt Øst"

Transkript

1 GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo,6. juli 2015 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAKNR. L5-O93666KON-OBYF/2: EKSKLUSryE BYGGAS, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN Mottaker av denne innberetning Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets leder Samtliee kreditorer Skatt Øst Oslo kemnerkontor Konkursreqisteret i Brønnøysund 2. SELSKAPSTNFORMASION Konkursdebitor Eksklusive Bygg AS Organisasjonsnummer Registrert forretningsadresse Veitvetveien 3A Vedtektsfestet formål Yte tienester innen entreprenør, føringav nye bygg og rehabilitering, gamle bygg og alt som står i forbindelse med dette. Selskapet vil også investere i eiendomsuwikling. Advokatfi rmaet Grette DA Postboks 1397 Vlka, Oslo Adresse: Trfr Fitipstad Brygge 2 Faks: rg. nr. NO MVA

2 3. KONKURSEN Rettsgrunnlag Oslo byfogdembetes kjennelse av 23.juni 2015 kl. 14:05. Fristdag 9. juni 2015 Frist for fordringsanmeldelser 28. juli Gjeldsgrunnlag Konkurs åpnet etter konkursbegjæring fra Oslo Kemnerkontor grunnet forfalt arbeidsgiveravgift, forskuddstrekþ renter og gebyrer pålydende Første skiftesamling kr I,-. 7. juli2015 kì.13:00 i Oslo Byfogdembete, rettsal62t i Oslo byfogdembetes lokaler i Oslo tinghus, C.f Hambros plass 4, Oslo. 4. BOBESTYRELSEN 0ppnevnt bostyrer Advokat f acob Sverdrup Bjønnes-Jacobsen Advokatfirma Advokatärmaet Grette DA D^^t^l-^-^^ n rl I 4 rr r rusldrll trsse rusluoks r'a ^^r I, V tka, UI I I UòLU Telefon Telefaks E-post Kreditorutvalgsmedlem etter Cecilie Bredesen, Spesialkonsulent, Oslo konkurslovens $ 83 Borevisor etter konkursloven $ 90 fjerde ledd Kemnerkontor, Postboks 2 St. Olavs plass, 0130 Oslo Det er ikke oppnevnt borevisor. Dersom den videre bobehandlingen avdekker behov for, og gir økonomisk grunnlag for å oppnevne borevisor vil det bli foreslått oppnevnelse på et senere tidspunkt. 5. NÆRMERE OM SKTLDNEREN Selskapets stiftelsesdato L4 Registrert i Foretaksregisteret Aksjekapital Kr ,- Selskapets aksjonærer Vladimir Grekhov Selskapets engasjement i andre virksomheter/selskap er Opplyst ikke å ha engasjement i andre virksomheter/selskap er. SWrets leder Vladimir Grekhov, fødr 37.0I.7 B Varamedlem Nataliya Tetyanych, fø dt Daslis leder Vladimir Grekhov Ledelsens roller i øvrige selskaper Tidligere sieldsforhandlineer oe Styreleder Vladimir Grekhov er opplyst å ha følgende roller i øvrige se lskaper: 7. Daglig leder og innehaver av enkeltmannsforetaket ABS Bygging og Oppussing v/ Vladimir Grekhov org. Nr Daglig leder A-Ä buükk og bygg NUF med org.nr , av A-AA Butikk og Bygg LTD (GB), med org.nr Daglig leder, styreleder og eneaksjonær i Nano AS, org.nr. 9L Styreleder Vladimir Grekhov er opplyst å ha vært 2/e

3 GRETTE konkursbehandlinger Regnskapsfører involvert i følgende tidligere gjeldsforhandlinger og konkursbehandlinger: 7. Styreleder i VG Bygg AS, org.nr avsluttet konkursbehandling Daglig leder ABS Bygging og oppussing NUF, org.nr , avsluttet konkursbehandling Daglig leder i A Byggentreprenør AS, org.nr , avsluttet konkursbehandling Debitors regnskapsfører er ABE Regnskap AS, org.nr. 9L , med registrert postadresse i Ases vei 5, 1336 Sandvika, og registrert forretningsadresse i Industriveien 31, 1337 Sandvika. 6. økonomiogforretningsførsei 6.1. Virksomheten Debitor har pusset opp og rehabilitert bygninger for privatkunder, samt opptrådt som underentreprenør for bedriftskunder. Debitors største bedriftskunde har vært Glab AS, med org.nr. B9B Styreleder opplyser overfor bostyrer at virksomheten gikk greit i sommerhalvâret 20L4 og at selskapet har hatt seks prosjekter totalt, men at selskapet fikk svært få oppdrag i begynnelsen av Videre opplyser han overfor bostyrer at regnskapsfører har misligholdt sine forpliktelser ovenfor selskapet ved forsinket regnskapsføring i 2074 og brudd på innberetningsplikten for terminoppgavene for 1. og 2. termin 20L5 til Oslo Kemnerkontor. Dette medførte manglende avsetting av midler på løpende basis for å dekke krav på arbeidsgiveravgift og skattetrekk. Disse kravene kom da overraskende på selskapet i årsskiftet 2074/2075, og selskapet hadde, etter det opplyste, ikke mulighet til å dekke kravet på kr \,-. Ärsaken til konkursen synes således å være manglende oppdrag i 2075 og feil hos regnskapsfører som har medført manglende innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. Virksomheten ble innstilt ved konkursåpning. Styreleder driver nå virksomhet gjennom sitt enkeltmannsforetah ABS Bygging og Oppussing v/ Vladimir Grekhov org. nr. BB , som pr. d.d. har ett pågående byggeprosjekt for en privatkunde Regnskap og debitors økonomi Selskapet har vært regnskapspliktig etter følgende bestemmelser: Regnskapsloven (lov av 77.juli 1998 nr 45) S 1-2 Ligningsloven flov av 13. juni 1980 nr 24) SS 4-2 og4-4 Bokføringsloven flov av nr 73) $ Arsregnskap Ärsregnskap er ikke registrert mottatt av Regnskapsregisteret. Bostyrer har fått tilgang til regnskapene for 2074 fra debitors regnskapsfører. Regnskap opplyses ikke å være utarbeidet for2075.,arsregnskap lor 2074 viser et negativ årsresultat på kr 128 9\6,-. Selskapets egenkapital var i 2014 positiv med kr ,65. 3le

4 Det hitsettes følgende nøkkeltall RESULTAT 2014 INNTEKTER Sum inntekter ,80 KOSTNADER Varekostnader 1_31 869,56 Lønnskostnad t,00 Andre driftskostnader 19\ 773,47 Sum kostnader ,03 Driftsresultat ,23 Finansielle kostnader L 072,00 ÄRsnEsur,rRr -t289t6,23 BALANSE EIENDELER I. ^ JUflr aillehhsifu(iler IUY YUU,UU Sum omløpsmidler ,68 Sum eiendeler ,68 EK OG GJELD Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital ,65 Sum kortsiktie ejeld ,33 Sum langsiktig gjeld L66 456,00 Sum gield ,33 SUM EK OG GJELD 2SB 699, Selvangivelser Skatt Øst har oppgitt at debitor ikke har levert selvangivelse for Skattetrekk og arbeidsgiveravgift Oslo kemnerkontor har oppgitt at debitor har levert omsetningsoppgaver til og med 6. termin 20L4, oghar således ikke overholdt plikten til innsendelse av oppgaver for 1. og 2. termin Debitor er registrert med restanser grunnet manglende skattetrekk og arbeidsgiveravgift for 1. og 2. termin 2015 med til sammen kr ,-, med tillegg av renter og gebyrer. Debitor har ikke oppfylt sin plikt til å foreta forskuddstrekk etter skattebetalingsloven flov av 1-7. juni 2005 nr sktbl.) kapittel 5, herunder at midlene avsettes på særskilt skattetrekkskonto jf. sktbl. S Forholdet kan være straffbart etter sktbl. S 1B Merverdiavgift Debitor har vært merverdiavgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven flov av 19.juni 2009 nr. 5B) S Skatt øst har opplyst at debitor ble registrert i avgiftsmanntallet med virkning fra og med 2. termin 2014 t.o.m.3. termin Debitor har levert omsetningsoppgaver til og med termin 6. termin 20L4, og har således ikke overholdt plikten til innsendelse av oppgaver for beregning av merverdiavgift for 20L5. 4le

5 CRETTE Debitor er registrert med restanser for 1. termin 2015 med til sammen pr. i dag kr ,-, inkludert renter og gebyrer Regnskapsfører Debitors regnskapsfører var ved konkursåpning ABE Regnskap AS, org.nr Regnskapene har vært fiørt elektronisk med skanning av bilag. Bostyrer har fått tilgang til årsregnskap og balanseregnskap for 2074, og awenter på det nåværende tidspunkt å få tilgang til bilagene. Styreleder opplyser bostyrer om at han har kontaktet en ny regnskapsfører for ä gjøre en gjennomgang av debitors regnskaper for å beregne og korrigere krav fra Oslo Kemnerkontor. Ny regnskapsfører opplyses å være enkeltmannsforetaket Økonomikonsulent Esben Thorsrud, med org.nr.959 2I Revisor Debitors regnskap har ikke vært revidert Forretningslokaler Det er ikke opplyst at debitor eide eller leide forretningslokaler Andre leie- eller leasingawaler Debitor har en avtale om leie av lagerplass med City Self-Storage Billingstad for oppbevaring av debitors verktøy og annet utstyr, samt eiendeler tilhørende styreleders enkeltmannsforetak. City Self-Storage har opplyst overfor bostyrer at oppsigelsestidens utløp er 3L , og at leien er betalt frem til dette. Videre opplyses det overfor bostyrer at leien er betalt ut august 20L5,1 måned etter oppsigelsestidens utløp, og at dette beløpet vil tilbakeføres til debitors konto ved avtalens utløp. Da avtalen allerede er sagt opp, har bostyrer kun besørget b te av lås på lageret for å forhindre urettmessig disposisjon over debitors eiendeler på lageret. I den videre bobehandlingen vil bostyrer gjennomgå bilag for å få en oversikt over debitors eiendeler i lagerrommet, samt foreta en verdivurdering av disse. Det er ikke opplyst at debitor hadde andre leie- eller leasingavtaler Insolvenstidspunktet Insolvens foreligger når selskapets passiva overstiger verdien av aktiva og selskapet ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, forutsatt at betalingsudyktigheten ikke er av forbigående art. Bostyrer har ikke nødvendig informasjon til å angi konkret tidspunkt for når selskapet ble insolvent. Styreleder opplyser overfor boet at insolvenstidspunli:tet antas ä være ved årsskiftet 2074/20L Ansettelsesforhold Styreleder opplyser overfor bostyrer at det ved konkursåpning var B deltidsansatte, som etter avtale ble tilkalt ved behov og fikk betalt pr. time. I følge arbeidstakerregisteret hadde selskapet 6 ansatte per konkursåpning Oppsigelse av ansatte - informasion om dekningsmuligheter Boet har fått opplyst at ingen ansatte var oppsagt ved konkursåpning. Boet har besluttet å sende oppsigelser til samtlige av selskapets B ansatte. De ansatte vil også bli informert om muligheten til å fremme krav under lønnsgarantiordningen. Bostyrer har hittil ikke mottatt krav under lønnsgarantiordningen. sle

6 6.8. Utbetaling av lønn Styreleder har opplyst overfor bostyrer at lønn og feriepenger er utbetalt for 6 av B ansatte, men at to av arbeidstakerne har utestående lønnskrav og feriepengekrav mot debitor. Lønnskravet til en av de ansatte bestrides imidlertid av debitor, da arbeidstakeren har utført mangelfull jobb som har påført debitor tap, hvilket i samsvar med arbeidskontrakten kan trekkes fra lønnsgrunnlaget. 7. BOETS EIENDELER OG økonomiske STILLING 7.1. Eiendeler Bostyrer har på vanlig måte foretatt en rutinemessig gjennomgang av tilgjengelig selskapsdokumentasjon for å kartlegge selskapets aktiva. Undersøkelsene, samt opplysninger fra debitor, danner grunnlag for registreringsprotokollen som følger vedlagt som bilag Driftstilbehør og varelager Styreleder opplyser overfor bostyrer at alt redskap, utstyr og driftsmidler som tilhører debitor, står avlåst i selskapets lagerrom i City Self-Storage på Billingstad. En sirkelsag og en L----l-^-:--:lI^--r:i -!^:-l----^ !----^I^l l--ir f- --L-l h slelilkappsdë, ui ukcs lllllulel tru dv styleleucls cllkclliirarul5lurelax, ri'j ^n- DyB8,rng, ()9, uppu55lltb,, no cfår nå hr oopnlrccon Flnotc inforoccpr i rìphifnrc oionàaìar lrla r ornat rraà l8chr fta ne I^-^--^-- ^! -- 1 :--l: -^4 r Styreleder opplyser overfor bostyrer at verktøy og utstyr er av eldre dato, og derfor kun utgjør ca. kr ,-. Den nærmere bobehandlingen vil gjennomgå bilagene når disse mottas fra regnskapsfører, for å kartlegge hvilke eiendeler som tilhører debitor og hvilke eiendeler som tilhører styreleders enkeltmannsforetak, da disse per i dag er sammenblandet. Det vil deretter foretas en verdivurdering av eiendelene og en realisasjon av disse. Styreleder har opplyst overfor boet at han ønsker å kjøpe ut utstyret fra boet, slik at han kan fortsette å bruke dette i sitt enkeltmannsforetak. Salget vil skje på en måte som synes å gi boet best dekning, jf. kk. S 117. Det vises i denne sammenheng til at boet ikke påføres kostnader forbundet med lagring før utløpet av oppsigelsestiden på lagerrommet, den Bankinnskudd-kontantbeholdning Konkursdebitor hadde ved konkursåpning følgende bankinnskudd: Bank Kontobetegnelse Kontonummer Saldo i kr DNB Bedriftskonto ,00 Sparebankl Foliokonto ,76 Når det gjelder konto i DNB er denne ikke tatt i bruk. Skatteetaten har tatt utlegg på kr ,- i foliokontoen i Sparebankl. Øvrige midler er sperret til fordel for boet Andre aktiva 7.4.L. Aksjer Boet er ikke kjent med at selskapet eier aksjer. 6/e

7 CRETTE Utestående fordringer Boet er ikke blitt opplyst om at selskapet har noen utestående fordringer Motorvogn I følge statens vegvesen var konkursdebitor ikke eier av motorvogner pr. konkursåpningstidspunktet Etablerte pant- og sikkerhetsstillelser Det er registrert følgende sikkerhetsstillelser/pantsettelser: 7. Utlegg til fordel for Skatt Østpàkr ,- registrertiløsøreregistret den Boet har legalpant i ovennevnte med 5 o/o av salgsverdien jf. panteloven S 6-4. Bostyrer vil notifisere fordringshavere om boets legalpantrettigheter. Det er foreløpig usikkert hvorvidt det vil bli nødvendig å kreve legalpantet innløst Mellomregning / lån til nærstående eller ansatte Det er på det nåværende tidspunkt ikke avdekket mellomregning eller lån til nærstående/ansatte. Dette vil undersøkes i den videre bobehandling Realisasion av eiendeler Boet er ikke opplyst om at selskapet har andre eiendeler som kan realiseres Omstøteligeforhold Det er så langt i bobehandlingen ikke avdekket omstøtelige forhold Andretilbakeføringskrav Etter aksjeloven $ 3-B må erverv av eiendeler, tjenester eller ytelser mot betaling fra selskapet til en av selskapets aksjeeiere, en aksjeeiers morselskap, nærstående til en aksjeeier eller dennes morselskap, et styremedlem eller daglig leder godkjennes av generalforsamlingen såfremt ytelsen har en verdi på mer enn en tidel av selskapets aksjekapital. Dersom slik godkjenning ikke foreligger, er ikke avtalen bindende for selskapet med mindre unntaksbestemmelsene i aksjeloven 5 3-B første ledd nr. 1-5 kommer til anvendelse. Ytelser gitt på bakgrunn av avtale som ikke binder selskapet kan kreves tilbakeført, jf. aksjeloven S 3-B tredje ledd. Bobehandlingen har hittil ikke avdekket disposisjoner hvor selskapets ytelse kan kreves tilbakeført, men bostyrer vil søke å klarlegge nærmere om det er foretatt disposisjoner som kan kreves tilbakeført Virksomhet etter konkursåpning Debitor har ikke drevet virksomhet etter konkursåpning. 8. KREDITORENES STILLING 8.1. Anmeldte krav Det er så langt i bobehandlingen registrert 2 fordringer. Fordringene er ikke prøvet og fordeler seg slik: Anmeldte fordringer Beløp i kr Pantesikrede fordringer 0,00 Massefordringer 0,00 Fortrinnsberettigede fordringer av første klasse 0,00 Fortrinnsberettigede fordringer av annen klasse ,00 Alminnelige konkursfordringer L60 437,00 7le

8 Etterprioriterte fordringer ,00 Sum ,OO Selskapets største kreditor ser ut til å være Oslo Kemnerkontor. På bakgrunn av de anmeldte fordringer, sammenholdt med de opplysninger bostyrer har fått fra selskapets ledelse, kan det antas at selskapets totale gjeld beløper seg til ca. kr , Pådratteboomkostninger Pr. d.d. er det kun påløpt kostnader til dekning av bostyrers forsikring, gebyr ved omadressering av post og innhenting av informasjon fra VPS samt honorar til bostyrer Dekningsutsikter/akkord Det er for tidlig å ha noen formening om i hvilken utstrekning det vil bli utbetaling av dividende til kreditorene Fordringsprøvelse flat rricac tiì nlzt Fl 1 nr onfnr E'nrÀrinccnrãr aìca L"- finna c+aâ 'l^--^l^^^+ l^li- +il6a-r "il I v u JL V r\u r U JLLU qç JVr r UUçL VrtM! 9r L midler som gjør det mulig å utbetale dividende til kreditorene. Kreditorer som ønsker nærmere nriontarino nm rnmolrlto fnrrlrincor lrac ìznnfalzla Lrncfrrrar UVJLJ r er 8.5. Ytterligereunderretningtilkreditorene Det vil sannsynligvis ikke bli utarbeidet flere innberetninger før bobehandlingen avsluttes. Eventuell årsredegjørelse og sluttinnberetning vil bli sendt til de kreditorer som har meldt krav i boet. 9. STRAFFBARE FORHOTD - KARANTENEBETINGEDE FORHOTD - SANKSIONER 9.L. Straffbareforhold Bobehandlingen har hittil ikke avdekket straffbare forhold. En nærmere gjennomgang av dette vil bli foretatt i den videre bobehandling Karantenebetingendeforhold Bobehandlingen har hittil ikke avdekket karantenebetingende forhold. En nærmere gjennomgang av dette vil bli foretatt i den videre bobehandling. 10. BOBEHANDLINGEN Utførtbobehandling I bobehandlingens innledende faser ble vanlige strakstiltaþ slik som sperring av bankkonti, abonnementer, sikring av dokumenter m.v. foretatt på alminnelig måte. Standardbrev og forespørsler er utsendt. Innhentede opplysninger og dokumenter er gjennomgått. Bostyrer har hatt flere møter, e-postkommunikasjon og diverse telefonsamtaler med selskapets ledelse for en gjennomgang av virksomheten. Boet har innhentet opplysninger om debitors lagerlokaler og har hatt korrespondanse med utleier, se mer under punkt 6.4 ovenfor. Boet har foretatt en foreløpig gjennomgang av debitors disposisjoner forut for boåpningen med tanke på å avdekke eventuelle omstøtelige disposisjoner. Det er så langt ikke avdekket omstøtelige disposisjoner. En endelig gjennomgang og vurdering vil bli foretatt i den videre bobehandling. Ble

9 GRETTE LO.z. Gienstående bobehandling - avslutning Den videre bobehandling vil bestå i gjennomgang av debitors økonomiske virksomhet for å avdekke eventuelle eiendeler samt mulige omstøtelige og straffbare forhold. Boet vil følge opp forholdet til de ansatte og ivareta deres rettigheter som arbeidstakere i konkurs. Dersom bobehandlingen ikke avdekker aktiva, omstøtelige eller straffbare forhold innen tre måneder, varsles det at bobehandlingen vil kunne foresläs innstilt i henhold til konkursloven s 13s. Retten vil orienteres innen tre måneder dersom bobehandlingen ikke er avsluttet innen den tid. Denne innberetnin g og øvriginformasjon publiseres på Oslo, 6. juli 2015 I bs ønn bostyrer sen ele

10

11 EKSKLUSIVE BYGGAS, DETS KONKURSBO I DEBITORE RING Undertegnede erklærer herved på ære og sa ttigþet at oppþninger som er gitt i innberetningen av 6. juli2o15 vedrørende selskapets økonomiske forhold, herunder aktiva og passiva så langt undertegnede kjenner er korrekte og uttømmende. leg er giort kient med konkurslovens $ 120 andre ledd vedrørende dette. Oslo,6, juli 2015 Vladimir S leder

12

13 kkt.ss 85.1og ifr. s 80 Registreri n gsforretning sak NR. 1s-oe3ó66KOh-OnVr/Zt EKSKLUSIVE BYGG AS, DETS KONKURSBO Fremlegges på 1. sldftesamlingi boeg (S 78.1 nr. 3), 7. fuli 20t5, kl Sþldnerens eiendeler: Verdi: Bank Kontobetegnelse Kontonummer Saldo i kr DNB Bedriftskonto ,00 Soarebankl Foliokonto L ,16 Sþldnerens underskrift: Bostyrerens underslaift: Styreleder Grekhov Bf Ønness-

14

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. 0slo byfogdembete Debitor v/styrets leder. Samtliee kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. 0slo byfogdembete Debitor v/styrets leder. Samtliee kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 17. oktober 2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L3-I34B26KON-OBYF/2: MITANO MøBLER AS, DETS TVANGSOPPLøSNINGSBO - orc.nr. 994L46300

Detaljer

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. juni 2015 INNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. ls -LOO3?4KON -OBYF/ 1 : CHRISTIANIA LEVERAND ør AS, DETS KONKURSBO I, ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-033 519KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursreqisteret i Brønnøysund

INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursreqisteret i Brønnøysund GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. april 2013 INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. l3-o377 O4KON-OBYF / l= 2YOU FRISøR AS, DETS KONKURSBO I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsqaranti TA BOLIGFINANS AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsqaranti TA BOLIGFINANS AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo,24. mars 2015 Ansvarìig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. [4-I3B944KON-OBYF /2:TA BOLIGFINANS

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. Konkursdebitor Autorisert Regnskap & Consulting AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. Konkursdebitor Autorisert Regnskap & Consulting AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 7. november 2013 Ansvarlig partner: Jacob S, Bjønness-Jacobsen SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE sak NR. L2-L7B445KON-OBYF/2 AUTORISERT

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 30. august 2013 SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAKNR. I3-10!467KON-OBYF/2: VATAN DETALI AS, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT I K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN...4 II IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. april 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Teie Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørenen

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS MIDLERTIDIG INNERETNING TIL ØVR ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 06-007870KON-OVRO JIM ALEKSANDER WOLDEN.

Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS MIDLERTIDIG INNERETNING TIL ØVR ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 06-007870KON-OVRO JIM ALEKSANDER WOLDEN. Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Geir Langhelle Advokat Tom Carsten Troberg Advokat Lars Baklund Advokat Anne jahr Advjlm. Hilde Larmerud Advjlm.jostein

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

Reg.nr. i hjemlandets register: 7733439. Norsk org.nr.: 997 739 302.

Reg.nr. i hjemlandets register: 7733439. Norsk org.nr.: 997 739 302. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Ingulf Nordahl Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

TIL OSLO BYFOGDEMBETE

TIL OSLO BYFOGDEMBETE i FEL.LESSKAP: Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep. 0030 Oslo lon Alrhui Reincarlien Tormod S. Christoffersen JnnGmnnenid Timm B. Haaland Beritlagmatin Anette E. Klafstad lohan VD Kongsvik Kalharinn Vig

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Teije Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørensen Advokatjohn Arne Dalby Advokat Ole Spen-e Advokat

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 4. august 2015 kl. 09.00 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen.

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 4. august 2015 kl. 09.00 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik 3ii-ftG i Er /\ Tr r]r T rx Tt r /-\ rl' TL.T U) T;r T\ T] rfi ' Tr LT F t t{ill-llrrlrj I r\ t\ ft l K tr I i\ It\ tr ^ TIL I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 Bo nr. 07-065665KON-NOMO Kapital & Finans

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer