INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. 0slo byfogdembete Debitor v/styrets leder. Samtliee kreditorer Skatt Øst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. 0slo byfogdembete Debitor v/styrets leder. Samtliee kreditorer Skatt Øst"

Transkript

1 Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 17. oktober 2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L3-I34B26KON-OBYF/2: MITANO MøBLER AS, DETS TVANGSOPPLøSNINGSBO - orc.nr. 994L46300 L ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN Mottaker av denne innberetning 0slo byfogdembete Debitor v/styrets leder Samtliee kreditorer Skatt Øst Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund 2. IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN GJELDER Konkursdebitor MILANO MøBLERAS Organisasjonsnummer Registrert forretningsadresse Motzfelds sate 7,0187 OSLO Endring av adresse Nei Bransje Engroshandel med møbler Vedtektsfestet formål Salg av møbler og liknende produkter, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender. ' Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vik 0114 Oslo Adresse: Fitipstad Brygge 2 Tlf: Fak: www-grette.no Org. nr. N MVA

2 ? TVÁNÍ:SNPÞI 'ISNINI:FN Rettsgrunnlag Oslo byfogdembetes kjennelse av 2. oktober kl juli2013 Frist for fordringsanmeldelser 6. november 2013 Grunnlag Manglende revisor, n S nr.4 Første skiftesamling l-7. oktober 20i3 kl. 73:20 Oslo byfogdembete, rettssal 6t9 0slo ti C Hambros ASS Oslo 4. BOBESTYRELSEN evnt bo r Advokatfirma Postadresse Telefon Telefaks E- ost Kreditorutvalgsmedlem foreslås oppnevnt etter konkurslovens $ B3 Borevisor foreslås oppnevnt etter konkursloven S 90 fjerde ledd Advokat Jacob S. Bjønness-Jacobsen Advokatfirmaet G rette DA Postboks 7397 Ylka,0114 Oslo no Kjetil Stea Eid, førstekonsulent Skatt øst, avd. innkreving. Mobil: E- Det er ikke oppnevnt borevisor. Dersom den videre bobehandlingen avdekker behov for, og gir økonomisk grunnlag for å oppnevne borevisor vil det bli foreslått 9p_pnqv,ne,ìqç_ på 9! 9etqlq tjd'sp1 \t, 5. NÆRMERE OM SKYLDNEREN Selskapets stiftelsesdato Registrert i Foretaksregisteret, Aksjekapital Selskapets aksjonærer Selskapets engasjement i andre virksomheter/selskaper Styrets leder Styremedlem Varamedlem Daglig leder Ledelsens roller i øvrige selskaper Tidligere gj eldsforhandlinger og konkursbehandlinger Revisor Regnskapsfører 01, Aksionærer Andel Rabar Ali Mohamad Mohamad - 50 o/a Khadiche Kader Ahmad Ahmad - 50 o/o Opplyst ikke å ha engasjement i andre virksomheter/selskaper Rabar Ali Mohamad Mohamad, Breigata '1,2,0787 Oslo Khadiche Kader Ahmad Ahmad, Haugerudtunet 7, 0674 Oslo Ali Mohammad Kader, Haugerudtunet7,0674 Oslo Rabar Ali Mohamad Mohamad, Breigata 72,0787 Oslo Styreleder er involvert i Autocare Bilpleie og Dekk AS ( ) som styreleder. Opplyst ikke å ha vært involvert i tidligere gj eldsforhandling eller konkursbehandling. Ebbestad Revisjon AS, Klippavegen 9, 6856 Sogndal ( ) - Fratrådt per 22. aprll201,3. Sigma Regnskap Nicos Tsiolas ENK ( ), Tevlingveien 23, l slo t9

3 CRETTE 6. økonomi OG FORRETNINGSFøRSEL 6.1. Virksomheten Selskapet ble stiftet i 2009, og har importert og solgt møbler og pyntegjenstander i en italienskinspirert stil til kunder i 0slo og omegn. Importen har i hovedsak skjedd fra Kina, Tyrkia og Italia. Bakgrunnen for tvangsoppløsningen er at selskapet siden april 2013 ikke har vært registrert med revisor, jfr. aksjeloven $ 1,6-LS [1) nr. 4. Etter det boet får opplyst hadde selskapet skaffet seg ny revisor, uten at denne var blitt innmeldt til foretaksregisteret. Det opplyses at vedkommende for øyeblikket er utenlands. Boet er blitt forelagt en kjøpekontrakt som dokumenterer at virksomheten ble overdratt til Italia Fiori Møbler AS [ ) den ]., september Styreleder i Italia Fiori Møbler AS er far til styreleder i Milano Møbler AS, og ansatt i begge selskapene. Kjøpesummen, kr er ikke gjort opp, men vil etter det boet erfarer bli innbetalt til boets konto. Styreleder opplyser at virksomheten ble solgt da han opplevde at møbelbransjen ikke gav ham nok utfordringer, og han heller ville fokusere på sin andre virksomhet, Autocare Bilpleie og Dekk AS, Styreleder har overfor bostyrer gitt klart uttrykk for at han ønsker â gjøre opp alle krav mot selskapet og få boet tilbakelevert, slik at selskapet kan awikles/slettes på ordinært vis. Forholdene rundt virksomhetsoverdragelsen, og mulighetene for en tilbakelevering av boet, vil bli undersøkt i den videre bobehandlingen Regnskap og debitors Økonomi Selskapet har vært regnskapspliktig etter følgende bestemmelser: Regnskapsloven flov av'j.7. juli 1998 nr 45) $ 1-2 Ligningsloven (lov av 13. juni 1980 nr 24) SS 4-2 og 4-4 Bokføringsloven flov av nr 73) $ Årsregnskap Revidert årsregnskap for 2011 viser et negativt årsresultat på kr Selskapets egenkapital var i negativ med kr 261BB0. Boet er så langt ikke blitt forelagt regnskaper for 2072 eller 2013 frem til boåpning, men i følge styreleder og regnskapsfører vil dette bli forelagt boet i løpet av kort tid. Det hitsettes følgende nøkkeltall fra regnskapet: RESULTAT 20tt INNTEKTER Sum inntekter íbt KOSTNADER Varekostnader Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum kostnader tb6 Driftsresultat (263 6Os) '76t /9

4 RRSRESUITet (276227) BATANSE EIENDELER Sum varige driftsmidler Sum varer Sum fordringer L Sum omløpsmidler Sum eiendeler 7 4BB BB 468 EK OG GJELD Aksjekapital Annen egenkapital Udekket tap 1B Sum egenkapital [261 BB0l Sum kortsiktig gjeld 1, Sum gield L SUM EK OG GJELD l4aa 464 Revisors beretning lor 201,L inneholder en rekke merknader. Følgende oppleves som særlig sentralt, og hitsettes: "Selskapets interne kontroll har gjennom året vært mangelfull på en rekke vesentlige punkter. Dette har medført at jeg ikke har kunnet gjennomføre de revisjonshandlinger som jeg har ansett nødvendige for å bekrefte at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Det er oppdaget store uqvklarte beløp i regnskapet og det konkluderes med at regnskapet ínneholder vesentlíge feil og mangler". t..l "Jeg mener at årsregnskapet, slik det foreligger, ikke bør fastsettes som selskapets årsregnskap for 20LL". tl "Det er gitt lån til aksjonærer i strid med aksjeloven S B-7. Skattetrekksmidler er ikke behandlet forskriftsmessig" Selvangivelser Skatt øst har oppgitt at debitor har levert selvangivelse for 201,1,. Selvangivelse for 2012 er ikke innlevert Skattetrekk og arbeidsgiveravgift 0slo kemnerkontor har oppgitt at debitor har innsendt terminoppgaver vedrørende skattetrekk og arbeidsgiveravgift fra 1. termin 20L0 til og med 6. termin 20L2. Debitor har således ikke fullt ut overholdt plikten til innlevering av terminoppgaver. Oslo kemnerkontor har videre opplyst at debitor er registrert med restanser grunnet manglende skattetrekk på til sammen kr Hele beløpet skal gjelde forsinkeìsesrenter. Debitor er ikke sþldig arbeidsgiveravgift t 4/9

5 CRETTE Debitor har ikke oppfylt sin plikt til å foreta forskuddstrekk etter skattebetalingsloven flov av 17. juni 2005 nr sktbl.) kapittel 5, herunder at midlene avsettes på særskilt skattetrekkskonto jf. sktbl. S Forholdet kan være straffbart etter sktbl. S 1B Merverdiavgift Debitor har vært merverdiavgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven lov av 1,9.juni 2009 nr 5B) S Skatt øst har opplyst at debitor ble registrert i avgiftsmanntallet med virkning fra og med 2. termin 20L0, og var registrert til og med 5. termin 20L3, men er nå slettet. Debitor har kun levert omsetningsoppgaver til og med 5. termin 201,2 og har således ikke overholdt plikten til innsendelse av oppgaver for beregning av merverdiavgift. Debitor er registrert med restanser fra og med 5. termin 2012 med til sammen kr Så godt som hele beløpet har sin bakgrunn i fastsettelser grunnet manglende oppgaver Regnskapsfører Debitors regnskapsfører var ved boåpning Sigma Regnskap Nicos Tsiolas ENK ( ), Tevlingveien 23, 1081 Oslo Revisor Selskapet var ikke registrert med revisor ved boåpning, hvilket er bakgrunnen for tvangsoppløsningen. Tidligere revisorer har vært: Magnussen & Partner Revisjon AS, Kongens gate 72,01,53 Oslo [ ) - Fratrådt per 2L desember 201,1,. Ebbestad Revisjon AS, Klippavegen 9, 6856 Sogndal ( ) - Fratrådt per 22. april Forretningslokaler Selskapet leiet lokaler i Motzfelds gate 7, 0787 Oslo. Boet varslet ikkeinntreden til utleier, Oslo Eiendomssenter AS (9L ), per brev av 3. oktober , Andre leie- eller leasingavtaler Det er ikke opplyst at debitor hadde andre leie- eller leasingavtaler, 6.5. Insolvenstidspunktet Insolvens foreligger når selskapets passiva overstiger verdien av aktiva og selskapet ikke lenger er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, forutsatt at betalingsudyktigheten ikke er av forbigående art. Selskapet antas å være insolvent, men bostyrer har ikke nødvendig informasjon til å angi konkret tidspunkt for når selskapet ble insolvent. 7. ANSATTE 7.L. Ansettelsesforhold Debitor opplyser at det ved boåpning var 3 ansatte. I følge arbeidstakerregisteret hadde selskapet ingen ansatte. ' /9

6 r: : 7.2. Oppsigelse av ansatte - informasjon om dekningsmuligheter Boet har fått opplyst at de ansatte ikke var oppsagt ved boåpning. Boet har på dette grunnlag besluttet å sende oppsigelser til samtlige av selskapets 3 ansatte. De ansatte er også informert om muligheten til å fremme krav under lønnsgarantiordningen. Bostyrer har hittil ikke mottatt krav under lønnsgarantiordningen Utbetaling av lønn Boet har fra regnskapsfører fått opplyst at lønn er utbetalt, men at det kan være feriepengerestanser. B. BOETS EIENDELER OG økonomiske STILLING 8.1. Eiendeler Bostyrer har på vanlig måte foretatt en rutinemessig gjennomgang av tilgjengelig selskapsdokumentasjon for å kartlegge selskapets aktiva, Undersøkelsene, samt opplysninger fra debitor, danner grunnlag for registreringsprotokollen som flølger vedlagt som bilag Driftstilbehør og varelager Etter virksomhetsoverdragelsen av 1, september 2013 [se punkt 6.7 og 8.4.2) har virksomheten, etter det boet erfarer, verken hatt driftstilbehør eller varelager Bankinnskudd-kontantbeholdning Konkursdebitor hadde ved konkurs nde bankinnskudd: Bank Kontobetegnelse Kontonummer Saldo i kr Bank 1 Oslo Akershus AS Foliokonto ,80 Bank 1 Oslo Akershus AS Skattetrekkskonto 900L ,00 Bank 1 Oslo Akershus AS Foliokonto L ,00 Samlet bankinnskudd utgjør kr L6 964,80, hvorav kr 0 er innskudd på skattetrekkskonto. Kontantbeholdningen utgjør kr 0. A.4. Andre aktiva Aksjer Boet er ikke kjent med at selskapet eier aksjer Utestående fordringer Selskapet har kr utestående fra Italia Fiori Møbler AS etter salg av virksomheten 1. september 20'J.3 ( ), For øvrig er boet ikke kjent med utestående fordringer, Motorvogn I følge Statens vegvesen er selskapet ikke oppført som eier av motorvogn Fast eiendom I filge Statens kartverk er selskapet ikke registrert med hjemmel til fast eiendom, borettsandel eller rettighet/leiekontrakt Etablerte pant- og sikkerhetsstillelser Det er registrert følgende pantsettelse: t9

7 CRETTE Den 14. mai201,2 er det dagbokført et utlegg, stort kr ,52, i varelager og konto i Bankl Oslo AS, til fordel for Rawan Wahid, Ravnkollbakken 75, 0971 Oslo. Boet har legalpant i ovennevnte med 5 o/o av salgsverdien jf. panteloven Bostyrer vurderer å notifisere panthaver om boets legalpantrettigheter, men det er foreløpig usikkert hvorvidt det vil bli nødvendig å kreve legalpantet innløst Mellomregning / lån til nærstående eller ansatte Det er på det nåværende tidspunkt ikke avdekket melìomregning nærstående/ansatte. Dette vil undersøkes nærmere i den videre bobehandling Realisasion av eiendeler Boet er ikke blitt opplyst om at selskapet har andre eiendeler som kan realiseres B.B. Omstøtelige forhold Det er så langt i bobehandlingen ikke avdekket omstøtelige forhold. eller lån til 8.9. Andre tilbakeføringskrav Etter aksjeloven $ 3-B må erverv av eiendeìer, tjenester eller ytelser mot betaling fra selskapet til en av selskapets aksjeeiere, en aksjeeiers morselskap, nærstående til en aksjeeier eller dennes morselskap, et styremedlem eller daglig leder godkjennes av generalforsamlingen såfremt ytelsen har en verdi på mer enn en tidel av selskapets aksjekapital. Dersom slik godkjenning ikke foreligger, er ikke avtalen bindende for selskapet, med mindre unntaksbestemmelsene i aksjeloven S 3-B første ledd nr, 1-5 kommer til anvendelse. Ytelser gitt på bakgrunn av avtale som ikke binder selskapet kan kreves tilbakeført, jf. aksjeloven S 3-B tredje ledd, Bobehandlingen har hittil ikke avdekket disposisjoner hvor selskapets ytelse kan kreves tilbakeført, men bostyrer vil søke å klarlegge nærmere om det er foretatt disposisjoner som kan kreves tilbakeført Virksomhet etter boåpning Som følge av at virksomheten ble solgt 1. september 20L3, har det etter det boet erfarer ikke vært drift i selskapet etter boåpning. 9, KREDITORENES STILTING 9.1. Anmeldte krav Det er så langt i bobehandlingen registrert 6 fordringer. Fordringene er ikke prøvet og fordeler seg slik: Anmeldte fordringer Beløp i kr Pantesikrede fordringer 0,00 Massefordringer 0,00 Fortrinnsberettigede fordringer av første klasse 0,00 Fortrinnsberettigede fordringer av annen klasse ,00 Alminnelige konkursfordringer ,69 Etterprioriterte fordringer 34295,00 Sum , /9

8 Seiskapets største kreciitor ser ut tii å være Skatt øst. På bakgrunn av de anmeldte fordringer, sammenholdt med de opplysninger bostyrer har fått fra selskapets ledelse, kan det antas at selskapets totale gjeld beløper seg til ca. kr Pådratteboomkostninger Pr. d,d. er det kun påløpt kostnader til dekning av bostyrers forsikring, gebyr ved omadressering av post og innhenting av informasjon fra VPS samt honorar til bostyrer, 9.3. Dekningsutsikter/akkord Det er for tidlig å ha noen formening om i hvilken utstrekning det vil bli utbetaling av dividende til kreditorene. Som det fremgår over har styreleder gitt uttrykk for et ønske om å gjøre opp med samtlige kreditorer, og få til en tilbakelevering av boet, 9.4. Fordringsprøvelse Foreløpig er ingen av de meldte fordringene prøvet. Fordringsprøvelse vil kun finne sted dersom boet blir tilført midler som gjør det mulig å utbetale dividende til kreditorene. Kreditorer som ønsker nærmere orientering om anmeldte fordringer bes kontakte bostyrer. 9.5, Ytterligereunderretningtilkreditorene Det vil sannsynligvis ikke bli utarbeidet flere innberetninger før bobehandlingen avsluttes. Eventuell årsredegjørelse og sluttinnberetning vil bli sendt til de kreditorer som har meldt krav i boet. 10. STRAFFBARE FORHOLD - KARANTENEBETINGEDE FORHOLD - SANKSJONER Straffbareforhold Bobehandlingen har hittil ikke avdekket straffbare forhold, men en nærmere gjennomgang av dette vil bli foretatt i den videre bobehandling. L0,2, Karantenebetingende forhold Bobehandlingen har hittil ikke avdekket karantenebetingende forhold, men en nærmere oipnnnrnoeno rr rlpttp r il hìi fnrpfrff i rìpn idprp hnhphenrììino Sanksioner overfor revisor Bobehandlingen har hittil ikke avdekket forhold som gir grunnlag for sanksjoner overfor selskapets revisor. 11. BOBEHANDLINGEN LL.L. Utførtbobehandling I bobehandlingens innledende faser ble vanlige tiltak, slik som sperring av bankkonti, abonnementer, sikring av dokumenter m,v. foretatt på alminnelig måte. Standardbrev og forespørsler er utsendt. Innhentede opplysninger og dokumenter er gjennomgått, Bostyrer har hatt flere møter, e-postkommunikasjon og diverse telefonsamtaler med selskapets styreleder og regnskapsfører for en gjennomgang av virksomheten. Boet har innhentet opplysninger om debitors forretningslokaler og meldt ikkeinntreden i leieavtalen. ' t9

9 GRETTE Boet har sendt oppsigelse til de ansatte og opplyst dem om deres rettigheter som arbeidstakere i konkurs. Boet har foretatt en foreløpig gjennomgang av debitors disposisjoner forut for boåpningen med tanke på å avdekke eventuelle omstøtelige disposisjoner. Det er så langt ikke avdekket omstøtelige disposisjoner. En grundigere gjennomgang og vurdering vil bli foretatt i den videre bobehandling. tl.z. Gienstående bobehandling - avslutning Den videre bobehandling vil bestå i gjennomgang av debitors økonomiske virksomhet for å avdekke eventuelle eiendeler samt mulige omstøtelige og straffbare forhold. Forholdene rundt virksomhetsoverdragelsen 1. september 2013 vil bli undersøkt nærmere Det vil bli sett på mulighetene for en tilbakelevering av boet. Retten vil orienteres innen tre måneder dersom bobehandlingen ikke er avsluttet innen den tid. Denne innberetnin g og øvrig informasjon publiseres på wvvw.grette.no. Oslo, 17. oktober 2013 I S. Bjønness-J bostyrer 76t

10 r l :;,-

11 GRETTE SAK NR t3 4B26KO N- OBIT/2 : MILANO M øbler AS, D ETS TVANGSOPPLøSNINGSB O DEBITORERKLÆRING Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighet at opplysninger som er gitt innberetningen av 77. oktober 20!3 vedrørende selskapets økonomiske forhold, herunder aì<tiva og passiva så langt undertegnede kjenner er korrekte og uttømmende. f eg er gjort kjent med konkurslovens $ 120 andre ledd vedrørende dette. Oslo, l-7. oktober 20L3 Rabar Ali Mohamad Mohamad

12

13 kkl.ss B5.1og ifr. S B0 Re gistreringsforretning SAK NR. L3-I34B26KON-OBYF/2: MILANO MøBLER AS, DETS TVANGSOPPLøSNINGSBO Fremlegges på 1. skiftesamling i boet (S 7B.1nr. 3), 17, oktober 2013 kl. 73:20 Skyldnerens eiendeler: Verdi: Bank Kontobetegnelse Kontonummer Saldo i kr Sparebank I Foliokonto Skyldnerens underskrift: Oslo, 17. oktober 2013 Bostyrerens underskrift: Ali Mohamad Mohamad

14

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. juni 2015 INNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. ls -LOO3?4KON -OBYF/ 1 : CHRISTIANIA LEVERAND ør AS, DETS KONKURSBO I, ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-033 519KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursreqisteret i Brønnøysund

INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursreqisteret i Brønnøysund GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. april 2013 INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. l3-o377 O4KON-OBYF / l= 2YOU FRISøR AS, DETS KONKURSBO I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsqaranti TA BOLIGFINANS AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsqaranti TA BOLIGFINANS AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo,24. mars 2015 Ansvarìig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. [4-I3B944KON-OBYF /2:TA BOLIGFINANS

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. april 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Teie Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørenen

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Teije Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørensen Advokatjohn Arne Dalby Advokat Ole Spen-e Advokat

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

TIL OSLO BYFOGDEMBETE

TIL OSLO BYFOGDEMBETE i FEL.LESSKAP: Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep. 0030 Oslo lon Alrhui Reincarlien Tormod S. Christoffersen JnnGmnnenid Timm B. Haaland Beritlagmatin Anette E. Klafstad lohan VD Kongsvik Kalharinn Vig

Detaljer

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 4. august 2015 kl. 09.00 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen.

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 4. august 2015 kl. 09.00 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik 3ii-ftG i Er /\ Tr r]r T rx Tt r /-\ rl' TL.T U) T;r T\ T] rfi ' Tr LT F t t{ill-llrrlrj I r\ t\ ft l K tr I i\ It\ tr ^ TIL I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 Bo nr. 07-065665KON-NOMO Kapital & Finans

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Aust-Agder tingrett Behandlende dommer: Alice Jervell Postboks 128 4801 Arendal.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

Til beboerne i AS Maridalsveien 205

Til beboerne i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til beboerne i AS Maridalsveien 205 Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 Page 1 of 11 Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-03-04 PUBLISERT: Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Enestyres og daglig leders

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT Domstein ASA ("Domstein" eller "Selskapet") Org.nr. 960 756 932 Dette informasjonsdokumentet ("Informasjonsdokumentet") er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten

Detaljer