1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg."

Transkript

1 SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT I medhold av 12-7 og i plan- og bygningsloven av nr. 71 har Sola kommunestyre vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser i møte som sak Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for området som ligger innenfor planens begrensning. 1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål i samsvar med plan- og bygningslovens kap.12: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 ledd nr. 1) Frittliggende småhusbebyggelse Konsentrert småhusbebyggelse Blokkbebyggelse Garasjeanlegg for boligbebyggelsen Renovasjonsanlegg Energianlegg (Trafo) Uteoppholdsareal Lekeplass Samferdsel og teknisk infrastruktur( 12-5 ledd nr.2) Kjørevei Fortau Gang/sykkelvei Gangvei/gangareal Annen veigrunn- grøntareal Parkeringsplasser Grønnstruktur ( 12-5 ledd nr.3) Grønnstruktur Turveg Landbruks-, natur- og friluftsformål ( 12-5 ledd nr. 5) Friluftsområde Naturvern Bruk og vern av sjø og vassdrag ( 12-5 ledd nr.6) Vannbasseng 1

2 Hensynssone ( 12-6) Frisiktsone ved vei Bevaring naturmiljø Bevaring kulturmiljø Bestemmelsesområde tursti 2 REKKEFØLGEBESTEMMELSER I forbindelse med planlegging og godkjenning av hovedanlegg for teknisk infrastruktur og veianlegg, og i forbindelse med opparbeidelse av delfelter innenfor planområdet, skal det redegjøres for håndteringen av matjordressurser. Før matjord fjernes fra opphavseiendommen skal det tas prøver for påvisning av eventuell forekomst av gul/hvit potetcystenematode ( potetål ) og analyseresultatene sendes kommunen og Mattilsynet i god tid før tiltaket påbegynnes. Matjord som eventuelt blir overflødig som følge av utbygging skal sikres forsvarlig gjenbruk i nærområdet, primært til jordbruksformål. Det skal være tilfredsstillende skolekapasitet og barnehagedekning for området før boligutbygging kan igangsettes. Før det gis brukstillatelse for boliger i planområdet, skal hovedadkosmtvei med tilhørende o_gang/sykkelveg, undergang og annen veggrunn- grøntareal være opparbeidet. Før det gis brukstillatelse for boliger i planområdet, skal støyskjermer for eksisterende boliger langs Kreklingsveien og Hålandsveien være opparbeidet. Støyskjermer skal opparbeides i tråd med kart vist i vedlegg 3, Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka (Multiconsult rapport RIA-RAP-002). Før det gis brukstillatelse for mer enn 25 boliger i planområdet, skal o_grønnstruktur og o_kvartalslek være opparbeidet. Dette innbefatter også den delen av kvartalslekeplassen som ligger utenfor planområdet, kfr illustrasjonsplan. Før det gis brukstillatelse for mer enn 50 boliger i planområdet, skal o_turveg fra undergang og ned til Vigdelsvegen være opparbeidet. Før det gis brukstillatelse for boliger i felt K1-1, K1-2 eller k1_3, skal f_lek 4, f_p2, f_p3, f_gang- /sykkelveg, renovasjon S2, annen veggrunn- grøntareal og f_garasjeanlegg være opparbeidet. Før det gis brukstillatelse for boliger i K1-4, K1-5, K1-6, skal f_lek 2, f_lek 3, o_gangveg, f_p1, f_g, f_veg, renovasjon S1, parkeringskjellere og o_turveg frem til Vannbasseng være opparbeidet. Før det gis brukstillatelse for boliger i B1 og B2, skal renovasjon S2, f_lek 1, turveg TV1, f_p4, samt o_veg frem med tilhørende fortau fra undergangen og frem til f_p4 være opparbeidet. Tekniske planer for veier og infrastruktur skal godkjennes av Sola kommune, kommunalteknikk før utbygging igangsettes. Tekniske planer skal også vise trafikksikkerhetstiltak slik som fartsdumper, ledegjerder og fotgjengeroverganger. 2

3 Trafikksikkerhetstiltak langs o_veg skal være etablert før det gis brukstillatelse for boliger i planområdet.. I samarbeid med kommunalteknikk og kommunens transportplanlegger skal det utarbeides tekniske planer for trafikksikkerhetstiltak langs Hålandsveien, Blåknappveien og Kreklingveien, basert på farlige kryssinger og veistrekninger identifisert i kommunens Barnetråkkregistreringer Trafikksikkerhetstiltak langs Hålandsveien, Blåknappveien og Kreklingveien skal være opparbeidet før boliger i planområdet tas i bruk. Før det kan igangsettes boligbygging i området skal det være etablert ny dam for småsalamander i området regulert til Vannbasseng. Før opparbeidelse må det innhentes faglige råd fra naturfaglig ekspertise, med sikte på å tilrettelegge bassenget og de omkringliggende arealer som attraktive leveområder for salamander. Plan for opparbeidelse skal være godkjent av Fylkesmannens Miljøvernavdeling, og sendes på høring til Fylkeskommunens kulturseksjon for å sikre nyere tids kulturminne. Ny dam skal være opparbeidet, og salamander skal være flyttet til ny dam, før eksisterende dam fylles igjen. Før det gis brukstillatelse for boliger i planområdet, skal skjøtselsplan for områder vist som naturvern, friluftsformål og vannbasseng være godkjent av kommunens seksjon Park- og grønt. 3 FELLESBESTEMMELSER 3.1 Krav om detaljregulering For områdene K2, K3, K4 og K5 er det krav om detaljregulering. 3.2 Krav til søknad om tillatelse til tiltak Det skal søkes om tiltak samlet for følgende felt: - K1-1, K1-2 og K1-3 - K1-4, K1-5 og K1-6 Det skal foreligge snitt og utomhusplan i målestokk minimum 1:500 som viser disponering av tomtene, eksisterende og nytt terreng, plassering av bygning, garasje/carport, parkering, uteplass, forstøtningsmurer, gjerder og evt. bod. Tegninger over én type levegg som tillates oppført innenfor delfeltet. Redegjørelse for materialbruk, kledning, taktekking, fargebruk, rekkverk, terrasser, eventuelt i form av sjekkliste. 3.3 Tilgjengelig bolig og universell utforming Alle blokkleiligheter, samt minimum 40 % av de øvrige boligene i området skal oppfylle krav om tilgjengelige boliger. Lekearealer skal hvor det er mulig, ha adkomst og lekemuligheter tilpasset prinsippet om universell utforming. Minimum 5 prosent av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Nær gangveier, felles oppholdsområder, inngangspartier, luftevindu m.m. skal bruk av planter og trær som kan framkalle allergiske 3

4 reaksjoner søkes unngått. 3.4 Utforming og estetikk Det skal stilles høye estetiske krav til utforming av både bygninger og utendørsanlegg. Overgang mellom private områder og felles grøntområder/ lekeplasser skal markeres med steinrekke eller beplantning. Det skal nyttes samme type avgrensning for hvert delfelt. Forstøtningsmurer skal bygges i naturstein. Forstøtningsmurer i forlengelse av boliger kan bygges i stedstøpt betong. 3.5 Parkering Det skal etableres 2 biloppstillingsplasser per bolig. Det er ikke tillatt å parkere kjøretøy over 3,5 tonn i området. Det skal avsettes plass til overbygget sykkelparkering på egen eiendom og ved hovedinngang, dimensjonert med minimum 3 plasser for enebolig og rekkehus og 2 plasser for hver leilighet. 3.6 Støy Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T (2012) skal legges til grunn for gjennomføring av reguleringsplanen. 3.7 Avrenning og forurensningstilførsler Det skal gjennomføres tiltak i planområdet eller i nærområdet for å unngå partikkelavrenning. 3.8 Håndtering av overvann De tekniske planene som utarbeides for området, skal ivareta Kommuneplanens bestemmelser om håndtering av overvann. Planene skal godkjennes av Sola kommune. 3.9 Skilting under anleggsarbeidene Det skal skiltes under anleggsarbeidene slik at det kommer tydelig fram hvor varelevering skal skje og at det er et anleggsområde Grøntplan For alle lekeplasser, grønnstruktur,turveier og annen veggrunn- grøntareal skal det utarbeides en samlet grøntplan, som skal godkjennes av kommunens Park- og grøntseksjon før opparbeidelse Skjøtselsplan For områdene vist som friluftsformål, naturvernformål og vannbasseng skal det utarbeides skjøtselsplan. Skjøtselsplan skal godkjennes av kommunens Park- og grøntseksjon. Formålet med skjøtselsplanen skal være å bevare den eksisterende naturtypen naturbeitemark med innslag av kystlynghei, som et leveområde for blant annet rødlista dyre- og plantearter. Tiltak som forhindrer gjengroing av områdene må sikres spesielt. I skjøtselsplanen kan det differensieres mellom friluftsområdene og naturvernområdene, og det åpnes for mindre friluftsrelaterte tiltak i friluftsområdene. 4

5 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 4.1 Boligbebyggelse Områdene er regulert til bolig med tilhørende anlegg. Høyden kan justeres med inntil +/- 0,5 meter ved søknad om byggetillatelse. Høydejustering kan kun skje etter en samlet vurdering for hele delfeltet, med spesiell vurdering i forhold til utsikt og nabobygg. Det skal være samme takform og takvinkel for boliger, garasjer/carporter og boder i samme delfelt. Levegger skal ha lik utforming for boliger i samme delfelt. På sør eller vestsiden skal det opparbeides hage/uteoppholdsareal, med skjermet uteplass. 4.2 Garasje og oppstillingsplass Garasje/carport skal byggemeldes sammen med tilhørende bolig(er). Garasje til eneboliger tillates plassert utenfor byggegrense, og i grense til naboeiendom der denne er boligeiendom. Minimum avstand til friluftsområder og lekeplass skal være 2 m fra veggliv. Biloppstillingsplass i tillegg til carport/garasje skal være inntegnet på situasjonskart ved søknad om byggetillatelse. Ved privat avkjørsel skal det sikres 2 X 5 m frisiktsoner i begge retninger, målt fra ytterkant fortau, eller ytterkant vei der det ikke er fortau. I frisiktssonene må intet punkt på terreng, voll eller fullt utvokst beplantning rage høyere enn 0,5 m over veinivå. 4.3 Delfeltene B1 og B2 detaljregulert eneboligbebyggelse Området skal bebygges med 13 eneboliger, hvorav minimum 40 % som tilgjengelige boliger. Utbygging skal skje i samsvar med formingsveileder som skal foreligge før det kan gis rammetillatelse for første bolighus i B1/B2. Boligene oppføres med saltak og møneretning som framgår av reguleringsplan. Takvinkel skal være i intervallet grader. Mønehøyde skal ikke overstige 8,5 meter i forhold til gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Tomtene tillates utbygd med BRA inntil 50 %. I tillegg tillates kjeller uten rom for varig opphold som ikke skal medregnes i BRA i forhold til planens begrensninger. Det skal etableres 2 biloppstillingsplasser per enebolig på egen tomt, hvorav en under tak. Sportsbod skal plasseres i forbindelse med garasje/carport eller innenfor bygningskroppen. I tillegg tillates oppsatt redskapsbod på 3,0 m² og med høyde inntil 2,4 meter i hagen. Garasje/carport/boder tillates plassert utenfor regulert byggegrense med portens veggliv minimum 5 meter fra regulert fortau, eller veg der det ikke er fortasu. Ved plassering parallelt med veg skal veggliv være minimum 1 meter fra fortauskant, eller 1 m fra vegkant der det ikke er fortau. Takutstikk tillates inntil 0,5 m fra fortauskant, eller 0,5 m fra vegkant der det ikke er fortau. 4.4 Delfeltene K1-1, K1-2 og K1-3 detaljregulerte rekkehus Områdene skal bebygges med 11 rekkehus over to plan innenfor en samlet utnyttelse på 1500 m 2 BRA. Eventuell kjeller uten rom for varig opphold skal ikke medregnes i BRA i forhold til planens begrensninger. Garasjer/carporter og parkering som egne reguleringsformål, skal heller ikke medregnes i tillatt utnyttelse for rekkehusene. Tak skal være flatt eller pulttak med fall mot nord eller øst. Maksimalt tillatt høyeste gesims er 7 m over planert terreng angitt i plankartet. Rekkehusene har felles parkering med 1 garasje pr bolig og 10 felles gjesteparkeringsplasser på f_p2 og f_p3. For boliger uten kjeller skal det etableres sportsbod på minimum 8 m 2 per 5

6 bolig. Sportsboder integreres i huskropp eller plasseres på tomteareal. Bod kan plasseres utenfor regulert byggesone, men minimum 1m fra offentlig vei, lekeplass eller g/s- vei. Minimum bredde per rekkehus skal være 6 m. 4.5 Delfeltene K1-4, K1-5 og K1-6 detaljregulert blokkbebyggelse I områdene K1-4, K1-5 og K1-6 skal det oppføres boligblokker med totalt inntil 60 leiligheter på mellom 50 m 2 og 100 m 2 BRA, over tre plan i tillegg til parkeringskjeller. Felt K1-4 tillates utbygd med inntil 1850 m 2 BRA, K1-5 med inntil 1600 m 2 BRA og K1-6 med inntil 1150 m 2. Areal til parkeringskjellere, svalganger, heis-/trappehus og areal under balkonger skal ikke medregnes ved beregning av tillatt bruksareal (BRA). Maksimalt tillatt høyeste gesims er 10 m over planert terreng angitt i plankartet. Alle boliger skal oppføres som tilgjengelige boliger. Tak skal være flatt eller pulttak med fall mot nord eller øst. Heis-/trappehus tillates å overskride byggegrense med inntil 2 meter innenfor område regulert til bolig, samt overskride tillatt bygningshøgde med inntil 2,0 m over et areal på inntil 5 m 2. Tekniske installasjoner på tak skal bygges inne med fasadeutførelse som harmonerer med bygget for øvrig, skal være minimum 3,0 m inntrukket fra veggliv og skal ikke være høyere enn 2,0 m over takflate. Balkong tillates å overskride regulert byggegrense med inntil 1,8 meter. Hver boenhet skal sikres minimum 8 m 2 privat uteoppholdsareal i form av terrasse eller balkong. Parkering skal legges i parkeringskjeller og på f_p1. Det skal settes av 2 parkeringsplasser pr bolig. Parkering under terreng tillates å overskride regulert byggegrense. Synlige deler av nedgravd parkering skal opparbeides som en del av uteområdet med forstøtningsmurer i naturstein og beplantning. Alle sportsboder skal plasseres under bebyggelsen. Det skal etableres et samlet trafikkskjermetfelles uteareal for opphold og lek på min 20 m 2 per leilighet på bakkeplan i tillegg til de private balkongene/terrassene. Ramper til parkeringskjeller skal sikre med gjerde. 4.6 Delfelt K2 Området skal bebygges med boliger i konsentrert småhusbebyggelse innenfor rammen av BYA= 30 % regnet i forhold til delfeltets totalareal. Bolighus tillates oppført i inntil to etasjer. Krav til bl.a. takform, takvinkel og byggehøgde blir fastsatt i detaljreguleringsplan. Løsning for parkering/garasjer kan være felles eller individuelt på den enkelte tomt. 4.7 Delfelt K3 Området skal bebygges med boliger i konsentrert småhusbebyggelse innenfor rammen av BYA= 30 % regnet i forhold til delfeltets totalareal. Bolighus tillates oppført i inntil to etasjer. For å oppnå bedre terrengtilpasning skal det vurderes bruk av underetasjeløsning i deler av feltet. Krav til bl.a. takform, takvinkel og byggehøgde blir fastsatt i detaljreguleringsplan. Det skal legges vekt på at hus i feltets grense mot nord gis volum, takform og orientering slik at det ikke dannes en visuell vegg mot nordenforliggende områder. Løsning for parkering/garasjer kan være felles eller individuelt på den enkelte tomt. 6

7 4.8 Delfelt K4 Området skal bebygges med boliger i konsentrert småhusbebyggelse innenfor rammen av BYA= 30 % regnet i forhold til delfeltets totalareal. Bolighus tillates oppført i inntil to etasjer. For å oppnå bedre terrengtilpasning skal det vurderes bruk av underetasjeløsning i deler av feltet. Krav til bl.a. takform, takvinkel og byggehøgde blir fastsatt i detaljreguleringsplan. Løsning for parkering/garasjer kan være felles eller individuelt på den enkelte tomt. 4.9 Delfelt K5 Området skal bebygges med boliger i tett-lav konsentrert småhusbebyggelse innenfor rammen av BYA= 30 % regnet i forhold til delfeltets totalareal. For å oppnå bedre terrengtilpasning kan det vurderes bruk av underetasjeløsning i deler av feltet. Krav til bl.a. takform, takvinkel og byggehøgde blir fastsatt i detaljreguleringsplan. Løsning for parkering/garasjer kan være felles eller individuelt på den enkelte tomt Energianlegg (Trafo) Innenfor området regulert som energianlegg kan det etableres nettstasjon. Bygg innenfor området skal tilpasses omkringliggende bebyggelse, og det skal legges vekt på estetisk god utforming og materialer tilpasset bebyggelsen Renovasjonsanlegg Områdene S1 og S2 skal opparbeides som renovasjonsanlegg i form av nedgravde søppelcontainere. Områdene er felles for boligene i de detaljregulerte feltene B1, B2, K1-1, K1-2, K1-3, K1-4, K1-5 og K Lekeplasser F_Lek1, f-lek2, f-lek3 og f-lek4 skal være felles lekeplasser for boligene i de detaljregulerte feltene B1, B2, K1-1, K1-2, K1-3, K1-4, K1-5 og K1-6. Lekeplassene skal opparbeides og utstyres som sandlekeplasser i samsvar med grøntplaner som på forhånd skal være godkjent av kommunen. O_kvartalslek skal betjene boligbebyggelsen i hele planområdet. Opparbeidelsen av denne tillates å strekke seg utover plangrensen, kfr. illustrasjonsplan Annet uteoppholdsareal Områdene for annet uteoppholdsareal skal være felles for boligene i de detaljregulerte feltene B1, B2, K1-1, K1-2, K1-3, K1-4, K1-5 og K1-6. De skal opparbeides parkmessig iht. godkjent plan. Det skal være innslag av høystammede trær. 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 5.1 Kjørevei Veier skal opparbeides som vist på plankartet. Det skal ved teknisk planlegging av veianlegg vurderes fartsdempende tiltak, og trygge kryssingspunkter der gangveier krysser kjøreveier. 5.2 Gang-/sykkelvei/ gangvei/fortau 7

8 Skal opparbeides som vist på plankartet, som offentlige anlegg. 5.3 Parkeringsplasser Parkeringsplass f_p1 er felles for boligene i feltene K1-4, K1-5 og K1-6. Parkeringsplassene i f_p2 og f_p3 er felles for boligene i K1-1, K1-2 og K1-3. Parkeringsplassene i f_p4 er felles for boligene i B1 og B2. 7 LANDBRUKS, -NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL 7.1 Friluftsområder Friluftsområdene skal holdes i god orden og hevd slik at naturmiljøet bevares. Eksisterende naturtype naturbeitemark, med innslag av kystlynghei, skal bevares i tråd med godkjent skjøtselsplan. Det tillates ikke oppføring av bygninger/anlegg i friluftsområdene med unntak av konstruksjoner/anlegg som øker områdenes anvendelse som friluftsområder. 7.2 Naturvern Det tillates ikke noen form for anlegg/aktivitet som kan forstyrre/fortrenge rødlista dyre- og plantearter i området. Eksisterende naturtype naturbeitemark, med innslag av kystlynghei, skal bevares i tråd med godkjent skjøtselsplan. 8 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 8.1 Vannbasseng Vannbasseng skal etableres som en erstatningsbiotop for småsalamanderen i eksisterende dam på Kvithei. Ny dam skal opparbeides etter plan godkjent av Fylkesmannens miljøvernavdeling og Fylkeskommunens kulturavdeling, og skjøtes etter skjøtselsplan godkjent av kommunens Park- og grønt seksjon. Hvis vanndybden er over 20 cm, skal bassenget sikres mot barn med gjerde eller annen innretning. 9 HENSYNSSONER 9.1 Frisiktsone ved vei I område vist som frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende veiers nivå. I frisiktssonene må intet punkt på terreng, voll eller fullt utvokst beplantning rage høyere enn 0,5 m over veinivå. Parkering, lagring, skilttavler eller tekniske innretninger tillates ikke. Enkeltstående høystammede trær kan tillates. 9.2 Bevaring naturmiljø Området med hensynssone H560_03 inneholder vannbasseng som er et krigsminne fra siste verdenskrig. Bassenget tillates restaurert med sikte på å bli tilholdssted for en bestand av småsalamander. Det tillates ikke iverksatt tiltak som kan skade krigsminnet eller salamander bestanden. 9.3 Bevaring kulturmiljø Områdene merket som hensynssoner H570_1, H570_2, H570_4, H570_5, H570_6 og H570_7 inneholder automatisk verna kulturminner. Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor områder avsatt til automatisk freda kulturminne. Eventuelle tiltak 8

9 innenfor disse områdene må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmes i form av reguleringsendring. 9.4 Bestemmelsesområde tursti Bestemmelsesområde TV1 angir retningsgivende trasé for tursti/tråkk. Innenfor avsatt område skal traséen best mulig tilpasses terreng og ivareta lokale forhold. Ved utforming skal det tas hensyn til naturlig terreng og landskap, selv når dette medfører at stigningsforhold ikke tilfredsstiller krav om universell utforming. Arealet mellom opparbeidet tursti og eksisterende terreng skal utføres på en måte som ivaretar kvaliteten i området, og det skal kun brukes stedegne planter. Støttemurer skal utføres av naturstein typisk for området. Turstiens toppdekke bør ha bredde på 2 meter. På deler av strekket kan det være aktuelt å redusere bredden ytterligere. Turstien skal detaljeres i samlet grøntplan som godkjennes av Sola kommune Park og Grønt- seksjonen. 9

SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0448 KVITHEI OMRÅDEREGULERING DATERT 21.05.2015

SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0448 KVITHEI OMRÅDEREGULERING DATERT 21.05.2015 SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0448 KVITHEI OMRÅDEREGULERING DATERT 21.05.2015 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sola

Detaljer

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede.

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Melding til utvalg for byutvikling 20.01.10-1/10 vedlegg 4 Side: 1 av 10 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FELT B14, SKAARLIA SANDNES KOMMUNE, 2003115-01 Sist revidert: 1. desember 2009, Dimensjon

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune.

Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune. Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune. Plan nr.: 2007 327-02 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål:

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningslovens 12-5, 2.ledd)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningslovens 12-5, 2.ledd) 1 DETALJREGULERING FOR RESAHAGEN STRAND KOMMUNE PLAN NR 11-4 DELFELT B2 OG B7 REGULERINGSBESTEMMELSER Utlagt til offentlig ettersyn 23.05 06.07.12 Datert 19.3.2012 Revisjon 21.5.2012 1 FORMÅL Formål med

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

1 FORMÅL 2 FELLESBESTEMMELSER

1 FORMÅL 2 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV GRØDEMVEIEN 93, GNR/BNR 48/331 PLAN 2012006 Randaberg kommune Dato: 24.05.2013 Oppdatert 9.1.2013 (Randaberg kommune) 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til detaljregulering av plan nr , felt B02, Sørbøhagane, Sandnes kommune

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til detaljregulering av plan nr , felt B02, Sørbøhagane, Sandnes kommune Reguleringsbestemmelser i tilknytning til detaljregulering av plan nr. 2004 306-04, felt B02, Sørbøhagane, Sandnes kommune Datert 02.10.2012 Sist revidert: 11.03.14 Vedtatt: 1 FORMÅL Formålet med planen

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN. Vedtatt av Time kommunestyre den

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN. Vedtatt av Time kommunestyre den Time Bestemmelser til: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN Vedtatt av Time kommunestyre den 08.09.09 i sak 0479/09 Plan nr. 0308.03 Arkivnr: Sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KONSENTRERT BEBYGGELSE NORDVEST FOR LØBERG, LYEFJELL Vedtatt av Time kommunestyre den 09.12.2014 Revidert: 10.05.2016, 06.09.2016, 02.04.2017

Detaljer

Detaljregulering 2010108 Godkjent 23.10.2012

Detaljregulering 2010108 Godkjent 23.10.2012 bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den:. Ordføreren i Sandnes Detaljregulering 2010108 Godkjent 23.10.2012 Reguleringsbestemmelser i tilknytning til "Detaljregulering for felt B11, Skaarlia 2, Plan

Detaljer

1 FORMÅL Formål med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL Formål med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER Detaljregulering for Breivikbakken 2, Breiviklia Gnr. 101 Bnr. 7 (del av) Hommersåk Plan nr. 2010126 Godkjent dato:... Sist revidert: 20.11.2012 1 FORMÅL Formål med planen

Detaljer

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER Plankartets dato: 28.05.13 Revidert sist: Bestemmelsenes dato: 28.05.13 Revidert sist: 25.11.13 Behandling Behandling Dato sak Sign Melding om planarbeid

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for området som ligger innenfor planens begrensning.

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for området som ligger innenfor planens begrensning. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 1124 0494, DETALJREGULERING FOR TURVEG HAFRSFJORD, TRASÈ JOA I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.08 har Sola kommunestyre

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune Dato: 23.10.2012 til 1. gangsbehandling 17.12.2012 tilpasset vedtak 1. gangsbehandling 22.04.2013 begrenset

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0512 DETALJREGULERING FOR KLEPPVEGEN 609 OG 611 GNR. 27 BNR. 41

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0512 DETALJREGULERING FOR KLEPPVEGEN 609 OG 611 GNR. 27 BNR. 41 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0512 DETALJREGULERING FOR KLEPPVEGEN 609 OG 611 GNR. 27 BNR. 41 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sola

Detaljer

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Plan nr: 1003 Planbestemmelser Datert: 20.11.2015 Sist revidert: 17.3.2017 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) 1.1 Fellesbestemmelser Situasjonsplan

Detaljer

Fjellprydveien 1, plan 2012004 - Planbestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 004, FJELLPRYDVEIEN 1

Fjellprydveien 1, plan 2012004 - Planbestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 004, FJELLPRYDVEIEN 1 Fjellprydveien 1, plan 2012004 - Planbestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 004, FJELLPRYDVEIEN 1 Vedtatt av Kommunestyret 12.11.2015 i KST-sak 142/15.

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Myrmo boligfelt Bjugn kommune

Detaljreguleringsplan for Myrmo boligfelt Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Myrmo boligfelt Bjugn kommune PlanID: 16270124 Planen er datert; 17.03.2015 Sist revisjon av planen; Siste revisjon av planbestemmelsene; VEDTATT AV BJUGN

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER PÅ LYETOPPEN, NORDØST FOR RAGNASTØL

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER PÅ LYETOPPEN, NORDØST FOR RAGNASTØL . T Bestemmelser til: OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER PÅ LYETOPPEN, NORDØST FOR RAGNASTØL PLAN DATERT 27.01.2010 Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Klepp Prosjektering AS

Detaljer

Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag

Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag REGULERINGSBESTEMMELSER Datert: 05.07.2017 Vedtatt av kommunestyret: dato --, sak nr. --/-- Ordfører sign. 1 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FELT B7, KLEIVANE PLAN NR. 2008312 03 detaljregulering

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FELT B7, KLEIVANE PLAN NR. 2008312 03 detaljregulering Plan nr. 2008312-03_B7 Kleivane_bestemmelser 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FELT B7, KLEIVANE PLAN NR. 2008312 03 detaljregulering Dato for godkjenningsvedtak: xx.xx.2012 Dato for sist revisjon: 21.03.14

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for områ de ved Gravave gen - Heistad REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 22.10.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25.11.2014

Detaljer

Fjellprydveien - planbestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 004, FJELLPRYDVEIEN 1

Fjellprydveien - planbestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 004, FJELLPRYDVEIEN 1 Fjellprydveien - planbestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 004, FJELLPRYDVEIEN 1 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 14.04.2015 1.0

Detaljer

Planbestemmelser, Plan 2012009 Valahaug Side 1

Planbestemmelser, Plan 2012009 Valahaug Side 1 Planbestemmelser, Plan 2012009 Valahaug Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 009, VALAHAUG Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 10.6.2014 1.0 FORMÅL

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4.

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4. Plan 2379P. Detaljregulering for felt B1i plan 1781, Dr. Martha Persens gate, Hinna Bydel. Datert Rambøll 24.05.2011, sist revidert 08.02.2012 Vedtatt av kommunalstyret for byutvikling 15.03.2012 i medhold

Detaljer

DETALJREGULERING JAMTVEGEN LEVANGER

DETALJREGULERING JAMTVEGEN LEVANGER DETALJREGULERING JAMTVEGEN 22 7600 LEVANGER REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 18.05.2017 Reguleringsbestemmelser datert: 18.05.2017 Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim.

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Ordføreren i Sandnes Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Plan nr.: 2012 141 Plan 2012141 Godkjent av Sandnes

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. 2 FELLESBESTEMMELSER Estetikk Det skal stilles

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

Detaljregulering for Sentrumsgården, Skogn sentrum Endring for deler av gnr./bnr.:32/36, 53,134 og 502/1

Detaljregulering for Sentrumsgården, Skogn sentrum Endring for deler av gnr./bnr.:32/36, 53,134 og 502/1 LEVANGER KOMMUNE 1 Plannummer: PlanID: L2012009 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 8.1.2014 Planutvalgets vedtak: Reguleringsplan datert: 8.1.2014 Godkjent av kommunestyret, sak nr. 1 AVGRENSNING

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BOGAFJELL FELT G3, PLAN 98328-04,

DETALJREGULERING FOR BOGAFJELL FELT G3, PLAN 98328-04, Melding til utvalg for byutvikling 25.08.10-57/10 vedlegg 3 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR BOGAFJELL FELT G3, PLAN 98328-04, SANDNES kommune Utarbeidet av Asplan Viak AS Datert: 03.05.2010 Formål: Planen

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28042016, rev. 07072016,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune PlanID: 201404 Plankart dato: Rev A 22.08.2014 Reguleringsbestemmelser dato: Rev A 22.08.2014 1

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID 201504 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.02.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

1.1.2 Terrengtilpasninger Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og tilstøtende vei.

1.1.2 Terrengtilpasninger Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og tilstøtende vei. Detaljregulering for Området syd for Holtet. Bestemmelser. Plan nr. 2014001 Dato: 10.01.14 rev.31.01.2014 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr 1) 1.1 Bebyggelse og anlegg fellesbestemmelser (pbl 12-5 nr

Detaljer

OMRÅDEREGULERING NESTVOLDJORDET

OMRÅDEREGULERING NESTVOLDJORDET OMRÅDEREGULERING NESTVOLDJORDET REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 14.07.2016 Reguleringsbestemmelser datert: 14.07.2016 Reguleringsbestemmelser for plan nr2012012 Side 1 av 8 REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Planid Detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B12 - Sveabakken

Planid Detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B12 - Sveabakken Malvik kommune Planbestemmelser Planid 201208 Detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B12 - Sveabakken Dato for siste revisjon: 08.01.2012 Reguleringsplan datert: 20.11.2012 Dato for kommunetyrets

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

Løkenåsen, Boligfelt B5 Gnr/bnr: 40/85 og deler av 40/2 og 40/75.

Løkenåsen, Boligfelt B5 Gnr/bnr: 40/85 og deler av 40/2 og 40/75. Fet kommune Bestemmelser i tilknytning til detaljreguleringsplan for: Løkenåsen, Boligfelt B5 Gnr/bnr: 40/85 og deler av 40/2 og 40/75. 1 - FORMÅL 1.1 Formålet med planen er å detaljregulere delfelt B5

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: 05.10.2012

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, datert

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, datert DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 11302031310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE,

REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, Gnr./bnr. 3/7, 3/486 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan

Detaljer

AVGRENSNING OG ANVENDELSE

AVGRENSNING OG ANVENDELSE PlanID: 1-120C Saksnr: 2013/1068-4 Planbestemmelser for Husbyåsen, etp.2. Planforslag er datert : 25.06.2013 Dato for siste revisjon av plankartet : 21.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD,

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, gnr. 144 bnr. 1 Vuku, Verdal kommune Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av Bestemmelser i tilknytning

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

1. Bebyggelse og anlegg PBL 12-5 (NR. 1)

1. Bebyggelse og anlegg PBL 12-5 (NR. 1) Plan nr. 1391 Reguleringsbestemmelser for Justvik B33 Detaljregulering Dato: 08.11.16 1. Bebyggelse og anlegg PBL 12-5 (NR. 1) 1.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG BOLIGBEBYGGELSE (1110) 1.1.1 Bebyggelsestyper Innenfor

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel Dato: 07.04.2015 1 Formål Formålet med planen er å legge til rette for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Bestemmelser til reguleringsplan for: BOLIGFELT

Detaljer

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20160016 Arkivsak: 15/44096 Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 26.9.2016 Dato for godkjenning av vedtaksorgan: 1 AVGRENSNING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for område ved Gravavegen - Heistad REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 13.03.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 28.04.2016

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Broneset boligområde

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Broneset boligområde ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Broneset boligområde Arkivsak: 07/38 Arkivkode: REG 2415r1 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 19.11.09, sak 130/09 Plankartets dato: 18.11.05,

Detaljer

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse.

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse. 1 Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN MELINGGARDEN. Arkivsaknr. Arkivkode Avdeling/Saksb Deres ref. Dato: KK/PLU/LG 4.6.2013 1 FORMÅL Planen legger til rette for utbygging

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09.

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 1130201310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 10.08.15 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

ULLENSAKR KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEISERUDTUNET, GNR. 81/7 OG 81/124, ALGARHEIM. Ordfører

ULLENSAKR KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEISERUDTUNET, GNR. 81/7 OG 81/124, ALGARHEIM. Ordfører ULLENSAKR KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEISERUDTUNET, GNR. 81/7 OG 81/124, ALGARHEIM Plan ID: 388 Planen er datert: 22.03.2017 Bestemmelsene er datert: 03.04.2017 Vedtatt

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 02.02.2017 Dato for 2. gangs behandling

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

1 Formål Planen skal gi rammer for fortetting og søknad om tiltak.

1 Formål Planen skal gi rammer for fortetting og søknad om tiltak. Reguleringsbestemmelser for Plan nr 2419. Områderegulering for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel Vedtatt av Stavanger bystyret 16.03.2015 i medhold av plan- og bygningsloven 12-12.

Detaljer

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111 Planbestemmelser 5059 - SNIK - del av 123/4,111 Arkivsak: 14/226 Arkivkode: PLANR 5059 Sakstittel: OMRÅDEREGULERING FOR SNIK - DEL AV 123/4,111 Godkjent i Karmøy kommunestyre 8.2.2016. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Støyskjermingstiltak vist i planen skal gjennomføres i fbm. opprusting av tilliggende trafikkområde.

Støyskjermingstiltak vist i planen skal gjennomføres i fbm. opprusting av tilliggende trafikkområde. For de øvrige byggeområdene kan utbygger søke direkte om byggetillatelse forutsatt at planene for prosjektene er i samsvar med reguleringsplanen. Sammen med søknad om byggetillatelse skal det leveres situasjonsplan

Detaljer

Planbestemmelser. 5015 - Spannatoppen, Spanne

Planbestemmelser. 5015 - Spannatoppen, Spanne Planbestemmelser 5015 - Spannatoppen, Spanne Arkivsak: 09/1390 Arkivkode: PLANR 5015 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR SPANNATOPPEN - SPANNE - PRIVAT PLANFORSLAG - TILRETTELEGGE FOR BOLIGER - 149/4 M.FL.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Forslag datert 24/9 2013 Revidert 17.12.13 Forslag til revidering datert 1.1.15 1 Felles bestemmelser 1.1 Området som omfattes av bestemmelsene er tegnet inn på plankart i målestokk

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT Gnr. 82 bnr. 119, 388, 400, 433, m.fl. Ørland kommune Oppdragsgiver: Rædergård Entreprenør AS Industrigata 7 7130 Brekstad Utarbeidet av: Bestemmelser til detaljregulering

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Gløsvåg Sommerro boligfelt, gnr/bnr 32/321, 32/17 og del av 32/229, forslag til detaljreguleringsplan Reguleringsbestemmelser Kommunens planid: R-276 Planforslaget er datert: 1.7.2013 Dato for revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR SØRBØ HOVE, FELT B09, B10 OG B13. PLAN 2004306 05

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR SØRBØ HOVE, FELT B09, B10 OG B13. PLAN 2004306 05 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR SØRBØ HOVE, FELT B09, B10 OG B13. PLAN 2004306 05 Dato: 20.10.2012, Sist revidert: 20.02.13, 05.04.13, 10.10.13 Bestemmelser for plan 2004 106 gjelder i

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM HERIKSTADVEGEN OG BRYNE STADION

DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM HERIKSTADVEGEN OG BRYNE STADION Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM HERIKSTADVEGEN OG BRYNE STADION Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Teambygg AS Vedtatt av Time kommunestyre den

Detaljer

DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11

DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11 DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11 REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene datert: 19.05.2015 Tilhørende plankart datert 19.05.2015 Vedtatt av kommunestyret: 24.09.2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer