Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører"

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 13:00 Orienteringer kl : Leder av sakkyndig nemnd, eiendomsskatt, Håkon Soleng orienterer om rammer og retningslinjer for deres arbeid, ref. sak 55/13. Rådmannen orienterer om Kommunebarometeret og Flesberg kommunes plassering. Siste nytt ved ordfører Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 53/13 Meldinger PS 54/13 Overføring av bevilgninger fra 2013 til 2014 Eilev Bekjorden PS 55/13 Handlingsprogram og økonomiplan Jon Olav Berget budsjettrammer 2014 PS 56/13 Prosjekt Folkehelse Ingunn Garaas PS 57/13 Søknader om spillemidler til idrett og fysisk aktivitet Anne Berit Ravnås 2014 PS 58/13 Gnr 2/2 -Søknad om konsesjon Knut Klev

2 FLESBERG KOMMUNE Meldinger Lampeland Arkiv 033 Saksmappe 2013/49 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Kristin Hammershaug MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak kommunestyret /13 Rådmannens anbefaling: Vedlegg: A, b Saksopplysninger: a) Utskrift fra kommunestyremøte b) Politisk møteplan for 2014 Vurdering:

3 FLESBERG KOMMUNE Overføring av bevilgninger fra 2013 til 2014 Lampeland Arkiv 153 Saksmappe 2013/336 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /13 kommunestyret /13 Rådmannens anbefaling: 1. Bevilgede midler til investeringsprosjekter som ikke er brukt i 2013 overføres til 2014 med 11,9 millioner kroner, slik det fremgår av saksutredningen. Bevilgningen overføres med samme finansiering som i Bevilgning på drift kr ,- til formål utarbeidelse av reguleringsplan motorcrossbane overføres fra 2013 til Behandling i formannskapet : Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Anbefaling i formannskapet : 1. Bevilgede midler til investeringsprosjekter som ikke er brukt i 2013 overføres til 2014 med 11,9 millioner kroner, slik det fremgår av saksutredningen. Bevilgningen overføres med samme finansiering som i Bevilgning på drift kr ,- til formål utarbeidelse av reguleringsplan motorcrossbane overføres fra 2013 til Vedlegg: Saksopplysninger: Jfr. gjeldende regnskapsforskrifter skal alle bevilgninger gjøres i budsjettet det året prosjektet blir realisert. Vi må derfor overføre restmidlene til det året tiltaket blir ferdigstilt. Drift Under behandling av tertialrapport 2 i 2013, k.sak 48/13, ble det vedtatt en budsjettjustering på driften der det ble avsatt kr ,- til utarbeidelse av reguleringsplan for motorcrossbane. Disse midlene vil ikke bli benyttet i 2013 og foreslås overført til Investering Flere av prosjektene i kommunens investeringsbudsjett for 2013 blir av forskjellige årsaker ikke ferdigstilt i Det bes derfor om at resterende bevilgning på de prosjekter som ikke ferdigstilles overføres til 2014 med opprinnelig finansiering. Oversikten viser beløp og kommentarer på aktuelle prosjekter:

4 Prosjekt Oveføring til 2014 Kommentar overføring 727 Kartlegging ny barneskole og flerbrukshall 430 Prosessen med ny forstudie blir avsluttet før i h.h.t. prosjektbeskrivelsen. Sluttrapport og vedtak om videre fremdrift behandles i egen sak i Restmidler overføres til 2014, og vurderes brukt i forbindelse med videreføring av prosjektet. 739 Nærstugo: Nye boliger Prosjektet gjennomføres som vinterarbeid og boligene er planlagt ferdigstilt til fellesferien Flesberg vannverk Det er etablert 2 nye grunnvannsbrønner. Vanngivere funnet. Kort- og langstidstest igangsettes. Konkluderes i ca april Midler ønskes overført for videre etablering. 846 Vannbehandlinganlegg Lampeland Første del av feltarbeid utført. Setting av grunnvannsbrønner i desember Langtidstesting og utarbeidelse av anbud i Vannbehandlingsanlegg Svene 550 Drikkevannsbehandling etableres Brann. Pumpe til tankbil 125 Mobilpumpe er kjøpt, supplerende utstyr under bygging. Leveres Flesberg skole 169 Planlegger å asfaltere personalparkering i 2014 Ny parkering/tilkomstareal buss 883 Kartverk/adressering/planregister 90 Arbeidet fortsetter i Sees i sammenheng med forslag til budsjett Totalt Vurdering: Det vises til saksopplysningene. Side 4 av 25

5 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 145 Saksmappe 2013/573 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan budsjettrammer 2014 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /13 kommunestyret /13 Rådmannens anbefaling: 1. Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2014, handlingsprogram og økonomiplan for for Flesberg kommune, vedtas. 2. Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, selvkostoversikter, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester for 2014, vedtas, slik de fremgår av økonomiplanen. 3. I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere for år I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skriver Flesberg kommune ut eiendomsskatt i 2014 på: faste eiendommer i hele kommunen ( 3 bokstav a). a. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. b. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3 promille. c. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a. Følgende eiendommer gis generell fritak for eiendomsskatt i Flesberg kommune: Gnr/brn Eiendom 35/1/0 Flesberg bygdetun 90/12/0 Lyngdal bedehus 90/10/0 Høgheim 118/15/1 Svene Idrettslag 64/7/1 Botnan grendehus 26/2/1 Flesberg skytterlag 39/83/0 Flesberg sokn, Bedehuset 117/11 Solvoll Samfunnshus 123/1/3 Søre Svene grendehus 4004/1 og 133/25 Jernbaneverket 118/2/1 Numedalslågen fellesfløtning

6 113/1/1 Laugen skytterlag 146/42/0 KFUM/KFUK, Buskerud krets 16/1/30 Flesberg Røde Kors hjelpekorps 98/5 Lyngdal Barnehage Kommunens gamle grendeskoler gis et generelt fritak med unntak av de som er tatt i bruk/tas i bruk som fritidsboliger. Private veier gis fritak. Alle bygninger som er fredet etter kulturminneloven fritas. Eiendommer som er fritatt beskatning gjøres ikke til gjenstand for taksering. Det gis ikke fritak etter eiendomsskattelovens 7 bokstav c. d. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. e. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter. 5. Rådmannen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter og tiltak som er finansiert. Rådmannen gis videre fullmakt til å endre etatenes driftsrammer for 2014 i tråd med resultatet av lokale lønnsforhandlinger (2013). 6. Det foretas låneopptak på kroner til investeringer i 2014 som nedbetales over 30 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. Behandling i formannskapet : Uttalelse/anbefaling fra rådet for eldre og funksjonshemmede av , sak 21713, forelå til gruppemøte og ble lest opp av ordfører: 1. Rådet for eldre og funksjonshemmede anbefaler at det avsettes midler til prosjektering av tilrettelagte boliger, med dekning fra eiendomsskatt. Tiltaket settes inn på prioritert tiltaksliste- investeringer i økonomiplanens handlingsprogram for perioden Nytt saksframlegg ble delt ut, inkl. Rådmannens forslag til anbefaling punkt 4. c) Vedr. punkt 4 c: Notat fra leder av sakkyndig nemnd, Håkon Soleng, ble delt ut. Repr. Oddvar Garås, foreslo følgende: Leder av sakkyndig nemnd gir en orientering om rammer og retningslinjer for deres arbeid på kommunestyremøte 12.desember-før saken behandles. Formannskapet sluttet seg til dette og orienteringen vil foregå kl Protokolltilførsel: Stemmeforklaring sak 27/13. Repr. Eilev Bekjorden, FrP, orienterte formannskapet om at alternativt budsjettforslag fra Fremskrittspartiet, vil foreligge til behandling i kommunestyret 12.desember Repr. Bjørg Homelien, la fram følgende forslag til nytt punkt 1 a), b) og c) i rådmannens anbefaling punkt 1, på vegne av H/Ap: a) Samfunnsutvikler/kommuneplanlegger i inntil 100 % stilling ansettes innen 3 kvartal og driftsbudsjettet justeres med inntil kr , helårsvirkning fra 2015 med inntil kr som innarbeides i driftsbudsjett og økonomiplan tilsvarende. Avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende. b) Det avsettes inntil kr til planressurser til snøscooterløyper i Flesberg kommune. Avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende. c) Prosjektering/rehabilitering svømmehall 2014 kr strykes fra investeringsbudsjettet. Side 6 av 25

7 Repr. Bjørg Homelien, la fram følgende forslag til endring i rådmannens anbefaling punkt 2, på vegne av H/Ap: Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, selvkostoversikter, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester for 2014, vedtas slik de fremgår av økonomiplanen med følgende endringer: a. Gebyrøkning på vann og avløp settes til 7,5 % b. Gebyrøkning på feiing settes til 12,5 % Inndekning ved at utgifter reduseres tilsvarende. Repr. Bjørg Homelien, la fram følgende verbalforslag nytt punkt 7, på vegne av H/Ap: En helhetlig plan for utbygging og rehabilitering av vann og avløp med tilstrekkelig kapasitet for femtidens utbygging utarbeides. Legges frem som sak i kommunestyret senest 26.juni Votering: Det ble votert over endringsforslagene hver for seg. Repr. Homeliens tilleggsforslag punkt. 1 a: Formannskapet foreslår med 4 mot 1 stemme at kommunestyret vedtar repr. Homeliens tilleggsforslag. Repr. Homeliens tilleggsforslag punkt. 1 b: Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar repr. Homeliens tilleggsforslag. Repr. Homeliens tilleggsforslag punkt. 1 c: Formannskapet foreslår med 3 mot 2 stemmer at kommunestyret vedtar repr. Homeliens tilleggsforslag. Repr. Homeliens endringsforslag punkt. 2: Formannskapet foreslår med 3 mot 2 stemmer at kommunestyret vedtar repr. Homeliens endringsforslag. Repr. Bjørg Homeliens verbalforslag nytt punkt 7: Formannskapet foreslår med 3 mot 2 stemmer at kommunestyret vedtar repr. Homeliens verbalforslag pkt. 7. Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling punkt 1 med formannskapets forslag til endringer/tillegg. Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling punkt 2 med formannskapets forslag til endringer. Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling punkt 3. Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling punkt. 4. Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling punkt 5. Formannskapet foreslår at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling punkt 6, med følgende endring, ref nytt punkt 1 c: Det foretas låneopptak på Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar formannskapets anbefaling punkt 7. Side 7 av 25

8 Anbefaling i formannskapet : 1. Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2014, handlingsprogram og økonomiplan for for Flesberg kommune, vedtas med følgende endringer/tillegg: a) Samfunnsutvikler/kommuneplanlegger i inntil 100 % stilling ansettes innen 3 kvartal og driftsbudsjettet justeres med inntil kr , helårsvirkning fra 2015 med inntil kr som innarbeides i driftsbudsjett og økonomiplan tilsvarende. Avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende. b) Det avsettes inntil kr til planressurser til snøscooterløyper i Flesberg kommune. Avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende. c) Prosjektering/rehabilitering svømmehall 2014 kr strykes fra investeringsbudsjettet. 2. Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, selvkostoversikter, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester for 2014, vedtas slik de fremgår av økonomiplanen med følgende endringer: a. Gebyrøkning på vann og avløp settes til 7,5 % b. Gebyrøkning på feiing settes til 12,5 %. Inndekning ved at utgifter reduseres tilsvarende. 3. I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere for år I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skriver Flesberg kommune ut eiendomsskatt i 2014 på: faste eiendommer i hele kommunen ( 3 bokstav a). a. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. b. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3 promille. c. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a. Følgende eiendommer gis generell fritak for eiendomsskatt i Flesberg kommune: Gnr/brn Eiendom 35/1/0 Flesberg bygdetun 90/12/0 Lyngdal bedehus 90/10/0 Høgheim 118/15/1 Svene Idrettslag 64/7/1 Botnan grendehus 26/2/1 Flesberg skytterlag 39/83/0 Flesberg sokn, Bedehuset 117/11 Solvoll Samfunnshus 123/1/3 Søre Svene grendehus 4004/1 og 133/25 Jernbaneverket 118/2/1 Numedalslågen fellesfløtning 113/1/1 Laugen skytterlag 146/42/0 KFUM/KFUK, Buskerud krets 16/1/30 Flesberg Røde Kors hjelpekorps Side 8 av 25

9 98/5 Lyngdal Barnehage Kommunens gamle grendeskoler gis et generelt fritak med unntak av de som er tatt i bruk/tas i bruk som fritidsboliger. Private veier gis fritak. Alle bygninger som er fredet etter kulturminneloven fritas. Eiendommer som er fritatt beskatning gjøres ikke til gjenstand for taksering. Det gis ikke fritak etter eiendomsskattelovens 7 bokstav c. d. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. e. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter. 5. Rådmannen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter og tiltak som er finansiert. Rådmannen gis videre fullmakt til å endre etatenes driftsrammer for 2014 i tråd med resultatet av lokale lønnsforhandlinger (2013). 6. Det foretas låneopptak på kroner til investeringer i 2014 som nedbetales over 30 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 7. En helhetlig plan for utbygging og rehabilitering av vann og avløp med tilstrekkelig kapasitet for femtidens utbygging utarbeides. Legges frem som sak i kommunestyret senest 26.juni Vedlegg: Budsjettdokument (presentert og utlevert 7. november 2013) Saksopplysninger: Rådmannen legger med dette fram forslag til årsbudsjett 2014, handlingsprogram og økonomiplan for Forslaget ble presentert for kommunestyret 7. november Dokumentet er tilgjengelig på kommunens internettsider I rådmannens anbefaling pkt. 4 c vil det til formannskapets behandling bli fremlagt oversikt over bygninger og eiendommer som foreslås fritatt. Vurdering: Det vises i sin helhet til budsjettdokumentet. Side 9 av 25

10 FLESBERG KOMMUNE Prosjekt Folkehelse Lampeland Arkiv Saksmappe 2013/685 Avd Helse- og omsorgsetaten Saksbehandler Helen Catherine Cuenoud MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /13 kommunestyret /13 Rådmannens anbefaling: Folkehelseprosjekt Mellom Linjene etableres som et forstudium. Resultatet legges frem for kommunestyret for eventuelt å fortsette i et forprosjekt. Behandling i komiteen for livsløp og kultur : Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur : Folkehelseprosjekt Mellom Linjene etableres som et forstudium. Resultatet legges frem for kommunestyret for eventuelt å fortsette i et forprosjekt. Vedlegg: Prosjektplan Saksopplysninger: Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune for å redusere; sosial ulikhet i helse, barnefattigdom og sikre utdanning Samhandlingsreformen er tydelig på at flere oppgaver skal løses lokalt i kommunen eller i samhandling med andre. Det skal være «helse i alt vi gjør» og vi må jobbe smartere for å strekke til. Helse og omsorgsetaten ønsker gjennom et tverrfaglig samarbeid godkjenning for å etablere et prosjekt; et kunnskapsbasert og helhetlig arbeid for å utjevne sosiale helseforskjeller. Med utgangspunkt i Flesberg kommunes folkehelseprofil og kommunediagnose, ser vi store utfordringer innenfor dette området. Vi ønsker å starte en forstudie for å utrede muligheten for å utvikle et hovedprosjekt med et helhetlig løp/tiltakskjede gjennom tverrfaglig samhandling og aksjonsforskning. Vi vil ha et spesielt fokus på å utjevne sosiale helseforskjeller. Bakgrunn for prosjektet med arbeidstittel; «MELLOM LINJENE»: Det er sammenheng mellom utdanningsnivå og helse. Vi ønsker å legge til rette for læring gjennom hele grunnskoleløpet, både innenfor familien og læringsinstitusjonene. Flesberg kommune innehar et sterkt frivillig engasjement, har gode tjenester og en rekke fritidsmuligheter. Det ligger imidlertid utfordringer i registrert barnefattigdom og overvekt. Kommunen har høyeste netto driftsutgifter innenfor barnevernstjenesten per innbygger 0-17 år i Buskerud, 25% høyere enn landsgjennomsnittet (2012). Å utjevne sosiale ulikheter i

11 helse er et stort fokusområde nasjonalt, hvilket også har gitt kommunen ekstra negativ oppmerksomhet. Det kan være et godt utgangspunkt for stor framgang. I et slikt prosjekt må vi samhandle på tvers i kommunen og sørge for en god og riktig informasjonsflyt samt inkludere frivillig sektor. Vi må jobbe smartere for å kunne gjøre en enda bedre jobb. Vi må vite om hverandres innsatser et arbeid for bedre koordinerte tjenester for de som trenger det mest. Vi må jobbe mer helhetlig for at våre medarbeidere skal få god oversikt og støtte i tiltak for de barn og ungdom som trenger det mest. «One size doesn`t fit all» Vi ønsker å bruke PLP som prosjektmetode og vil i en forstudie søke midler fra sentralt hold og inkludere forskning om dette er mulig en kunnskapsbasert innsats. Forstudien legges fram for kommunestyret for aksept til å gå videre i et Forstudie og eventuelt et hovedprosjekt. Vurdering: Dette prosjektet tar utgangspunkt i de krav til samhandling som Samhandlingsreformen har gitt kommunene, og de utfordringer som statistikk, tabeller og daglige erfaringer fra arbeid i helse og skole. Prosjektet ønsker å ta utfordringene på alvor og utarbeide gode samhandlingsprosedyrer og rutiner for å kunne legge til rette for å møte utfordringene tverrfaglig og målrettet. Forskningsbasert kunnskap er bakgrunn for prosjektets tilnærmingsmetode. Prosjektet kan bidra til at alle barn i Flesberg kommune får gode oppvekstvilkår og gode læringsmiljø slik at de kan tilegne seg kunnskap, få gode jobber og et godt liv og dermed utjevne sosiale ulikeheter i helse og økonomi. Side 11 av 25

12 FLESBERG KOMMUNE Søknader om spillemidler til idrett og fysisk aktivitet 2014 Lampeland Arkiv 243 Saksmappe 2013/675 Avd Kulturkontoret Saksbehandler Kristin Hammershaug MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /13 kommunestyret /13 Rådmannens anbefaling: 1. Flesberg kommunestyre har følgende prioriteringsliste for søknader om spillemidler ordinære anlegg 2014: a. Kunstgressbane og lysanlegg, fornyet søknad, Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland. Anleggsnummer b. Utvidelse fra 27 til 32 skiskytterskiver på standplass, skiskytteranlegg, Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland. Ny søknad. Anleggsnummer c. Utvidelse av standplass med utendørs 50 meters bane for rifle, skiskytteranlegg, Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland. Ny søknad. Anleggsnummer Rådmannen gis fullmakt til å sende inn andre søknader om spillemidler på del-anlegg på Stevningsmogen Fritidspark, innen fylkeskommunens fastsatte frist, slik det framgår av saksutredningen. 3. Flesberg kommunestyre vedtar årlig rullert handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet Behandling i komiteen for livsløp og kultur : Kulturkonsulenten var tilstede og svarte på spørsmål. Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur : 2. Flesberg kommunestyre har følgende prioriteringsliste for søknader om spillemidler ordinære anlegg 2014: a. Kunstgressbane og lysanlegg, fornyet søknad, Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland. Anleggsnummer b. Utvidelse fra 27 til 32 skiskytterskiver på standplass, skiskytteranlegg, Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland. Ny søknad. Anleggsnummer c. Utvidelse av standplass med utendørs 50 meters bane for rifle, skiskytteranlegg, Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland. Ny søknad. Anleggsnummer

13 3. Rådmannen gis fullmakt til å sende inn andre søknader om spillemidler på del-anlegg på Stevningsmogen Fritidspark, innen fylkeskommunens fastsatte frist, slik det framgår av saksutredningen. 4. Flesberg kommunestyre vedtar årlig rullert handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet Vedlegg: Utskrift av møtebok: K.-sak 84/11, av Søknader om spillemidler for idrett og fysisk aktivitet 2012 (uten vedlegg) K-sak 18/13, av Søknad om støtte til utvidelse av skiskytteranlegg og nytt rifle anlegg Stevningsmogen (uten vedlegg) Rullert handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet Saksopplysninger: Kunngjøring av frist for innsending av søknad om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er gjennomført, og innenfor forlenget frist foreligger det 3 søknader: a) Fornyet søknad om kunstgressbane og lysanlegg, Stevningsmogen Fritidspark (første gang søkt for 2012). Søker. Flesberg kommune. b) Søknad om utvidelse fra 27 til 32 skiskytterskiver på standplass, skiskytteranlegg, Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland. Anleggsnummer Ny søknad fra Svene IL. c) Søknad om utvidelse av standplass med utendørs 50 meters bane for rifle, skiskytteranlegg, Stevningsmogen Fritidspark, Lampeland. Anleggsnummer Ny søknad fra Numedal sportsskytterlag. Søknad a, kunstgressbanen med lysanlegg er en fornyet søknad for 3.gang, første gang fremmet for Det er ingen endringer i søknadsbeløp eller budsjett/finansiering. Søknad b og c fremmes i forbindelse med at Svene IL har fått tildelt Hovedlandsrenn i skiskyting for aldersklassen år i februar/mars Det vises her til K-sak 18/13, av , der bakgrunnen for søknadene ble nøye beskrevet. Flesberg kommunestyre bevilget i denne saken kr som kommunens andel av finansieringsplanen for begge anleggene. Det stod i vedtakets punkt 3 følgende: Det forutsettes at det blir søkt om spillemidler og at tiltakene innarbeides i handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet. Ved innsending av søknader fra lagene til kommunens som videresendes til fylkeskommunens innen deres fastsatte frist, er punkt 3, første del fulgt opp. M.h.t. til oppføring i handlingsprogrammet, vises det til rådmannens anbefaling punkt 3 og vedlegg, årlig rullert handlingsprogram , der begge anleggene er tatt inn. Det store dugnadsarbeidet sommeren 2011 bidro til realisering av flere andre del-anlegg, hovedsaklig nærmiljøanlegg på Stevningsmogen Fritidspark. Oversikt over hvilke anlegg som er berettiget spillemidler. (ref møter og kontakt med fylkeskommunens idrettsavdeling i 2011) Side 13 av 25

14 Disse er som følger: Navn på anlegg Type spillemidler å søke på Skileikanlegg, 2 stk 5 er-bane fotball 2 stk. 7 er-bane fotball 11 er bane-fotball, kunstgress, 64 x 100 m Ordinært anlegg: Tilskudd. 1/3 av godkjent kostnad, inntil kr uten undervarme Tilfredsstillende lysanlegg: 1/3 av godkjent kostnad, inntil kr Sandvolleyballbane Sykkelbane, 2 stk Skitunnel Ordinært anlegg Skateboardbane Friidrettsbane/løpebane Hoppbakke, k-punkt 7 m Bru over Kluftehølen Tennisbane Ordinært anlegg Skitraseer/langrennsanlegg Ordinært anlegg For å være formelt berettiget til å søke om spillemidler må det sendes inn søknader til fylkeskommunen innen 2 år etter at et anlegg er fullført. På grunn av etterslep, vil en søker måtte påregne at det kan gå 3-4 år før det gis tilsagn om spillemidler, selv om søknaden er formet er godkjent av fylkeskommunen. Faktorer som forklarer dette er hvor mye midler fylkeskommunen har fått fra staten til å bevilge til spillemidler og/eller antall søknader som fremmes det enkelte år. Søknadenes kostnadsnivå, inkl. søknadsbeløp er også viktige faktorer. Fristen for å sende inn søknader om spillemidler til fylkeskommunen for 2014, er Det ligger ingen økonomiske vurderinger i denne saken, da kommunen gjennom tidligere vedtak har bevilget sin egenandel for å oppfylle søknadenes finansieringsplan. Vurdering: Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at en følger opp tidligere politisk prioritering ved at kommunestyret prioriterer høyest søknaden om kunstgressbane med lysanlegg for På de neste 2 plassene foreslås det å prioritere utvidelsen av 5 skyteskiver og deretter 50 meters utendørs bane for rifle, begge på skiskytteranlegget. Søknader på øvrige anlegg på Stevningsmogen Fritidspark vil avhenge av kapasitet til å utarbeide/oversende søknader, og det foreslås at rådmannen får fullmakt til å sende inn søknader innen fylkeskommunens frist i januar. Det vises også her til K-sak 84/11, som ga rådmannen samme fullmakt. På grunn av 2-års regelen, som vist til ovenfor, er det derfor vesentlig at det søkes i inneværende år for spillemidler i 2014 for andre del-anlegg på Stevningsmogen Fritidspark, som er ferdige, slik at de kan oppfylle dette formelle kravet. Side 14 av 25

15 FLESBERG KOMMUNE Gnr 2/2 - Søknad om konsesjon Lampeland Arkiv 2/2/0/0 Saksmappe 2013/554 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for plan, næring og ressurs /13 kommunestyret /13 Rådmannens anbefaling: 1. I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov av 19. juni 2009, gis Ida Veronica Nesthorne Engerud konsesjon på erverv av Gnr 2 Bnr 2 i Flesberg kommune Behandling i komiteen for plan, næring og ressurs : Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Anbefaling i komiteen for plan, næring og ressurs : 1. I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov av 19. juni 2009, gis Ida Veronica Nesthorne Engerud konsesjon på erverv av Gnr 2 Bnr 2 i Flesberg kommune Vedlegg: Konsesjonssøknad. Saksopplysninger: Ida Veronica Nesthorne Engerud søker om konsesjon på erverv av Gnr 2 Bnr 2 i Flesberg kommune. Søker skriver følgende: Ida Veronica Nesthorne Engerud bor hjemme på gården til sine foreldre gnr 3 bnr 1, som ledd i overdragelse av en eiendom hun har odel på. Eiendommen som hun har kjøpt er naboeiendommen til gnr 3 bnr 1. Gnr 3 bnr 1 henter vannet til eiendommen på gnr 2 bnr 2, da det er grunnforhold med kvabb som gjør at brønn på eiendommen er ubrukelig. Det er lite sannsynlig at en annen brønn i nærheten av husene vil kunne fungere av samme grunn. I tillegg er det slik at gårdsveien til gnr 3 bnr 1 går over gnr 2 bnr 2. På grunn av farlige og vanskelige avkjøringsforhold til fylkesveien har Statens vegvesen allerede gjort det kjent at enhver endring av driftsmønsteret som Statens vegvesen kan bruke vil utløse krav om utbedring av avkjørselen. Det stilles som kjent stadig hardere krav til å ta i mot tømmerbiler etc. I forbindelse med langsiktige planer, er vi gjort kjent med at gnr 2 bnr 1 vil sette seg i mot en endring av avkjørselen. På bakgrunn av kjøpet av gnr 2 bnr 2 vil vi kunne så få til ett makeskifte osv som gjør det letter å få til en løsning, med eiendommen gnr 2 bnr 2 i familien.

16 Da vi ser at en overdragelse til Ida V. N. Engerud vil skje med det nærmeste årene, ble det valgt at hun skulle kjøpe eiendommen direkte pga avgifter. Salgssummen er satt til kr ,-. Gnr 2 Bnr 2 er i jordregisteret registrert med produktivt skogareal på 9,6 daa. Grunnen til at det må søkes om konsesjon er at ubebygd areal på over 2 daa, beliggende i LNF område er konsesjonspliktig. Eiendommen vil derfor ikke kunne fritt omsettes i markedet med dagens lovverk, men være avhengig av godkjennelse av offentlige myndigheter. Vurdering: I utgangspunktet burde det vært formell eier av gnr 3 bnr 1, som hadde søkt om konsesjon. Her er det søkt om konsesjon for fremtidig eier, i følge søker, for å spare avgifter. I prinsippet kan området selges videre til en annen kjøper i fremtiden, dersom området ikke blir sammenføyd med gnr 2 bnr 2. Rådmannen har imidlertid vurdert saken slik at konsesjonssøknaden bør innvilges pga arealets begrensede størrelse og andre fakta, som søker nevner i sin søknad. Saken legges med dette frem for politisk behandling. Side 16 av 25

17 POLITISK MØTEPLAN 1. HALVÅR 2014 Saksbehandlingsfrist Tirsdag 21. januar Tirsdag 4. mars Tirsdag 21. april Tirsdag 27. mai Utsending til politikere m/fl. Fredag 24. januar Fredag 7. mars Fredag 25. april Fredag 30. mai Gruppemøter mandag kl februar 17. mars 5. mai 5. juni NB! torsdag Motorferdselsutvalget tirsdag kl februar 18. mars 6. mai 10. juni Komiteen for plan, næring og ressurs tirsdag kl februar 18. mars 6. mai 10. juni Komiteen for livsløp og kultur onsdag kl februar 19. mars 7. mai 11. juni Formannskapet torsdag kl februar 20. mars 8. mai 12. juni Kommunestyret torsdag kl februar 3. april 22. mai 26. juni kl Råd for eldre og funksjonshemmede onsdag kl januar. 12. mars. 30. april 4. juni Kontrollutvalget Ekstramøter innkalles etter behov.

18 POLITISK MØTEPLAN 2. HALVÅR 2014 Saksbehandlingsfrist Tirsdag 26.august Tirsdag 7.oktober Tirsdag 11.november Utsending til politikere m/fl. Fredag 29.august Fredag 10.oktober Fredag 14.november Gruppemøter, mandag kl september 20. oktober 24. november Motorferdselsutvalget tirsdag kl september 21. oktober 25. november Komiteen for plan, næring og ressurs tirsdag kl september 21. oktober 25. november Komiteen for livsløp og kultur onsdag kl september 22. oktober 26. november Formannskapet torsdag kl september 23. oktober 27. november Kommunestyret torsdag september 6.november 11.desember Råd for eldre og funksjonshemmede onsdag kl september. 15. oktober 19. november Kontrollutvalget Ekstramøter innkalles etter behov. Side 18 av 25

19 FLESBERG KOMMUNE Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2012 Lampeland Arkiv 243 Saksmappe 2011/642 Avd Kulturkontoret Saksbehandler Kristin Hammershaug MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /11 kommunestyret /11 Behandling i kommunestyret : Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling. Vedtak i kommunestyret : Det søkes om spillemidler for kunstgressbane og lysanlegg for Rådmannen gis fullmakt til å sende inn søknad innen fristen, og ellers søke på anlegg som er berettiget spillemidler slik det fremgår av saksutredningen. Behandling i komiteen for livsløp og kultur : Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur : Det søkes om spillemidler for kunstgressbane og lysanlegg for Rådmannen gis fullmakt til å sende inn søknad innen fristen, og ellers søke på anlegg som er berettiget spillemidler slik det fremgår av saksutredningen. Rådmannens anbefaling: Det søkes om spillemidler for kunstgressbane og lysanlegg for Rådmannen gis fullmakt til å sende inn søknad innen fristen, og ellers søke på anlegg som er berettiget spillemidler slik det fremgår av saksutredningen. Vedlegg: Utskrift av møtebok: K.styret 65/10 rullering av 4-årig handlingsprogram, jfr. kommunedelplan for idrett, friluftsliv og folkehelse , revidering (enstemmig vedtatt i k.styret ) Notat av behandlet i k.sak 23/11 under melding c) Saksopplysninger: Kunngjøring av frist for innsending av søknad om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er gjennomført, og innenfor fristen var det ikke innkommet eksterne søknader. Kommunen har imidlertid selv i forrige rullering av handlingsprogrammet for plan for idrett, friluftsliv og folkehelse prioritert kunstgressbane på Stevningsmogen i 2011 (se vedlegg). Det ble også fattet vedtak om gjennomføring i investeringsbudsjettet for 2011 (kommunens andel ved evt. spillemiddelsøknad).

20 Det store dugnadsarbeidet sommeren 2011 har bidratt til realisering av også andre delanlegg på Stevningsmogen, og etter møte/befaring med fylkeskommunens rådgiver innen idrett og friluftsliv har en fått en grei oversikt over hvilke anlegg som er berettiget spillemidler. Disse er som følger: Navn på anlegg Type spillemidler å søke på Skileikanlegg, 2 stk 5 er-bane fotball 2 stk. 7 er-bane fotball 11 er bane-fotball, kunstgress, 64 x 100 m Ordinært anlegg: Tilskudd. 1/3 av godkjent kostnad, inntil kr uten undervarme Tilfredsstillende lysanlegg: 1/3 av godkjent kostnad, inntil kr Sandvolleyballbane Sykkelbane, 2 stk Skitunnel Ordinært anlegg Skateboardbane Friidrettsbane/løpebane Hoppbakke, k-punkt 7 m Bru over Kluftehølen Tennisbane Ordinært anlegg Skitraseer/langrennsanlegg Ordinært anlegg Av disse er det høyest prioritet på å søke på kunstgressbanen med lysanlegg for 2012, da denne er prioritert i idrettsplanen. Søknader på øvrige anlegg vil avhenge av kapasitet til å utarbeide søknader, samt at noen av disse må innarbeides i neste rullering av handlingsprogrammet dersom disse skal kunne få spillemidler. Neste rullering av handlingsprogrammet gjennomføres i Fristen for å sende inn søknad om spillemidler til fylkeskommunen for 2012 er Vurdering: Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at en følger opp handlingsprogrammets prioritering med å fremsende søknad om spillemidler for kunstgressbanen i Øvrige søknader fremsendes når de er berettiget spillemidler, eller ved at de tas inn i rulleringen av handlingsprogrammet i Side 20 av 25

21 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 611 Saksmappe 2013/230 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Søknad om støtte til utvidelse av skiskytteranlegg og nytt rifleanlegg Stevningsmogen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /13 kommunestyret /13 Behandling i kommunestyret : Repr. Oddvar Garaas, Sp, la fram følgende forslag til nytt punkt 2: Støttebeløpet gis som tilskudd og bevilges ved og omprioritere beløpet fra post, Kartlegging ny barneskole og flerbrukshall. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer i samsvar med dette. Repr. Eilev Bekjorden, FrP, ba om gruppemøte. Votering: De ble først votert over formannskapets anbefaling pkt. 1 som ble deretter ble enstemmig vedtatt, Ved alternativ votering mellom formannskapets anbefaling og repr. Oddvar Garaas endringsforslag pkt. 2, ble formannskapets anbefaling vedtatt med 11 mot 10 stemmer. Formannskapets anbefaling pkt. 3 ble deretter enstemmig vedtatt. Vedtak i kommunestyret : 1. Søknaden fra Svene IL og Numedal Sportsskyttere om støtte på kr ,- til utvidelse av skiskytteranlegg og nytt rifleanlegg, innvilges som omsøkt. 2. Støttebeløpet gis som tilskudd, og bevilges fra disposisjonsfondet. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjustering i samsvar med dette. 3. Det forutsettes at det blir søkt om spillemidler og at tiltakene innarbeides i handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet. Behandling i formannskapet : Økonomisjef Anne Rudi var tilstede. Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Anbefaling i formannskapet : 1. Søknaden fra Svene IL og Numedal Sportsskyttere om støtte på kr ,- til utvidelse av skiskytteranlegg og nytt rifleanlegg, innvilges som omsøkt. 2. Støttebeløpet gis som tilskudd, og bevilges fra disposisjonsfondet. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjustering i samsvar med dette. 3. Det forutsettes at det blir søkt om spillemidler og at tiltakene innarbeides i handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet. Side 21 av 25

22 Rådmannens anbefaling: 1. Søknaden fra Svene IL og Numedal Sportsskyttere om støtte på kr ,- til utvidelse av skiskytteranlegg og nytt rifleanlegg, innvilges som omsøkt. 2. Støttebeløpet gis som tilskudd, og bevilges fra disposisjonsfondet. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjustering i samsvar med dette. 3. Det forutsettes at det blir søkt om spillemidler og at tiltakene innarbeides i handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet. Vedlegg: Søknad av fra Svene IL og Numedal Sportsskyttere inkl. budsjett og presentasjon Saksopplysninger: Svene IL og Numedal Sportsskyttere søker i brev av om kommunal støtte på kr ,- til utvidelse av eksisterende skiskytteranlegg og nytt rifleanlegg på Stevningsmogen. Utgangspunktet for søknaden fremgår av vedlegg til saken, men er i korthet begrunnet ut fra at Svene IL er tildelt Hovedlandsrenn i 2015 for skiskyting aldersgruppen år. Norges Skiskytterforbund stiller krav til utvidelse av dagens standplass fra 27 skiskytterskiver til minimum 30 skiskytterskiver for å kunne arrangere hovedlandsrennet. I denne prosessen er det innledet et samarbeid med Numedal Sportsskyttere, og Numedal Sportsskyttere på sin side har sett muligheten til å realisere et nytt rifleanlegg på Stevningsmogen, og på den måten få etablere et anlegg svært få i landet har. Det er på den bakgrunn fremmet søknad som et samarbeidsprosjekt mellom Svene IL og Numedal Sportsskyttere. Søkerne presenterte seg selv og sine planer for kommunestyret , og presentasjonen følger vedlagt. Total kostnad for utvidelse av antall skiskytterskiver og nytt rifleanlegg er i budsjettet estimert til ca. kr. 3,7 mill. Hoveddelen av finansieringen er i budsjettet basert på spillemidler, dugnad, samt rabatter, gaver, stiftelser, legater m.v., til sammen ca. kr. 2,8 mill. Kommunestyret må i saken ta stilling til søknad om kommunal støtte av prosjektet på kr ,-. Vurdering: Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at søknaden imøtekommes med et støttebeløp på kr ,-. Rådmannens hovedbegrunnelse for å imøtekomme søknaden er todelt: 1) En utvidelse av antall skiskytterskiver er en forutsetning for å kunne arrangere Hovedlandsrenn 2015, og 2) en realisering av et nytt rifleanlegg vil åpne anlegget for nye brukergrupper og enda mer aktivitet. Et hovedlandsrenn er et stort arrangement som vil sette lokalsamfunnet på Norgeskartet, og vil gi positive ringvirkninger som kommer både lokalsamfunn og næringsliv til gode. Dette vil skape en ny mobilisering av frivillige, og vil vise at både lokalsamfunn og anlegget (Stevningsmogen) evner å gjennomføre større arrangementer av nasjonal karakter. Med utvidelsen av antall skiskytterskiver, så vil en for fremtiden også kunne arrangere andre renn på nasjonalt nivå. Nytt rifleanlegg på Stevningsmogen vil bli et nytt viktig tilskudd til et anlegg som allerede har veldig mye på plass. Med dette anlegget, så vil nye brukergrupper kunne benytte anlegget med den infrastrukturen som allerede er bygget opp. Fokus på ungdom og funksjonshemmede anser rådmannen å være et svært viktig moment i så måte. Anlegget vil ha en høy status på nasjonalt plan, da det bare finnes et par andre tilsvarende anlegg med belysning og øvrig infrastruktur. Side 22 av 25

23 Både skiskyttermiljøet i Svene IL og skytterne i Numedal Sportsskyttere legger i dag godt til rette for breddeaktiviteter som stadig øker i omfang. I tillegg har begge miljøene nå utøvere som markerer seg på både nasjonalt og internasjonalt nivå. Med de investeringer som ifølge søknaden er planlagt, så vil man uten tvil legge forholdene til rette for et unikt samarbeid og sambruk, som kommer både topputøvere og breddeaktivitet til gode i begge disse miljøene. Med eksisterende infrastruktur (asfaltløyper) og et nytt rifleanlegg, så vil man også kunne imøtekomme Numedal Sportsskytteres ambisjon om å kunne gi et tilbud også til funksjonshemmede. I utviklingen av gode og attraktive lokalsamfunn er varierte fritidstilbud og møteplasser viktig. Stevningsmogen har etter oppgraderingen bidratt til et bedre tilbud for flere, og fungerer i dag som møteplass og aktivitetsområde for mange ulike grupper. I et folkehelseperspektiv er denne typen flerbruksanlegg særdeles viktig. I så måte er samarbeidsprosjektet mellom Svene IL og Numedal Sportsskyttere unikt og prisverdig. I sum, så er det med andre ord ikke vanskelig å argumentere for at gode initiativ og planer som dette bør imøtekommes med kommunens støtte. En kommer imidlertid ikke utenom at det er en betydelig størrelse på prosjektet samlet sett, og også søknaden på kommunal finansieringsstøtte. Til tross for størrelsen på omsøkt støtte, så vil rådmannen allikevel anbefale at søknaden imøtekommes, da merverdien på denne investeringen i et langsiktig perspektiv vil være stor for lokalsamfunnet. Side 23 av 25

24 9.0 HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER (2-ÅRIG PRIORITERT LISTE) Prioritert handlingsprogram for utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv for Anlegg Sted Kostnad K= kommunal finansiering S= spillemidler P= privat/dugnad I 1000 K S P K S P Rehabilitering grusbane til kunstgressbane Stevningsmogen Fritidspark Utvidelse fra skiskytterskiver, skiskytteranlegg/ Utvidelse av standplass med 50 m rifleanlegg Div nærmiljøanlegg Stevningsmogen Fritidspark Stevningsmogen Fritidspark, Flesberg skole x x x x x Ordinære anlegg Stevningsmogen x x x x x x

25 (skitunnel, skitraseer/langrennsanlegg, tennisbane) Flerbrukshall, 22 x 44 m Innendørs skytebane max 15 m. Taket over eksisterende skytebane brukes som gulv Digitale skyteskiver som er mobile* Fritidspark Stevningsmogen Fritidspark Stevningsmogen Fritidspark, skytterhuset Stevningsmogen Fritidspark Utendørs 50 m bane i tilknytning utendørsbane til Flesberg skytterlag I tilknytning til skyttebanen i Flesberg på Vangestad 789 Turveg med grus Lampeland - Svene Nærmiljøkart Tarzanløype/turløype 500 m Haugen gård, Flesberg. Stevningsmogen Fritidspark Haugen gård, Flesberg S = spillemidler, K = kommunal andel, P = privat andel. Økonomiske anslag er delvis foreløpige. Side 25 av 25

: Oppdatert rådmannens anbefaling i sak 27/13. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

: Oppdatert rådmannens anbefaling i sak 27/13. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 28.11.2013 kl. 13:00 28.11.2013: Oppdatert rådmannens anbefaling i sak 27/13 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Detaljer

Orientering: Kl. 13.00: NAV-leder Inger Lene Bekjorden orienterer om fattigdomskartlegging/ - og tiltak i Flesberg kommune.

Orientering: Kl. 13.00: NAV-leder Inger Lene Bekjorden orienterer om fattigdomskartlegging/ - og tiltak i Flesberg kommune. FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 27.11.2013 kl. 13:00 Orientering: Kl. 13.00: NAV-leder Inger Lene Bekjorden orienterer om fattigdomskartlegging/

Detaljer

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 FLESBERG KOMMUNE Lampeland 14.11.2013 Arkiv 145 Saksmappe 2013/573 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: kl. 13:00-15.10 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Eilev Bekjorden Oddvar Garås Bjørg Homelien

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Jon Olav Berget Bjørg

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: kl. 13:00 18:10 Frammøte Spørretime Siste ved ordfører Saksliste Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Wenche Låg Breivik Brynjulf

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 29.11.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/12 Meldinger, 29.11.12 PS 26/12 Klagesak Bjørg Homelien PS 27/12 Ubrukte

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Formannskapsalen Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: kl. 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Eilev

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: kl. 10:00 15.00 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Oddvar Garås Bjørg Homelien

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.03.2016 Tidspunkt: kl. 08:00 12:10 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Jon Olav Berget Bjørg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 30.11.2016 Tidspunkt: kl. 08:30 10:15 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Jon Olav Berget Bjørg

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 13.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Orientering om økonomiplan / budsjettrammer 2012 ved rådmann og økonomisjef. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Orientering om økonomiplan / budsjettrammer 2012 ved rådmann og økonomisjef. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 10.11.2011 kl. 17:00 Etter spørretimen: Orientering om økonomiplan 2013-2015 / budsjettrammer 2012 ved rådmann og økonomisjef. Saksliste:

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunehuset Møtedato: TORSDAG 01.12.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 31/11 Meldinger 1.12.11 PS 32/11 Ubrukte bevilgninger 2011 - overføring til

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 11.08.2011 kl. 17:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 40/11 Plan for organisasjonsendring i helse og omsorgsetaten

Detaljer

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre ROLLAG KOMMUNE Rollag : 11.11.2014 Arkiv : 150 Saksmappe : 2014/513 Avd. : Rådmann Saksbehandl er : Hans Henrik Thune Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018 MØTEBEHANDLING: Utvalg

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested:, Flesbergtunet Dato: Tidspunkt: kl.

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested:, Flesbergtunet Dato: Tidspunkt: kl. FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested:, Flesbergtunet Dato: 02.12.2015 Tidspunkt: kl. 13:00 - Følgende medlemmer møtte: Anne Berit Ravnås Ole Helge Sønåsen Robert

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: ONSDAG kl. 09:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: ONSDAG kl. 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: ONSDAG 06.09.2017 kl. 09:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med mindre det

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Ny versjon 12.12.2014 (med komitenes og formannskapets anbefalinger) Utvalg: Møtested: kommunestyret Kommunestyresalen MØTEINNKALLING Møtedato: TORSDAG 11.12.2014 kl. 17:00 Gyldig forfall

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: kommunehuset Dato: 16.12.2010 Tidspunkt: kl. 13.00 17.05. Frammøte

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: kommunehuset Dato: 16.12.2010 Tidspunkt: kl. 13.00 17.05. Frammøte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: kommunehuset Dato: 16.12.2010 Tidspunkt: kl. 13.00 17.05 HOVEDUTSKRIFT Frammøte Siste nytt ved ordføreren Saksliste Følgende medlemmer møtte: Pia Lene Margareta

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Møtet ble ledet av leder Anne Berit Ravnås.

HOVEDUTSKRIFT. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Møtet ble ledet av leder Anne Berit Ravnås. FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 29.11.2017 Tidspunkt: kl. 13:00-15:45 Følgende medlemmer møtte: Anne Berit Ravnås Ingunn Garaas Ole

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Formannskapssalen Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: kl. 13:00 - Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Pia Lene Margareta Øberg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Kari Solibakke Klev, Øivind Høimyr, Anne Berit Ravnås, Eilev Bekjorden, Anne H Simensen

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Kari Solibakke Klev, Øivind Høimyr, Anne Berit Ravnås, Eilev Bekjorden, Anne H Simensen FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresal, Kommunehuset Dato: 12.11.2015 Tidspunkt: kl. 17:00 - Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garås Tom Roger Svendsrud Jon Olav

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG kl. 09:30

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG kl. 09:30 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 16.03.2017 kl. 09:30 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.11.2014 kl.

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.11.2014 kl. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.11.2014 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: kl. 17:00-19.40

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: kl. 17:00-19.40 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: kl. 17:00-19.40 HOVEDUTSKRIFT Møtet ble satt og ordføreren foretok opprop. 20 representanter var tilstede

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 08:00 11:25

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 08:00 11:25 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 09.06.2016 Tidspunkt: kl. 08:00 11:25 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Jon Olav Berget Bjørg Homelien Britt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 9/2016 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 13:50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: kl. 17:00 - Frammøte Orienteringer Spørretime Orienteringer fra ordføreren Saksliste

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: kl. 17:00 19:30

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: kl. 17:00 19:30 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 30.03.2017 Tidspunkt: kl. 17:00 19:30 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garås Eilev Bekjorden Tom Roger Svendsrud Jon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 96/ Kommunestyret. Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram med økonomiplan

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 96/ Kommunestyret. Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram med økonomiplan TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2017/479-39 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 96/17 27.11.2017 Kommunestyret Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.04.2013 kl. 15:00. Ekstraordinært formannskapsmøte

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.04.2013 kl. 15:00. Ekstraordinært formannskapsmøte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.04.2013 kl. 15:00 Ekstraordinært formannskapsmøte Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 9/13 Eiendomsskattevedtekter

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 3/10 Gnr 70/2 - Søknad om konsesjon Anne-Liz Lande

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset Møtedato: kl. 16:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset Møtedato: kl. 16:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset Møtedato: 07.04.2011 kl. 16:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/11 PS 2/11 PS 3/11 PS 4/11 Valg 2011 - frist for fritak fra listeforslag Valg 2011 -

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset. Dato: Tidspunkt: kl.

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset. Dato: Tidspunkt: kl. FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset. Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: kl. 13:00 15:00 Frammøte Spørretime Siste nytt ved ordfører Saksliste Følgende

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Møteprotokoll. : Råd for likestilling av funksjonshemmede. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : Tidspunkt : 12:00-13:30

Møteprotokoll. : Råd for likestilling av funksjonshemmede. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : Tidspunkt : 12:00-13:30 Møteprotokoll Utvalg Møtested : Råd for likestilling av funksjonshemmede : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : 16.11.2016 Tidspunkt : 12:00-13:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: kl. 13.00 15.40 Følgende medlemmer møtte: Nils Molia Odd Kåre Dalen Anni Marie

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende varamedlemmer møtte: Sondre Kosmo Paulsen, Hege Riggenholt, Ida V Nesthorne Engerud, Gunnar Maugerud

HOVEDUTSKRIFT. Følgende varamedlemmer møtte: Sondre Kosmo Paulsen, Hege Riggenholt, Ida V Nesthorne Engerud, Gunnar Maugerud FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Dato: 15.12.2016 Tidspunkt: kl. 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garås Jon Olav Berget Ole Helge Sønåsen

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: kl. 17:00 19:50

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: kl. 17:00 19:50 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: kl. 17:00 19:50 HOVEDUTSKRIFT Frammøte Spørretime Siste nytt ved ordfører Saksliste Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 23.10.2014 kl. 13:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 23.10.2014 kl. 13:00 MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 23.10.2014 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00. Anser noen at de

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 25.01.2017 kl. 15:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.11.2012 Tid: 09:00 - Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode Revhaug

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00 14:00

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00 14:00 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen og Per Torstein

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: kl.

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: kl. FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Brynjulf

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Brannstasjonen i Sandnessjøen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE.

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2016 Sak: 104/16 Resultat: Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2017. ØKONOMIPLAN 2017-2020. ALSTAHAUG KOMMUNE.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 19.02.2015 kl. 16:00 Valgstyret for 2011 2015: Thomas Fosen, leder m/vara Tom Roger Svendsrud Wenche Låg Breivik m/vara Guro

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: kl. 17:00 18:30

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: kl. 17:00 18:30 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.02.2017 Tidspunkt: kl. 17:00 18:30 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garås Eilev Bekjorden Tom Roger Svendsrud Jon

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

En orientering: Rådmannen vil drøfte prosess for økonomiplan og handlingsprogram; herunder årshjul for økonomiarbeidet.

En orientering: Rådmannen vil drøfte prosess for økonomiplan og handlingsprogram; herunder årshjul for økonomiarbeidet. FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.05.2013 NB! kl. 09:00 En orientering: Rådmannen vil drøfte prosess for økonomiplan og handlingsprogram; herunder årshjul

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Utvalg for Oppvekst og Omsorg Møtested: Møtedato: Tidspunkt: 10.00

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Utvalg for Oppvekst og Omsorg Møtested: Møtedato: Tidspunkt: 10.00 RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for Oppvekst og Omsorg Møtested: Møtedato: 09.11.2017 Tidspunkt: 10.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Catrin Nylænde-Haugen Leder Nestleder Roar Høisveen Bjørnar

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: kl. 13:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Anne Berit Ravnås Britt Bergan Tom

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 01.12.2016 Sak: 165/16 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 16/1221 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017 2020 Behandling: Rådmannen

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: kl.

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: kl. FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: kl. 17:00 20:00 Frammøte Orienteringer Spørretime Siste ved ordføreren Saksliste

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtedato: 12.11.2014 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Medlem Ole Edvin Jokerud Anne Kristine

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Sak: 64/14 Resultat: Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Kommunestyret den 17.12.2014:

Detaljer

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Sak 47/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2016, og økonomiplan for perioden 2016-2019 med de

Detaljer

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes.

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes. Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 02.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-20 16788/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl,

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tid: 10.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunehuset Møtedato: TORSDAG 03.11.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 27/11 Klage - motorferdsel utmark snødekt mark 2011-2012 Jon Olav Berget PS

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/10909 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 01.12.2016 049/16 OVERJO Kommunestyret 19.12.2016 OVERJO Økonomiplan 2017-2020. Årsbudsjett

Detaljer

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018 Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet 23.11.2017 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Etter forespørsel fra leder ble sak 16 og 17 behandlet først på sakslisten. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Etter forespørsel fra leder ble sak 16 og 17 behandlet først på sakslisten. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: kl. 13:00 14:40 Følgende medlemmer møtte: Anne Berit Ravnås Britt Bergan Tom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET innkalles til møte 18.06.2007 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: TILLEGG SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2007

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan

Budsjett- og økonomiplan MARKER KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Dato: 08.11.2017 Saksmappe: 17/1059 SAKSFRAMLEGG Saksnr. Utvalg Møtedato 17/060 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret Budsjett- og økonomiplan

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 16.03.2017 kl. 08:30 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa kl samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa kl samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 46-50 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 13:00 17:00 Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 17:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 17:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 12.10.2017 kl. 17:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter

Detaljer