Charlottenlund vgs - fra drøm til m2 virkelighet på 3 år!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Charlottenlund vgs - fra drøm til 21 500 m2 virkelighet på 3 år!"

Transkript

1 Charlottenlund vgs - fra drøm til m2 virkelighet på 3 år!

2 Charlottenlund vgs - brukerprosess og samspill

3 Skolebruksplan 3 Løft for læring Vedtak FT / Budsjett 1,7 mrd. kroner

4 Opplæringslovens 9a 1 Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

5 SB3 sentrale mål Redusert antall skolesteder større og mer likeverdige skoler Redusert arealbruk redusert miljøbelastning Mer ressurser til opplæring mindre til bygningsdrift Skolene skal være nærskole (6 km) Skolene skal være kombinerte (balansert fordeling YF/SF) Skolene skal ha en jevn/balansert kjønnsfordeling Større og sterkere fagmiljø flere valgmuligheter for elevene NÅR VI MÅLENE ALENE MED NYE SKOLEBYGG?

6 Prosess SB3 Fase 1 - Kartlegging av fakta og vurderinger av tilbuds- og skolestruktur og utforming av skolebygg. Vedtak FT des Fase 2 - Mulighetsstudier av utbyggingsmuligheter og tilbuds- og skolestruktur. Vedtak FT april Fase 3 - Utviklingsplaner tilbud, arealbehov, byggetiltak og kostnader. Vedtak FT des 2008.

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 SB3 Fase 4 - gjennomføring

13 SB3 organisering 13

14 SB3 - Bygge- og eiendomstjenesten Prosjektleder og brukerkoordinator i BE ivaretar programmering, brukermedvirkning, prosjektledelse, økonomistyring og kvalitetssikring - bred, tverrfaglig kompetanse, 20 ansatte i sentral enhet: Arkitekter Pedagoger Siv.ing/ingeniører VVS/EL/bygg Økonomer Kombinasjon av praktisk og akademisk erfaring og utdannelse 14

15 Prosjektomfang SB3 Prosjekt på 12 vg skoler parallelt (16 skolesteder, 2 tannklinikker) Samarbeidsprosjekt med 4 kommuner (avtaler) Parallelle utredninger VO, FA, SOSMED, navn Plan- og byggesaker i 4 kommuner Kulturminnevern (byantikvar, riksantikvar, fylkeskonservator) Salg av eiendommer Samarb. eksterne (HiST, opplæringskontor, organisasjoner, næringsliv) Anbudskonkurranser/omfattende kjøp av tjenester Nyansettelser BE (5 + 2 innleide) Rutiner, KS, prosjektstyringsverktøy Samordning med andre tiltak

16 Suksesskriterier prosjekt Profesjonell byggherre - egen prosjektledelse, kvalitetssikring Kompetanse, erfaring og ressurstilgang i alle ledd Bred brukermedvirkning Felles målforståelse Effektiv beslutningsprosess og lojalitet til beslutninger Ledere som er tilgjengelige og engasjerte God byggeplassadministrasjon Få vesentlige endringer etter forprosjekt (samspill kan ha annet fokus) Synliggjøring av konsekvenser for økonomi og framdrift ved endringer Samarbeidsrelasjoner, humor og entusiasme 16

17 Suksesskriterier prosjekt Valg av gjennomføringsmodell = konkurranse- og entrepriseform i fht Framdrift stram Kvalitet høge ambisjoner Økonomi - stram Oppgavens art og kompleksitet - stor Egen kompetanse og kapasitet Administrativ gjennomføring FR er styringsgruppe Rom- og funksjonsprogram til FU Totalentreprise med samspill etter anbudskonkurranse om design og pris. 17

18 SB3 - føringer Kompakte skoler Sentralt fellesareal/ hjerte Synliggjøring av aktivitet Entydig adkomst/hovedinngang Hensiktsmessig uteareal (opphold, aktivitet, læring, drift) Universell utforming Miljøprofil 18

19 SB3 - miljø Bærekraftig utvikling skal være styrende for valg av utviklingsstrategier i Sør-Trøndelag Synlig miljøprofil - innovative elementer Energikrav Arealeffektivt 19

20 Styringsgruppe Kontaktutvalg Politiske møter Brukermøter og allmøter Drøftingsmøter AMU Egne avdelinger (Fylkeshuset) Søkere til vg skoler Myndigheter Eksterne samarbeidspartnere Byggebransjen Nettverk Media Naboer www/intranett SB3 - informasjon

21 Charlottenlund vgs Sammenslåing av Ringve vgs og Brundalen vgs Nybygg 497,8 mill. kroner kr/m2 (inkl. garasje/lager) m2 BTA inkl flerbrukshall + garasje/lager Ca 14,6 m2/elev (ekskl. hall) Totalentreprise etter begrenset anbudskonkurranse 2009 Reinertsen/HUS arkitekter Byggestart juni 2010 Ferdig bygg des. 2011, utomhus sommer 2012 Fradeling og salg av tomt for utbygging ca mål

22 Charlottenlund vgs 1305 elever, 300 ansatte STSP MDD BA DH MK SS TIP AOLOV MF/BASEN 450 elever 90 elever 180 elever 120 elever 255 elever 60 elever 120 elever 20 elever 10 elever

23 Østbyen Ringve Ladejarlen Strinda Brundalen 23

24 CVS utfordringer ved sammenslåing en stor (1100) og en liten skole (450) ulike elevgrupper - en tidl. yrkesfagskole og en tidl. stud.spes.skole to miljø innen stud.spes. med lav søkning to miljø innen medier og kommunikasjon med ulik profil flytting av utd.program mellom 4 vg skoler MEN positiv holdning hos ledelse, ansatte og elever fra dag 1! 24

25 Ringve og Brundalen = SAM Ingenting stikk så kvasst som odden av en ny tanke (Olav Duun) SAMMENSLÅING SAMLOKALISERING SAMFUNN SAMARBEID SAMBRUK SAMSPILL 25

26 26

27 Ingebrigt Steen Jensen Ona fyr Vinnere har evnen til å bygge en sterk stammekultur - det er kulturer som gir oss tilhørighet, historier rundt leirbålet og dans rundt totempælen Visjon Verdier Stammekultur Gode historier Store hårete mål (tro flytter fjell - hver dag!) 27

28 - den røde tråden i prosjektet 28

29

30

31 CVS framdrift (etter vedtak FT des. 2008) Programmering febr. mai 2009 Begrenset anbudskonkurranse juni okt Offentliggjøring av vinner nov Prosjektgjennomgang des Samspillfase jan. april 2010 Forprosjekt Byggestart (riving) Ferdigstillelse nybygg Ferdigstillelse utomhus og veg

32 CVS - miljø Tiltak kompakt bygg godt klimaskall enkle tekniske anlegg lavt energiforbruk (82 kwh/m2/år) flomsikring i Stokkanbekken 32

33 CVS forventninger til nybygg arkitektonisk visjonært sambruk, moderne pedagogikk og framtidsretta opplæring møtested synliggjøring av aktivitet arealeffektivt/kompakt fleksibelt miljøprofil universell utforming mye for pengene - investering og levetidsperspektiv 33

34 CVS bydelshus? Kulturhus med auditorium/scene, dans- og dramasaler, tv- og lydstudio, kantine, bibliotek, møterom, Flerbrukshall med 3 salenheter, stryketrening Salg av elevprodukter og -tjenester (butikk, café og frisørsalong) Kjøreskole Møtested Kompetansesenter Arena for frivillige aktiviteter, kurs, utstillinger. Nærmiljøanlegg med kunstgressbane, sandvolley, flerbruksbane 34

35 Skoleutbygging = skoleutvikling SAMSPILL Et langt dialogforløp mellom arkitekt og byggherre har tilsynelatende i visse skolebygninger muliggjort romlige løsninger som er mer radikale enn dem man fikk ut av mer konvensjonelle konkurranser. Det kan det være en rekke gode grunner til. Vesentlig er det likevel at dialogprosessen gir begge parter mulighet til å utfordre hverandre over tid og utvikle ideer som kanskje først synes uoverskuelige. Merete Ahnfeldt Mollerup - Arkitektur

36 36

37 Påvirkningskurve 37

38 Samspill Felles målforståelse Godfot - teorien Ærlighet og redelighet Enkeltpersoners holdninger Personkjemi Humor (God planlegging er en selvfølge) 38

39 Arbeidsform Prosjekteringsmøter (alle deltar) Særmøter Byggherremøter Studieturer, brukerseminar og brukermøter Markering av milepæler Prosjektering i BIM/IFC-format Prosjekthotell (inngår i entreprenørens leveranse) Prosjektleder BE på brakkeriggen (fast 2-3 dager i uka) Prosjektstøtte internt og evt. eksternt 3-partskontroll ut over myndighetskrav, spes. VVS og energi/miljø 39

40 CVS brukermedvirkning Brukerkoordinator BE Overordna brukergruppe (ledelse, tillitsvalgte, ledere brukergrupper, elever, hovedverneombud, FFO) 13 Brukergrupper (faggrupper, elevgruppe, felles, skolen i lokalsamfunnet, teknisk, utstyr) Totalt brukere involvert

41 CVS brukermedvirkning Prinsipp for valg av deltakere Alle skolemiljø representert Alle fagmiljø representert Egne grupper for hvert fagmiljø Fagmiljø med felles utfordringer i samme gruppe (verkstedfag) Egne grupper for støttefunksjoner Egen elevgruppe (kjønn, fag, skole) Gruppe for skolen i lokalsamfunnet Medlemmer valgt av skolen Gruppens leder ansvarlig for leveranse 41

42 CVS brukermedvirkning Brukerkoordinator Leder prosessen med og skriver romog funksjonsprogram Deltar i juryen Leder brukergruppemøter Deltar i prosjekteringsmøter Avklarer rombehov, utstyrsbehov og krav til teknisk infrastruktur Lyttepost for brukerne Utfordrer vedtatte sannheter Dialog med rektor om skoleutvikling 42

43 CVS brukermedvirkning Rektor Påser at prosjektet støtter opp om ønsket utvikling innen organisasjon og pedagogisk målsetting Informerer elever og ansatte om prosjektets innhold og framdrift Tar opp arbeidstakerspørsmål i drøftingsmøter Er med i overordna brukergruppe Deltar i prosjekteringsmøter og brukermøter etter ønske/behov 43

44 CVS brukermedvirkning Overordna brukergruppe Forum for informasjon og drøfting av prinsipielle tema som berører hele skolesamfunnet Deltar på brukerseminar og studieturer Lokale tillitsvalgte og skolens hovedverneombud deltar Hovedverneombud STFK får referat Utfordring å engasjere overordna brukergruppe nok i detaljprosjektfasen 44

45 CVS brukermedvirkning Brukergrupper Deltar aktivt i alle faser av prosjektet Leverer kravspec til rom- og funksjonsprogram Kvalitetssikrer løsninger Spesifiserer krav til utstyr og teknisk infrastruktur Sørger for å informere og avklare internt ved behov Deltar på studieturer og befaringer 45

46

47

48 Lik behandling = likhet? Hvem tror alle barn/unge behøver like lang tid på å nå kompetansemålene i det 13-årige løpet?

49 Læreplan i kjemi Virkelighetsnær opplæring eller lærerstyrt i klasserom?

50 Sånn?

51 - eller sånn?

52 Hva ønsker lærerne? Elevene? Hvor ville du ha jobba?

53 Tendens nasjonalt og internasjonalt Det praktiske eksperimentet får en større plass enn tidligere

54 Lego League - Teknologihappening - Disiplin, samarbeid og kreativitet i praksis - Ikke panoptisk, evne til å improvisere - Learning by doing - Alternativ arena

55 Barn bringer med seg mer erfaring og kunnskap inn i skolen enn tid og må tas på alvor (Phd Stig Johannessen)

56 Biblioteket bygger byen (Erling Dokk Holm/Dagens Næringsliv ) Public Library as a community meeting place in a digital and multicultural context Like viktig som bøker: - møteplass - mental rekreasjon - et (legalt) sted å være - et rolig sted - atmosfære som innbyr til læring og undring

57 Kan vi planlegge hvordan åringer opplever livet om 10 år? 20 år? - Hvordan planlegge for det uforutsigbare? - Teknisk innovasjon = sosial innovasjon - Det tradisjonelle klasserommet = kontroll og disiplin - Panoptic logic: He is seen, but he does not see

58 Nettbasert lesing (og læring) (Dagens Næringsliv ) Storavisene har mista ¼ av papiropplaget på 10 år Det er så mye enklere med mobil og nett Den digitale transformasjonen øker i styrke og tempo

59 Elever og pc-bruk (Andrea 16, Adressa ) Har kommentarane på Facebook vorte viktigare enn å sjå seg rundt? Det er ikkje sunt for oss ungdommar å bli pressa inn i den virtuelle verda og få firkanta auge av den avhengighetsskapande maskina. Så hvorfor har STFK innvilga pålagd pc til alle videregåande elever når det berre skaper uro, forvirring og merknader?

60 CVS - tilhørighet Individnivå 60

61 CVS - tilhørighet Basisgruppe 61

62 CVS - tilhørighet Utdanningsprogram/avdeling 62

63 CVS - tilhørighet Større fellesskap 63

64 CVS - tilhørighet 64

65 CVS brukermedvirkning Hva har vi oppnådd? Godt prosjekt - måloppnåelse Engasjement og helhetllig eierskap til prosjektet Diskusjon om fra politiske målsettinger til realitet pedagogisk praksis (egen og andres) elevsyn samarbeid og sambruk internt og på tvers av fagmiljø og utdanningsprogram Elevmedvirkning Brukerseminar og studieturer er kulturbygging Positiv omtale i forvaltningsrevisjon 65

66 CVS brukermedvirkning Utfordringer Få beslutningsunderlag tidsnok fra entreprenør og prosjekterende Holde tråden fra konkurransegrunnlaget - unngå omkamper og uautoriserte bestillinger Allianser mellom entreprenør og brukere Allianser lærer/elev der lærere bruker elevene som pressgruppe Brukerkoordinator må si NEI kan medføre at engasjementet varierer Noen tema ble løfta til styringsgruppa 66

67 CVS brukermedvirkning Utfordringer Skoleutvikling parallelt med skoleutbygging med stram framdrift Innovasjon nye tanker blir lett til tradisjonelle (klasserom) i løpet av prosessen Rektor må selv bestemme nivå på deltakelse og fronte endringer Motkrefter i fht endring Fagnettverkenes rolle I større grad bruke eksisterende strukturer på skolene framfor nye? 67

68 Kan det bli for mye brukermedvirkning? Innspill fra byggerektorer Omfattende brukermedvirkning gjør at de som ikke deltar, blir ekstra utenfor Omfattende brukermedvirkning skaper (urealistiske) forventninger til demokratiske beslutninger Alle skal høres, men ikke alle får viljen sin «sultanbeslutninger» Behov for flere sentrale føringer ang. pedagogiske prinsipp og fysisk utforming? 68

69 Framtidas skole i Sør-Trøndelag new world, new learning, new future? Skolebruksplan 4 Elevvekst tilsier 2 nye videregående skoler i Trondheim 2020 og 2030 Modellskoler? Alternativ brukermedvirkning? Alternative læringsarenaer? Teknologi? Hvordan planlegge for det ukjente? 69

70 Kan vi være grensesprengende? - utfordre hverandre og det etablerte? - (minst) ett innovativt pedagogisk element i alle prosjektene, som også innebærer en alternativ fysisk arena?

71 71

72 72

73 Charlottenlund vgs - fra drøm til m2 virkelighet på 3 år!

74 Charlottenlund vgs - fra drøm til m2 virkelighet på 3 år!

75 - Det blir bra! 75

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

1. Forord Tidligere politiske vedtak Nye ønsker og behov Vurderinger som er gjort Organisering

1. Forord Tidligere politiske vedtak Nye ønsker og behov Vurderinger som er gjort Organisering Flesberg Vurdering og anbefaling av konsept for skole, flerbrukshall svømmehall på Stevningsmogen og Forstudie 2013 Stevningsmogen Møteplass for læring,, bevegelse og opplevelser 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune.

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Rapport fra forprosjektgruppa for renovering av skoleanlegg i kommunen. Juni 2002. 1 Utfordringer vedrørende utbedring og

Detaljer

Utdrag av SINTEF rapport: Fremtidens kontorbygg, av Narvestad, Blakstad, Kittang, Hatling og Arge. Kontorbyggets bruk

Utdrag av SINTEF rapport: Fremtidens kontorbygg, av Narvestad, Blakstad, Kittang, Hatling og Arge. Kontorbyggets bruk Utdrag av SINTEF rapport: Fremtidens kontorbygg, av Narvestad, Blakstad, Kittang, Hatling og Arge Kontorbyggets bruk Siri Hunnes Blakstad og Morten Hatling November 2007 Innholdsfortegnelse Kontorbyggets

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400077 Arkivkode: 124.2 Saksbeh: Hanne Marie Sønstegaard Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 23.01.2014 SLUTTRAPPORTERING OMRÅDELØFT

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Skolestruktur Nedre Glomma

Skolestruktur Nedre Glomma Østfold fylkeskommune Skolestruktur Nedre Glomma Borg, Greåker, Kalnes og St. Olav videregående skoler 2013-03-04 Rev. Dato: 12. mars 2013 Beskrivelse: utredning av skolestruktur, arealbruk og teknisk

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER Trepartssamarbeid omtanke solidaritet samhold VEILEDER Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren Forord Med røtter tilbake til den første

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer Årsrapport 2013 Med regnskap og årsberetning 2013 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 9 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer