KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR INFORMASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON"

Transkript

1 KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR INFORMASJON

2 INNHOLD Intervju med rådmannen Songarglede Aukradagen 2014 Gourmetsalt frå Aukra Ordføreren har ordet : 3 Rådmannen har ordet : 4 Info frå Aukra Kulturskole : 4 Aukra full av energi! : 5 Ny rådmann i Aukra kommune : 6 Info frå Barnebo : 7 Markering av grunnlovsjubileet : 8 MOT turné 2014 : Mai tale : 9 Lag og organisasjonar : 10 Besøksvenn : 12 Aukra kommune har fått ny heimeside : 14 Aukradagen 2014 : 16 Ein rådmann takkar av : 18 Nytt og flott i Bergetippen! : 20 Aktuelt fra NAV Aukra : 21 Nytt frå Aukra Næringsforum : 22 Ny grafisk profil : 24 Juniorsiden : 25 Gassknutepunkt Nyhamna jubileum : 26 Planarbeid : 26 Kommunen informerer : 27 2

3 Kjære innbyggarar Som gode ambassadørar, er svært mange av dokker direkte og indirekte, delaktige i det som vert lagt til grunn for vårt omdømme i for eksempel bedrifter, lag, organisasjonar, innbyggarar, og kommunen. Det vert lagt merke til både internt og eksternt. Derfor er dokker alle viktige bidragsytarar som ambassadørar i små og store samanhengar. Vi har på nasjonalt og kommunalt nivå markert vårt 200 års jubileum for den norske grunnlova på forskjellige arenaer og vis. Kanskje har vi fått litt tid til og tenkje over kva som eigentlig ligg til grunn for vårt demokrati og styresett. Slik vi lev og har det i dag, slik har det ikkje alltid vore i vårt kjære fedreland. Og den lange og korte historia har vist oss: Vi er i dag glad over at det var og er personar og grupper som tek opp kampen om urett, menneskerettar, fridom og andre forhold, som vi i dag ser på som ein sjølvfølgje. Sterke krefter, og mange som vart valt til å forvalte demokratiet, var ikkje interessert i å forandre, eller rette opp openbare urettar. Heldigvis for mange av oss, ser dei aller fleste i etterkant at dette var nødvendige tiltak og forandringar i vårt lovverk. Og ikkje minst, det må etterlevast av oss som grupper og enkeltpersonar. Eg var sjølv so heldig å bli invitert, og å være tilstade i Oslo under den nasjonale markeringa for grunnlova. Saman med representantar frå alle politiske nivå, embetsverk og andre. Kong Harald inviterte oss i tillegg, til mottaking, der konge og kronprinsparet saman med prinsesse Astrid, tok oss i mot som vertskap på slottet, på ein høgtideleg og god måte. Dei fleste av oss har sikkert fått med seg den store kommunereforma som er varsla skal kome og er planlagt skal vedtakast i stortinget dei kommande to åra, der talet 100 kommunar i Noreg er eit uttalt og ønskeleg mål. Og interkommunale samarbeidsordningar, uansett kor gode dei er, ikkje skal kunne vidareførast. Etter mitt syn er ikkje dette nok gjennomarbeidd, og heller ikkje godt nytt for kommune Noreg og innbyggarane. Eg er ikkje prinsippelt i mot kommunesamanslåingar eller samarbeid, men då må og skal det komme til anvending etter lokale og regionale ønskjer frå dei aktuelle kommunane. Aukra kommune er som ein veit, i dialog med Midsund kommune om ei mogleg kommunesamanslåing, når samferdselsløysingar med bruer og anna er på plass, der det også vert lagt opp til ei eventuell folkerøysting. Eg lovar å arrangere folkemøter med dette som tema i tida som kjem, når meir eksakte vedtak vert bestemt og avklara sentralt, men stortingsproposisjonen om dette er allereie fremma av regjeringa. Kommunestyret får seg sjølvsakt også førelagt saker om mulig kommunesamanslåing i tida framover. Eg er overtyda at Aukra og Midsund kommune vil kunne greie seg godt. I staden for den store draumen for mange «Stor Romsdal» eller eit anna namn. For Aukra kommune er det i tillegg til den beboda kommunereforma, særs viktig å vere godt førebudd, ha gode relasjonar med andre ilandførings, kraft og kystkommunar. Der ein må ha gode og nødvendig dialog med sentrale myndigheiter og andre. Og delta på arenaer der bortfall, og eller endringar som gjeld eigedomsskatt inntekter er tema. Vi har etter uttallige møter og drøftingar det siste halvåret vunne fram med våre argument om fortsatt vidareføring av eigedomsinntektene i inneverande periode. Etter mitt syn vil dette være alfa og omega for å kunne vidareutvikle kommunen, anten det gjeld investeringar i bygg og anlegg, eller ha gode kommunale tenester på alle driftsnivå. Dette er to store og viktige saker for oss alle, som vi må og skal legge stor vekt på å kunne behalde slik vi vil ha det. Eg ønskjer dokker alle, og sjølvsakt våre store og små ambassadørar, ein god sommar. Vennleg helsing, Bernhard Riksfjord, ordførar 3

4 Ledige plassar på Aukra Kulturskole AUKRA KULTURSKOLE HAR LEDIG PLASS PÅ TILBODA: z KuDraMuDa z Voksen Trimgruppe (Pilates) z Teater (Bornegruppe 8-11 år) Etter 6 ½ år som rådmann i Aukra, er tida no inne til å takke for meg. Første januar 2008 tok eg til i stillinga som rådmann, og det har vore svært interessant å vere administrativ leiar for organisasjonen Aukra kommune desse åra. Aukra er spesiell, ikkje minst på grunn av gassfeltet Ormen Lange, og at Nyhamna vart vald som ilandføringsstad. Det er lett for ein kommune å bli sjølvopptatt i ein slik situasjon, at Aukra blir verdas midtpunkt, men det er grunn til å hevde at slik har det ikkje gått. Å vere vertskommune for eit industrieventyr som ilandføringsanlegget representerer er krevande, samstundes som det gir store mulegheiter med omsyn til tenesteutvikling og utbygging. På alle sektorar vil Aukra vere ein «up-todate» kommune om få år. Mange både i og utanfor kommunen vil nok oppfatte Aukra som ein slags onkel Skrue-organisasjon, som har trekt det store vinnarloddet. Når omdømet til kommunen stort sett er godt, til tross for velstanden, er det fordi kommunen har utvikla seg til å bli ein rausare organisasjon, der regionen også får nyte godt av ressursane. Det har vore ein suksessfaktor. Rådmannen Eg har trivdest veldig godt i Aukra, med leiarar, folkevalde, medarbeidarar og tillitsvalde. Det er difor med blanda følelsar eg takkar av som rådmann. Rett nok skal eg fortsette å arbeide med nokre utvalde prosjekt, men stafettpinnen og totalansvaret overlet eg til ein annan over 1. august. Eg rettar med dette ein stor takk til alle eg har møtt og samarbeidd med desse åra, og ønskjer alle saman ein god sommar! KuDraMuDa Introduksjonstilbod for 3 år til skulealder, innom alle områder innan kultur: Kunst, drama, musikk og dans. Lærer forskjellige tilbod i bolkar gjennom året. VOKSEN TRIMGRUPPE (PILATES) Pilatestrening for eldre, godt for kropp og sinn. Lærar Maria Ryther Hoem frå Operaen i Kristiansund. TEATER (BORNEGRUPPE) For 8 11 år Frå hausten 2014 vil teaterelevane i bornegruppa ha eigen undervisning som kulminerar i eigen forestilling. Meir info kjem seinare. Søknadsskjema finn du på Kulturskulen inn i nye lokalar Aukra Kulturskole startar opp året 2014/2015 i oppussa lokaler i Riksfjord skole. Frå hausten 2014 vert Aukra Kulturskole å finna i lokala ved Riksfjord skole. Der har dei fått oppussa den gamle administrasjonsfløya til sitt bruk, som ei løysing fram til kulturhuset på Gossen vert ferdig. Her har dei fått ein dansesal på 100m 2 av to klasserom, 3 undervisningsrom, fullt utrusta bandrom, teiknesal og administrasjonsfløy. Uværshallen vert nytta som mottak av elevar og opphaldssal med aktivitetar for dei som har god tid før sin undervisning. To av dei gamle klasseromma er satt av til sambruk med Gossen Bygdekvinnelag og Gossen Musikkorps, og alle dei andre aktørane på Aukratun som har nytta salen har blitt tilbudt vidare samarbeid i den nye dansesalen. Daniel Stølen Alme, som fungerar som rektor fram til hausten 2014, seier at desse lokala er det kulturskulen treng no når han har vorten så omfattande med mange fag som skal undervise samtidig. 12 lærarar er innom på ei veke, og treng meir enn eit kontor å undervise på. «På gamle Riksfjord skole har kulturskulen fått det dei treng med fleire rom og meir plass, og me er godt nøgde med standarden som teknisk avdeling har lagt opp til for oss.» Dagfinn Aasen rådmann 4

5 Tilsette i Aukra kommune er nøgd med innsats og eiga prestasjon. AUKRA FULL AV ENERGI! Har Aukra kommune dei sprekaste tilsette og politikarar? Oppslutninga kring Aukra kommune sin aktivitetskonkurranse har vore over all forventing. Ca. 85 % av alle tilsette deltek med skritt- og aktivitetsregistering. Også kommunestyret sine medlemmer deltek, og konkurrerer mot administrasjonen. Med den store oppslutninga om aktivitetskonkurransen vert det ikkje gjort skam på kommunen sitt slagord: Aukra full av energi. Aukra kommune går no inn i siste del av vårens vakraste eventyr. I løpet av 70 dagar (7.april - 15.juni) er tilsette og politikarar utfordra til ein meir aktiv kvardag. Å auke kvardagsaktiviteten er eit viktig tiltak i folkehelsearbeidet i kommunen. Hittil er det registrert skritt. Det vil seie at tilsette og politikarar har tilbakelagt over km, noko som betyr at ein allereie har gått fire gonger rundt jorda. Dette er imponerande! Ikkje berre sparar ein miljøet gjennom mindre bilbruk, men mest av alt har dette ein stor helseeffekt. I aktivitetskonkurransen er målet å holde eit daglig aktivitetsnivå på gjennomsnittlig skritt om dagen. Alle aktivitetar teller, anten du går, syklar, dansar, speler golf eller gjer hus- eller hagearbeid. Det er lagt til rette for aktivitetsregistrering på nettportalen dytt.no. Ein konkurrerer først og fremst med seg sjølv. I tillegg har mange danna lag på eigen arbeidsplass, og einingane i kommunen konkurrerer med kvarandre. Samtidig med aktivitetskonkurransen vart også ny logo og grafisk profil for Aukra kommune lansert. Alle tilsette som er med i aktivitetskonkurransen er utstyrt med t-skjorte, buff og drikkeflaske med den nye kommuneprofilen. Therese S. Viken Folkehelsekoordinator Barbro Mork Emblem Tlf Nils Arve Solem Tlf Ida Laurie Tlf Mary Ann Grøttumsbraaten Tlf Vi kan bustadlån. Spør oss! Dei beste vilkåra får du gjennom Møre Ung og Møre Verdi. 5

6 Ny rådmann i Aukra kommune 12. juni blei det i eit vedtak i kommune styret bestemt at ny rådmann i Aukra kommune blir Ingrid Husøy Rimstad. Ingrid kjem frå stillinga som kommunalsjef for drift og forvaltning i Aukra kommune og er godt kjent med organisasjonen frå før. Ho vil overta stillinga etter noverande rådmann Dagfinn Aasen, som fratrer 1. august Kommuneavisa vil i neste utgåve presentere den nye rådmannen i eit lengre intervju. Ein nøgd ordførar Bernhard Riksfjord gratulerar Ingrid Husøy Rimstad som nytilsett rådmann i Aukra kommune. 6

7 LEIKEPLASSANE PÅ BARNEBO Sommarmånadene er høgsesong for bruk av leikeplassane våre på ettermiddag og kveldstid. Vi vil gjerne at leikeplassane vert brukt og at barn, unge og familiar legg turen sin innom. Her er det høve til varierte aktivitetar for store og små, og bord og benkar til å spise nista si ved. VIL DU LÅNE EIN LAVVO? Vi har fått bygd flotte lavvoar på leikeplassane ved Aukra hallen, på Aukratun og på Falkhytten. Desse kan lånast ut til privatpersonar for sosiale samankomstar som mellom anna bursdagselskap. Ta kontakt med barnehagen for avtale. Oppfordrar alle brukarar til å rydde etter seg og bruke søppeldunkane vi har. Tilsette ved Barnebo MELDING TIL INNBYGGERE OG BEDRIFTER I AUKRA Vi bygger ut Bredbånd og TV på fiber i Aukra Som de fl este sikkert har merket seg er vi nå godt i gang med å bygge ut og levere Bredbånd og TV via fi ber i mange områder på Gossen. Hvilke områder som er under utbygging eller som planlegges utbygd vil fortløpende bli oppdatert på vår hjemmeside (www.sundb.no). Der vil du også fi nne våre vilkår og et bestillingsskjema. FIBERTILBUD For privatkunder vil abonnementsprisen for internett for tiden være 599,- per måned, og skulle du i tillegg ønske å ha inkludert Canal Digitals grunnpakke for TV vil dette koste tilsammen kr 799,- pr. måned. Fiber er en superrask, sikker og stabil løsning som med en opp- og nedlastingshastighet på 50/50 mbit/s vil gi rikelig kapasitet for hele familien. TV-PAKKER Grunnpakke TV inneholder 28 faste og 15 valgfrie kanaler med HD-dekoder eller CAM-modul, samt eventuelt 6 analoge kanaler uten. Kanaloversikt og mer informasjon om TV-tilbudet fi nner du på vår hjemmeside. ETABLERING En normal etableringskostnad for å levere fi ber og fi bertjenester til din bolig vil kunne variere fra kr 0,- til kr 7.000,-. Denne vil være beregnet med grunnlag i hvor du bor og hvilket område som bygges ut. I noen områder på Gossen er det allerede lagt ned fi berrør frem til din bolig, mens det i andre områder vil måtte bygges ut i et samarbeid mellom Aukra kommune og Sund Bredbånd. Utbygging av et område er normalt slik at minst halvparten av husstandene må ha bestilt et fi berabonnement før det igangsettes. Områder som ikke er lagt ut for salg vurderes fortløpende basert på hvor mange som melder interesse. Både bestillinger i salgsområder og melding om din interesse i andre områder kan gjøres fra vår hjemme side. I områder som åpnes for salg vil også husstanden få et eget skriv i postkassa fra oss. Til slutt vil vi minne om vårt meget gode alternativ på trådløst bredbånd, som dekker det aller meste av Aukra. Hele nettet vårt er nå oppgradert, og kan levere våre trådløse bredbåndsprodukt med opp til 15/5 Mbit/s (hhv. ned- og opplastingshastighet). Vi leverer også internett via fi ber til svært mange av bedriftene i Aukra, og vi gir gjerne et tilbud også til din bedrift. Din lokale leverandør Internett 599,- pr. mnd. Internett + TV 799,- pr. mnd. For mer informasjon kontakt vårt kundesenter: telefon: , eller e-post: EKH.no Foto: Flickr/Pshutterbug 7

8 MARKERING AV GRUNNLOVSJUBILEET Elevane på 1.-4.trinn ved Gossen barne og u-skole markerte grunnlovsjubileet frå 5.-9.mai klasse lærte om grunnlova sitt 200 årsjubileum gjennom ei heil veke. Det starta med at alle 144 elevane hadde fellestime i Egget på måndag morgon med korpsmusikk, opplesing og song. Så gjekk det slag i slag gjennom heile veka. Klassane hadde historietimar og brukte tid på å bli lære om kvifor vi feira grunnlova. Dei hadde også eit stort formingsprosjekt felles for alle fire trinna. På fredag var alle samla på nytt der dei viste fram for kvarandre kva dei hadde jobba med denne veka. 1. klasse fortalte historia gjennom flotte teikningar som dei viste på storskjerm medan nasjonalsongar lydde over høgtalaren. Stemningsfult. 2. klasse hadde skreve og øvd på ein grunnlovs-rapp. Det vart ei flott framføring der etter kvart heile salen vart med. Henrik i 2. fortalte oss at tipp, tipp, tipp, tipp, tippoldefaren hans var ein av Eidsvollsmennene. 3. klasse framførte eit sjølvskreve talekor om grunnlova, Falsen og Wergeland med stor presisjon, og så viste dei teikningar til. 4. klasse hadde skreve teater som dei viste oss. Vi fekk vere med Eidsvollsmennene som skreiv grunnlova, vi fekk treffe han som skulle bli konge i Norge og mykje meir. Kreative elevar. Vi avslutta det heile med ein Quiz, den viste at kunnskapen om jubileet hadde auka mykje denne veka. MOT TURNÉ 2014 Fredag 6. juni fekk Aukra skolane besøk av årets MOT turné. Med seg i bussen denne gongen hadde organisasjonen, mellom anna Chand. Chand blei kjend for det norske publikummet gjennom deltakinga og sigeren i første sesong av det TV 2 sendte programmet X Faktor i Turneen inneheld både ein faglig del med møter med kommunen og skolane si leiing og foredrag for lærarar og andre som arbeider på ungdommane sin arena. Turnédagens høgdepunkt er konserten, der profesjonelle MOT-musikarar lager eit forrykande show samen med dei lokale elevane og ungdommane. Aukra stilte med dyktige musikarar og publikum blei servert mykje av det beste kommunen har å vise når det gjeld artistar. Saman med MOT sine eigne aktørar blei dette ein flott konsert. 8

9 17. MAI TALE Kjære kvinnfolk, mannfolk å onga, gratulere mæ dagen! «Ja, vi elsker dette landet», står det i nasjonalsangen. Og det gjær me, veldig tydelig, kvar 17. Mai. Me pynta oss, og me gir høylydt uttrykk for vår kjærlighet til landet, og til kvarandre. Det e fint. Det e vakkert, og det e rett å slett hærlig. Det e jo gjerne slik at når du e år, så e kanskje ikkje akkurat 17.mai det me ser aller mest fram til. Kan hende det e nokre av oss ungdomma som ikkje he løst til å gå i 17.mai-tog i de heiletatt. Du må tidleg opp om morgon og halde pusten i ti minutt for å få bunad og skjorte på plass. Å det gjer vell at det blir litt styr å suttring hæme i huse før folke fer komme se ut. Men som en gutt i 10.klasse sa: «Når me først kjem oss ut i finstasen og med blankpussa sko og ser på folkelive i Aukra kommune, e de ganske greitt likevel». For 17. mai e viktig for å ta vare på fellesskapet, både lokalt og nasjonalt. Au på Gossen meina me det e viktig å minne om detta. Å vekse opp her betyr å leve i trygge og gode omgjeivelser. Denne dagen e au ein festdag for heile nasjonen. Over heile landet går folk i alle aldrar og markerar med flagg og hurrarop at me er sjølvstendige, demokratiske, fredelege, he stor grad av fridom og gode tradisjonar som me ønska å ta vare på. Og i år er det ekstra stas i 17.mai-toget, for i år e det jubileumsår, nemelig 200 år sidan grunnlova vart skreve. Og så ska me tenkje over og vere stolte av at menst andre land feirar nasjonaldag med militærparada, e me dei einaste i verdn som feirar med barnetog og skulefaner. Me lev i et fantastisk land, kanskje den beste plassen på vår lille klode. Ikke nåkk mæ det, me lev på den beste plassn i de beste lande på vår lille klode. Me e blitt trukket ut til å være I den privilegerte klassen, både sosialt, politisk og økonomisk. Men.. Setter me nok pris på det? Eller tek me de som en selvfølge? At sånn bør de være. Det er rettferdig. «Fordi vi fortjener det!» Me e så heldige å leve i et demokrati. De e blant annet det vi feirer i dag. Ska en fest som i dag gi oss innhold, må me vite at me deltek i utformingen av den kvardagen me leve i. Me må bygge videre på det mennesker foran oss he kjempa for, forma og drømt om. De he gitt oss et byggverk som er sterkt, innholdsrikt og gjennomtenkt. Nokken he ofra mykje for å gi oss denna arva. Vår oppgave e å arbeide videre med de som er gitt oss i gave, gjære byggverket enda sterkere, innholdet enda mer fargerikt. Og me må delta i de arbeidet, alle sammen. Og de viktigste me kan gjære er å se kvarandre, Respektere kvarandre, Ta vare på kvarandre. Gjør me det, blir feiringen som i dag fortjente, vesentlige og gode. Me vet me e med å forme en kvardag. Me e med på å videreutvikle et forhold. Me kan sæ med innhold: «Ja, vi elsker dette landet.» I dag ska vi feire i rødt, kvitt og blått. Rød betyr energi, kraft og livsvilje. Blått sannhet og kommunikasjon. Kvitt renhet og fred. Og da kan vi sette sammen vårt eget motto for 17. mai. Med kraft skal vi kommunisere fred og toleranse. I sæ d igjen, Gratulere mæ dagen. Men ikke bare dagen, men alle andre daga I åre, I livet eller skjennerelt alle daga. Husk på det, feir alle andre daga som du vil feire den i dag. For grunnlova som me feira I dag, he me på same måte alle andre daga. No onga og gamle, no e I ferdi. Gratulere me dagen alle sammen. Andrine Sporsem Otterlei 9

10 LAG OG ORGANISASJONAR FJELLJOM KORET FOR DEG? «Sång och musik gör något med människor. Fjelljom är ett gäng sångglada, trevliga, duktiga och uppegående människor som har mycket att bjuda på på många områden». Dette utsagnet kjem frå vår kjære dirigent Martin Bredin som med sin uoppslitelige entusiasme og energi gjev sangglede og godt humør i Sangkoret Fjelljom kvar måndag kveld. Vi som er med i koret gler oss over å kunne møte kvarandre kvar veke og jobbe mot sams mål. Song og musikk gjev mykje glede i seg sjølv, i tillegg får vi oppleve det gode samhaldet og alle dei fine felles opplevingane som vi kan få i eit songkor. KVEN ER VI? Sangkoret Fjelljom er eit blandakor med base i Julsundet i Aukra kommune. Vi er ca 25 aktive medlemmer til einkvar tid i fleire aldersklasser. Dei fleste av medlemmene kjem frå Julsundet, men vi har og songarar som er busett i Molde og i Fræna. Koret opptrer ved ulike arrangement både i Julsundet og rundt i nærområdet, som td. lokale basarar, ved konsertar både i kyrkjer og andre lokale, ved ulike korsamlingar (korsongarar er sosiale menneske) og så reiser vi på tur av og til. Koret er medlem i Norges Korforbund Romsdal. Det årlege høgdepunktet for mange korsongarar er nok songarstemnet, som går på rundgang mellom medlemskora i Korforbundet. LITT OM FJELLJOM SI HISTORIE I åra frå kom folk frå bygdene Mordal, Fanghol og Jendem meir eller mindre uformelt saman for å synge. Johan Gjendem fekk i 1950 songaktiviteten inn i meir faste former, og koret vart stifta den 14. oktober same år. I åra frå 1962 til 1975 låg koret nede, men fekk då ein ny start med ny dirigent. Sidan har koret vore i full aktivitet. Mange songglade kvinner og menn har sunge og hyggja seg i alle desse åra i Fjelljom. Det har vore skiftande dirigentar og skiftande repertoar, men det som mest av alt kjenneteiknar koret i dag er eit mangfald av sjangrar og uttrykksmåtar. Energi i innstuderinga av nye stykkar frå dirigent Martin Bredin. 10

11 Ein lystig gjeng i Fjelljom ønskjer alle velkommen. KVA GJER VI? Vi syng både tradisjonelle salmar og folkesongar, julesongar til advent- og julekonsertar, nasjonale songar som dei vi framførte ved Grunnlovsjubileet i Vågøykyrkja i februar i år og ikkje minst pop og rock, som ved den store satsinga i fjor med ein oppsetjing med 70-talls tema i Samfunnshuset i Julsundet «Fjelljom helt i søtti». No pussar vi på dei siste detaljane til songarstemnet som går av stabelen helga mai i Kristiansund. Vi skal framføre utdrag frå den nicaraguanske bondemessa «Misa Campesina Nicaragüense» som vi sette opp første gong i Dei fine frigjøringstekstane og dei feiande mellomamerikanske rytmane akkompagnert av innleia møremusikarar på trommer, bass og piano gjev oss ekstra mykje glede og energi. I august skal koret ta del i den nyoppretta Klangfestivalen i Vågøy kyrkje der det blir akustisk musikk tre dagar til ende. Utover hausten håper vi å arrangere korkafe med Quiz, og vi har planer om ein konsert på Gossen. I tillegg til eigne arrangement og samarbeidsprosjekt med andre kor og musikarar reiser koret med jamne mellomrom på utanlandsturar. Den siste turen, i 2011 gjekk til Irland. Der hadde vi konsertar saman med lokale kor og blei særs godt mottekne. Vi har no så smått tatt til å planlegge tur. Vi håper å få det til i VI ØNSKER NYE MEDLEMMER «Jag önskar att både de som är med och sjunger och de som hör på ska ha glädje och utbyte på många plan, både som ren musikupplevelse, som energikick, som självutmaning och inte minst som en positiv social begivenhet», seier Bredin. Eg vil seie at han gjev oss eit godt energikick kvar måndag ved sin entusiastiske og leikne framferd. Notar skal innstuderast. Det kjem jamt nye menneske flyttande til Julsundet og områda rundt. Kanskje nokon av dykk har lyst til å synge i koret vårt. Vi har vurdert å by skyss frå/ til ferga for songarar som kjem frå Gossen ( i påvente av brua). Bur du i Molde, er det heller ikkje noko problem. Fleire av medlemmene kjem frå byen og vil kunne by på skyss eller samkjøring. Vi som allereie har funne fram til koret, trivs særs godt med songen og musikken og med kvarandre. Du er hjarteleg velkomen! Ta kontakt med oss, gjerne direkte med korets leiar, Gerd Huse på tlf for ein prat. Av Tone Skjerven, kormedlem og sekretær 11

12 BESØKSVENN Har du tid og lyst til å vere besøksvenn for nokon som treng deg? Eller kanskje du rett og slett har lyst på besøk? Frivilligsentralen ønskjer kontakt med deg. Vi tok ein prat med to som bruker dette tilbodet, Inger Roel Vist som går på besøk og Sigrun Hoksnes som tek imot besøk. KORLEIS ER DET Å HA EIN BESØKSVENN SIGRUN? Eg syns det er veldig kjekt å sitte og vente på at nokon skal komme på besøk. Det er triveleg å komme seg ut ein tur ilag med nokon. Då kan eg ordne med praktiske ting eller det hender at vi tek oss ein tur på Konditoriet, og det syns eg alltid er svært hyggelig. KORLEIS FEKK DU VITE OM DETTE TILBODET? Det var ho Marit i heimetenesta som informerte om tilbodet og anbefalte det for meg, og så tok eg kontakt med frivilligsentralen og dei ordna med ein besøksvenn til meg. KVIFOR SKAFFA DU DEG EIN BESØKSVENN? Eg syns det er tryggare å gå ut ilag med nokon, eg trives ikkje så godt med å gå ut aleine. KVA VIL DU SEIE TIL ANDRE SOM TENKER PÅ Å SKAFFE SEG EIN BESØKSVENN? Det vil eg varmt anbefale til mange fleire, for meg har det berre vore flott og positivt! KVA GJORDE AT DU FATTA INTERESSE FOR DETTE INGER? Eg fekk informasjon om opplegget med besøksvenn gjennom frivilligsentralen, så eg tok kontakt med Jens Petter, fekk litt informasjon og så ordna det seg slik at eg fekk ein besøksvenn. No er eg pensjonist og syns det er kjekt å kunne bidra litt for andre. Eg var og besøksvenn på Inderøya og hadde postive erfaringer frå derifrå. KORLEIS GJER DET DETTE REINT PRAKTISK? Vi har som utgangspunkt å treffe kvarandre kvar onsdag frå til 14.00, men dette avtaler vi i frå veke til veke. Kjem det noko i vegen for ein av oss, avtaler vi ein anna dag samme veka. På den måten er det veldig greit. KORLEIS BLI BESØKSVENN ELLER FÅ BESØK? Hvis du vil bli besøksvenn, ønskjer ein besøksvenn, eller vil lære meir om tenesta, tek du kontakt med Jens Petter på frivilligsentralen. Du vil då få meir informasjon om korleis dette fungerer gjennom ein heilt uforpliktande samtale. Vi ønskjer at både folk som vil vere besøksvenn og folk som ønskjer å få besøk tek kontakt. Dette passer for folk i alle aldrer! KVA GÅR ARBEIDET UT PÅ? Som besøksvenn får du kontakt med mennesker som av ulike grunner ønskjer nokon å snakke med. Forslag til aktiviteter som besøksvenn er til dømes å slå av ein prat, gå tur, dra på kafé, eller utstillinger, ta ein biltur, eller gjere innkjøp. «Det vert ei gjensidig glede både for deg som får besøk og for den som går på besøk!» ORGANISERINGA AV BESØKSTENESTA I utgangspunktet eit par timer ein gong i veka, men dette kan den som tek i mot besøk og besøksvennen avtale seg i mellom. Frivilligsentralen står alltid til teneste om det er spørsmål knytta til opplegget. Sagt om opplegget kring besøksvenn: «Det vert ei gjensidig glede både for deg som får besøk og for den som går på besøk!» Vil du ha meir informasjon om besøksvenntenesta tek du kontakt med Jens Petter Kjøll på frivilligsentralen i sentrum. Du kan komme innom eller ringe på tlf.: Aukra frivilligsentral har og ei facebookside kor ein kan følgje dei ulike aktivitetane. 12

13 GRATULERER! VI GRATULERER ALLE I AUKRA KOMMUNE MED NY GRAFISK PROFIL OG NY FLOTT NETTSIDE. Takk for at vi igjen ble valgt som samarbeidspartner på design og produksjon av Aukra kommuneavis! Kristiansund // Dale Industripark, Dalegata 137, 6518 Kristiansund // Molde // Eikremsvingen 2, Årø, 6422 Molde // EKH.no 13

14 AUKRA KOMMUNE HA Aukra kommune har fått ei ny heimeside og vi er både fornøgd og stolt over resultatet. Vi ønskjer å presentere nokre av dei nye funksjonane her i kommuneavisa. Vi ønskjer at heimesida skal vere enkelt tilgjengelig for alle, og det skal leggjast til rette for målretta informasjon og dialog med alle brukargrupper og individuelle brukarar. Vi har derfor satsa på ulike sjølvbeteningsløysingar og ein god søkjemotor. Heimesida vil stadig vere i utvikling. Ikkje alt er på plass per dags dato, men heimesida vil bli fylt opp med ny og oppdatert informasjon heile tida. Ta deg ein tur «innom» og besøk heimesida vår på MELD INN FEIL Verkar ikkje gatelyset? Er det hol i vegen? Dette er Aukra kommune sin nye meldings teneste. Her kan du som innbyggjar opprette saker som blir behandla av Aukra kommune. Du kan følgje med på kva saker som du eller andre har meldt inn (nye saker blir markert med raudt lys), om kommunen har teke saka til behandling (gult lys) og når feilen er utbetra (grønt lys). POLITIKK OG DEMOKRATI Her finn du politikarane sin møteplan og sakliste. Frå hausten kan du også følgje kommunestyret sine møter direkte via heimesida og kommunetv. UTLÅNSPORTAL Ønskjer du å låne sykkel, ski, skøytar, fiske stong, tursekk, telt eller anna friluftsutstyr? Nå kan du reservere utstyr direkte via heimesida. NYHEITER, DET SKJER OG AUKRA I MEDIA Nyheiter frå Aukra kommune og nyheiter frå andre media finn du her. Under «Det skjer» finn du aktivitets kalenderen. 14

15 R FÅTT NY HEIMESIDE FACEBOOK Følg Aukra kommune på Facebook! FINN EN TILSETT Søk etter tilsette i kommunen her. Du kan søke på etternamn, fornamn, tittel eller namn på avdeling. NETTPRAT MED KOMMUNEN Bruk nettprat når du treng eit raskt svar. I staden for å ringje, kan du «snakke» (chatte) med kommunen på nett. Då er du i dialog med ein av våre servicemedarbeidarar. KVA KAN VI HJELPE DEG MED? Her finn du tenesteområda til kommunen. OPPLEV AUKRA Opplev Aukra er Aukra kommune sin turistinformasjon. 15

16 Storslått kakefest hos Vard. Strålande sol, rekordmange besøkande, deilig frukost, 52 fantastiske utstillarane, flotte musikkarane på scena heile dagen og ein steintøff konsert med Strie Tie, Fun Fighters og Åge og Sambandet på kvelden det var sjuande Aukradagen. Rundt Soltun og kommunehuset vart det masse fine bodar å finne, kvar folk kunne gjere seg kjent med det lokale samfunnet. Flinke ungdommar frå 9. klasse ved Gossen barne- og ungdomsskole hjalp til heile dagen. Nytt av året vart sjøsportsdagen på søndag. Sjøaktivitetar som den uhøgtidelege ro-konkurransen, palleløp eller Elias-båten fekk ein eigen dag, i år i Ragnalund (Aukra småbåthamn). Sjølv om veret vart ikkje fult så bra som dagen før, vart stemninga på toppen. Prosjektgruppa for Aukradagen vil takke alle som vart med eller hjalp til før og under Aukradagen 2014 de er fantastisk! Me sjåast igjen i 2015! Frukost i solskinn. Gossen Barnegospel. Folk koser seg med underhaldning i sola. Barnebo barnehage bydde på masse aktivitetar for barn og vart kåra til årets stand. Kommunevåpenet laget frå born som var innom standen. Litauisk folkeband «Prusai-ilgi usai» lagar stemning. Det vart stort oppmøte då dansarar frå Aukra kulturskole tok inn scena. Hanne Skarshaug, assisterande styrar i Barnebo barnehage, tek i mot prisen for Årets stand. Musikk frå Litauen hentar fram danseevne. Det vart god stemning blant publikum gjennom heile dagen. 16

17 Gossen musikkorps stillar med to «stæsjede» lag til ro-konkurransen. Åge Aleksandersen og Sambandet lagde fest på plassen utanfor Soltun laurdag kveld. Rundt 1500 personar fikk ein flott konsert med ein svært opplagt Åge. Ikkje alle kom tørrføttes i mål. Spent publikum under årets ro- konkurranse. Øystein eller Torstein Orten suveren under palleløp. Finale mellom Orten firskeriselskap og Sporsem vel. Tvillingane Øystein og Torstein Orten (t.v.) gjekk av med sigeren. Malin Solberg unnar seg noko godt. Sanda grendalag stod ansvarleg for kiosksal med gode kakar, pølse og brus. Gossen musikkorps hadde med seg motivator Lars-Andrè Gudmundset som skulle få opp farten med stykket «Store, sterke karar». Ulempe: To damer som måtte ro for to damer, ein stor sterk kar og ein tuba. Kulturskolebandet «Never Ever» frå Gossen. Eliasbåten er alltid ein stor suksess. Gunnar Sæther og Ivan Larsen vinnar Ungdommens kulturpris Eldsjel Heidi Løklingholm vart kåra til Årets Aukraværing. 17 Konferansier i år vart komiker og tannlege(!) Johan Øiestad frå Sunndalsøra.

18 EIN RÅDMANN TAKKAR AV Dagfinn Aasen går no av som rådmann i Aukra kommune. Kommuneavisa har snakka med han om tida hans som rådmann. KVA HAR VORE UTFORDRINGANE? Som rådmann sit ein midt oppe i ulike utfordringar kvar einaste dag. Store og små ting skal finne sine løysingar. Å vere øvste leiar i ein kommune skil seg ut frå å vere direktør i ei bedrift ved at alt i kommunen er offentleg, presse og innbyggarar har innsyn i alt som skjer, det er svært mange mål ein skal arbeide mot, ofte kan dei vere motstridande, det er mange ulike aktørar ofte skal høyrast, og det er folkevalde organ som ofte skal ta beslutningane. Rådmannen kan ofte bli ein hoggestabbe, og lett bli utsett for kritikk frå det eine eller andre haldet. Alt dette set store krav til saklegheit og tydelegheit i saksprosessane, og at ein ikkje let kritikk gå for mykje inn på seg. Utfordringane som leiar skiftar også over tid. Som nytilsett er utfordringane andre enn når ein har vorte varm i trøya. Etter kvart som ein blir godt kjend i kommunen som organisasjon og får etablert samarbeid og god «kultur» i leiargrupper, samarbeid med arbeidstakarorganisasjonane, osb., så går ting lettare. Målet er at kommunen skal bli opplevd som ein god medspelar og hjelpar for folk i kvardagen, gjennom utvikling av gode tenester, god planlegging av drifts- og utbyggingstiltak. Ein skal ikkje gløyme at kommunen er ei stor verksemd, med oppunder 400 fast tilsette på heil- eller deltid, med mange 10-tals forskjellige tenestetypar. Det er ei stor utfordring i å få alt dette til å fungere. KVA SLAGS OPPLEVINGAR MINNEST DU GODT? Å vere rådmann inneber at ein må leie gjennom andre, som det heiter; leiarane på ulike nivå må fungere godt for at kommunen skal bli ein god organisasjon. Å vere med å utvikle leiarskapet, å oppleve god og løpande kontakt med andre leiarar, er generelt sett ei svært god oppleving i Aukra. Samarbeidsklimaet mellom folkevalde, administrasjonen og tillitsvalde er Rådmann og ordførar held saman ved første skoledag på nye Gossen Barne og ungdomsskole. 18

19 veldig godt, og det inneber at det er få konflikter, og dei som eventuelt dukkar opp, blir løyste på konstruktive måtar. Av konkrete ting er det lett å peike på spesielle utbyggingstiltak, som den nye Gossen barne- og ungdomsskole, at Falkhytten som kommunens sentrum er under kraftig og god utvikling også med andre bygg og anlegg, at framtidige kommunale bygg og anlegg blir lokalisert der slik at innbyggarane skal få best mulege tenester på eit konsentrert område. Om få år vil sentrumsområdet vere eit aktivt sentrum for alle aldrar, der det eine tiltake vil styrke det andre. Trivsel og bolyst vil auke. Ei spesiell sak som og har brendt seg fast, er Juviksaka. Den var svært utfordrande for kommunen. KVA TANKAR HAR DU OM UTVIKLINGA I AUKRA FRÅ DU STARTA TIL DU NO GÅR AV? Eg tok til som rådmann i Aukra i januar 2008, om lag samstundes med at produksjonen på Nyhamna tok til. Utviklinga på Nyhamna er kjernen for kommunens velstand. Det har vore svært interessant å følgje denne utviklinga, og vere ein del av nettverket av mange nye aktørar i Aukrasamfunnet. For mange er det kanskje vanskeleg å fatte omfanget av utbyggingane på Nyhamna, der nord-europas største industriutbygging pågikk over fleire år fram til hausten No er «runde 2» i gang, som gjer Nyhamna til gassknutepunkt for gass frå norskehavet. Dette er Norges største industriutbygging for tida. Alt dette har skjedd og skjer utan vesentlege uheldige biverknader. Eigedomsskatteinntektene som dette har ført med seg har gitt kommunen eit handlingsrom som er få andre kommunar forundt. Aktiviteten i kommunen har difor auka formidabelt i den perioden eg har vore så heldig å få vere her. På alle tenesteområder er både bygg og anlegg, og tenestene, vesentleg fornya og utbygd på rekordtid. KORLEIS SER DU FOR DEG FRAMTIDA FOR AUKRA? Slik ein no kan sjå det er framtida lys. I åra fram mot 2020 vil utbygging av Aukrasamfunnet halde fram, og nytt omsorgssenter, basseng, kulturhus og andre tiltak vil vere ein realitet. Fastlandssambandet vil og vere påbegynt om få år. Det blir eit stort løft også for kommunen, men nødvendig for god, framtidig utvikling.samtidig er det slik at alt dette er avhengig av stabile økonomiske forhold. Ei mørk sky på framtidshimmelen er usikkerheita som knyter seg til eigedomsskatten. Blir det uheldige lovendringar på dette området, kan kommunen kome i ein svært vanskeleg situasjon. Ein engasjert rådmann i arbeidet med kommunen sin styrka innsats mot mobbing. Kommunereformen er i full gang, og heller ikkje Aukra kan rekne med å bli upåverka av denne. I kor stor grad reformen vil påverke Aukra er pr i dag uklart. Det synes som det er stor lokalpolitisk vilje til ei samanslåing av Aukra og Midsund, medan utsiktene til ein større kommune enn dette er langt meir usikker. Uansett trur eg Aukrasamfunnet vil vere eit godt samfunn også i framtida. Yngre folk er ikkje like opptekne av kommunegrensene som ein har vore tidlegare. Det er mykje større pendling mellom kommunane no enn tidlegare, og folk bor i ein kommune og jobbar i ein annan. På sikt trur eg det berømmelege «kommunekartet» vil sjå heilt ansleis ut i framtida enn det gjer no. KVA VIL DU SAKNE? Som rådmann blir ein involvert i det meste. Det er sjeldan ein har rolege stunder. Når ein står midt oppe i det, kan det vere fristande å ønskje seg litt mindre «jag». Når eg no skal slutte, vil eg sikkert kome til å savne denne aktiviteten, dette mylderet av oppgåver, samspelet med mange andre aktørar, etc. Det eg ikkje kjem til å savne, er det å sitte med totalansvaret døgnet og året rundt. Men når alt kjem til alt, er det nok samarbeidet med gode leiarar og medarbeidarar, med folkevalde og tillitsvalde, med bedrifter og dei andre romsdalskommunane som eg kjem til å sakne mest. Og det er alltid slik at ein har noko ugjort, så eg skulle gjerne hatt litt meir tid til å. Kva skal du bruke tida di på etter at du sluttar som rådmann i Aukra? For det første ønsker eg å få noko betre tid til ting eg har lagt til sides i mange år, f.eks ein del hobbyar og aktivitetar som nå kan bli realisert. Men eg skal ikkje sette meg i ein gyngestol og betrakte livet. Noko skal eg også fortsette å arbeide med for Aukra kommune, ved å ha ansvar for enkelte prosjekt. Det er ein fin måte å halde kontakten vedlike på, og tida i Aukra kommune har vore svært givande også for meg personleg. Eg har dessutan i mange år (før eg vart rådmann i Midsund og seinare Aukra) arbeidd gjennom mitt eige foretak «Aasen Rådgivning», og dette kan eg no etter kvart blåse litt nytt liv i. Eg likar å jobbe og å vere i aktivitet, men litt mindre hektisk ønskjer eg at framtida skal bli. Rådmannen tilstade under markeringa for 10 års jubileet for vedtaket om Ormen Lange. Her på Årø flyplass og den nye Gassloungen. Eg ønskjer alle i Aukra kommune innbyggarar som tilsette lykke til vidare, og takk for meg! 19

20 NYTT OG FLOTT I BERGETIPPEN! «eit moderne praktbygg med et toppmoderne varmeog ventilasjonsanlegg og flott arkitektur.» SEKS ÅR MED TILPASSA DRIFT Utbygging av Bergetippen barnehage har vore tema heilt sidan våren 2008, då ein innsåg at to barnehageavdelingar ikkje var nok i Julsundet. Etter ein del vurderingar vart det bestemt at ein skulle bygge på eksisterande barnehage med to, eller eventuelt tre avdelingar. Barnehagen har etter dette vore gjennom ulike fasar med ein kortare periode med drift i skolen, og deretter med brakkeløysing/paviljong for to avdelingar på parkeringsplassen ved barnehagen. Etter at utbygginga starta i januar 2013, har to avdelingar hatt drift på Hollingbygg. SNART I MÅL I mars månad overtok vi bygg med tre nye avdelingar. Det var veldig kjekt for både barn og personale å ta i bruk nye lokale. I perioden etterpå har gamledelen av barnehagen vore under renovering og delvis ombygging. No er dette arbeidet straks ferdig, og avdelingane på Hollingbygg er klare for å flytte tilbake og ta i bruk nye, flotte lokale. Frå nytt barnehageår i august vert femte avdelinga opna, så vi er glade for at det vart vedtak om å bygge tre nye avdelingar. Vi ser at det er behov for plassar. Gjennom mange justeringar og stor fleksibilitet i seks år, kan Bergetippen i løpet av juni månad avslutte eit krevjande kapittel i si historie og få samle all drift i eitt bygg. NYBYGGET EIT MODERNE PRAKTBYGG Dei tre nye avdelingane er bygde saman med eksisterande barnehage på same plan, og det heile er fint tilpassa også på nytt og gamalt uteområde. Nybygget er i anna stil, men harmonerer likevel godt med det eldste. I underetasjen er det personalavdeling, der det er kontor og arbeidsplassar til alle pedagogiske leiarar. Dette er noko vi har mangla før. Vi har også fått nytt personalrom med kjøkken, og her er det stort nok til at heile personalet frå fem avdelingar kan samlast til møte og sosiale aktivitetar. Det er blitt lyse, gode rom med fin design, der vi trivst veldig godt. Vi har fått eit funksjonelt og fint bygg, der personalet har fått kome med innspel og ønske undervegs i prosessen. Ut frå dei avgrensingane som ligg i å bygge saman gamalt og nytt, meiner vi at vi har fått optimalt ut av dei løysingane vi har i nybygget. Vatne arkitekter og Christie & Opsahl har gjort eit svært godt arbeid med nye Bergetippen. I energiattesten for bygget står barnehagen omtalt slik: «eit moderne praktbygg med et toppmoderne varme- og ventilasjonsanlegg og flott arkitektur.» Det er ein attest vi alle er stolte av! NYTT BYGG GODT INNHALD Personalet spøker av og til med kva vi skal gjere no som vi ikkje lenger skal bygge og flytte, men vi er einige om at vi gler oss veldig til å fylle nye, gode lokale med aktivitetar som gir rom for leik, læring og trivsel. Det positive fokuset til personalet har betydd mykje i ein travel byggefase, og no kan vi verkeleg glede oss over det gode resultatet. Vi har ei flott ramme for mykje godt pedagogisk arbeid i nye Bergetippen barnehage. Berit Drejer Styrar Bergetippen barnehage 20

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 SOLUNDAVISA SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 2 SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND

Detaljer

Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell.

Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell. Magasin for ØYRIKET I ROMSDAL 2014. Alt frå opplevingar til næringsliv www.oyriket.no Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell. Legg sykkelturen innom Bestestaua på Orten. Side 4 Les

Detaljer

Kompetanse for framtida

Kompetanse for framtida FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2008 Kompetanse for framtida SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 5 2008 Framtida søkjer kompetanse s. 5 7 Utviklingskultur like viktig som utviklingsbudsjett

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og UTVIKLING Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING Foto: NAKU Oppsummering Damer på tur av kunnskap En sentral Side oppgave 3 for NAKU er å samle kunnskap... Side

Detaljer

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar HVO magasinet Høgskulen i Volda Nr. 1/08 Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar Innhald Volda Studierettleiar Ingunn 3 Kvifor Volda 4 HVO-campus 6 Vi hjelper

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18 Butikkgruppa 23. juni 2010-20.000 1.- 4. juli Telt i parken Hoppeslott - Radiobilbane Klovnen Fix Bacalaobuffet Gratis frukost i teltet Auksjon Vikingmarknad Seniordans Rulleskeiseløp Topptur til Melshornet

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Halvvegsrapport / August 2014 FORORD Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland (USHT) utgir denne rapporten om omsorgsteknologi i Lindås

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011

Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011 HAVNEVIK FOTO: TONY HALL INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011 MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM Møre Ung er et fordelsprogram for deg mellom 18 og 33 år. Les mer på sbm.no Kva skal

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Velkomne til Sløvåg. Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13

Velkomne til Sløvåg. Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13 VEDLEGG TI L STR I LEN N R. 109 TOR SDAG 27. SEPTEM B ER 2012 Velkomne til Sløvåg Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13 T O R S D

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL

NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL 2 2010 kreativ galskap verdiskaping for lokale matprodusenter levanger har fremtiden foran seg protesterer mot nedleggelse Livskraftige lokalsamfunn

Detaljer

Ambassadøren Side 11-13

Ambassadøren Side 11-13 Ambassadøren Side 11-13 3. årgang - Desember 2011 Les om: Vokser i rekordfart Side 4-5 Sikter mot toppen Side 8-9 Fiskebåtmagasinet fra Fiskebåtredernes Forbund Ansvarlig redaktør: Oddbjørn Skarbøvik E-post:

Detaljer

ÅRBOK FOR nordmøne museum

ÅRBOK FOR nordmøne museum ÅRBOK FOR nordmøne museum 2003 Utgitt av Nordmøre Museum KRISTIANSUND 2003 Innhold Marit Mehlum Side Forord: Et "hamskifte" for museene på Nordmøre 4 Per Helge Malvik Et nytt regionmuseum for hele Nordmøre

Detaljer