ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd :29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd 1 20.05.14 10:29"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd :29

2 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedmålene Side 5 Prosesser med andre forbund Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon og synliggjøring Side 8 Negotia magasin Side 9 Rådgivning Side 10 Tariffpolitikk Side 12 Utdanning, kurs og kompetanse Side 14 Spesielle prosjekter og saker Side 14 Internasjonalt arbeid Side 16 Negotia Ung Side 17 Lokal organisasjonsstruktur Side 18 Lokale aktiviteter Side 18 Landsmøtet Side 19 Priser og utmerkelser Side 20 Saker og deltakelse i YS-fellesskapet Side 21 Negotias styre og administrasjon Mai 2014 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: NEGOTIA ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd :29

3 Inger Lise Rasmussen, forbundsleder i Negotia. ET FULLVERDIG FAGFORBUND Jeg er stolt over alt det gode arbeidet som legges ned i hele Negotia. Tillitsvalgte på bedriftsnivå, styrer i avdelinger og ansatte i administrasjonen, står på for at vi skal nå målene vi har satt oss. I alle ledd utvises det solid engasjement og kompetent innsats. Nå er to tredeler av inneværende strategiperiode gjennomført, og vi er godt i rute. Vi må riktignok erkjenne at ambisjonen om å bli medlemmer innen utgangen av 2014 blir for tøff å oppfylle. Men så var også dette et særdeles friskt mål, som uansett bidrar til at vi strekker oss litt lenger. Negotia er et av forbundene som for tiden opplever jevn netto medlemsvekst, i motsetning til svært mange andre fagforbund. Vi har hatt stabil tilvekst av nye medlemmer over lang tid, og det er et sikkert tegn på at vi er et foretrukket fagforbund med god service og attraktive fordeler. Organisasjonsgraden i Norge generelt, viser derimot en stagnerende tendens. At færre organiserer seg truer demokratiet i arbeidslivet, og det er bekymringsfullt. Trepartssamarbeidet i den norske modellen, som innebærer at myndighetene og partene i arbeidslivet jobber sammen for felles mål, er avhengig av en sterk fagbevegelse for å fungere. Vi må alltid holde fast ved den helt grunnleggende samfunnsverdien det er å ha en solid og oppegående fagbevegelse som ivaretar og utvikler arbeidstakernes rettigheter. Negotias viktigste oppgave følger i hovedsak to spor: På den ene siden skal vi være til stede og stille opp for medlemmene når de trenger hjelp og bistand. Og på den andre siden skal vi være på banen der arbeidslivets rammer bestemmes, tenke forebyggende og være i forkant. Vi har et arbeidsliv der bedrifter i økende grad flagger ut stillinger, slik at lønns- og arbeidsvilkårene for våre medlemmer ikke alltid bestemmes i Norge lenger. Vi ser at ulike former for «hard HR» brer om seg, og at ansatte utsettes for overvåking i økende grad, for å nevne noen av utviklingstrekkene. I denne virkeligheten nytter det ikke bare å slukke branner og yte service. Som et fullfullverdig fagforbund, må vi engasjere oss og levere over hele linja. I denne sammenhengen vil jeg gjerne framheve vedtaket fra landsmøtet vårt i 2013, om å utrede mulig fusjon med YS-forbundet Parat. Sammen med Parats forbundsleder Hans-Erik Skjæggerud har jeg tatt initiativ til utredningene, og jeg tror at en sammenslåing vil gi oss en samlet styrke som vi vil trenge, og som vi ikke kan oppnå hver for oss. Fusjonsutredningen er en stor sak for forbundet. Det er helt nødvendig med solid oppslutning om vi skal gå til det skrittet å fusjonere med Parat for å etablere en helt ny organisasjon. Derfor skal det demokratisk oppbygde organisasjonsapparatet involveres hele veien. Jeg er spent på det som venter oss i denne prosessen. Samtidig skal vi på ingen måte glemme å finslipe vårt eget apparat for å møte dagens og morgendagens utfordringer. Inntil noe annet besluttes av våre organer, er det «business as usual». Negotia er et flott fagforbund som det er moro å være leder for. Jeg vil takke medlemmer, tillitsvalgte og ansatte for innsatsen i Beste hilsen Inger Lise Rasmussen forbundsleder 3 Aarsmelding_2013.indd :29

4 OM NEGOTIA Forbundet har røtter og historie helt tilbake til begynnelsen av nittenhundretallet. Negotia er et partipolitisk uavhengig fagforbund for arbeidstakere i private virksomheter, som arbeider for å sikre og utvikle medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Forbundet har medlemmer per 1. januar Negotia er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og den internasjonale sammenslutningen UNI Global Union. Vår visjon Alltid til stede der avgjørelser tas om lønns- og arbeidsvilkår for å bidra til en bedre arbeidsdag og flere muligheter for deg. Vi skal ta godt vare på medlemmene våre og hele tiden sørge for å skaffe forbundet nye medlemmer. Organisasjonspolitisk struktur Negotias øverste organ er landsmøtet som holdes i november hvert år. Representanter til landsmøtet velges på regionsmøtene. Disse holdes årlig innen utgangen av april. Negotia har i alt sju regioner. Seks av disse er geografisk inndelt, Nord, Midt, Vest, Sør, Øst og Oslo. Den sjuende, LKA, består av 16 landsomfattende- og konsernavdelinger. Regionsmøtene består av representanter fra alle Negotias 39 avdelinger. Avdelingene mottar 8 prosent returkontingent til egen drift. Klubbene, som er medlemsgruppene på bedriftene, har tilhørighet til en geografisk avdeling eller en LKA-avdeling. Verdier Kompetanse Skal sørge for at vi spesialiserer oss og videreutvikler oss, slik at vi når våre mål. Engasjement Skal bidra til at vi er tydelige, synlige og kraftfulle i vårt daglige arbeid. Medmenneske Skal komme til uttrykk både i hvordan vi møter medlemmer og hvordan vi kommuniserer. Vi skal kjennetegnes ved at vi bryr oss om hverandre. Nær Gir oss evnen til å møte medlemmene i det daglige og til å forstå den enkeltes situasjon. Tilgjengelig Gjør at vi på kort varsel kan stille opp når medlemmene trenger det. Aktiv Gjør oss i stand til å være offensive og i forkant av endringer. Våre overordnete mål Negotias formål er å ivareta og fremme medlemmenes faglige, politiske og økonomiske interesser. Dette vil alltid ligge til grunn for våre valg og politiske prioriteringer. Totalt har Negotia rundt 750 klubber. Klubbene mottar ikke returkontingent, men kan søke om driftsmidler gjennom avsatte 3 prosent-midler. (Se side 19) Se også eget avsnitt om organisasjonsstrukturen på side 18 og 19 i årsmeldingen. Forbundsstyret Mellom landsmøtene ledes forbundet av forbundsstyret. Dette består av forbundsleder, første nestleder, andre nestleder og seks styremedlemmer, hvorav en fra Negotia Ung og en ansattes representant. I tillegg kommer varamedlemmer. Forbundsleder og første nestleder er begge frikjøpt og jobber full tid i sine verv, med kontor i administrasjonens lokaler i Lakkegata 23 i Oslo (den nye adressen fra 1. januar 2014). Sammensettingen av forbundsstyret i 2013 er gjengitt bak i årsmeldingen. Faste komiteer Valgkomiteen velges på regionsmøtene og kontrollkomiteen velges på landsmøtene. Sammensettingen i 2013 er gjengitt bak i årsmeldingen. Administrasjon Administrasjonen ledes av generalsekretær og hadde totalt 34 ansatte per Administrasjonen er inndelt i følgende avdelinger: Generalsekretærens stab, forhandling/rådgivning/jus, marked og informasjon, læring og utvikling samt økonomi og medlemsregister. I tillegg kommer Negotia magasin med en ansatt redaktør. 4 NEGOTIA ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd :29

5 God medlemsvekst. Avdeling Mjøsa fikk hederlig omtale på landsmøtet for bra ververesultat i Fra venstre: Aina Fevang, Svein Åge Haugli (avdelingsleder) og Stein Bekkelund. HOVEDMÅLENE Negotia skal innen utgangen av 2014 ha medlemmer Flere aktive tillitsvalgte Bedre medlemstilbud Effektivisere administrasjon og ledelse Hovedmål 1: Medlemsvekst Hensikten med å øke medlemstallet er flerdelt. Flere medlemmer gir større tyngde både internt i YS, eksternt overfor arbeidsgiverne, samt for Negotia som samfunnspolitisk aktør. Større medlemsmasse gir også økt inntekt og bedre økonomi, og sikrer dermed god drift. Av disse grunnene er det et kontinuerlig mål å vokse, gjennom effektiv medlemsrekruttering. Hovedmål 2: Flere aktive tillitsvalgte Dyktige og aktive tillitsvalgte er den viktigste faktoren som må være oppfylt for å ha levende klubber. Dette legger igjen grunnlaget for gode forhandlinger, rekruttering og ivaretakelse av medlemmene ute på den enkelte arbeidsplass. Derfor er det et mål både å få flere aktive tillitsvalgte og å heve statusen deres. Hovedmål 3: Bedre medlemstilbud Det viktigste tilbudet til medlemmene er knyttet til utvikling av lønns- og arbeidsvilkår og støtte i forbindelse med press på faglige rettigheter, arbeidskonflikter, oppsigelser og liknende. Forutsetningen for å kunne opprettholde et godt medlemstilbud er at rammeverket tariffavtalene og hovedavtalene er så gode som mulig. Dernest er det avgjørende at apparatet følger opp med kompetent rådgivning og informasjon, relevante kurs og utviklingstiltak, gode nettsider, et kvalitetspreget og aktuelt medlemsmagasin, med mer. Som andre forbund tilbyr Negotia også en stor meny av tilbud i tråd med ønsker fra medlemmene - blant annet forsikringsordninger, banktjenester, stipendordninger, privatrettslig førstehjelp og annet. Målet er at medlemmene skal oppleve å få mer igjen for medlemskapet sitt i Negotia enn i andre forbund eller som uorganiserte. Hovedmål 4. Effektivisere administrasjon og ledelse En mer effektiv administrasjon og ledelse (inkludert forbundsledelse), bidrar til klarere prioritering av tiltak og bruk av ressurser som kommer medlemmene til gode. Dette handler om hvordan administrasjon og politisk ledelse yter service overfor medlemmene og fungerer i det daglige, og om hvordan apparatet samlet bidrar til å bygge opp om Negotias synlighet og samfunnspolitiske engasjement, nasjonalt og internasjonalt. PROSESSER MED ANDRE FORBUND Integreringen av Selgerforbundet i Negotia er videreført i 2013, fram til siste landsmøte med nedleggelse av Selgerforbundet 7. juni. Cirka 1800 medlemmer ble med over til Negotia. Det er innledet samarbeid med Euro Business School om utvikling av selgerfaglige kompetansetilbud. 5 Aarsmelding_2013.indd :29

6 Samarbeidsavtale ble inngått med Norske Meierifolks Landsforbund (NML), med tanke på framtidig integrering i Negotia. «YS i Tine», som er en avdeling i forbundet, ble etablert som samarbeidsarena i denne sammenhengen. Det er gjennomført møter i samarbeidsutvalget mellom NML, Negotia og YS. Første nestleder deltok på tillitsvalgtkonferansen til NML i mars og på deres landsmøte i Bergen 5. og 6. september. Nye medlemmer Forbundet får jevnt med henvendelser fra ansattgrupper som vurderer å organisere seg. Disse følges tett opp, blant annet i form av informasjonsmøter på deres arbeidsplasser. Mange nye klubber er etablert som følge av slik kontakt i 2013, eksempelvis i bedriftene Waterlogiq, Teleperformance, GOexellent, Cap Gemini, Aditro og Candyking. (Etter en samlet vurdering konkluderte forbundsstyret 1. kvartal 2014 med at samarbeidsavtalen med NML ikke var fulgt opp etter intensjonen, og sa på dette grunnlaget opp avtalen.) VEKST OG REKRUTTERING Negotia er inne i sitt tredje år med vekst som et av hovedmålene, og engasjementet har vært bredt også i denne perioden. Negotia er det forbundet i YS privat sektor som vokste mest inneværende år. Mange klubber og avdelinger har satset særskilt med egne, langvarige rekrutteringsprosjekter. Flere klubber har hatt dette som tema på sine årsmøter. I tillegg er det gjennomført en rekke enkeltstående tiltak som har skapt oppmerksomhet om Negotia. Markeds- og informasjonsavdelingen har deltatt på flere store arrangementer, og bistått med ressurser, spesialtilpassete brosjyrer, profileringsartikler og annet. Det har også vært god vekst i mange av Negotias eksisterende klubber, som Ahlsell, TINE, Orkla, Coca- Cola Drikker, Nortura, Telenor, Evry og Transcom. Medlemsmøter og vervestands er arrangert i betydelig antall. Negotia Ung har drevet aktiv profilering gjennom året. De var på plass i forbindelse med Slottsfestivalen i Tønsberg, Hove-festivalen på Tromøya (med YS-Ung) og har sørget for både kino- og radioreklame. Les mer om arbeidet i Ung på side 16. Medlemsutvikling 2222 nye medlemmer valgte Negotia som sitt forbund i Samtidig registrerte vi 2073 utmeldinger. Cirka en fjerdedel av utmeldingene er knyttet til kontingentrestanse, pensjonister og dødsfall. Questbackundersøkelse blant dem som ønsker å melde seg ut ble innført som fast rutine i høstsemesteret. Denne undersøkelsen tar medlemmene gjennom flere trinn med sentral informa- Aktive tillitsvalgte. Negotia i Wenaas, Kwintet Norge AS, er eksempel på god og aktiv klubbdrift. Klubbleder Håkon Horneland i midten, med tillitsvalgtkollegene Frank Andersen (t.v.) og Endre Tobias Torstensen. 6 NEGOTIA ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd :29

7 Profilering i felten. Markedskonsulent Jan Olav Markussen (t.v.) på plass med informasjon og profilering på fagdag i Ålesund. sjon før de eventuelt tar endelig avgjørelse om utmelding. Det legges særlig vekt på å informere om alternativer til utmelding, så som kontingentfritak ved arbeidsledighet og fortsettelse av medlemskapet ved overgang til annen arbeidsgiver i privat sektor. Det er også i denne perioden jobbet tett med oppfølging av kontingentrestanser. En del medlemmer har valgt å betale inn utestående beløp for å fortsette sitt medlemskap i forbundet. Tipskampanje Det ble utlyst en kampanje med oppfordring om å bringe tips om mulige nye medlemsgrupper inn til markeds- og informasjonsavdelingen. Det kom inn tre slike tips hvor det ble holdt informasjonsmøter i alle tilfellene. To av stedene resulterte i innmelding og etablering av klubber. Vervegaver Alle som verver medlemmer til forbundet får en oppmerksomhet. Verdien av vervegaven øker med antallet som verves. INFORMASJON OG SYNLIGGJØRING Arbeidet med å løfte fram Negotia som en synlig aktør i samfunns- og arbeidslivet er videreført i Dette har Brillefine. 900 par knallfine sportsbriller forsvant som dugg for sola til de første som logget seg inn på Min side i påskekampanjen. 7 Aarsmelding_2013.indd :29

8 gitt gode resultater og bidratt til at Negotia og forbundsledelsen markerer standpunkt i aktuelle saker. Vi bidrar gjennom dette til å sette dagsorden både eksternt og innad i YS. Gjennom hele året er det sendt ut informasjonsbrosjyrer, spesialtilpassete lokale brosjyrer og rollup-plakater til klubber og avdelinger. Det er distribuert betydelige mengder vervemateriell og profileringsartikler til regionsmøtene, avdelingenes årsmøter og til medlemsmøter i klubbene. Nytt brosjyremateriell har vært under utvikling gjennom året. Dette lanseres i første kvartal Negotia i Media I hele perioden har det vært produsert pressemeldinger, tips og leserinnlegg om aktuelle arbeidslivsforhold til riksdekkende og lokale medier. Pensjon er det temaet som har gitt flest oppslag, spesielt det som omhandlet kunnskapsmangel om egen pensjon samt kvinners valg i forholdet mellom yrkesliv og omsorg i hjemmet. Totalt initierte våre presseutsendelser 640 oppslag i forskjellige medier i Web-sider Forbundets nettside negotia.no oppdateres og utvikles fortløpende. Det publiseres nyheter flere ganger per uke. Julekalenderen på weben med spørsmål hentet fra siden, fikk god deltakelse. En vinner ble trukket ut blant dem med riktig svar for hver dag i kalenderen. Min side Fra høsten 2013 får alle nye medlemmer sin velkomstpakke via Min side. Gjennom Min side får medlemmene også tilgang til en del fordeler og søknadsskjemaer. For å få ytterligere aktivitet på sidene ble det arrangert to kampanjer - en til påske og en på høsten. I påskekampanjen ble det gitt solbriller i gave til de første 900 som logget seg inn i kampanjeperioden. På høsten ga vi bort 1500 kortlommebøker i skinn, hvor det i en av dem var lagt inn et gavekort på 3000 kroner. Kampanjene ble koordinert med utgivelse av Negotia magasin nummer 1 og 3, og profilert på baksiden av disse. Gavene forsvant etter få dager når medlemmene mottok magasinet i posten. Min side-kampanjene har gitt gode resultater og vil bli fulgt opp med flere neste år. Facebook Nyhetssaker, meningsundersøkelser og kampanjer er publisert fortløpende på Facebook. Siden har 870 likes. Nyhetsbrev Elektronisk nyhetsbrev hvor det det publiseres fire til fem saker per brev, er sendt til alle medlemmer med registrert e-post. Eget tariffskriv ble sendt til alle tillitsvalgte i forbindelse med lønnsoppgjøret. NEGOTIA MAGASIN Forbundets medlemsblad Negotia magasin presenterer et vidtfavnende spenn av stoff om forbundets egen og tilstøtende omgivelsers virksomhet. Dette innebærer en variert dekning av saker og hendelser knyttet til blant annet lønns- og arbeidsvilkår, tariffnyheter, klubbdrift og tillitsvalgtarbeid, kurs og opplæring, omstillinger, medlemsrekruttering, aktiviteter i organisasjonsleddene, aktivitet i Negotia Ung, bransjearbeid, internasjonalt engasjement, med mer. Saker om generelle utviklingstrekk og debatt i arbeidslivet er også en naturlig del av det som settes søkelys på i magasinets spalter. Eksempelvis arbeidstid og fleksibilitet, kontroll og overvåking, pensjonsspørsmål, måle- og prestasjonssystemer, pensjonsspørsmål, og så videre. Synligjør bredden Det er en bevisst redaksjonell linje at hvert nummer av magasinet skal inneholde en variert miks av saker, med vekt på faglig stoff. Dette harmonerer også bra med tilbakemeldinger i leserundersøkelsen høsten Å synliggjøre bredden av organisasjonens aktiviteter i henhold til strategimålene, hører med i dette bildet. Her er noen eksempler på saker og saksområder presentert i magasinet gjennom 2013: - Skjebnetid for tjenestepensjon - Vikarbyrådirektivet problem eller mulighet? - Global avtale opprettet i Telenor - Kontroll og overvåking - Med verden som arbeidsplass Negotia i Sjømannskirken - Portrett av ny YS-leder Jorunn Berland - Portrett av hedersprismottaker Stein Sele 8 NEGOTIA ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd :29

9 KURSBILAG e g ot i a fag b l a d f o r n et ys-forbund nr å lese magasinet i elektronisk versjon. Disse har mulighet til å reservere seg mot å få tilsendt papirutgaven i posten. Negotia magasin er tilsluttet Den Norske Fagpresses Forening og redigerers etter prinsippene i Redaktørplakaten. RÅDGIVNING side 6, 7 og 8 Til top ps i YS sån n hel t plu tse lig s Kam pen om løn na avg jøre s lok alt s Neg otia Har dan ger i god t sig s Negotia magasin nr. 2/13. Hovedoppslaget på forsiden er om Negotia-medlemmers arbeidsdag ved Sjømannskirken i Torrevieja, Spania. - Kampen om lønna om lønnskonferansene og oppgjøret - Negotia Hardanger eksempel på lokalavdeling i godt driv - Særlig uavhengig stilling - Medlem kjempet i tre år mot Nav og vant - Utfordringer med omstilling og outsoucing for Statoilklubben - Europeisk arbeidsliv ungarsk fagbevegelse og UNI Europa - Arbeid og aktivitet i Negotia Ung - AFP og sluttpakker - Mønsterklubben solid klubbarbeid i Negotia Wenaas - Verdiskapning i norsk økonomi kunnskap er nøkkelen - Outsourcing mange varianter og mye å vurdere Bindeledd mot medlemmene Utgivelsene i 2013 har vært i mars, juni, oktober og desember. Totalt er magasinet publisert med 144 sider. Bladet er en konkret medlemsfordel og bindeledd i organisasjonen, som når medlemmene på deres privatadresse. Det brukes også aktivt i rekrutteringsarbeidet. Aktiviteten i forhandlingsavdelingen har vært svært høy gjennom hele Henvendelsene kommer i stort antall via avdelingens e-post-adresse. Mange tar også direkte kontakt ned den enkelte rådgiver, per telefon eller e-post. Sakene er både av kollektiv og individuell karakter. Saksbehandlingen er omfattende og ofte tidkrevende. En del individuelle saker har vært særlig ressurskrevende. Avdelingen har i noen enkeltsaker benyttet eksterne advokater grunnet saksomfanget. Rådgiverne har deltatt og informert på mange medlems- og tillitsvalgtmøter i forbindelse omorganiseringer, virksomhetsoverdragelser, nedbemanninger, med mer. Høringer Negotia bidrar med svar og innspill i offentlige høringer via YS. I 2013 ble følgende høringer besvart: - Høring om tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft Søksmålsrett for fagforeninger og utvidet kompetanse for Arbeidstilsynet - Banklovkommisjonens utredning nr Pensjonslovene og folketrygdreformen III (NOU 2013:3) - L ønnsdannelsen og utfordringer i norsk økonomi, Holden III (NOU 2013:13) Forhandlinger, stevninger og rettsmeklinger Det er avholdt en rekke forhandlingsmøter, og det er tatt ut flere stevninger. Noen av sakene har endt med at arbeidsgiver har trukket oppsigelsen, slik at medlemmet har fått jobben tilbake. Andre saker har løst seg ved at det er forhandlet fram akseptable sluttpakker. Sakene er løst i forhandlingsmøter, eller i rettsmekling etter at stevning er tatt ut. Heller ikke i år har noen av sakene gått til hovedforhandling i retten. Tilfanget av oppsigelsessaker har økt gjennom året og forekommer der Negotia har klubber av ulik størrelse, men i like stor grad der forbundet har enkeltstående medlemmer uten klubbtilhørighet. Elektronisk bladversjon publiseres på nettsiden etter hver utgivelse. Leserundersøkelsen avdekket at noen foretrekker 9 Aarsmelding_2013.indd :29

10 I tillegg har Negotias rådgivere bistått i flere saker for Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Disse sakene har omhandlet fortrinnsrett til stillinger for deltidsansatt og fleksibel arbeidstid. under konferansen. Temaene var årets tariffoppgjør, status vedrørende Banklovkommisjonens utredning om tjenestepensjon, målstyring, kompetansens økonomiske betydning og Vikarbyrådirektivet. TARIFFPOLITIKK Aktiviteten er høy når det gjelder etablering av tariffavtale mellom Negotia-klubber og bedrifter. Det har vært fulgt opp med startpakker og rådgivning der klubben har ønsket eller hatt behov for det. Temahefte I januar 2013 lanserte forhandlingsavdelingen «Temahefte 2013». Målet med dette var å inkludere medlemmene i organisasjonsarbeid og utvikling av faglige rettigheter, bidra til kunnskapsdeling i organisasjonen og økt kunnskap og engasjement om relevante fagemner. Heftet inneholder artikler om temaene vekst og innflytelse i organisasjonen, lønns- og forhandlingsbestemmelser, kontroll- og overvåking, pensjon og særlig uavhengig stilling. Temaene er presentert gjennom foredrag, kurs og konferanser gjennom året. Tariffkonferanse Forhandlingsavdelingens årlige tariffkonferanse ble holdt på Gardermoen i slutten av januar. Det ble benyttet eksterne foredragsholdere og egne ansatte til innlegg 2013 var mellomoppgjørs-år, hvilket betyr at kun lønn var tema for forhandlingene sentralt og lokalt, med unntak av avtalene som har mellomoppgjørsklausul. I de sistnevnte tilfellene er det sentrale forhandlinger med tekstrevisjon av avtalene også i mellomoppgjørene. Det ble ingen brudd i disse. Utvalgsarbeid Utvalgsarbeidet som ble avtalt under tariffrevisjonen mellom Negotia og NHO i 2012, med mål om å gjøre språklige forbedringer av teksten i Funksjonæravtalens kapittel 6 (lønns- og forhandlingsbestemmelser), har pågått med utvalgsmøter mellom partene. Mandatet åpnet i tillegg for forslag om innholdsmessige endringer i bestemmelsen. En referansegruppe ble oppnevnt for å inkludere innspill og erfaringer fra erfarne tillitsvalgte. Dette arbeidet avsluttes i løpet av våren Temaheftet for 2013 omfatter informasjon om arbeidet, hvilket har gitt muligheter for engasjement og innspill fra medlemmene for øvrig. Det er gjennom året arbeidet mye med opprettholdelse og nyopprettelser av tarifftilknytning for medlemmer fra det tidligere Selgerforbundet. Flere vil ha tariffavtale. Antallet avtaleopprettelser var høyt også i Tariffkonsulent Bente Christophersen og avtalesekretær Endre Vindheim. 10 NEGOTIA ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd :29

11 Lønn for strevet? Lønnskonferanser landet rundt er tradisjon på vårparten. Her fra Drammen, med spesialrådgiver Synnøve Lohne-Knudsen (t.v.) og avdelingsleder i Buskerud Bente Jakobsen i forgrunnen. Lønnskonferanser 15 regionale lønnskonferanser ble planlagt, hvorav tre ble avlyst på grunn av lav påmelding. De øvrige konferansene ble gjennomført i april og mai med til sammen omlag 200 deltakere, et noe lavere antall enn tidligere år. Håndbok i lokale lønnsforhandlinger ble laget og trykket opp som vanlig. Denne er en viktig støtte for tillitsvalgte i de lokale lønnsforhandlingene. I tillegg ble håndboka gjort tilgjengelig i elektronisk utgave på Negotias nettsider. Lokale lønnsforhandlinger De lokale lønnsforhandlingene ble gjennomført på tradisjonelt vis. Det ble meldt inn åtte lokale uenigheter, og det ble krevd organisasjonsmessig behandling av disse. Ingen av uenighetene ble bragt inn for Funksjonæravtalens rådgivende nemnd. Funksjonæravtalens rådgivende nemnd Det var i 2012 to saker som ble bragt inn for Den rådgivende nemnd: EVRY Økonomitjenester og EVRY Consulting. Organisasjonsmessig behandling ble gjennomført på høsten, men sakene kom ikke til behandling i nemnda før i februar Dessverre endte det igjen med et flertall i arbeidsgivers favør, og det ble ingen endringer i lønnsrammen. Samtidig ga nemnda også denne gangen anbefalinger om hvordan fremtidige oppgjør bør gjennomføres, og at man i forkant bør bli enige om «hvilke spilleregler som skal følges, blant annet med sikte på at informasjon og drøftelser knyttet til de fire kriterier skal være mer bedriftsspesifikke enn i lønnsoppgjøret 2012.» Kontaktmøte med NHO i Dublin For annen gang ble det holdt kontakt- og samarbeidsmøte mellom sentrale forhandlingsparter i NHO og Negotia. Dette felles arrangementet var lagt til Dublin. Det ble holdt uformelle møter med diskusjon om aktuelle saker partene er opptatt av. Videre avla delegasjonen besøk hos Eurofound, Den norske ambassaden og en irsk arbeidsgiverforening. Pensjon Henvendelser om pensjon har gjennom året vært økende og behovet for kunnskap og informasjon tilsvarende stort. Forhandlingsavdelingen har tilegnet seg kompetanse til å imøtekomme tilfanget av henvendelser. To heldagskurs for tillitsvalgte er gjennomført, henholdsvis i april og november. Rådgivere har besøkt klubber og avdelinger og holdt foredrag for medlemmene om pensjonsspørsmål. Oppslutningen og interessen har vært stor. Særlig uavhengig stilling Arbeidstid og temaet særlig uavhengig stilling er et område som er viet ekstra oppmerksomhet, og forhandlingsavdelingen har holdt kurs for medlemmene om dette. Videre ble det inngått samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for gjennomføring av en undersøkelse knyttet til særlig uavhengig stilling blant Negotia og YS-forbundet Parats medlemmer. Rapporten ferdigstilles tidlig i Aarsmelding_2013.indd :29

12 Pensjonsinteresse. Ikke vanskelig å fylle opp kursene om pensjonsordninger. Foran Anette Sparby (t.v.) og Monica Bergheim. UTDANNING, KURS OG KOMPETANSE Lærings- og utviklingsavdelingen utvikler og administrerer kurs og læringsaktiviteter i regi av Negotia sentralt. I tillegg til egne ansatte, brukes også eksterne undervisere på mange av kursene. Kursene ble gjennomført i henhold til kursplanen for Interessen var stor og det var ventelister til flere av dem. Kurstilbudene er markedsført via Negotias hjemmeside og Negotia magasin. 580 tillitsvalgte og medlemmer har deltatt på ulike kurs og opplæringsaktiviteter i 2013, hvorav 150 på grunnopplæringen, 180 på fordypningskurs og 45 på høgskolekurs og praktisk lederutvikling. 205 har deltatt på klubbkurs, temadager, tillitsvalgtkonferanser og annet. Kompetanseprogrammet for nye tillitsvalgte I 2012 startet lærings- og utviklingsavdelingen et prosjekt som hadde til mål å fornye grunnopplæringen. Den nye grunnopplæringen har fått navnet «Kompetanseprogrammet for nye tillitsvalgte». Målgruppen for kompetanseprogrammet (KP) er nye/ uerfarne tillitsvalgte. Den obligatoriske delen består av tre samlinger (moduler), hver av tre dager. I tillegg gis deltakerne oppgaver mellom samlingene. Det er også igangsatt utarbeidelse av en fjerde modul hvor deltakelsen skal være frivillig. Det er maksimalt 20 deltakere på hvert program, og de følger hverandre gjennom de tre obligatoriske modulene. Det er utarbeidet en læreplan, og det faglige innholdet i KP gjenspeiler utfordringene Negotias tillitsvalgte opplever ute i bedriftene. Læringsmålene har fire hovedområder: - Rollen som tillitsvalgt - Lov og avtaleverket i arbeidslivet - Klubbdrift - Forhandlingskunnskap og lokale forhandlinger Kompetanseprogrammet er basert på sju voksenpedagogiske prinsipper, og metodikken gjenspeiler disse. I prosjektet inngår også evaluering av programmet samt utvikling av metoder for å måle læringseffekten. I tillegg skal det utarbeides en kompetanseplan for veilederne som er knyttet til programmet. Faglig og pedagogisk kompetanse og oppfølgende veiledning vil inngå i denne. Det skal tas i bruk ipad i undervisningen på kompetanseprogrammet. De to første samlingene i pilotprosjektet ble gjennomført høsten 2013 med 20 deltakere. Web og e-læring Høsten 2012 ble det igangsatt et prosjekt for å utvikle et nettkurs for nye medlemmer, der hensikten var å gi en bedre forståelse av verdien ved medlemskapet. For å bidra til målet om medlemsvekst, ble prosjektet endret til å utvikle en web-kampanje for nye og potensielle medlemmer. Web-kampanjen var forventet ferdigstilt 2013, men ble utsatt til våren I 2013 er det 45 medlemmer som har gjennomført nettbasert kurs om nedbemanning. 12 NEGOTIA ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd :29

13 Fire fornøyde! Det nye kompetanseprogrammet for tillitsvalgte er tatt godt imot. Her er fire fornøyde deltakere fra pilotprosjektet. Fra venstre: Robert Lorenzo, Laila Wulff, Karl Einar Dahl og Kristin B. Thorbjørnsen. oto: Terje Bergersen Praktisk lederutvikling Praktisk lederutvikling for tillitsvalgte ble gjennomført med 13 deltakere over tre samlinger. I tillegg til samlingene er det selvstudier samt oppgavebesvarelser og eksamen. Eksamen som gir 15 studiepoeng er frivillig. 12 av deltakerne valgte å gjennomføre eksamen. Høgskolestudier i Negotia Nettverksbygging: 19 deltakere. 10 studiepoeng. HRM: 12 deltakere (oppstart høsten 2013, eksamen våren 2014). 15 studiepoeng. Det arbeides med å utvide tilbudet ytterligere, slik at Negotia kan tilby tillitsvalgte et fullverdig årsstudium som gir 60 studiepoeng og som kan bygges ut til en bachelorgrad. Mentorprogram for nye/uerfarne tillitsvalgte Negotias mentorprogram er videreført med samlinger for både mentorer og adepter. Negotia har nå en base av dyktige og erfarne mentorer og i tillegg blir det rekruttert og utdannet nye. Etter hvert vil alle som deltar på kompetanseprogrammet få tilbud om en egen mentor. Utdanningsstipendet Lærings- og utviklingsavdelingen er ansvarlig for saksbehandling av stipendsøknader og ledelse av stipendutvalget. Utvalget består av utviklingssjef, utviklingskonsu- Konferanse for alle. 100 tillitsvalgte meldte seg på den åpne konferansen i september. Godt fornøyde deltakere, fra venstre: Susanne Knoph, Gro Granås-Brattland, Alf Georg Hagenes og Rita Hjellestad. 13 Aarsmelding_2013.indd :29

14 lent og tre medlemmer/tillitsvalgte. I 2013 kom det i alt 112 søknader om utdanningsstipend. Det ble gitt tilsagn om stipend til 106 søkere og seks avslag. Totalt ble det tildelt stipender for kroner. Utdanningspolitikk Utviklingssjefen er representant for privat sektor i YS råd for kompetanse- og utdanningspolitikk. Rådet gir innspill til YS utdanningspolitiske standpunkter, høringer med videre. Utviklingssjefen deltar også i møter i VOX dialogforum, der arbeidslivets parter er representert. Forumet drøfter kompetansepolitikk med særlig vekt på fagopplæring, etter- og videreutdanning og voksnes læring. SPESIELLE PROSJEKTER OG SAKER Tillitsvalgtkonferanse I 2013 ble det for første gang arrangert en stor konferanse som alle tillitsvalgte i forbundet ble invitert til. Tiltaket ses i sammenheng med målet i strategisk plan om aktivitet blant tillitsvalgte, og med bransjearbeidet som har pågått de senere årene. Konferansen samlet nesten 100 deltakere, og hadde innlegg om dagsaktuelle temaer fra både eksterne og interne bidragsytere. Tilbakemeldingene fra medlemmene var gode, noe som blant annet kommer til uttrykk i en artikkel i Negotia magasin. Målet er at denne typen konferanse skal bli et årlig tilbud til Negotias tillitsvalgte. Pensjonsprat Som ledd i arbeidet med å utvikle medlemstilbudet, ble det i 2013 igangsatt et prøveprosjekt med betegnelsen pensjonsprat. Målet med dette er å tilby medlemmer en kvalitativ samtale som vil bidra til gjøre den enkelte bedre i stand til å ta gode beslutninger om egen pensjon. Prøveprosjektet videreføres i 2014 med korrigeringer for erfaringene så langt. Etter dette skal det vurderes om og hvordan et slikt tilbud kan gjøres permanent tilgjengelig for medlemmene. I forsøket er tilbudet blant annet begrenset til medlemmer med minimum tre års medlemskap. YS Arbeidslivsbarometer Negotia har i utstrakt grad benyttet seg av data i den årlige undersøkelsen som gjennomføres i YS Arbeidslivs - -barometer. Undersøkelsen som Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) utfører for YS har over 3000 respondenter, og gir et troverdig og godt bilde av tilstanden i det norske arbeidslivet. Negotia har analysert og kryssjekket en rekke svar i barometeret og har gjort interessante funn som har løftet fram viktige problemstillinger for arbeidstakere i privat sektor. Mange av funnene har blitt bearbeidet for presse og gitt forbundet mange oppslag i ulike aviser og tidskrifter. To AFI-rapporter I 2013 engasjerte Negotia AFI til å gjøre en dybdeanalyse av YS Arbeidslivsbarometer for å se på medlemspotensialet blant norske arbeidstakere. Funnene i rapporten er benyttet av markedsavdelingen i forbindelse med rekrutteringsarbeidet. Undersøkelsen er også presentert på forbundets landsmøte, og gjort tilgjengelig for klubber og avdelinger. Negotia tok også initiativ til en dybdeundersøkelse knyttet til ansettelsesformen særlig uavhengig stilling. YS-forbundene Delta og Parat ble invitert til å bli med, og Parat takket ja. Undersøkelsen blir fullført tidlig i Diverse saker Negotia deltok i møte med konserntillitsvalgte og konsernleder i Aker ASA 6. november, der samarbeid og kompetanse i oljesektoren sto på dagsordenen. Dette arbeidet følges opp i et samarbeid mellom alle funksjonærforeningene i Aker ASA. Det ble gjennomført tre samarbeidsmøter mellom Negotia og LO-forbundet Handel og Kontor gjennom året. INTERNASJONALT ARBEID Negotias internasjonale utvalg er opprettholdt gjennom Utvalget har hatt fokus på blant annet EU-direktiver, forbundets deltakelse i UNI-samarbeidet, globale rammeavtaler og ESU-arbeid (Europeisk samarbeidsutvalg) i bedriftene. Oversettelse av Funksjonæravtalen til engelsk er også en sak det internasjonale utvalget har fulgt opp. Avtalen var klar i oversatt utgave på høsten. Global rammeavtale for Telenor ble underskrevet i januar av konsernsjef Jon Fredrik Baksaas og UNI Global Unions 14 NEGOTIA ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd :29

15 Endelig på plass. Global rammeavtale i Telenor kom på plass etter mange års arbeid. Offisiell signering ved generalsekretær Phillip Jennings i UNI Global Union (t.v.) og konsernsjef Jon Fredrik Baksaas. generalsekretær Phillip Jennings. Avtalen kom på plass etter mange års arbeid. To møter er holdt i forbindelse med EWC-avtale og global rammeavtale for TeliaSonera (NetCom). TeliaSonera har sagt opp EWC-avtalen og UNI Global Union hjelper organisasjonene i EU og EØS med å fremforhandle ny avtale. Global rammeavtale er noe TeliaSonera ikke ønsker, så dette er et langsiktig arbeid tilsvarende det som har pågått i Telenor. UNI er involvert også her. Negotia har deltatt på ett møte i UNI Norden, ett møte i UNI ICTS Europa, og tre møter i styringsgruppen i UNI ICTS Norden. Inngåelsen av den globale avtalen i Telenor var tema på årsmøtet til UNI ICTS Norden. Videre har blant annet vikarbyrådirektivet, den politiske situasjonen i Europa, lønnsoppgjør, arbeidsledighet og den kommende verdenskongressen til UNI i Cape Town i desember 2014 stått på agendaen. Forbundsleder deltok på Nordens Faglige Samorganisasjon sin konferanse på Grønland i april, gjennom sin posisjon som 2. nestleder i YS. Temaene på konferansen var bærekraftig vekst, faglige strategier for bærekraftig arbeidsliv og grønne jobber, og utfordringer knyttet til Grønlands næringsliv og arbeidsmarked. En rådgiver er vararepresentant i arbeidsgruppen for ansattes medbestemmelse i EFS (ETUC) og har deltatt på ett av møtene. Blikk på Europa. På studietur i Brüssel med besøk hos UNI Global Union Europa. Fra venstre: Politisk Rådgiver Dimitris Theodorakis og regionssekretær Oliver Röthig fra UNI, og Negotias 1. nestleder Arnfinn Korsmo og forbundsleder Inger Lise Rasmussen. 15 Aarsmelding_2013.indd :30

16 Bjørnehi, bålkos og forhandlingsteknikk. Det var et variert program på dagsordenen da Negotia Ung dro til Finnskogen på samling. Foto: Arnfinn Korsmo I juni var forbundsstyret på studietur til Brussel med besøk hos UNI Global Union, LO i Brussel, EU-delegasjon og EFTA-sekretariatet. Generalsekretær og redaktør deltok også på studieturen. Administrasjonen var på forsommeren på kombinert arbeidsseminar og studietur til Budapest i Ungarn. Under oppholdet ble det avlagt besøk hos fagforeningen LIGA og den norske ambassaden. Styret har hatt tre kompetansehevende kurs, ett om digitale medier og to med likestilling som tema. Sistnevnte har vært Ungs politiske tema for året i anledning 100 årsjubileet for kvinners stemmerett i Norge. En vellykket samling ble gjennomført på Finnskogen i august, med lønn som faglig tema. På landsmøtet overrasket Ung med en «forundringspakke» til alle deltakerne. NEGOTIA UNG Ung-styret har holdt et høyt tempo med enda mer spissing av konkrete fag- og fokusområder i denne perioden. Styret har gjennomført fire styremøter. Det legges stor vekt på å være i samsvar med handlingsplaner og arbeidsprogram, og ikke minst ha kontroll på økonomien. I tillegg til ordinært styre-arbeid satses det på mer uortodoks aktiv og oppsøkende profilering, der målet hele tiden er å skape best mulig motivasjon, læring og resultater. Representanter fra Negotia Ung har deltatt på to UNI Youth-møter, og videre på ILO-konferanse i Sverige og kvinnekonferanse i Senegal arrangert av ITUC. Det er jobbet ut et strategi-dokument for hvordan Negotia Ung skal jobbe med internasjonalt arbeid. Styrets medlemmer har deltatt på en rekke aktuelle arenaer gjennom året eksempelvis YS Ung, YS Livsfaseråd og YS-konferansen. I tillegg til at leder er fast medlem i forbundsstyret, har de øvrige Ung-styremedlemmene skiftevis deltatt på forbundsstyremøtene. Unge i forbundet (til og med 36 år) utgjør i dag 12 prosent av medlemsmassen. Ung-styret vil framheve at aktiviteten blant de unge øker, men ser også at det stadig må gjøres mer for å få nye inn. Prioriterer synliggjøring På regionsmøtene holdt Ungs representanter innlegg om vikarbyrådirektivet og likebehandlingsprinsippet, i tillegg til en generell presentasjon av Ung-arbeidet. Å synliggjøre verdien av det arbeidet som legges ned i organisasjonen er en viktig prioritering. Negotia Ung har som ambisjon å få inn stoff i hver utgave av Negotia magasin. Det sendes nyhetsbrev til alle unge i forbundet og møtereferatene distribueres til alle avdelingslederne. Det jobbes med å holde nettsiden oppdatert, og det er produsert egen app med aktuell info. Diverse profileringsmateriell er også utviklet, blant annet flaggbanner, pussekluter, ny brosjyre og visittkort. Ung har også bidratt med innlegg til lokale publikasjoner, for eksempel info-avisen til avdeling Hardanger. På sommeren var Ung til stede under Arendalsuka og med egen stand i forbindelse med Slottsfjellfestivalen Tønsberg. Det ble loddet ut billetter til ØYA-festivalen 16 NEGOTIA ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd :30

17 Helt konger. Fahran Butt (t.v.) og Andreas Rui i Negotia Ung rigget seg til med Stand da Slottsfestivalen gikk av stabelen i Tønsberg. Foto: Trond Vegard Sæle i Oslo. Profilering på Høyskolen i Oslo ble gjennomført sammen med Delta Ung. Her ble den rykende ferske brosjyren «Know your rights» delt ut. Negotia Ung på kino og radio Filmen til Negotia Ung gjorde seg bemerket på norske kinolerreter i Den ble kjørt både i Kristiansand, på Stord og i Oslo. I hovedstaden falt valget på Ringen Kino. I tilknytning til visningene her var ung-representanter også til stede med støttepromotering. Negotia-karameller, Gjensidige-sjokolade og visittkort ble delt ut i stort antall til kinopublikummet. Dette førte også til kontakt fra P5 og produksjon av radioreklame. I desember ble det kjørt radioreklame på P5, NRJ og Klem FM parallelt med at UNG-filmen gikk på Ringen kino. Kinovisningene ble gjennomført med økonomisk støtte fra avdelingene Sørlandet, Stord og Oslo. UNG-prisen Prisen ble delt ut på landsmøtet for tredje gang, og denne gangen gikk den til forbundsstyremedlem og leder i avdeling Oslo, Svein Ivar Johansen. Han ble hyllet for utrettelig entusiasme for å styrke de unge i forbundet, blant annet ved arrangering av Ung-kvelder med både faglig innhold og aktiviteter som bowling og pub-besøk. LOKAL ORGANISASJONSSTRUKTUR Bedriftsklubbene Klubbene er medlemsgruppene på de enkelte virksomhetene. De varierer svært i størrelse, fra en knapp håndfull medlemmer og opp til flere hundre. Totalt antall klubber er cirka 750. Samtlige klubber og medlemmer er organisa- 20 år og like blide. Da klubben ved sponplatefabrikken Arbor i Hattfjelldal rundet 20, fikk de støtte fra 3-prosenten og dro på medlemstur. Foto: Kåre Gabrielsen 17 Aarsmelding_2013.indd :30

18 Regionskultur. Da Region vest holdt møte i Hardanger ble det tid til et innblikk i lokal båtbyggingstradisjon. sjonsmessig tilknyttet en lokal geografisk avdeling eller en konsernavdeling. Avdelingene Avdelingene er Negotias lokale ledd, og skal ivareta og fremme forbundets interesser innen sine geografiske eller bedriftsmessige områder. Det er i alt 39 avdelinger. 23 av dem er geografisk inndelt, mens 16 er konsern- eller landsomfattende avdelinger. Åtte prosent av medlemskontingenten føres tilbake til avdelingene. De har derfor en egen økonomi som brukes til aktiviteter og tilbud til medlemmene. Bortsett fra den tilsluttete avdelingen Økonomiforbundet, er det ingen ansatte i avdelingsapparatet. All faglig rådgivning og bistand til medlemmer og tillitsvalgte drives fra administrasjonen sentralt. Forbundsledelsen er i jevnlig kontakt med avdelingene, og har i perioden deltatt på et titalls årsmøter pluss diverse andre arrangementer. Regionene Negotia er inndelt i sju regioner, som hver omfatter sine avdelinger. Oslo er egen region. De øvrige geografiske er Sør, Øst, Vest, Midt og Nord. I tillegg kommer avdelingene i kategorien landsomfattende/konsern, som en selvstendig region. Regionsmøtene er vedtektsfestete arrangementer som holdes hvert år i april. Representantene som møter der velges av avdelingene. Regionsmøtene velger delegater til landsmøtene, representanter til Negotia Ung og medlemmer til valgkomiteen. De er ellers i hovedsak høringsinstans for aktuelle saker som er til utredning. LOKALE AKTIVTETER 3 prosent-midler Klubber, avdelinger og regioner kan søke om midler til lokale aktiviteter gjennom ordningen med 3 prosentmidler fra kontingenten. Typiske aktiviteter det søkes om støtte til er årsmøter, medlemsmøter, kurs, sosiale arrangementer og rekrutteringstiltak. I 2013 kom det 99 søknader om til sammen litt over 5 millioner kroner. Det ble tildelt midler til i alt 80 klubber og 17 avdelinger, totalt kroner. Klubbrettete tiltak Klubbkurs er i år holdt for medlemsgruppene i Statoil og Meca. Dessuten to temadager i pensjonsordninger for tillitsvalgte og en temadag om arbeidstid. I tillegg var det egen temadag i pensjonsordninger for dem som er på HUK-avtalen. LANDSMØTET Landsmøtet var lagt til Gardermoen 23. og 24. november. Det ble fattet vedtak om å starte en utredning om mulig fusjon mellom Negotia og YS-forbundet Parat. Et suppleringsvalg til forbundsstyret ble foretatt ved at Kjetil Danielsen kom inn som ny 3. vara. Det ble gjennomført en arbeidslivsdialog og debatt hvor deltakerne var forbundsleder Inger Lise Rasmussen, Anne- Kari Bratten fra arbeidsgiverforeningen Spekter, Stefan 18 NEGOTIA ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd :30

19 Arbeidslivsdebatt. Trepartssamarbeidet og arbeidstid til diskusjon på landsmøtet. I panelet, fra venstre: Adm. direktør i Spekter Anne- Kari Bratten, stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen (AP) og Stefan Heggelund (H), og forbundsleder Inger Lise Rasmussen. Heggelund fra Høyre og Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet. Temaene var i hovedsak trepartssamarbeidet i arbeidslivet og arbeidstid. Landsmøtet fikk også presentert en analyse av medlemspotensial basert på en rapport som Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har utarbeidet for Negotia. To resolusjoner ble vedtatt: «Styrk de tillitsvalgtes arbeidsforhold» og «Nei til unødvendig liberalisering». Klubben Candyking og avdeling Mjøsa fikk hederlig omtale for gode ververesultater i PRISER OG UTMERKELSER Negotias hederspris Sølvi Lysen Nordtveit ble tildelt Negotias Hederspris på landsmøtet. Hun er tillitsvalgt for medlemmene i Tveit Regnskap på Skjold i Rogaland, og leder for kontrollkomiteen i forbundet. Hun er også tidligere leder av vedtektsutvalget og den tilsluttete avdelingen Økonomiforbundet. Under overrekkelsen ble det framhevet at Sølvi Lysen Nordtveit med sin lune væremåte og naturlige myndighet er en svært respektert person i forbundet. Hun ble tildelt hedersprisen for fremragende innsats for forbundet både lokalt og sentralt gjennom mange år. Høyeste utmerkelse. På landsmøtet ble Sølvi Lysen Nordtveit tildelt forbundets hederspris for fremragende innsats gjennom mange år. 19 Aarsmelding_2013.indd :30

20 Årets tillitsvalgt. Klubbleder Kristin Øverland i Statoil ble årets tillitsvalgt for modig arbeid og god synliggjøring i et krevende år. Årets tillitsvalgt Prisen Årets tillitsvalgt gikk i 2013 til klubbleder Kristin Øverland i Negotia Statoil Tildelingen fant sted på landsmøtet. Hun fikk prisen for sin tøffe, modige og saklige måte å tale medlemmenes sak overfor ledelsen på i et krevende år, og for god synliggjøring av klubben internt og eksternt. Aktivitetsprisen Disse ble tildelt aktivitetsprisen i 2013: Jørgen Exenberger, Negotia KGH Nils Olav Svarstad, Negotia Aker Solutions Stord Geir Owe Sørholt, Negotia Røde Kors Mona Solstad, Negotia Jotun Kim Daniel Svendsen, Proffcom og Negotia Ung Negotia Ung-prisen Svein Ivar Johansen fikk Ung-prisen for 2013 for sitt bidrag til å løfte ungearbeidet i avdeling Oslo. (Se også under avsnittet om Negotia Ung). SAKER OG DELTAKELSE I YS-FELLESSKAPET Forbundsleder Inger Lise Rasmussen er 2. nestleder i YS. 1. nestleder Arnfinn Korsmo er 1. nestleder i YS privat sektor. Gjennom året har politisk ledelse deltatt på YS sentralstyremøter, i YS representantskap, styremøter i YS privat sektor og i YS Spekter. Ung-Prisen. Svein Ivar Johansen, avdelingsleder i Oslo og forbundsstyremedlem, fikk prisen til Negotia Ung. 20 NEGOTIA ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd :30

21 Brenner for kunnskap. «Kunnskap trumfer alt» påpekte Negotias 2. nestleder Monica Paulsen da hun holdt innlegg under den næringspolitiske sekvensen på YS-konferansen. Her i samtale med nærlingspolitisk direktør Petter Brubakk i NHO. Foto: Erik Norrud Negotia var representert på Paratkonferansen i november. Negotia deltok også på en støttemarkering for ansatte i Arcus på Gjelleråsen i august, i forbindelse med utsetting av distribusjon for Vinmonopolet. Holden III utvalget ble nedsatt i 2013 og Negotia har hatt god dialog med YS representant i utvalget. Arendalsuka Arendalsuka foregikk fra 5. til 11. august. Arrangementet er en møteplass for blant annet politisk nettverksbygging. Negotia deltok for første gang på stand hvor temaene pensjon, kompetanse og framtidens arbeidsliv ble framhevet. Vikarbyrådirektivet har vært gjenstand for diskusjon og høringer er besvart. Aktivitets- og redegjøringsplikten er fulgt opp og gjennomgått. YS-konferansen YS-konferansen ble gjennomført 16. og 17. oktober med deltakere fra Negotia som bidro med innlegg til temaene omkring den norske modellen etter valget, og verdiskapning og kompetanse i framtidens arbeidsliv. YS likestillingspris ble tildelt jurist, forsker og forfatter Helga Aune. Aune har i flere år forsket på diskriminering i arbeidslivet. I 2013 ga hun ut boken «Deltid. Vern mot diskriminering på strukturelt grunnlag og individuelt grunnlag.» Høringssaker via YS Negotia har via YS bidratt med svar og innspill til flere offentlige høringer, blant annet om disse sakene: - Banklovkommisjonens utredning II, om tjenestepensjon - EU-kommisjonens forslag til håndhevingsdirektiv - Struktur og likestilling - Åpenhet om lønn forslag om lønnsstatistikker og opplysningsplikt i diskrimineringslovene. NEGOTIAS STYRE OG ADMINISTRASJON Forbundsstyret Det ble holdt åtte forbundsstyremøter i 2013, hvorav to telefonmøter i mai og august. Siste forbundsstyremøte i Brugata 19 ble gjennomført 13. desember før flytting til nye kontorer i Lakkegata 23 i slutten av måneden. Administrasjonen Administrasjonen ledes av generalsekretær og hadde totalt 34 ansatte pr Administrasjonen er inndelt i disse avdelingene: Generalsekretærens stab, forhandling/rådgivning, marked og informasjon, læring og utvikling samt økonomi og medlemsregister. I tillegg kommer Negotia magasin med en ansatt redaktør. Negotia er en IA-bedrift. Gjennomgående er korttidsfraværet lavt. Det har periodevis vært noe høyere for langtidsfravær. Negotia er opptatt av at medarbeidere skal stå lenge i arbeidslivet, og legger til rette for det gjennom ulike tiltak. Det er også bevissthet om å legge til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, uten at dette er et behov hos noen av dagens ansatte. I 2013 har Negotia i dialog med NAV lagt til rette for 21 Aarsmelding_2013.indd :30

Innhold. Veiledning til drift av klubber i Negotia... 3 Fellesskap og samarbeid på arbeidsplassen... 3. Avtaleverket... 9

Innhold. Veiledning til drift av klubber i Negotia... 3 Fellesskap og samarbeid på arbeidsplassen... 3. Avtaleverket... 9 Veiledning for drift av avdelinger og klubber Oppdatert av forbundsstyret 11. mai 2012 Dette er en kortfattet veiledning for tillitsvalgtarbeid i Negotia. For utfyllende informasjon kan du finner mer på

Detaljer

Landsmøtesak 8/11. Side 1 av 10

Landsmøtesak 8/11. Side 1 av 10 Landsmøtesak 8/11 Markedsplan Strategisk plan 2011 2012-2014 Side 1 av 10 Innledning Negotia er med nesten 20.000 medlemmer, YS største forbund i privat sektor. Vi har en lang og stolt historie helt fra

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

Vil bygge et forbu for framtiden

Vil bygge et forbu for framtiden Fusjonsutredninger Negotia og Parat utreder fusjon: Vil bygge et forbu for framtiden Forbundslederne svarer på muligheter og utfordringer Utredninger om mulig fusjon mellom YS-forbundene Negotia og Parat

Detaljer

Veiledning for drift av klubber i Negotia

Veiledning for drift av klubber i Negotia Veiledning for drift av avdelinger og klubber Oppdatert av forbundsstyret 22. januar 2016 Dette er en kortfattet veiledning for tillitsvalgtarbeid i Negotia. For utfyllende informasjon kan du finner mer

Detaljer

Lørdag 21. november søndag 22. november Radisson Blu Airport Hotel, Oslo. Utvikling i arbeidslivet hvordan skape nye arbeidsplasser?

Lørdag 21. november søndag 22. november Radisson Blu Airport Hotel, Oslo. Utvikling i arbeidslivet hvordan skape nye arbeidsplasser? Landsmøtenotat Til: Landsmøtet Fra: Forbundsstyret Sak.: 1/15 a) Dagsorden Dato: 23. oktober 2015 Lørdag 21. november søndag 22. november Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Fredag - Regionsamlinger - Klokken

Detaljer

Forbundslederens kommentarer Om Negotia Hovedmålene 2012 2014 Prosesser med andre forbund Vekst og rekruttering Informasjon og synliggjøring

Forbundslederens kommentarer Om Negotia Hovedmålene 2012 2014 Prosesser med andre forbund Vekst og rekruttering Informasjon og synliggjøring ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedmålene 2012 2014 Side 6 Prosesser med andre forbund Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon og synliggjøring

Detaljer

Informasjonsstrategi

Informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

INNHOLD. April 2013 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. April 2013 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2012 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedmålene 2012 2014 Side 5 Prosesser med andre forbund Side 6 Vekst og rekruttering Side 8 Informasjon og synliggjøring

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR Parat For 2015 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Her spiller medlemsorganisasjonene en

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2011- OSLO AVD.

Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2011- OSLO AVD. NEGOTIA Et VS 'brim:rid Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2011- OSLO AVD. Dato: Fredag 19.8 - lørdag 20.8 2011 Sted: Thon Hotel Vettre Tid: Kl. 14.00 Tilstedet: Svein I Johansen, Morten Gundersen,

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

HS 02/08 SAK 018/08. Hovedstyret. Politisk leder. Sak 018/08: Politisk leder informerer FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering.

HS 02/08 SAK 018/08. Hovedstyret. Politisk leder. Sak 018/08: Politisk leder informerer FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering. HS 02/08 SAK 018/08 Til: Hovedstyret Fra: Politisk leder Sak 018/08: Politisk leder informerer Vedlagt følger notat fra politisk leder. FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering. Synliggjøring /profilering

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

EWC har til formål å bedre de ansattes konsultasjons- og informasjonsrettigheter i virksomheter som har grenseoverskridende aktiviteter.

EWC har til formål å bedre de ansattes konsultasjons- og informasjonsrettigheter i virksomheter som har grenseoverskridende aktiviteter. EWC - hva er det? 2 Hva er EWC? Arbeidstakere i virksomheter med aktivitet i flere land trenger en felles arena hvor de kan møte toppledelsen i selskapet. EWC/Europeisk samarbeidsutvalg kan fylle dette

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS PROTOKOLL Den 23. april 2012 ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale mellom Hovedorganisasjonen Virke og Negotia og Funksjonæravtalen

Detaljer

RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE Vedtatt av landsmøtet i 2006

RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE Vedtatt av landsmøtet i 2006 RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE Vedtatt av landsmøtet i 2006 Sist endret etter vedtak i forbundsstyret februar 2010 "Retningslinjer til vedtektene" er utfyllende til vedtektene. Disse skal være et hjelpemiddel

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR NEGOTIA

VEDTEKTER FOR NEGOTIA VEDTEKTER FOR NEGOTIA Vedtatt av landsmøtet i 2014 Innholdsfortegnelse: 1 FORBUNDET... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3 KONTINGENT... 3 4 EKSKLUSJON... 4 5 ORGANISASJONEN... 5 6 LANDSMØTET... 5 7 FORBUNDSSTYRET...

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Strategisk plan 2013-2015

Strategisk plan 2013-2015 Strategisk plan 2013-2015 1 Målstruktur for Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Generelt Det strategiske arbeidet i ThsF skal ta utgangspunkt i målstrukturen (se over) som viser sammenhengen mellom visjon,

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

Utfordringer i framtida

Utfordringer i framtida Utfordringer i framtida HVORDAN ER HK BEREDT TIL Å MØTE DEM? Handel og Kontor i Norge Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat 2. Utfordringer 3. Ny organisasjonsstruktur 4. Medlemmer 4.1 Medlemstilknytning

Detaljer

YS representantskapsmøte 18. juni 2008

YS representantskapsmøte 18. juni 2008 YS representantskapsmøte 18. juni 2008 SAK 09/08 Arbeidslivsbarometer Forslag til vedtak: 1. Representantskapet slutter seg til forslaget om å etablere YS arbeidslivsbarometer i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet.

Detaljer

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling Hovedavtalen Avtaleverkets samarbeidsformer Regler for forhandlinger og konfliktløsning mellom partene LO - NHO Forbund - Landsforening Klubb - Bedriftsledelse Organer for og bestemmelser om samarbeid

Detaljer

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014.

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. STRATEGI 2015-2017 LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Trykkeri: Gamlebyen Grafiske

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon p rofesjonsorganisasjon Summing Hva forbinder du med fagforeningsbevissthet? Utdanningsforbundet profesjonell Utdanningsforbundet er Norges tredje største

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud LM-sak 7-11 Innledning Landsmøtet 2009 vedtok i LM-sak 14-09 at hovedstyret skulle utrede foreningens EVUtilbud. Landsmøtet nedsatte i samme sak en arbeidsgruppe som skulle utrede foreningens EVU- tilbud

Detaljer

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 Årsberetning 2012 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt til 35, hvorav 8 var personlige medlemmer og 6 bedrifter hadde partnerstatus.

Detaljer

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Vi er der for deg! Handel og Kontor i Norge (HK) har tariffavtale og organiserer ansatte innen luftfarts- og reiselivsbransjen.

Detaljer

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 VEDTEKTER for Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 1 Navn Foreningens navn skal være Postansattes Landsforening (PL). 2 Organisatorisk tilslutning PL er en partipolitisk

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

31) JUN2010 MOTTATT. Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDSDEPARTEMFNTFT

31) JUN2010 MOTTATT. Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDSDEPARTEMFNTFT YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo MOTTATT 31) JUN2010 ARBEIDSDEPARTEMFNTFT Deres ref.: 201001331 - BOS Vår ref: Dato: FBH

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Veiledning for regionsmøter

Veiledning for regionsmøter Veiledning for regionsmøter Veildendning for regionsmøter Bestemmelsene om regionsmøtene er nedfelt i Negotias vedtekter. Møtene holdes årlig innen utgangen av april. Per i dag er det sju regioner: Nord,

Detaljer

BFO-SKOLEN. Kurskatalog 2013. Befalets Fellesorganisasjon

BFO-SKOLEN. Kurskatalog 2013. Befalets Fellesorganisasjon BFO-SKOLEN Kurskatalog 2013 Befalets Fellesorganisasjon KURS OG KOMPETANSE Utdanning og kompetanseutvikling for tillitsvalgte og medlemmer har alltid vært et viktig satsingsområde for BFO. BFO-skolens

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Vedtekter for Akademikerne

Vedtekter for Akademikerne Vedtekter for Akademikerne 1 Navn og formål Sammenslutningens navn er Akademikerne. Akademikerne er en sammenslutning av foreninger for yrkesutøvere med akademisk utdanning. Fellesgrunnlaget for Akademikerne

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen privat sektor Introduksjon til de viktigste bestemmelsene i hovedavtalen(e) Hovedtemaer 1. Generelt om hovedavtalene 2. Valg av

Detaljer

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig tilbud til ledere, ingeniører

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent.

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent. Referat Styremøte 3 2015 Tidspunkt: 05.05.2015, kl 10-14. Sted: Øvre Voll gate 11, 0158 Oslo Tilstede: Aina, Hans Petter, Kirsti, Jan-Egil, Tone S., Kirsti, Mariann Møteleder: Aina Referent: Simen Forfall:

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO Rutiner hele året Hvert kvartal - 1.januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober: Utsending av kontingentkrav til ikkeyrkesaktive, pensjonister og, med

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet teologene omtanke solidaritet samhold Hvorfor skal jeg velge Fagforbundet teologene? Fagforbundet teologene er en landsdekkende fagforening for teologer og prester i offentlig sektor, i statlig,

Detaljer

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Sti STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune skal være best i Finnmark på rekruttering av lærere KONOMIREGELMENT 1 Innhold: DEL I 1. INNLEDNING.. side 3 2. BAKGRUNN side 4 3.

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal:

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: Handlingsplan 2012 Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice Fylkesstyret i Telemark har valgt å tolke den angitte malen

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013 Innhold FORORD... 2 Dagens situasjon... 3 Generelle løpende oppgaver... 3 1. Medlemmene... 4 1.1 Avtaleforhold i arbeidslivet... 4 1.2 Lønns- og

Detaljer