INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursresisteret i Brønnøysund SENTRUM BINGODRIFT AS. Lotteri og totalisatorspill

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursresisteret i Brønnøysund SENTRUM BINGODRIFT AS. Lotteri og totalisatorspill"

Transkript

1 Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo,24.juni INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE saknr. L5-O9BO72KON-OBYF/1: SENTRUM BINGODRIFT AS, DETS KONKURSBO L. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN Mottaker av denne innberetning Oslo byfogdembete Debitor v leder kreditorer Skatt Øst Oslo kemnerkontor Konkursresisteret i Brønnøysund 2. IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN GJELDER Konkursdebitor SENTRUM BINGODRIFT AS Organisasjonsnummer Registrert forretningsadresse Økernveien 148, 0580 OSLO Bransie Lotteri og totalisatorspill Vedtektsfestet formål Drive bingodrift samt investering i andre selskaper med tilsvarende virksomhet. 9 I I Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397Vika, 0114 Oslo Adresse: Fil pstad Brygge 2 llf: 2234O000 Faks: wwwgrette.no no 0rg nr N MVA

2 3. KONKURSEN Rettsgrunnlag Oslo byfogdembetes kjennelse av 16.juni 2015 kì ,6. uni 2015 t-: I r rsl ^+ lul f^ Gieìdssrrnnìrø -- --*-O- Raoiqri-- l nnlzrrnchah--lli \v l\ut J uçl 4rrurt î-^ seêtwr < tré ll4 JÃJV -l^,tr-^ ILIIIç r ç!t vtru Oslo h afê AV! Ã z015 Før.stc skiftpsernìino 1" jul! 2015 kl. 13:30 Oslo byfogdembete,.^+^^^1 t TLLJõái.aa trj i, flcln ti Flarnbros ìass rì-t^ 4. BOBEST-ÍR.EISEN l'ì-.-'^ ^---r L \rpprrtrvrll uosryrer Advokat Jacob S. ness- acobsen Advokatfirma Advokatfirmaet Grette DA Postadresse 'l';i^ê=-- I çlçrulr Postboks 1397 Yika,01_14 Vika Telefaks E- Kre ditor utvaigsmedìem, konkursloven B3 Borevisor, konkursloven 5 90 ijercìe ied<i Prabieen Kau r, student prabieenkaurg 3 (ô gmail.com. Det foreslås ikke oppnevnt borevisor. Dersom den vi<iere -bobehancilingen avdekker behov for og gir aì nnn*ioì'--"--t^^f^-i pr\vr v r o \ ^---^--- L- -! Er urrrrrclë, rur d UpprleVlf g UUI'gVlSO.r Vll Oet bli foreslått _9 _- _ oúrnevi-ielse pa el sen ere iidspunxt. 5" NÆRMERE OM SKYTDNEREN Seiskapets stifteisesdato Q2, if Kr 0 Selskapets aksjonærer Aksionærer Andel Norsk Lotteridrift AS 995 Bt O00/o Selskapets engasjement i andre Sentrum Bingodrift AS var ett av flere selskaper stiftet og virksomheter eiet av Norsk Lotteridrift AS Konsernforhold Datterselskap av Norsk Lotteridrift AS Rafe Flasan, Etterstadsletta 1L4, 0659 Oslo Styreleder - Skjetten Senter Bingo AS org. nr I Styreleder - Jessheim Sentrums Bygg AS org.nr ggo Styreleder - Økern Bingo AS org.nr gg , Styreleder og Daglig leder - Scandia properties AS org. nr Styreleder - Scandia Næring AS org.nr 'J,366 Styreìerier - Bar InvestÄS org. nr OTs Styreleder - RosenborggataL B AS org.nr gg0 403 L4g Autornatutleie AS l 2/9

3 Selskapets engasjement i andre virksomheter/selskap er Tidligere gj eldsforhandlinger og konkursbehandlinger Revisor Regnskapsfører Styreleder - Corona Invest AS org.nr Styreleder - City Bingo AS org.nr Styreleder - Norges Grossistsenter AS org.nr L7 Styreleder - Unik Dagligvarer AS org.nr 997 4t4 5L9 Styreleder - Select Matsenter AS org;nr I7 40 Styreleder - Corp Invest AS org.nr Styreleder - Skjetten Bingo AS org.nr Styreleder - Norges Grossistsenter AS org.nr Styreleder - Unik Dagligvarer AS org.nr !7 Styreleder - Oslo Handelskompanie AS org.nr Styreleder - Norsk LotteridriftAS org.nr I Styreleder - Christiania Leverandør AS org.nr Styreleder - Ultra Matsenter AS org.nr Styreleder - Select Matsenter AS org.nr 997 LZt 7 40 Styreleder - Norwegian Finance AS org.nr '4 500 Styreleder - Sagene DriftAS org.nr Styreleder - Lillestrøm Dagligvarer AS org.nr Styreleder - Norsk Detaljhandel AS org.nr Styreleder - Dagligvarespesialisten AS org.nr Styreleder - Global PropertyAS org.nr Swreleder - Scandia Properties AS org.nr 892!60252 Selskapet er ikke opplyst å ha engasjementer i andre virksomheter. Styreleder - Lillestrøm Dagligvarer AS org.nr Styreìeder - Select MatserrierAS org.nr L744 Styreleder - Ultra Matsenter AS org.nr Styreleder - Unik Dagligvarer AS org.nr 997 4L4 5I9 Styreleder - Norges Grossistsenter AS org.nr Styreleder - Skjetten Senter Bingo AS org. nr Styreleder - Jessheim Sentrums Bygg AS org.nr Styreleder - Økern Bingo AS org.nr 9BB Styreleder - Scandia Properties AS org.nr 892 L Styreleder - Scandia Næring AS org.nr L 366 Styreleder - Bar Invest AS org.nr Styreleder - Rosenborggata 1 B AS org.nr L49 Styreleder - City Automatutleie AS org.nr 9Bg Styreleder - Corona Invest AS org.nr SWreleder - CiW Bingo AS org.nr Vidi Revisjon AS Razi Ahmed, Økernveien 148, 0580 Oslo 6. økonomi OG FORRETNINGSFøRSEL 6,1. Virksomheten Sentrum Bingodrift AS har drevet innen lotteri og totalisatorspill, hvor det i leide lokaler ble drevet bingovirksomhet. Sentrum Bingovirksomhet AS var et av en rekke søsterselskap, alle strukturert under morselskapet Norsk LotteridriftAS. De enkelte selskapene skulle tilby bingospill i egne lokaler. Selskapsstrukturen er overfor bostyrer begrunnet med at man kan linke ulike bingospill sammen, og på den måten fordele eventuelle tap på ulike selskaper. For øvrig ville man også begrense driftsrisikoen til enkeltselskaper' r 3/9

4 Driften skal ifølge opplysninger s$dnerens representant har gitt bostyrer, Økonomisk godt helt til det ble innført et nyn regelverk fqr bingospilliz}iz.det skal há medført at omsetningen ble redusert. Den økonomiske situasjonen for Sentrum BingodriftAS skal ha blitt ytterligere forverret ved at røykeloven ble innført for bingolokaler i qpalzol+,i tillegg til at det oppsto en vannlekkasje i de leide forretningslokalene- Omsetningen skai ha blitt sterkt skadelidende som følge av disse forholdene, og det er opplyst fra styieleder overfor bostyrer at selskapet derfor nedla all aktiv drift i august ZOI4. 6.?. Regnskap og debitors Økono -i- i Sentrum Bingodrift AS har vært regnskapspliktig etter føigende bestemmelser: Regnskapsloven (lov av lt.juli 1998 nr 45j g 1-2 Ligningsloven flov av 13. juni 1980 nr 24) SS 4-Z og4-4 Bokføringsloven (lov av 19.LI.2004 nr 73) g ,Ärsregnskap Ärsregnskapene for årene 2}12úlog med 20i3 errevidert og registrert moüaffi av Regnskapsregisteret A L3 cg A,rsregnskapet for 21!4ble ikke revidert eller mottatt av Regnskapsregistere! men styreieder leverte inn det selskapet hadde av dokumenter for 20L4 sammen med Revidert årsregnskap for 2012 og2073 viser henholdsvis et negativ årsresultat på kr 35S 195,- og et negativ årsresultat på kr ,-. Selskapets egenkapital var i 2013 negativ med kr 925 i58,- og i2a72 negativ me<i kr 3ZS'LgS,-. Det hitsettes følgende nøkkeltall: KHSUL 2A ùuäu tttt!lt rlúr 4 rr^^ A r Jt t, ^4?^?;^ rr_1r f}'þt at5 KOSTN ER Varekostnader Lønnskostnad 304 I Sum kostnader 2 A Driftsresultat BATANSE EIENDELER S urrr varige drift smiciìer ZÛ ÛÛÛ 20 Dttt Sum varer Sum Sum er ;,4 706 t36 Sum eiendeler 318 BB4 t26l36 EKO_G GIELD Aksjekapital Annen tal JU UUU Udekket Sum egenka-pital 4 rô Sum gjeld L!25 ^1Ê Þ --F 4 LJJ ^t /9

5 Sum gield SL33L sum EKOG GIEID 318 BB4 L Bostyrer har tilskrevet revisor for å få oppþst om det er sendt nummererte brev til styret. Fra revisors beretning for 2013 og nummererte brev - nr. L for 2014 tas med: "l posten Andre kortsiktige fordringer inngår utlån til ZF Invest AS (nærstående selskap) med kr , som er i strid med aksjeloven $ B-7." "I posten Andre driftskostnader og Leverandørgjeld inngår fakturerte bingotienester fra Royal Bingo (søsterselskap) med kr ". Fra nummererte brev - nr. 1 for 20L4 tas med 1. Skattetrekksmidler "Detvar ikke avsatt tilstrekkelig skattetrekksmidler på egen konto". "Selskapet har ikke behqndlet skattetrekksmidler i samsvar med bestemmelsene skattebetalingsloven , jf årsregnskapets note 3 herom". 2. Frist for avleggelse av årsregnskapet "St1/ret har heller ikke etablert tilfredsstillende rutiner som sikrer at årsregnskapet blir avlagt innen lovens frist". 3. UIovIig lån/r,ellomværende "selskapet har gitt Iån til aksjeeiers nærstående som er i strid med aksjeloven $ B-7". "Pr 3L.12.20L3 har selskapet et Iån til ZF Invest AS på kr Mellomværendet må giøres opp da det er í stríd med aksjeloven" Selvangivelser Skatt øst har oppgitt at debitor har levert selvangivelse for 2072 og20l3. Selvangivelse for 20L4 er ikke innlevert, Skattetrekk og arbeidsgiveravgift Oslo kemnerkontor har oppgitt at debitor har innsendt terminoppgaver vedrørende skattetrekk og arbeidsgiveravgift tom. 6. termin Debitor har således overholdt plikten til innlevering av terminoppgaver Merverdiavgift Debitor har ikke vært merverdiavgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven (lov av 19. juni 2009 nr 58) S Regnskapsfører Debitors regnskapsfører var ved konkursåpning Razi Ahmed. Regnskapene har også tidligere vært ført av Razi Ahmed. Regnskapene har værtført elektronisk med skanning av bilag. Bostyrer har fått tilgang til regnskapssystemet r 519

6 Revisor Selskapets revisor var ved konkursåpning Vidi Revisjon AS. Oppdragsansvarlig revisor er Eivind Guldbakke. 6,3. Forretningslokaler Det er opplyst at debitor ikke eide eller leide forretningslokaler 6.4. Andre leie- eller leasingavtaler Det er ikke opplyst at debitor hadde andre leie- eiier ieasingavtarer 6.5. Insolvenstidspunktet Insolvens foreligger når selskapets passiva overstigeí verdien av aktiva og selskapet ikke lenger er i stand til å oppffiie sine forplii<telser etter hvert som de forfailer, forutsatt at betalingsudyktigheten ikke er av forbigående art. Bostyrer har ikke nødvendig informasjon til å angi konkret tidspunkt for når selskapet ble 3,.og h er 5;srligs ettlenfil selskapets kortsiktige gjeld, kan det antas at selskapet ble insolvent i august " ANSÃTTE 7.1. Ansettelsesforhold Debitor opblyser at det ved konkursäpning ikke var ansatte i selskapet Utbetaìiqg av lønn Bcet har fått opplyst atlønn errtbetalt og at feriepenger for 20t3 er utbetalt. Etter 2013 ska! selskapet etter det sþldnerens styreleder har oppþt overfor bostyrer, ikke hatt noen ansatte. BOETS EIENDETER OG økonomiske STIIIING 8.1 Eiendeler Bostyrer har på vanlig måte foretatt en gjennomgang avtilgjengelig seiskapsdokumentasjon for å kartlegge selskapets akti' a. Undersøkelsene, samt opplysninger fra debitcr, danner grunnlag for registreringsprotokollen som følger vedlagt som bilag Driftstilbehørogvarelager Sentrum Bingodrift AS leide utstyret de benytte! men sa opp avtalene i august 201,4. Utover dette hadde de verken driftstilbehør eller varelager. 8.3, Bankinnskudd-kontantbeholdning Konkursdebitor Bank Kontobetegnelse Kontonummer Saldo i kr DNB BankASA DNB BankASA Partner Bedriftskonto, L3-130 Sentrum Bingo Drift konto DNB BankASA Bedriftskonto /9

7 8.4. Andre aktiva Aksjer Boet er ikke kjent med at selskapet eier aksjer Utestående fordringer Boet er ikke blitt opplyst om at selskapet har noen utestående fordringer Motorvogn flølge statens Vegvesen var konkursdebitor ikke eier av noen motorvogn Etablerte pant- og sikkerhetsstillelser Det er ikke registrert noen sikkerhetsstillelser/pantsettelser 8.6. Mellomregning / lån til nærstående eller ansatte Selskapet har gitt lån til aksjeeiers nærstående som er i strid med aksjeloven $ B ga selskapet et lån til ZF Invest AS (nærstående selskap) på kr Samme år ble det fakturert fra Royal Bingo [søsterselskap) med kr Bankutskrifter viser også at det den L4 ble utbetalt kr 27 90O til Royal Bingo. Den ble det overført kr til et annet søsterselskap, Norsk Detaljhandel AS Realisasjon av eiendeler Boet er ikke opplyst om at selskapet har andre eiendeler som kan realiseres. B.B. Omstøtelige forhold Det er så langt i bobehandlingen ikke avdekket omstøtelige forhold Andre tilbakeføringskrav Etter aksjeloven $ 3-B må erverv av eiendeler, tjenester eller ytelser mot betaling fra selskapet til en av selskapets aksjeeiere, en aksjeeiers morselskap, nærstående til en aksjeeier eller dennes morselskap, et stszremedlem eller daglig leder godkjennes av generalforsamlingen såfremt ytelsen har en verdi på mer enn en tidel av selskapets aksjekapital. Dersom slik god$enning ikke foreligger, er ikke avtalen bindende for selskapet, med mindre unntaksbestemmelsene i aksjeloven S 3-B første ledd nr. 1-5 kommer til anvendelse. Ytelser gitt på bakgrunn av avtale som ikke binder selskapet kan kreves tilbakeført, jf. aksjeloven tredje ledd. Bobehandlingen har hittil ikke avdekket disposisjoner hvor selskapets ytelse kan kreves tilbakeført, men bostyrer vil søke å klarlegge nærmere om det er foretatt disposisjoner som kan kreves tilbakeført Virksomhet etterkonkursåpning Det har ikke vært virksomhet etter konkursåpning' 9. KREDITORENES STILLING 9.1. Anmeldte krav 9t8420-l 719

8 Det er så langt i bobehandlingen ikke registrert anmerdt fordringer. Selskapets største kreditor antas å være Norsk Lotteridrift AS (aksjonær). på bakgrunn av de anmeldte fordringer, sammenholdt med de opplysninger bostyrer har.fått fra selskapets ledelse, kan det antas ai seiskapets totale gjeld betøper" seg tii ca. kr û, Pådratteboomkostninger Pr' d.d. er det kun påløpt kostnader til dekning av bosfvrers forsikring gebyr ved omadressering av post og innhenting av informasjon fra VPS samt honorartil bostvrer Dekningsutsikter/akkord Det er foreløpig ikke grunnlag for å tro at det vil bli utbetalt dividende til eventuelle kreditorer 9.4. Fordringsprøvelse Fordringsprøvelse vil kun finne sted dersom boet blir tilførtmidler som gjør det mulig å utbetale dividende til kreriitorene. Kreditorer som ønsker nærmere orientering om eventuelle fordringer bes kontakte bostyrer. Det vil sannsynligvis ikke bli utarbeidet flere innberetnin ger før bobehandlingen avsluttes. Eventuell årsredegjørelse og sluttinnberetning vil bli sendt til de kreditorer som har meldt krav : L^^! r UUtrL. 10. STRAFFBARE FORÍIOtD - KARANTENEBETINGEDE FORHOTD - SANKSfONER Straffbare forhold B-oþehandiingen har itiäil ikke avriei<i<et straäbare iorhoid. Err nærinere gjennomgang av detie vil bli foretatt i den videre bobehandling. L0.2.. Karantenebetingende forhold Bobehandlingen har hittil ikke avdekket karantenebetingende forhold. En nærmere gjennomgang av dette vil bii foretatt i den videre bobehandling Sanksioner overfor revisor Bobehandiingen har hittil ikke avdekket forhold som gir grunniag for sanksjoner or erfor selskapets revisor. ti, BOBEHANDI,INGEN tf..l. Utført bobehandling I bobehandlingens innledende fase ble tiltak som sperring av bankkonti, abonnementer, sikring av dokumenter m.v. foretatt på alminnelig måte. Standardbrev og forespørsler er utsendt. innhentede oppiysninger og dokumenter er gjennomgått. Bostyrer har hatt møter, e-þcètkommunikasjon og diverse telefonsamtaler med selskapets representant for en gjennomgang av virksomheten. Boet har foretatt en foreløpig gjennomgang av debitors disposisjoner forut for boåpningen med tanke på å avdekke eventuelìe omstøtelige disposisjoner. Det er så langt ikke avdekket omstøtelige disposisjoner. En endelig gjennomgang og vurdering vil bli foretatt i den videre bobehandling l 8/9

9 LL.z. Gienstående bobehandling - avslutning Den videre bobehandling vil bestå i gjennomgang av debitors økonomiske virksomhet for å avdekke eventuelle eiendeler samt mulige omstøtelige og straffbare forhold. Dersom bgbghandli4gen ikke avdekkgr aktiv4 omstøtelige eller straffbare forhold innen tre måneder, varsles det at bobehandlingen vil kunne foreslås innstilt i henhold til konkursloven Retten vil orienteres innen tre måneder dersom bobehandlingen ikke er avsluttet innen den tid. Denne innb eretnin g og øvrig informasj on publiseres på wwrrr. grette.no. Oslo,24.juni 2015 S. T bostyrer 9r8420-l 9t9

10

11 CRETTE oslo BYFOGDEMBETE SAK NR. LS-O98O7 ZKON-OBYF/I SENTRUM BINGODRIFT AS, DETS KONKURSBO DEBITORERKLÆRING Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighet at opplysninger som er gitt i innberetningen av 24. juni 2015 vedrørende selskapets økonomiske forhold, herunder aktiva og passiva så langt undertegnede kjenner, er korrekte og uttømmende. feg er gjort kjent med konkursloven S 120 andre ledd vedrørende dette. Oslo, 25. juni 2015 Rafe Hasan styreleder

12

13 GRETTE kkl.ss 85.1og ifr. $ B0 Re gi streringsforretning SAK NR. : LS ZKON-OBYT/1 SENTRUM BINGODRIFT AS, DETS KONKURBO Fremlegges på 1. skiftesamling i boet, (S 7S,1nr.3), 1. iuli z0lí,kl Sþldnerens eiendeler: Verdi: Bank Konto Kontonummer Saldo i kr DNB BankASA DNB BankASA Partner Bedriftskonto, _30 Sentrum Bingo Drift konto DNB BankASA Bedriftskonto Skyldnerens underskrift : Bostyrerens underskrift : Rafe Hasan

14

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. juni 2015 INNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. ls -LOO3?4KON -OBYF/ 1 : CHRISTIANIA LEVERAND ør AS, DETS KONKURSBO I, ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. 0slo byfogdembete Debitor v/styrets leder. Samtliee kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. 0slo byfogdembete Debitor v/styrets leder. Samtliee kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 17. oktober 2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L3-I34B26KON-OBYF/2: MITANO MøBLER AS, DETS TVANGSOPPLøSNINGSBO - orc.nr. 994L46300

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets leder Samtliee kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets leder Samtliee kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo,6. juli 2015 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAKNR. L5-O93666KON-OBYF/2: EKSKLUSryE BYGGAS, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-033 519KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursreqisteret i Brønnøysund

INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursreqisteret i Brønnøysund GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. april 2013 INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. l3-o377 O4KON-OBYF / l= 2YOU FRISøR AS, DETS KONKURSBO I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsqaranti TA BOLIGFINANS AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsqaranti TA BOLIGFINANS AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo,24. mars 2015 Ansvarìig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. [4-I3B944KON-OBYF /2:TA BOLIGFINANS

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. Konkursdebitor Autorisert Regnskap & Consulting AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. Konkursdebitor Autorisert Regnskap & Consulting AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 7. november 2013 Ansvarlig partner: Jacob S, Bjønness-Jacobsen SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE sak NR. L2-L7B445KON-OBYF/2 AUTORISERT

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 30. august 2013 SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAKNR. I3-10!467KON-OBYF/2: VATAN DETALI AS, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT I K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN...4 II IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. april 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-148034KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: OB KRISTIANSAND AS, ORG. NR. 996 013 030 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 14-148034KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: OB KRISTIANSAND AS, ORG. NR. 996 013 030 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Teie Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørenen

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138771KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY TEAM CONSTRUCTION AS, ORG. NR. 995 265 257 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-138771KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY TEAM CONSTRUCTION AS, ORG. NR. 995 265 257 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

S O M M E R N E S. Oslo, den 14. september 2012 INNBERETNING NR. 3 (ÅRSREDEGJØRELSE) TIL ASKER OG BÆRUM TINGRETT I SAK NR. 10-069810KON-AHER/2:

S O M M E R N E S. Oslo, den 14. september 2012 INNBERETNING NR. 3 (ÅRSREDEGJØRELSE) TIL ASKER OG BÆRUM TINGRETT I SAK NR. 10-069810KON-AHER/2: RO S O M M E R N E S ADVOKATFIRMA DA RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald A m undsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 O slo, N orw ay T lf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-m ail: m a il@ ro so

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS MIDLERTIDIG INNERETNING TIL ØVR ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 06-007870KON-OVRO JIM ALEKSANDER WOLDEN.

Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS MIDLERTIDIG INNERETNING TIL ØVR ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 06-007870KON-OVRO JIM ALEKSANDER WOLDEN. Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Geir Langhelle Advokat Tom Carsten Troberg Advokat Lars Baklund Advokat Anne jahr Advjlm. Hilde Larmerud Advjlm.jostein

Detaljer

MIDLERTIDIG INNERETNING

MIDLERTIDIG INNERETNING Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Terje Skåland Advokat Hilde Larmerd Advokat Kitt Moss Søreen Advjlm. Ole Spere Advjlm. Margretbe

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Sidsel Huse Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge Bjørn

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Teije Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørensen Advokatjohn Arne Dalby Advokat Ole Spen-e Advokat

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-185944KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: MUNKEGATEN EIENDOM AS, ORG. NR. 991 079 386 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 14-185944KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: MUNKEGATEN EIENDOM AS, ORG. NR. 991 079 386 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer