INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300"

Transkript

1 Årsmelding 2011

2 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon og synliggjøring Side 8 Negotia magasin Side 9 Rådgivning Side 9 Tariffpolitikk og mellomoppgjør Side 11 Utdanning, kurs og kompetanse Side 12 Spesielle prosjekter og saker Side 13 Bransjearbeidet Side 14 Mangfold og likestilling Side 14 Statsråd Giskes prosjekt 2020 Side 15 Internasjonalt arbeid Side 15 Negotia Ung Side 17 Lokal organisasjonsstruktur Side 17 Lokale aktiviteter Side 18 Landsmøtet Side 20 Priser og utmerkelser Side 20 Saker og deltakelse i YS-fellesskapet Side 21 Styre, administrasjon og utvalg Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: NEGOTIA ÅRSMELDING 2011

3 Inger Lise Rasmussen, forbundsleder i Negotia. Foto: Terje Bergersen FORBUNDSLEDERENS KOMMENTARER TIL VIRKSOMHETEN En arbeidstakerorganisasjon som Negotia må ha styrke i alle ledd, ikke minst på klubbnivå. Rettighetene i tariffavtalene er lite verdt hvis ingen forvalter dem lokalt. Skal vi ha en levende organisasjon med innflytelse, trengs det engasjement. De tillitsvalgte står sentralt i denne sammenhengen, men også medlemmene generelt. Sammen skal de sørge for den nødvendige dynamikken i fagforeningsarbeidet på sine bedrifter. Derfor har forbundets hovedmål i 2011 vært dette: «Engasjerte medlemmer i velfungerende klubber». Ved årets slutt kan vi konstatere at det står bra til i Negotias klubbapparat. Medlemmene skolerer seg gjennom våre stadig utvidete tilbud, det er ofte ventelister for å være med på kursene. Daglige utfordringer i klubbdriften takles på solid vis. Engasjementet er bra, og vi har god grunn til å være fornøyd med det vi får til. I 2010 fikk vi en netto medlemsøkning på nær 400. I 2011 har medlemstallet gått litt tilbake. Dette skyldes for en stor del at det er gjort en grundig opprydding i registeret. I praksis betyr det at medlemmer som ikke betaler kontingenten er slettet. I tillegg har en del pensjonister valgt å gå ut av forbundet. Stagnasjonen er derfor ikke dramatisk. Vi har fått mange flotte nye grupper på plass gjennom året. Og fra 2012 starter overføringen av Selgerforbundets medlemmer til Negotia, som vil gi en frodig tilvekst. Mange andre interessante rekrutteringsprosjekter er også på gang. situasjonen som oppleves for tiden, sto sentralt på programmet. Vi var også representert på møtet i Mexico hvor UNIs enheter innen ikt og telecom ble slått sammen, og vi har deltatt på fire møter i nordisk sammenheng. Vårt landsmøte i 2010 bestemte at vi skulle kartlegge ikt-bransjen her hjemme. Det har vi fulgt opp gjennom en banebrytende undersøkelse blant hele 1300 av våre medlemmer. Forskningsstiftelsen De Facto sto for gjennomføringen. Undersøkelsen avdekket blant annet at ansatte i ikt-virksomheter opplever uvanlig stort arbeidspress og at de har til dels liten innflytelse på egen arbeidssituasjon og egne arbeidsmål. Den er den første i sitt slag som dokumenterer arbeidsforhold i denne bransjen sett fra de ansattes ståsted. I mange år har Negotia ønsket å bli mer synlig i mediene. I 2011 har vi tatt noen sjumilssteg på denne fronten. En kraftig økning i antallet pressemeldinger og andre medieutspill, har gitt oss omtale i et helt annet omfang enn tidligere. Dette er hyggelige resultater i arbeidet med å gjøre forbundet mer kjent som den betydelige aktøren vi er innen den private sektoren i norsk arbeidsliv. Jeg er stolt av alt Negotia oppnår i alle ledd. En stor takk til medlemmer, tillitsvalgte og ansatte for den gode innsatsen i Vi fortsetter vårt internasjonale engasjement gjennom tilslutningen til UNI Global Union. I år ble det holdt kongress i UNI Europa i den sørfranske byen Toulouse. Negotia var på plass med to representanter. Europas samlete utfordringer knyttet til den krevende økonomiske Beste hilsen Inger Lise Rasmussen forbundsleder 3

4 Forbundsstyret i 2011, fra venstre: Ragnvald Roald, Arnfinn Korsmo, Karen Ommundsen, Eirik Bornø, Kjersti Amundsen, Helene Eikenes, Monica Paulsen, Inger Lise Rasmussen, Svein Ivar Johansen, Ann-Cristin Bremnes, Sigurd Hansen, Bjørn André Anderssen. Foto: Terje Bergersen. OM NEGOTIA Forbundet har røtter og historie helt tilbake til begynnelsen av nittenhundretallet. Negotia er et partipolitisk uavhengig fagforbund for arbeidstakere i private virksomheter, som arbeider for å sikre og fremme medlemmenes rettigheter, lønns- og arbeidsvilkår. Forbundet har medlemmer (per 1. januar 2012). Negotia er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og den internasjonale sammenslutningen UNI Global Union. Medmenneske Skal komme til uttrykk både i hvordan vi møter medlemmer og hvordan vi kommuniserer. Vi skal kjennetegnes ved at vi bryr oss om hverandre. Nær Gir oss evnen til å møte medlemmene i det daglige og til å forstå den enkeltes situasjon. Vår visjon Alltid til stede der avgjørelser tas om lønns- og arbeidsvilkår for å bidra til en bedre arbeidsdag og flere muligheter for deg. Verdier Kompetanse Skal sørge for at vi spesialiserer oss og videreutvikler oss, slik at vi når våre mål. Engasjement Skal bidra til at vi er tydelige, synlige og kraftfulle i vårt daglige arbeid. Tilgjengelig Gjør at vi på kort varsel kan stille opp når medlemmene trenger det. Aktiv Gjør oss i stand til å være offensive og i forkant av endringer. Våre overordnete mål Negotias formål er å ivareta og fremme medlemmenes faglige, politiske og økonomiske interesser. Dette vil alltid ligge til grunn for våre valg og fagpolitiske prioriteringer. Vi skal ta godt vare på medlemmene våre og hele tiden sørge for å skaffe forbundet nye medlemmer. 4 NEGOTIA ÅRSMELDING 2011

5 Organisasjonspolitisk struktur Negotias øverste organ er landsmøtet som holdes i november hvert år. Delegater til landsmøtet velges på regionmøtene. Disse holdes årlig innen utgangen av april. Negotia har i alt sju regioner. Seks av disse er geografisk inndelt: Nord, Midt, Vest, Sør, Øst og Oslo. Den sjuende, LKA, består av 16 landsomfattende- og konsernavdelinger. Regionmøtene består av representanter fra alle Negotias 40 avdelinger. Avdelingene mottar 8 prosent returkontingent til egen drift. Klubbene, som er medlemsgruppene på bedriftene, har tilhørighet til en geografisk avdeling eller er en egen selvstendig avdeling. Når en klubb har 150 eller flere medlemmer, kan den søke forbundsstyret om å få avdelingsstatus. Totalt har Negotia rundt 750 klubber. Se også eget avsnitt om organisasjonsstrukturen bak i årsmeldingen. Forbundsstyret Mellom landsmøtene ledes Negotia av forbundsstyret. Dette består av forbundsleder, første nestleder, andre nestleder og seks styremedlemmer - hvorav en fra Negotia Ung og en ansattes representant. I tillegg kommer varamedlemmer. Forbundsleder og første nestleder er begge frikjøpt og jobber full tid for forbundet med kontor i administrasjonens lokaler i Brugata. 19 i Oslo. Sammensettingen av hele forbundsstyret i 2011 er gjengitt bak i årsmeldingen. Faste komiteer Valgkomiteen velges på regionmøtene og kontrollkomiteen velges på landsmøtene. Sammensettingen i 2011 er gjengitt bak i årsmeldingen. Administrasjon Administrasjonen ledes av generalsekretær og hadde totalt 32 ansatte per Ny generalsekretær ble ansatt med virkning fra 1. mai. Administrasjonen er inndelt i følgende avdelinger: Generalsekretærens stab (ny), forhandling/rådgivning/jus, marked og informasjon, læring og utvikling samt økonomi og medlemsregister. I tillegg kommer Negotia magasin med en ansatt redaktør. HOVEDSATSINGSOMRÅDE i 2011 Skal Negotia oppfylle sitt formål trenger vi en velfungerende organisasjonsstruktur. Bedriftsklubbene er det lokale leddet i organisasjonen som i første rekke skal ivareta medlemmenes interesser. Velfungerende bedriftsklubber er således en viktig forutsetning for at vi skal lykkes med arbeidet vårt. I et arbeidsliv preget av kontinuerlig omstilling og endring er det en stor utfordring å utvikle det lokale fagforeningsarbeidet. De tillitsvalgte spiller en sentral rolle i dette arbeidet, men vi må også makte å skape et engasjement blant medlemmene. Med utgangspunkt i dette besluttet landsmøtet i 2010 at hovedsatsingsområde i 2011 måtte bygge på: Utvikling av klubbene for å styrke det lokale fagforenings arbeidet Utvikling av de tillitsvalgte slik at de blir en solid ressurs i dette arbeidet Hovedmålet som landsmøtet vedtok ble dette: Engasjerte medlemmer i velfungerende klubber Engasjerte medlemmer tilegner seg god kunnskap om forbundet. Og de bidrar til aktivitet i klubben og i Negotia forøvrig. Et engasjert medlem har kjennskap til Negotias verktøy og medlemstilbud og videreformidler disse. Velfungerende klubber kjennetegnes ved at det er etablert et klubbstyre bestående av to eller flere tillitsvalgte som i fellesskap leder klubben. Det skal være et høyt aktivitetsnivå der også medlemmene i klubben deltar på aktiviteter og engasjeres i fagforeningsarbeidet. Medlemmenes tilfredshet er også et viktig kjennetegn på en velfungerende klubb. PROSESS MED SELGERFORBUNDET Etter en lang og grundig prosess ble det i 2011 inngått en intensjonsavtale om sammenslåing med Selgerforbundet. Selgerforbundet har cirka 2500 medlemmer, tre ansatte og en god økonomi. Forbundet holder til i leide lokaler i Oslo sentrum. Gjennom 2011 har det vært jobbet med å legge til rette for praktisk gjennomføring av sammenslåingen. 5

6 Fra årsskiftet 2011/2012 er i hovedsak alle de 600 medlemmene i Selgerforbundet som omfattes av tariffavtale overført til Negotia. Øvrige medlemmer skal etter planen overføres i løpet av 2012 og Selgerforbundet må formelt gjennomføre to påfølgende landsmøter (juni 2012 og vinter 2013) for å vedta at forbundet avvikles. Det er iverksatt tiltak for å sikre god informasjon til Selgerforbundets medlemmer om overføringen til Negotia. I tillegg er det jobbet aktivt overfor Negotias klubber som vil få medlemsvekst gjennom denne prosessen. Det er jevnlige og tette møter mellom politisk og administrativ ledelse i begge forbundene. Det er positive forventninger til resultatet av alliansen. VEKST OG REKRUTTERING Markeds- og informasjonsavdelingens oppgave er å synliggjøre Negotia som et attraktivt forbund for ansatte i alle bransjer i privat sektor. Det har i løpet av året vært rettet aktiviteter mot klubber og avdelinger som for eksempel: Strålfors, Eniro, Tveit regnskap, Kirkens Nødhjelp, Color Line, Aker Solutions og Gausdal Landhandleri. Videre ble det igangsatt rekrutteringsprosjekter i avdelingene Telenor og Sør-Rogaland. Det er også holdt egne klubbkurs for styrene i Gausdal Landhandleri og Tine Salg. Effekten av kursene er positiv og har blant annet gitt svært god verveeffekt. Mange nye medlemsgrupper I løpet av året er det også holdt en rekke informasjonsmøter som har resultert i nye medlemsklubber. Noen av disse er Proffpartner, Rema 1000, Standard Online, Folkeuniversitetet i Aker og Låsgruppen. Medlemsklubben Norges Røde Kors med 265 medlemmer, kom inn i forbundet i juli. I tillegg meldte en gruppe på 70 medlemmer i EDB ErgoGroup overgang fra Parat til Negotia høsten Kampanjer Negotia hadde en egen sommerkampanje rettet mot unge medlemmer. Feltarbeidet i denne forbindelsen ble gjort i Frognerparken i Oslo og på Brygga i Tønsberg. Hovedbudskapet var å bevisstgjøre unge arbeidstakere på rettigheter om lønn og overtidsbetaling. Forbundet deltok også med representanter på utdanningsmessa i Lillestrøm. Og vi var til stede med informasjonsstand på mange bedrifter. Også i år har Negotia hatt kontinuerlig rekrutteringskampanje med premier til alle som verver. I tillegg hadde vi en ekstrakampanje i desember. Negotias første nestleder Arnfinn Korsmo (til venstre) og Selgerforbundets daglige leder Einar Magnussen. Foto: Terje Bergersen 6 NEGOTIA ÅRSMELDING 2011

7 260 funksjonærer i Røde Kors kom inn som ny gruppe i Negotia sommeren Her klubbleder Geir Owe Sørholt og nestleder Christina Moen. Foto: Terje Bergersen Win Back Samtidig som det er jevnt tilsig av nye medlemmer, har det i mange år også vært et jevnt frafall. Derfor har Negotia sammen med samarbeidspartner Gjensidige igangsatt prosjektet «Win back». Hensikten er å hindre medlemslekkasje og å vinne tilbake de som er i ferd med å melde seg ut av forbundet. I forbindelse med dette prosjektet er det utviklet en spørreundersøkelse (Questback) som sendes alle nye medlemmer. Denne gir verdifull informasjon om hva som vektlegges blant dem som melder seg inn. Det følges opp med en ny undersøkelse etter ett års medlemstid. Alle som melder seg ut følges opp med både e-post og Questback. Undersøkelsen gir oss god kunnskap om egne medlemmer og gjør oss i stand til å forbedre våre tjenester og tilbud. Medlemsutvikling Antall medlemmer Medlemsutvikling Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Sum Innmeldt Utmeldt Innmeldingstallene har jevnt over vært gode i løpet av året. Ved årets slutt kunne vi likevel notere en minus på 175. Det skyldes i hovedsak en større opprydding av kontingentrestanser, og at en del pensjonister valgte utmelding. I tillegg gikk hele klubben i ConocoPhillips med rundt 160 medlemmer, ut av Negotia og over til LO-forbundet Industri Energi. Negotia har de siste seks årene hatt en jevn nettovekst i yrkesaktive medlemmer, og forbundet har økt medlemstallet med INFORMASJON OG SYNLIGGJØRING Negotia i mediene Det har vært økende innsats for å løfte fram Negotia som en synlig aktør i samfunns- og arbeidslivet. Forbundet og forbundsleder har markert standpunkter i media i langt større omfang enn tidligere, og i større grad satt dagsorden internt i YS når det gjelder saker Negotia er opptatt av. Saker som har fått presseoppslag er blant annet: Negotias syn på fleksibilitet i arbeidsmiljøloven, overvåkning av arbeidstakere, tillitsvalgtes innflytelse overfor ledelsen, kvinnelige lederes rolle i næringslivet, undersøkelse i IKT-bransjen og nedleggelse av enheter i Telenor. Forbundsleder og nestlederne har hatt debattinnlegg i ulike aviser. Totalt hadde Negotia cirka 700 oppslag i nettaviser, lokalpresse, regionsaviser og i riksdekkende presse i Nye nettsider I september lanserte Negotia nye nettsider. Det er opprettet fagredaktører som er ansvarlige for oppfølgning og utvikling av sine respektive områder på nettstedet. Håndboken for tillitsvalgte er lagt ned og integreres nå i ordinære nettsider. I forbindelse med lanseringen ble det 7

8 Profilering i felten. Markedskonsulent Jan Olav Markussen og forbundsleder Inger Lise Rasmussen tok turen ut i Frognerparken for å profilere organisering. Foto: Jannecke Strøm laget en visuell presentasjon av medlemsfordelene med små filmsnutter og stemmepålegg. Nettsiden oppdateres fortløpende og eksponeringen av saker varieres i forhold til aktualitet. Det samme gjelder produksjon og publisering av nyheter under fanen «Siste nyheter». Sosiale medier Negotiasiden på Facebook er fulgt opp blant annet med nyhetsoppdateringer og innlegg fra Negotias politiske toppledelse. Negotia er nå registrert og omtalt på Wikipedia. Nye brosjyrer, løpesedler og reklameeffekter ble på forsommeren distribuert til samtlige tillitsvalgte og kontaktpersoner. For å kunne bistå de tillitsvalgte på best mulig måte i rekrutteringsarbeidet, ble det sendt ut en spørreundersøkelse for å kartlegge behovet. NEGOTIA MAGASIN Forbundets medlemsblad Negotia magasin presenterer et vidtfavnende spenn av stoff om forbundets egen og tilstøtende omgivelsers virksomhet. Dette innebærer en variert dekning av saker og hendelser knyttet til blant annet lønns- og arbeidsvilkår, kurs og opplæring, tariffnyheter, omstillinger, medlemsrekruttering, aktiviteter i organisasjonsleddene, aktivitet i Negotia Ung, bransjearbeid, internasjonalt engasjement, med mer. Saker om generelle utviklingstrekk og debatt i arbeidslivet, for eksempel rundt økonomiske konjunkturer, pensjonsspørsmål, likestilling og mangfold, er også en naturlig del av det som settes søkelys på i magasinets spalter. Fortsatt fokus på tillitsvalgte og klubber Også i 2011 er det blant mye annet lagt vekt på å lage reportasjer som viser aktiviteter og utfordringer i medlemsklubbene. Dette i tråd med hovedmålet for året. Som eksempler nevnes oppslag om klubbdrift i Gausdal Landhandleri, Aker Solutions, Uno-X, og Røde Kors. Her er noen andre viktige forhold det er laget saker om i magasinet gjennom 2011: - Kritisk lys på arbeidsmiljøundersøkelser - Personvern i arbeidslivet, med kommentarer fra Datatilsynet - Diskriminering på grunn av graviditet - Krisehåndtering på arbeidsplassen - Negotias store IKT-undersøkelse - Debatten om mer fleksibel arbeidstid - Mentorordningen for tillitsvalgte - Pensjonsordninger- og rettigheter - Prosessen mellom Negotia og Selgerforbundet Publisering i magasinet er populært Trenden med at klubber, avdelinger og regioner sender innlegg til magasinet om gjennomførte aktiviteter, holder seg fortsatt. Publisering i magasinet er populært, og det ses selvsagt på som svært gledelig. 8 NEGOTIA ÅRSMELDING 2011

9 Utgivelsene i 2011 har vært i mars, juni, oktober og desember. Totalt er magasinet publisert med 132 sider. Det sendes til alle medlemmers privatadresse og distribueres til forbindelser og diverse instanser, og det brukes meget aktivt i rekrutteringsarbeidet. Fra og med nummer 3/11 er bladet også sendt til Selgerforbundets medlemmer. Negotia magasin er tilsluttet Den Norske Fagpresses Forening og redigerers etter prinsippene i Redaktørplakaten. RÅDGIVNING Forhandlingsavdelingen opplever at henvendelser på grunn av omorganiseringer, nedbemanninger, oppsigelser, diskrimineringssaker og annet tilknyttet arbeidsforholdet, har vært stabilt og på nivå med fjoråret. Avdelingen har hatt en god del merarbeid i 2011 i tilknytning til at Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) opphører, og som følge av tilførsel av nye medlemmer fra Selgerforbundet. Mye av arbeidet omkring dette vil fortsette inn i Pensjonsreformen som gir arbeidstakere flere valgmuligheter, har medført flere henvendelser og saksbehandling på dette området. Forhandlingsmøter og stevninger Det er holdt en rekke oppsigelsesforhandlinger og det er tatt ut flere stevninger gjennom året. Sakene har enten løst seg i forhandlingsmøter, eller i rettsmekling for de ulike tingrettene her i landet etter at stevning er tatt ut. Ingen av sakene har gått til rettslig hovedforhandling i perioden. Negotia magasin nr 1/11. Hovedoppslag på forsiden er De Facto-forsker Bitten Nordrik med sin bok om «tvilsom» arbeidsmiljøkartlegging. TARIFFPOLITIKK OG MELLOMOPPGJØR Flere avtaleinngåelser Det har vært en markant økning i inngåelse av tariffavtaler mellom Negotia-klubber og bedrifter sammenliknet med Avtaleinngåelsene er fulgt opp med startpakker i tilfeller der klubbene har ønsket dette. Den årlige tariffkonferansen i januar hadde temaer om sosial dumping, overvåking og arbeidsmiljøundersøkelser på dagsordenen. Negotia har brukt ressurser over to år i forbindelse med en omfattende og kompleks tvist vedrørende tjenestepensjon, som berørte medlemmene i klubben ved EDB Ergo Group. Saken ble forlikt høsten Forhandlingsmøter som følge av brudd på bestemmelsene i tariffavtalene er det også holdt flere av. Avtalebruddene har blant annet vært relatert til drøftingsbestemmelsene og avvik fra ansiennitetsbestemmelsene. I tillegg har det vært fremmet en sak for Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Denne omhandlet blant annet retten til redusert arbeidstid ved fylte 62 år. Saken løste seg lokalt var et mellomoppgjørsår. Etter vedtak i YS Privat sektor ble det bestemt at oppgjøret skulle samordnes mellom de ulike forbundene. De av Negotias avtaler som skulle revideres i perioden ble dermed en del av de samordnete forhandlingene. Dette omfattet om lag 2000 av forbundets medlemmer. Lønnskonferanser Det ble holdt 18 regionale lønnskonferanser i løpet av april og mai, med til sammen 281 deltakere. Også i år ble det laget og tilpasset en håndbok i lokale lønnsforhandlinger. Denne er et nyttig og praktisk hjelpemiddel for klubbene. Håndboka ble sendt til de tillitsvalgte i trykt versjon, og gjort tilgjengelig på Negotias nettsider. 9

10 Lokale lønnsforhandlinger De lokale lønnsforhandlingene ble gjennomført på tradisjonelt vis. Det ble meldt inn ni lokale uenigheter. Seks av dem ble videresendt til organisasjonsmessig behandling. En av sakene ble krevd inn for funksjonæravtalens rådgivende nemnd. Den rådgivende nemnd En lokal lønnsuenighet i Telenor Norge AS fra 2011, ble behandlet av den rådgivende nemnda i Organisasjonsmessig behandling ble gjennomført på høsten, uten at partene kom til enighet. Saken kom til behandling i nemnda først i januar/februar Som følge av at NHO skiftet ut sin representant i nemnda, besluttet også Negotia å gjøre det samme, og generalsekretæren er nytt medlem av nemnda. Det jobbes nå bevisst med å utvide handlingsrommet til nemnda. I avgjørelsen om Telenor ble det derfor lagt vekt på å komme med klarere anbefalinger knyttet til framtidige lønnsprosesser, som var et vesentlig grunnlag for at saken til slutt endte hos nemnda. Avgjørelsen var derfor enstemmig, hvor arbeidsgiver fikk medhold på lønnsrammen, men hvor det samtidig ble gitt klare anbefalinger om forbedringstiltak knyttet til framtidige lønnsoppgjør. Samarbeid med ulike tariffparter Det er etablert og gjennomført kontaktmøter med Negotias forhandlingsparter. Dette skaper et godt samarbeidsklima som gir grunnlag for konstruktivt tariffarbeid. Negotia og NHO hadde en tre dagers studietur til Berlin på høsten, hvor hensikten nettopp var å fremme samarbeid i tråd med tariffavtalens bestemmelser. Relevante og aktuelle saker ble tatt opp og diskutert. Man besøkte også tyske organisasjoner både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Kontaktmøter er også avholdt med Virke (tidligere HSH) i perioden, og tilsvarende med SAMFO er planlagt i I forbindelse nedlegging av Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA), har det vært viktig at berørte medlemmer får en ny fullgod tariffavtaletilknytning. Dette har medført betydelig arbeid med kartlegging, informasjon og praktiske overgangsordninger. I denne sammenhengen har det vært lagt vekt på å gi god informasjon til medlemmene om situasjonen. Også Selgerforbundets medlemmer som kommer over til Negotia, har krevd tilpasningsmøter med arbeidsgiversiden. Det er jobbet med å få overgangene så smidige og uproblematiske som mulig. Samarbeidsavtalen med Handel og Kontor følges opp. Det har vært tre kontaktmøter i løpet av året. Felles utfordringer og problemstillinger har vært drøftet. Forberedelser til hovedoppgjøret 2012 Forbundsstyret nedsatte på høsten en tariffprosjektgruppe som skal ha styring og jobbe målrettet med koordinering av det kommende hovedoppgjøret. Under studieturen med NHO til Berlin, dumpet Negotias delegasjon tilfeldig oppi en demonstrasjon holdt av den tyske fagforeningen Ver.di. Foto: Arnfinn Korsmo 10 NEGOTIA ÅRSMELDING 2011

11 Temadagene i pensjon, utviklet av forhandlingsavdelingen, fenget interesse. I forgrunnen to av deltakerne, Elin Idland og Bent-Ole Eliassen. Foto: Terje Bergersen Sommeren 2011 ble det utarbeidet et debatthefte som ble sendt til klubbene og lagt ut på Negotias nettsider. Formålet med dette var å gi tillitsvalgte mulighet til å komme med innspill om svakheter og forbedringsområder på de forskjellige tariffavtalene. Samtlige innspill er gjennomgått, diskutert og vurdert i forbindelse med arbeidet fram mot hovedoppgjøret. Kunnskapsbehov om pensjon Det har vært stor etterspørsel etter, og behov for, informasjon om den nye folketrygden og pensjonsreformen. Forhandlingsavdelingens ansatte har utarbeidet et kurs om dette, og holdt to temadager med god deltakelse i september. I tillegg er det holdt flere foredrag om pensjon for ulike medlemsgrupperinger. Avdelingens kompetanseøkning innen pensjonsspørsmål gjør det mulig å imøtekomme behovet for temadager og foredrag med bruk av egne ressurser. Som en forlengelse av dette planlegges det fordypningskurs om pensjon for tillitsvalgte. Det er utarbeidet tema- og fagartikler for medlemmene til medlemsbladet Negotia magasin og forbundets nye nettsider. UTDANNING, KURS OG KOMPETANSE Lærings- og utviklingsavdelingen utvikler og administrerer alle kurs og all opplæringsvirksomhet i regi av Negotia sentralt. I tillegg til egne ansatte, brukes også eksterne forelesere på mange av kursene. Kursene ble gjennomført i henhold til kursplanen for Interessen var meget stor og det var ventelister til flere av dem. Kurskatalogen ble trykket i et begrenset opplag og dessuten gjort tilgjengelig på nett. E-læring Avdelingen har i samarbeid med markedsavdelingen produsert en interaktiv presentasjon av medlemstilbudet. Presentasjonen er publisert på nettsidene. Nettbasert kurs om nedbemanning blir fortsatt tilbudt medlemmene, og ved utløpet av året hadde 135 medlemmer fått tildelt og gjennomgått dette. Kurset skal bygges ut med flere moduler etter hvert. Forøvrig benyttes e-læring som elementer i både grunnopplæringen (trinn 1) og Negotias lederutviklingsprogram. Lederutdanning i Negotia Lederutviklingsprogrammet for tillitsvalgte ble gjennomført for sjette år på rad, med tre samlinger og nettbaserte oppgaveløsninger i «Didac Trainer». Videre ble det i 2011 inngått en avtale med Høgskolen i Buskerud som innebærer at vi nå kan tilby lederutviklingsprogrammet som et kompetansegivende studium med 15 studiepoeng. Vi inngikk også avtale om levering av et studium i Human Resource Management (personalledelse). Dette gir også 15 studiepoeng, og ble gjennomført av 12 medlemmer høsten På sikt vil dette tilbudet utvides ytterligere, slik at vi kan tilby våre tillitsvalgte et årsstudium som gir 60 studiepoeng og som kan bygges ut til en bachelorgrad. Mentorprogram for nye tillitsvalgte Negotias mentorprogram ble lansert våren Et utvalg av erfarne tillitsvalgte (mentorer) fikk opplæring i rollen for å bli gode veiledere i klubbdrift for nye tillitsvalgte (adepter). Det ble dessuten arrangert to fellessamlinger for mentorer og adepter. Programmet hadde til sammen 16 deltakere. Tilbakemeldingene har vært svært positive, og programmet blir videreført i

12 Mentorprogram for tillitsvalgte nytt av året. Trond Andersen (til venstre) i Nortura stilte opp som mentor for Åge Lunde fra Gausdal Landhandleri. Foto: Terje Bergersen Opplæringsutvalget Negotias opplæringsutvalg består av de tre ansatte i lærings- og utviklingsavdelingen, pluss tre tillitsvalgte/ medlemmer. Utvalget har hatt to møter i Utvalget drøfter og vurderer Negotias opplæringstilbud samt andre kompetansespørsmål. Utdanningsstipendet Læring- og utviklingsavdelingen er ansvarlig for saksbehandling av stipendsøknader og ledelse av stipendutvalget. Utvalget består av utviklingssjef, utviklingskonsulent og tre medlemmer/tillitsvalgte. Vi mottok i alt 102 søknader om utdanningsstipend i Det ble gitt tilsagn om stipend til 80 søkere. Totalt ble det tildelt stipender for kroner. Utdanningspolitikk Utviklingssjefen deltar i YS ressursgruppe for utdanningspolitikk og bidrar med innspill til YS utdanningspolitiske standpunkter, høringer mv. Utviklingssjefen deltar også i møter i VOX dialogforum, der arbeidslivets parter er representert. Forumet drøfter kompetansepolitikk med særlig vekt på fagopplæring, etter- og videreutdanning og voksnes læring. SPESIELLE PROSJEKTER OG SAKER Medlemssystemet Det har vært en prioritert oppgave også i 2011 å få fullført ferdigstillelsen av det nye medlemssystemet. Leveransen er fortsatt ikke godkjent ved utløpet av året, og det stilles krav til leverandør om økonomisk kompensasjon. Til tross for dette er vesentlige elementer på plass, og det har blant annet vært gjennomført internopplæring for hele administrasjonen i bruken av det nye systemet. Miljøfyrtårn Negotia har vært miljøfyrtårnvirksomhet i flere år. Høsten 2011 ble vi resertifisert, sammen med øvrige YS-forbund i Brugata 19. Sertifiseringen understreker at det legges vekt på både indre og ytre miljøtiltak. Vesentlige elementer i dette er energiøkonomisering, helse, arbeidsmiljø og så videre. Stor IKT-undersøkelse Som oppfølging av landsmøtevedtak er det foretatt en stor undersøkelse om arbeidsforholdene blant Negotias medlemmer i IKT-bransjen. Forskningsstiftelsen De Facto fikk i oppdrag å gjennomføre undersøkelsen. Spørreskjema ble sendt ut til 2500 medlemmer, og 1300 responderte. Rapporten ble offentliggjort på landsmøtet i november Den er senere også presentert for fornyings- administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud. Området IKT sorterer under hennes departement. IKT-undersøkelsen viser blant annet at de ansatte i bransjen jobber svært mye. Arbeidspresset er stort og innflytelsen på egne arbeidsmål for de ansatte er liten. Myten om at IKT-folk yter mye fordi man ser på jobben som hobbyen, avlives. Man jobber mye, rett og slett fordi det kreves! Rapporten har gitt mye mediaoppmerksomhet for Negotia, og er en viktig dokumentasjon i forbundets videre rekruttering og satsing i IKT-sektoren. 12 NEGOTIA ÅRSMELDING 2011

13 IA-avtalen Negotia er en IA-bedrift og inngikk i juni ny IA-avtale for administrasjonen. Gjennomgående er korttidsfraværet lavt. Det har periodevis vært noe høyere for langtidsfravær, i hovedsak knyttet til planlagte operasjoner mv. Negotia er opptatt av at medarbeidere skal stå lenge i arbeidslivet, og legger til rette for det gjennom ulike tiltak. Det er også bevissthet på tilrettelegging for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, uten at dette er et behov hos noen av dagens ansatte. Sikringsfondsutvalget Utvalget ble opprettet etter vedtak i landsmøtet 2010, og er ledet av første nestleder. Utvalgets oppgave har vært å utrede modeller for oppbygging av forbundets sikringsfond. Saken ble diskutert på vårens regionmøter, men utgangspunkt i utvalgets foreløpige rapport. Endelig forslag til finansieringsmodell ble lagt fram og vedtatt på landsmøtet. Analyse av prisfølsomhet og kontingent Det er i perioden utført en sammenlikning av medlemskontingent med konkurrerende forbund, og gjort en kartlegging blant nye medlemmer knyttet til kontingentnivå. I tillegg er det gjort analyser av funn i YS Arbeidslivsbarometer. Undersøkelsene viser både samlet og hver for seg at medlemskontingenten til Negotia er konkurransedyktig. Resultatene av disse undersøkelsene ble presentert for landsmøtet i november Undersøkelse samarbeid lønner seg I forbindelse med sin masteroppgave på BI utførte assisterende forhandlingssjef Nina Møglestue, sammen med to medstudenter, en undersøkelse blant Negotias tillitsvalgte. Oppgaven dokumenterer at tillitsvalgte som er innstilt på samarbeid og dialog med ledelsen i bedriften opplever mer innflytelse enn de som kjører en tøff, konfronterende linje. Undersøkelsen ble presentert med intervju i Negotia magasin. Den resulterte også i et stort oppslag i Aftenposten. Høringssaker Negotia har via YS bidratt med svar og innspill i flere høringer. For 2011 nevnes spesielt: Stortingsmelding 29 «Felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv», forslag til endringer i Forskrift om Europeiske samarbeidsutvalg (ESU), og vedtak om å gjøre avtale mellom LO og NHO allment gjeldende. BRANSJEARBEIDET Målet med bransjearbeidet i Negotia er å utvikle nettverk som bidrar til økt næringspolitisk og tariffpolitisk engasjement blant Negotias medlemmer, og i områder med potensial for medlemsvekst. Arbeidet skal også gi gevinst i form av synliggjøring og innflytelse i saker som medlemmene er opptatt av. Opplevelse av gjenkjennelighet og tilhørighet gjennom en hensiktsmessig bransjeinndeling er vesentlig. Den store IKT-undersøkelsen. Deler av utvalget som forberedte undersøkelsen blant 1300 av Negotias medlemmer i IKT-bransjen. Fra venstre: Rådgiver Mona Hermansen og de tillitsvalgte Anne Kathrine Nordvang, Bjarne Jensen og Bjørn André Anderssen. Foto: Terje Bergersen 13

14 Skrev masteroppgave som viser at samarbeidsinnstilte tillitsvalgte opplever mer innflytelse. Assisterende forhandlingssjef Nina Møglestue (til venstre) og medstudent Linn Groth Dyrkorn. Foto: Terje Bergersen Oppslutningen om bransjearbeidet har utviklet seg positivt i perioden. I 2011 har det vært aktivitet i fem definerte bransjer med egne bransjekoordinatorer på plass. Koordinatorene utgjør bransjerådet, som ledes av første nestleder. De aktuelle bransjene er: - Industri. Dekker cirka 2600 medlemmer i 140 bedrifter - IKT. Dekker cirka 2300 medlemmer i 30 bedrifter - Pharma, Mat & Drikke. Dekker cirka 1500 medlemmer i 45 bedrifter - Olje & Energi. Dekker cirka 1000 medlemmer i 30 bedrifter - Organisasjoner. Dekker cirka 600 medlemmer i 45 foretak NB! Tallene for antall medlemmer og bedrifter er omtrentlige. Det er gjennomført to bransjesamlinger. Den ene for gruppen organisasjoner. Denne ble arrangert på våren i samarbeid med Negotia avdeling Oslo, og hadde blant annet det frivillige organisasjonslivet som tema. Den andre var en felles samling for alle bransjene, holdt i september. Temaene her var forberedelser til hovedoppgjøret 2012, fleksibilitet i arbeidslivet og den finansielle uroen i Europa. Den innarbeidete rutinen med bransjeinformasjon på Trinn 1-kurset i grunnopplæringen er fulgt opp. MANGFOLD OG LIKESTILLING I 2011 har det vært fokus på å øke bevisstheten omkring aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillingsarbeidet. Negotia har også jobbet med kommentarer til høringsutkast - både vedrørende lovforslag om tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon, og høring om struktur innen likestillings- og mangfoldsarbeidet. I forbindelse med dette har det vært viktig å søke kontakt med medlemmer både via vårt eget magasin, nettsiden, forbundsstyret samt nettverksgrupper blant medlemmer i Negotia. Negotia ha jobbet strategisk opp mot YS og YS likestillingsråd. Det er viktig at Negotia har en plass her og har mulighet til å fremme saker av felles interesse for hele YS. Det er viktig at Negotia strekker seg lengst mulig for å imøtekomme krav som legges på organisasjonene i forbindelse med rapporteringer i henhold til likestillingsombudets retningslinjer for årsmeldinger. Årsmeldingen sendes til ombudet for kvalitetssjekk slik at vi sikrer at vi tydeliggjør måten vi formidler våre aktiviteter gjennom året. STATSRÅD GISKES PROSJEKT 2020 Negotias andre nestleder Monica A. Paulsen har gjennom hele 2011 deltatt i Handels- og næringsdepartementets prosjekt «Norge 2020». Hun har vært med i tillitsvalgtgruppen som eneste representant fra YS. Målet med prosjektet har vært å stimulere til verdiskapningsdebatt omkring Norges fremtidige næringsliv. Temaene det er fokusert på er: Miljø og energi, teknologi og nyskapning, inkluderende arbeidsliv, globalisering og outsourcing, kompetansebygging og livslang læring, utdanning samt den norske modellen. Prosjektet avsluttes første kvartal Departementet lager en publikasjon som oppsummerer arbeidet. Negotia og YS har fått hederlig omtale fra departementet i dette arbeidet. 14 NEGOTIA ÅRSMELDING 2011

15 INTERNASJONALT ARBEID Negotia er medlem i UNI Global Union, en internasjonal arbeidstakersammenslutning med flere enn 20 millioner medlemmer. UNI er inndelt i 12 bransjer. Enheten ICTS (Information and Communication Technology Services) er den bransjen som Negotia har flest medlemmer i. Negotia har i perioden deltatt på UNIs Europakongress i den sørfranske byen Toulouse. De økonomiske utfordringene de fleste europeiske landene for tiden opplever, var det sentrale temaet. Vi snakker her spesielt om den rekordhøye arbeidsledigheten som gjør seg gjeldende særlig blant unge mennesker. Norges særstilling gjør det viktig å fortelle andre nasjoner og organisasjoner om våre lønns- og arbeidsvilkår, særlig fordi mange norske bedrifter har datterselskaper i land som ikke har like gode vilkår som i Norge. Her gjør UNI et meget solid arbeid som Negotia og våre medlemmer kan dra nytte av. Representanter deltok også på UNIs møte i Mexico hvor enhetene innen Telecom og IKT ble slått sammen til UNI ICTS (se innledende avsnitt). Forbundet har videre deltatt på fire møter i ICTS Norden i Generelle utfordringer i bransjen har vært diskutert. Blant annet er arbeidet for etablering av globale rammeavtaler i Telenor en gjenganger. Rekruttering i IKTsektoren har også vært et viktig tema på møtene i nordisk sammenheng. Negotias internasjonale utvalg har videreført arbeidet knyttet til blant annet EWC/ ESU (European Works Council / Europeisk samarbeidsutvalg). Mange av bedriftene hvor forbundet har klubber er globale aktører med enheter i mange land, så dette er et sentralt område knyttet til det internasjonale arbeidet. NEGOTIA UNG Negotia Ung har i 2011 hatt høy aktivitet i styret. I mai ble det gjennomført en vellykket Ung-samling på Maarud Gård, med påfølgende møte for planlegging og konstituering av det nye styret. Det ble utformet en ambisiøs handlings- og aktivitetsplan som innebærer økt aktivitet i forbundets Ung-arbeid. Visjonen fram til 2014 er å bidra til å øke de unges trygghet og engasjement i arbeidslivet. Målet er å øke unge medlemmers kunnskap om arbeidstakeres rettigheter - og ikke minst å få flere aktive unge medlemmer som engasjerer seg. På årets regionmøter valgte Negotia Ung å holde presentasjon om pensjon. Hovedbudskapet det ble fokusert på i presentasjonen er at arbeidstakere bør være opptatt av pensjonsrettigheter helt fra de starter i arbeidslivet. Pensjon er aktuelt også for unge! Sommerhjelpen og andre aktiviteter Ung-styret innførte og gjennomførte «Sommerhjelpen» i 2011, som en informasjonstjeneste på telefon, sms og Fra UNIs Europakongress i Toulouse. De økonomiske utfordringene i Europa preget programmet. Foto: Inger Lise Rasmussen 15

16 Styresamling i Negotia Ung. Foran fra venstre: Thomas Tvenge, Genevieve Prebensen (leder) og Eva Beate Nybø. Midtre rekke fra venstre: Julie Sommer-Ekelund, Anita Fiksdal, Iselin Misund og Margrethe Schönhart. Bak fra venstre: Trond Vegard Sæle, Fahran Butt, Andreas Rui, Beate Kverneggen og Øyvind Huseby (administrasjonen). Foto: Terje Bergersen epost for unge medlemmer med sommerjobb. I tillegg har Ung bidratt i YS Ungs vakttjeneste (sms). I november ble det gjennomført et «medlemsmaraton» i Tromsø. Man startet med stand og profilering på Universitet i Tromsø på formiddagen. Deretter fulgte en mini bransjekonferanse, og som avslutning på en lang dag ble det medlemskveld hos Macks Bryggeri. 42 medlemmer fra avdeling Tromsø var med på den hyggelige kvelden. Negotia Ung hadde også et «stunt» på bransjekonferansen med utdeling av ølbrikker med fagforeningsbudskap. Det er viktig at Ung viser seg og deltar aktivt i alle forbundets fora. På konferansen til UNI Youth Nordic i Stockholm, var Ungrepresentanter fra Negotia til stede. Egen film Som et ledd i å synliggjøre unges rettigheter i arbeidslivet, fikk Ung-styret laget en motivasjonsfilm høsten Hovedbudskapet i filmen er at solidaritet aldri går av moten. Et av målene både med Ung-arbeidet generelt og med filmen, er som tidligere nevnt å stimulere til at flere unge medlemmer engasjerer seg og påtar seg tillitsverv. Negotia Ung har også egen Facebook-side. Ung-samling i mai. Motivasjon og konflikthåndtering på programmet pluss morsomme og samarbeidskrevende uteaktiviteter. Foto: Øyvind Huseby 16 NEGOTIA ÅRSMELDING 2011

17 Den aktive klubben ved Aass Bryggeri arrangerte medlemstur til Praha, og gledet seg stort over besøket på bryggeriet som regnes å stå for pilsnerølets opprinnelse Plzen Urquell. Vikarbyrådirektivet Negotia Ung markerte tidlig standpunkt mot implementering av EUs vikarbyrådirektiv i norsk rett. Se mer om dette i eget punkt side 21. LOKAL ORGANISASJONSSTRUKTUR Bedriftsklubbene Klubbene er medlemsgruppene på de enkelte virksomhetene. De varierer svært i størrelse, fra en knapp håndfull medlemmer og opp til flere hundre. Totalt antall klubber er cirka 750. Samtlige klubber og medlemmer er organisasjonsmessig tilknyttet en lokal geografisk avdeling eller en konsernavdeling. Avdelingene Avdelingene er Negotias lokale ledd, og skal ivareta og fremme forbundets interesser innen sine geografiske eller bedriftsmessige områder. Det er i alt 40 avdelinger. 24 av dem er geografisk inndelt, mens 16 er konsern- eller landsomfattende avdelinger. Åtte prosent av medlemskontingenten føres tilbake til avdelingene. De har derfor en egen økonomi som brukes til aktiviteter og tilbud til medlemmene. Bortsett fra den tilsluttete avdelingen Økonomiforbundet, er det ingen ansatte i avdelingsapparatet. All faglig rådgivning og bistand til medlemmer og tillitsvalgte drives derfor fra administrasjonen sentralt. I løpet av året har disse bevegelsene funnet sted i avdelingsapparatet: Hauge og Stavanger er slått sammen til avdeling Sør-Rogaland. Sunndalsøra har gått inn i avdeling Nordmøre og Romsdal. Nortura har fått avdelingsstatus, og Røde Kors har kommet inn som ny avdeling. Forbundsledelsen er i jevnlig kontakt med avdelingene, og har i perioden deltatt på et titalls årsmøter pluss diverse andre arrangementer. Regionene Negotia er inndelt i sju regioner, som hver omfatter sine avdelinger. Oslo er egen region. De øvrige geografiske er sør, øst, vest, midt og nord. I tillegg kommer avdelingene i kategorien landsomfattende/konsern, som en selvstendig region. Regionmøtene er vedtektsfestete arrangementer som holdes hvert år i april. Representantene som møter der velges av avdelingene. Regionmøtene velger delegater til landsmøtene, representanter til Negotia Ung og medlemmer til valgkomiteen. De er ellers i hovedsak høringsinstans for aktuelle saker som er under utredning. Nettverk Både innen bransjearbeidet og på andre felter av forbundets virksomhet, er det ønskelig at tillitsvalgte danner nettverk til erfaringsutveksling og generell gjensidig nytte. Flere slike nettverk er i virksomhet. Dette er uformelle enheter som bidrar til å gjøre organisasjonen levende. LOKALE AKTIVITETER 2-prosenten Dette er øremerkete midler til klubbrettede tiltak. De utgjør 2 prosent av den totale kontingenten som er betalt inn i løpet av året. Aktiviteter finansiert av disse midlene i år er blant annet kurs for klubbstyrene i Tine og Gausdal Landhandleri, og to temadager om pensjon i Oslo og Bergen. 17

18 Ut i skogen. Medlemsklubben i Strålfors dro på motivasjonskurs i Villmarka med fellesskapsfremmende aktiviteter. Turen var finansiert av 3 prosent-midlene. Foto: Foss Event 3-prosenten Denne potten er 3 prosent av den totale medlemskontingenten. Klubber, avdelinger, regioner og nettverk kan søke om støtte til aktiviteter gjennom denne ordningen. I 2011 ble det mottatt i alt 80 søknader. Summen av alle søknadene beløp seg til i overkant av kr 3,5 millioner. Det ble tildelt nær 1,9 millioner. LANDSMØTET Landsmøtet 2011 ble arrangert på Gardermoen fra november. På dagsordenen var det ordinære saker som regnskap, beretninger, budsjett og vedtektsendringer. Ny valgordning og spreke mål I tillegg var det valg for en ny treårsperiode, , for hele forbundsstyret pluss valgkomité og kontrollkomité. Dette var første gang med den nye ordningen som altså innebærer tre års valgperiode for alle posisjoner. Landsmøtet vedtok også ny strategisk plan for den samme perioden. Planen har følgende fire hovedmål: 1. Negotia skal innen utgangen av 2014 ha medlemmer 2. Flere aktive tillitsvalgte 3. Bedre medlemstilbud 4. Effektivisere administrasjon og ledelse Relevante resolusjoner Andre sentrale saker som landsmøtet behandlet var oppbygging av sikringsfondet, samt to resolusjoner (fellesuttalelser) om henholdsvis «Flere og bærekraftige arbeidsplasser» og «trygt og moderne arbeidsliv». Resolusjonene er blitt fulgt opp både med innlegg i pressen og med innspill til YS knyttet til kommende hovedtariffoppgjør. Begge resolusjonene er publisert i sin helhet på Negotias nettsider. Her er utdrag fra dem: «FLERE BÆREKRAFTIGE ARBEIDSPLASSER Negotia tar samfunnsansvar i arbeidet med lønns- og arbeidsvilkår. Vi forhandler med utgangspunkt i bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. For å få økt verdiskapning i privat sektor og flere bærekraftige arbeidsplasser, vil Negotia: - Få iverksatt etter- og videreutdanningsreformen ved å få arbeidsgivere og myndigheter med på en avtale som sikrer finansiering til livsopphold. Dette er nødvendig for at arbeidstakere som er i arbeidslivet skal ha råd til kompetanseutvikling og -påfyll i tråd med nye krav som stilles. - Prioritere ressurser til satsing på kunnskap og kompetanseutvikling som et krav i kommende tarifforhandlinger. - Som et ledd i samfunnspolitisk ansvar støtte opp om at myndigheter og arbeidsgivere forsterker innsatsen innen forskning, utdanning og innovasjon. Målet om 3 prosent skal nås innen to stortingsperioder. - Støtte bærekraftig utnyttelse av landets ressurser. Blant annet derfor sier Negotia ja til å diskutere petroleumsaktivitet også i nordområdene, men under strenge miljøkrav. - Støtte opp om tiltak som gir bedre konkurransevilkår for norske bedrifter og dermed økt grunnlag for flere 18 NEGOTIA ÅRSMELDING 2011

19 På et landsmøte er stemmesedlene flittig i bruk. Foto: Terje Bergersen arbeidsplasser. Negotia støtter øvrige parter i arbeidslivet på at skatt på arbeidende kapital må fjernes, og at forenklingsarbeidet i næringslivet må forsterkes.» «TRYGT OG MODERNE ARBEIDSLIV Negotia er alltid til stede der avgjørelser tas om lønns og arbeidsvilkår for å bidra til en bedre arbeidsdag og flere muligheter. For å bidra til videreutvikling av et moderne arbeidsliv vil Negotia: - Endre hovedavtalens paragraf 13,3 om fjernsynsovervåking, til å omfatte all elektronisk overvåking. Grunnleggende respekt for personvern skal prege norsk arbeidsliv. - Holde fast på arbeidsmiljølovens kapittel 10 om arbeidstid, og ta i bruk fleksibiliteten som ligger der blant annet til å inngå lokale avtaler om tilpassete arbeidstidsordninger. Det er ikke behov for å endre lovverket for å få mer fleksibilitet. Derimot må lovverket tas i bruk i god dialog med de ansatte. - Være pådriver for å følge opp protokolltilførselene fra forrige hovedavtalerevisjon blant annet knyttet til konsernavtaler, likestilling og Europeisk samarbeidsutvalg». IKT-rapporten Den store undersøkelsen blant 1300 medlemmer i IKTbransjen ble offentliggjort på landsmøtet. Se mer om dette under eget punkt side 12. Landsmøtet har rundt 130 deltakere med delegater, ansatte og gjester. Her er det Nord-benken som diskuterer i en pause. Foto: Terje Bergersen 19

20 Leder i Negotia Tine, Ottar Råd (til høyre), fikk hedersprisen. Håkon Horneland i Wenaas ble årets tillitsvalgt. Begge tildelingene fant sted på landsmøtet. Foto: Terje Bergersen PRISER OG UTMERKELSER Negotias hederspris Ottar Råd ble tildelt Negotias hederspris på landsmøtet. Råd har vært medlem siden 1992, og er i dag klubbleder for nøkkelrådgiverne i Tine og leder for avdeling Tine. Han var en sentral pådriver i etableringen av denne avdelingen, som omfatter klubbene i Diplom-Is, Tine Salg, Fjærland Salg foruten nøkkelrådgiverne. Hedersprisen er Negotias høyeste utmerkelse. Den gis til tillitsvalgt eller medlem som over lang tid har gjort en helt spesiell innsats for organisasjonen. Årets tillitsvalgt Tildeling av prisen Årets tillitsvalgt ble også foretatt på landsmøtet. Den gikk til Håkon Horneland i arbeidstøybedriften Wenaas. Horneland tok initiativ til fagorganisering i forbindelse med omstilling på arbeidsplassen. De ble operativ og effektivt arbeidende klubb med tariffavtale på svært kort tid. Aktivitetsprisen Disse fikk aktivitetsprisen i 2011: Åse Nygaard, Helly Hansen Moss Anne Kathrine Nordvang, EDB ErgoGroup Oslo Anacleta Venturin Andersen, Folkeuniversitetet Midt- Norge Rolf Larsen, avdeling Sørlandet Daniel Nedrelid, Fjord 1 Fylkesbaatane SAKER OG DELTAKELSE I YS FELLESSKAPET YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret måler trykket i norsk arbeidsliv, og er en årlig undersøkelse som AFI (Arbeidsforskningsinstituttet) utfører for YS. Negotia er blant forbundene som støtter arbeidet, og som i økende grad bruker funn fra undersøkelsen til å løfte fram viktige problemstillinger for arbeidstakere i privat sektor. Vi er også representert ved politisk rådgiver i styringsgruppen for barometeret. Årets undersøkelse ble presentert på YS-konferansen i oktober, i tillegg ble det laget en egen presentasjon skreddersydd til Negotias landsmøte i november. YS-konferansen Forbundet deltok som vanlig med delegater på YS-konferansen i oktober. Konferansen i år hadde hovedfokus på den norske modellen med trepartssamarbeidet i arbeidslivet. YS likestillingspris deles ut hvert år på konferansen. I år gikk den til norsk-somaliske Amal Aden. Aden har gått i spissen for å synliggjøre undertrykking av både somaliske kvinner og andre kvinner med minoritetsbakgrunn. Hun er forfatter av fire bøker. 20 NEGOTIA ÅRSMELDING 2011

Landsmøtesak 8/11. Side 1 av 10

Landsmøtesak 8/11. Side 1 av 10 Landsmøtesak 8/11 Markedsplan Strategisk plan 2011 2012-2014 Side 1 av 10 Innledning Negotia er med nesten 20.000 medlemmer, YS største forbund i privat sektor. Vi har en lang og stolt historie helt fra

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Innhold. Veiledning til drift av klubber i Negotia... 3 Fellesskap og samarbeid på arbeidsplassen... 3. Avtaleverket... 9

Innhold. Veiledning til drift av klubber i Negotia... 3 Fellesskap og samarbeid på arbeidsplassen... 3. Avtaleverket... 9 Veiledning for drift av avdelinger og klubber Oppdatert av forbundsstyret 11. mai 2012 Dette er en kortfattet veiledning for tillitsvalgtarbeid i Negotia. For utfyllende informasjon kan du finner mer på

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Forsidefoto: Terje Bergersen Trykk: Konsis Opplag: 200

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Forsidefoto: Terje Bergersen Trykk: Konsis Opplag: 200 Årsmelding 2010 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten i 2010 Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2010 Side 5 Nytt medlemssystem Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

INNHOLD. April 2013 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. April 2013 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2012 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedmålene 2012 2014 Side 5 Prosesser med andre forbund Side 6 Vekst og rekruttering Side 8 Informasjon og synliggjøring

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Vil bygge et forbu for framtiden

Vil bygge et forbu for framtiden Fusjonsutredninger Negotia og Parat utreder fusjon: Vil bygge et forbu for framtiden Forbundslederne svarer på muligheter og utfordringer Utredninger om mulig fusjon mellom YS-forbundene Negotia og Parat

Detaljer

Farmasiforbundet Strategiplan

Farmasiforbundet Strategiplan Farmasiforbundet Strategiplan 2016 2018 1 Innhold: Innhold:...2 DEL I...3 Visjon, faglig- og politisk profil og strategiske mål...3 1. Rekruttering og kompetanseutvikling...3 2. Evne til påvirkning/premissleverandør...4

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2011- OSLO AVD.

Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2011- OSLO AVD. NEGOTIA Et VS 'brim:rid Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2011- OSLO AVD. Dato: Fredag 19.8 - lørdag 20.8 2011 Sted: Thon Hotel Vettre Tid: Kl. 14.00 Tilstedet: Svein I Johansen, Morten Gundersen,

Detaljer

Informasjonsstrategi

Informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 10.A Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi FORSLAG FRA FORBUNDETS ADMINISTRASJON 1 Innhold Overordnet målsetting... 3 Forholdet til egne

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING

ORGANISASJONSUTVIKLING GRUPPE: DISKUSJONSSAK: ORGANISASJONSUTVIKLING Diskusjonsnotat for organisasjonsutvikling Innledning: Parat er i dag en etablert samleorganisasjon med medlemmer i alle sektorer av norsk arbeidsliv. Antall

Detaljer

Parats handlingsplan 2007

Parats handlingsplan 2007 Parats handlingsplan 2007 Parats handlingsplan bygger på Parats politiske plattform og skal synliggjøre Parats satsningsområder i 2007. Denne politiske plattformen beskriver hva Parat står for, hva slags

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

INNHOLD 2 NEGOTIA ÅRSMELDING 20 09. Juni 2010 Design: Signus Forsidefoto: Terje Bergersen, Jannecke Strøm Trykk: BK Grafisk Opplag: 200

INNHOLD 2 NEGOTIA ÅRSMELDING 20 09. Juni 2010 Design: Signus Forsidefoto: Terje Bergersen, Jannecke Strøm Trykk: BK Grafisk Opplag: 200 Årsmelding 2009 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten i 2009 Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2009 Side 5 Aktiv klubb Side 5 Vekst og rekrutteringsarbeid Side 6 Informasjon

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd 1 20.05.14 10:29

ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd 1 20.05.14 10:29 ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd 1 20.05.14 10:29 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedmålene 2012 2014 Side 5 Prosesser med andre forbund Side 6 Vekst og rekruttering

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR Negotia Avdeling Sør-Rogaland Side 1 av 9

VIRKSOMHETSPLAN FOR Negotia Avdeling Sør-Rogaland Side 1 av 9 VIRKSOMHETSPLAN FOR Negotia Avdeling Sør-Rogaland 2017 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Medlemsservice 3. Tariff 4. Fagpolitikk 5. Informasjon 6. Vekst 7. Organisering Side 2 av 9 1. Innledning

Detaljer

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter.

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter. Vedtekter 1 Navn... 2 2 Definisjon... 2 3 Formål... 2 4 Medlemskap... 2 5 Organisasjon... 2 6 Kongress... 2 7 Ekstraordinær kongress... 3 8 Hovedstyret... 4 9 Sektorene... 5 10 Kontrollutvalg... 5 11 Sekretariatet...

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Veiledning for drift av klubber i Negotia

Veiledning for drift av klubber i Negotia Veiledning for drift av avdelinger og klubber Oppdatert av forbundsstyret 22. januar 2016 Dette er en kortfattet veiledning for tillitsvalgtarbeid i Negotia. For utfyllende informasjon kan du finner mer

Detaljer

EWC har til formål å bedre de ansattes konsultasjons- og informasjonsrettigheter i virksomheter som har grenseoverskridende aktiviteter.

EWC har til formål å bedre de ansattes konsultasjons- og informasjonsrettigheter i virksomheter som har grenseoverskridende aktiviteter. EWC - hva er det? 2 Hva er EWC? Arbeidstakere i virksomheter med aktivitet i flere land trenger en felles arena hvor de kan møte toppledelsen i selskapet. EWC/Europeisk samarbeidsutvalg kan fylle dette

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet 2 DNMF TIL UNIO I 2014 DNMF TIL UNIO I 2014 3 En prosess hvor profesjon er viktig Styret i DNMF har vedtatt å søke om medlemskap i Unio. Unio er den riktige

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2013-2015 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål 1. Evne til påvirkning/premissleverandør 1.1. Politisk arbeid ThsF skal etablere og opprettholde samarbeid med

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR Parat For 2015 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Her spiller medlemsorganisasjonene en

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Sør-Østs handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for

Detaljer

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE 79/16 16/8631 ØKONOMISK OVERSIKT PR OKTOBER /16 16/8632 LO KONGRESSEN VALG AV REPRESENTANTER

PROTOKOLL SAKLISTE 79/16 16/8631 ØKONOMISK OVERSIKT PR OKTOBER /16 16/8632 LO KONGRESSEN VALG AV REPRESENTANTER PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 31.10.2016 Tid: 13:30-17:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

BFO-SKOLEN. Kurskatalog 2013. Befalets Fellesorganisasjon

BFO-SKOLEN. Kurskatalog 2013. Befalets Fellesorganisasjon BFO-SKOLEN Kurskatalog 2013 Befalets Fellesorganisasjon KURS OG KOMPETANSE Utdanning og kompetanseutvikling for tillitsvalgte og medlemmer har alltid vært et viktig satsingsområde for BFO. BFO-skolens

Detaljer

31) JUN2010 MOTTATT. Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDSDEPARTEMFNTFT

31) JUN2010 MOTTATT. Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDSDEPARTEMFNTFT YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo MOTTATT 31) JUN2010 ARBEIDSDEPARTEMFNTFT Deres ref.: 201001331 - BOS Vår ref: Dato: FBH

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

ECONA og Akademikerne organisasjonsstruktur, lønnspolitikk, arbeidslivspolitikk mv. De tillitsvalgtes plass i organisasjonen. Adm.dir.

ECONA og Akademikerne organisasjonsstruktur, lønnspolitikk, arbeidslivspolitikk mv. De tillitsvalgtes plass i organisasjonen. Adm.dir. ECONA og Akademikerne organisasjonsstruktur, lønnspolitikk, arbeidslivspolitikk mv. De tillitsvalgtes plass i organisasjonen Adm.dir. Tom Bolstad 1 Enkelt organisasjonskart 2 Econas administrasjon 3 Dilemma

Detaljer

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Rapport om aktiviteter 2015 Bakgrunnen for landsforeningens søknad om

Detaljer

#Medbestemmelse. Tillitsvalgtkonferansen Mona Hermansen, rådgiver i Forhandlingsavdelingen

#Medbestemmelse. Tillitsvalgtkonferansen Mona Hermansen, rådgiver i Forhandlingsavdelingen #Medbestemmelse Tillitsvalgtkonferansen 2016 Mona Hermansen, rådgiver i Forhandlingsavdelingen mh@negotia.no Negotias visjon Alltid tilstede der avgjørelser tas om lønns- og arbeidsvilkår for å bidra til

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig. Som medlemmer kan opptas:

3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig. Som medlemmer kan opptas: 1 Navn Fotterapeutforbundet 2 Formål Fotterapeutforbundet er en partipolitisk uavhengig, faglig yrkesorganisasjon innen Delta, hvis formål er å arbeide for medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Arbeidsgiverforeningen Spekter Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk strategi 1 Rapporteringspunkter:

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2016-2018 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål - Evne til påvirkning-premissleverandør Politisk arbeid Etablere og opprettholde samarbeid med Utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Forbundslederens kommentarer Om Negotia Hovedmålene 2012 2014 Prosesser med andre forbund Vekst og rekruttering Informasjon og synliggjøring

Forbundslederens kommentarer Om Negotia Hovedmålene 2012 2014 Prosesser med andre forbund Vekst og rekruttering Informasjon og synliggjøring ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedmålene 2012 2014 Side 6 Prosesser med andre forbund Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon og synliggjøring

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

HS 02/08 SAK 018/08. Hovedstyret. Politisk leder. Sak 018/08: Politisk leder informerer FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering.

HS 02/08 SAK 018/08. Hovedstyret. Politisk leder. Sak 018/08: Politisk leder informerer FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering. HS 02/08 SAK 018/08 Til: Hovedstyret Fra: Politisk leder Sak 018/08: Politisk leder informerer Vedlagt følger notat fra politisk leder. FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering. Synliggjøring /profilering

Detaljer

Strategisk plan 2013-2015

Strategisk plan 2013-2015 Strategisk plan 2013-2015 1 Målstruktur for Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Generelt Det strategiske arbeidet i ThsF skal ta utgangspunkt i målstrukturen (se over) som viser sammenhengen mellom visjon,

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Morten Jørgensen, Medlem, Econas komite for inntektspolitikk og arbeidsforhold 1 Econas policydokumenter KIA og dagsorden i komiteen. Hvorfor policydokumenter?

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI 2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Hovedstyremøte 15. mai 2017 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Organisasjonsretten

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Tariff historikk og veien videre

Tariff historikk og veien videre Tariffkonferansen 2017 Tariff 2017 - historikk og veien videre Tariffavtaledekning Negotia (pr februar 2017) Tariffavtaledekning 75 % av alle yrkesaktive 25,2 4,6 13,3 56,9 NHO Virke Spekter Uten avtale

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

Ungdomspolitisk Program

Ungdomspolitisk Program Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.B Ungdomspolitisk Program NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Parats vedtekter endret på representantskapsmøtet 18.november 2009

Parats vedtekter endret på representantskapsmøtet 18.november 2009 Parats vedtekter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap... 2 4 Æresmedlemskap... 3 5 Kontingent... 3 6 Utmelding... 3 7

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer