KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR INFORMASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON"

Transkript

1 KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR INFORMASJON

2 INNHOLD Intervju med rådmannen Songarglede Aukradagen 2014 Gourmetsalt frå Aukra Ordføreren har ordet : 3 Rådmannen har ordet : 4 Info frå Aukra Kulturskole : 4 Aukra full av energi! : 5 Ny rådmann i Aukra kommune : 6 Info frå Barnebo : 7 Markering av grunnlovsjubileet : 8 MOT turné 2014 : Mai tale : 9 Lag og organisasjonar : 10 Besøksvenn : 12 Aukra kommune har fått ny heimeside : 14 Aukradagen 2014 : 16 Ein rådmann takkar av : 18 Nytt og flott i Bergetippen! : 20 Aktuelt fra NAV Aukra : 21 Nytt frå Aukra Næringsforum : 22 Ny grafisk profil : 24 Juniorsiden : 25 Gassknutepunkt Nyhamna jubileum : 26 Planarbeid : 26 Kommunen informerer : 27 2

3 Kjære innbyggarar Som gode ambassadørar, er svært mange av dokker direkte og indirekte, delaktige i det som vert lagt til grunn for vårt omdømme i for eksempel bedrifter, lag, organisasjonar, innbyggarar, og kommunen. Det vert lagt merke til både internt og eksternt. Derfor er dokker alle viktige bidragsytarar som ambassadørar i små og store samanhengar. Vi har på nasjonalt og kommunalt nivå markert vårt 200 års jubileum for den norske grunnlova på forskjellige arenaer og vis. Kanskje har vi fått litt tid til og tenkje over kva som eigentlig ligg til grunn for vårt demokrati og styresett. Slik vi lev og har det i dag, slik har det ikkje alltid vore i vårt kjære fedreland. Og den lange og korte historia har vist oss: Vi er i dag glad over at det var og er personar og grupper som tek opp kampen om urett, menneskerettar, fridom og andre forhold, som vi i dag ser på som ein sjølvfølgje. Sterke krefter, og mange som vart valt til å forvalte demokratiet, var ikkje interessert i å forandre, eller rette opp openbare urettar. Heldigvis for mange av oss, ser dei aller fleste i etterkant at dette var nødvendige tiltak og forandringar i vårt lovverk. Og ikkje minst, det må etterlevast av oss som grupper og enkeltpersonar. Eg var sjølv so heldig å bli invitert, og å være tilstade i Oslo under den nasjonale markeringa for grunnlova. Saman med representantar frå alle politiske nivå, embetsverk og andre. Kong Harald inviterte oss i tillegg, til mottaking, der konge og kronprinsparet saman med prinsesse Astrid, tok oss i mot som vertskap på slottet, på ein høgtideleg og god måte. Dei fleste av oss har sikkert fått med seg den store kommunereforma som er varsla skal kome og er planlagt skal vedtakast i stortinget dei kommande to åra, der talet 100 kommunar i Noreg er eit uttalt og ønskeleg mål. Og interkommunale samarbeidsordningar, uansett kor gode dei er, ikkje skal kunne vidareførast. Etter mitt syn er ikkje dette nok gjennomarbeidd, og heller ikkje godt nytt for kommune Noreg og innbyggarane. Eg er ikkje prinsippelt i mot kommunesamanslåingar eller samarbeid, men då må og skal det komme til anvending etter lokale og regionale ønskjer frå dei aktuelle kommunane. Aukra kommune er som ein veit, i dialog med Midsund kommune om ei mogleg kommunesamanslåing, når samferdselsløysingar med bruer og anna er på plass, der det også vert lagt opp til ei eventuell folkerøysting. Eg lovar å arrangere folkemøter med dette som tema i tida som kjem, når meir eksakte vedtak vert bestemt og avklara sentralt, men stortingsproposisjonen om dette er allereie fremma av regjeringa. Kommunestyret får seg sjølvsakt også førelagt saker om mulig kommunesamanslåing i tida framover. Eg er overtyda at Aukra og Midsund kommune vil kunne greie seg godt. I staden for den store draumen for mange «Stor Romsdal» eller eit anna namn. For Aukra kommune er det i tillegg til den beboda kommunereforma, særs viktig å vere godt førebudd, ha gode relasjonar med andre ilandførings, kraft og kystkommunar. Der ein må ha gode og nødvendig dialog med sentrale myndigheiter og andre. Og delta på arenaer der bortfall, og eller endringar som gjeld eigedomsskatt inntekter er tema. Vi har etter uttallige møter og drøftingar det siste halvåret vunne fram med våre argument om fortsatt vidareføring av eigedomsinntektene i inneverande periode. Etter mitt syn vil dette være alfa og omega for å kunne vidareutvikle kommunen, anten det gjeld investeringar i bygg og anlegg, eller ha gode kommunale tenester på alle driftsnivå. Dette er to store og viktige saker for oss alle, som vi må og skal legge stor vekt på å kunne behalde slik vi vil ha det. Eg ønskjer dokker alle, og sjølvsakt våre store og små ambassadørar, ein god sommar. Vennleg helsing, Bernhard Riksfjord, ordførar 3

4 Ledige plassar på Aukra Kulturskole AUKRA KULTURSKOLE HAR LEDIG PLASS PÅ TILBODA: z KuDraMuDa z Voksen Trimgruppe (Pilates) z Teater (Bornegruppe 8-11 år) Etter 6 ½ år som rådmann i Aukra, er tida no inne til å takke for meg. Første januar 2008 tok eg til i stillinga som rådmann, og det har vore svært interessant å vere administrativ leiar for organisasjonen Aukra kommune desse åra. Aukra er spesiell, ikkje minst på grunn av gassfeltet Ormen Lange, og at Nyhamna vart vald som ilandføringsstad. Det er lett for ein kommune å bli sjølvopptatt i ein slik situasjon, at Aukra blir verdas midtpunkt, men det er grunn til å hevde at slik har det ikkje gått. Å vere vertskommune for eit industrieventyr som ilandføringsanlegget representerer er krevande, samstundes som det gir store mulegheiter med omsyn til tenesteutvikling og utbygging. På alle sektorar vil Aukra vere ein «up-todate» kommune om få år. Mange både i og utanfor kommunen vil nok oppfatte Aukra som ein slags onkel Skrue-organisasjon, som har trekt det store vinnarloddet. Når omdømet til kommunen stort sett er godt, til tross for velstanden, er det fordi kommunen har utvikla seg til å bli ein rausare organisasjon, der regionen også får nyte godt av ressursane. Det har vore ein suksessfaktor. Rådmannen Eg har trivdest veldig godt i Aukra, med leiarar, folkevalde, medarbeidarar og tillitsvalde. Det er difor med blanda følelsar eg takkar av som rådmann. Rett nok skal eg fortsette å arbeide med nokre utvalde prosjekt, men stafettpinnen og totalansvaret overlet eg til ein annan over 1. august. Eg rettar med dette ein stor takk til alle eg har møtt og samarbeidd med desse åra, og ønskjer alle saman ein god sommar! KuDraMuDa Introduksjonstilbod for 3 år til skulealder, innom alle områder innan kultur: Kunst, drama, musikk og dans. Lærer forskjellige tilbod i bolkar gjennom året. VOKSEN TRIMGRUPPE (PILATES) Pilatestrening for eldre, godt for kropp og sinn. Lærar Maria Ryther Hoem frå Operaen i Kristiansund. TEATER (BORNEGRUPPE) For 8 11 år Frå hausten 2014 vil teaterelevane i bornegruppa ha eigen undervisning som kulminerar i eigen forestilling. Meir info kjem seinare. Søknadsskjema finn du på Kulturskulen inn i nye lokalar Aukra Kulturskole startar opp året 2014/2015 i oppussa lokaler i Riksfjord skole. Frå hausten 2014 vert Aukra Kulturskole å finna i lokala ved Riksfjord skole. Der har dei fått oppussa den gamle administrasjonsfløya til sitt bruk, som ei løysing fram til kulturhuset på Gossen vert ferdig. Her har dei fått ein dansesal på 100m 2 av to klasserom, 3 undervisningsrom, fullt utrusta bandrom, teiknesal og administrasjonsfløy. Uværshallen vert nytta som mottak av elevar og opphaldssal med aktivitetar for dei som har god tid før sin undervisning. To av dei gamle klasseromma er satt av til sambruk med Gossen Bygdekvinnelag og Gossen Musikkorps, og alle dei andre aktørane på Aukratun som har nytta salen har blitt tilbudt vidare samarbeid i den nye dansesalen. Daniel Stølen Alme, som fungerar som rektor fram til hausten 2014, seier at desse lokala er det kulturskulen treng no når han har vorten så omfattande med mange fag som skal undervise samtidig. 12 lærarar er innom på ei veke, og treng meir enn eit kontor å undervise på. «På gamle Riksfjord skole har kulturskulen fått det dei treng med fleire rom og meir plass, og me er godt nøgde med standarden som teknisk avdeling har lagt opp til for oss.» Dagfinn Aasen rådmann 4

5 Tilsette i Aukra kommune er nøgd med innsats og eiga prestasjon. AUKRA FULL AV ENERGI! Har Aukra kommune dei sprekaste tilsette og politikarar? Oppslutninga kring Aukra kommune sin aktivitetskonkurranse har vore over all forventing. Ca. 85 % av alle tilsette deltek med skritt- og aktivitetsregistering. Også kommunestyret sine medlemmer deltek, og konkurrerer mot administrasjonen. Med den store oppslutninga om aktivitetskonkurransen vert det ikkje gjort skam på kommunen sitt slagord: Aukra full av energi. Aukra kommune går no inn i siste del av vårens vakraste eventyr. I løpet av 70 dagar (7.april - 15.juni) er tilsette og politikarar utfordra til ein meir aktiv kvardag. Å auke kvardagsaktiviteten er eit viktig tiltak i folkehelsearbeidet i kommunen. Hittil er det registrert skritt. Det vil seie at tilsette og politikarar har tilbakelagt over km, noko som betyr at ein allereie har gått fire gonger rundt jorda. Dette er imponerande! Ikkje berre sparar ein miljøet gjennom mindre bilbruk, men mest av alt har dette ein stor helseeffekt. I aktivitetskonkurransen er målet å holde eit daglig aktivitetsnivå på gjennomsnittlig skritt om dagen. Alle aktivitetar teller, anten du går, syklar, dansar, speler golf eller gjer hus- eller hagearbeid. Det er lagt til rette for aktivitetsregistrering på nettportalen dytt.no. Ein konkurrerer først og fremst med seg sjølv. I tillegg har mange danna lag på eigen arbeidsplass, og einingane i kommunen konkurrerer med kvarandre. Samtidig med aktivitetskonkurransen vart også ny logo og grafisk profil for Aukra kommune lansert. Alle tilsette som er med i aktivitetskonkurransen er utstyrt med t-skjorte, buff og drikkeflaske med den nye kommuneprofilen. Therese S. Viken Folkehelsekoordinator Barbro Mork Emblem Tlf Nils Arve Solem Tlf Ida Laurie Tlf Mary Ann Grøttumsbraaten Tlf Vi kan bustadlån. Spør oss! Dei beste vilkåra får du gjennom Møre Ung og Møre Verdi. 5

6 Ny rådmann i Aukra kommune 12. juni blei det i eit vedtak i kommune styret bestemt at ny rådmann i Aukra kommune blir Ingrid Husøy Rimstad. Ingrid kjem frå stillinga som kommunalsjef for drift og forvaltning i Aukra kommune og er godt kjent med organisasjonen frå før. Ho vil overta stillinga etter noverande rådmann Dagfinn Aasen, som fratrer 1. august Kommuneavisa vil i neste utgåve presentere den nye rådmannen i eit lengre intervju. Ein nøgd ordførar Bernhard Riksfjord gratulerar Ingrid Husøy Rimstad som nytilsett rådmann i Aukra kommune. 6

7 LEIKEPLASSANE PÅ BARNEBO Sommarmånadene er høgsesong for bruk av leikeplassane våre på ettermiddag og kveldstid. Vi vil gjerne at leikeplassane vert brukt og at barn, unge og familiar legg turen sin innom. Her er det høve til varierte aktivitetar for store og små, og bord og benkar til å spise nista si ved. VIL DU LÅNE EIN LAVVO? Vi har fått bygd flotte lavvoar på leikeplassane ved Aukra hallen, på Aukratun og på Falkhytten. Desse kan lånast ut til privatpersonar for sosiale samankomstar som mellom anna bursdagselskap. Ta kontakt med barnehagen for avtale. Oppfordrar alle brukarar til å rydde etter seg og bruke søppeldunkane vi har. Tilsette ved Barnebo MELDING TIL INNBYGGERE OG BEDRIFTER I AUKRA Vi bygger ut Bredbånd og TV på fiber i Aukra Som de fl este sikkert har merket seg er vi nå godt i gang med å bygge ut og levere Bredbånd og TV via fi ber i mange områder på Gossen. Hvilke områder som er under utbygging eller som planlegges utbygd vil fortløpende bli oppdatert på vår hjemmeside (www.sundb.no). Der vil du også fi nne våre vilkår og et bestillingsskjema. FIBERTILBUD For privatkunder vil abonnementsprisen for internett for tiden være 599,- per måned, og skulle du i tillegg ønske å ha inkludert Canal Digitals grunnpakke for TV vil dette koste tilsammen kr 799,- pr. måned. Fiber er en superrask, sikker og stabil løsning som med en opp- og nedlastingshastighet på 50/50 mbit/s vil gi rikelig kapasitet for hele familien. TV-PAKKER Grunnpakke TV inneholder 28 faste og 15 valgfrie kanaler med HD-dekoder eller CAM-modul, samt eventuelt 6 analoge kanaler uten. Kanaloversikt og mer informasjon om TV-tilbudet fi nner du på vår hjemmeside. ETABLERING En normal etableringskostnad for å levere fi ber og fi bertjenester til din bolig vil kunne variere fra kr 0,- til kr 7.000,-. Denne vil være beregnet med grunnlag i hvor du bor og hvilket område som bygges ut. I noen områder på Gossen er det allerede lagt ned fi berrør frem til din bolig, mens det i andre områder vil måtte bygges ut i et samarbeid mellom Aukra kommune og Sund Bredbånd. Utbygging av et område er normalt slik at minst halvparten av husstandene må ha bestilt et fi berabonnement før det igangsettes. Områder som ikke er lagt ut for salg vurderes fortløpende basert på hvor mange som melder interesse. Både bestillinger i salgsområder og melding om din interesse i andre områder kan gjøres fra vår hjemme side. I områder som åpnes for salg vil også husstanden få et eget skriv i postkassa fra oss. Til slutt vil vi minne om vårt meget gode alternativ på trådløst bredbånd, som dekker det aller meste av Aukra. Hele nettet vårt er nå oppgradert, og kan levere våre trådløse bredbåndsprodukt med opp til 15/5 Mbit/s (hhv. ned- og opplastingshastighet). Vi leverer også internett via fi ber til svært mange av bedriftene i Aukra, og vi gir gjerne et tilbud også til din bedrift. Din lokale leverandør Internett 599,- pr. mnd. Internett + TV 799,- pr. mnd. For mer informasjon kontakt vårt kundesenter: telefon: , eller e-post: EKH.no Foto: Flickr/Pshutterbug 7

8 MARKERING AV GRUNNLOVSJUBILEET Elevane på 1.-4.trinn ved Gossen barne og u-skole markerte grunnlovsjubileet frå 5.-9.mai klasse lærte om grunnlova sitt 200 årsjubileum gjennom ei heil veke. Det starta med at alle 144 elevane hadde fellestime i Egget på måndag morgon med korpsmusikk, opplesing og song. Så gjekk det slag i slag gjennom heile veka. Klassane hadde historietimar og brukte tid på å bli lære om kvifor vi feira grunnlova. Dei hadde også eit stort formingsprosjekt felles for alle fire trinna. På fredag var alle samla på nytt der dei viste fram for kvarandre kva dei hadde jobba med denne veka. 1. klasse fortalte historia gjennom flotte teikningar som dei viste på storskjerm medan nasjonalsongar lydde over høgtalaren. Stemningsfult. 2. klasse hadde skreve og øvd på ein grunnlovs-rapp. Det vart ei flott framføring der etter kvart heile salen vart med. Henrik i 2. fortalte oss at tipp, tipp, tipp, tipp, tippoldefaren hans var ein av Eidsvollsmennene. 3. klasse framførte eit sjølvskreve talekor om grunnlova, Falsen og Wergeland med stor presisjon, og så viste dei teikningar til. 4. klasse hadde skreve teater som dei viste oss. Vi fekk vere med Eidsvollsmennene som skreiv grunnlova, vi fekk treffe han som skulle bli konge i Norge og mykje meir. Kreative elevar. Vi avslutta det heile med ein Quiz, den viste at kunnskapen om jubileet hadde auka mykje denne veka. MOT TURNÉ 2014 Fredag 6. juni fekk Aukra skolane besøk av årets MOT turné. Med seg i bussen denne gongen hadde organisasjonen, mellom anna Chand. Chand blei kjend for det norske publikummet gjennom deltakinga og sigeren i første sesong av det TV 2 sendte programmet X Faktor i Turneen inneheld både ein faglig del med møter med kommunen og skolane si leiing og foredrag for lærarar og andre som arbeider på ungdommane sin arena. Turnédagens høgdepunkt er konserten, der profesjonelle MOT-musikarar lager eit forrykande show samen med dei lokale elevane og ungdommane. Aukra stilte med dyktige musikarar og publikum blei servert mykje av det beste kommunen har å vise når det gjeld artistar. Saman med MOT sine eigne aktørar blei dette ein flott konsert. 8

9 17. MAI TALE Kjære kvinnfolk, mannfolk å onga, gratulere mæ dagen! «Ja, vi elsker dette landet», står det i nasjonalsangen. Og det gjær me, veldig tydelig, kvar 17. Mai. Me pynta oss, og me gir høylydt uttrykk for vår kjærlighet til landet, og til kvarandre. Det e fint. Det e vakkert, og det e rett å slett hærlig. Det e jo gjerne slik at når du e år, så e kanskje ikkje akkurat 17.mai det me ser aller mest fram til. Kan hende det e nokre av oss ungdomma som ikkje he løst til å gå i 17.mai-tog i de heiletatt. Du må tidleg opp om morgon og halde pusten i ti minutt for å få bunad og skjorte på plass. Å det gjer vell at det blir litt styr å suttring hæme i huse før folke fer komme se ut. Men som en gutt i 10.klasse sa: «Når me først kjem oss ut i finstasen og med blankpussa sko og ser på folkelive i Aukra kommune, e de ganske greitt likevel». For 17. mai e viktig for å ta vare på fellesskapet, både lokalt og nasjonalt. Au på Gossen meina me det e viktig å minne om detta. Å vekse opp her betyr å leve i trygge og gode omgjeivelser. Denne dagen e au ein festdag for heile nasjonen. Over heile landet går folk i alle aldrar og markerar med flagg og hurrarop at me er sjølvstendige, demokratiske, fredelege, he stor grad av fridom og gode tradisjonar som me ønska å ta vare på. Og i år er det ekstra stas i 17.mai-toget, for i år e det jubileumsår, nemelig 200 år sidan grunnlova vart skreve. Og så ska me tenkje over og vere stolte av at menst andre land feirar nasjonaldag med militærparada, e me dei einaste i verdn som feirar med barnetog og skulefaner. Me lev i et fantastisk land, kanskje den beste plassen på vår lille klode. Ikke nåkk mæ det, me lev på den beste plassn i de beste lande på vår lille klode. Me e blitt trukket ut til å være I den privilegerte klassen, både sosialt, politisk og økonomisk. Men.. Setter me nok pris på det? Eller tek me de som en selvfølge? At sånn bør de være. Det er rettferdig. «Fordi vi fortjener det!» Me e så heldige å leve i et demokrati. De e blant annet det vi feirer i dag. Ska en fest som i dag gi oss innhold, må me vite at me deltek i utformingen av den kvardagen me leve i. Me må bygge videre på det mennesker foran oss he kjempa for, forma og drømt om. De he gitt oss et byggverk som er sterkt, innholdsrikt og gjennomtenkt. Nokken he ofra mykje for å gi oss denna arva. Vår oppgave e å arbeide videre med de som er gitt oss i gave, gjære byggverket enda sterkere, innholdet enda mer fargerikt. Og me må delta i de arbeidet, alle sammen. Og de viktigste me kan gjære er å se kvarandre, Respektere kvarandre, Ta vare på kvarandre. Gjør me det, blir feiringen som i dag fortjente, vesentlige og gode. Me vet me e med å forme en kvardag. Me e med på å videreutvikle et forhold. Me kan sæ med innhold: «Ja, vi elsker dette landet.» I dag ska vi feire i rødt, kvitt og blått. Rød betyr energi, kraft og livsvilje. Blått sannhet og kommunikasjon. Kvitt renhet og fred. Og da kan vi sette sammen vårt eget motto for 17. mai. Med kraft skal vi kommunisere fred og toleranse. I sæ d igjen, Gratulere mæ dagen. Men ikke bare dagen, men alle andre daga I åre, I livet eller skjennerelt alle daga. Husk på det, feir alle andre daga som du vil feire den i dag. For grunnlova som me feira I dag, he me på same måte alle andre daga. No onga og gamle, no e I ferdi. Gratulere me dagen alle sammen. Andrine Sporsem Otterlei 9

10 LAG OG ORGANISASJONAR FJELLJOM KORET FOR DEG? «Sång och musik gör något med människor. Fjelljom är ett gäng sångglada, trevliga, duktiga och uppegående människor som har mycket att bjuda på på många områden». Dette utsagnet kjem frå vår kjære dirigent Martin Bredin som med sin uoppslitelige entusiasme og energi gjev sangglede og godt humør i Sangkoret Fjelljom kvar måndag kveld. Vi som er med i koret gler oss over å kunne møte kvarandre kvar veke og jobbe mot sams mål. Song og musikk gjev mykje glede i seg sjølv, i tillegg får vi oppleve det gode samhaldet og alle dei fine felles opplevingane som vi kan få i eit songkor. KVEN ER VI? Sangkoret Fjelljom er eit blandakor med base i Julsundet i Aukra kommune. Vi er ca 25 aktive medlemmer til einkvar tid i fleire aldersklasser. Dei fleste av medlemmene kjem frå Julsundet, men vi har og songarar som er busett i Molde og i Fræna. Koret opptrer ved ulike arrangement både i Julsundet og rundt i nærområdet, som td. lokale basarar, ved konsertar både i kyrkjer og andre lokale, ved ulike korsamlingar (korsongarar er sosiale menneske) og så reiser vi på tur av og til. Koret er medlem i Norges Korforbund Romsdal. Det årlege høgdepunktet for mange korsongarar er nok songarstemnet, som går på rundgang mellom medlemskora i Korforbundet. LITT OM FJELLJOM SI HISTORIE I åra frå kom folk frå bygdene Mordal, Fanghol og Jendem meir eller mindre uformelt saman for å synge. Johan Gjendem fekk i 1950 songaktiviteten inn i meir faste former, og koret vart stifta den 14. oktober same år. I åra frå 1962 til 1975 låg koret nede, men fekk då ein ny start med ny dirigent. Sidan har koret vore i full aktivitet. Mange songglade kvinner og menn har sunge og hyggja seg i alle desse åra i Fjelljom. Det har vore skiftande dirigentar og skiftande repertoar, men det som mest av alt kjenneteiknar koret i dag er eit mangfald av sjangrar og uttrykksmåtar. Energi i innstuderinga av nye stykkar frå dirigent Martin Bredin. 10

11 Ein lystig gjeng i Fjelljom ønskjer alle velkommen. KVA GJER VI? Vi syng både tradisjonelle salmar og folkesongar, julesongar til advent- og julekonsertar, nasjonale songar som dei vi framførte ved Grunnlovsjubileet i Vågøykyrkja i februar i år og ikkje minst pop og rock, som ved den store satsinga i fjor med ein oppsetjing med 70-talls tema i Samfunnshuset i Julsundet «Fjelljom helt i søtti». No pussar vi på dei siste detaljane til songarstemnet som går av stabelen helga mai i Kristiansund. Vi skal framføre utdrag frå den nicaraguanske bondemessa «Misa Campesina Nicaragüense» som vi sette opp første gong i Dei fine frigjøringstekstane og dei feiande mellomamerikanske rytmane akkompagnert av innleia møremusikarar på trommer, bass og piano gjev oss ekstra mykje glede og energi. I august skal koret ta del i den nyoppretta Klangfestivalen i Vågøy kyrkje der det blir akustisk musikk tre dagar til ende. Utover hausten håper vi å arrangere korkafe med Quiz, og vi har planer om ein konsert på Gossen. I tillegg til eigne arrangement og samarbeidsprosjekt med andre kor og musikarar reiser koret med jamne mellomrom på utanlandsturar. Den siste turen, i 2011 gjekk til Irland. Der hadde vi konsertar saman med lokale kor og blei særs godt mottekne. Vi har no så smått tatt til å planlegge tur. Vi håper å få det til i VI ØNSKER NYE MEDLEMMER «Jag önskar att både de som är med och sjunger och de som hör på ska ha glädje och utbyte på många plan, både som ren musikupplevelse, som energikick, som självutmaning och inte minst som en positiv social begivenhet», seier Bredin. Eg vil seie at han gjev oss eit godt energikick kvar måndag ved sin entusiastiske og leikne framferd. Notar skal innstuderast. Det kjem jamt nye menneske flyttande til Julsundet og områda rundt. Kanskje nokon av dykk har lyst til å synge i koret vårt. Vi har vurdert å by skyss frå/ til ferga for songarar som kjem frå Gossen ( i påvente av brua). Bur du i Molde, er det heller ikkje noko problem. Fleire av medlemmene kjem frå byen og vil kunne by på skyss eller samkjøring. Vi som allereie har funne fram til koret, trivs særs godt med songen og musikken og med kvarandre. Du er hjarteleg velkomen! Ta kontakt med oss, gjerne direkte med korets leiar, Gerd Huse på tlf for ein prat. Av Tone Skjerven, kormedlem og sekretær 11

12 BESØKSVENN Har du tid og lyst til å vere besøksvenn for nokon som treng deg? Eller kanskje du rett og slett har lyst på besøk? Frivilligsentralen ønskjer kontakt med deg. Vi tok ein prat med to som bruker dette tilbodet, Inger Roel Vist som går på besøk og Sigrun Hoksnes som tek imot besøk. KORLEIS ER DET Å HA EIN BESØKSVENN SIGRUN? Eg syns det er veldig kjekt å sitte og vente på at nokon skal komme på besøk. Det er triveleg å komme seg ut ein tur ilag med nokon. Då kan eg ordne med praktiske ting eller det hender at vi tek oss ein tur på Konditoriet, og det syns eg alltid er svært hyggelig. KORLEIS FEKK DU VITE OM DETTE TILBODET? Det var ho Marit i heimetenesta som informerte om tilbodet og anbefalte det for meg, og så tok eg kontakt med frivilligsentralen og dei ordna med ein besøksvenn til meg. KVIFOR SKAFFA DU DEG EIN BESØKSVENN? Eg syns det er tryggare å gå ut ilag med nokon, eg trives ikkje så godt med å gå ut aleine. KVA VIL DU SEIE TIL ANDRE SOM TENKER PÅ Å SKAFFE SEG EIN BESØKSVENN? Det vil eg varmt anbefale til mange fleire, for meg har det berre vore flott og positivt! KVA GJORDE AT DU FATTA INTERESSE FOR DETTE INGER? Eg fekk informasjon om opplegget med besøksvenn gjennom frivilligsentralen, så eg tok kontakt med Jens Petter, fekk litt informasjon og så ordna det seg slik at eg fekk ein besøksvenn. No er eg pensjonist og syns det er kjekt å kunne bidra litt for andre. Eg var og besøksvenn på Inderøya og hadde postive erfaringer frå derifrå. KORLEIS GJER DET DETTE REINT PRAKTISK? Vi har som utgangspunkt å treffe kvarandre kvar onsdag frå til 14.00, men dette avtaler vi i frå veke til veke. Kjem det noko i vegen for ein av oss, avtaler vi ein anna dag samme veka. På den måten er det veldig greit. KORLEIS BLI BESØKSVENN ELLER FÅ BESØK? Hvis du vil bli besøksvenn, ønskjer ein besøksvenn, eller vil lære meir om tenesta, tek du kontakt med Jens Petter på frivilligsentralen. Du vil då få meir informasjon om korleis dette fungerer gjennom ein heilt uforpliktande samtale. Vi ønskjer at både folk som vil vere besøksvenn og folk som ønskjer å få besøk tek kontakt. Dette passer for folk i alle aldrer! KVA GÅR ARBEIDET UT PÅ? Som besøksvenn får du kontakt med mennesker som av ulike grunner ønskjer nokon å snakke med. Forslag til aktiviteter som besøksvenn er til dømes å slå av ein prat, gå tur, dra på kafé, eller utstillinger, ta ein biltur, eller gjere innkjøp. «Det vert ei gjensidig glede både for deg som får besøk og for den som går på besøk!» ORGANISERINGA AV BESØKSTENESTA I utgangspunktet eit par timer ein gong i veka, men dette kan den som tek i mot besøk og besøksvennen avtale seg i mellom. Frivilligsentralen står alltid til teneste om det er spørsmål knytta til opplegget. Sagt om opplegget kring besøksvenn: «Det vert ei gjensidig glede både for deg som får besøk og for den som går på besøk!» Vil du ha meir informasjon om besøksvenntenesta tek du kontakt med Jens Petter Kjøll på frivilligsentralen i sentrum. Du kan komme innom eller ringe på tlf.: Aukra frivilligsentral har og ei facebookside kor ein kan følgje dei ulike aktivitetane. 12

13 GRATULERER! VI GRATULERER ALLE I AUKRA KOMMUNE MED NY GRAFISK PROFIL OG NY FLOTT NETTSIDE. Takk for at vi igjen ble valgt som samarbeidspartner på design og produksjon av Aukra kommuneavis! Kristiansund // Dale Industripark, Dalegata 137, 6518 Kristiansund // Molde // Eikremsvingen 2, Årø, 6422 Molde // EKH.no 13

14 AUKRA KOMMUNE HA Aukra kommune har fått ei ny heimeside og vi er både fornøgd og stolt over resultatet. Vi ønskjer å presentere nokre av dei nye funksjonane her i kommuneavisa. Vi ønskjer at heimesida skal vere enkelt tilgjengelig for alle, og det skal leggjast til rette for målretta informasjon og dialog med alle brukargrupper og individuelle brukarar. Vi har derfor satsa på ulike sjølvbeteningsløysingar og ein god søkjemotor. Heimesida vil stadig vere i utvikling. Ikkje alt er på plass per dags dato, men heimesida vil bli fylt opp med ny og oppdatert informasjon heile tida. Ta deg ein tur «innom» og besøk heimesida vår på MELD INN FEIL Verkar ikkje gatelyset? Er det hol i vegen? Dette er Aukra kommune sin nye meldings teneste. Her kan du som innbyggjar opprette saker som blir behandla av Aukra kommune. Du kan følgje med på kva saker som du eller andre har meldt inn (nye saker blir markert med raudt lys), om kommunen har teke saka til behandling (gult lys) og når feilen er utbetra (grønt lys). POLITIKK OG DEMOKRATI Her finn du politikarane sin møteplan og sakliste. Frå hausten kan du også følgje kommunestyret sine møter direkte via heimesida og kommunetv. UTLÅNSPORTAL Ønskjer du å låne sykkel, ski, skøytar, fiske stong, tursekk, telt eller anna friluftsutstyr? Nå kan du reservere utstyr direkte via heimesida. NYHEITER, DET SKJER OG AUKRA I MEDIA Nyheiter frå Aukra kommune og nyheiter frå andre media finn du her. Under «Det skjer» finn du aktivitets kalenderen. 14

15 R FÅTT NY HEIMESIDE FACEBOOK Følg Aukra kommune på Facebook! FINN EN TILSETT Søk etter tilsette i kommunen her. Du kan søke på etternamn, fornamn, tittel eller namn på avdeling. NETTPRAT MED KOMMUNEN Bruk nettprat når du treng eit raskt svar. I staden for å ringje, kan du «snakke» (chatte) med kommunen på nett. Då er du i dialog med ein av våre servicemedarbeidarar. KVA KAN VI HJELPE DEG MED? Her finn du tenesteområda til kommunen. OPPLEV AUKRA Opplev Aukra er Aukra kommune sin turistinformasjon. 15

16 Storslått kakefest hos Vard. Strålande sol, rekordmange besøkande, deilig frukost, 52 fantastiske utstillarane, flotte musikkarane på scena heile dagen og ein steintøff konsert med Strie Tie, Fun Fighters og Åge og Sambandet på kvelden det var sjuande Aukradagen. Rundt Soltun og kommunehuset vart det masse fine bodar å finne, kvar folk kunne gjere seg kjent med det lokale samfunnet. Flinke ungdommar frå 9. klasse ved Gossen barne- og ungdomsskole hjalp til heile dagen. Nytt av året vart sjøsportsdagen på søndag. Sjøaktivitetar som den uhøgtidelege ro-konkurransen, palleløp eller Elias-båten fekk ein eigen dag, i år i Ragnalund (Aukra småbåthamn). Sjølv om veret vart ikkje fult så bra som dagen før, vart stemninga på toppen. Prosjektgruppa for Aukradagen vil takke alle som vart med eller hjalp til før og under Aukradagen 2014 de er fantastisk! Me sjåast igjen i 2015! Frukost i solskinn. Gossen Barnegospel. Folk koser seg med underhaldning i sola. Barnebo barnehage bydde på masse aktivitetar for barn og vart kåra til årets stand. Kommunevåpenet laget frå born som var innom standen. Litauisk folkeband «Prusai-ilgi usai» lagar stemning. Det vart stort oppmøte då dansarar frå Aukra kulturskole tok inn scena. Hanne Skarshaug, assisterande styrar i Barnebo barnehage, tek i mot prisen for Årets stand. Musikk frå Litauen hentar fram danseevne. Det vart god stemning blant publikum gjennom heile dagen. 16

17 Gossen musikkorps stillar med to «stæsjede» lag til ro-konkurransen. Åge Aleksandersen og Sambandet lagde fest på plassen utanfor Soltun laurdag kveld. Rundt 1500 personar fikk ein flott konsert med ein svært opplagt Åge. Ikkje alle kom tørrføttes i mål. Spent publikum under årets ro- konkurranse. Øystein eller Torstein Orten suveren under palleløp. Finale mellom Orten firskeriselskap og Sporsem vel. Tvillingane Øystein og Torstein Orten (t.v.) gjekk av med sigeren. Malin Solberg unnar seg noko godt. Sanda grendalag stod ansvarleg for kiosksal med gode kakar, pølse og brus. Gossen musikkorps hadde med seg motivator Lars-Andrè Gudmundset som skulle få opp farten med stykket «Store, sterke karar». Ulempe: To damer som måtte ro for to damer, ein stor sterk kar og ein tuba. Kulturskolebandet «Never Ever» frå Gossen. Eliasbåten er alltid ein stor suksess. Gunnar Sæther og Ivan Larsen vinnar Ungdommens kulturpris Eldsjel Heidi Løklingholm vart kåra til Årets Aukraværing. 17 Konferansier i år vart komiker og tannlege(!) Johan Øiestad frå Sunndalsøra.

18 EIN RÅDMANN TAKKAR AV Dagfinn Aasen går no av som rådmann i Aukra kommune. Kommuneavisa har snakka med han om tida hans som rådmann. KVA HAR VORE UTFORDRINGANE? Som rådmann sit ein midt oppe i ulike utfordringar kvar einaste dag. Store og små ting skal finne sine løysingar. Å vere øvste leiar i ein kommune skil seg ut frå å vere direktør i ei bedrift ved at alt i kommunen er offentleg, presse og innbyggarar har innsyn i alt som skjer, det er svært mange mål ein skal arbeide mot, ofte kan dei vere motstridande, det er mange ulike aktørar ofte skal høyrast, og det er folkevalde organ som ofte skal ta beslutningane. Rådmannen kan ofte bli ein hoggestabbe, og lett bli utsett for kritikk frå det eine eller andre haldet. Alt dette set store krav til saklegheit og tydelegheit i saksprosessane, og at ein ikkje let kritikk gå for mykje inn på seg. Utfordringane som leiar skiftar også over tid. Som nytilsett er utfordringane andre enn når ein har vorte varm i trøya. Etter kvart som ein blir godt kjend i kommunen som organisasjon og får etablert samarbeid og god «kultur» i leiargrupper, samarbeid med arbeidstakarorganisasjonane, osb., så går ting lettare. Målet er at kommunen skal bli opplevd som ein god medspelar og hjelpar for folk i kvardagen, gjennom utvikling av gode tenester, god planlegging av drifts- og utbyggingstiltak. Ein skal ikkje gløyme at kommunen er ei stor verksemd, med oppunder 400 fast tilsette på heil- eller deltid, med mange 10-tals forskjellige tenestetypar. Det er ei stor utfordring i å få alt dette til å fungere. KVA SLAGS OPPLEVINGAR MINNEST DU GODT? Å vere rådmann inneber at ein må leie gjennom andre, som det heiter; leiarane på ulike nivå må fungere godt for at kommunen skal bli ein god organisasjon. Å vere med å utvikle leiarskapet, å oppleve god og løpande kontakt med andre leiarar, er generelt sett ei svært god oppleving i Aukra. Samarbeidsklimaet mellom folkevalde, administrasjonen og tillitsvalde er Rådmann og ordførar held saman ved første skoledag på nye Gossen Barne og ungdomsskole. 18

19 veldig godt, og det inneber at det er få konflikter, og dei som eventuelt dukkar opp, blir løyste på konstruktive måtar. Av konkrete ting er det lett å peike på spesielle utbyggingstiltak, som den nye Gossen barne- og ungdomsskole, at Falkhytten som kommunens sentrum er under kraftig og god utvikling også med andre bygg og anlegg, at framtidige kommunale bygg og anlegg blir lokalisert der slik at innbyggarane skal få best mulege tenester på eit konsentrert område. Om få år vil sentrumsområdet vere eit aktivt sentrum for alle aldrar, der det eine tiltake vil styrke det andre. Trivsel og bolyst vil auke. Ei spesiell sak som og har brendt seg fast, er Juviksaka. Den var svært utfordrande for kommunen. KVA TANKAR HAR DU OM UTVIKLINGA I AUKRA FRÅ DU STARTA TIL DU NO GÅR AV? Eg tok til som rådmann i Aukra i januar 2008, om lag samstundes med at produksjonen på Nyhamna tok til. Utviklinga på Nyhamna er kjernen for kommunens velstand. Det har vore svært interessant å følgje denne utviklinga, og vere ein del av nettverket av mange nye aktørar i Aukrasamfunnet. For mange er det kanskje vanskeleg å fatte omfanget av utbyggingane på Nyhamna, der nord-europas største industriutbygging pågikk over fleire år fram til hausten No er «runde 2» i gang, som gjer Nyhamna til gassknutepunkt for gass frå norskehavet. Dette er Norges største industriutbygging for tida. Alt dette har skjedd og skjer utan vesentlege uheldige biverknader. Eigedomsskatteinntektene som dette har ført med seg har gitt kommunen eit handlingsrom som er få andre kommunar forundt. Aktiviteten i kommunen har difor auka formidabelt i den perioden eg har vore så heldig å få vere her. På alle tenesteområder er både bygg og anlegg, og tenestene, vesentleg fornya og utbygd på rekordtid. KORLEIS SER DU FOR DEG FRAMTIDA FOR AUKRA? Slik ein no kan sjå det er framtida lys. I åra fram mot 2020 vil utbygging av Aukrasamfunnet halde fram, og nytt omsorgssenter, basseng, kulturhus og andre tiltak vil vere ein realitet. Fastlandssambandet vil og vere påbegynt om få år. Det blir eit stort løft også for kommunen, men nødvendig for god, framtidig utvikling.samtidig er det slik at alt dette er avhengig av stabile økonomiske forhold. Ei mørk sky på framtidshimmelen er usikkerheita som knyter seg til eigedomsskatten. Blir det uheldige lovendringar på dette området, kan kommunen kome i ein svært vanskeleg situasjon. Ein engasjert rådmann i arbeidet med kommunen sin styrka innsats mot mobbing. Kommunereformen er i full gang, og heller ikkje Aukra kan rekne med å bli upåverka av denne. I kor stor grad reformen vil påverke Aukra er pr i dag uklart. Det synes som det er stor lokalpolitisk vilje til ei samanslåing av Aukra og Midsund, medan utsiktene til ein større kommune enn dette er langt meir usikker. Uansett trur eg Aukrasamfunnet vil vere eit godt samfunn også i framtida. Yngre folk er ikkje like opptekne av kommunegrensene som ein har vore tidlegare. Det er mykje større pendling mellom kommunane no enn tidlegare, og folk bor i ein kommune og jobbar i ein annan. På sikt trur eg det berømmelege «kommunekartet» vil sjå heilt ansleis ut i framtida enn det gjer no. KVA VIL DU SAKNE? Som rådmann blir ein involvert i det meste. Det er sjeldan ein har rolege stunder. Når ein står midt oppe i det, kan det vere fristande å ønskje seg litt mindre «jag». Når eg no skal slutte, vil eg sikkert kome til å savne denne aktiviteten, dette mylderet av oppgåver, samspelet med mange andre aktørar, etc. Det eg ikkje kjem til å savne, er det å sitte med totalansvaret døgnet og året rundt. Men når alt kjem til alt, er det nok samarbeidet med gode leiarar og medarbeidarar, med folkevalde og tillitsvalde, med bedrifter og dei andre romsdalskommunane som eg kjem til å sakne mest. Og det er alltid slik at ein har noko ugjort, så eg skulle gjerne hatt litt meir tid til å. Kva skal du bruke tida di på etter at du sluttar som rådmann i Aukra? For det første ønsker eg å få noko betre tid til ting eg har lagt til sides i mange år, f.eks ein del hobbyar og aktivitetar som nå kan bli realisert. Men eg skal ikkje sette meg i ein gyngestol og betrakte livet. Noko skal eg også fortsette å arbeide med for Aukra kommune, ved å ha ansvar for enkelte prosjekt. Det er ein fin måte å halde kontakten vedlike på, og tida i Aukra kommune har vore svært givande også for meg personleg. Eg har dessutan i mange år (før eg vart rådmann i Midsund og seinare Aukra) arbeidd gjennom mitt eige foretak «Aasen Rådgivning», og dette kan eg no etter kvart blåse litt nytt liv i. Eg likar å jobbe og å vere i aktivitet, men litt mindre hektisk ønskjer eg at framtida skal bli. Rådmannen tilstade under markeringa for 10 års jubileet for vedtaket om Ormen Lange. Her på Årø flyplass og den nye Gassloungen. Eg ønskjer alle i Aukra kommune innbyggarar som tilsette lykke til vidare, og takk for meg! 19

20 NYTT OG FLOTT I BERGETIPPEN! «eit moderne praktbygg med et toppmoderne varmeog ventilasjonsanlegg og flott arkitektur.» SEKS ÅR MED TILPASSA DRIFT Utbygging av Bergetippen barnehage har vore tema heilt sidan våren 2008, då ein innsåg at to barnehageavdelingar ikkje var nok i Julsundet. Etter ein del vurderingar vart det bestemt at ein skulle bygge på eksisterande barnehage med to, eller eventuelt tre avdelingar. Barnehagen har etter dette vore gjennom ulike fasar med ein kortare periode med drift i skolen, og deretter med brakkeløysing/paviljong for to avdelingar på parkeringsplassen ved barnehagen. Etter at utbygginga starta i januar 2013, har to avdelingar hatt drift på Hollingbygg. SNART I MÅL I mars månad overtok vi bygg med tre nye avdelingar. Det var veldig kjekt for både barn og personale å ta i bruk nye lokale. I perioden etterpå har gamledelen av barnehagen vore under renovering og delvis ombygging. No er dette arbeidet straks ferdig, og avdelingane på Hollingbygg er klare for å flytte tilbake og ta i bruk nye, flotte lokale. Frå nytt barnehageår i august vert femte avdelinga opna, så vi er glade for at det vart vedtak om å bygge tre nye avdelingar. Vi ser at det er behov for plassar. Gjennom mange justeringar og stor fleksibilitet i seks år, kan Bergetippen i løpet av juni månad avslutte eit krevjande kapittel i si historie og få samle all drift i eitt bygg. NYBYGGET EIT MODERNE PRAKTBYGG Dei tre nye avdelingane er bygde saman med eksisterande barnehage på same plan, og det heile er fint tilpassa også på nytt og gamalt uteområde. Nybygget er i anna stil, men harmonerer likevel godt med det eldste. I underetasjen er det personalavdeling, der det er kontor og arbeidsplassar til alle pedagogiske leiarar. Dette er noko vi har mangla før. Vi har også fått nytt personalrom med kjøkken, og her er det stort nok til at heile personalet frå fem avdelingar kan samlast til møte og sosiale aktivitetar. Det er blitt lyse, gode rom med fin design, der vi trivst veldig godt. Vi har fått eit funksjonelt og fint bygg, der personalet har fått kome med innspel og ønske undervegs i prosessen. Ut frå dei avgrensingane som ligg i å bygge saman gamalt og nytt, meiner vi at vi har fått optimalt ut av dei løysingane vi har i nybygget. Vatne arkitekter og Christie & Opsahl har gjort eit svært godt arbeid med nye Bergetippen. I energiattesten for bygget står barnehagen omtalt slik: «eit moderne praktbygg med et toppmoderne varme- og ventilasjonsanlegg og flott arkitektur.» Det er ein attest vi alle er stolte av! NYTT BYGG GODT INNHALD Personalet spøker av og til med kva vi skal gjere no som vi ikkje lenger skal bygge og flytte, men vi er einige om at vi gler oss veldig til å fylle nye, gode lokale med aktivitetar som gir rom for leik, læring og trivsel. Det positive fokuset til personalet har betydd mykje i ein travel byggefase, og no kan vi verkeleg glede oss over det gode resultatet. Vi har ei flott ramme for mykje godt pedagogisk arbeid i nye Bergetippen barnehage. Berit Drejer Styrar Bergetippen barnehage 20

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Runde kystleirskule Stupbratte klipper med yrande liv. Grøne bakkar mot djupblått hav. Eit samfunn omkransa av skumsprøyt. Idyllisk busetnad, men også ei dramatisk

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Velkommen til nytt barnehageår!

Velkommen til nytt barnehageår! Velkommen til nytt barnehageår! Då er nytt barnehageår godt i gang, og me vil ønskje alle velkommen tilbake etter sommaren. Eit ekstra velkommen også til dei nye barna og foreldra som nok no er over den

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 215 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 215 i, og Framtidsfylket AS Postboks 6 684 Førde Tlf. 91321392 post@framtidsfylket.no

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Vågå. - Eit verdival. www.vaga.kommune.no. Årets barne- og ungdomskommune 2006. Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune

Vågå. - Eit verdival. www.vaga.kommune.no. Årets barne- og ungdomskommune 2006. Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune KOMMUNE 3. SEPTEMBER 2013 1 Vågå Årets barne- og ungdomskommune 2006 - Eit verdival www.vaga.kommune.no Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune Fakta om Vågå Årets barne- og ungdomskommune 2006 Oppland

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE Veteranfiskebåten M/S Nybakk frå Raudeberg i Vågsøy kommune blir sendebod for Gulatinget Tusenårsstaden for Sogn

Detaljer

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår.

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår. Fag/lærar: Innsats for andre, Anne Berit Nytun Kunnskapsmåla går på å kjenne til forutsetningar for frivillig arbeid, kartleggje behov i lokalmiljøet og planleggje og gjennomføre praktiske tiltak. Vidare

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI 1 INNLEEING... 3 1.1 Rådmannen sitt forord... 3 1.2 Lov og forskrift... 3 2 ARBEIDSGJEVARSTRATEGI... 4 2.1 Etikk og samfunnsansvar:... 5 2.2 Politikk og administrasjon:...

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhaldsliste Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

HiST i Sosiale Medier

HiST i Sosiale Medier HiST i Sosiale Medier Innhald Kvifor skal HiST vere tilstade i sosiale medier?... 2 HiST-tilsette i sosiale medier... 2 Facebook... 3 Korleis bruker HiST den overordna Facebook-sida?... 3 Tips til godt

Detaljer