Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014"

Transkript

1 Saksframlegg Sentralstyret Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: / Kirsti Renate Sommerdal Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014 Sammendrag: Sentralstyret får i denne orienteringssaken forelagt medlemstall knyttet til medlemsutviklingen for Utdanningsforbundets totalmedlemstall øker for hvert år, og i 2014 opplevde vi en stor medlemsvekst. Vi har en stor økning for våre yrkesaktive medlemmer, og spesielt gledelig er det at antall unge yrkesaktive medlemmer øker. Utdanningsforbundet har hatt et vervefokus på unge medlemmer og saken går nærmere inn på medlemsutvikling for unge yrkesaktive medlemmer og Pedagogstudentene, som også har hatt en stor økning i medlemstallet. Pensjonistmedlemmene øker som tidligere og som forventet. Forbundet passerte flere rekorder i medlemstall i 2014, som for eksempel medlemmer totalt, yrkesaktive medlemmer og det høyeste medlemstallet noen gang: medlemmer (per 1. desember 2014). Tross stor medlemsvekst, er det fortsatt en jevn nedgang i antall ledermedlemmer. Fra oktober 2014 og ut året kan vi se noe nedgang for de yrkesaktive og da også i gruppen unge yrkesaktive. Det er derfor viktig å finne ut hva denne nedgangen kan skyldes. Vi har hvert år en stor overgang fra yrkesaktiv- til pensjonistmedlemskap i tillegg til mange vanlige utmeldinger. Denne saken ser også nærmere på hvem som melder seg ut. Innstilling til vedtak Sentralstyret tar redegjørelsen om medlemsutviklingen i 2014 til orientering. Saksutredning: Saken er en presentasjon av medlemstallene og bevegelsene i Utdanningsforbundets medlemsmasse, for de viktigste gruppene. Datagrunnlaget for medlemstallene er basert på Utdanningsforbundets medlemsregistreringer i datasystemet Winorg, og de fleste medlemstallene er hentet ut fra medlemsstatistikken som blir publisert på intranettet hver måned har vært et bra år hvis vi ser på medlemsutviklingen generelt. Vi har per 1. januar medlemmer totalt, derav ordinære 1 medlemmer, studentmedlemmer og 621 dobbeltmedlemmer i folkehøgskolelagene. 1 Ordinære medlemmer er alle medlemmer unntatt medlemmene i Pedagogstudentene og Folkehøgskolelagene

2 2 Vi har hatt en stor økning i totalmedlemstallet på hele 5825 flere medlemmer i løpet av Ordinære medlemmer har økt med 3185 medlemmer, studentene har økt med 2633 medlemmer og folkehøgskolemedlemmene har økt med 7 medlemmer. I figur 1 ser vi hele medlemsmassen til Utdanningsforbundet prosentvis fordelt i forhold til de ulike gruppene vi har. Vi har de fem medlemsgruppene, yrkesaktive uten medlemsgruppe, pedagogstudentene, pensjonistene og folkehøgskolelaget. Pensjonist 18 % Folkehøgskole 0 % Barnehage Off. 9 % Barnehage Priv. 5 % Pedagogstud. 9 % Uten medlemsgruppe 3 % FAS 4 % Grunnskole 40 % Universitet/ høgskole 1 % Videregående opplæring 11 % Figur 1:Prosentvis fordeling av de ulike gruppene per 1. januar 2015 Utvikling i totalmedlemstall Medlemstallet i Utdanningsforbundet økte fra per 1. januar 2014 til per 1. januar 2015, en vekst på medlemmer i løpet av Til sammenlikning var veksten i 2013 på 719 medlemmer.

3 3 Medlemsutvikling jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des jan Figur 2: Medlemsutvikling for total medlemstallet Hvis vi ser på medlemsveksten de siste fem årene i tabell 1, kan vi se et mønster hvor totalmedlemstallet øker betraktelig mer i partallsår i forhold til oddetallsår. Det er større aktivitet og engasjement ved hovedtariffoppgjør som igjen slår positivt ut på medlemsveksten. Vi kan også se at 2014 har betraktelig større vekst enn tidligere hovedtariff-år. Streiken i 2014 engasjerte mer enn tidligere, og dette viser seg også på medlemsveksten. Tabell 1: Medlemstall og utvikling per 1.jan Per dato Medlemstall Økning fra året før % Endring 1. januar (fra ) 2,1 1. januar ,6 1. januar ,2 1. januar ,5 1.januar ,7 Medlemsgruppene Ordinære yrkesaktive medlemmer vil tilhøre en medlemsgruppe avhengig av hvilket arbeidsfelt man jobber med. Pensjonister og pedagogstudenter tilhører ikke noen medlemsgruppe, og de er dermed ikke med under denne statistikken. Figur 3 viser hvordan medlemsmassen er fordelt prosentvis mellom de ulike medlemsgruppene.

4 4 HU 1 % FAS 5 % Uten 4 % Medlemsgruppene BHG Off. 12 % BHG Priv. 7 % VGO 15 % GSK 56 % Figur 3: Medlemsgruppene per 1. jan 2015 Vi ser ut i fra tabell 2 at vi har en økning i alle medlemsgruppene med unntak av faglig administrativt støttesystem (FAS). Vi har i tidligere år sett en nedgang i medlemsgruppene grunnskole og videregående opplæring, men i 2014 fikk vi en oppgang og da spesielt i grunnskole. Medlemsgruppe barnehage har hatt oppgang i tidligere år og vi har fremdeles oppgang i Det er private barnehager som øker mest i prosentandel, og det kommer blant annet av at vi der har et større medlemspotensiale. Tabell 2: Medlemsutvikling i medlemsgruppene Medlemsgruppe 1. jan 2015 Endring Endring % Barnehage Offentlig ,3 Barnehage Privat ,4 Grunnskole ,7 Videregående opplæring ,3 Universitet/høgskole ,9 FAS ,2 Ikke tilknyttet medlemsgr ,1 Totalt ,4 Tabell: Medlemsutvikling i medlemsgruppe i løpet av 2014 Hvis vi ser medlemsutviklingen over et lengere tidsperspektiv, kan vi ut i fra tabell 3 se at selv med oppgang i grunnskole og videregående opplæring i 2014, så er det fremdeles nedgang i disse to medlemsgruppene i løpet av en fem års periode. 2 De yrkesaktive som er midlertidig uten arbeid, i permisjon o.l og i tillegg de medlemmene som jobber på arbeidsfelt som ikke tilhører noen medlemsgruppe.

5 5 Tabell 3: Medlemsutvikling i medlemsgruppene siden 2010 og ut 2014 Medlemsgruppe 1. februar 2010 Endring Endring % Barnehage ,0 Grunnskole ,8 Videregående opplæring ,5 Universitet/høgskole ,0 FAS ,9 Overgang fra yrkesaktiv til pensjonist I tabellen 4 under ser vi at 2400 yrkesaktive medlemmer har gått over fra de ulike medlemsgruppene til pensjonistmedlemskap i løpet av Tabellen viser også hvor stor andel av medlemsgruppen det gjelder. Tidligere tall på dette viser samme tendens, det er medlemsgruppe videregående opplæring som har størst andel som blir pensjonister, tett etterfulgt av FAS, UH og grunnskole, mens medlemsgruppe barnehage har en mindre andel som går over til pensjonist. Tabell 4: Overgang fra medlemsgruppene til pensjonistmedlemskap i løpet av 2014 Medlemsgruppe 1. januar 2014 Overgang til pensjonist Andel % Barnehage ,5 Grunnskole ,4 Videregående opplæring ,0 Universitet/høgskole ,6 FAS ,8 Innmeldinger og utmeldinger Utdanningsforbundet har mottatt totalt innmeldinger i løpet av Av disse er 6238 studentinnmeldinger og 46 er folkehøgskolemedlemmer. Resten 5577 er ordinære innmeldinger til Utdanningsforbundet. Vi mottok 5883 utmeldinger i løpet av Av disse er 1133 studentutmeldinger og 27 folkehøgskolemedlemmer. Resten 4723 utmeldinger er ordinære utmeldinger. Tabell 5 viser hvordan antall innmeldinger og utmeldinger fordeler seg ut i fra medlemsgruppene våre. Den viser også hvor stor andel av alle innmeldingene og utmeldingene som kommer fra de ulike medlemsgruppene. Vi har flere innmeldinger enn utmeldinger i de fleste medlemsgruppene bortsett fra medlemsgruppe FAS. I gruppen «Uten medlemsgruppe» er også antall utmeldingene flere enn innmeldingene.

6 6 Tabell 5: Innmeldinger og utmeldinger per medlemsgruppe for 2014 Medlemsgruppe Antall innmeldinger/andel Antall utmeldinger/andel Barnehage % % Grunnskole % % Videregående opplæring % % UH 36 1 % 66 2 % FAS % % Uten medlemsgr % % I figur 4 ser vi hvor mange utmeldinger vi har fått per alder på utmeldte. I denne figuren er ikke studenter eller pensjonister med. Vi ser at antallet er størst for de rundt 41 år. 200 Alder på utmeldte Figur 4: Alder på utmeldte ordinære yrkesaktive for 2014 Antall år med medlemskap Figur 5: Antall år med medlemskap før utmelding I figur 5 over, ser vi hvor mange utmeldinger vi har fått sett i forhold til hvor mange år medlemmet har hatt medlemskap. Her er ikke pedagogstudenter eller pensjonister med. Vi ser at det er høyt antall medlemmer som velger å melde seg ut i løpet av de fire første årene de er medlem i Utdanningsforbundet. Om lag 270 medlemmer melder seg ut før det er gått et år. Yrkesaktive Yrkesaktive er per definisjon alle medlemmer i arbeid, også medlemmer i Pedagogstudentene som er registrert med arbeidsplass ved siden av studier (gjelder 996 studenter per 1. jan 2015). I tillegg kommer alle potensielle yrkesaktive som midlertidig er arbeidsledige, i permisjon og de som får arbeidsavklaringsstønad o.l. Hvis vi ser alle yrkesaktive under ett som figur 4 viser, ser vi at det har vært en økning på 1826 medlemmer i løpet av Den store oppgangen vi ser om høsten, skyldes overgang fra studentmedlemskap til ordinært yrkesaktivt medlem, og i tillegg innmeldinger både i forbindelse

7 7 med nytt skole-/barnehageår men også i forbindelse med den pågående streiken som vi hadde i KS på samme tidspunkt. Vi hadde en topp i månedsskiftet august/september, og fra da og fram til årsskiftet har det vært en nedgang på 889 yrkesaktive medlemmer. Vi har yrkesaktive medlemmer per 1. januar Yrkesaktiv jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des jan Figur 6: Medlemsutvikling for yrkesaktive medlemmer Unge yrkesaktive medlemmer Unge medlemmer defineres her som de yrkesaktive medlemmene som er under 36 år. I løpet av 2014 økte denne gruppen med medlemmer, som er en oppgang på 5,6 %. Vi hadde en topp i månedsskiftet september/oktober, med unge yrkesaktive medlemmer som ble det høyeste medlemstallet i 2014 for denne gruppen. Vi fikk deretter en nedgang på 396 medlemmer fram til årsskiftet. Vi har unge yrkesaktive medlemmer i Utdanningsforbundet per 1. jan Unge Yrkesaktive jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des jan Figur 7: Medlemsutvikling 2014 for unge yrkesaktive

8 8 Antall unge yrkesaktive medlemmer i Utdanningsforbundet har de siste årene vært synkende. Vi har sett en trend hvor unge medlemmer ikke ønsker å organisere seg i like stor grad som før. Det har derfor vært et mål for Utdanningsforbundet å fokusere på verving av unge medlemmer. Som vi ser ut i fra tabell 6, har antall unge yrkesaktive medlemmer steget mye i løpet av 2014, men vi er fremdeles ikke på nivå med 2010 medlemstallene for denne gruppen. Tabell 6: Medlemstall unge yrkesaktive 1.jan januar Antall 35 år og yngre Andelen pensjonistmedlemmer har økt samtidig som andelen unge yrkesaktive har sunket. Utfordringen har vært å få inn like mange unge nye medlemmer som de som har gått av med pensjon. Om vi ser på andelen unge medlemmer og sammenstiller med andelen pensjonister i Utdanningsforbundet ut ifra tabell 7 og figur 8, ser vi en reduksjon for unge medlemmer og en vekst for pensjonistene. På grunn av økt antall medlemmer i 2014 blir forskjellen på disse andelene redusert noe og trenden vi så i fjor ser ut til å bremse opp. Tabell 7: Prosentandel unge medlemmer opp mot pensjonistmedlemmer Andel unge medlemmer 35 år og yngre 18,3 16,9 16,2 16,5 Andel pensjonister 14,6 16,1 17,8 18, Andel unge Andel pensjonister Figur 8: Utvikling av andel unge medlemmer opp mot pensjonistmedlemmer Ledere Vi ser en nedgang i alle medlemsgruppene når vi ser på ledermedlemmene våre. Vi har 8645 ledermedlemmer per 1.januar 2015 en nedgang på 198 ledermedlemmer i løpet av I tabell 8 ser vi nedgangen per medlemsgruppe, og vi kan se at ledere i barnehagen har størst prosentvis nedgang. For å bli registrert som ledermedlem må medlemmet være registrert med en lederstilling i vårt organisasjons-/medlemssystem. Det er derfor viktig at vi har oppdatert stillingskodene/titlene på våre ledermedlemmer, både for at vi har riktig data og for at de skal få riktig informasjon og tilbud som ledermedlem. Riktig kode er også viktig for å kunne analysere grundigere hvilke ledermedlemmer som melder seg ut.

9 9 Tabell 8: Medlemsutvikling ledermedlemmene i løpet av 2014 Medlemsgruppe- ledere 1. jan 2015 Endring Endring % Barnehage Offentlig ,1 Barnehage Privat ,0 Grunnskole ,8 Videregående opplæring ,3 UH ,8 FAS ,5 Uten medlemsgr ,6 Totalt ,2 Vi har over flere år sett en noe udramatisk men jevn nedgang i ledergruppen. Ifølge medlemsundersøkelsen (Fafo, 2013) vurderer flere medlemmer med lederstilling enn andre medlemmer, å melde seg ut av Utdanningsforbundet. De oppgir også oftere enn andre medlemmer at dette er fordi de ikke føler seg godt nok ivaretatt som yrkesgruppe og at det er vanskelig å være medlem i et forbund som organiserer både ledere og ansatte. I figur 9 under ser vi antall og hvor stor prosentandel av ledere per medlemsgruppe som har meldt seg ut i løpet av Medlemsgruppe- ledere Antall utmeldte 2014 Utmeldte % Barnehage 150 5,1 Grunnskole 305 7,6 Videregående opplæring 72 6,3 UH 3 5,3 FAS 33 5,5 Uten medlemsgr 9 8,6 Figur 9: Utmeldte ledermedlemmer per medlemsgruppe Pensjonistmedlemmer Antall pensjonistmedlemmer økte med 1601 medlemmer i 2014 og det er nå registrert pensjonister i medlemsmassen. Som vi ser av figur 10 så pensjonerer flest seg om høsten, og noen velger da også å melde seg ut fra Utdanningsforbundet. I desember sendes det ut kontingentfaktura for videre medlemskap som pensjonist, og også i den forbindelse velger noen å melde seg ut. Som nevnt foran utgjør pensjonistene rundt 18 % av medlemsmassen. Når det gjelder kontingentinntekter står pensjonistene for rundt 2 % av inntektene, noe som for 2015 utgjør i underkant kroner.

10 Pensjonistmedlemmer jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des jan Figur 10: Medlemsutvikling 2014 for pensjonistmedlemmene Pedagogstudentene Pedagogstudentene (PS) har hatt en stor medlemsøkning på 2633 medlemmer i løpet av 2014 og er nå medlemmer. Av grafen under ser vi at PS har en stor økning om høsten i forbindelse med vervingen ved skolestart Medlemsutvikling Pedagogstudentene jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des jan Figur 11: Medlemsutvikling pedagogstudentene for 2014 Pedagogstudentene har fått inn over 6200 innmeldinger i løpet av 2014, det er 52 % av alle innmeldingene til Utdanningsforbundet i løpet av Til sammenlikning hadde Pedagogstudentene i 2013 registrert rundt 3800 innmeldinger. Medlemsveksten skyldes at Pedagogstudentene har utviklet og gjennomført bevisst vervestrategi. Pedagogstudentene har prioritert offensiv tilstedeværelse på strategisk utvalgte utdanningsinstitusjoner, skolert lokallagene i verving, utviklet nytt og mer helhetlig profileringsmateriell samt benyttet nye markedsføringskanaler. I tillegg til at organisasjonen har blitt tilført nye ressurser som har gjort det mulig å gjennomføre en helhetlig koordinert verveperiode.

11 11 I løpet av 2014 har over 2700 ferdig utdannede pedagogstudenter meldt overgang til ordinært medlemskap, noe som utgjør 22 % av medlemsmassen til Pedagogstudentene. Ut fra tabellen under, ser vi antall overganger i 2014 har økt med 24 % fra 2013 og 26 % fra Tabell 9: Oversikt antall overganger fra Pedagogstudentene til ordinært medlemskap Tidsrom overgang i 2014 overgang i 2013 overgang i 2012 Antall overgang Andel ved 1. januar I følge medlemsundersøkelsen (Fafo, 2013), svarte 44 % at de ble medlem av Utdanningsforbundet via Pedagogstudentene. Av medlemmer under 30 år var 70 % først medlem av pedagogstudentene. Av medlemmer i medlemsgruppe barnehage svarte nesten 2 av 3 at de først var studentmedlemmer, i grunnskolen har 50 % kommet inn via studentmedlemskap. I 2015 er det i følge medlemssystemet over 4500 studentmedlemmer som er ferdig utdannet, og et mål for Utdanningsforbundet er å få flest mulig av disse til å melde overgang til ordinært medlemskap i Utdanningsforbundet. Ut fra tallmaterialet vi har tilgjengelig fra Database for høyere utdanning (DBH) har Pedagogstudentene i dag en organisasjonsgrad på ca. 49 %. Pedagogstudentene har som mål å verve 7000 nye medlemmer i 2015, og sentralstyret har bevilget ressurser som kan bidra til å realisere dette målet. Medlemsutvikling oppsummering og oversikt Vi har en stor medlemsvekst i totalmedlemstallet for Vi ser en økning i yrkesaktive og da spesielt gruppen unge yrkesaktive har hatt en stor økning. Det er en stor men forventet økning av pensjonister som ligger på samme nivå som tidligere år. Pedagogstudenten har også hatt et veldig bra år med stor medlemsvekst og en vellykket vervehøst. Tross medlemsveksten ser vi en fortsatt jevn nedgang i ledermedlemmene våre. Slutten av 2014 viste også en tendens med nedgang blant de yrkesaktive medlemmene våre, noe som betyr at vi må være på vakt ovenfor den videre utviklingen her. Ser vi på statistikken over en fem års periode har vi fortsatt nedgang i medlemsgruppe grunnskole og videregående opplæring og i aldersgruppen unge medlemmer under 35 år. Tabell 10: Oppsummering medlemsutvikling for 2014 Medlemstall 1. januar 2015 Endring Totalmedlemstall ,7 % Yrkesaktive ,6 % Unge yrkesaktive ,6 % Ledere ,2 % Pensjonister ,7 % Pedagogstudentene ,6 % Vedlegg:

12 12

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring

Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring 1 Sak 8.5 Rekruttering og medlemsbevaring Forslag 8.51 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller for kongressen: Kongressen ber landsstyret om: Utarbeide

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn?

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn? Ledere - intervjuguide - Bakgrunn: hvor lenge medlem, hvor lenge ledermedlem, hva er den største forskjellen på å være ordinært medlem og ledermedlem? Andre ledere organisert i Utdanningsforbundet? - Hvilken

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Rekruttering og organisasjonsutvikling

Rekruttering og organisasjonsutvikling kunnskap gir vekst Rekruttering og organisasjonsutvikling Hvorfor snakker vi om rekruttering? Organisasjonsutvikling Forbundets målsettinger i et langt perspektiv Organisasjonsutvikling Et realistisk mål

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Vedtatt av hovedstyret i sak 58-14 Føringer: Strategisk mål for perioden 2014-2019 er 17 000 medlemmer, økt medlemsfokus og segmenterte medlemstilbud MÅL: MEDLEMSVEKST

Detaljer

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.4/15 ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.4.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak: Organisasjonen

Detaljer

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Styremøtet april 2014 Tore Prestegard Utvikling av sykefraværet 2012-2013 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2013 2012 2,00% 0,00% jan feb mar apr mai jun jul aug sep

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 Velkommen til 2014 Arrangeres for niende gang sammen med DNB Presenterer årlig undersøkelse om helsetilstanden Totalt 21 selskaper presenterer seg 5 selskaper legger frem

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets melding for 2014

Vedlegg Utdanningsforbundets melding for 2014 Oppnevninger representasjon i styrer, utvalg og råd... 2 Utdanning... 14 Bedre skole... 19 Yrke... 20 Første steg... 21 Spesialpedagogikk... 22 Medlemsanalyse... 24 Medlemstilbud... 34 Kommunikasjon...

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge.

Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge. Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge. Dataforeningen er Norges største IT-faglige kompetansenettverk - et åpent og samlende

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 VEDTEKTER for Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 1 Navn Foreningens navn skal være Postansattes Landsforening (PL). 2 Organisatorisk tilslutning PL er en partipolitisk

Detaljer

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN. STILLINGER OG KURS Januar - Juli

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN. STILLINGER OG KURS Januar - Juli Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN STILLINGER OG KURS Januar - Juli Hvorfor annonsere i Utdanningsforbundets medier? Er målgruppen skoleledere, lærere, styrere i barnehage og barnehagelærere, rådgivere,

Detaljer

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Forslag til: Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Retningslinjer vedtatt på fylkesårsmøte mai 2012 Handlingsplan del 1 3 forslag til fylkesstyremøte 4. februar 2013 Innledning:

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av Januar. Nøkkelparametre. Januar Endring fra 2011 Laks Biomasse 629 000 tonn 10 %

Akvafakta. Status per utgangen av Januar. Nøkkelparametre. Januar Endring fra 2011 Laks Biomasse 629 000 tonn 10 % Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 28. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametre Januar Endring fra Laks Biomasse 629

Detaljer

Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye?

Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye? NOTAT Til: Landsstyret Dato: 09.10.2012 Saksnummer: 12-533 Rekruttering strategi 2012 Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye? Antallet medlemmer i NJ økte jevn og trutt frem til 2009. Man så opplevde

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 SAK NR 02-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 30. NOVEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2015

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2015 NOTAT Til: LS Fra: AU, Torbjørn Brenna og Anne Hilde Thue Dato: 09.09.2015 Saksnummer: 15-588 Kommentarer til NJs halvårs og prognose for 2015 Både for NJ drift og for NJs vederlags viser ene for 1. halvår

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

Bård Jordfald. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004 Kortversjon

Bård Jordfald. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004 Kortversjon Bård Jordfald Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004 Kortversjon Bård Jordfald Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004 Kortversjon Fafo-rapport 471 Fafo 2005 ISBN 82-7422-474-4 ISSN 0801-6143

Detaljer

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Fafo-rapport 2008:13 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-622-7

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen

Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Sammendrag Radiolytting er stabilt i Norge. 70 prosent av befolkningen lyttet til radio en gjennomsnittsdag i 2014,

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av i Oppland Datoer for kursene er vedtatt i fylkesstyret: 18.12.2014 OK0115 13. jan nr 1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

3. Husholdsarbeid. mennene. Alt i alt bruker vi derfor mindre tid til husholdarbeid i 2000 enn i 1971.

3. Husholdsarbeid. mennene. Alt i alt bruker vi derfor mindre tid til husholdarbeid i 2000 enn i 1971. 3. Tiden menn og kvinner bruker til husholdsarbeid har utviklet seg i forskjellig retning fra 1971 til 2000. Dette går frem av figur 3.1. Mens menns gjennomsnittlige tid til husholdsarbeid har økt per

Detaljer

Notat STYRINGSRAPPORT - OKTOBER 2008 P 1824

Notat STYRINGSRAPPORT - OKTOBER 2008 P 1824 Notat Til : Helse- og sosialdirektøren Fra : Prosjektleder P 1824 Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/2010-30 233 A10 DRAMMEN 26.09.2008 STYRINGSRAPPORT - OKTOBER 2008 P 1824 Mål Prosjektets hovedmål

Detaljer

1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype... 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009... 5 1.3. Antall medlemmer etter tariffområde

1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype... 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009... 5 1.3. Antall medlemmer etter tariffområde StatistikK 09 2 INNHOLD 1. NSF et forbund i sterk vekst 4 1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype................................ 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009....................................

Detaljer

Aktivitetshuset - formål

Aktivitetshuset - formål Aktivitetshuset Aktivitetshuset - formål Aktivitetshusets formål er å bistå enkeltmennesker i alderen 18-24 år på vei mot ordinært eller tilrettelagt arbeid. Det skal være et tilbud med aktivitetskrav

Detaljer

Vedlegg 8 MEDLEMSREKRUTTERING. Kopi av lysarkene som Ragnhild Elster brukte i sin innledning.

Vedlegg 8 MEDLEMSREKRUTTERING. Kopi av lysarkene som Ragnhild Elster brukte i sin innledning. Vedlegg 8 MEDLEMSREKRUTTERING Kopi av lysarkene som Ragnhild Elster brukte i sin innledning. Forskerforbundets medlemsutvikling 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

Detaljer

OPPLANDSKURS HØSTEN 2014 Versjon: 2014-09-02 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS HØSTEN 2014 Versjon: 2014-09-02 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS HØSTEN 2014 Versjon: 2014-09-02 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av tillitsvalgte i Oppland Vedtatt i fylkesstyret 31-03-14 OK1514 11. sep Kl. 09.30 14.30 OK1614 11.

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. JANUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/2012 SAK NR 53-2012 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Fornying og styrking av NF

Fornying og styrking av NF Til lokallagsleder i NF og evt. andre NF tillitsvalgte Vær snill å kopiere til: rektor/ledelse leder i personalråd, lærerråd eller tilsvarende organ Distriktslag av NF Programnemnda 26.04.2012 Vår ref.:

Detaljer

Teatersalen, Prøvesalen, Week Numbers

Teatersalen, Prøvesalen, Week Numbers mar 2015 (Oslo) 23 24 25 26 27 28 1 TeaterNova/Simone/Prøver dagtid Anton og Henrik prøver Uke 9 i 2015 Kim Fairchild 2 3 4 5 6 7 8 Anton og Henrik prøver Anton og Henrik forestilling. Uke 10 i 2015 9

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO Rutiner hele året Hvert kvartal - 1.januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober: Utsending av kontingentkrav til ikkeyrkesaktive, pensjonister og, med

Detaljer

MEDLEMSBEVEGELSER I LO

MEDLEMSBEVEGELSER I LO Torgeir Aarvaag Stokke MEDLEMSBEVEGELSER I LO FAFO-rapport nr. 112 Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon 1991 ISBN: 82-7422-053-6 Innhold Forord 3 S8IIlmendrag.......................................

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Registerte arbeidssøkere, faktiske tall Tabell 1. Arbeidsledige, personer på arbeidsmarkedstiltak, delvis ledige og personer med nedsatt arbeidsevne ved utgangen

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN PRINTANNONSERING. Januar - Juli

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN PRINTANNONSERING. Januar - Juli MEDIEPLAN Utdanningsforbundets medier 2015 PRINTANNONSERING Januar - Juli Hvorfor annonsere i Utdanningsforbundets medier? Er målgruppen skoleledere, lærere, styrere i barnehage og barnehagelærere, rådgivere,

Detaljer

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015 Undersøkelse blant utmeldte medlemmer Fellesforbundet, mai 05 Prosjektinformasjon På oppdrag fra Fellesforbundet har Ipsos MMI gjennomført denne undersøkelsen blant tidligere medlemmer som er utmeldt eller

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Statistikk Dette er Norge

Statistikk Dette er Norge Statistikk Dette er Norge Å kunne tolke statistiske data er en viktig den av den digitale kompetansen. Man skal både klare å tolke det man ser av tabeller, grafer og diagrammer - og man skal være kildekritisk

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 Pensjon i endring Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 1 Tema i dag Innledning og generelt om pensjon Ny folketrygd Dagens tjenestepensjon (alderspensjon) Dagens avtalefesta pensjon (AFP)

Detaljer

Fagleder HR avdelingen Konsulent, Økonomikontoret Konsulent, Politisk sekretariat

Fagleder HR avdelingen Konsulent, Økonomikontoret Konsulent, Politisk sekretariat Møteprotokoll Utvalg: Organisasjonsutvalget Møtested: Blåsalen Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: 08:00 11:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ingrid Lien Leder SP Morten Melå Nestleder AP Adelheid

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Inger Cathrine Kann, Trygdeforskningsseminaret Bergen 2014. Håndheving av aktivitetskravet i Hedmark har redusert sykefraværet

Inger Cathrine Kann, Trygdeforskningsseminaret Bergen 2014. Håndheving av aktivitetskravet i Hedmark har redusert sykefraværet Inger Cathrine Kann, Trygdeforskningsseminaret Bergen 214 Håndheving av aktivitetskravet i Hedmark har redusert sykefraværet Artikkel av : Inger Cathrine Kann, Ivar Andreas Åsland Lima, Per Kristoffersen

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009 Tidspunkt: Kl. 18:30 Innstranda Bydelsutvalg Hunstad kultursenter, Lillesalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda

Detaljer

6.2 Eksponentiell modell

6.2 Eksponentiell modell Oppgave 6.14 Du arbeider i 7. 8. klasse og du vil bruke oppgave 6.13 til å arbeide med formalisering. Lag en oppgavetekst der du først lar eleven regne ut lønn etterhvert som du varierer antall brosjyrer.

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

Engasjerer fremtidens lærere!

Engasjerer fremtidens lærere! Engasjerer fremtidens lærere! Vi er fremtidens lærerprofesjon, og for å bli godt rustede profesjonsutøvere må vi ha lærerutdanninger av høy kvalitet. Vårt viktigste ansvarsområde er derfor kvaliteten på

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013 1.0 Bakgrunn Finnmarkssykehusets kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitets - resultater til de

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

1 NAVN OG TILKNYTNING

1 NAVN OG TILKNYTNING YATA Bergen vedtekter Utarbeidet i tråd med sentralstyret YATA Norway sine vedtekter. Vedtatt av YATA Bergen på årsmøtet 2014. (Sist oppdatert 10.09.2014) 1 NAVN OG TILKNYTNING 2 FORMÅL 3 ORGANISASJON

Detaljer

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Dette notatet har to deler, den første delen omhandler hvordan pensjon og andre betingelser påvirker når man går av med pensjon.

Detaljer

Oppfølging av turnusordningen for leger - oppdrag om vurdering av antall turnusstillinger

Oppfølging av turnusordningen for leger - oppdrag om vurdering av antall turnusstillinger v2.2-18.03.2013 HERE Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 13/3622-18 Saksbehandler: Anne Grethe Slåtten Dato: 27.01.2014 offl. 15 3. ledd Oppfølging av turnusordningen

Detaljer

Deres dato. Deres referanse

Deres dato. Deres referanse Vår dato 03.11.14. 14 Vår referanse Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler Synnøve T. Danielsen Direkte telefon 23 13 84 30 Møte/kursplan våren 2015. Sist revidert. 08.12.14 Mnd Dato Kurs i fylkeslaget

Detaljer

Implementering Fra forbedring til effekt

Implementering Fra forbedring til effekt Implementering Fra forbedring til effekt Robert Lohne Karabin AS www.karabin.no Grad av prosessutvikling Hvor begynner vi? Om å implementere endringer Measurement is the first step that leads to control

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Geir Axelsen, direktør i styringsstaben. Omstillingsbilde i NAV 2016-20

Geir Axelsen, direktør i styringsstaben. Omstillingsbilde i NAV 2016-20 Geir Axelsen, direktør i styringsstaben Omstillingsbilde i NAV 2016-20 Det store bildet NAV, 11.11.2015 Side 2 Ikke noe nytt at oljeprisen går opp og ned NAV, 11.11.2015 Side 3 Alt på plenen kommer fra

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING

ORGANISASJONSUTVIKLING 1 2 LM-SAK 3.2/12 ORGANISASJONSUTVIKLING 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Saksutredning Innledning Med sine over 153 000 medlemmer er Utdanningsforbundet

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1

Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1 Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund LIKESTILLINGSRAPPORT 2009 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Den kjønnsmessige sammensettingen

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer