Generalforsamling. Referat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling. Referat"

Transkript

1 Generalforsamling Referat

2 Tirsdag 10. september 2013 kl Auditorium S7 på Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 10. september 2013 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Sak 3: Velge dirigent, to referenter samt to representanter til å underskrive protokollen Sak 4: Behandle halvtårsberetninger fra Hovedstyret og Hyttestyret Sak 5: Behandle halvtårsregnskap fra Hovedstyret og Hyttestyret Sak 6: Foreta nødvendige valg 6.1: Valg av Styremedlemmer til Hovedstyret 6.2: Valg av varamedlem til Hovedstyret 6.3: Valg av varamedlem til Hovedstyret 6.4: Valg av hyttesjef til hyttestyret 6.5: Valg av visesjef til hyttestyret 6.6: Valg av kasserer til hyttestyret 6.7: Valg av Øl og badstuoppmann til hyttestyret 6.8: Valg av valgkomiteen Sak 7: Orientering om Armfeldtutvalgets arbeid Sak 8: Eventuelt Sak 9: Sigmonds Staup og kveldsmat på Hytta

3 Sak 1: Referat: Vedtak: Godkjenne til stemmeberettigede Hovedstyret Generalforsamlingen godkjenner de stemmeberettigede. KK telte de stemmeberettigede. 32 stemmeberettigede godkjent ved akklamasjon. Sak 2: Vedtak: Godkjenne innkallingen Hovedstyret Generalforsamlingen godkjenner innkallingen Godkjent ved akklamasjon. Sak 3: Velge dirigent, to referenter samt to representanter til å underskrive protokollen Hovedstyret Dirigent: Bjørn Bergholdt Referenter: Til å signere protokollen: Aurora Øvretveit og Julie Krøgenes Adrian Sjøholdt og Stian Karlsen Referat: Vedtak: Dirigent, referenter og personer til å signere protokollen ble valgt. Dirigent, referenter og personer til å signere protokollen ble godkjent ved akklamasjon. Sak 4: Behandle halvårsberetninger fra Hovedstyret og Hyttestyret Hovedstyret og Hyttestyret Referat: Vedtak: Leder i Hovedstyret Kristian Solvin og tidligere visesjef i Studenterhytta Brede Velde Jensen informerte om Hovedstyrets og Studenterhyttas aktivitet siden forrige generalforsamling. Generalforsamlingen godkjente Hovedstyrets og Studenterhyttas halvtårsberetning ved akklamasjon.

4 Hovedstyrets halvårsberetning 19. februar september 2013 Sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Økonomiansvarlig: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Kristian Solvin Aurora Øvretveit Fredrik Lundquist Andreas Lyder Pedersen Haakon Utby Stine Stangeland Sæle Aurora Smith Elgesem Pauline Frydenlund Julie Krøgenes Jørgen Sundheim Møtevirksomhet og representasjon Hovedstyret har i perioden hatt 20 hovedstyremøter, der første møtet etter overlappsseminaret ble benyttet til å konstituere styret og fordele roller i styret. Hovedstyret arrangerte en teambuldingstur til Heinfjordkoia i mars. Hovedstyret har overholdt sine pålagte oppgaver uten at noen har gått av utover de som skulle på utveksling. (Jørgen Sundheim, Aurora Elgesem og Stine Sæle). NTNUI har vært representert i prosjektgruppen for ny Trondheims modellen ved Haakon Utby. Hovedstyret var representert ved årsmøte til idrettsrådet ved Kristian Solvin og Aurora Øveretveit. På årsmøte ble Svein Christian Wedum valgt inn i idrettsrådet som varamedlem, der han vant 45 mot 3 stemmer Prosjekter AssistCo AssistCo har opprettet en salgssjef som har tilhørighet i Trondheim. Hovedstyret ser positivt på arbeidet videre med AssistCo-avtalen, og begge parter ønsker et økt fokus rundt mulighetene avtalen gir oss. Ny Nettside Hovedstyret iverksatte arbeidet rundt ny nettside ved påsken. Junior Consulting ble leid inn for å gjøre jobben. Den nye siden ble satt inn i slutten av juni Overgangen har ikke godt like godt

5 som vi hadde håpet på. Det skyldes dårlig kommunikasjon ut fra hovedstyret til gruppene, noe hovedstyret tar kritikk for. Arbeidet med siden vil fortsette utover høsten for å få på plass de ønskede funksjonene. SL 2013 SL2013 er nå avsluttet og prosjektet ses på som en suksess. SL gikk ca i overskudd, men rapporten som skulle leveres i henhold til mandatet prosjektet fikk er ikke ferdigstilt enda. Dette grunnet innkomne regninger i ettertid. Gudenes natteliv Gudenes natteliv, årets NTNUI-fest, ble avholdt på Samfundet. Arrangementet var en stor suksess igjen. Arrangementskomiteen gjorde en god jobb og mange NTNUIere var fornøyde med kvelden. Kompetanse/sosiale arrangementer Overlappseminar og gruppeledersamling Overlappsseminar for det nye og gamle styret ble tradisjonen tro avholdt på Studenterhytta fredag 1. mars, med påfølgende gruppeledersamling 2.-3.mars. Under overlappsseminaret ble styrene kjent med hverandre og fikk en innføring i hvordan NTNUI fungerer organisatorisk. Dette overlappsseminaret var svært nyttig og det ble gjort mye god erfaringsoverføringer mellom det nye og gamle HS. Gruppeledersamlingen samlet mange av lederne i NTNUI. Fokuset på samlingen var lederskole samt en del jobbing rundt trondheimsmodellen for studieretten. Ny leder gikk også og la seg sist Hyttas beretning Halvtårsberetning vår 2013 Hyttesjef: Anna Helena Eidsvig Visehyttesjef: Brede Velde Jensen Kasserer: Marie Birkeland Moe

6 Økonomiansvarlig: Anna Helena Eidsvig Øl og Badstuoppmann & Arrangøransvarlig: Knut Arne Hildenes Web-ansvarlig: Brede Velde Jensen Hyttevaktansvarlig: Johan Lillestråle Øvrige medlemmer: Kent-Erik Heen, Ingelin German, Anne Kari Øhman Meisingset, Johan Osmundsen, Håkon Reutz, Thomas Tichelkamp, Marie Rekve, Fredrik Thommesen, Øyvind Hetland, Sigbjørn Tungodden, Andreas Havn Andresen Aktivitet: Fremdeles mange som bruker hytta som et samlingspunkt under skiperioden. Middagstilbudet i ukedagene og helgene er særlig populært. Vi har som regel ledig kapasitet på overnattinger i helgene. Resultatet av nye festdager (fredager) har vi opplevd en stor pågang fra linjeforeninger/ntui-organisasjoner som har benyttet seg av dette tilbudet. Å ha arrangementer ved helgeoppstart har hatt en positiv effekt på bruken av hytta. Bruken avtar gradvis når våren kommer, men vi har en stabil tilstrømning av turglade gjester i helgene, og mer svingende tendenser i ukedagene. Vi merker at majoriteten av gjestene under vanlige åpningsdager er utvekslingsstudenter utenfor skisesongen. Eksamensperioden var i vår svært populær, og vi hadde en jevn strøm av eksamenslesende på Hytta. Økonomi: Da det har vist seg vanskelig å verve regnskapsfører som kan sitte i lengre perioder, har Studenterhytta valgt å fase ut denne delen av driften til et regnskapsbyrå. Byrået tar seg nå av regnskap og lønnskjøring. Dette er den eneste nye utgiftsposten i vår, og Hytta har ikke foretatt andre større innkjøp. Totalt sett går driften bra, og vi stiller godt nok økonomisk til at vi har en liten buffer ved starten av høstsemesteret. De store inntektskildene er fremdeles utleie til fest og seminar, og dette er noe av det som gjør at vi fortsatt kan operere med lave priser på vanlige tilbud. I praksis har hytta i vår operert med kun èn ansatt kokk. Dette har gjort at vi har hatt lavere utgifter på

7 lønningssiden dette semesteret. Kun mindre prosjekter ble gjennomført under dugnaden i januar, og disse var heller ikke kostbare. Styret: I vår har styret hatt en solid base av aktive styremedlemmer, og arbeidsmengden har derfor latt seg fordele mer effektivt enn tilsvarende periode på høstsemesteret. Et par nye medlemmer ble vervet i midten av vårsemesteret, som en overgangsfase til flere medlemmer enten var ferdige med sitt studium eller valgte å forlate sine verv. Til tross for at vi har vært et relativt stor styre denne våren har arbeidsmengden vært stor da vi har operert med èn kokk. Styret er igjen i gang med verving til sentrale verv dette semesteret. Fremtid: Da de nye ledervervene var satt internt vedtatt i vår, kunne erfaringsoverføringen starte umiddelbart. En jevnere dialog mellom påtroppende og avtroppende ledere har gjort at styret nå stiller sterkt i møtet med de utfordringer som kommer i løpet av høsten. Vi er i full gang med å skaffe ny kokk til vår 50% stilling, og søker å få dette gjennomført i løpet av de første månedene dette semesteret. Jubileumskomiteen jobber med å fullføre planleggingen av 100års-jubileumet til vinteren. Vi håper på at økt tilstedeværelse i sosiale medier og ny nettside skal bidra til å øke bruken av hytta på de ordinære åpningsdagene våre dette semesteret. Anna Helena Eidsvig & Brede Velde Jensen Sak 5: Referat: Behandle halvtårsregnskap fra Hovedstyret og Hyttestyret Hovedstyret og Hyttestyret NTNUIs hovedkasserer Fredrik Lundquist og avtroppende hyttesjef Anna Eidsvig gjennomgikk Hovedstyrets og Studenterhyttas halvårsregnskap. Spørsmål fra Bjørn Bergholdt: Hvor mye koster regnskapsføreren, og vil hytta være i balanse med utgifter til både kokk og regnskapsfører i fremtiden? Svar fra Anna: Ja, det vil vi være. Ved antatt utgift på regnskapsfører og kokk går vi med et lite overskudd, som skal brukes på å dekke hyttas gjeld. Hytta står per i dag i gjeld på grunn av innføringen av AFP i fjor. Hytta regner med å gå i balanse på sikt. Spørsmål fra Ståle Gjelsten (leder av orientering): Er det normalt med et

8 overskudd på kroner på et semesters drift? Svar fra Anna: Nei, det er satt av ca kr til vedlikehold utover høsten. Overskuddet vil bli brukt til å dekke AFP-gjelden. Spørsmål fra Anna: Ønsker noen å få balanse- og regnskapsrapport fra i fjor tilsendt? Stian Rakke ønsker det tilsendt. Vedtak: Generalforsamlingen godkjente Hovedstyrets og Studenterhyttas halvårsregnskap ved akklamasjon. NTNUI Hovedstyret sitt halvårsregnskap Hovedstyret har i første halvår 2012 hatt driftsinntekter på kr 3,071 millioner og driftskostnader på kr 1,892 millioner. Ut fra disse tallene ser det ut til å være et foreløpig overskudd, men det må tas med i betraktningen at store utgifter som overføring til gruppene og mosjonsutvalget ikke er ført i regnskapet per dags dato, disse føres først ved årsslutt. Altså kan et riktig bilde av resultatet først sees i helårsregnskapet. En del av gruppene og utvalgene har fått utbetalt forskudd av årets HS-midler, som de har fått innvilget gjennom budsjett. Dette fremkommer som en positiv gjeld i balanserapporten, i praksis en fordring. Grunnet UKA 13, kommer leieinntektene fra GIP til å være betraktelig mindre, se Hovedstyrets budsjett for Det er å anta at leieinntektene ikke kommer til å øke merkbart utover høstsemestret. Halvparten av avskrivningen på Gløshaugen Idrettspark er ført så langt i år, det vil si kr Det har blitt betalt ett avdrag i tillegg til renter på lånet til SiT, i henhold til avtalen mellom SiT og NTNUI. Totalt beløp på kr ,67, der kr ,67 er kostnadsførte renter i 2012-regnskapet. NTNUI Hovedstyret Balanse periode 0-6 Periode 2013 Periode Tomter,bygninger og fast eiendom Tomter, bygninger og annen fast Sum tomter,bygninger og fast eiendom Sum anleggsmidler Varelager og forskudd til leverandører Varebeholdning, diverse effekter Varebeholdning, klær og materiell Sum varelager og forskudd til leverandører Kortsiktige fordringer

9 Kundefordringer Bordtennis Dans Fotball Lacrosse Orientering Paintball Roing Rugby Studenterhytta Sykkel Fordring mosjonsutvalget Fordring studentlekene Fordring sit Sum kortsiktige fordringer Kontanter bankinskudd o.l Kontanter, kasse Bankkonto, drift Bank, prosjekt Bank, hyttefond Bank, koiefond Bank, høyrentekonto Bank, skattetrekk Sum kontanter bankinskudd o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Egenkapital Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Avsetning til prosjekt Avsetning til hyttefond Avsetning til koiefond Avsetning medlemskontingent Sum avsetning for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Leverandørgjeld Sum leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Inngående mva 25% Oppgjørskonto mva Grunnlag inngående avgift høy sats Motkonto inngående mva høy sats Sum skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Aikido Amerikansk fotball Badminton Bandy Baseball og softball Basket Bordtennis

10 Capoeira Cricket Dans Dykking Fekting Fotball Friidrett Frisbee Golf Håndball Innebandy Ishockey Judo Karate Kite Koiene g Lacrosse Langrenn Orientering Padling Paintball Qwan ki do Ridning Roing Rugby Seiling Ski og fjell Skiskyting Skyting Snowboard Squash Svømming Swing og folkedans Sykkel Tae kwon do Telemark-alpint Tennis Tenshi-tsume Tindegruppa Turn Volleyball Wa kwa chuan Wing chun Vannpolo Gjeld medlemmer Gjeld sit Sum annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld & egenkapital Resultat Sum resultat Sum balanse

11 Noter til Balanse 1 Gløshaugen Idrettspark 2 Utstående fakturaer hos GIP, se 3600 Leieinntekter 3 Delbetaling av kurs i regi av Olympiatoppen 4 Delbetaling av kurs i regi av Olympiatoppen 5 Inntekter fra salg av halvårsmedlemskap, se Hummelbeholdningen på Rjukan, ført inn i regnskapet 2012 NTNUI Hovedstyret Resultat periode 0-6 Periode 2013 Bud. periode Salgsinntekt Salg av materiell, avgiftsfritt Salg av materiell, mva-pliktig Salg av materiell til gruppene Sponsorinntekter Inntekter nsi forbundsting Egenandel, stevne/arrangement (fra egne Tilskudd, nif Tilskudd, momskompensasjon Tilskudd, velferdstinget Tilskudd, særforbund (hver gruppes Tilskudd, andre Tilskudd, vt ekstraordinær Sum salgsinntekt Annen driftsinntekt Leieinntekter Inntekter fra andre grupper i ntnui Medlemskontingent jan-jun Medlemskontingent jul-des Avsatt medlemskontingent fra forrige år Andre avsetninger Gaver Dugnadsinntekter Diverse inntekter (benyttes helst ikke) Sum annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Innkjøp av varer for videresalg Lagdrakter Sponsing av utstyr til grupper intern i Beholdningsendring Trener-/instruktørutdanning Kurs

12 Prosjekter Sum varekostnad Lønnskostnad Lo/nho-ordning Egen pensjonsordning Sum lønnskostnad Avskriving på varige driftsmidler mm Avskrivning Sum avskriving på varige driftsmidler mm Annen driftskostnad Leie av lokaler, tomt, etc Oppussing bygninger, lokaler Leie maskiner, inventar Datautstyr Programvare Serverdrift Reparasjon og vedlikehold Revisjon og regnskapshonorarer Kontormateriell Kopiering Trykking Utgifter egne møter Utgifter reise til andres møter Utgifter tillitsrepresentantsamlinger Utgifter ntnui orden Utgifter nsi forbundsting Telefon Porto Forbundskontingent Reklame/annonser/profilering Reklame/annonser/profilering, Gaver Ntnui orden Ekstrabevilgninger grupper Overføring gruppene Tilskudd mosjonsutvalget Sm-støtte grupper i ntnui Forsikring Øredifferanser Gebyr Tap på fordringer Sum annen driftskostnad Sum driftskostnader Sum driftsresultat Annen renteinntekt Renteinntekter (kreditrenter i desember) Sum annen renteinntekt Annen rentekostnad Rentekostnader Sum annen rentekostnad Annen finanskostnad Avsetning prosjektmidler Sum annen finanskostnad

13 Sum ordinært resultat før skattekostnad Sum ordinært resultat Sum årsresultat Sum resultat Noter til Resultat 1 1.halvårsbetaling fra Velferdstinget 2 Redusert inntekt pga UKA 3 Fordring til Sit, se konto 1592 i Balanse * 200kr = ,- 4 Grønngallaer og smørebod 5 Grønngallaer 6 Trenerkurs ved Olympiatoppen, HS betaler 50%(50 000) 7 Smørebod på Dragvoll, promoteringsmidler for Gråkollen Vinterpark 8 GIP 9 Kjelleren på Moholt + Transittgata 10 HS-kontor 11 2 nye PC-er, 3 nye skjermer til HS-kontoret 12 Mest sannsynlig ikke flere utgifter enn dette pga fraværende vedlikehold av Øyvind Myhre 13 KA, fikk ikke trykt opp "Velkommen til NTNUI"-utgave til immatrikulering 14 Mat og andre diverse utgifter til ordensrådsmøte 15 Ganske høy pga mye feil i porto fra gruppene. 16 Medaljer til NTNUI Orden, og reparasjon av storkors 17 Bankomkostninger, purregebyr Halvtårsregnskap fra Studenterhytta Studenterhytta sitt halvtårsregnskap blir ettersendt så snart det er klart. Sak 6: Foreta nødvendige valg Referat: Sak 6.1: Valg av Styremedlemmer til Hovedstyret Valgkomiteen Generalforsamlingen velger de innstilte som styremedlemmer i Hovedstyret. Innstilling: Julie Krøgenes og Beate Norheim Referat sak 6.1: Vedtak sak 6.1: De innstilte styremedlemmene kom fram og presenterte seg, fortalte litt om seg selv og hva de ønsker å bidra med i Hovedstyret. Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens innstilling ved akklamasjon.

14 Sak 6.2: Valg av Varamedlem til Hovedstyret Generalforsamlingen velger den innstilte som varamedlem i Hovedstyret. Innstilling: Espen Høgset Valgkomiteen Generalforsamlingen velger den innstilte som varamedlemmer i Hovedstyret. Innstilling: Generalforsamlingen valgkomiteens innstilling godkjenner ved akklamasjon Referat sak 6.2: Vedtak sak 6.2: Det innstilte varamedlemmet kom fram og presenterte seg, fortalte litt om seg selv og hva han ønsker å bidra med i Hovedstyret. Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens innstilling ved akklamasjon. Sak 6.3: Valg av varamedlem til Hovedstyret Valgkomiteen Generalforsamling velger de innstilte som varamedlem i Hovedstyret. Innstilling: Madeleine Heiberg Referat sak 6.3: Vedtak sak 6.3: Det innstilte varamedlemmet kom fram og presenterte seg, fortalte litt om seg selv og hva hun ønsker å bidra med i Hovedstyret. Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens innstilling ved akklamasjon. Sak 6.4: Valg av hyttesjef til Hyttestyret Hyttestyret Generalforsamlingen velger den innstilte som Hyttesjef i Hyttestyret. Innstilling: Fredrik Thommesen Referat sak 6.4: Innstilt hyttesjef kom fram og presenterte seg og fortalte hva han ønsker å bidra med som hyttesjef.

15 Vedtak sak 6.4: Generalforsamlingen godkjente innstillingen ved akklamasjon. Sak 6.5: Valg av visesjef til Hyttestyret Hyttestyret Generalforsamlingen velger den innstilte som Visesjef i Hyttestyret. Innstilling: Øyvind Storesund Hetland Referat sak 6.5: Vedtak sak 6.5: Avtroppende hyttesjef Anna Eidsvig kom fram og fortalte om innstilt visesjef Øyvind Storesund Hetland, da han ikke var til stede, men på lab. Generalforsamlingen godkjente innstillingen ved akklamasjon. Sak 6.6: Valg av kasserer til Hyttestyret Hyttestyret Referat: Det er ingen kandidater til å overta vervet som kasserer i hyttestyret. Ny kasserer ble derfor ikke valgt. Sak 6.7: Valg av Øl- og Badstuoppmann til Hyttestyret Hyttestyret Generalforsamlingen velger den innstilte som Visesjef i Hyttestyret. Innstilling: Jonas Ali Ghanizadeh Referat sak 6.7: Vedtak sak 6.7: Innstilt Øl- og Badstuoppmann kom fram og presenterte seg og fortalte va han ønsker å bidra med i hyttestyret. Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens innstilling ved akklamasjon. Sak 7: Orientering om Armfeldtutvalgets arbeid Leder av Armfeldtkomiteen Haakon Utby

16 Referat: Generalforsamlingen tar orienteringen til etterretning. Leder av Armfeldtkomiteen Haakon Utby orienterte om Armfeldtutvalgets arbeid ved å legge fram Armfeldtrapporten. Spørsmål fra Stian Rakke (fotball): Er det gjort anslag utover at det er en risiko i forhold til det å skille seg ut fra SiT i forhold til medlemsmasse? Svar fra Haakon: Vi ser at nå er det ca halvparten som ikke er medlem i en gruppe. Hvor mange medlemmer NTNUI vil få ved en slik modell er vanskelig å si. Stian Rakke: I forhold til støtte fra for eksempel VT, ser man for seg at det blir endringer i forhold til den støtten? Svar fra Kristian Solvin: VT har sagt opp den nåværende avtalen med NTNUI og de andre idrettslagene. Forhandlingene med VT er satt i gang, og vi arbeider med å utarbeide en avtale som gir oss støtte ut fra hvor mye aktivitet vi har, ikke ut fra antall medlemmer. I dag får vi penger per medlem. Stian Rakke: Dersom de tre forutsetningene ikke tilfredsstilles, har vi noen alternativ til den modellen som er satt opp nå? Hvor bastante er de forutsetningene? Svar fra Haakon Utby: Dette er det ideelle. Vanskelig å si hvor reelt det er, men det er punkt vi står sterkt på. La her fram ideell situasjon. Kommentar fra Kristian Solvin: Det er totalt utredet 5 ulike modeller, men dette er den modellen Armfeldtutvalget har utformet og som Hovedstyret stiller seg bak. Spørsmål fra Håvard fra Ski og fjellsport: Er det tenkelig at NTNUI bygger sine helt egne styrkerom, haller osv. dersom det er økonomisk gunstig? Svar fra Kristian Solvin: Dette er en sak som har vært vurdert før, men det er mye mer rimelig å trene hos SiT enn å trene hos ein annen privat aktør. Styrketreningsrommet til SiT er prisgunstig. Kommentar fra Haakon Utby: Lavterskeltilbudet er viktig å bevare. Ønske om å bevare dette fra alle parter. Vedtak: Sak 8: Generalforsamlingen tar orienteringen til etterretning ved akklamasjon. Nyvalgt Visesjef i Hyttestyret presenterer seg Øyvind Storesund Hetland var ferdig på lab, og var nå til stede. Han kom fram og presenterte seg. Sak 9: Sigmonds Staup og kveldsmat på Hytta

17 Underskrifter: Adrian sjøholdt, protokollunderskriver Stian Karlsen, protokollunderskriver Aurora Øvretveit, referent Julie Krøgenes, referent

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen Generalforsamling Sakspapirer Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen 1 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 30. september 2014 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2:

Detaljer

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 18. februar 2014 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 18. september 2012 kl. 17.15 Auditorium S7 på Gløshaugen

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 18. september 2012 kl. 17.15 Auditorium S7 på Gløshaugen Generalforsamling Sakspapirer Tirsdag 18. september 2012 kl. 17.15 Auditorium S7 på Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 18. september 2012 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2:

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00 Kassedagbok 2012 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank 1500 Kundefordringer 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal

Detaljer

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap Sk Rye kontoføring nr Regnskap Regnskap 2009 2010 1460 Varelager 492 395 497 420 1500 Fordringer 64 361 34 295 1520 Fordring Teller 1 706 829 1570 Andre kortsiktige fordringer - 37 305 1580 Avsetning tap

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Resultatregnskap TORMODSKILAG Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salgsinntekter 94 290 86 415 Tilskudd 229 602 313 526 Sponsorinntekter 86 800 52 500 Medlemskontingent 3 20 270 9 750 Andre

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Fagerstrand Idrettsforening Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift Allidrett 1 9 275,00 4 000,00 5 275,00 3101 Treningsavgift Styrke 1 43 065,00

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

TRIATLON Årsberetning 2013

TRIATLON Årsberetning 2013 TRIATLON Årsberetning 2013 Innhold 1 ÅRSRAPPORT... 3 2 SPORTSLIG RESULTATOVERSIKT 2013... 5 3 REGNSKAP 2013... 7 4 BUDSJETT 2014 M/ KOMMENTARER... 10 5 VEDLEGG... 11 2 1 ÅRSRAPPORT Styrets sammensetning

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Behandling av søknader om gruppebevilgninger 2015

Behandling av søknader om gruppebevilgninger 2015 Behandling av søknader om gruppebevilgninger 2015 Om årets tildelinger Vi registrerer at gruppene i år søker om mindre enn tidligere år. Vi tar dette som et tegn på at gruppene har tatt innover seg og

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka Oppgave 5.5 Navn/oppg.: Oppgave 5.5 Periode: Firma: Per Ask Sportsutstyr Bilag Debetkonto Kreditkonto Brutto Netto- Dato nr. Tekst

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

ÅIL TOTALT BALANSE. Åfjord Idrettslag

ÅIL TOTALT BALANSE. Åfjord Idrettslag ÅIL TOTALT BALANSE KTONR TEKST HITTIL I ÅR HITTIL I FJOR 1200 LØYPEMASKIN kr 0,00 kr 9 500,00 1201 SCOOTER kr 0,00 kr 6 450,00 1202 FANE kr 45 330,00 kr 52 885,00 1203 KLATREVEGG kr 59 900,00 kr 68 043,00

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt 17 742 050 15 430 204 Sum driftsinntekter 17 742 050 15 430 204 1 Lønnskostnad 17 494 345 15 159 320 6 Ordinær avskrivning 5 000

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole SAKLISTE 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Stemmeberettigede: Louise, Bjarne,, Emilie og Birgit Fraværende: Eksterne: Magnus (SL) stekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist 1 Godkjenning av referat Vedtak: Referatet fra forrige hovedstyremøte godkjennes

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3005 Salg kiosk 19 879,00 22 338,00 3010 Vedsalg 48 831,00 45 752,54 3015 Salg stadionreklame inkl.mva 410 722,00 0,00 3200 Medlemskontingent

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 4 093 618 4 297

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30 Økonomioversikt Tromsø Ishockeyklubb Tlf: Periode: 1-12 År: 2015 Uni Økonomi et produkt fra Uni Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall

Detaljer

1 615,00 1 615,00 15.10 Fakt 4805, KX products as 38. 4 066,25 4 066,25 04.12 Faktura Aashaug, blomster 39

1 615,00 1 615,00 15.10 Fakt 4805, KX products as 38. 4 066,25 4 066,25 04.12 Faktura Aashaug, blomster 39 Kassedagbok 2014 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank Skyldig tilskudd 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal støtte

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 1 923 497 548 337 Annen driftsinntekt 2 695 173 761 746 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

TRIATLON Årsberetning 2013

TRIATLON Årsberetning 2013 TRIATLON Årsberetning 2013 Innhold 1 ÅRSRAPPORT... 3 2 SPORTSLIG RESULTATOVERSIKT 2012... 4 3 REGNSKAP 2012... 6 4 BUDSJETT 2013 M/ KOMMENTARER... 9 5 VEDLEGG... 10 2 1 ÅRSRAPPORT Styrets sammensetning

Detaljer