TNNBERETNING. TIt OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo Debitor kreditorer Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønn øysund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TNNBERETNING. TIt OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo Debitor kreditorer Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønn øysund"

Transkript

1 CRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo,4. april 2013 TNNBERETNING TIt OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR KON-OBYF/2: Pact Norge Ltd. Company No, , dets konkursbo 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN Mottaker av denne Oslo Debitor kreditorer Skatt Øst Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønn øysund 2. SELSKAPSTNFORMASION Konkursdebitor 0rganisasjonsnummer Resistrert forretninqsadresse Endring av adresse Vedtektsfestet formål Pact Norge Ltd, / Den Danske Håndverksbager NUF Frognerveien 6, N-0257 Oslo Ingen kiente endringer Bakerivirksomhet Advolofirm tgrette M Postùok 13f/ Vlk, N{ll4 (hlo Aû sse Fllþstadfigge2 nfi q) Fôke:22 3,f0001 vmgrette;m fiínipgtogrêtt..no oær, rcsg2gb6 t MVA

2 CRETTE 3. KONKURSEN Rettsgrunnlag Fristdag Frist for fordringsanmeldelser Gjeldsgrunnlag Første skiftesamling Osìo Byfogdembetes kjenneìse av dato 21'03,20L3 kl.09: februar april2013 Kravet har sin bakgrunn i sþldig forskuddsskatt, restskatt og gebyrer. Konkursbegjæring innkommet retten 19. februar april 2013 kl. 13r15 i rettssal626 i Oslo tinghus, C.J Hambros plass 4, Oslo 4, BOBESTYRETSEN Oppnevnt bostyrer Advokatfirma Postadresse I Telefon T ^ì -4-t_- I gt cldl(s ' E-post, Kreditorutvalgsmedlem foreslås oppnevnt etter konkurslovens g B3 Borevisor foreslås oppnevnt etter konkursloven S 90 fjerde ledd Advokat Jacob Sverdrup Bjønness-Jacobsen Advokatfirmaet Grette DA Filipstad Brygge 2, Postboks 1397 Yika,0114 Oslo 'r) aa þl Ja ^^ VV ^^ WV A Ai Eirik Kristiansen v/oslo kemnerkontor, Postboks 2 St. Oìavs plass, Oslo Det er ikke oppnevnt borevisor. Dersom den videre bobehandlingen avdekker behov for, og gir økonomisk grunnlag for å oppnevne borevisor vil det bli foreslått oppnevnelse på et senere tidspunkt. 5. NÆRMERE OM SKIDNEREN S g!.s_l<4p gts stift els es dato Registrert i Foretaksregisteret D aglig lede,r Ledelsens roller i øvrige selskaper Tidligere gjeldsforhandlinger konkursbehg4dlin-ge Regnskapsfører KeVlsor 20. februar februar 2008 Bent Matzen Bigand, Skoweien 2,0257 Oslo Daglig leder/innehaver BEMABI Bent Bigand [ENK), q_rg.nr.9b9 7643?r. Opplyst ikke å trà væri involvert i tidligere gj eldsforhandlinger og konkursbehandlinger. Debitors hadde ikke regnskapsfører ved konkursåpning, Regnskap for 20lO ble ført av PROFINA AS, Frognerveie n 22, 0263 Oslo, org.nr ñ!- L'CUILUI IIAI- IKKC IIAIT IEVISOT. SCISKAPCI CT Ct LTO. selskap som er registrert i Storbritannia, og i Norge som et NUF. Det er dermed ikke underlagt norske regler om revisjonsplikt. 2/6

3 CRETTE 6, økonomiogforretningsførsei 6,t. Virksomheten Selskapet har drevet bakerivirksomhet, med kafeer og restauranter som kunder. Da daglig leder, selskapets eneste ansatte, f.o.m. ultimo 20IL av personlige årsaker ikke selv var i stand til å fortsette driften, ble videre drift av selskapet umulig, Det har ikke vært drift i selskapet etter dette. Konkurs ble åpnet etter begjæring fra Kemneren i Oslo, og har sin bakgrunn i sþldig forskuddsskatt, restskatt og gebyrer, 6.2. Regnskap og regnskapsførsel Ärsregnskap for året 2010 viser et negativt resultat på kr Selskapets egenkapital var i 2010 negativ med kr t Regnskap for 20\'1, og2012 foreligger ikke. Det hitsettes følgende nøkkeltall: RESULTAT 2010 INNTEKTER Salgsinntekt Sum inntekter KOSTNADER Varekostnader ZLBO9 Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum kostnader Driftsresultat Renteinntekt TAT BATANSE r EIENDELER Sum immaterielle eiendeler 4471, Sum driftsmidler Sum fordringer 4700 Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum eiendeler EK OG ELD Selskapskapital 1000 Annen egenkapital Sum egenkapital Sum langsiktie eield Sumgield sum EK OG GIErD /6

4 GRETTE 6.3. Forretningslokaler Debitor leide ìokaler i Frognervn, 6 fra høsten 2010 tiì oktober/november Debitor har ikke disponert lokaler etter dette. 6.4, Andre leie- eller leasingavtaler Det er ikke opplyst at debitor hadde andre leie- eller leasingavtaler Ansatte Daglig ìeder var eneste ansatte i selskapet. I følge arbeidstakerregisteret har selskapet ingen ansatte. 6.6, Insolvenstidspunktet Bostyrer har ikke nødvendig informasjon tiì å angi konkret tidspunkt for når selskapet ble insolvent. 7, BOETS EIENDELER OG økonomiske STILLING V,1,. Eiendeler Bostyrer har på vanlig måte foretatt en rutinemessig gjennomgang av tilgjengelig selskapsdokumentasjon for å kartlegge selskapets aktiva. Undeisøkelsene, samt opplysningei fra debitor, danner grunnlag for registreringsprotokollen som følger vedlagt som bilag 1, 7.2. Driftstilbehør og varelager Boet er ikke kjent med at det foreligger driftstilbehør eller varelager av verdi. Bakerovnen debitor benyttet i virksomheten tilhørte utleier av forretningslokalet og bruken ble betalt for over husleien. 7,3, Bankinnskudd-kontantbeholdning Konkursdebitor hadde ved konkursåpning følgende bankkonti/-innskudd: Bank DNB DNB l_rntt i Kontobetegnelse Bedriftskonto Bedriftskonto Bedriftskonto Kontonummer Ì Samlet bankinnskudd utgjør kr 87,94, hvorav kr 0,- er innskudd på skattetrekkskonto Kontantbeholdningen utgjør kr 0, Andre aktiva Aksjer Boet er ikke kjent med at selskapet eier aksjer Utestående fordringer Boet er ikke blitt opplyst om at selskapet har noen utestående fordringer Motorvogn I følge Statens vegvesen var konkursdebitor ikke eier av motorvogner pr. konku rsåpningstidspun ktet Etablerte pant- og sikkerhetsstillelser Det er ikke registrert sikkerhetsstillelser/pantsettelser. +/6

5 GRETTE 7,6, Mellomregning / lån til nærstående eller ansatte Det er på det nåværende tidspunkt ikke avdekket mellomregning eller lån til nærstående/ansatte. Dette vil undersøkes i den videre bobehandling, 7,7. Realisasion av eiendeler Boet er ikke opplyst om at selskapet har andre eiendeler som kan realiseres Omstøteligeforhold Det er så langt i bobehandlingen ikke avdekket omstøtelige forhold. 7,9. Virksomhetetterkonkursåpning Etter det boet erfarer har det ikke vært drift i selskapet siden ultimo 2011, jf punkt KREDITORENES STILLTNG 8.1. Anmeldte krav Det er så langt i bobehandlingen registrert 6 fordringer. Fordringene er ikke prøvet, og fordeler seg slik: i Anmeldte fordringer Pantesikrede fordringer Massefordringer Fo rtrinnsb erett gede fordringer av, første klass e Fortri nnsb eretti g_e de fordri n ger av annen klass e Alminneli ge konku rsfo rdringer Etterpri oriterte _fordri n ger Sum 27161, ,19 Selskapets største kreditor ser ut til å være Oslo Kemnerkontor, På bakgrunn av de anmeldte fordringer, sammenholdt med de opplysninger bostyrer har fått fra selskapets ledelse, kan det antas at selskapets totale gjeld beløper seg til kr 2OT 043,1,9. A.2, Pådratteboomkostninger Pr. d'd' er det påløpt kostnader til dekning av bostyrers forsikring, gebyr ved omadressering av post og innhenting av informasjon fra VPS og debitors bankforbindelse, samt honorar til bostyrer, 8.3. Dekningsutsikter/akkord Det er foreløpig ikke grunnlag for å tro at det vil bli utbetalt dividende til kreditorene, 8.4. Fordringsprøvelse Foreløpig er ingen av de meldte fordringene prøvet. Fordringsprøvelse vil kun finne sted dersom boet blir tilført midler som gjør det mulig å utbetale dividende til kreditorene. Kreditorer som ønsker nærmere orientering om anmeldte fordringer bes kontakte bostyrer. 8.5, Ytterligere underretningtilkreditorene Det vil sannsynligvis ikke bli utarbeidet flere innberetninger før bobehandlingen avsluttes. Eventuell årsredegjørelse og sluttinnberetning vil bli sendt til de kreditorer som har meldt krav i boet. s/6

6 GRETTE 9. STRAFFBARE FORHOTD - KARANTENEBETTNGEDE FORHOTD - SANKSIONER 9,1. Straffbare forhold Bobehandìingen har hittil ikke avdekket straffbare forhold. En nærmere gjennomgang av dette vil bli foretatt i den videre bobehandling Karantenebetingendeforhold Bobehandlingen har hittil ikke avdekket karantenebetingende forhold. En nærmere gjennomgang av dette vil bli foretatt i den videre bobehandling. 9.3, Sanksioner overfor revisor Selskapet er et Ltd-selskap som er registrert i Storbritannia, og i Norge som et NUF, Det er dermed ikke underlagt norske regìer om revisjonsplikt. 10. BOBEHANDLINGEN Utførtbobehandling I bobehandlingens innledende faser ble vanlige tiltak slik som sperring av bankkonti, abonnementer, sikring av dokumenter m.v, foretatt på alminnelig måte. Standardbrev og forespørsler er utsendt, Innhentede oppìysninger og dokumenter er gjennomgått. Bostyrer har hatt elt møte, samt øvrig korrespondansen med selskapets ìedelse, for en gjennomgang av virksomheten. Boet har foretatt en foreløpig gjennomgang av debitors disposisjoner forut for boåpningen med tanke på å avdekke eventuelle omstøtelige disposisjoner. Det er så langt ikke avdekket omstøtelige disposisjoner. En endelig gjennomgang og vurdering vil bli foretatt i den videre bobehandling. to.2, Gienstående bobehandling - avslutning Den videre bobehandling vil bestå i gjennomgang av debitors økonomiske virksomhet for å avdekke eventuelle eiendeler samt mulige omstøtelige og straffbare forhoìd. Dersom bollehandiingen Íkke avriekker aktiva, omstøtellge eler strattbare forholcl rnnen tre mäneder, varsles det at bobehandlingen vil kunne foreslås innstilt i henhold til konkursloven $ 135. Retten vil orienteres innen tre måneder dersom bobehandlingen ikke er avsluttet innen den tid. Denne innberetnin g og øvriginformasjon publiseres på rvrnrw,grette.no. Oslo, 4. april 2013 Sverdrup Bostyrer bsen 6/6

7 OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. I KON-OBYF/2zPact Norge Ltd. Company No , dets konkursbo. DEBITORERKLÆRING Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighet at opplysninger som er gitt innberetningen av +. apñl Z1LZ vedrørende selskapets økonomiske forhold, herunder aktiva og passiva så langt undertegnede $enner erkorrekte og uttømmende. Undertegnede er gjort kjent med konkurslovens S 120 andre ledd vedrørende dette. I Oslo,4. april 2013 Bent Bigand Daglig leder

8

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-033 519KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. juni 2015 INNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. ls -LOO3?4KON -OBYF/ 1 : CHRISTIANIA LEVERAND ør AS, DETS KONKURSBO I, ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursreqisteret i Brønnøysund

INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursreqisteret i Brønnøysund GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. april 2013 INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. l3-o377 O4KON-OBYF / l= 2YOU FRISøR AS, DETS KONKURSBO I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

GRETTE L. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN 2. SETSKAPSINFORMASION. TIt

GRETTE L. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN 2. SETSKAPSINFORMASION. TIt GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 11. april2013 INNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE sak NR. 13-041938KON-OBYF/2: EKSPRESS RENS NUF, DETS KONKURSBO L. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. 0slo byfogdembete Debitor v/styrets leder. Samtliee kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. 0slo byfogdembete Debitor v/styrets leder. Samtliee kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 17. oktober 2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L3-I34B26KON-OBYF/2: MITANO MøBLER AS, DETS TVANGSOPPLøSNINGSBO - orc.nr. 994L46300

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets leder Samtliee kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets leder Samtliee kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo,6. juli 2015 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAKNR. L5-O93666KON-OBYF/2: EKSKLUSryE BYGGAS, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursresisteret i Brønnøysund SENTRUM BINGODRIFT AS. Lotteri og totalisatorspill

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursresisteret i Brønnøysund SENTRUM BINGODRIFT AS. Lotteri og totalisatorspill Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo,24.juni 201-5 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE saknr. L5-O9BO72KON-OBYF/1: SENTRUM BINGODRIFT AS, DETS KONKURSBO L. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. Konkursdebitor Autorisert Regnskap & Consulting AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. Konkursdebitor Autorisert Regnskap & Consulting AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 7. november 2013 Ansvarlig partner: Jacob S, Bjønness-Jacobsen SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE sak NR. L2-L7B445KON-OBYF/2 AUTORISERT

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsqaranti TA BOLIGFINANS AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsqaranti TA BOLIGFINANS AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo,24. mars 2015 Ansvarìig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. [4-I3B944KON-OBYF /2:TA BOLIGFINANS

Detaljer

INNBERETNING. TIt OSIO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING. TIt OSIO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 30. juni 2015 INNBERETNING TIt OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. 1 5-0B94B9KON- OBYF / L= BY GDØY AILE DRIFT AS, DETS KONKURSBO T. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE AS, DETS KONKURSBO. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE AS, DETS KONKURSBO. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 28. august 2013 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-f acobsen SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE sak NR. L3-LI4263KON-OBYF /zimlnc AS, DETS

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 30. august 2013 SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAKNR. I3-10!467KON-OBYF/2: VATAN DETALI AS, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. september 2010 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT I K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN...4 II IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138771KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY TEAM CONSTRUCTION AS, ORG. NR. 995 265 257 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-138771KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY TEAM CONSTRUCTION AS, ORG. NR. 995 265 257 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. april 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS MIDLERTIDIG INNERETNING TIL ØVR ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 06-007870KON-OVRO JIM ALEKSANDER WOLDEN.

Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS MIDLERTIDIG INNERETNING TIL ØVR ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 06-007870KON-OVRO JIM ALEKSANDER WOLDEN. Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Geir Langhelle Advokat Tom Carsten Troberg Advokat Lars Baklund Advokat Anne jahr Advjlm. Hilde Larmerud Advjlm.jostein

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Teije Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørensen Advokatjohn Arne Dalby Advokat Ole Spen-e Advokat

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-148034KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: OB KRISTIANSAND AS, ORG. NR. 996 013 030 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 14-148034KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: OB KRISTIANSAND AS, ORG. NR. 996 013 030 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 4. august 2015 kl. 09.00 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen.

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 4. august 2015 kl. 09.00 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer