GENERALFORSAMLING TIRSDAG 19. FEBRUAR 2008 KLOKKEN 17:15 AUDITORIUM S2 PÅ GLØSHAUGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERALFORSAMLING TIRSDAG 19. FEBRUAR 2008 KLOKKEN 17:15 AUDITORIUM S2 PÅ GLØSHAUGEN"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING TIRSDAG 19. FEBRUAR 2008 KLOKKEN 17:15 AUDITORIUM S2 PÅ GLØSHAUGEN

2 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 19. februar 2008 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Godkjenne innkalling og dagsorden. Velge dirigent, to referenter og to desisorer. Behandle årsberetning fra: Hovedstyret, samt oppfølging av handlingsplan NTNUI Dragvoll NTNUI Gløshaugen Hyttestyret Koiestyret Dragvoll Koiestyret Gløshaugen Gruppene Internrevisor og eksternrevisor Klubbavisa Kjellersjef NTNUI-100 Behandle Hovedstyrets, idrettslagene organisert av NTNUI sine, Hyttestyrets, Koiestyrenes og Klubbavisas regnskaper med revisjonsmerknader. Behandle innkomne forslag: 5.1 Endring av lovene 5.2 Endring av statuttene 5.3 Andre innkomne forslag Vedta handlingsplan for Hovedstyret for kommende års virksomhet. Vedta budsjett for kommende års virksomhet. Sak 8: Valg: a. Hovedstyret. b. Hyttesjef, visehyttesjef, kasserer og badstuoppmann. c. Koiesjef, visekoiesjef, kasserer og kakesjef til Koiestyret Gløshaugen. d. Koiesjef, visekoiesjef og kasserer til Koiestyret Dragvoll. e. 2 internrevisorer. f. Redaktør og økonomiansvarlig til Klubbavisa. g. Kjellersjef. h. 1 medlem i NTNUIs Råd. i. Ekstern revisor. Sak 9: Sak 10: Sak 11: Godkjenne ledere for gruppene. Eventuelt Informasjonssak omorganisering av NTNUI Sigmonds Staup kveldsmat på Hytta. 2

3 Sak 1: Forslagstiller: Godkjenne innkalling og dagsorden Hovedstyret Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og vedtar den foreslåtte dagsorden. Sak 2: Forslagstiller: Velge dirigent, to referenter og to desisorer. Hovedstyret Forslag til vedtak: Dirigent: Referenter: Desisorer: Erik Nikolai Stavseth Celine Engh Ingrid Vilberg Presenteres på generalforsamlingen 3

4 Sak 3: Forslagstiller: Behandle Hovedstyrets årsberetning og oppfølging av handlingsplan. Årsberetninger er vedlagt i eget hefte, og presenteres på generalforsamlingen. Hovedstyret Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner de fremlagte årsberetninger og oppfølging av handlingsplanen. Hovedstyrets årsberetning 20. februar februar 2008 Sammensetning Leder: Nestleder: Sekretær: Hovedkasserer: Økonomiansvarlig: Informasjonsansvarlig PR-ansvarlig (tom juni): Styremedlem Styremedlem Varamedlem (regnskapsfører): Gaute Kristiansen Sverre Sørensen Celine Engh Eirik Solli Haukaas Gaute Gundersen Christian Senstad Stein Omar Gjendem Ingrid Vilberg Erik Nikolai Stavseth Erlend Østerås Møtevirksomhet Hovedstyret (HS) har i perioden hatt 27 styremøter. I tillegg har styret arbeidet gjennom noen helgesamlinger og i sine arbeidsutvalg. Fellesmøter med hyttestyret og koiestyrene har dels blitt utført av leder og dels gjennom felles møter eller samlinger. Gruppeledermøte har blitt avholdt med fokus på informasjonsflyt mellom gruppene i foreningen. Representasjon I Brukerutvalget har NTNUI vært representert ved Gaute Kristiansen og Einar Tommelstad (leder av utvalget), i Driftsstyret sitter Einar Tommelstad. Møtefrekvensen er noe høyere i Brukerutvalget enn i Driftsstyret, men den har vært relativt lav i perioden. I Norges Studentidrettsforbund (NSI) er NTNUI representert i styret ved sine tidligere HS-medlemmer Kristin Kaggerud og Torbjørn Houge, samt at tidligere leder av HS, Per Kristian Helland, leder strategiutvalget. Gard Jørgensen er leder av NSIs kontrollkomiteen og Einar Tommelstad er medlem i valgkomiteen. Leder og nestleder har videre representert NTNUI i ulike utvalg og grupper om campusutvikling, samskipnadssamarbeid og andre studentorganisasjons forum. Økonomi NTNUI har en god økonomi. Medlemskortsalget i 2007 ble bedre enn budsjettert. Utgiftene er mindre enn budsjettert, dette kan ikke lokaliseres til en spesiell konto, men viser generell nedgang på alle kontoer. NTNUI har en total omsetning på omkring 10 millioner kroner. Viktigere for driften og aktivitetsnivået i foreningen er likevel den voldsomme 4

5 dugnadsinnsatsen som legges ned av trenere og ledere ute i gruppene. I NTNUI gjøres det over dugnadstimer i løpet av et år. Uten denne frivillige innsatsen ville tilbudet vært atskillig fattigere. Regnskapet presenteres på generalforsamlingen. Samarbeidsavtaler NTNUI har reforhandlet og splittet avtalen med Hank Sport og Løplabbet der det gis rabatter til NTNUIs medlemmer. I tillegg holdes handlekvelder for medlemmene med gode tilbud, samt at NTNUI mottar sponsorbidrag. NTNUI har fortsatt en god avtale med National Bilutleie. Alle medlemmer kan leie bil i helgene fra Trondheimskontoret til svært lave priser, mens vi ellers i uken og i resten av landet har storkundeavtale. I tillegg kan gruppene henvende seg for bil-for-banner-støtte til konkurranser og arrangementer de arrangerer. National Bilutleie betaler NTNUI for reklame på medlemskortene. Aktivitet Aktivitetsnivået i foreningen er kolossalt høyt. NTNUI vokser stadig i antall medlemmer og aktiviteter. Idrettsbygget Gløshaugen og Dragvoll Idrettssenter er populære som aldri før, og er fylt til randen, spesielt i kjernetiden på ettermiddagen og om kvelden. NTNUI er en soleklar breddeklubb med mosjonister som største medlemsgruppe. I tillegg oppnår foreningens utøvere resultater og prestasjoner på toppnivå. NTNUI har siste år verdensmestere, landslagsutøvere i flere idretter, norgesmestere og eliteutøvere i fleng. For detaljer om de idrettslige resultatene og aktiviteten i de forskjellige gruppene henvises det til gruppenes årsrapporter. Nye tilbud i NTNUI det siste året er Styrkeløft, Tenshi-tsume samt ny giv i rugby. Andre nye aktiviteter og ulike drop-in-tilbud organiseres gjennom HS mosjonsutvalg. Mosjonstiltak Mosjonsutvalget er ledet av Gaute Gundersen. NTNUI tilbyr i dag ti mosjonsøkter per uke (en økning på 2). Disse fungerer som et drop-in-tilbud. Programmet inneholder i hovedsak ballspill som kanonball, basketball, fotball, innebandy, volleyball, men også turn og gym. Det jobbes kontinuerlig med å utvikle mosjonstilbudet og nye aktiviteter og initiativ blir startet så sant vi har kapasitet. Samarbeid Samarbeidet mellom NTNU, NTNUI og SiT for studentidretten i Trondheim er unik i Norge og refereres gjerne til som Trondheimsmodellen. Hovedstyret har også dette året hatt et meget bra samarbeid med NTNU, SiT, Studenttinget og Velferdstinget. Kurs og kompetanseheving I tillegg til LiP er det fra Hovedstyret satset bevisst på seminarhelger og kurs som kan gi NTNUIs tillitsvalgte noe skikkelig tilbake for innsatsen de legger ned. Høsten 2007 reiste hovedstyret på seminarhelg til Oppdal. En større gruppeledersamling ble så arrangert på 5

6 Studenterhytta lørdag 6. oktober Disse samlingene har vært svært vellykket, både for sosial nettverksbygging og utbytte organisasjonsfaglig, og vil bli videreført. Profilarbeid Hovedstyret har gjennom året jobbet med å få på plass en helhetlig profil for NTNUI. Et forprosjekt ble presentert før sommeren og et lovendringsforslag vedrørende foreningens merke ble nedstemt med en stemme på høst gen.fors. Saken ble så tatt opp igjen av NTNUI Snowboard og det ble kalt inn til ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar Saken ble nedstemt. Hovedstyret mener riktignok at arbeidet har vært viktig for klubben og tema har skapt engasjement og debatt. 6

7 Oppfølging av handlingsplan for Hovedstyret 2007/08 Hovedmål: Vi skal øke aktiviteten og idrettsgleden blant våre medlemmer! Organisasjon: HS skal være et serviceorgan for gruppene og skal jobbe for å bedre informasjonsflyten og kommunikasjonen med disse. HS skal jobbe for å heve statusen på verv i NTNUI. HS skal bevisstgjøre medlemmene på at NTNUI er bygd på dugnadsånd og fokusere på viktigheten av frivillig arbeid HS skal legge til rette for at gruppelederne kan utveksle erfaringer og knytte sterkere bånd HS skal jobbe for å få på plass kompetansehevingskurs for HS og gruppeledere HS skal jobbe for å få økt kontakt med gruppene HS skal utvikle HSK ordningen, slik at den vil fungere bedre HS skal støtte det arbeidet som NTNUIs representanter gjør i Brukerutvalget og Driftsstyret Hovedstyrets oppfølging har blant annet vært: - Faste kontortider - Drift og kvalitetssikring av e-postlister - Videreføring av emnet Ledelse i Praksis - Gruppeledersamling for LiP-deltakere og andre gruppeledere - Februarsamling for alle gruppeledere - Økonomikurs og kassereropplæring - Fremheve dugnadsinnsatsen i NTNUI internt og eksternt - Motivering for viktigheten og etterprøving av medlemskap i gruppene - Jevnlig kontakt med gruppene gjennom HSK-ordningen - Utvekslet erfaringer og knyttet sterkere bånd mellom gruppeledere Økonomi og regnskap: HS skal sørge for at kasserere får tilgang til ressurser og kunnskap, og hjelpe gruppene til å få gode økonomiske rutiner HS skal følge opp Hyttas og koienes arbeid med vedlikehold og finansieringen av dette HS skal jobbe for å skaffe langsiktige sponsorer og andre samarbeidspartnere HS skal jobbe for å bevare medlemskontingent og brukerkontingent på dagens nivå selv med økt aktivitet HS skal gi gruppene den nødvendige oppfølging av regnskapsføringen HS skal følge opp internrevisorenes arbeid HS skal hjelpe gruppene med å få inn penger utenfra Hovedstyrets oppfølging har blant annet vært: - Opplæring, programvare og regnskapspermer tilrettelagt - Administrert og forvaltet foreningens fond - Veiledet hytta, koiene og gruppene med langsiktige planer - Administrert foreningens kontoer og kasserere overfor DnB NOR 7

8 - Veiledet gruppekasserere generelt og enkelte grupper spesielt - Hovedkasserer og Regnskapsfører har hatt ukentlig kontortid - Organisert internrevisjon 3 ganger - Politisk arbeid ovenfor NTNU, SiT, VT - Kontinuerlig jobbet med eksisterende og mulige nye samarbeidspartnere Informasjon og PR: HS skal jobbe for at aktivitetstilbudet i NTNUI blir synliggjort for alle kommende, nåværende og tidligere studenter ved NTNU Gruppene skal få den informasjonen de trenger for å kunne drive aktiviteten på en best mulig måte, og HS skal hjelpe gruppestyrene med sitt arbeid i organisasjonen HS skal jobbe for økt profilering av NTNUI gjennom mer spalteplass i media og mer synlighet på campus. HS skal jobbe for økt salg av klubbeffekter, ved å utvikle dagens effekter HS skal gjøre et omfattende profilarbeid, slik at NTNUI får et nytt og mer helhetlig visuelt uttrykk Hovedstyrets oppfølging har blant annet vært: - Utgivelse av Velkommen til NTNUI - Stand på immatrikuleringen - Idrettskavalkade i august - Økonomisk og organisatorisk støtte til KA - Rydding av premieskap og infotavler etter oppussingen - Reportasjer og nyheter i Under Dusken, Universitetsavisa og Adressa - Opprettet NTNUI Wiki med relevant informasjon Breddetilbud: HS skal jobbe for at NTNUI skal ha et godt tilbud for alle medlemmer og skal modernisere mosjonsbegrepet HS skal jobbe for et godt synlig mosjonstilbud HS skal øke informasjonen om riktig trening for våre mosjonister Hovedstyrets oppfølging har blant annet vært: - Fortsatt gode støtteordninger for gruppene - Opptak av nye aktiviteter - Tilrettelegging for nye aktiviteter - Tilrettelegging for handikappede på idrettsbygget sammen med SiT - Politisk: Et breddeidrettslag driver mosjon! - Drop-in-treninger med ballspill, gym 8

9 Samarbeid: HS skal videreføre samarbeidet med NTNU og sentrale aktører for Studentidretten i Trondheim HS skal samarbeide med SiT for å få enda flere studenter i aktivitet HS skal jobbe for å knytte sterkere bånd til NTNU slik at vårt tilbud kommer fram i NTNUs informasjonsarbeid Hovedstyrets oppfølging har blant annet vært: - Aktiv deltakelse i Brukerutvalg og Driftsstyre - Møter hos VT - Positive svar på henvendelser fra de andre studentorganisasjonene - Sosial sammenkomst med UKA, Samfundet og isfit styret - Deltakelse i andre samarbeidsforum og utvalg - Møter med NTNUs infoavdeling - Møte med rektor og teknisk avdeling - Samarbeidsprosjekt for sunn mat med SiT 9

10 Sak 4: Behandle Hovedstyrets, idrettslagene organisert av NTNUI sine, hyttestyrets, koiestyrenes og klubbavisas regnskaper med revisjonsmerknader. Regnskapene presenteres på generalforsamlingen. Forslagstiller: Hovedstyret Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Hovedstyrets, idrettslagene organisert av NTNUI sine, hyttestyrets, koiestyrenes og klubbavisas regnskaper med revisjonsmerknader. 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Sak 5.1: Endring av lovene Sak 5.1.1: Forslagsstiller: Endring av lovene, IX Gruppestyre, 35 Grupper. Hovedstyret og NTNUI Ridning Forslag til vedtak: Ridning legges til listen og får status som gruppe i NTNUI. Listen korrigeres i henhold til dette. Begrunnelse: NTNUI Ridning er i dag en gruppe med god studentaktivitet. Gruppen har i lengre tid hatt bra med rekruttering av studenter både til styrevervene og til den idrettslige aktiviteten. I samarbeid med Hovedstyret har gruppen kommet frem til at den beste løsningen vil være å gjøre NTNUI Ridning om til en gruppe. Sak 5.2: Endring av statuttene Ingen innkomne forslag. 11

30 Sak 5.3: Sak 5.3.1: Andre innkomne forslag Nedleggelse av NTNUI-100 i sin nåværende form Forslagsstiller: NTNUI 100 Forslag til vedtak: - Vedtaket på NTNUIs generalforsamling i september 2007 om bokprosjektet oppheves. - Jubileumskomiteen, NTNUI-100, nedsatt på NTNUIs generalforsamling i 2005 oppløses. - Ansvar for planlegging av NTNUIs jubileumsmarkeringer overføres til hovedstyret. Begrunnelse: I 2010 fyller NTNUI 100 år. NTNUIs generalforsamling opprettet en jubileumskomité, NTNUI-100, i Komiteen skulle rapportere til hovedstyret og stå for innledende planlegging og koordinering av NTNUIs jubileumsmarkeringer. Aktiviteten i komiteen var god i 2006, mens den var dalende i Utflyttede og travle komitemedlemmer og manglende rekruttering til komiteen gjør at komiteen per i dag ikke har kapasitet til å utføre oppgavene den var tiltenkt. Det foreslås derfor at komiteen nedlegges og ansvaret for planleggingen tilbakeføres til hovedstyret. Bokprosjektet, som også var oppe til behandling på sist generalforsamling, regnes av komiteen som et av de viktigste bidragene til NTNUIs jubileumsmarking. Komiteen har til nå ikke lykkes med ekstern finansiering av prosjektet, men stiller seg til disposisjon for hovedstyret fram til høstgeneralforsamling 2008 for fortsatt å prøve å få realisert en bok innenfor de økonomiske rammer som generalforsamlingen eller hovedstyret vedtar. Komiteen har ellers følgende innspill til videre jubileumsplanlegging: NTNUI bør bruke minimum kr ,- på bokprosjekt Booking av haller for Studentleker og/eller studentmesterskap i 2010 bør gjøres innen april Rekruttering av prosjektledere for Studentleker og andre større aktiviteter i 2010 bør gjøres innen 1. oktober Booking av Studentersamfundet til jubileumsgalla bør gjøres så snart som mulig. Dato foreslås til 23. oktober

31 Sak 6: Forslagstiller: Vedta handlingsplan for Hovedstyret for kommende års virksomhet. Hovedstyret Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar den foreslåtte handlingsplanen for kommende års virksomhet. Handlingsplan, Hovedstyret (HS) 2008/09 Hovedmål: Vi skal gjøre norsk idrett bedre ved øke aktiviteten og idrettsgleden blant våre medlemmer! Organisasjon: HS skal være et serviceorgan for gruppene og skal jobbe for å bedre informasjon og kommunikasjon med disse. HS skal jobbe for å heve statusen på verv i NTNUI. HS skal bevisstgjøre medlemmene på at NTNUI er bygd på dugnadsånd og fokusere på viktigheten av frivillig arbeid HS skal legge til rette for at gruppelederne kan utveksle erfaringer og knytte sterkere bånd HS skal jobbe for å få på plass kompetansehevingskurs for HS og gruppeledere HS skal jobbe for å få økt kontakt med gruppene HS skal videreutvikle HSK ordningen som et ledd i å øke kontakten med gruppene. HS skal støtte det arbeidet som NTNUIs representanter gjør i Brukerutvalget og Driftsstyret Økonomi og regnskap: HS skal sørge for at kasserere får tilgang til ressurser og kunnskap, og hjelpe gruppene til å få gode økonomiske rutiner HS skal følge opp Hyttas og koienes arbeid med vedlikehold og finansieringen av dette HS skal jobbe for å skaffe langsiktige sponsorer og andre samarbeidspartnere HS skal jobbe for å bevare medlemskontingent og brukerkontingent på dagens nivå selv med økt aktivitet HS skal gi gruppene den nødvendige oppfølging av regnskapsføringen HS skal hjelpe gruppene med å få inn penger utenfra HS skal bedre opplæring/ oppfølging av kasserere Informasjon og PR: HS skal jobbe for at aktivitetstilbudet i NTNUI blir synliggjort for alle kommende, nåværende og tidligere studenter ved NTNU 13

32 Gruppene skal få den informasjonen de trenger for å kunne drive aktiviteten på en best mulig måte, og HS skal hjelpe gruppestyrene med sitt arbeid i organisasjonen. HS skal jobbe for å lette tilgangen på informasjon om aktivitet i klubben til medlemmene. HS skal jobbe for økt profilering av NTNUI gjennom mer spalteplass i media og mer synlighet på campus. HS skal jobbe for økt salg av klubbeffekter, ved å sørge for nye effekter og å utvikle dagens effekter. HS skal gjøre et profilarbeid, slik at NTNUI gradvis kan få en mer helhetlig profil. Breddetilbud: HS skal jobbe for at NTNUI skal ha et godt tilbud for alle medlemmer og skal modernisere mosjonsbegrepet HS skal jobbe for et godt synlig mosjonstilbud HS skal øke informasjonen om riktig trening for våre mosjonister HS skal får flere i aktivitet oftere. Samarbeid: HS skal videreføre samarbeidet med NTNU og sentrale aktører for Studentidretten i Trondheim HS skal samarbeide med SiT for å få enda flere studenter i aktivitet HS skal jobbe for å knytte sterkere bånd til NTNU slik at vårt tilbud kommer fram i NTNUs informasjonsarbeid 14

33 Sak 7: Vedta budsjett for kommende års virksomhet. Forslagstiller: Hovedstyret Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar det foreslåtte budsjettet for kommende års virksomhet. 15

34

35

36

37

38 Sak 8: Valg Kommentar til valgprosessen: Det lyktes ikke i 2007 å danne en valgkomité til jobben med rekruttering og evaluering av kandidater til Hovedstyret eller de andre styrene generalforsamlingen velger til. Løsningen ble derfor at de ulike styrene selv har hatt ansvaret for å rekruttere til sine styrer. Ulempen med en slik løsning er faren for å ikke nå godt nok ut i rekrutteringsjobben slik at potensielle kandidater forblir ukjent. En fordel kan være at en rekrutterer folk en kjenner og dermed vet at vil gjøre en god innsats. Hovedstyret har kjørt en rekrutteringskampanje med plakater, flyers og stand på campus på Gløshaugen og Dragvoll. Idrettsbyggene, den nye websiden og KA er benyttet til samme kampanje med noe mer info på web. Det er praktisert intervjuer med alle interesserte. Intervjuene og innstillingen er gjort av avtroppende leder og påtroppende leder av Hovedstyret. Hovedstyret har funnet det hensiktsmessig å inkludere stillingen som regnskapsfører i hovedstyret. Videre ønskes det å endre stillingsnavn fra Økonomiansvarlig til Markedsansvarlig, da dette beskriver stillingen bedre. a. Hovedstyret Forslagstiller: Hovedstyret Forslag til vedtak: Generalforsamlingen velger de innstilte til Hovedstyret for kommende års virksomhet Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Regnskapsfører Markedsansvarlig: Informasjonsansvarlig: PR-ansvarlig: Styremedlem: Styremedlem: Vararepresentant: Vararepresentant: Eirik Solli Haukaas Marianne Riksheim Inger Lise Urke Kittelsen Carl-Erik Kullmann Helene Sundheim Amund Høsøien Ole Marius Steinkjer Ole Daniel Nitter Oda Wesche Fossheim Sondre Bjørnvold Bakken Erlend Østerås Sverre Sørensen 16

39 b. Hyttesjef, visehyttesjef, kasserer og badstuoppmann Forslagstiller: Hovedstyret Forslag til vedtak: Generalforsamlingen velger de innstilte til Hyttestyret for kommende års virksomhet. Hyttesjef: Visesjef: Kasserer Badstuoppmann/kvinne: Eivind Løken Kari Ellen Hansen Sveinung Heide Vaskinn Øyvind Espeland c. Koiesjef, visekoiesjef, kasserer og kakesjef til Koiestyret Gløshaugen Forslagstiller: Forslag til vedtak: Hovedstyret Generalforsamlingen velger de innstilte til Koiestyret Gløshaugen for kommende års virksomhet. Koiesjef: Visesjef: Kasserer: Kakesjef: Til informasjon, andre stillinger: Infosjef: Sekretær og sjefsmatris: Rasmus Bøckman Friederike Stüttgen Marianne Heltne Cecilie Skodje Anders Gylland Henning Weyergang-Nielsen d. Koiesjef, visekoiesjef og kasserer til Koiestyret Dragvoll Forslagstiller: Hovedstyret Forslag til vedtak: Generalforsamlingen velger de innstilte til Koiestyret Dragvoll for kommende års virksomhet. Koiesjef: Visekoiesjef: Kasserer: Til informasjon, andre stillinger: Sekretær: Materialforvalter: Informasjonssjef: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Even Nybakke Petter Hagenlund Anlaug Grave Magnus Inderberg Vestrum Jarle Steira Tore Nordstad Helge Rud Jordal Sigrid Baumberger Mathea Nybakke Joakim Urdahl 17

40 e. 2 internrevisorer Forslagstiller: Hovedstyret Forslag til vedtak: Generalforsamlingen velger de innstilte til internrevisorer for kommende års virksomhet Internrevisor: Internrevisor: Christopher Øyra Friedberg Øyvinn Lossius f. Redaktør og økonomiansvarlig til Klubbavisa Forslagstiller: Hovedstyret Forslag til vedtak: Generalforsamlingen velger de innstilte til redaktør og økonomiansvarlig i Klubbavisa Redaktør: Økonomiansvarlig: Asbjørn Ness HS får mandat til å utnevne g. Kjellersjef Forslagstiller: Hovedstyret Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir Hovedstyret myndighet til å utpeke en representant til stillingen som kjellersjef for NTNUI-kjelleren. h. Medlem i NTNUIs Råd Forslagstiller: Rådet Forslag til vedtak: Generalforsamlingen velger den innstilte som medlem i NTNUIs Råd. Rådsmedlem: Presenteres på generalforsamlingen i. Ekstern revisor Forslagstiller: Hovedstyret Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar å bruke Eide Revisjon som sin eksterne revisor også for kommende års virksomhet. 18

41 j. Valg av representanter til ting og møter i de idrettsorganisasjoner som allianseidrettsforeningen er tilsluttet Forslagstiller: Forslag til vedtak: Hovedstyret Generalforsamlingen gir Hovedstyret myndighet til å utpeke representanter til ting og møter i de idrettsorganisasjoner som allianseidrettsforeningen er tilsluttet. 19

42 Sak 9: Forslagstiller: Godkjenne ledere for gruppene. Hovedstyret Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner de foreslåtte ledere for gruppene. Gruppeledere i NTNUI: Gruppe Leder Aikido Silje Nes Skrede Badminton Hilde Fardal Basket Erik Lundegaard Hannisdal Bordtennis Thomas Ianke Capoeira Nora Malene Nordland Dans John A. Innvær Dykking Pål Christian Sandtrø Fekting Snorre Nævdal Friidrett Elise Fagerheim Golf Andreas Larsen Judo Kim Mathiassen Karate Arnt Ove Hopland Langrenn Asgeir Kvam Orientering Line Sjødin Drange Padling Lars Hervig Rugby Rita Sande Rød Seiling Eirik Rosenberg Ski og Fjellsport Peter Joachim Gogstad Skyting Eirik Benum Reksten Snowboard Heidi Berge Softball og Baseball Sven Richard Tønnessen Squash Kaja Bjørnefjell Svømming Jens Jacobsen Swing og Gammeldans Asle Heide Vaskinn Sykkel Tore Mollan Tae Kwon Do Vanja Lidahl Telemark-Alpint Jon Egdetveit Seim Tennis Arve Tokheim Tindegruppa Karsten Haugen Turn Kristi Beate Øvestad 20

43 Til orientering: Ledere i NTNUI Dragvoll. Håndball Dragvoll Innebandy Dragvoll Volleyball Dragvoll Espen Sletvold Åsmund Sjøberg Trine Smestad Ledere i NTNUI Gløshaugen. Fotball Eivind Bjøralt Sandvik Håndball Gløshaugen Martin A Sværen Innebandy Gløshaugen Harald Villmo Ishockey Lars Øivind Foyn Volleyball Gløshaugen Otto Rosendahl Halvorsen Ledere av utvalg. Amerikansk fotball Drill Frisbee Kite Paintball Ridning Roing Sjonglering Styrkeløft Windsurfing Wing Chun Øyvind Rein Ingrid Yerlikaya Ingar Ballo Sandum Marius Coucheron Morten Haugen Christine Andresen Sjur Øyen Tron André Skarpenes Øivind Wilhelmsen Christian Palmer Faik Bilalovic 21

44 Sak 10: Eventuelt Informasjonssak omorganisering av NTNUI Bakgrunn NTNU ble dannet midt på 1990-tallet ved at en slo sammen flere av høyskolene som lå i Trondheim. I etterkant av dette slo de to store studentidrettslagene AVHI og NTHI seg sammen til NTNUI. Ved sammenslåingen hadde begge idrettslagene aktivitet i noen av de samme særidretterene; fotball, håndball, ishockey, innebandy og volleyball. En valgte den gang en organisasjonsform som allianseidrettslag med NTNUI Dragvoll og NTNUI Gløshaugen som underidrettslag. Denne organiseringen er beholdt til i dag for å opprettholde et bredt aktivitetstilbud til medlemmene. Lovinnskjerpelse på idrettstinget 2007 I brev av 26. juni 2007 fra NIF til idrettskretsene og særforbundene om endringer i NIFs lov står det i 10-8 Allianseidrettslag: Et allianseidrettslag har som formål å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i NIF. Allianseidrettslag kan ikke organisere mer enn ett idrettslag innen hver særidrett. Idrettslag organisert av allianseidrettslag kan ikke drive mer enn en særidrett. Medlemmer i idrettslagene organisert av allianseidrettslaget plikter å inneha medlemskap også i allianseidrettslaget. Idrettslag organisert av allianseidrettslag plikter å benytte samme navn som allianseidrettslaget, i tillegg til angivelse av idrettsgren. I særlige tilfelle kan Idrettsstyret gi dispensasjon til at et allianseidrettslag kan organisere flere idrettslag innen samme særidrett. Idrettsstyret innhenter uttalelse fra vedkommende særforbund før dispensasjonssøknad avgjøres. Idrettsstyret kan gi retningslinjer for allianseidrettslag. Innskjerpet lovtekst allianseidrettslaget Teksten som ble vedtatt på idrettstinget 2007 medfører at NTNUIs organisering ikke tillates. Vår organisering bryter lovteksten både ved at vi organiserer to idrettslag med samme særidrett og at de to idrettslagene driver flere særidretter. NTNUI søkte i september 2007 om dispensasjon for sesongen 07/08, men fikk i oktober negativt svar. Derimot fikk vi frist til 1. juni 2008 å omorganisere i henhold til NIFs lov. I samarbeid med idrettssjef i Sør-Trøndelag Idrettskrets (STIK), Tore Rømo, har hovedstyret og rådet arbeidet med å finne en permanent løsning for organiseringen av foreningen. Målsetningen med dette arbeidet har vært å finne en løsning der NTNUI kan opprettholde et aktivitetsnivå minst på høyde med i dag samtidig som den nye organisasjonsmodellen blir så enkel som mulig. NTNUI har også benyttet andre kanaler for å fremme sin sak overfor NIF. Norges Studentidrettsforbunds (NSI) lovkomité ved Morten Nordanger har bl a forsøkt å få gehør på årsseminaret til NIFs lov- og domsutvalg. Vi har hatt en del møtevirksomhet med idrettskretsen, de aktuelle krets- eller regionledd av særidrettsforbundene og de aktuelle gruppene i NTNUI. Konkurransereglement og eierskap til 22

45 lisenser legger få premisser for valg av løsning for organisering. Det er dog viktigere at alle NTNUIs lag fortsatt kan spille i den divisjonen de i dag er i. Dermed unngår NTNUI å få et dårligere idrettstilbud av en omorganisering. Dagens organisering Dagens organisering er som følger (enkel skisse): NTNUI (allianseidrettslag) - Studenterhytta - Koiene - Klubbavisa - 32 grupper NTNUI Dragvoll - Håndballgruppe - Innebandygruppe - Volleyballgruppe NTNUI Gløshaugen - Håndballgruppe - Innebandygruppe - Volleyballgruppe - 2 grupper til Ut fra dette ser en det er tre særidretter der NTNUI i dag har to grupper, og det er disse særidrettsgruppene arbeidet til nå har omfattet. Anbefalt løsning Følgende organisering ses per dags dato som den beste løsningen: 23

46 NTNUI (allianseidrettslag) - Studenterhytta - Koiene - Klubbavis - 32 grupper Håndballklubb Volleyballklubb NTNUI Dragvoll - Håndballgruppe - Innebandygruppe - Volleyballgruppe NTNUI Gløshaugen - Håndballgruppe - Innebandygruppe - Volleyballgruppe - 2 grupper til Forklaring: - Flest mulig idretter blir grupper i NTNUI (allianseidrettslaget). - Innebandygruppene har signalisert at de ser fordeler av en sammenslåing og vurderer derfor dette. - Håndball og Volleyball har flere lag i samme divisjon og for å unngå tvangsnedrykk av enkelte lag ser en for seg at én av gruppene innen disse to idrettene danner en ny særidrettsklubb organisert av NTNUI. Det er ikke gitt hvilken av gruppene som plasseres hvor i diagrammet over. I praksis gir denne løsningen NTNUI anledning til å beholde svært mye av dagens rutiner for drift av idrettsforeningen. Alle dagens grupper vil fortsatt ha de samme rettighetene og pliktene og allianseidrettslaget vil behandle de nye underliggende klubbene på lik linje som gruppene. Den anbefalte løsningen ses på som bedre enn alternative løsninger som: 1) parallelle idrettslag tungvindt i forhold til nødvendig juridisk avtaleverk mellom NTNUI og de parallelle idrettslagene 2) sammenslåing av like særidrettsgrupper i NTNUI ville medført nedrykk for enkelte lag i divisjonssystemet Andre vurderinger og anbefalinger Hovedstyret og rådet anbefaler at NTNUI kvitter seg med navnene Dragvoll og Gløshaugen. Dette fordi de i dag kun bygger opp under et skille mellom campusene, et skille vi ikke vil ha i idrettsforeningen. Utfordringen blir å finne navn på klubbene organisert av NTNUI, der tilleggsnavnet ikke tar bort fokus fra hovednavnet NTNUI men likevel skiller mellom de to gruppene i samme særidrett. 24

47 Fremdrift Generalforsamlingene i NTNUI Dragvoll og NTNUI Gløshaugen vedtok 11. februar 2008 oppløsning av idrettslagene. Det vil bli kalt inn til ekstraordinær generalforsamling i NTNUI i april eller mai for å gjøre de nødvendige vedtakene om ny organisering. Sak 11: Sigmonds Staup kveldsmat på Hytta 25

Referat HOVEDSTYREMØTE NR 07, 2008 Idrettsbygget Gløshaugen, 12. mars 2008, kl 20:00-21:30

Referat HOVEDSTYREMØTE NR 07, 2008 Idrettsbygget Gløshaugen, 12. mars 2008, kl 20:00-21:30 Referat HOVEDSTYREMØTE NR 07, 2008 Idrettsbygget Gløshaugen, 12. mars 2008, kl 20:00-21:30 Møtedeltakere Hovedstyret Eirik Solli Haukaas Leder Tilstede Marianne Riksheim Nestleder Forfall Inger Lise Kittelsen

Detaljer

GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN

GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN Saksliste generalforsamling NTNUI torsdag 5. februar 2009 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak7: Sak 8: Sak

Detaljer

Referat HOVEDSTYREMØTE NR 22, 2008 Idrettsbygget Gløshaugen, 4. November 2008, kl (ca.)19:15-21:45

Referat HOVEDSTYREMØTE NR 22, 2008 Idrettsbygget Gløshaugen, 4. November 2008, kl (ca.)19:15-21:45 Referat HOVEDSTYREMØTE NR 22, 2008 Idrettsbygget Gløshaugen, 4. November 2008, kl (ca.)19:15-21:45 Møtedeltakere Hovedstyret Eirik Solli Haukaas Leder Fraværende Marianne Riksheim Nestleder Tilstede Inger

Detaljer

GENERALFORSAMLING TORSDAG 31. JANUAR 2008 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN

GENERALFORSAMLING TORSDAG 31. JANUAR 2008 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN GENERALFORSAMLING TORSDAG 31. JANUAR 2008 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN Saksliste generalforsamling NTNUI torsdag 31. januar 2008 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Godkjenne innkalling

Detaljer

Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 17:15 19:15

Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 17:15 19:15 Møtedeltakere: Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR 08 2017 Idrettsbygget Gløshaugen, 06.03.2016, kl. 17:15 19:15 Emilie Zakariassen Leder Tilstede Eirik Palm Hunnestad Nestleder Tilstede Espen Lindstad Kasserer

Detaljer

Referat HOVEDSTYREMØTE NR 18, 2008 Idrettsbygget Gløshaugen, 23. September 2008, kl 20:00-22:00

Referat HOVEDSTYREMØTE NR 18, 2008 Idrettsbygget Gløshaugen, 23. September 2008, kl 20:00-22:00 Referat HOVEDSTYREMØTE NR 18, 2008 Idrettsbygget Gløshaugen, 23. September 2008, kl 20:00-22:00 Møtedeltakere Hovedstyret Solli Haukaas Leder Tilstede Marianne Riksheim Nestleder Tilstede Inger Lise Kittelsen

Detaljer

Lov for Norges teknisknaturvitenskapelige. idrettsforening NTHI stiftet 25. oktober 1910 AVHI stiftet 7. desember 1962 NTNUI stiftet 21.

Lov for Norges teknisknaturvitenskapelige. idrettsforening NTHI stiftet 25. oktober 1910 AVHI stiftet 7. desember 1962 NTNUI stiftet 21. Lov for Norges teknisknaturvitenskapelige universitets idrettsforening NTHI stiftet 25. oktober 1910 AVHI stiftet 7. desember 1962 NTNUI stiftet 21. april 1998 Vedtatt den 7. november 1910 med senere endringer

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR Elvenget 20, 7716 Steinkjer Telefon 74 10 01 00 - Telefaks 74 10 01 25 - E-post ntik@idrettsforbundet.no Til - Særkretsene i NT

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Møteinnkalling HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 19:00 21:00

Møteinnkalling HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 19:00 21:00 Møtedeltakere: Møteinnkalling HOVEDSTYREMØTE NR 08 2016 Idrettsbygget Gløshaugen, 08.03.2016, kl. 19:00 21:00 Emilie Zakariassen Leder Tilstede Thomas Maudal Gilje Nestleder Tilstede Mathias Moe Kasserer

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Vi skal skape idrettsglede og begeistring. Fortsettende årsmøte Staal Jørpeland 25. August kl 19 Staaltun

Vi skal skape idrettsglede og begeistring. Fortsettende årsmøte Staal Jørpeland 25. August kl 19 Staaltun Fortsettende årsmøte Staal Jørpeland 25. August kl 19 Staaltun Agenda: Kun de gule utheva punktene skal behandles 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

Detaljer

Referat fra årsmøtet 2016

Referat fra årsmøtet 2016 Referat fra årsmøtet 2016 1977 Tromsøstudentenes idrettslag Innhold SAKSLISTE 3 Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 3 Sak 2 Godkjenning av stemmeberettigede 3 Sak 3 Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak i 2015 (oppdatert etter styremøte 4/15)

NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak i 2015 (oppdatert etter styremøte 4/15) NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak i 2015 (oppdatert etter styremøte 4/15) Sak nr. Saksnavn Vedtak 1/1/15 Regnskap pr. 31.10.14 2/1/15 Budsjett 2015 3/1/15 Nordisk Studentmesterskap

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Styresaker Sak 1: Godkjenning av referat (5 min) Saksfremlegger: Kristian Innstilling

Styresaker Sak 1: Godkjenning av referat (5 min) Saksfremlegger: Kristian Innstilling ! Referat HOVEDSTYREMØTE NR 05, 2015 Idrettsbygget Gløshaugen, 09.02.2015, kl. 17:15 19:15 Møtedeltakere Hovedstyret Kristian Solvin Leder Tilstede Fredrik Lundquist Nestleder Tilstede Madeleine Heiberg

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

REFERAT. Hovedstyremøte 14. mai kl. 16.30 på møterommet ved TSI-kontoret. Saksliste:

REFERAT. Hovedstyremøte 14. mai kl. 16.30 på møterommet ved TSI-kontoret. Saksliste: REFERAT Hovedstyremøte 14. mai kl. 16.30 på møterommet ved TSI-kontoret Saksliste: HOVEDSTYREMØTE 14. APRIL KL. 16.30 PÅ MØTEROMMET VED TSI-KONTORET 0 INFORMASJONSSAKER TSI 01/05/14 GODKJENNING AV INNKALLING

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Generalforsamling. Referat

Generalforsamling. Referat Generalforsamling Referat Tirsdag 10. september 2013 kl. 17.15 Auditorium S7 på Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 10. september 2013 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenne

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NESØYA IDRETTSLAG 15. MARS 2017 KL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NESØYA IDRETTSLAG 15. MARS 2017 KL Ridder Flemmingsvei 41, 1397 Nesøya. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NESØYA IDRETTSLAG 15. MARS 2017 KL. 1900. 1. Godkjenne de fremmøtte/stemmeberettigede representantene. Tilstede 17 stemmeberettigede ved starten

Detaljer

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag Årsberetning Stathelle og Omegn Idrettslag 2014 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Web-ansvarlig: Styremedlem: Representant Fotball: Representant Ski og Friidrett: Representant

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Antall stemmebrettigede b) Innkalling c) Dagsorden Sak 3 Velge: a) Valg av

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Ingrid Tollånes, 29. november 2012 Disposisjon Litt om osloidretten status og utfordringer på anleggssektoren Hvordan realisere anlegg for hestesport? - planer,

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Nesøya Idrettslag mandag 17.mars 2014 kl.19:00

Protokoll fra årsmøte i Nesøya Idrettslag mandag 17.mars 2014 kl.19:00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NESØYA IDRETTSLAG 2014 Protokoll fra årsmøte i Nesøya Idrettslag mandag 17.mars 2014 kl.19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 14 stemmeberettigede ved starten av

Detaljer

Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR Grupperom Øya, , kl. 18:15 20:15

Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR Grupperom Øya, , kl. 18:15 20:15 Møtedeltakere: Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR 13 2017 Grupperom Øya, 24.04.2017, kl. 18:15 20:15 Emilie Zakariassen Leder Tilstede Eirik Palm Hunnestad Nestleder Tilstede Espen Lindstad Kasserer Tilstede

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 18:15 20:15

Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 18:15 20:15 Møtedeltakere: Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR 11 2017 Idrettsbygget Gløshaugen, 03.04.2017, kl. 18:15 20:15 Emilie Zakariassen Leder Tilstede Eirik Palm Hunnestad Nestleder Ikke tilstede Espen Lindstad

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Stemmeberettigede: Louise, Tilman, Bulent, Bjarne, Helge, Birgit og Fraværende: Emilie, Kristine, Bjørn Anders og Daniel Eksterne: Vegard (Kraft) 1 Godkjenning av inkalling og referat Vedtak: Referat fra

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak i 2011 (oppdatert pr. styremøte 3/11, 04.06.11)

NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak i 2011 (oppdatert pr. styremøte 3/11, 04.06.11) NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak i 2011 (oppdatert pr. styremøte 3/11, 04.06.11) Sak nr. Navn på sak Vedtak 1/1/11 Rapport SL2010 Forbundsstyret vedtok enstemmig å be administrasjonen

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

LOVER FOR GLOMFJORD IL

LOVER FOR GLOMFJORD IL LOVER FOR GLOMFJORD IL 1 FORMÅL Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 TILSLUTNING Lager er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Nordland Idrettskrets

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 3. mars 2010 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 3. mars 2010 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 3. mars 2010 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Årsmøte i NTNUI Triatlon 2017 B22 i Bergbygget, Gløshaugen

Årsmøte i NTNUI Triatlon 2017 B22 i Bergbygget, Gløshaugen Årsmøte i NTNUI Triatlon 2017 B22 i Bergbygget, Gløshaugen Sak 1: Sak 2: Sak 3: Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Valg av dirigent, referent, samt 2 medlemmer

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

For trivsel og utvikling i nærmiljøet

For trivsel og utvikling i nærmiljøet Protokoll fra Årsmøtet 2012 i Flaktveit IK avholdt i Vi bryr oss salen 2. mai 2012. Vi hadde den ære og glede å ha Trond Mohn til stede ved innledningen av vårt årsmøte. Engasjert og inspirerende sa han

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Årsmøte i NTNUI Orientering Saksliste til årsmøte i NTNUI Orientering

Årsmøte i NTNUI Orientering Saksliste til årsmøte i NTNUI Orientering Årsmøte i NTNUI Orientering 2015 Saksliste til årsmøte i NTNUI Orientering 28.01.2015 21. januar 2015 Det vises til innkallingen til årsmøte av 28. Desember 2014. Årsmøtet avholdes i rom KJL2 1 på NTNU

Detaljer

Referat fra hovedstyremøte

Referat fra hovedstyremøte Referat fra hovedstyremøte Møte i hovedstyret torsdag 26.11.2015 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Lars, Anne, Jeanett, Martin, Marlene, Anette, Kenneth, Vilde 1. Godkjenning

Detaljer

Deres ref: Vår ref:720488-v1 9.desember 2014

Deres ref: Vår ref:720488-v1 9.desember 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Stemmeberettigede: Louise, Bjarne,, Emilie og Birgit Fraværende: Eksterne: Magnus (SL) stekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist 1 Godkjenning av referat Vedtak: Referatet fra forrige hovedstyremøte godkjennes

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet 26.04.1973 1 Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 Tilslutninger Laget er tilsluttet Norges

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser.

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser. LOVER FOR NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND (NSI) Vedtatt på konstituerende Forbundsting 5. desember 1913 Godkjent av Idrettsstyret 21. mars 1996 Sist revidert av Forbundstinget 4. mars 2006 Endring godkjent

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 09.03.17 kl. 1930-2200 på klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 18 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 19 Budsjett 2017 Sverre 20 Sportslig leder

Detaljer

NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Protokoll for styrevedtak i 2013 Sak nr. Navn på sak Vedtak

NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Protokoll for styrevedtak i 2013 Sak nr. Navn på sak Vedtak NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Protokoll for styrevedtak i 2013 Sak nr. Navn på sak Vedtak 1/1/13 Regnskap pr. 31.12.2012 Forbundsstyret tok regnskapsrapport pr. 31.12.2012 til etterretning. 2/1/13 NSI budsjett

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 23.juni 2015

Deres ref: Vår ref: 23.juni 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 Til behandling forelå følgende saker: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen Styreleder ønsket velkommen. Det

Detaljer

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt.

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 8 mars 2016, kl. 18:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 9 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

Deres ref: Vår ref:720488-v1 26.januar 2015

Deres ref: Vår ref:720488-v1 26.januar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Til medlemmer i Tiller idrettslag Tiller 30. april 2016 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Tid: 24. mai 2015, kl 19.00. Sted: Tonstad skole Tiller idrettslag innkaller med dette

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Årsmøte 2016 Bergen Studentidrettslag Referat

Årsmøte 2016 Bergen Studentidrettslag Referat 1 Årsmøte 2016 Bergen Studentidrettslag Referat Årsmøte har den høyeste myndighet i BSI, og er derfor avgjørende for de organisatoriske og økonomiske premissene for året som kommer. Alle som er medlemmer

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Referat fra årsmøte NITTEDAL IDRETTSLAG 31. mars 2016

Referat fra årsmøte NITTEDAL IDRETTSLAG 31. mars 2016 Referat fra årsmøte NITTEDAL IDRETTSLAG 31. mars 2016 1. KONSTITUERING - Innkalling enstemmig godkjent - Saksliste enstemmig godkjent - Valg av dirigent: - Leder Jon Grimsbo enstemmig valgt. - Valg av

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse ÅRSMELDING 2016 Raufoss IL Allianse Årsmøte 5. april 2017 1. STYRET I RAUFOSS IL ALLIANSE HAR BESTÅTT AV: Onno Verberne Jostein Lundgaard Gunnor Andersen Gerda L. Nubdal Kåre Gulbrandsen Ulrikke H Tverbekkmo

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer