ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd :29

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd 1 20.05.14 10:29"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd :29

2 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedmålene Side 5 Prosesser med andre forbund Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon og synliggjøring Side 8 Negotia magasin Side 9 Rådgivning Side 10 Tariffpolitikk Side 12 Utdanning, kurs og kompetanse Side 14 Spesielle prosjekter og saker Side 14 Internasjonalt arbeid Side 16 Negotia Ung Side 17 Lokal organisasjonsstruktur Side 18 Lokale aktiviteter Side 18 Landsmøtet Side 19 Priser og utmerkelser Side 20 Saker og deltakelse i YS-fellesskapet Side 21 Negotias styre og administrasjon Mai 2014 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: NEGOTIA ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd :29

3 Inger Lise Rasmussen, forbundsleder i Negotia. ET FULLVERDIG FAGFORBUND Jeg er stolt over alt det gode arbeidet som legges ned i hele Negotia. Tillitsvalgte på bedriftsnivå, styrer i avdelinger og ansatte i administrasjonen, står på for at vi skal nå målene vi har satt oss. I alle ledd utvises det solid engasjement og kompetent innsats. Nå er to tredeler av inneværende strategiperiode gjennomført, og vi er godt i rute. Vi må riktignok erkjenne at ambisjonen om å bli medlemmer innen utgangen av 2014 blir for tøff å oppfylle. Men så var også dette et særdeles friskt mål, som uansett bidrar til at vi strekker oss litt lenger. Negotia er et av forbundene som for tiden opplever jevn netto medlemsvekst, i motsetning til svært mange andre fagforbund. Vi har hatt stabil tilvekst av nye medlemmer over lang tid, og det er et sikkert tegn på at vi er et foretrukket fagforbund med god service og attraktive fordeler. Organisasjonsgraden i Norge generelt, viser derimot en stagnerende tendens. At færre organiserer seg truer demokratiet i arbeidslivet, og det er bekymringsfullt. Trepartssamarbeidet i den norske modellen, som innebærer at myndighetene og partene i arbeidslivet jobber sammen for felles mål, er avhengig av en sterk fagbevegelse for å fungere. Vi må alltid holde fast ved den helt grunnleggende samfunnsverdien det er å ha en solid og oppegående fagbevegelse som ivaretar og utvikler arbeidstakernes rettigheter. Negotias viktigste oppgave følger i hovedsak to spor: På den ene siden skal vi være til stede og stille opp for medlemmene når de trenger hjelp og bistand. Og på den andre siden skal vi være på banen der arbeidslivets rammer bestemmes, tenke forebyggende og være i forkant. Vi har et arbeidsliv der bedrifter i økende grad flagger ut stillinger, slik at lønns- og arbeidsvilkårene for våre medlemmer ikke alltid bestemmes i Norge lenger. Vi ser at ulike former for «hard HR» brer om seg, og at ansatte utsettes for overvåking i økende grad, for å nevne noen av utviklingstrekkene. I denne virkeligheten nytter det ikke bare å slukke branner og yte service. Som et fullfullverdig fagforbund, må vi engasjere oss og levere over hele linja. I denne sammenhengen vil jeg gjerne framheve vedtaket fra landsmøtet vårt i 2013, om å utrede mulig fusjon med YS-forbundet Parat. Sammen med Parats forbundsleder Hans-Erik Skjæggerud har jeg tatt initiativ til utredningene, og jeg tror at en sammenslåing vil gi oss en samlet styrke som vi vil trenge, og som vi ikke kan oppnå hver for oss. Fusjonsutredningen er en stor sak for forbundet. Det er helt nødvendig med solid oppslutning om vi skal gå til det skrittet å fusjonere med Parat for å etablere en helt ny organisasjon. Derfor skal det demokratisk oppbygde organisasjonsapparatet involveres hele veien. Jeg er spent på det som venter oss i denne prosessen. Samtidig skal vi på ingen måte glemme å finslipe vårt eget apparat for å møte dagens og morgendagens utfordringer. Inntil noe annet besluttes av våre organer, er det «business as usual». Negotia er et flott fagforbund som det er moro å være leder for. Jeg vil takke medlemmer, tillitsvalgte og ansatte for innsatsen i Beste hilsen Inger Lise Rasmussen forbundsleder 3 Aarsmelding_2013.indd :29

4 OM NEGOTIA Forbundet har røtter og historie helt tilbake til begynnelsen av nittenhundretallet. Negotia er et partipolitisk uavhengig fagforbund for arbeidstakere i private virksomheter, som arbeider for å sikre og utvikle medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Forbundet har medlemmer per 1. januar Negotia er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og den internasjonale sammenslutningen UNI Global Union. Vår visjon Alltid til stede der avgjørelser tas om lønns- og arbeidsvilkår for å bidra til en bedre arbeidsdag og flere muligheter for deg. Vi skal ta godt vare på medlemmene våre og hele tiden sørge for å skaffe forbundet nye medlemmer. Organisasjonspolitisk struktur Negotias øverste organ er landsmøtet som holdes i november hvert år. Representanter til landsmøtet velges på regionsmøtene. Disse holdes årlig innen utgangen av april. Negotia har i alt sju regioner. Seks av disse er geografisk inndelt, Nord, Midt, Vest, Sør, Øst og Oslo. Den sjuende, LKA, består av 16 landsomfattende- og konsernavdelinger. Regionsmøtene består av representanter fra alle Negotias 39 avdelinger. Avdelingene mottar 8 prosent returkontingent til egen drift. Klubbene, som er medlemsgruppene på bedriftene, har tilhørighet til en geografisk avdeling eller en LKA-avdeling. Verdier Kompetanse Skal sørge for at vi spesialiserer oss og videreutvikler oss, slik at vi når våre mål. Engasjement Skal bidra til at vi er tydelige, synlige og kraftfulle i vårt daglige arbeid. Medmenneske Skal komme til uttrykk både i hvordan vi møter medlemmer og hvordan vi kommuniserer. Vi skal kjennetegnes ved at vi bryr oss om hverandre. Nær Gir oss evnen til å møte medlemmene i det daglige og til å forstå den enkeltes situasjon. Tilgjengelig Gjør at vi på kort varsel kan stille opp når medlemmene trenger det. Aktiv Gjør oss i stand til å være offensive og i forkant av endringer. Våre overordnete mål Negotias formål er å ivareta og fremme medlemmenes faglige, politiske og økonomiske interesser. Dette vil alltid ligge til grunn for våre valg og politiske prioriteringer. Totalt har Negotia rundt 750 klubber. Klubbene mottar ikke returkontingent, men kan søke om driftsmidler gjennom avsatte 3 prosent-midler. (Se side 19) Se også eget avsnitt om organisasjonsstrukturen på side 18 og 19 i årsmeldingen. Forbundsstyret Mellom landsmøtene ledes forbundet av forbundsstyret. Dette består av forbundsleder, første nestleder, andre nestleder og seks styremedlemmer, hvorav en fra Negotia Ung og en ansattes representant. I tillegg kommer varamedlemmer. Forbundsleder og første nestleder er begge frikjøpt og jobber full tid i sine verv, med kontor i administrasjonens lokaler i Lakkegata 23 i Oslo (den nye adressen fra 1. januar 2014). Sammensettingen av forbundsstyret i 2013 er gjengitt bak i årsmeldingen. Faste komiteer Valgkomiteen velges på regionsmøtene og kontrollkomiteen velges på landsmøtene. Sammensettingen i 2013 er gjengitt bak i årsmeldingen. Administrasjon Administrasjonen ledes av generalsekretær og hadde totalt 34 ansatte per Administrasjonen er inndelt i følgende avdelinger: Generalsekretærens stab, forhandling/rådgivning/jus, marked og informasjon, læring og utvikling samt økonomi og medlemsregister. I tillegg kommer Negotia magasin med en ansatt redaktør. 4 NEGOTIA ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd :29

5 God medlemsvekst. Avdeling Mjøsa fikk hederlig omtale på landsmøtet for bra ververesultat i Fra venstre: Aina Fevang, Svein Åge Haugli (avdelingsleder) og Stein Bekkelund. HOVEDMÅLENE Negotia skal innen utgangen av 2014 ha medlemmer Flere aktive tillitsvalgte Bedre medlemstilbud Effektivisere administrasjon og ledelse Hovedmål 1: Medlemsvekst Hensikten med å øke medlemstallet er flerdelt. Flere medlemmer gir større tyngde både internt i YS, eksternt overfor arbeidsgiverne, samt for Negotia som samfunnspolitisk aktør. Større medlemsmasse gir også økt inntekt og bedre økonomi, og sikrer dermed god drift. Av disse grunnene er det et kontinuerlig mål å vokse, gjennom effektiv medlemsrekruttering. Hovedmål 2: Flere aktive tillitsvalgte Dyktige og aktive tillitsvalgte er den viktigste faktoren som må være oppfylt for å ha levende klubber. Dette legger igjen grunnlaget for gode forhandlinger, rekruttering og ivaretakelse av medlemmene ute på den enkelte arbeidsplass. Derfor er det et mål både å få flere aktive tillitsvalgte og å heve statusen deres. Hovedmål 3: Bedre medlemstilbud Det viktigste tilbudet til medlemmene er knyttet til utvikling av lønns- og arbeidsvilkår og støtte i forbindelse med press på faglige rettigheter, arbeidskonflikter, oppsigelser og liknende. Forutsetningen for å kunne opprettholde et godt medlemstilbud er at rammeverket tariffavtalene og hovedavtalene er så gode som mulig. Dernest er det avgjørende at apparatet følger opp med kompetent rådgivning og informasjon, relevante kurs og utviklingstiltak, gode nettsider, et kvalitetspreget og aktuelt medlemsmagasin, med mer. Som andre forbund tilbyr Negotia også en stor meny av tilbud i tråd med ønsker fra medlemmene - blant annet forsikringsordninger, banktjenester, stipendordninger, privatrettslig førstehjelp og annet. Målet er at medlemmene skal oppleve å få mer igjen for medlemskapet sitt i Negotia enn i andre forbund eller som uorganiserte. Hovedmål 4. Effektivisere administrasjon og ledelse En mer effektiv administrasjon og ledelse (inkludert forbundsledelse), bidrar til klarere prioritering av tiltak og bruk av ressurser som kommer medlemmene til gode. Dette handler om hvordan administrasjon og politisk ledelse yter service overfor medlemmene og fungerer i det daglige, og om hvordan apparatet samlet bidrar til å bygge opp om Negotias synlighet og samfunnspolitiske engasjement, nasjonalt og internasjonalt. PROSESSER MED ANDRE FORBUND Integreringen av Selgerforbundet i Negotia er videreført i 2013, fram til siste landsmøte med nedleggelse av Selgerforbundet 7. juni. Cirka 1800 medlemmer ble med over til Negotia. Det er innledet samarbeid med Euro Business School om utvikling av selgerfaglige kompetansetilbud. 5 Aarsmelding_2013.indd :29

6 Samarbeidsavtale ble inngått med Norske Meierifolks Landsforbund (NML), med tanke på framtidig integrering i Negotia. «YS i Tine», som er en avdeling i forbundet, ble etablert som samarbeidsarena i denne sammenhengen. Det er gjennomført møter i samarbeidsutvalget mellom NML, Negotia og YS. Første nestleder deltok på tillitsvalgtkonferansen til NML i mars og på deres landsmøte i Bergen 5. og 6. september. Nye medlemmer Forbundet får jevnt med henvendelser fra ansattgrupper som vurderer å organisere seg. Disse følges tett opp, blant annet i form av informasjonsmøter på deres arbeidsplasser. Mange nye klubber er etablert som følge av slik kontakt i 2013, eksempelvis i bedriftene Waterlogiq, Teleperformance, GOexellent, Cap Gemini, Aditro og Candyking. (Etter en samlet vurdering konkluderte forbundsstyret 1. kvartal 2014 med at samarbeidsavtalen med NML ikke var fulgt opp etter intensjonen, og sa på dette grunnlaget opp avtalen.) VEKST OG REKRUTTERING Negotia er inne i sitt tredje år med vekst som et av hovedmålene, og engasjementet har vært bredt også i denne perioden. Negotia er det forbundet i YS privat sektor som vokste mest inneværende år. Mange klubber og avdelinger har satset særskilt med egne, langvarige rekrutteringsprosjekter. Flere klubber har hatt dette som tema på sine årsmøter. I tillegg er det gjennomført en rekke enkeltstående tiltak som har skapt oppmerksomhet om Negotia. Markeds- og informasjonsavdelingen har deltatt på flere store arrangementer, og bistått med ressurser, spesialtilpassete brosjyrer, profileringsartikler og annet. Det har også vært god vekst i mange av Negotias eksisterende klubber, som Ahlsell, TINE, Orkla, Coca- Cola Drikker, Nortura, Telenor, Evry og Transcom. Medlemsmøter og vervestands er arrangert i betydelig antall. Negotia Ung har drevet aktiv profilering gjennom året. De var på plass i forbindelse med Slottsfestivalen i Tønsberg, Hove-festivalen på Tromøya (med YS-Ung) og har sørget for både kino- og radioreklame. Les mer om arbeidet i Ung på side 16. Medlemsutvikling 2222 nye medlemmer valgte Negotia som sitt forbund i Samtidig registrerte vi 2073 utmeldinger. Cirka en fjerdedel av utmeldingene er knyttet til kontingentrestanse, pensjonister og dødsfall. Questbackundersøkelse blant dem som ønsker å melde seg ut ble innført som fast rutine i høstsemesteret. Denne undersøkelsen tar medlemmene gjennom flere trinn med sentral informa- Aktive tillitsvalgte. Negotia i Wenaas, Kwintet Norge AS, er eksempel på god og aktiv klubbdrift. Klubbleder Håkon Horneland i midten, med tillitsvalgtkollegene Frank Andersen (t.v.) og Endre Tobias Torstensen. 6 NEGOTIA ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd :29

7 Profilering i felten. Markedskonsulent Jan Olav Markussen (t.v.) på plass med informasjon og profilering på fagdag i Ålesund. sjon før de eventuelt tar endelig avgjørelse om utmelding. Det legges særlig vekt på å informere om alternativer til utmelding, så som kontingentfritak ved arbeidsledighet og fortsettelse av medlemskapet ved overgang til annen arbeidsgiver i privat sektor. Det er også i denne perioden jobbet tett med oppfølging av kontingentrestanser. En del medlemmer har valgt å betale inn utestående beløp for å fortsette sitt medlemskap i forbundet. Tipskampanje Det ble utlyst en kampanje med oppfordring om å bringe tips om mulige nye medlemsgrupper inn til markeds- og informasjonsavdelingen. Det kom inn tre slike tips hvor det ble holdt informasjonsmøter i alle tilfellene. To av stedene resulterte i innmelding og etablering av klubber. Vervegaver Alle som verver medlemmer til forbundet får en oppmerksomhet. Verdien av vervegaven øker med antallet som verves. INFORMASJON OG SYNLIGGJØRING Arbeidet med å løfte fram Negotia som en synlig aktør i samfunns- og arbeidslivet er videreført i Dette har Brillefine. 900 par knallfine sportsbriller forsvant som dugg for sola til de første som logget seg inn på Min side i påskekampanjen. 7 Aarsmelding_2013.indd :29

8 gitt gode resultater og bidratt til at Negotia og forbundsledelsen markerer standpunkt i aktuelle saker. Vi bidrar gjennom dette til å sette dagsorden både eksternt og innad i YS. Gjennom hele året er det sendt ut informasjonsbrosjyrer, spesialtilpassete lokale brosjyrer og rollup-plakater til klubber og avdelinger. Det er distribuert betydelige mengder vervemateriell og profileringsartikler til regionsmøtene, avdelingenes årsmøter og til medlemsmøter i klubbene. Nytt brosjyremateriell har vært under utvikling gjennom året. Dette lanseres i første kvartal Negotia i Media I hele perioden har det vært produsert pressemeldinger, tips og leserinnlegg om aktuelle arbeidslivsforhold til riksdekkende og lokale medier. Pensjon er det temaet som har gitt flest oppslag, spesielt det som omhandlet kunnskapsmangel om egen pensjon samt kvinners valg i forholdet mellom yrkesliv og omsorg i hjemmet. Totalt initierte våre presseutsendelser 640 oppslag i forskjellige medier i Web-sider Forbundets nettside negotia.no oppdateres og utvikles fortløpende. Det publiseres nyheter flere ganger per uke. Julekalenderen på weben med spørsmål hentet fra siden, fikk god deltakelse. En vinner ble trukket ut blant dem med riktig svar for hver dag i kalenderen. Min side Fra høsten 2013 får alle nye medlemmer sin velkomstpakke via Min side. Gjennom Min side får medlemmene også tilgang til en del fordeler og søknadsskjemaer. For å få ytterligere aktivitet på sidene ble det arrangert to kampanjer - en til påske og en på høsten. I påskekampanjen ble det gitt solbriller i gave til de første 900 som logget seg inn i kampanjeperioden. På høsten ga vi bort 1500 kortlommebøker i skinn, hvor det i en av dem var lagt inn et gavekort på 3000 kroner. Kampanjene ble koordinert med utgivelse av Negotia magasin nummer 1 og 3, og profilert på baksiden av disse. Gavene forsvant etter få dager når medlemmene mottok magasinet i posten. Min side-kampanjene har gitt gode resultater og vil bli fulgt opp med flere neste år. Facebook Nyhetssaker, meningsundersøkelser og kampanjer er publisert fortløpende på Facebook. Siden har 870 likes. Nyhetsbrev Elektronisk nyhetsbrev hvor det det publiseres fire til fem saker per brev, er sendt til alle medlemmer med registrert e-post. Eget tariffskriv ble sendt til alle tillitsvalgte i forbindelse med lønnsoppgjøret. NEGOTIA MAGASIN Forbundets medlemsblad Negotia magasin presenterer et vidtfavnende spenn av stoff om forbundets egen og tilstøtende omgivelsers virksomhet. Dette innebærer en variert dekning av saker og hendelser knyttet til blant annet lønns- og arbeidsvilkår, tariffnyheter, klubbdrift og tillitsvalgtarbeid, kurs og opplæring, omstillinger, medlemsrekruttering, aktiviteter i organisasjonsleddene, aktivitet i Negotia Ung, bransjearbeid, internasjonalt engasjement, med mer. Saker om generelle utviklingstrekk og debatt i arbeidslivet er også en naturlig del av det som settes søkelys på i magasinets spalter. Eksempelvis arbeidstid og fleksibilitet, kontroll og overvåking, pensjonsspørsmål, måle- og prestasjonssystemer, pensjonsspørsmål, og så videre. Synligjør bredden Det er en bevisst redaksjonell linje at hvert nummer av magasinet skal inneholde en variert miks av saker, med vekt på faglig stoff. Dette harmonerer også bra med tilbakemeldinger i leserundersøkelsen høsten Å synliggjøre bredden av organisasjonens aktiviteter i henhold til strategimålene, hører med i dette bildet. Her er noen eksempler på saker og saksområder presentert i magasinet gjennom 2013: - Skjebnetid for tjenestepensjon - Vikarbyrådirektivet problem eller mulighet? - Global avtale opprettet i Telenor - Kontroll og overvåking - Med verden som arbeidsplass Negotia i Sjømannskirken - Portrett av ny YS-leder Jorunn Berland - Portrett av hedersprismottaker Stein Sele 8 NEGOTIA ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd :29

9 KURSBILAG e g ot i a fag b l a d f o r n et ys-forbund nr å lese magasinet i elektronisk versjon. Disse har mulighet til å reservere seg mot å få tilsendt papirutgaven i posten. Negotia magasin er tilsluttet Den Norske Fagpresses Forening og redigerers etter prinsippene i Redaktørplakaten. RÅDGIVNING side 6, 7 og 8 Til top ps i YS sån n hel t plu tse lig s Kam pen om løn na avg jøre s lok alt s Neg otia Har dan ger i god t sig s Negotia magasin nr. 2/13. Hovedoppslaget på forsiden er om Negotia-medlemmers arbeidsdag ved Sjømannskirken i Torrevieja, Spania. - Kampen om lønna om lønnskonferansene og oppgjøret - Negotia Hardanger eksempel på lokalavdeling i godt driv - Særlig uavhengig stilling - Medlem kjempet i tre år mot Nav og vant - Utfordringer med omstilling og outsoucing for Statoilklubben - Europeisk arbeidsliv ungarsk fagbevegelse og UNI Europa - Arbeid og aktivitet i Negotia Ung - AFP og sluttpakker - Mønsterklubben solid klubbarbeid i Negotia Wenaas - Verdiskapning i norsk økonomi kunnskap er nøkkelen - Outsourcing mange varianter og mye å vurdere Bindeledd mot medlemmene Utgivelsene i 2013 har vært i mars, juni, oktober og desember. Totalt er magasinet publisert med 144 sider. Bladet er en konkret medlemsfordel og bindeledd i organisasjonen, som når medlemmene på deres privatadresse. Det brukes også aktivt i rekrutteringsarbeidet. Aktiviteten i forhandlingsavdelingen har vært svært høy gjennom hele Henvendelsene kommer i stort antall via avdelingens e-post-adresse. Mange tar også direkte kontakt ned den enkelte rådgiver, per telefon eller e-post. Sakene er både av kollektiv og individuell karakter. Saksbehandlingen er omfattende og ofte tidkrevende. En del individuelle saker har vært særlig ressurskrevende. Avdelingen har i noen enkeltsaker benyttet eksterne advokater grunnet saksomfanget. Rådgiverne har deltatt og informert på mange medlems- og tillitsvalgtmøter i forbindelse omorganiseringer, virksomhetsoverdragelser, nedbemanninger, med mer. Høringer Negotia bidrar med svar og innspill i offentlige høringer via YS. I 2013 ble følgende høringer besvart: - Høring om tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft Søksmålsrett for fagforeninger og utvidet kompetanse for Arbeidstilsynet - Banklovkommisjonens utredning nr Pensjonslovene og folketrygdreformen III (NOU 2013:3) - L ønnsdannelsen og utfordringer i norsk økonomi, Holden III (NOU 2013:13) Forhandlinger, stevninger og rettsmeklinger Det er avholdt en rekke forhandlingsmøter, og det er tatt ut flere stevninger. Noen av sakene har endt med at arbeidsgiver har trukket oppsigelsen, slik at medlemmet har fått jobben tilbake. Andre saker har løst seg ved at det er forhandlet fram akseptable sluttpakker. Sakene er løst i forhandlingsmøter, eller i rettsmekling etter at stevning er tatt ut. Heller ikke i år har noen av sakene gått til hovedforhandling i retten. Tilfanget av oppsigelsessaker har økt gjennom året og forekommer der Negotia har klubber av ulik størrelse, men i like stor grad der forbundet har enkeltstående medlemmer uten klubbtilhørighet. Elektronisk bladversjon publiseres på nettsiden etter hver utgivelse. Leserundersøkelsen avdekket at noen foretrekker 9 Aarsmelding_2013.indd :29

10 I tillegg har Negotias rådgivere bistått i flere saker for Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Disse sakene har omhandlet fortrinnsrett til stillinger for deltidsansatt og fleksibel arbeidstid. under konferansen. Temaene var årets tariffoppgjør, status vedrørende Banklovkommisjonens utredning om tjenestepensjon, målstyring, kompetansens økonomiske betydning og Vikarbyrådirektivet. TARIFFPOLITIKK Aktiviteten er høy når det gjelder etablering av tariffavtale mellom Negotia-klubber og bedrifter. Det har vært fulgt opp med startpakker og rådgivning der klubben har ønsket eller hatt behov for det. Temahefte I januar 2013 lanserte forhandlingsavdelingen «Temahefte 2013». Målet med dette var å inkludere medlemmene i organisasjonsarbeid og utvikling av faglige rettigheter, bidra til kunnskapsdeling i organisasjonen og økt kunnskap og engasjement om relevante fagemner. Heftet inneholder artikler om temaene vekst og innflytelse i organisasjonen, lønns- og forhandlingsbestemmelser, kontroll- og overvåking, pensjon og særlig uavhengig stilling. Temaene er presentert gjennom foredrag, kurs og konferanser gjennom året. Tariffkonferanse Forhandlingsavdelingens årlige tariffkonferanse ble holdt på Gardermoen i slutten av januar. Det ble benyttet eksterne foredragsholdere og egne ansatte til innlegg 2013 var mellomoppgjørs-år, hvilket betyr at kun lønn var tema for forhandlingene sentralt og lokalt, med unntak av avtalene som har mellomoppgjørsklausul. I de sistnevnte tilfellene er det sentrale forhandlinger med tekstrevisjon av avtalene også i mellomoppgjørene. Det ble ingen brudd i disse. Utvalgsarbeid Utvalgsarbeidet som ble avtalt under tariffrevisjonen mellom Negotia og NHO i 2012, med mål om å gjøre språklige forbedringer av teksten i Funksjonæravtalens kapittel 6 (lønns- og forhandlingsbestemmelser), har pågått med utvalgsmøter mellom partene. Mandatet åpnet i tillegg for forslag om innholdsmessige endringer i bestemmelsen. En referansegruppe ble oppnevnt for å inkludere innspill og erfaringer fra erfarne tillitsvalgte. Dette arbeidet avsluttes i løpet av våren Temaheftet for 2013 omfatter informasjon om arbeidet, hvilket har gitt muligheter for engasjement og innspill fra medlemmene for øvrig. Det er gjennom året arbeidet mye med opprettholdelse og nyopprettelser av tarifftilknytning for medlemmer fra det tidligere Selgerforbundet. Flere vil ha tariffavtale. Antallet avtaleopprettelser var høyt også i Tariffkonsulent Bente Christophersen og avtalesekretær Endre Vindheim. 10 NEGOTIA ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd :29

11 Lønn for strevet? Lønnskonferanser landet rundt er tradisjon på vårparten. Her fra Drammen, med spesialrådgiver Synnøve Lohne-Knudsen (t.v.) og avdelingsleder i Buskerud Bente Jakobsen i forgrunnen. Lønnskonferanser 15 regionale lønnskonferanser ble planlagt, hvorav tre ble avlyst på grunn av lav påmelding. De øvrige konferansene ble gjennomført i april og mai med til sammen omlag 200 deltakere, et noe lavere antall enn tidligere år. Håndbok i lokale lønnsforhandlinger ble laget og trykket opp som vanlig. Denne er en viktig støtte for tillitsvalgte i de lokale lønnsforhandlingene. I tillegg ble håndboka gjort tilgjengelig i elektronisk utgave på Negotias nettsider. Lokale lønnsforhandlinger De lokale lønnsforhandlingene ble gjennomført på tradisjonelt vis. Det ble meldt inn åtte lokale uenigheter, og det ble krevd organisasjonsmessig behandling av disse. Ingen av uenighetene ble bragt inn for Funksjonæravtalens rådgivende nemnd. Funksjonæravtalens rådgivende nemnd Det var i 2012 to saker som ble bragt inn for Den rådgivende nemnd: EVRY Økonomitjenester og EVRY Consulting. Organisasjonsmessig behandling ble gjennomført på høsten, men sakene kom ikke til behandling i nemnda før i februar Dessverre endte det igjen med et flertall i arbeidsgivers favør, og det ble ingen endringer i lønnsrammen. Samtidig ga nemnda også denne gangen anbefalinger om hvordan fremtidige oppgjør bør gjennomføres, og at man i forkant bør bli enige om «hvilke spilleregler som skal følges, blant annet med sikte på at informasjon og drøftelser knyttet til de fire kriterier skal være mer bedriftsspesifikke enn i lønnsoppgjøret 2012.» Kontaktmøte med NHO i Dublin For annen gang ble det holdt kontakt- og samarbeidsmøte mellom sentrale forhandlingsparter i NHO og Negotia. Dette felles arrangementet var lagt til Dublin. Det ble holdt uformelle møter med diskusjon om aktuelle saker partene er opptatt av. Videre avla delegasjonen besøk hos Eurofound, Den norske ambassaden og en irsk arbeidsgiverforening. Pensjon Henvendelser om pensjon har gjennom året vært økende og behovet for kunnskap og informasjon tilsvarende stort. Forhandlingsavdelingen har tilegnet seg kompetanse til å imøtekomme tilfanget av henvendelser. To heldagskurs for tillitsvalgte er gjennomført, henholdsvis i april og november. Rådgivere har besøkt klubber og avdelinger og holdt foredrag for medlemmene om pensjonsspørsmål. Oppslutningen og interessen har vært stor. Særlig uavhengig stilling Arbeidstid og temaet særlig uavhengig stilling er et område som er viet ekstra oppmerksomhet, og forhandlingsavdelingen har holdt kurs for medlemmene om dette. Videre ble det inngått samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for gjennomføring av en undersøkelse knyttet til særlig uavhengig stilling blant Negotia og YS-forbundet Parats medlemmer. Rapporten ferdigstilles tidlig i Aarsmelding_2013.indd :29

12 Pensjonsinteresse. Ikke vanskelig å fylle opp kursene om pensjonsordninger. Foran Anette Sparby (t.v.) og Monica Bergheim. UTDANNING, KURS OG KOMPETANSE Lærings- og utviklingsavdelingen utvikler og administrerer kurs og læringsaktiviteter i regi av Negotia sentralt. I tillegg til egne ansatte, brukes også eksterne undervisere på mange av kursene. Kursene ble gjennomført i henhold til kursplanen for Interessen var stor og det var ventelister til flere av dem. Kurstilbudene er markedsført via Negotias hjemmeside og Negotia magasin. 580 tillitsvalgte og medlemmer har deltatt på ulike kurs og opplæringsaktiviteter i 2013, hvorav 150 på grunnopplæringen, 180 på fordypningskurs og 45 på høgskolekurs og praktisk lederutvikling. 205 har deltatt på klubbkurs, temadager, tillitsvalgtkonferanser og annet. Kompetanseprogrammet for nye tillitsvalgte I 2012 startet lærings- og utviklingsavdelingen et prosjekt som hadde til mål å fornye grunnopplæringen. Den nye grunnopplæringen har fått navnet «Kompetanseprogrammet for nye tillitsvalgte». Målgruppen for kompetanseprogrammet (KP) er nye/ uerfarne tillitsvalgte. Den obligatoriske delen består av tre samlinger (moduler), hver av tre dager. I tillegg gis deltakerne oppgaver mellom samlingene. Det er også igangsatt utarbeidelse av en fjerde modul hvor deltakelsen skal være frivillig. Det er maksimalt 20 deltakere på hvert program, og de følger hverandre gjennom de tre obligatoriske modulene. Det er utarbeidet en læreplan, og det faglige innholdet i KP gjenspeiler utfordringene Negotias tillitsvalgte opplever ute i bedriftene. Læringsmålene har fire hovedområder: - Rollen som tillitsvalgt - Lov og avtaleverket i arbeidslivet - Klubbdrift - Forhandlingskunnskap og lokale forhandlinger Kompetanseprogrammet er basert på sju voksenpedagogiske prinsipper, og metodikken gjenspeiler disse. I prosjektet inngår også evaluering av programmet samt utvikling av metoder for å måle læringseffekten. I tillegg skal det utarbeides en kompetanseplan for veilederne som er knyttet til programmet. Faglig og pedagogisk kompetanse og oppfølgende veiledning vil inngå i denne. Det skal tas i bruk ipad i undervisningen på kompetanseprogrammet. De to første samlingene i pilotprosjektet ble gjennomført høsten 2013 med 20 deltakere. Web og e-læring Høsten 2012 ble det igangsatt et prosjekt for å utvikle et nettkurs for nye medlemmer, der hensikten var å gi en bedre forståelse av verdien ved medlemskapet. For å bidra til målet om medlemsvekst, ble prosjektet endret til å utvikle en web-kampanje for nye og potensielle medlemmer. Web-kampanjen var forventet ferdigstilt 2013, men ble utsatt til våren I 2013 er det 45 medlemmer som har gjennomført nettbasert kurs om nedbemanning. 12 NEGOTIA ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd :29

13 Fire fornøyde! Det nye kompetanseprogrammet for tillitsvalgte er tatt godt imot. Her er fire fornøyde deltakere fra pilotprosjektet. Fra venstre: Robert Lorenzo, Laila Wulff, Karl Einar Dahl og Kristin B. Thorbjørnsen. oto: Terje Bergersen Praktisk lederutvikling Praktisk lederutvikling for tillitsvalgte ble gjennomført med 13 deltakere over tre samlinger. I tillegg til samlingene er det selvstudier samt oppgavebesvarelser og eksamen. Eksamen som gir 15 studiepoeng er frivillig. 12 av deltakerne valgte å gjennomføre eksamen. Høgskolestudier i Negotia Nettverksbygging: 19 deltakere. 10 studiepoeng. HRM: 12 deltakere (oppstart høsten 2013, eksamen våren 2014). 15 studiepoeng. Det arbeides med å utvide tilbudet ytterligere, slik at Negotia kan tilby tillitsvalgte et fullverdig årsstudium som gir 60 studiepoeng og som kan bygges ut til en bachelorgrad. Mentorprogram for nye/uerfarne tillitsvalgte Negotias mentorprogram er videreført med samlinger for både mentorer og adepter. Negotia har nå en base av dyktige og erfarne mentorer og i tillegg blir det rekruttert og utdannet nye. Etter hvert vil alle som deltar på kompetanseprogrammet få tilbud om en egen mentor. Utdanningsstipendet Lærings- og utviklingsavdelingen er ansvarlig for saksbehandling av stipendsøknader og ledelse av stipendutvalget. Utvalget består av utviklingssjef, utviklingskonsu- Konferanse for alle. 100 tillitsvalgte meldte seg på den åpne konferansen i september. Godt fornøyde deltakere, fra venstre: Susanne Knoph, Gro Granås-Brattland, Alf Georg Hagenes og Rita Hjellestad. 13 Aarsmelding_2013.indd :29

14 lent og tre medlemmer/tillitsvalgte. I 2013 kom det i alt 112 søknader om utdanningsstipend. Det ble gitt tilsagn om stipend til 106 søkere og seks avslag. Totalt ble det tildelt stipender for kroner. Utdanningspolitikk Utviklingssjefen er representant for privat sektor i YS råd for kompetanse- og utdanningspolitikk. Rådet gir innspill til YS utdanningspolitiske standpunkter, høringer med videre. Utviklingssjefen deltar også i møter i VOX dialogforum, der arbeidslivets parter er representert. Forumet drøfter kompetansepolitikk med særlig vekt på fagopplæring, etter- og videreutdanning og voksnes læring. SPESIELLE PROSJEKTER OG SAKER Tillitsvalgtkonferanse I 2013 ble det for første gang arrangert en stor konferanse som alle tillitsvalgte i forbundet ble invitert til. Tiltaket ses i sammenheng med målet i strategisk plan om aktivitet blant tillitsvalgte, og med bransjearbeidet som har pågått de senere årene. Konferansen samlet nesten 100 deltakere, og hadde innlegg om dagsaktuelle temaer fra både eksterne og interne bidragsytere. Tilbakemeldingene fra medlemmene var gode, noe som blant annet kommer til uttrykk i en artikkel i Negotia magasin. Målet er at denne typen konferanse skal bli et årlig tilbud til Negotias tillitsvalgte. Pensjonsprat Som ledd i arbeidet med å utvikle medlemstilbudet, ble det i 2013 igangsatt et prøveprosjekt med betegnelsen pensjonsprat. Målet med dette er å tilby medlemmer en kvalitativ samtale som vil bidra til gjøre den enkelte bedre i stand til å ta gode beslutninger om egen pensjon. Prøveprosjektet videreføres i 2014 med korrigeringer for erfaringene så langt. Etter dette skal det vurderes om og hvordan et slikt tilbud kan gjøres permanent tilgjengelig for medlemmene. I forsøket er tilbudet blant annet begrenset til medlemmer med minimum tre års medlemskap. YS Arbeidslivsbarometer Negotia har i utstrakt grad benyttet seg av data i den årlige undersøkelsen som gjennomføres i YS Arbeidslivs - -barometer. Undersøkelsen som Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) utfører for YS har over 3000 respondenter, og gir et troverdig og godt bilde av tilstanden i det norske arbeidslivet. Negotia har analysert og kryssjekket en rekke svar i barometeret og har gjort interessante funn som har løftet fram viktige problemstillinger for arbeidstakere i privat sektor. Mange av funnene har blitt bearbeidet for presse og gitt forbundet mange oppslag i ulike aviser og tidskrifter. To AFI-rapporter I 2013 engasjerte Negotia AFI til å gjøre en dybdeanalyse av YS Arbeidslivsbarometer for å se på medlemspotensialet blant norske arbeidstakere. Funnene i rapporten er benyttet av markedsavdelingen i forbindelse med rekrutteringsarbeidet. Undersøkelsen er også presentert på forbundets landsmøte, og gjort tilgjengelig for klubber og avdelinger. Negotia tok også initiativ til en dybdeundersøkelse knyttet til ansettelsesformen særlig uavhengig stilling. YS-forbundene Delta og Parat ble invitert til å bli med, og Parat takket ja. Undersøkelsen blir fullført tidlig i Diverse saker Negotia deltok i møte med konserntillitsvalgte og konsernleder i Aker ASA 6. november, der samarbeid og kompetanse i oljesektoren sto på dagsordenen. Dette arbeidet følges opp i et samarbeid mellom alle funksjonærforeningene i Aker ASA. Det ble gjennomført tre samarbeidsmøter mellom Negotia og LO-forbundet Handel og Kontor gjennom året. INTERNASJONALT ARBEID Negotias internasjonale utvalg er opprettholdt gjennom Utvalget har hatt fokus på blant annet EU-direktiver, forbundets deltakelse i UNI-samarbeidet, globale rammeavtaler og ESU-arbeid (Europeisk samarbeidsutvalg) i bedriftene. Oversettelse av Funksjonæravtalen til engelsk er også en sak det internasjonale utvalget har fulgt opp. Avtalen var klar i oversatt utgave på høsten. Global rammeavtale for Telenor ble underskrevet i januar av konsernsjef Jon Fredrik Baksaas og UNI Global Unions 14 NEGOTIA ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd :29

15 Endelig på plass. Global rammeavtale i Telenor kom på plass etter mange års arbeid. Offisiell signering ved generalsekretær Phillip Jennings i UNI Global Union (t.v.) og konsernsjef Jon Fredrik Baksaas. generalsekretær Phillip Jennings. Avtalen kom på plass etter mange års arbeid. To møter er holdt i forbindelse med EWC-avtale og global rammeavtale for TeliaSonera (NetCom). TeliaSonera har sagt opp EWC-avtalen og UNI Global Union hjelper organisasjonene i EU og EØS med å fremforhandle ny avtale. Global rammeavtale er noe TeliaSonera ikke ønsker, så dette er et langsiktig arbeid tilsvarende det som har pågått i Telenor. UNI er involvert også her. Negotia har deltatt på ett møte i UNI Norden, ett møte i UNI ICTS Europa, og tre møter i styringsgruppen i UNI ICTS Norden. Inngåelsen av den globale avtalen i Telenor var tema på årsmøtet til UNI ICTS Norden. Videre har blant annet vikarbyrådirektivet, den politiske situasjonen i Europa, lønnsoppgjør, arbeidsledighet og den kommende verdenskongressen til UNI i Cape Town i desember 2014 stått på agendaen. Forbundsleder deltok på Nordens Faglige Samorganisasjon sin konferanse på Grønland i april, gjennom sin posisjon som 2. nestleder i YS. Temaene på konferansen var bærekraftig vekst, faglige strategier for bærekraftig arbeidsliv og grønne jobber, og utfordringer knyttet til Grønlands næringsliv og arbeidsmarked. En rådgiver er vararepresentant i arbeidsgruppen for ansattes medbestemmelse i EFS (ETUC) og har deltatt på ett av møtene. Blikk på Europa. På studietur i Brüssel med besøk hos UNI Global Union Europa. Fra venstre: Politisk Rådgiver Dimitris Theodorakis og regionssekretær Oliver Röthig fra UNI, og Negotias 1. nestleder Arnfinn Korsmo og forbundsleder Inger Lise Rasmussen. 15 Aarsmelding_2013.indd :30

16 Bjørnehi, bålkos og forhandlingsteknikk. Det var et variert program på dagsordenen da Negotia Ung dro til Finnskogen på samling. Foto: Arnfinn Korsmo I juni var forbundsstyret på studietur til Brussel med besøk hos UNI Global Union, LO i Brussel, EU-delegasjon og EFTA-sekretariatet. Generalsekretær og redaktør deltok også på studieturen. Administrasjonen var på forsommeren på kombinert arbeidsseminar og studietur til Budapest i Ungarn. Under oppholdet ble det avlagt besøk hos fagforeningen LIGA og den norske ambassaden. Styret har hatt tre kompetansehevende kurs, ett om digitale medier og to med likestilling som tema. Sistnevnte har vært Ungs politiske tema for året i anledning 100 årsjubileet for kvinners stemmerett i Norge. En vellykket samling ble gjennomført på Finnskogen i august, med lønn som faglig tema. På landsmøtet overrasket Ung med en «forundringspakke» til alle deltakerne. NEGOTIA UNG Ung-styret har holdt et høyt tempo med enda mer spissing av konkrete fag- og fokusområder i denne perioden. Styret har gjennomført fire styremøter. Det legges stor vekt på å være i samsvar med handlingsplaner og arbeidsprogram, og ikke minst ha kontroll på økonomien. I tillegg til ordinært styre-arbeid satses det på mer uortodoks aktiv og oppsøkende profilering, der målet hele tiden er å skape best mulig motivasjon, læring og resultater. Representanter fra Negotia Ung har deltatt på to UNI Youth-møter, og videre på ILO-konferanse i Sverige og kvinnekonferanse i Senegal arrangert av ITUC. Det er jobbet ut et strategi-dokument for hvordan Negotia Ung skal jobbe med internasjonalt arbeid. Styrets medlemmer har deltatt på en rekke aktuelle arenaer gjennom året eksempelvis YS Ung, YS Livsfaseråd og YS-konferansen. I tillegg til at leder er fast medlem i forbundsstyret, har de øvrige Ung-styremedlemmene skiftevis deltatt på forbundsstyremøtene. Unge i forbundet (til og med 36 år) utgjør i dag 12 prosent av medlemsmassen. Ung-styret vil framheve at aktiviteten blant de unge øker, men ser også at det stadig må gjøres mer for å få nye inn. Prioriterer synliggjøring På regionsmøtene holdt Ungs representanter innlegg om vikarbyrådirektivet og likebehandlingsprinsippet, i tillegg til en generell presentasjon av Ung-arbeidet. Å synliggjøre verdien av det arbeidet som legges ned i organisasjonen er en viktig prioritering. Negotia Ung har som ambisjon å få inn stoff i hver utgave av Negotia magasin. Det sendes nyhetsbrev til alle unge i forbundet og møtereferatene distribueres til alle avdelingslederne. Det jobbes med å holde nettsiden oppdatert, og det er produsert egen app med aktuell info. Diverse profileringsmateriell er også utviklet, blant annet flaggbanner, pussekluter, ny brosjyre og visittkort. Ung har også bidratt med innlegg til lokale publikasjoner, for eksempel info-avisen til avdeling Hardanger. På sommeren var Ung til stede under Arendalsuka og med egen stand i forbindelse med Slottsfjellfestivalen Tønsberg. Det ble loddet ut billetter til ØYA-festivalen 16 NEGOTIA ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd :30

17 Helt konger. Fahran Butt (t.v.) og Andreas Rui i Negotia Ung rigget seg til med Stand da Slottsfestivalen gikk av stabelen i Tønsberg. Foto: Trond Vegard Sæle i Oslo. Profilering på Høyskolen i Oslo ble gjennomført sammen med Delta Ung. Her ble den rykende ferske brosjyren «Know your rights» delt ut. Negotia Ung på kino og radio Filmen til Negotia Ung gjorde seg bemerket på norske kinolerreter i Den ble kjørt både i Kristiansand, på Stord og i Oslo. I hovedstaden falt valget på Ringen Kino. I tilknytning til visningene her var ung-representanter også til stede med støttepromotering. Negotia-karameller, Gjensidige-sjokolade og visittkort ble delt ut i stort antall til kinopublikummet. Dette førte også til kontakt fra P5 og produksjon av radioreklame. I desember ble det kjørt radioreklame på P5, NRJ og Klem FM parallelt med at UNG-filmen gikk på Ringen kino. Kinovisningene ble gjennomført med økonomisk støtte fra avdelingene Sørlandet, Stord og Oslo. UNG-prisen Prisen ble delt ut på landsmøtet for tredje gang, og denne gangen gikk den til forbundsstyremedlem og leder i avdeling Oslo, Svein Ivar Johansen. Han ble hyllet for utrettelig entusiasme for å styrke de unge i forbundet, blant annet ved arrangering av Ung-kvelder med både faglig innhold og aktiviteter som bowling og pub-besøk. LOKAL ORGANISASJONSSTRUKTUR Bedriftsklubbene Klubbene er medlemsgruppene på de enkelte virksomhetene. De varierer svært i størrelse, fra en knapp håndfull medlemmer og opp til flere hundre. Totalt antall klubber er cirka 750. Samtlige klubber og medlemmer er organisa- 20 år og like blide. Da klubben ved sponplatefabrikken Arbor i Hattfjelldal rundet 20, fikk de støtte fra 3-prosenten og dro på medlemstur. Foto: Kåre Gabrielsen 17 Aarsmelding_2013.indd :30

18 Regionskultur. Da Region vest holdt møte i Hardanger ble det tid til et innblikk i lokal båtbyggingstradisjon. sjonsmessig tilknyttet en lokal geografisk avdeling eller en konsernavdeling. Avdelingene Avdelingene er Negotias lokale ledd, og skal ivareta og fremme forbundets interesser innen sine geografiske eller bedriftsmessige områder. Det er i alt 39 avdelinger. 23 av dem er geografisk inndelt, mens 16 er konsern- eller landsomfattende avdelinger. Åtte prosent av medlemskontingenten føres tilbake til avdelingene. De har derfor en egen økonomi som brukes til aktiviteter og tilbud til medlemmene. Bortsett fra den tilsluttete avdelingen Økonomiforbundet, er det ingen ansatte i avdelingsapparatet. All faglig rådgivning og bistand til medlemmer og tillitsvalgte drives fra administrasjonen sentralt. Forbundsledelsen er i jevnlig kontakt med avdelingene, og har i perioden deltatt på et titalls årsmøter pluss diverse andre arrangementer. Regionene Negotia er inndelt i sju regioner, som hver omfatter sine avdelinger. Oslo er egen region. De øvrige geografiske er Sør, Øst, Vest, Midt og Nord. I tillegg kommer avdelingene i kategorien landsomfattende/konsern, som en selvstendig region. Regionsmøtene er vedtektsfestete arrangementer som holdes hvert år i april. Representantene som møter der velges av avdelingene. Regionsmøtene velger delegater til landsmøtene, representanter til Negotia Ung og medlemmer til valgkomiteen. De er ellers i hovedsak høringsinstans for aktuelle saker som er til utredning. LOKALE AKTIVTETER 3 prosent-midler Klubber, avdelinger og regioner kan søke om midler til lokale aktiviteter gjennom ordningen med 3 prosentmidler fra kontingenten. Typiske aktiviteter det søkes om støtte til er årsmøter, medlemsmøter, kurs, sosiale arrangementer og rekrutteringstiltak. I 2013 kom det 99 søknader om til sammen litt over 5 millioner kroner. Det ble tildelt midler til i alt 80 klubber og 17 avdelinger, totalt kroner. Klubbrettete tiltak Klubbkurs er i år holdt for medlemsgruppene i Statoil og Meca. Dessuten to temadager i pensjonsordninger for tillitsvalgte og en temadag om arbeidstid. I tillegg var det egen temadag i pensjonsordninger for dem som er på HUK-avtalen. LANDSMØTET Landsmøtet var lagt til Gardermoen 23. og 24. november. Det ble fattet vedtak om å starte en utredning om mulig fusjon mellom Negotia og YS-forbundet Parat. Et suppleringsvalg til forbundsstyret ble foretatt ved at Kjetil Danielsen kom inn som ny 3. vara. Det ble gjennomført en arbeidslivsdialog og debatt hvor deltakerne var forbundsleder Inger Lise Rasmussen, Anne- Kari Bratten fra arbeidsgiverforeningen Spekter, Stefan 18 NEGOTIA ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd :30

19 Arbeidslivsdebatt. Trepartssamarbeidet og arbeidstid til diskusjon på landsmøtet. I panelet, fra venstre: Adm. direktør i Spekter Anne- Kari Bratten, stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen (AP) og Stefan Heggelund (H), og forbundsleder Inger Lise Rasmussen. Heggelund fra Høyre og Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet. Temaene var i hovedsak trepartssamarbeidet i arbeidslivet og arbeidstid. Landsmøtet fikk også presentert en analyse av medlemspotensial basert på en rapport som Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har utarbeidet for Negotia. To resolusjoner ble vedtatt: «Styrk de tillitsvalgtes arbeidsforhold» og «Nei til unødvendig liberalisering». Klubben Candyking og avdeling Mjøsa fikk hederlig omtale for gode ververesultater i PRISER OG UTMERKELSER Negotias hederspris Sølvi Lysen Nordtveit ble tildelt Negotias Hederspris på landsmøtet. Hun er tillitsvalgt for medlemmene i Tveit Regnskap på Skjold i Rogaland, og leder for kontrollkomiteen i forbundet. Hun er også tidligere leder av vedtektsutvalget og den tilsluttete avdelingen Økonomiforbundet. Under overrekkelsen ble det framhevet at Sølvi Lysen Nordtveit med sin lune væremåte og naturlige myndighet er en svært respektert person i forbundet. Hun ble tildelt hedersprisen for fremragende innsats for forbundet både lokalt og sentralt gjennom mange år. Høyeste utmerkelse. På landsmøtet ble Sølvi Lysen Nordtveit tildelt forbundets hederspris for fremragende innsats gjennom mange år. 19 Aarsmelding_2013.indd :30

20 Årets tillitsvalgt. Klubbleder Kristin Øverland i Statoil ble årets tillitsvalgt for modig arbeid og god synliggjøring i et krevende år. Årets tillitsvalgt Prisen Årets tillitsvalgt gikk i 2013 til klubbleder Kristin Øverland i Negotia Statoil Tildelingen fant sted på landsmøtet. Hun fikk prisen for sin tøffe, modige og saklige måte å tale medlemmenes sak overfor ledelsen på i et krevende år, og for god synliggjøring av klubben internt og eksternt. Aktivitetsprisen Disse ble tildelt aktivitetsprisen i 2013: Jørgen Exenberger, Negotia KGH Nils Olav Svarstad, Negotia Aker Solutions Stord Geir Owe Sørholt, Negotia Røde Kors Mona Solstad, Negotia Jotun Kim Daniel Svendsen, Proffcom og Negotia Ung Negotia Ung-prisen Svein Ivar Johansen fikk Ung-prisen for 2013 for sitt bidrag til å løfte ungearbeidet i avdeling Oslo. (Se også under avsnittet om Negotia Ung). SAKER OG DELTAKELSE I YS-FELLESSKAPET Forbundsleder Inger Lise Rasmussen er 2. nestleder i YS. 1. nestleder Arnfinn Korsmo er 1. nestleder i YS privat sektor. Gjennom året har politisk ledelse deltatt på YS sentralstyremøter, i YS representantskap, styremøter i YS privat sektor og i YS Spekter. Ung-Prisen. Svein Ivar Johansen, avdelingsleder i Oslo og forbundsstyremedlem, fikk prisen til Negotia Ung. 20 NEGOTIA ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd :30

21 Brenner for kunnskap. «Kunnskap trumfer alt» påpekte Negotias 2. nestleder Monica Paulsen da hun holdt innlegg under den næringspolitiske sekvensen på YS-konferansen. Her i samtale med nærlingspolitisk direktør Petter Brubakk i NHO. Foto: Erik Norrud Negotia var representert på Paratkonferansen i november. Negotia deltok også på en støttemarkering for ansatte i Arcus på Gjelleråsen i august, i forbindelse med utsetting av distribusjon for Vinmonopolet. Holden III utvalget ble nedsatt i 2013 og Negotia har hatt god dialog med YS representant i utvalget. Arendalsuka Arendalsuka foregikk fra 5. til 11. august. Arrangementet er en møteplass for blant annet politisk nettverksbygging. Negotia deltok for første gang på stand hvor temaene pensjon, kompetanse og framtidens arbeidsliv ble framhevet. Vikarbyrådirektivet har vært gjenstand for diskusjon og høringer er besvart. Aktivitets- og redegjøringsplikten er fulgt opp og gjennomgått. YS-konferansen YS-konferansen ble gjennomført 16. og 17. oktober med deltakere fra Negotia som bidro med innlegg til temaene omkring den norske modellen etter valget, og verdiskapning og kompetanse i framtidens arbeidsliv. YS likestillingspris ble tildelt jurist, forsker og forfatter Helga Aune. Aune har i flere år forsket på diskriminering i arbeidslivet. I 2013 ga hun ut boken «Deltid. Vern mot diskriminering på strukturelt grunnlag og individuelt grunnlag.» Høringssaker via YS Negotia har via YS bidratt med svar og innspill til flere offentlige høringer, blant annet om disse sakene: - Banklovkommisjonens utredning II, om tjenestepensjon - EU-kommisjonens forslag til håndhevingsdirektiv - Struktur og likestilling - Åpenhet om lønn forslag om lønnsstatistikker og opplysningsplikt i diskrimineringslovene. NEGOTIAS STYRE OG ADMINISTRASJON Forbundsstyret Det ble holdt åtte forbundsstyremøter i 2013, hvorav to telefonmøter i mai og august. Siste forbundsstyremøte i Brugata 19 ble gjennomført 13. desember før flytting til nye kontorer i Lakkegata 23 i slutten av måneden. Administrasjonen Administrasjonen ledes av generalsekretær og hadde totalt 34 ansatte pr Administrasjonen er inndelt i disse avdelingene: Generalsekretærens stab, forhandling/rådgivning, marked og informasjon, læring og utvikling samt økonomi og medlemsregister. I tillegg kommer Negotia magasin med en ansatt redaktør. Negotia er en IA-bedrift. Gjennomgående er korttidsfraværet lavt. Det har periodevis vært noe høyere for langtidsfravær. Negotia er opptatt av at medarbeidere skal stå lenge i arbeidslivet, og legger til rette for det gjennom ulike tiltak. Det er også bevissthet om å legge til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, uten at dette er et behov hos noen av dagens ansatte. I 2013 har Negotia i dialog med NAV lagt til rette for 21 Aarsmelding_2013.indd :30

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Viktige saker i kø. Stå på for fellesskapet og rettighetene og ha en god sommer! Terje Bergersen ansvarlig redaktør. leder

Viktige saker i kø. Stå på for fellesskapet og rettighetene og ha en god sommer! Terje Bergersen ansvarlig redaktør. leder fagblad for negotia et ys-forbund nr 2 2014 Salgsansatte frykter for jobbene sine Side 10 og 11 Tillitsvalgte klare for lønnsoppgjøret s 6 9 Fusjonsutredningen - forventer gevinst s 14 19 Blikk på meksikansk

Detaljer

fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2013 Mønsterklubben Side 6, 7, og 8 s 26 29

fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2013 Mønsterklubben Side 6, 7, og 8 s 26 29 fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2013 Mønsterklubben Side 6, 7, og 8 YS likestillingspris Kunnskap: Nøkkelen Et helt arbeidsliv - Pionérkvinnen til verdiskapning - verdt en bok s 10 13 s 14 17 s

Detaljer

Kampen om lønna avgjøres lokalt

Kampen om lønna avgjøres lokalt KURSBILAG fagblad for negotia et ys-forbund nr 2 2013 side 6, 7 og 8 Til topps i YS sånn helt plutselig s 10 13 Kampen om lønna avgjøres lokalt s 14 16 Negotia Hardanger i godt sig s 22 24 leder ADMINISTRASJON

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

Streik med god utgang

Streik med god utgang fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2014 Streik med god utgang Side 6 og 7 Intensjonsavtale om fusjon vedtatt s 8 og 9 Prestasjonsmåling på vei ut s 18 19 Negotia i pensjonskamp med NHO s 24 25 leder

Detaljer

Tre tunge år mot NAV

Tre tunge år mot NAV FOKUS: Arbeidsliv og fagbevegelse i Europa fagblad for negotia et ys-forbund nr 3 2013 Tre tunge år mot NAV Side 6, 7, 8 og 9 Tegn til oppgang i verdensøkonomien s 10 og 11 Arbeidslivets utfordringer i

Detaljer

Verdt å kjempe for. Tariffnyhet fra Negotia og LA side 10. Jobber for global rammeavtale side 18. Bredside mot avdelingene side 22.

Verdt å kjempe for. Tariffnyhet fra Negotia og LA side 10. Jobber for global rammeavtale side 18. Bredside mot avdelingene side 22. fagblad for negotia et ys-forbund nr 3 2008 Tariffnyhet fra Negotia og LA side 10 Jobber for global rammeavtale side 18 Bredside mot avdelingene side 22 Verdt å kjempe for side 6 8 leder ADMINISTRASJON

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer

Klubb med ambisjoner. 1881 Sortland legges ned s 10. Årets lønnsoppgjør forventninger s 14. Ikke reduser. demokratiet s 24 BILAG: KURSOVERSIKT

Klubb med ambisjoner. 1881 Sortland legges ned s 10. Årets lønnsoppgjør forventninger s 14. Ikke reduser. demokratiet s 24 BILAG: KURSOVERSIKT BILAG: KURSOVERSIKT fagblad for negotia et ys-forbund nr 2 2009 1881 Sortland legges ned s 10 Årets lønnsoppgjør forventninger s 14 Ikke reduser Klubb med ambisjoner demokratiet s 24 side 6, 7, og 8 leder

Detaljer

Protest mot avgift. Solid landsmøte. Likestillingsprisen til eks-politiker s 22. Miljø og klima på YS-konferansen s 25 KURSBILAG. s 10.

Protest mot avgift. Solid landsmøte. Likestillingsprisen til eks-politiker s 22. Miljø og klima på YS-konferansen s 25 KURSBILAG. s 10. KURSBILAG fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2008 Solid landsmøte s 10 Likestillingsprisen til eks-politiker s 22 Miljø og klima på YS-konferansen s 25 Protest mot avgift side 6 8 leder ADMINISTRASJON

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

Med Negotia i fem tiår. Klubbdrift helt på skinner i Aditro. Fikk orden på arbeidstida. 67-åring nektet å pensjonere seg. FOKUS: Arbeidstid Side 18 23

Med Negotia i fem tiår. Klubbdrift helt på skinner i Aditro. Fikk orden på arbeidstida. 67-åring nektet å pensjonere seg. FOKUS: Arbeidstid Side 18 23 FOKUS: Arbeidstid Side 18 23 fagblad for negotia et ys-forbund nr 3 2014 Med Negotia i fem tiår Side 10, 11 og 12 Klubbdrift helt på skinner i Aditro s 6 8 67-åring nektet å pensjonere seg s 14 16 Fikk

Detaljer

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 UNI verdenskongress Cape Town Side 10 Småsyke nordmenn går på jobben Side 20 Negotia

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. Årsrapport 2012 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 TARIFFARBEIDET... 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9

Detaljer

Ledernes. Rune Bjørndalen Arbeidsleder hos Kompetansutvikling Grenland (Grep) og regionutvalgsmedlem for Ledernes region Sør.

Ledernes. Rune Bjørndalen Arbeidsleder hos Kompetansutvikling Grenland (Grep) og regionutvalgsmedlem for Ledernes region Sør. Ledernes lille grønne Rune Bjørndalen Arbeidsleder hos Kompetansutvikling Grenland (Grep) og regionutvalgsmedlem for Ledernes region Sør. ledernes lille grønne viktig informasjon for alle medlemmer og

Detaljer

Klubb på grensen. Likelønnsarbeidere i bryggeribransjen. 64 fast ansatte måtte gå i 1881. SSB-forsker med stor tro på Norge BILAG: FORSIKRINGSBEVIS

Klubb på grensen. Likelønnsarbeidere i bryggeribransjen. 64 fast ansatte måtte gå i 1881. SSB-forsker med stor tro på Norge BILAG: FORSIKRINGSBEVIS BILAG: FORSIKRINGSBEVIS fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2010 Klubb på grensen side 6, 7, 8, og 9 Likelønnsarbeidere i bryggeribransjen s 10 SSB-forsker med stor tro på Norge s 14 64 fast ansatte

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON...3 2.1 ORGANISASJONSTILHØRIGHET...3 2.1.1 LOS FORBUNDSSTRUKTUR...3 2.1.2 LOS SOMMERPATRULJE...6 2.1.3 LOS LOKALORGANISASJON...7 2.2

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august.

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Foto: Håvard Sæbø, Magasinet for fagorganiserte 241 MILJØMERKET

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning Norsk Tjenestemannslag Organisatorisk og politisk beretning 2007 Utforming: NTL Bilder: Aktuell-redaksjonen og Kirsti Nossum, NTL Forsidebilde: Forsker ved IFE Preben Vie Bakside: Lederduo i NTL Nav, Erling

Detaljer

Norske frisør- og velværebedrifter

Norske frisør- og velværebedrifter Norske frisør- og velværebedrifter Årsrapport 2011-2013 1 Kjære medlemmer! En stor takk til alle som gjennom denne landsmøteperioden har bidratt til at vi som fag og bransje har styrket oss på flere felt.

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

ÅRSBERETNING VÅR VISJON: «NORSK GODSTRANSPORT PÅ VEI FÅR FULL AKSEPT FOR SIN NYTTE FOR SAMFUNNET» NORGES LASTEBILEIER-FORBUND. www.lastebil.

ÅRSBERETNING VÅR VISJON: «NORSK GODSTRANSPORT PÅ VEI FÅR FULL AKSEPT FOR SIN NYTTE FOR SAMFUNNET» NORGES LASTEBILEIER-FORBUND. www.lastebil. www.lastebil.no NORGES LASTEBILEIER-FORBUND ÅRSBERETNING 2014 VÅR VISJON: «NORSK GODSTRANSPORT PÅ VEI FÅR FULL AKSEPT FOR SIN NYTTE FOR SAMFUNNET» Utgittt av Norges Lastebileier-Forbund juni 2015 ÅRSBERETNING

Detaljer