Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014"

Transkript

1 Saksframlegg Sentralstyret Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: / Kirsti Renate Sommerdal Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014 Sammendrag: Sentralstyret får i denne orienteringssaken forelagt medlemstall knyttet til medlemsutviklingen for Utdanningsforbundets totalmedlemstall øker for hvert år, og i 2014 opplevde vi en stor medlemsvekst. Vi har en stor økning for våre yrkesaktive medlemmer, og spesielt gledelig er det at antall unge yrkesaktive medlemmer øker. Utdanningsforbundet har hatt et vervefokus på unge medlemmer og saken går nærmere inn på medlemsutvikling for unge yrkesaktive medlemmer og Pedagogstudentene, som også har hatt en stor økning i medlemstallet. Pensjonistmedlemmene øker som tidligere og som forventet. Forbundet passerte flere rekorder i medlemstall i 2014, som for eksempel medlemmer totalt, yrkesaktive medlemmer og det høyeste medlemstallet noen gang: medlemmer (per 1. desember 2014). Tross stor medlemsvekst, er det fortsatt en jevn nedgang i antall ledermedlemmer. Fra oktober 2014 og ut året kan vi se noe nedgang for de yrkesaktive og da også i gruppen unge yrkesaktive. Det er derfor viktig å finne ut hva denne nedgangen kan skyldes. Vi har hvert år en stor overgang fra yrkesaktiv- til pensjonistmedlemskap i tillegg til mange vanlige utmeldinger. Denne saken ser også nærmere på hvem som melder seg ut. Innstilling til vedtak Sentralstyret tar redegjørelsen om medlemsutviklingen i 2014 til orientering. Saksutredning: Saken er en presentasjon av medlemstallene og bevegelsene i Utdanningsforbundets medlemsmasse, for de viktigste gruppene. Datagrunnlaget for medlemstallene er basert på Utdanningsforbundets medlemsregistreringer i datasystemet Winorg, og de fleste medlemstallene er hentet ut fra medlemsstatistikken som blir publisert på intranettet hver måned har vært et bra år hvis vi ser på medlemsutviklingen generelt. Vi har per 1. januar medlemmer totalt, derav ordinære 1 medlemmer, studentmedlemmer og 621 dobbeltmedlemmer i folkehøgskolelagene. 1 Ordinære medlemmer er alle medlemmer unntatt medlemmene i Pedagogstudentene og Folkehøgskolelagene

2 2 Vi har hatt en stor økning i totalmedlemstallet på hele 5825 flere medlemmer i løpet av Ordinære medlemmer har økt med 3185 medlemmer, studentene har økt med 2633 medlemmer og folkehøgskolemedlemmene har økt med 7 medlemmer. I figur 1 ser vi hele medlemsmassen til Utdanningsforbundet prosentvis fordelt i forhold til de ulike gruppene vi har. Vi har de fem medlemsgruppene, yrkesaktive uten medlemsgruppe, pedagogstudentene, pensjonistene og folkehøgskolelaget. Pensjonist 18 % Folkehøgskole 0 % Barnehage Off. 9 % Barnehage Priv. 5 % Pedagogstud. 9 % Uten medlemsgruppe 3 % FAS 4 % Grunnskole 40 % Universitet/ høgskole 1 % Videregående opplæring 11 % Figur 1:Prosentvis fordeling av de ulike gruppene per 1. januar 2015 Utvikling i totalmedlemstall Medlemstallet i Utdanningsforbundet økte fra per 1. januar 2014 til per 1. januar 2015, en vekst på medlemmer i løpet av Til sammenlikning var veksten i 2013 på 719 medlemmer.

3 3 Medlemsutvikling jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des jan Figur 2: Medlemsutvikling for total medlemstallet Hvis vi ser på medlemsveksten de siste fem årene i tabell 1, kan vi se et mønster hvor totalmedlemstallet øker betraktelig mer i partallsår i forhold til oddetallsår. Det er større aktivitet og engasjement ved hovedtariffoppgjør som igjen slår positivt ut på medlemsveksten. Vi kan også se at 2014 har betraktelig større vekst enn tidligere hovedtariff-år. Streiken i 2014 engasjerte mer enn tidligere, og dette viser seg også på medlemsveksten. Tabell 1: Medlemstall og utvikling per 1.jan Per dato Medlemstall Økning fra året før % Endring 1. januar (fra ) 2,1 1. januar ,6 1. januar ,2 1. januar ,5 1.januar ,7 Medlemsgruppene Ordinære yrkesaktive medlemmer vil tilhøre en medlemsgruppe avhengig av hvilket arbeidsfelt man jobber med. Pensjonister og pedagogstudenter tilhører ikke noen medlemsgruppe, og de er dermed ikke med under denne statistikken. Figur 3 viser hvordan medlemsmassen er fordelt prosentvis mellom de ulike medlemsgruppene.

4 4 HU 1 % FAS 5 % Uten 4 % Medlemsgruppene BHG Off. 12 % BHG Priv. 7 % VGO 15 % GSK 56 % Figur 3: Medlemsgruppene per 1. jan 2015 Vi ser ut i fra tabell 2 at vi har en økning i alle medlemsgruppene med unntak av faglig administrativt støttesystem (FAS). Vi har i tidligere år sett en nedgang i medlemsgruppene grunnskole og videregående opplæring, men i 2014 fikk vi en oppgang og da spesielt i grunnskole. Medlemsgruppe barnehage har hatt oppgang i tidligere år og vi har fremdeles oppgang i Det er private barnehager som øker mest i prosentandel, og det kommer blant annet av at vi der har et større medlemspotensiale. Tabell 2: Medlemsutvikling i medlemsgruppene Medlemsgruppe 1. jan 2015 Endring Endring % Barnehage Offentlig ,3 Barnehage Privat ,4 Grunnskole ,7 Videregående opplæring ,3 Universitet/høgskole ,9 FAS ,2 Ikke tilknyttet medlemsgr ,1 Totalt ,4 Tabell: Medlemsutvikling i medlemsgruppe i løpet av 2014 Hvis vi ser medlemsutviklingen over et lengere tidsperspektiv, kan vi ut i fra tabell 3 se at selv med oppgang i grunnskole og videregående opplæring i 2014, så er det fremdeles nedgang i disse to medlemsgruppene i løpet av en fem års periode. 2 De yrkesaktive som er midlertidig uten arbeid, i permisjon o.l og i tillegg de medlemmene som jobber på arbeidsfelt som ikke tilhører noen medlemsgruppe.

5 5 Tabell 3: Medlemsutvikling i medlemsgruppene siden 2010 og ut 2014 Medlemsgruppe 1. februar 2010 Endring Endring % Barnehage ,0 Grunnskole ,8 Videregående opplæring ,5 Universitet/høgskole ,0 FAS ,9 Overgang fra yrkesaktiv til pensjonist I tabellen 4 under ser vi at 2400 yrkesaktive medlemmer har gått over fra de ulike medlemsgruppene til pensjonistmedlemskap i løpet av Tabellen viser også hvor stor andel av medlemsgruppen det gjelder. Tidligere tall på dette viser samme tendens, det er medlemsgruppe videregående opplæring som har størst andel som blir pensjonister, tett etterfulgt av FAS, UH og grunnskole, mens medlemsgruppe barnehage har en mindre andel som går over til pensjonist. Tabell 4: Overgang fra medlemsgruppene til pensjonistmedlemskap i løpet av 2014 Medlemsgruppe 1. januar 2014 Overgang til pensjonist Andel % Barnehage ,5 Grunnskole ,4 Videregående opplæring ,0 Universitet/høgskole ,6 FAS ,8 Innmeldinger og utmeldinger Utdanningsforbundet har mottatt totalt innmeldinger i løpet av Av disse er 6238 studentinnmeldinger og 46 er folkehøgskolemedlemmer. Resten 5577 er ordinære innmeldinger til Utdanningsforbundet. Vi mottok 5883 utmeldinger i løpet av Av disse er 1133 studentutmeldinger og 27 folkehøgskolemedlemmer. Resten 4723 utmeldinger er ordinære utmeldinger. Tabell 5 viser hvordan antall innmeldinger og utmeldinger fordeler seg ut i fra medlemsgruppene våre. Den viser også hvor stor andel av alle innmeldingene og utmeldingene som kommer fra de ulike medlemsgruppene. Vi har flere innmeldinger enn utmeldinger i de fleste medlemsgruppene bortsett fra medlemsgruppe FAS. I gruppen «Uten medlemsgruppe» er også antall utmeldingene flere enn innmeldingene.

6 6 Tabell 5: Innmeldinger og utmeldinger per medlemsgruppe for 2014 Medlemsgruppe Antall innmeldinger/andel Antall utmeldinger/andel Barnehage % % Grunnskole % % Videregående opplæring % % UH 36 1 % 66 2 % FAS % % Uten medlemsgr % % I figur 4 ser vi hvor mange utmeldinger vi har fått per alder på utmeldte. I denne figuren er ikke studenter eller pensjonister med. Vi ser at antallet er størst for de rundt 41 år. 200 Alder på utmeldte Figur 4: Alder på utmeldte ordinære yrkesaktive for 2014 Antall år med medlemskap Figur 5: Antall år med medlemskap før utmelding I figur 5 over, ser vi hvor mange utmeldinger vi har fått sett i forhold til hvor mange år medlemmet har hatt medlemskap. Her er ikke pedagogstudenter eller pensjonister med. Vi ser at det er høyt antall medlemmer som velger å melde seg ut i løpet av de fire første årene de er medlem i Utdanningsforbundet. Om lag 270 medlemmer melder seg ut før det er gått et år. Yrkesaktive Yrkesaktive er per definisjon alle medlemmer i arbeid, også medlemmer i Pedagogstudentene som er registrert med arbeidsplass ved siden av studier (gjelder 996 studenter per 1. jan 2015). I tillegg kommer alle potensielle yrkesaktive som midlertidig er arbeidsledige, i permisjon og de som får arbeidsavklaringsstønad o.l. Hvis vi ser alle yrkesaktive under ett som figur 4 viser, ser vi at det har vært en økning på 1826 medlemmer i løpet av Den store oppgangen vi ser om høsten, skyldes overgang fra studentmedlemskap til ordinært yrkesaktivt medlem, og i tillegg innmeldinger både i forbindelse

7 7 med nytt skole-/barnehageår men også i forbindelse med den pågående streiken som vi hadde i KS på samme tidspunkt. Vi hadde en topp i månedsskiftet august/september, og fra da og fram til årsskiftet har det vært en nedgang på 889 yrkesaktive medlemmer. Vi har yrkesaktive medlemmer per 1. januar Yrkesaktiv jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des jan Figur 6: Medlemsutvikling for yrkesaktive medlemmer Unge yrkesaktive medlemmer Unge medlemmer defineres her som de yrkesaktive medlemmene som er under 36 år. I løpet av 2014 økte denne gruppen med medlemmer, som er en oppgang på 5,6 %. Vi hadde en topp i månedsskiftet september/oktober, med unge yrkesaktive medlemmer som ble det høyeste medlemstallet i 2014 for denne gruppen. Vi fikk deretter en nedgang på 396 medlemmer fram til årsskiftet. Vi har unge yrkesaktive medlemmer i Utdanningsforbundet per 1. jan Unge Yrkesaktive jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des jan Figur 7: Medlemsutvikling 2014 for unge yrkesaktive

8 8 Antall unge yrkesaktive medlemmer i Utdanningsforbundet har de siste årene vært synkende. Vi har sett en trend hvor unge medlemmer ikke ønsker å organisere seg i like stor grad som før. Det har derfor vært et mål for Utdanningsforbundet å fokusere på verving av unge medlemmer. Som vi ser ut i fra tabell 6, har antall unge yrkesaktive medlemmer steget mye i løpet av 2014, men vi er fremdeles ikke på nivå med 2010 medlemstallene for denne gruppen. Tabell 6: Medlemstall unge yrkesaktive 1.jan januar Antall 35 år og yngre Andelen pensjonistmedlemmer har økt samtidig som andelen unge yrkesaktive har sunket. Utfordringen har vært å få inn like mange unge nye medlemmer som de som har gått av med pensjon. Om vi ser på andelen unge medlemmer og sammenstiller med andelen pensjonister i Utdanningsforbundet ut ifra tabell 7 og figur 8, ser vi en reduksjon for unge medlemmer og en vekst for pensjonistene. På grunn av økt antall medlemmer i 2014 blir forskjellen på disse andelene redusert noe og trenden vi så i fjor ser ut til å bremse opp. Tabell 7: Prosentandel unge medlemmer opp mot pensjonistmedlemmer Andel unge medlemmer 35 år og yngre 18,3 16,9 16,2 16,5 Andel pensjonister 14,6 16,1 17,8 18, Andel unge Andel pensjonister Figur 8: Utvikling av andel unge medlemmer opp mot pensjonistmedlemmer Ledere Vi ser en nedgang i alle medlemsgruppene når vi ser på ledermedlemmene våre. Vi har 8645 ledermedlemmer per 1.januar 2015 en nedgang på 198 ledermedlemmer i løpet av I tabell 8 ser vi nedgangen per medlemsgruppe, og vi kan se at ledere i barnehagen har størst prosentvis nedgang. For å bli registrert som ledermedlem må medlemmet være registrert med en lederstilling i vårt organisasjons-/medlemssystem. Det er derfor viktig at vi har oppdatert stillingskodene/titlene på våre ledermedlemmer, både for at vi har riktig data og for at de skal få riktig informasjon og tilbud som ledermedlem. Riktig kode er også viktig for å kunne analysere grundigere hvilke ledermedlemmer som melder seg ut.

9 9 Tabell 8: Medlemsutvikling ledermedlemmene i løpet av 2014 Medlemsgruppe- ledere 1. jan 2015 Endring Endring % Barnehage Offentlig ,1 Barnehage Privat ,0 Grunnskole ,8 Videregående opplæring ,3 UH ,8 FAS ,5 Uten medlemsgr ,6 Totalt ,2 Vi har over flere år sett en noe udramatisk men jevn nedgang i ledergruppen. Ifølge medlemsundersøkelsen (Fafo, 2013) vurderer flere medlemmer med lederstilling enn andre medlemmer, å melde seg ut av Utdanningsforbundet. De oppgir også oftere enn andre medlemmer at dette er fordi de ikke føler seg godt nok ivaretatt som yrkesgruppe og at det er vanskelig å være medlem i et forbund som organiserer både ledere og ansatte. I figur 9 under ser vi antall og hvor stor prosentandel av ledere per medlemsgruppe som har meldt seg ut i løpet av Medlemsgruppe- ledere Antall utmeldte 2014 Utmeldte % Barnehage 150 5,1 Grunnskole 305 7,6 Videregående opplæring 72 6,3 UH 3 5,3 FAS 33 5,5 Uten medlemsgr 9 8,6 Figur 9: Utmeldte ledermedlemmer per medlemsgruppe Pensjonistmedlemmer Antall pensjonistmedlemmer økte med 1601 medlemmer i 2014 og det er nå registrert pensjonister i medlemsmassen. Som vi ser av figur 10 så pensjonerer flest seg om høsten, og noen velger da også å melde seg ut fra Utdanningsforbundet. I desember sendes det ut kontingentfaktura for videre medlemskap som pensjonist, og også i den forbindelse velger noen å melde seg ut. Som nevnt foran utgjør pensjonistene rundt 18 % av medlemsmassen. Når det gjelder kontingentinntekter står pensjonistene for rundt 2 % av inntektene, noe som for 2015 utgjør i underkant kroner.

10 Pensjonistmedlemmer jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des jan Figur 10: Medlemsutvikling 2014 for pensjonistmedlemmene Pedagogstudentene Pedagogstudentene (PS) har hatt en stor medlemsøkning på 2633 medlemmer i løpet av 2014 og er nå medlemmer. Av grafen under ser vi at PS har en stor økning om høsten i forbindelse med vervingen ved skolestart Medlemsutvikling Pedagogstudentene jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des jan Figur 11: Medlemsutvikling pedagogstudentene for 2014 Pedagogstudentene har fått inn over 6200 innmeldinger i løpet av 2014, det er 52 % av alle innmeldingene til Utdanningsforbundet i løpet av Til sammenlikning hadde Pedagogstudentene i 2013 registrert rundt 3800 innmeldinger. Medlemsveksten skyldes at Pedagogstudentene har utviklet og gjennomført bevisst vervestrategi. Pedagogstudentene har prioritert offensiv tilstedeværelse på strategisk utvalgte utdanningsinstitusjoner, skolert lokallagene i verving, utviklet nytt og mer helhetlig profileringsmateriell samt benyttet nye markedsføringskanaler. I tillegg til at organisasjonen har blitt tilført nye ressurser som har gjort det mulig å gjennomføre en helhetlig koordinert verveperiode.

11 11 I løpet av 2014 har over 2700 ferdig utdannede pedagogstudenter meldt overgang til ordinært medlemskap, noe som utgjør 22 % av medlemsmassen til Pedagogstudentene. Ut fra tabellen under, ser vi antall overganger i 2014 har økt med 24 % fra 2013 og 26 % fra Tabell 9: Oversikt antall overganger fra Pedagogstudentene til ordinært medlemskap Tidsrom overgang i 2014 overgang i 2013 overgang i 2012 Antall overgang Andel ved 1. januar I følge medlemsundersøkelsen (Fafo, 2013), svarte 44 % at de ble medlem av Utdanningsforbundet via Pedagogstudentene. Av medlemmer under 30 år var 70 % først medlem av pedagogstudentene. Av medlemmer i medlemsgruppe barnehage svarte nesten 2 av 3 at de først var studentmedlemmer, i grunnskolen har 50 % kommet inn via studentmedlemskap. I 2015 er det i følge medlemssystemet over 4500 studentmedlemmer som er ferdig utdannet, og et mål for Utdanningsforbundet er å få flest mulig av disse til å melde overgang til ordinært medlemskap i Utdanningsforbundet. Ut fra tallmaterialet vi har tilgjengelig fra Database for høyere utdanning (DBH) har Pedagogstudentene i dag en organisasjonsgrad på ca. 49 %. Pedagogstudentene har som mål å verve 7000 nye medlemmer i 2015, og sentralstyret har bevilget ressurser som kan bidra til å realisere dette målet. Medlemsutvikling oppsummering og oversikt Vi har en stor medlemsvekst i totalmedlemstallet for Vi ser en økning i yrkesaktive og da spesielt gruppen unge yrkesaktive har hatt en stor økning. Det er en stor men forventet økning av pensjonister som ligger på samme nivå som tidligere år. Pedagogstudenten har også hatt et veldig bra år med stor medlemsvekst og en vellykket vervehøst. Tross medlemsveksten ser vi en fortsatt jevn nedgang i ledermedlemmene våre. Slutten av 2014 viste også en tendens med nedgang blant de yrkesaktive medlemmene våre, noe som betyr at vi må være på vakt ovenfor den videre utviklingen her. Ser vi på statistikken over en fem års periode har vi fortsatt nedgang i medlemsgruppe grunnskole og videregående opplæring og i aldersgruppen unge medlemmer under 35 år. Tabell 10: Oppsummering medlemsutvikling for 2014 Medlemstall 1. januar 2015 Endring Totalmedlemstall ,7 % Yrkesaktive ,6 % Unge yrkesaktive ,6 % Ledere ,2 % Pensjonister ,7 % Pedagogstudentene ,6 % Vedlegg:

12 12

Medlemsutvikling 2015

Medlemsutvikling 2015 Saksframlegg Sentralstyret Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: 16.02.2016 14/00230-5 Kirsti Renate Sommerdal Medlemsutvikling 2015 Sammendrag: Sentralstyret får i denne orienteringssaken forelagt

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Utdanningsforbundets strategiplan for verving

Utdanningsforbundets strategiplan for verving Utdanningsforbundets strategiplan for verving Et helhetlig og systematisert vervearbeid Strategiplanen for verving er et grunnlagsdokument for Utdanningsforbundets vervevirksomhet på alle nivåer i organisasjonen

Detaljer

Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring

Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring 1 Sak 8.5 Rekruttering og medlemsbevaring Forslag 8.51 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller for kongressen: Kongressen ber landsstyret om: Utarbeide

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. september 2009

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. september 2009 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 02.01.09 03.08.09 01.09.09 Endring siste måned Endring fra 02.01.09 01 Østfold 18 179 18 263 18223-40 44 02 Akershus 21 012 21 282 21226-56 214 03 Oslo 34

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 01.01.16 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.05.16 Endring siste måned Endring i år 01 Østfold 20 516 20 568 20 616 20 622 20 700 78 184 02 Akershus 24 601 24 642

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Sak 14/2015. Til: Representantskapet. Fra: Styret. Dato: 14.04.2015. Studentmedlemsskap i NAL. 1. Bakgrunn

Sak 14/2015. Til: Representantskapet. Fra: Styret. Dato: 14.04.2015. Studentmedlemsskap i NAL. 1. Bakgrunn Sak 14/2015 Til: Representantskapet Fra: Styret Dato: 14.04.2015 Studentmedlemsskap i NAL 1. Bakgrunn NAL er en medlemsorganisasjon som har en tredeling av typer medlemskap: yrkesaktive, studenter og pensjonister.

Detaljer

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker KURS ATV-VGO 15.-16.3.2011 Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø E-post og sikkerhet Seniortiltak Medlemstall og verving Medlemsundersøkelsen Ny e-postløsning

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn?

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn? Ledere - intervjuguide - Bakgrunn: hvor lenge medlem, hvor lenge ledermedlem, hva er den største forskjellen på å være ordinært medlem og ledermedlem? Andre ledere organisert i Utdanningsforbundet? - Hvilken

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet betyr at du har en av

Detaljer

Uttalelse om vedtektsforslag. Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet

Uttalelse om vedtektsforslag. Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet Uttalelse om vedtektsforslag Styret for pensjonistene i Utdanningsforbundet innkalte for pensjonistlederne i fylkeslagene og fylkesstyrekontaktene

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: 9.-12. november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Detaljer

Verve og beholde medlemmer. Rapport om Utdanningsforbundets medlemspotensialet

Verve og beholde medlemmer. Rapport om Utdanningsforbundets medlemspotensialet Verve og beholde medlemmer Rapport om Utdanningsforbundets medlemspotensialet 1. Innledning Utdanningsforbundets Strategiplan for verving, som ble ferdigstilt i 2012, påpekte at verving av medlemmer, og

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR / NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR / NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR 2016 12.11.2016/ NAV Rogaland Rogaland. Antall varsler juni 2014 januar 2017 Varsler om permitteringer i september 16 og oktober 16 som følge av streiken er ikke tatt

Detaljer

Rekruttering og organisasjonsutvikling

Rekruttering og organisasjonsutvikling kunnskap gir vekst Rekruttering og organisasjonsutvikling Hvorfor snakker vi om rekruttering? Organisasjonsutvikling Forbundets målsettinger i et langt perspektiv Organisasjonsutvikling Et realistisk mål

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingbladet Nr. 12 2011 SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingtellinger per 1. desember 2012 1 Klekking av kyllinger av verperase i november Etter to måneder med lave klekketallene

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/6534 Dato: 24.01.14 Saksnr: KF 03-14 KF 03-14 Til: Møtedato: 24.01.14 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig

Detaljer

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Styremøtet april 2014 Tore Prestegard Utvikling av sykefraværet 2012-2013 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2013 2012 2,00% 0,00% jan feb mar apr mai jun jul aug sep

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Sist endret av Landsmøtet 2015 1 NAVN OG FORMÅL Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og

Detaljer

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.4/15 ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.4.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak: Organisasjonen

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Vedtatt av hovedstyret i sak 58-14 Føringer: Strategisk mål for perioden 2014-2019 er 17 000 medlemmer, økt medlemsfokus og segmenterte medlemstilbud MÅL: MEDLEMSVEKST

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte 03/16

Protokoll fylkesstyremøte 03/16 Protokoll fylkesstyremøte 03/16 Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: 12.-13.april 2016 16/00547 Kristina Lindstrøm Tidspunkt: 12.-13.april 2016 Sted: Kjerringøy bryggehotell Til stede: Gerd-Inger Simonsen,

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingbladet Nr. 11 2010 SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingtellinger per 1. november 2010 1 Klekking av kyllinger av verperase i oktober Antall klekte kyllinger av verperase

Detaljer

Virksomhetsrapport SAK TIL STYRINGSGRUPPEN

Virksomhetsrapport SAK TIL STYRINGSGRUPPEN SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport Saksnummer 19/ Avsender Senterleder Møtedato 15.06. Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for senteret per april legges fram for styringsgruppen til orientering.

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

LEDERMEDLEMMENE I UTDANNINGSFORBUNDET

LEDERMEDLEMMENE I UTDANNINGSFORBUNDET LEDERMEDLEMMENE I UTDANNINGSFORBUNDET VEIVISER FOR TILLITSVALGTE Innhold Forord... 3 Lederne i organisasjonen... 4 Ulike nivåer ulike oppgaver... 5 Klubb... 6 Lokallag... 7 Fylkeslag... 9 Sentralt... 10

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets melding for 2014

Vedlegg Utdanningsforbundets melding for 2014 Oppnevninger representasjon i styrer, utvalg og råd... 2 Utdanning... 14 Bedre skole... 19 Yrke... 20 Første steg... 21 Spesialpedagogikk... 22 Medlemsanalyse... 24 Medlemstilbud... 34 Kommunikasjon...

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingbladet Nr. 10 2010 SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingtellinger per 1. oktober 2010 1 Klekking av kyllinger av verperase i september Antall klekte kyllinger av verperase

Detaljer

Protokoll FST 08/2016

Protokoll FST 08/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 27.10.2016 16/01239-19 Protokoll FST 08/2016 Møtedato/tidspunkt: 27.10.2016, kl. 09.00-17.30 28.09.2016, kl. 09.00-12.15 Sted: Utdanningsforbundet Hedmarks

Detaljer

11. Deltaking i arbeidslivet

11. Deltaking i arbeidslivet Aleneboendes levekår Deltaking i arbeidslivet Arne S. Andersen 11. Deltaking i arbeidslivet Mange aleneboende menn sliter på arbeidsmarkedet Aleneboende menn 30-66 år er oftere marginalisert i forhold

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingbladet Nr. 11 2011 SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingtellinger per 1. november 2011 1 Klekking av kyllinger av verperase i oktober Klekketallene for oktober falt for andre

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

Hvor mye bør ansatte kompenseres ved overgang fra 12,5 måneders lønnssystem til 12 måneder?

Hvor mye bør ansatte kompenseres ved overgang fra 12,5 måneders lønnssystem til 12 måneder? Hvor mye bør ansatte kompenseres ved overgang fra 12,5 måneders lønnssystem til 12 måneder? Sven Eide, sjeføkonom i Finansforbundet NOTAT 4.1.2018 Ordningen med 12,5 måneders lønn er standarden i tariffområdet

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 Velkommen til 2014 Arrangeres for niende gang sammen med DNB Presenterer årlig undersøkelse om helsetilstanden Totalt 21 selskaper presenterer seg 5 selskaper legger frem

Detaljer

Engasjerer fremtidens lærere!

Engasjerer fremtidens lærere! Engasjerer fremtidens lærere! Vi er fremtidens lærerprofesjon, og for å bli godt rustede profesjonsutøvere må vi ha lærerutdanninger av høy kvalitet. Vårt viktigste ansvarsområde er derfor kvaliteten på

Detaljer

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av i Oppland Datoer for kursene er vedtatt i fylkesstyret: 18.12.2014 OK0115 13. jan nr 1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

Medlemstall for Norges klatreforbund

Medlemstall for Norges klatreforbund Medlemstall for Norges klatreforbund Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene

Detaljer

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 VEDTEKTER for Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 1 Navn Foreningens navn skal være Postansattes Landsforening (PL). 2 Organisatorisk tilslutning PL er en partipolitisk

Detaljer

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! KANALENES EFFEKT MÅ MÅLES! Mediemarkedet har aldri tidligere vært så fragmentert Flater og innhold smelter sammen, Nye direkte kanaler kommer til men tar de over for de

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Forvaltningsstatistikken

Forvaltningsstatistikken Forvaltningsstatistikken 2012 Forvaltningsstatistikken 2012 For å gi styret en oversikt over hvem som bruker LNUs ordninger, har forvaltningsteamet (FOT) utarbeidet denne forvaltningsstatistikken. Dette

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Bård Jordfald. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004 Kortversjon

Bård Jordfald. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004 Kortversjon Bård Jordfald Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004 Kortversjon Bård Jordfald Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004 Kortversjon Fafo-rapport 471 Fafo 2005 ISBN 82-7422-474-4 ISSN 0801-6143

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund

Maskinentreprenørenes Forbund 23.02.2015 Maskinentreprenørenes Forbund - Status for MEF-bedriftene - Marked og konkurransesituasjon Maskinentreprenørenes Forbund MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN. STILLINGER OG KURS Januar - Juli

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN. STILLINGER OG KURS Januar - Juli Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN STILLINGER OG KURS Januar - Juli Hvorfor annonsere i Utdanningsforbundets medier? Er målgruppen skoleledere, lærere, styrere i barnehage og barnehagelærere, rådgivere,

Detaljer

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Fafo-rapport 2008:13 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-622-7

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge.

Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge. Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge. Dataforeningen er Norges største IT-faglige kompetansenettverk - et åpent og samlende

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Registerte arbeidssøkere, faktiske tall Tabell 1. Arbeidsledige, personer på arbeidsmarkedstiltak, delvis ledige og personer med nedsatt arbeidsevne ved utgangen

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2015

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2015 NOTAT Til: LS Fra: AU, Torbjørn Brenna og Anne Hilde Thue Dato: 09.09.2015 Saksnummer: 15-588 Kommentarer til NJs halvårs og prognose for 2015 Både for NJ drift og for NJs vederlags viser ene for 1. halvår

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Forslag til: Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Retningslinjer vedtatt på fylkesårsmøte mai 2012 Handlingsplan del 1 3 forslag til fylkesstyremøte 4. februar 2013 Innledning:

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad // NOTAT Ved utgangen av 2.kvartal 2016

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

3. Husholdsarbeid. mennene. Alt i alt bruker vi derfor mindre tid til husholdarbeid i 2000 enn i 1971.

3. Husholdsarbeid. mennene. Alt i alt bruker vi derfor mindre tid til husholdarbeid i 2000 enn i 1971. 3. Tiden menn og kvinner bruker til husholdsarbeid har utviklet seg i forskjellig retning fra 1971 til 2000. Dette går frem av figur 3.1. Mens menns gjennomsnittlige tid til husholdsarbeid har økt per

Detaljer

Fagleder HR avdelingen Konsulent, Økonomikontoret Konsulent, Politisk sekretariat

Fagleder HR avdelingen Konsulent, Økonomikontoret Konsulent, Politisk sekretariat Møteprotokoll Utvalg: Organisasjonsutvalget Møtested: Blåsalen Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: 08:00 11:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ingrid Lien Leder SP Morten Melå Nestleder AP Adelheid

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/2011

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/2011 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/2011 SAK NR 009-2011 Virksomhetsrapportering pr 31.01.2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

God helse og utdanning holder unge eldre i arbeidslivet

God helse og utdanning holder unge eldre i arbeidslivet God helse og utdanning holder unge eldre i arbeidslivet Under halvparten av befolkningen i alderen 62-66 år er i arbeid. De siste 30 åra har den tiden unge eldre bruker til inntektsarbeid gått ned med

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Pedagogstudentenes virke

Pedagogstudentenes virke Pedagogstudentenes virke Pedagogstudentene er opptatt av sitt omdømme, både utad og hos sine medlemmer. Organisasjonsutvalget er usikre på om Pedagogstudentene på en tydelig måte kommuniserer hvordan de

Detaljer

Veien til innflytelse

Veien til innflytelse Norsk Lektorlags organisering, vedtekter, retningslinjer Grunnkurs for lokale tillitsvalgte 15.09.2016 Generalsekretær Otto Kristiansen Veien til innflytelse Hvorfor fagforeningsmedlemskap? Høy organisasjonsprosent

Detaljer

Sak 11. Vedtektsendringer

Sak 11. Vedtektsendringer Sak 11 Vedtektsendringer 1 Kapittel 1 Innledning Utdanningsforbundets vedtekter er vedtatt av landsmøtet. Det er bare landsmøtet som kan endre vedtektene, og et endringsforslag må få 2/3 flertall for å

Detaljer

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Rapport om aktiviteter 2015 Bakgrunnen for landsforeningens søknad om

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer