INNHOLD 2 NEGOTIA ÅRSMELDING Juni 2010 Design: Signus Forsidefoto: Terje Bergersen, Jannecke Strøm Trykk: BK Grafisk Opplag: 200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD 2 NEGOTIA ÅRSMELDING 20 09. Juni 2010 Design: Signus Forsidefoto: Terje Bergersen, Jannecke Strøm Trykk: BK Grafisk Opplag: 200"

Transkript

1 Årsmelding 2009

2 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten i 2009 Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2009 Side 5 Aktiv klubb Side 5 Vekst og rekrutteringsarbeid Side 6 Informasjon og synliggjøring Side 7 Negotia Magasin Side 8 Rådgiving Side 8 Tariffpolitikk og inntektsoppgjør Side 10 Utdanning og kompetanse Side 11 Negotia Ung Side 12 Likestillingsarbeid Side 13 Bransjearbeid Side 14 Internasjonalt arbeid Side 14 Lokal organisasjonsstruktur Side 14 Landsmøtet 2009 Side 15 Deltakelse i YS-fellesskapet Side 15 Forbundets priser og utmerkelser Side 16 Styre, administrasjon og utvalg Side 17 Medlemsfordeler Juni 2010 Design: Signus Forsidefoto: Terje Bergersen, Jannecke Strøm Trykk: BK Grafisk Opplag: NEGOTIA ÅRSMELDING 20 09

3 Inger Lise Rasmussen, forbundsleder i Negotia. Foto: Erik Norrud FORBUNDSLEDERENS KOMMENTARER TIL VIRKSOMHETEN I var på mange måter et spesielt og arbeidskrevende år. Finanskrisen preget næringslivet og arbeidslivet. Negotia etablerte en egen beredskapsplan for å kunne møte denne situasjonen på best mulig måte. Hjelp når du trenger det og hjelp til selvhjelp overfor tillitsvalgte, sto i fokus. Jeg er godt fornøyd med at vi ved årets slutt kunne konkludere med at vi klarte å håndtere den krevende situasjonen på en tilfredsstillende måte. Hvert år setter Negotia seg tydelige mål. Landsmøtet vedtok at hovedsatsingen i 2009 skulle være å øke antallet aktive medlemsklubber. Klubben i mitt hjerte ble slagordet for denne prioriteringen. Oppmerksomheten vår var optimalt rettet mot de tillitsvalgte og utviklingen av fagforeningsarbeidet lokalt i bedriftene. Det er gjennom det praktiske klubbarbeidet vi virkelig kan vise til resultater. Det ble gjennomført en grundig kartlegging av situasjonen og tiltak iverksatt der det var nødvendig. Vi er på god vei med dette arbeidet som også fortsetter inn i var det andre året med to frikjøpte politiske ledere. Større organisasjonspolitisk styrke og mindre sårbarhet gjør oss sterkere og mer til stede på den fagpolitiske arenaen. I tillegg gir det rom for å gi bransjearbeidet et løft. på bedriftene varierte mye, men vi må totalt sett si oss godt fornøyd med det som ble oppnådd både lokalt og sentralt. Som det fjerde største av 22 forbund i YS-fellesskapet, er Negotia tydelig til stede i det som skjer på samfunnsnivå. YS arbeidet i 2009 opp mot de store klima- og miljøutfordringene. YS lanserte også sitt arbeidslivsbarometer, et måleinstrument som skal gjøre det lettere å følge utviklingen i norsk arbeidsliv. Andre hovedsatsingsområder i regi av YS var pensjon og kompetanse- og utdanningspolitikk. Negotia hadde totalt medlemmer per 31. desember Dette representerer en meget hyggelig økning på 766 medlemmer i løpet av året. At stadig flere arbeidstakere velger å organisere seg i Negotia, skyldes ikke minst den solide innsatsen fra tillitsvalgte og ansatte. Takk til alle tillitsvalgte og ansatte i Negotia for innsatsen i Med vennlig hilsen Lønnsoppgjøret i 2009 ble en utfordring. Kravene skulle balanseres mellom behovet for økt kjøpekraft og hensynet til at flest mulig skulle ha en jobb å gå til. Resultatene ute Inger Lise Rasmussen forbundsleder 3

4 Ledertrioen i 2009: Første nestleder Arnfinn Korsmo, forbundsleder Inger Lise Rasmussen (midten) og andre nestleder Monica Andersen. Foto: Terje Bergersen OM NEGOTIA Negotia ble etablert 1. januar 2005 etter sammenslåing av NOFU (Norges Funksjonærforbund) og Kommunikasjonsforbundet. Begge har røtter tilbake til tidlig på nittenhundretallet. Negotia er et partipolitisk uavhengig fagforbund for arbeidstakere i private virksomheter, som i vid forstand arbeider for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår. Forbundet har medlemmer (1. januar 2010) og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og den internasjonale UNI Global Union. Vår visjon Alltid til stede der avgjørelser tas om lønns- og arbeids vilkår for å bidra til en bedre arbeidsdag og flere muligheter for deg. Våre verdier Kompetanse Skal sørge for at vi spesialiserer oss og videreutvikler oss slik at vi når våre mål. Engasjement Skal bidra til at vi er tydelige, synlige og kraftfulle i vårt daglige arbeid. Medmenneske Skal komme til uttrykk både i hvordan vi møter medlemmer og hvordan vi kommuniserer. Vi skal kjennetegnes ved at vi bryr oss om hverandre. Nær Gir oss evnen til å møte medlemmene i det daglige og til å forstå den enkeltes situasjon. Tilgjengelig Gjør at vi på kort varsel kan stille opp når medlemmene trenger det. Aktiv Gjør oss i stand til å være offensive og i forkant av endringer. Våre overordnete mål Negotias formål er å ivareta og fremme medlemmenes faglige, politiske og økonomiske interesser. Dette vil alltid ligge til grunn for våre valg og politiske prioriteringer. Vi skal ta godt vare på medlemmene våre og hele tiden sørge for å skaffe forbundet nye medlemmer. Organisasjonspolitisk struktur Negotias øverste organ er landsmøtet som holdes i novem ber hvert år. Delegater til landsmøtet velges på regionsmøtene som holdes årlig innen utgangen av april. Negotia har i alt sju regioner. Seks av disse er geografisk 4 NEGOTIA ÅRSMELDING 20 09

5 inndelt: Nord, Midt, Vest, Sør, Øst og Oslo. Den sjuende, LKA, består av 16 landsomfattende- og konsernavdelinger. Regionsmøtene består av representanter fra alle forbundets 41 avdelinger. Forbundsstyret Mellom landsmøtene ledes forbundet av forbundsstyret. Dette består av forbundsleder, første nestleder, andre nestleder, fem styremedlemmer og en ansattes representant. I tillegg kommer varamedlemmer. Forbundsleder og første nestleder er begge frikjøpt og jobber full tid for forbundet, med kontor i administrasjonens lokaler i Brugata 19, Oslo. Sammensettingen av hele forbundsstyret er gjengitt på side 16 i årsmeldingen. Faste komiteer Valgkomiteen velges på regionsmøtene og kontrollkomiteen velges på landsmøtene. Sammensettingen i 2009 er gjengitt på side 16 i årsmeldingen. Administrasjon Administrasjonen ledes av generalsekretær og har totalt 32 ansatte. Administrasjonen er inndelt i avdelinger på fagområdene forhandling/jus, marked og informasjon, læring og utvikling samt økonomi. I tillegg kommer Negotia magasin med en ansatt redaktør. Oversikt over Negotias administrasjon finnes på side 16 i årsmeldingen. HOVEDSATSINGSOMRÅDE I 2009 Landsmøtet i november 2008 vedtok følgende hovedsatsingsområde for Negotia i 2009: Øke antall aktive klubber. En aktiv bedriftsklubb kjennetegnes ved et funksjonsdyktig styre og aktivitet innen lønns og arbeidsvilkår og rekruttering. En aktiv bedriftsklubb skal være omfattet av tariffavtale. Målet skulle nås gjennom å styrke områdene vekst, ungprofilering, tariffutvikling, bransjeutvikling og utdanning/ kompetanse. Et annet viktig tiltak var å få på plass et nytt medlemsregister med egne medlemssider. Etter en anbudsrunde høsten 2008 fattet forbundsstyret vedtak om å velge systemet fra ABC Data, blant annet på grunn av linken dette systemet har mot Visma Global som er det regnskapssystemet Negotia bruker. Implementeringen av systemet ble iverksatt høsten 2009 og systemet var i bruk til nyttår. AKTIV KLUBB Et av tiltakene som ble iverksatt for å nå hovedmålet, var å nedsette en prosjektgruppe internt i administrasjonen. Prosjektgruppen gjennomførte en kartlegging av alle klubber med mer enn tre medlemmer, og initierte ulike tiltak overfor de klubbene der det var lite eller ingen aktivitet. Flere klubber fikk etter dette valgt tillitsvalgt og kom i gang med startpakker, kurs og andre aktiviteter. Kartleggingen avdekket forøvrig at de aller fleste av Negotias medlemsklubber har et akseptabelt aktivitetsnivå. VEKST OG REKRUTTERINGSARBEID Markedsavdelingen ble fra september slått sammen med informasjonsavdelingen. Avdelingens oppgave på markedssiden er å synliggjøre Negotia som et attraktivt alternativ for grupper og bransjer i forbundets nedslagsfelt. Dette skjer blant annet gjennom informasjonsmøter hovedsakelig med grupper av ansatte i nye bedrifter, men også i noen etablerte klubber hvor det er potensial for medlemsvekst. Deltakelse på stands, klubbstyremøter, årsmøter og liknende er også blant markeds- og informasjonsavdelingens aktiviteter. God medlemsvekst I løpet av 2009 ble det registrert 2396 nye medlemmer. Det var 1630 utmeldinger. Nettoveksten er dermed 766 nye medlemmer i løpet av året. Blant de største gruppene som bidro til den gode medlemsveksten nevnes EDB Business Partner, Meca, Gausdal Landhandleri, Norsk Stål og Byggmakker Arendal. Utvalgte prosjekter Det ble rettet spesiell fokus mot rekrutteringsprosjekter med EDB Business Partner, Hydro, Nortura, Statoil/Hydro og TINE. Disse er aktive klubber med stort vekstpotensial. 5

6 Det ble utarbeidet egne rekrutteringspakker i disse prosjektene. Det er videre rettet mye oppmerksomhet mot nye store klubber som Norsk Stål, ErgoGroup og Meca. Avdelingene Tromsø og Mjøsa ble i 2009 valgt ut som satsingsområder. Tromsø utarbeidet egen handlingsplan med måltall for blant annet rekruttering. Handlingsplanen fungerte tilfredsstillende etter målsettingen. Det ble avholdt kurs i avtalefestet pensjon (AFP) for avdelingen. I Mjøsa ble det arrangert en egen samling for tillitsvalgte. INFORMASJON OG SYNLIGGJØRING Fagfeltet informasjon innebærer rådgivning i mediehåndtering, utarbeidelse av pressemeldinger, kontakt med media og generell medieovervåkning. I henhold til Negotias mediestrategi skal det settes betydelig trykk på å få medie dekning av viktige saker for forbundet. Tillitsvalgte holdes orientert om aktuelle saker som forbundet arbeider med. Informasjonsskriv til tillitsvalgte I etterkant av forbundsstyremøtene er det sendt ut informasjonsskriv til samtlige tillitsvalgte. Det er også sendt ut informasjon om ulike aktuelle temaer som omorganisering og tariffoppgjør. Informasjon fra YS og Gjensidige er videreformidlet til de tillitsvalgte. Medieoppmerksomhet I forbindelse med nedleggelsen av Opplysningen 1881 på Sortland resulterte våre pressemeldinger i mer enn 40 medieoppslag. Det ble aksjonert i forbindelse med styrebehandlingen av nedleggelsen. Forbundsleder ble intervjuet til nyhetssendinger på NRK i sakens anledning, og en rekke intervjuer med hovedtillitsvalgte og lokal tillitsvalgt i 1881 ble gjengitt i lokalaviser og nettaviser. Mange lokale Negotia-tillitsvalgte har også vært synlige i media i blant annet i Telenor, EDB Business Partner, Hurtigruten, SØRAL, KFUK/KFUM og Nasjonalmuseet for å nevne noen. Nyheter, informasjon og tjenester på web På websiden negotia.no er det lagt vekt på god nyhetsdekning av aktuelle begivenheter. Redaksjonen har også utviklet hensiktsmessig, situasjonstilpasset informasjon i tilknytning til diverse forbundsaktiviteter og tilrettelagt løsninger for dette for eksempel innen tariffaglig virksomhet, informasjon og verving, kurs og kompetanseutvikling. Nettstedet har i tillegg en sentral funksjon som kanal for generell informasjon og presentasjon av forbundet. Og for medlemmer og tillitsvalgte er den et brukersted for nyttige tjenester og funksjoner. Gode tall i besøksloggen viser at websiden er en aktiv del av Negotias service tilbud. Markedskonsulentene Nina Harbo Sørum og Jan Olav Markussen med verveopplegg for Foto: Terje Bergersen 6 NEGOTIA ÅRSMELDING 20 09

7 Hovedtillitsvalgt Marius Bismo intervjues av media i forbindelse med aksjonen mot nedleggelsen av Opplysningen 1881 på Sortland. Foto: Terje Bergersen Andre aktiviteter Negotias design er fulgt opp i henhold til designmanualen. Tillitsvalgte er også påpasselige med å følge opp designet i sine trykksaker og webpubliseringer. Flere avdelinger har fått etablert egne web-sider. En del klubber har meldt interesse for egne klubbsider. I tillegg til å reflektere relevant aktivitet, er det å målbære medlemmers og tillitsvalgtes stemme og ytringer en grunnleggende del av magasinets funksjon. Flere innlegg fra lokal aktivitet er publisert. Brosjyremateriell og nytrykk av faghefter samt kalenderbok for 2010, ble distribuert til tillitsvalgte og medlemmer. Web-shop er markedsført via ulike stands og i Negotia magasin. BILAG: KURSOVERSIKT fagblad for negotia et ys-forbund nr NEGOTIA MAGASIN Forbundets medlemsblad Negotia magasin presenterer et vidtfavnende spenn av stoff knyttet til forbundets egen og tilstøtende virksomhet. Dette innebærer en variert dekning av blant annet aktiviteter i organisasjonsleddene, kurs og opplæring, tariffnyheter, rekruttering, aktivitet i Negotia ung, bransjesatsing og internasjonalt engasjement. Reportasjer om arbeidsliv, utvikling og debatt generelt, er også en naturlig del av det som settes søkelys på i magasinets spalter. I 2009 er det lagt særlig vekt på å lage reportasjer som viser aktivitet og resultater i medlemsklubbene, i tråd med hovedsatsingsområdet for året. Som eksempler nevnes oppslag fra omstillingsarbeid i Norsk Hydro, rekruttering og klubbutvikling i Nortura og motivasjonsarbeid i Odim Sortland legges ned s 10 Årets lønnsoppgjør forventninger s 14 Ikke reduser demokratiet s 24 Klubb med ambisjoner side 6, 7, og 8 Negotia Nortura var en av klubbene som ble eksponert gjennom reportasje i Negotia magasin i

8 Forbundsleder Inger Lise Rasmussen, som også er leder for YS Privat, overleverer YS krav til Kim Nordlie i HSH under oppgjøret i Foto: Liv Hilde Hansen Utgivelsene i 2009 har vært i mars, juni, oktober og desember. Totalt er magasinet publisert med 136 sider. Det sendes til alle medlemmers privatadresse og distribueres til forbindelser og diverse instanser, og det brukes aktivt i rekrutteringsarbeidet. Negotia magasin er tilsluttet Den Norske Fagpresses Forening Det ble utarbeidet maler for deler av arbeidet. I tillegg ble det lagt ut informasjon på websiden, og det ble arrangert møter for medlemmer og tillitsvalgte berørt av omstillinger. Det vektlegges særlig å ivareta tillitsvalgte som må håndtere et stort og tungt ansvar for medlemmenes stillinger. Det er viktig i slike situasjoner å kunne gi medlemmene en trygghet på at det utgjør en stor forskjell å være medlem i Negotia, sammenliknet med å være uorganisert. RÅDGIVNING Den daglige rådgivningen til tillitsvalgte og medlemmer er en sentral del av kjernevirksomheten til Negotia, og utføres i hovedsak av forhandlingsavdelingens medarbeidere. Preget av finanskrisen Året 2009 var sterkt preget av finanskrisen. Det ble derfor en prioritert oppgave å ta vare på stillingen til så mange medlemmer som mulig ved bruk av de ressurser som var til rådighet. Som et styringsverktøy for dette ble det utviklet en beredskapsplan. Svært mange av de sakene forhandlingsavdelingen hadde til behandling fant sin løsning gjennom nettopp forhandlinger. For medlemmene innebar dette skifte av stillinger og oppgaver, løsninger av økonomisk art, hjelp til videreutdanning og ikke minst et betydelig antall saker hvor oppsigelsen ble trukket tilbake. Også et antall rettssaker har vært gjennomført med gode resultater. Viktig sak om pensjon Pensjonssaken i EDB Business Partner har fått mye oppmerksomhet og krevd betydelige ressurser av både av intern og ekstern ekspertise. Arbeidet her var langt fra avsluttet ved utløpet av Arbeidet besto i stor grad av rådgivning og bistand til våre tillitsvalgte og medlemmer som fikk merke konsekvensene av omstillinger og nedskjæringer i bedriftene. Det er viktig å skape trygghet overfor tillitsvalgte i forhold til hvordan prosessene skal foregå etter lover og avtaleverk. Dette ble fulgt opp med direkte støtte i forhandlinger og juridisk bistand mot arbeidsgivere i aktuelle tilfeller. TARIFFPOLITIKK OG INNTEKTSOPPGJØR 2009 var et såkalt mellomoppgjørsår. Det betyr at tariffavtalene ikke revideres og at oppgjøret for det meste dreier seg om lønn. Derimot var 2009 året for revisjon av hovedavtalene YS har med NHO og HSH. 8 NEGOTIA ÅRSMELDING 20 09

9 Hovedfokus på lønn De sentrale forhandlingene mellom YS og arbeidsgivermotpartene ble gjennomført som samordnete oppgjør. Resultatet av dette ga et generelt tillegg på en krone per time til alle. I tillegg ble avtaler med minstelønnsreguleringer justert med i gjennomsnitt en krone timen. Tillitsvalgtkonferansen Tariff 2009 ble gjennomført med suksess og hadde finanskrisen som tema. Håndbok for tillitsvalgte ble utarbeidet og distribuert. De årlige lønnskonferansene er fast innslag i forbundets arbeid med å drille de tillitsvalgte i lokale lønnsoppgjør. Det ble holdt 20 slike konferanser i løpet av våren 2009, godt spredt over landet. Den totale deltakelsen var rundt 300. Lønnskonferansene er en viktig møteplass som samler både erfarne og ferske tillitsvalgte. Mellomoppgjøret ble gjennomført uten spesiell dramatikk. Grunnet den samordnete oppgjørsformen ble resultatene fra de sentrale oppgjørene i større grad enn vanlig førende for resultatene forøvrig. Den rådgivende nemnd er fortsatt viktig Etter tariffoppgjøret og streik i 2002, ble Den rådgivende nemnd (DRN) nedfelt i funksjonæravtalen mellom Negotia og NHO. Denne har til oppgave å vurdere lokale lønnsoppgjør som ikke er løst verken ved bedriftsvise forhandlinger eller organisasjonsmessig behandling. En problemstilling Negotia ser etter noen års erfaring med DRN er at flertallet i nemnda ikke vil gå reelt inn i de sakene den får til vurdering. Blant annet på grunn av dette ble DRN som tariffestet virkemiddel satt ut til en nærmere analyse hos utrednings- og forskningsstiftelsen De Facto. Som et resultat av analysen fra De Facto ble det skrevet brev til Riksmeklingsmannen og NHO om Negotias oppfatning av manglene ved nemndas arbeid. Til tross for manglene, mener Negotia seg fortsatt tjent med å ha DRN. Erfaringen er at den har effekt i vår favør overfor NHOs bransjeforeninger og deres opptreden ved tvisteforhandlinger. Tariffstrategiutvalget Dette er et forbundsstyreoppnevnt utvalg med representanter fra forbundsledelsen, tillitsvalgte og administrasjonen. Utvalget ledes av første nestleder. Tariffstrategiutvalget hadde fokus på seks hovedområder i Disse områdene var omfangsbestemmelsene i Tillitsvalgte på lønnskonferanse i Kristiansand. Foto: Jannecke Strøm 9

10 Det er stor interesse for kursene Negotia tilbyr medlemmer og tillitsvalgte. Dette er fra et kurs i retorikk hvor deltakerne trener seg to og to. Foto: Terje Bergersen Negotias tariffavtaler, lønnsdannelse med særlig vekt på bonusordninger og bruk av de fire kriterier, diskriminering, arbeidstid, seniorpolitikk og etter- og videreutdanning. Utvalget hadde seks møter i løpet av året og rapporterte til forbundsstyret to ganger. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse til alle tillitsvalgte. Undersøkelsen dannet grunnlag for videre arbeid med å gi forbundsstyret tydelige anbefalinger mot hovedoppgjøret Samarbeid med Handel og Kontor (HK) LO-forbundet Handel og Kontor og Negotia organiserer i stor grad samme type arbeidstakergrupper, og har nytte av å samarbeide overfor felles motparter på arbeidsgiversiden. Dette har blitt gjort gjennom hele Samarbeidet har også medført besøk og deltakelse på hverandres ulike arrangementer knyttet til tariffmessig arbeid og utvikling. UTDANNING OG KOMPETANSE Lærings- og utviklingsavdelingen utvikler og administrerer alle kurs i regi av Negotia sentralt. I tillegg til egne ansatte, brukes eksterne forelesere på enkelte kurs. Alle kurs ble gjennomført i henhold til kursplanen i Interessen for kursene er stor og det var lange ventelister til flere av dem. Halvårlige kurskataloger ble distribuert med Negotia magasin og dessuten gjort tilgjengelig på web. E-læring under utvikling Det er utarbeidet et e-læringskurs som tar for seg fagbevegelsens og Negotias historie, forbundets oppbygging, verdier og oppgaver samt medlemsfordeler. Kurset inngår som et forkurs til den trinnvise tillitsvalgtsopplæringen. Kurset ble lansert i april med positiv respons. Arbeidet med et nettbasert omstillingskurs er påbegynt og vil bli ferdigstilt i løpet av første halvår Dette nye e-læringskurset vil i første omgang ta for seg juridiske problemstillinger knyttet til omstillings- og endringsprosesser. Lederutdanning i Negotia Lederutviklingsprogrammet for tillitsvalgte er gjennomført med tre samlinger og nettbaserte oppgaveløsninger i ny e-læringsplattform. Det er avholdt et kurs i kommunikasjon og ledelse for avdelingsstyrene i region øst. Aktiv klubb og øvrige prioriteringer Et nyutviklet kurs i klubbdrift kalt Aktiv klubb ble arrangert to ganger i løpet av året. Kurset gir deltakerne en metode for å skape aktivitet og engasjement i klubben, ved fokus på blant annet å sette opp egne handlingsplaner. Negotia ønsker å etablere en mentorordning for nye tillitsvalgte. Et utvalg av erfarne tillitsvalgte skal tilbys opplæring i mentorrollen slik at de kan veilede nye tillitsvalgte i klubbdrift. Det er utarbeidet en skisse til program i samarbeid med ekstern leverandør. Det jobbes med tilrettelegging for å oppnå studiepoeng for tillitsvalgte som gjennomfører vårt opplæringspro- 10 NEGOTIA ÅRSMELDING 20 09

11 Negotia Ung hadde hovedansvaret for å arrangere møte for de nordiske representantene i UNI Youth. I forgrunnen Katrine Gjerde, leder i Negotia Ung og Robin D. Havre fra Handel og Kontor. Foto: Terje Bergersen gram. Et utredningsarbeid knyttet til dette er igangsatt. Det ble imidlertid ikke satt av midler på budsjettet til å iverksette et tilbud i Arbeidet videreføres i Negotias opplæringsutvalg ble etablert. Utvalget består av de tre ansatte i lærings- og utviklingsavdelingen og tre tillitsvalgte/medlemmer. Det ble mottatt i alt 89 søknader om utdanningsstipend i Det ble gitt tilsagn om stipend til 78 søkere. NEGOTIA UNG Negotia Ung er vedtektsfestet i forbundet. Styret består av sju representanter, som velges på regionsmøtene. Alle deltar på landsmøtene med fulle rettigheter, og leder har fullverdig plass i forbundsstyret. Som unge regnes de som er under 36 år. Det var totalt 3087 medlemmer i denne kategorien ved utgangen av Utviklingskonsulent Øyvind Huseby (til venstre) informerer fremtidens arbeidstakere på uttdanningsmessa i Lillestrøm. Foto. Terje Bergersen 11

12 Gjennom 2009 er det lagt vekt på å få inn flere unge i avdelingsstyrene og klubbstyrene. Internasjonalt samarbeid er også gitt oppmerksomhet. Negotia Ung hadde hovedansvaret for og arrangerte møtet til UNI Nordic i Oslo i april. Ung var også representert på verdenskongressen til UNI Youth i Kuala Lumpur. Negotia Ung-samlingen ble gjennomført på Ombo i Rogaland med god deltakelse. Tema på denne samlingen var klubbkonsept. I samarbeid med markedsavdelingen ble det laget en egen plakat for Negotia Ung, for promotering på stands og liknende i aktuelle sammenhenger. Negotia Ung deltok sammen med YS Ung på utdanningsmessa i Lillestrøm, og var representert på utdanningsdagene i Stavanger Forum. De senere årene har de unge i Negotia gjort seg bemerket med aktiv deltakelse i debatten, blant annet på forbundets landsmøter. Året 2009 ble ikke noe unntak i så måte. De var også representert i begge redaksjonskomiteene på landsmøtet. LIKESTILLINGSARBEID Likestilling og diskriminering har blitt trukket frem i nesten samtlige politiske saker og diskusjoner Negotia arbeider med. Det har tydelig skjedd en positiv vridning i fokus både i samfunnet generelt, men også internt i Negotia politisk sett. Workshop på landsmøtet Landsmøtet 2009 hadde tre workshop er, hvorav den ene tok for seg omstilling sett fra et likestillings- og diskrimineringsperspektiv. Innleder var en representant fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Det ble også fokusert på de skjerpete kravene til virksomhetenes aktivitets- og redegjørelsesplikt. Resolusjon fra Landsmøtet 2009 Landsmøtet 2009 sluttet seg enstemmig til følgende resolusjon: «LIKELØNN PÅ ALVOR NÅ! De siste fem årene har statistikken for funksjonærer i privat næringsliv vist at kvinner fortsatt kun har 85 prosent av lønnen til menn i likeverdige stillinger. Alle arbeidsgivere har ansvar for å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i sin virksomhet. At kvinner i 2009 fortsatt har et etterslep lønnsmessig på 15 prosent, vitner om at arbeidsgiverne ikke er sitt ansvar bevisst. Vi kaller dette diskriminering. Andre nestleder Monica Andersen (nr to fra venstre) holdt innlegg og deltok i paneldebatt på konferanse i regi av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Foto: Terje Bergersen 12 NEGOTIA ÅRSMELDING 20 09

13 Negotia er svært bekymret for arbeidsgivernes holdning til likelønn og etterlyser klare handlingsplaner for å utjevne lønnsforskjellene på kort sikt. Kvinnene kan ikke lenger finne seg i at de verdsettes lavere enn sine mannlige kolleger. Dersom partene i tariffoppgjøret 2010 går inn for et solidaritetsalternativ, hvor alle som forhandler i privat sektor forholder seg til den økonomiske situasjon i sin virksomhet, kan likelønnssaken behandles for seg. Det forutsetter at arbeidsgiver gir garantier for å avsette midler til å rette opp lønnsforskjeller i egen virksomhet.» Innlegg på LDO-konferansen Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerte høsten 2009 fem konferanser i landets største byer, med tema mangfold og likestilling i arbeidslivet. Konferansene tok for seg det juridiske rammeverket for likestilling og antidiskriminering og virksomhetenes aktivitets- og redegjørelsesplikt på dette området. Negotia oppfordret medlemmene til deltakelse på konferansene, blant annet gjennom Websiden. På åpningsarrangementet i Oslo holdt andre nestleder innlegg og deltok i paneldebatten. Forbundet hadde også egen informasjonsstand på denne konferansen. BRANSJEARBEID Målet med bransjearbeidet i Negotia er å bygge opp nettverk som kan bli ressursenheter innenfor områder som lokale lønnsforhandlinger, omstilling, internasjonalisering, rekruttering og andre aktuelle temaer. Arbeidet skal gi næringspolitisk gevinst i form av synliggjøring og innflytelse i saker som medlemmene er opptatt av. Medlemmene skal oppleve gjenkjennelighet og tilhørighet gjennom en hensiktsmessig bransjeinndeling. Satsingen har utviklet seg positivt når det gjelder aktivitet og oppslutning i Det ble gjennomført konferanser for bransjene Pharma, Mat og Drikke, Industri og Organisasjoner. I tillegg ble det holdt en felles samling som var åpen for alle. Den totale deltakelsen var 120. Flere av samlingene hadde temaer direkte relatert til årets hovedsatsingsområde. I 2009 var det fem definerte bransjer involvert i Negotias arbeid på dette feltet. Det er oppnevnt en koordinator for hver av disse, som utgjør forbundets bransjeråd. Bransjerådet ledes av første nestleder. De aktuelle bransjene var som følger: - Industri. Dekker 2500 medlemmer i 140 bedrifter - IKT. Dekker 2300 medlemmer i 25 bedrifter God interesse for bransjearbeidet. Her fra felleskonferansen høsten Foto: Terje Bergersen 13

14 - Pharma Mat & Drikke. Dekker 1400 medlemmer i 45 bedrifter - Olje & Energi. Dekker 1000 medlemmer i 30 bedrifter - Organisasjoner. Dekker 550 medlemmer i 35 enheter NB! Tallene for antall medlemmer og bedrifter er omtrentlige. INTERNASJONALT ARBEID Negotia er med i UNI Global Union. Denne internasjonale sammenslutningen omfatter rundt 900 fagforeninger med til sammen 20 millioner medlemmer fra hele verden. Retten til å organisere seg og kampen for ansattes generelle rettigheter og lønns- og arbeidsvilkår, står sentralt i UNIs arbeid. Likeledes solidaritet og aktiv påvirkning på tvers av landegrenser og verdensdeler. Særlig aktuelt for tiden er arbeidet med å opprette globale rammeavtaler innen konsern som sysselsetter ansatte i flere verdensdeler. En slik avtale, som skal angi et minimum av standarder for arbeidstakeres rettigheter, ble det arbeidet planmessig med i Telenorkonsernet i Negotia Ung deltar i aktuelle sammenhenger internasjonalt innen UNI Youth. Se omtale under punktet Negotia Ung. Negotia oppnevnte et internasjonalt utvalg i Dette skal sørge for at forbundet arbeider aktivt i forhold til UNImedlemskapet og internasjonale spørsmål. Utvalget ledes av forbundsleder og består av to tillitsvalgte, leder av Negotia Ung, to ansatte samt første nestleder. LOKAL ORGANISASJONSSTRUKTUR Strukturutvalget Strukturutvalget startet sitt arbeid tidlig i Mandatet var blant annet å utrede og foreslå endringer i den politiske strukturen i Negotia. Hovedvekten i utredningen skulle legges på avdelingene og regionene, med struktur, arbeidsoppgaver og fordeling av økonomiske ressurser som sentrale stikkord. Utvalget var også gitt i oppgave å utrede og foreslå eventuelle endringer i styresammensettingen og valgordningen. Utvalgets innstilling ble lagt frem for forbundsstyret i juni. Den innholdt forslag om ny valgordning, bosted som kriterium for avdelingstilknytning og behovsprøvd returkontingent. På hovedspørsmålet om avdelings- og regions strukturen burde endres, mente utvalget at det ikke var grunnlag for å foreslå dette. Vedtektsendringer som følge av strukturutvalgets innstilling fremkommer under punktet om Landsmøtet Regionsmøtene Alle sju regionsmøtene ble avholdt etter planen, med strukturutvalgets rapport som hovedtema. I tillegg ble det blant annet diskutert hvordan årets hovedmål om å øke antallet aktive klubber best kunne implementeres på avdelingsnivå. Avdelingsstrukturen Kun én endring i avdelingsstrukturen fant sted i Sunnhordland avdeling ble innlemmet i Hardanger avdeling med virkning fra 1. juli. LANDSMØTET 2009 Forbundsleder Inger Lise Rasmussen åpner Negotias Landsmøte i november Foto: Terje Bergersen Negotias landsmøte ble holdt på Gardermoen november. Av viktige vedtak som ble fattet, kan nevnes at valg av forbundsstyre og kontrollkomité heretter skal skje på hvert tredje ordinære landsmøte. Geografiske avdelinger 14 NEGOTIA ÅRSMELDING 20 09

15 Kristin Kvikstad, hovedtillitsvalgt i Ringnes AS, ble tildelt forbundets hederspris på landsmøtet i Foto. Terje Bergersen skal omfatte medlemmer innenfor et område som bestemmes av deres bostedsadresse. Bestemmelsene om aldersbegrensninger knyttet til sentrale verv ble strøket fra vedtektene. DELTAKELSE I YS-FELLESSKAPET Negotia er et YS-forbund og deltar aktivt på arenaer og i saker som springer ut av YS-fellesskapet. Forbundsleder har ledervervet i YS Privat sektor, og er derigjennom medlem i YS sentralstyre. Tariffstruktur og grensedragninger Definering av medlemsforbundenes områder for organisering slik at man i minst mulig grad tråkker i hverandres bed, har lenge vært en aktuell debatt i YS. Et utvalg hvor Negotia deltar har jobbet med dette spørsmålet siden 2006, uten at man har klart å komme fram til en felles, vedtatt forståelse i spørsmålet om grensedragning. I mai 2009 var representanter for forbundene samlet i to dager for å avklare synet på utvalgets «hovedregel», som sier at arbeidstakere skal stå tilsluttet det forbundet som har partsforhold i den tariffavtalen som er eller kan gjøres gjeldende. YS klarte ikke å samle seg under denne hovedregelen. Utvalget leverte deretter en rapport til YS sentralstyre som anbefalte å opprette en nemnd som skal ha avgjørende myndighet til å avklare grensedragningsutfordringene. Saken er ikke avsluttet. YS Arbeidslivsbarometer På YS-konferansen i oktober lanserte YS sitt nye verktøy for å ta temperaturen på norsk arbeidsliv. Arbeidslivsbarometeret er et samarbeidsprosjekt mellom YS og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Viktige funn var blant annet at vi har et godt arbeidsliv sammenliknet med andre land, men at det er mange som er redd for å falle utenfor når vi ser noen år framover i tid. Representasjon i utvalg Negotia er representert i YS ressursgruppe for utdanning. Gruppen bistår med å utvikle utdanningspolitikken til YS, og er en faglig ressurs for spørsmål vedrørende utdanning og kompetanse. Negotia er dessuten representert i YS likestillingsråd og i YS seniorråd. Negotia Ung er med i YS Ung. PRISER OG UTMERKELSER Negotias hederspris 2009 Kristin Kvikstad fra Ringnes AS ble tildelt forbundets hederspris. Årets tillitsvalgt i Negotia 2009 Eirik Bornø fra EDB Business Partner Norge AS ble tildelt prisen som årets tillitsvalgt. Årets aktivitetspriser i Negotia 2009 Liv Anne Andersen (Jotun AS), Margunn Kvarud (De Laval AS), Katrine Marie Gjerde (avdeling Stavanger), Laila Blokhus (SØRAL AS) og Nils Thore Vasaasen (Kreftforeningen) ble tildelt årets aktivitetspriser. 15

16 STYRE, ADMINISTRASJON OG UTVALG Forbundsstyret i 2009 Forbundsleder: Inger Lise Rasmussen Første nestleder: Arnfinn Korsmo Andre nestleder: Monica Andersen Markeds- og informasjonsavdelingen Jannecke Strøm, markeds- og informasjonssjef Jan Olav Markussen, markedskonsulent Nina Harbo Sørum, markedskonsulent Styremedlemmer Bjørn André Anderssen Tor-Andre Eiken (til oktober) Grete Alise Storli Helene Eikenes Gaute Brækken (Ung-representant til juni) Katrine Gjerde (Ung-representant fra juni) Ann-Cristin Bremnes (ansattes representant) Varamedlemmer: 1. Tore Kjølstad (styremedlem fra oktober) 2. Svein Ivar Johansen 3. Eirik Bornø Katrine Gjerde (vara Ung-representant til juni) Sigurd Hansen (vara Ung-representant fra juni) Endre Vindheim (vara ansattes representant) Administrasjonen Jørn Martinsen, generalsekretær Marit Lindset, administrasjonssjef Monica Austad, administrasjonskoordinator Ove Gundersen, IT-ansvarlig Negotia magasin Terje Bergersen, redaktør Forhandlingsavdelingen Frank Larsen, forhandlingssjef Nina Møglestue, rådgiver og stedfortredende forhandlingssjef Anne-Lene Gabrielsen, rådgiver Rune Martinsen, rådgiver Mona Hermansen, rådgiver (fra ) Synnøve Lohne-Knudsen, spesialrådgiver Wenche Olaisen Tveter, rådgiver Bente Christophersen, tariffkonsulent Endre Vindheim, forhandlingssekretær Kathrine Hansen, fagsjef/advokat Johan Holmen, rådgiver/advokat Nils Blomhoff, rådgiver/advokat Bjørg Anne Rynning, rådgiver/advokatfullmektig Inger Olise Skarvøy, rådgiver/advokatfullmektig Markedssjef Randi Fjørstad gikk av med pensjon 1. oktober. Informasjonssjef Jannecke Strøm overtok ansvaret for den nye markeds- og informasjonsavdelingen fra samme dato. Lærings- og utviklingsavdelingen Pål Hannevig, lærings- og utviklingssjef Unni Sundland, utviklingskonsulent Øyvind Huseby, utviklingskonsulent Økonomiavdelingen Christian Stabell, økonomisjef Agnes Børve, regnskapskonsulent Arne Martin Rønnekleiv, personalkonsulent Varinder Singh Jaswal, økonomimedarbeider Anne Lise Bakken, administrasjonssekretær Ann-Cristin Bremnes, kontorsekretær Kontrollkomiteen Sølvi Lysen Nordtveit, leder Torbjørn Fevang, medlem Jorunn Hildonen, medlem Turid Stjernstrøm, medlem Ragnar Øgaard, 1.varamedlem Glenn Salvesen, 2.varamedlem Valgkomiteen Stein Sele, Oslo, leder Ingunn Søvik, LKA Elisabeth Ellevsen, Midt Linda Bugge-Ringdal, Nord Rolf Larsen, Sør Bjørn Roar Tollefsen, Vest Terje Larsen, Øst Varamedlemmer: Odd Enger, Oslo Roger Rønning, LKA Rangvald Roald, Midt Alv-Harald Jenssen, Nord Åse Berit Eriksrød, Sør Dagfinn Opsal, Vest Irene Torstenson, Øst 16 NEGOTIA ÅRSMELDING 20 09

17 For fullstendig oversikt over medlemsfordelene, se Illustrasjonsfoto MEDLEMSFORDELER Negotias kompetanse er i første rekke knyttet til arbeidsliv. Gjennom kvalifisert rådgivning, forhandlingshjelp, ju ridisk bistand, opplæring og informasjon, er målet vårt å gi medlemmene flere muligheter og en bedre arbeidsdag. I tillegg til denne kjernevirksomheten, tilbyr vi et spekter av konkrete medlemsfordeler. Privatrettslig førstehjelp Inntil en times kostnadsfri bistand i saker av privatrettslig karakter. Eventuelt råd om hvordan saken stiller seg og forslag til videre håndtering av saken. Hjelp til å skrive CV Gratis hjelp til å sette opp en oversiktlig og profesjonell CV. Din CV er en kortversjon av din egen historie fram til i dag, og er et viktig og obligatorisk vedlegg til en jobbsøknad. Forsikringer Som medlem får du spesialbetingelser på alle typer skade- og livsforsikringer via avtalen vi har med Gjensidige: Innbo, hus, bil, reise, uførhet og så videre. Alle ordningene er del av en kollektiv avtale, men du bestemmer selv om du vil benytte en eller flere av dem. Fordelen er naturligvis at man oppnår større rabatter enn som privatkunde. Mange medlemmer sparer inn store deler av kontingenten bare ved å benytte de gode forsikringstilbudene. YS Medlemskort Dette er et kombinert medlemskort, betalingskort og ikke minst sparekonto med god rente. Tilbys i samarbeid med DnB NOR Kort. Blant annet disse betingelsene gjelder: - Høy sparerente fra første krone - Gebyrfrie varekjøp over hele verden - Gebyrfri nettbank - Kredittreserve på inntil Ingen årsavgift Strømavtale Medlemsavtale mellom YS og Gudbrandsdal Energi. Strømmen du kjøper fra Gudbrandsdal Energi vil ha status fornybar og forbruket til den enkelte vil bli dokumentert. Dermed er du sikret at en tilsvarende mengde og type strøm, vil bli produsert som vannkraft. Ferieleiligheter og hytter Forbundet eier to høystandard ferieboliger som medlemmene kan leie. Den ene er i den norske fjellheimen på Hafjell. Den andre på den spanske rivieraen ved La Manga. Et titalls hytter godt spredt over landet er også til leie for medlemmene. Noen av disse har full komfort og moderne bekvemmeligheter, mens andre har en enklere standard. Andre fordeler Det tilbys også gunstige avtaler innen telefoni, hoteller og bilutleie. 17

18 Bruk MIN SIDE på web Inne på Min Side finnes gode tjenester og funksjoner som er forbeholdt medlemmene i Negotia. Bruker du dem aktivt? Slik kommer du i gang Klikk på menyvalget Få brukernavn/passord. Det ligger i menyen på venstre side. Skriv inn e-postadressen din. Dersom vi har denne registrert fra før får du nå et passord tilsendt på e-post. Kopier dette over i innloggingsfeltet på Min side. Er ikke e-postadressen din registrert i systemet fra før, får du beskjed om å oppgi medlemsnummer og fødselsdato. Når brukernavn og passord er fylt inn riktig, vil du være inne på Min side. Det aller første du bør gjøre er å lage deg ditt eget unike passord. Her er noen viktige nye funksjoner på Min side: Medlemsopplysninger Du kan rette de viktigste medlemsopplysningene på din egen profil - navn, adresse, e-post og telefonnummer. Dette sikrer at registeret er oppdatert. Kurspåmelding Heretter melder du deg på kurs via Min side. Du vil også se en oversikt over hvilke Negotia-kurs du er påmeldt og hvilke du har gått tidligere. Hold oversikten Når du verver nye medlemmer, registrerer du det på Min side. Systemet holder også oversikt over hvem du har vervet. Du kan også følge status vedrørende innbetaling av kontingent, hvilke verv du har og har hatt osv. For tillitsvalgte Tillitsvalgte vil etter hvert kunne skrive ut lister over medlemmer i klubber og avdelinger. Denne funksjonen er under utvikling. Her er flere av dagens tjenester som medlemmene har tilgang til på Min side: Alt om arbeidsliv Dette er en database med omfattende informasjon og nyheter knyttet til arbeidsliv i vid forstand. Nettstedet har en oversiktlig struktur og forklarende ledetekster og pekere. Lurer du på noe om sykemelding, ferie, pensjon osv.? Svaret finner du etter all sannsynlighet her. Privatrettslig førstehjelp Mulighet for førstegangs vurdering av privatrettslige forhold uten kostnad. Nettbasert håndbok for tillitsvalgte Oppslagsverk som berører de fleste områdene av betydning for de tillitsvalgtes hverdag. Her finnes stoff om klubbdrift, oversikt over tarifforhold og avtaler, aktuelle lovhenvisninger, organisasjonsinterne oversikter osv. Gratis CV-hjelp Tjeneste hvor medlemmer får kvalitetssikret oppsett av egen CV. Bruk også det øvrige innholdet på websiden som ligger åpent tilgjengelig. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: Sentralbord: E-post: N E G O T I A M A G A S I N 2 / NEGOTIA ÅRSMELDING 20 09

19

20 Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: Sentralbord: Telefax:

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Landsmøtesak 8/11. Side 1 av 10

Landsmøtesak 8/11. Side 1 av 10 Landsmøtesak 8/11 Markedsplan Strategisk plan 2011 2012-2014 Side 1 av 10 Innledning Negotia er med nesten 20.000 medlemmer, YS største forbund i privat sektor. Vi har en lang og stolt historie helt fra

Detaljer

Innhold. Veiledning til drift av klubber i Negotia... 3 Fellesskap og samarbeid på arbeidsplassen... 3. Avtaleverket... 9

Innhold. Veiledning til drift av klubber i Negotia... 3 Fellesskap og samarbeid på arbeidsplassen... 3. Avtaleverket... 9 Veiledning for drift av avdelinger og klubber Oppdatert av forbundsstyret 11. mai 2012 Dette er en kortfattet veiledning for tillitsvalgtarbeid i Negotia. For utfyllende informasjon kan du finner mer på

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Forsidefoto: Terje Bergersen Trykk: Konsis Opplag: 200

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Forsidefoto: Terje Bergersen Trykk: Konsis Opplag: 200 Årsmelding 2010 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten i 2010 Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2010 Side 5 Nytt medlemssystem Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Farmasiforbundet Strategiplan

Farmasiforbundet Strategiplan Farmasiforbundet Strategiplan 2016 2018 1 Innhold: Innhold:...2 DEL I...3 Visjon, faglig- og politisk profil og strategiske mål...3 1. Rekruttering og kompetanseutvikling...3 2. Evne til påvirkning/premissleverandør...4

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Informasjonsstrategi

Informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING

ORGANISASJONSUTVIKLING GRUPPE: DISKUSJONSSAK: ORGANISASJONSUTVIKLING Diskusjonsnotat for organisasjonsutvikling Innledning: Parat er i dag en etablert samleorganisasjon med medlemmer i alle sektorer av norsk arbeidsliv. Antall

Detaljer

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom

Detaljer

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Vi er der for deg! Handel og Kontor i Norge (HK) har tariffavtale og organiserer ansatte innen luftfarts- og reiselivsbransjen.

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 10.A Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi FORSLAG FRA FORBUNDETS ADMINISTRASJON 1 Innhold Overordnet målsetting... 3 Forholdet til egne

Detaljer

RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE Vedtatt av landsmøtet i 2006

RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE Vedtatt av landsmøtet i 2006 RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE Vedtatt av landsmøtet i 2006 Sist endret etter vedtak i forbundsstyret februar 2010 "Retningslinjer til vedtektene" er utfyllende til vedtektene. Disse skal være et hjelpemiddel

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

SEKSJONSKONFERANSEN FEBRUAR 2009 STRAAND HOTELL I VRÅDAL.

SEKSJONSKONFERANSEN FEBRUAR 2009 STRAAND HOTELL I VRÅDAL. Dato 10.03.09 J.nr. 198/09 Arkiv 144 SEKSJONSKONFERANSEN 17. 18. FEBRUAR 2009 STRAAND HOTELL I VRÅDAL. Venke Anny Nes åpnet konferansen for seksjon kontor- administrasjon (SKA). Alle 14 deltakerne presenterte

Detaljer

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter.

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter. Vedtekter 1 Navn... 2 2 Definisjon... 2 3 Formål... 2 4 Medlemskap... 2 5 Organisasjon... 2 6 Kongress... 2 7 Ekstraordinær kongress... 3 8 Hovedstyret... 4 9 Sektorene... 5 10 Kontrollutvalg... 5 11 Sekretariatet...

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Vil bygge et forbu for framtiden

Vil bygge et forbu for framtiden Fusjonsutredninger Negotia og Parat utreder fusjon: Vil bygge et forbu for framtiden Forbundslederne svarer på muligheter og utfordringer Utredninger om mulig fusjon mellom YS-forbundene Negotia og Parat

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18.1.2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er

Detaljer

En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter

En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter Mer enn 1000 ledere i Vekst- og attføringsbedrifter har meldt seg inn i Lederne. Her får du vite hvorfor

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Ungdomspolitisk Program

Ungdomspolitisk Program Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.B Ungdomspolitisk Program NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR Negotia Avdeling Sør-Rogaland Side 1 av 9

VIRKSOMHETSPLAN FOR Negotia Avdeling Sør-Rogaland Side 1 av 9 VIRKSOMHETSPLAN FOR Negotia Avdeling Sør-Rogaland 2014 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Medlemsservice 3. Tariff 4. Fagpolitikk 5. Informasjon 6. Vekst 7. Organisering Side 2 av 9 1. Innledning

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR Negotia Avdeling Sør-Rogaland Side 1 av 9

VIRKSOMHETSPLAN FOR Negotia Avdeling Sør-Rogaland Side 1 av 9 VIRKSOMHETSPLAN FOR Negotia Avdeling Sør-Rogaland 2017 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Medlemsservice 3. Tariff 4. Fagpolitikk 5. Informasjon 6. Vekst 7. Organisering Side 2 av 9 1. Innledning

Detaljer

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon p rofesjonsorganisasjon Summing Hva forbinder du med fagforeningsbevissthet? Utdanningsforbundet profesjonell Utdanningsforbundet er Norges tredje største

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

Veiledning for drift av klubber i Negotia

Veiledning for drift av klubber i Negotia Veiledning for drift av avdelinger og klubber Oppdatert av forbundsstyret 22. januar 2016 Dette er en kortfattet veiledning for tillitsvalgtarbeid i Negotia. For utfyllende informasjon kan du finner mer

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet 2 DNMF TIL UNIO I 2014 DNMF TIL UNIO I 2014 3 En prosess hvor profesjon er viktig Styret i DNMF har vedtatt å søke om medlemskap i Unio. Unio er den riktige

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2013-2015 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål 1. Evne til påvirkning/premissleverandør 1.1. Politisk arbeid ThsF skal etablere og opprettholde samarbeid med

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Rapport om aktiviteter 2015 Bakgrunnen for landsforeningens søknad om

Detaljer

INNHOLD. April 2013 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. April 2013 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2012 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedmålene 2012 2014 Side 5 Prosesser med andre forbund Side 6 Vekst og rekruttering Side 8 Informasjon og synliggjøring

Detaljer

Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2011- OSLO AVD.

Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2011- OSLO AVD. NEGOTIA Et VS 'brim:rid Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2011- OSLO AVD. Dato: Fredag 19.8 - lørdag 20.8 2011 Sted: Thon Hotel Vettre Tid: Kl. 14.00 Tilstedet: Svein I Johansen, Morten Gundersen,

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 VEDTEKTER for Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 1 Navn Foreningens navn skal være Postansattes Landsforening (PL). 2 Organisatorisk tilslutning PL er en partipolitisk

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NEGOTIA

VEDTEKTER FOR NEGOTIA VEDTEKTER FOR NEGOTIA Vedtatt av landsmøtet i 2014 Innholdsfortegnelse: 1 FORBUNDET... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3 KONTINGENT... 3 4 EKSKLUSJON... 4 5 ORGANISASJONEN... 5 6 LANDSMØTET... 5 7 FORBUNDSSTYRET...

Detaljer

REGIONSMØTE 2007- REGION OSLO PROTOKOLL

REGIONSMØTE 2007- REGION OSLO PROTOKOLL Dato: 14. - 15. april 2007 Sted: Comwell Hankø Hotell & Spa Region: Oslo Vertsavd.: Oslo Antall deltakere: 22 Gjester: 7 REGIONSMØTE 2007- REGION OSLO PROTOKOLL N ket01 IA r i 1's-frtbw:a Region Oslo Deltakere:

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Velkommen til Industri Energi Statoil

Velkommen til Industri Energi Statoil 2015 Velkommen til Industri Energi Statoil INDUSTRI ENERGI STATOIL Til deg som er ansatt i Statoil Bli medlem i Industri Energi, den største og mest betydningsfulle fagforeningen i Statoil, på Norsk Sokkel

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

Veiledning for regionsmøter

Veiledning for regionsmøter Veiledning for regionsmøter Veildendning for regionsmøter Bestemmelsene om regionsmøtene er nedfelt i Negotias vedtekter. Møtene holdes årlig innen utgangen av april. Per i dag er det sju regioner: Nord,

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no Skoleleder i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære skoleleder Utdanningsforbundet ønsker å være en best mulig fagforening for deg som skoleleder. Med 147.000 medlemmer er vi den desidert

Detaljer

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015 Undersøkelse blant utmeldte medlemmer Fellesforbundet, mai 05 Prosjektinformasjon På oppdrag fra Fellesforbundet har Ipsos MMI gjennomført denne undersøkelsen blant tidligere medlemmer som er utmeldt eller

Detaljer

Utfordringer i framtida

Utfordringer i framtida Utfordringer i framtida HVORDAN ER HK BEREDT TIL Å MØTE DEM? Handel og Kontor i Norge Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat 2. Utfordringer 3. Ny organisasjonsstruktur 4. Medlemmer 4.1 Medlemstilknytning

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Narvik Turnforening MYSOFT. Nytt medlem, registrering. Endring av medlemsstatus/ personalia. Bestille produkter. Betale egenandeler og kontingenter

Narvik Turnforening MYSOFT. Nytt medlem, registrering. Endring av medlemsstatus/ personalia. Bestille produkter. Betale egenandeler og kontingenter Narvik Turnforening MYSOFT Nytt medlem, registrering Endring av medlemsstatus/ personalia Bestille produkter Betale egenandeler og kontingenter Narvik Turnforening har tatt i bruk nytt program og vil med

Detaljer

Styrer. i Utdanningsforbundet.

Styrer. i Utdanningsforbundet. Styrer i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære styrer Vi ønsker å være en best mulig fagforening for deg som barnehageleder og for barnehagesektoren. Med 147.000 medlemmer er Utdanningsforbundet

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin INDUSTRI ENERGI LUNDIN Bransjeavtale i Lundin Industri Energi inngikk i mars 2014 avtale med Lundin som gjelder de landansatte. Det er bransjeavtalen

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim

Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim 2017 Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Solidaritet lønner seg Siden Industri Energi er størst kan vi sammen

Detaljer

Velkommen som medlem. Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for.

Velkommen som medlem. Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for. Velkommen som medlem Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for. Vi er glad for å ha deg som medlem, og i denne brosjyren kan du

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

2015/2016. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

2015/2016. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. 2015/2016 Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer