INNHOLD 2 NEGOTIA ÅRSMELDING Juni 2010 Design: Signus Forsidefoto: Terje Bergersen, Jannecke Strøm Trykk: BK Grafisk Opplag: 200

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD 2 NEGOTIA ÅRSMELDING 20 09. Juni 2010 Design: Signus Forsidefoto: Terje Bergersen, Jannecke Strøm Trykk: BK Grafisk Opplag: 200"

Transkript

1 Årsmelding 2009

2 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten i 2009 Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2009 Side 5 Aktiv klubb Side 5 Vekst og rekrutteringsarbeid Side 6 Informasjon og synliggjøring Side 7 Negotia Magasin Side 8 Rådgiving Side 8 Tariffpolitikk og inntektsoppgjør Side 10 Utdanning og kompetanse Side 11 Negotia Ung Side 12 Likestillingsarbeid Side 13 Bransjearbeid Side 14 Internasjonalt arbeid Side 14 Lokal organisasjonsstruktur Side 14 Landsmøtet 2009 Side 15 Deltakelse i YS-fellesskapet Side 15 Forbundets priser og utmerkelser Side 16 Styre, administrasjon og utvalg Side 17 Medlemsfordeler Juni 2010 Design: Signus Forsidefoto: Terje Bergersen, Jannecke Strøm Trykk: BK Grafisk Opplag: NEGOTIA ÅRSMELDING 20 09

3 Inger Lise Rasmussen, forbundsleder i Negotia. Foto: Erik Norrud FORBUNDSLEDERENS KOMMENTARER TIL VIRKSOMHETEN I var på mange måter et spesielt og arbeidskrevende år. Finanskrisen preget næringslivet og arbeidslivet. Negotia etablerte en egen beredskapsplan for å kunne møte denne situasjonen på best mulig måte. Hjelp når du trenger det og hjelp til selvhjelp overfor tillitsvalgte, sto i fokus. Jeg er godt fornøyd med at vi ved årets slutt kunne konkludere med at vi klarte å håndtere den krevende situasjonen på en tilfredsstillende måte. Hvert år setter Negotia seg tydelige mål. Landsmøtet vedtok at hovedsatsingen i 2009 skulle være å øke antallet aktive medlemsklubber. Klubben i mitt hjerte ble slagordet for denne prioriteringen. Oppmerksomheten vår var optimalt rettet mot de tillitsvalgte og utviklingen av fagforeningsarbeidet lokalt i bedriftene. Det er gjennom det praktiske klubbarbeidet vi virkelig kan vise til resultater. Det ble gjennomført en grundig kartlegging av situasjonen og tiltak iverksatt der det var nødvendig. Vi er på god vei med dette arbeidet som også fortsetter inn i var det andre året med to frikjøpte politiske ledere. Større organisasjonspolitisk styrke og mindre sårbarhet gjør oss sterkere og mer til stede på den fagpolitiske arenaen. I tillegg gir det rom for å gi bransjearbeidet et løft. på bedriftene varierte mye, men vi må totalt sett si oss godt fornøyd med det som ble oppnådd både lokalt og sentralt. Som det fjerde største av 22 forbund i YS-fellesskapet, er Negotia tydelig til stede i det som skjer på samfunnsnivå. YS arbeidet i 2009 opp mot de store klima- og miljøutfordringene. YS lanserte også sitt arbeidslivsbarometer, et måleinstrument som skal gjøre det lettere å følge utviklingen i norsk arbeidsliv. Andre hovedsatsingsområder i regi av YS var pensjon og kompetanse- og utdanningspolitikk. Negotia hadde totalt medlemmer per 31. desember Dette representerer en meget hyggelig økning på 766 medlemmer i løpet av året. At stadig flere arbeidstakere velger å organisere seg i Negotia, skyldes ikke minst den solide innsatsen fra tillitsvalgte og ansatte. Takk til alle tillitsvalgte og ansatte i Negotia for innsatsen i Med vennlig hilsen Lønnsoppgjøret i 2009 ble en utfordring. Kravene skulle balanseres mellom behovet for økt kjøpekraft og hensynet til at flest mulig skulle ha en jobb å gå til. Resultatene ute Inger Lise Rasmussen forbundsleder 3

4 Ledertrioen i 2009: Første nestleder Arnfinn Korsmo, forbundsleder Inger Lise Rasmussen (midten) og andre nestleder Monica Andersen. Foto: Terje Bergersen OM NEGOTIA Negotia ble etablert 1. januar 2005 etter sammenslåing av NOFU (Norges Funksjonærforbund) og Kommunikasjonsforbundet. Begge har røtter tilbake til tidlig på nittenhundretallet. Negotia er et partipolitisk uavhengig fagforbund for arbeidstakere i private virksomheter, som i vid forstand arbeider for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår. Forbundet har medlemmer (1. januar 2010) og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og den internasjonale UNI Global Union. Vår visjon Alltid til stede der avgjørelser tas om lønns- og arbeids vilkår for å bidra til en bedre arbeidsdag og flere muligheter for deg. Våre verdier Kompetanse Skal sørge for at vi spesialiserer oss og videreutvikler oss slik at vi når våre mål. Engasjement Skal bidra til at vi er tydelige, synlige og kraftfulle i vårt daglige arbeid. Medmenneske Skal komme til uttrykk både i hvordan vi møter medlemmer og hvordan vi kommuniserer. Vi skal kjennetegnes ved at vi bryr oss om hverandre. Nær Gir oss evnen til å møte medlemmene i det daglige og til å forstå den enkeltes situasjon. Tilgjengelig Gjør at vi på kort varsel kan stille opp når medlemmene trenger det. Aktiv Gjør oss i stand til å være offensive og i forkant av endringer. Våre overordnete mål Negotias formål er å ivareta og fremme medlemmenes faglige, politiske og økonomiske interesser. Dette vil alltid ligge til grunn for våre valg og politiske prioriteringer. Vi skal ta godt vare på medlemmene våre og hele tiden sørge for å skaffe forbundet nye medlemmer. Organisasjonspolitisk struktur Negotias øverste organ er landsmøtet som holdes i novem ber hvert år. Delegater til landsmøtet velges på regionsmøtene som holdes årlig innen utgangen av april. Negotia har i alt sju regioner. Seks av disse er geografisk 4 NEGOTIA ÅRSMELDING 20 09

5 inndelt: Nord, Midt, Vest, Sør, Øst og Oslo. Den sjuende, LKA, består av 16 landsomfattende- og konsernavdelinger. Regionsmøtene består av representanter fra alle forbundets 41 avdelinger. Forbundsstyret Mellom landsmøtene ledes forbundet av forbundsstyret. Dette består av forbundsleder, første nestleder, andre nestleder, fem styremedlemmer og en ansattes representant. I tillegg kommer varamedlemmer. Forbundsleder og første nestleder er begge frikjøpt og jobber full tid for forbundet, med kontor i administrasjonens lokaler i Brugata 19, Oslo. Sammensettingen av hele forbundsstyret er gjengitt på side 16 i årsmeldingen. Faste komiteer Valgkomiteen velges på regionsmøtene og kontrollkomiteen velges på landsmøtene. Sammensettingen i 2009 er gjengitt på side 16 i årsmeldingen. Administrasjon Administrasjonen ledes av generalsekretær og har totalt 32 ansatte. Administrasjonen er inndelt i avdelinger på fagområdene forhandling/jus, marked og informasjon, læring og utvikling samt økonomi. I tillegg kommer Negotia magasin med en ansatt redaktør. Oversikt over Negotias administrasjon finnes på side 16 i årsmeldingen. HOVEDSATSINGSOMRÅDE I 2009 Landsmøtet i november 2008 vedtok følgende hovedsatsingsområde for Negotia i 2009: Øke antall aktive klubber. En aktiv bedriftsklubb kjennetegnes ved et funksjonsdyktig styre og aktivitet innen lønns og arbeidsvilkår og rekruttering. En aktiv bedriftsklubb skal være omfattet av tariffavtale. Målet skulle nås gjennom å styrke områdene vekst, ungprofilering, tariffutvikling, bransjeutvikling og utdanning/ kompetanse. Et annet viktig tiltak var å få på plass et nytt medlemsregister med egne medlemssider. Etter en anbudsrunde høsten 2008 fattet forbundsstyret vedtak om å velge systemet fra ABC Data, blant annet på grunn av linken dette systemet har mot Visma Global som er det regnskapssystemet Negotia bruker. Implementeringen av systemet ble iverksatt høsten 2009 og systemet var i bruk til nyttår. AKTIV KLUBB Et av tiltakene som ble iverksatt for å nå hovedmålet, var å nedsette en prosjektgruppe internt i administrasjonen. Prosjektgruppen gjennomførte en kartlegging av alle klubber med mer enn tre medlemmer, og initierte ulike tiltak overfor de klubbene der det var lite eller ingen aktivitet. Flere klubber fikk etter dette valgt tillitsvalgt og kom i gang med startpakker, kurs og andre aktiviteter. Kartleggingen avdekket forøvrig at de aller fleste av Negotias medlemsklubber har et akseptabelt aktivitetsnivå. VEKST OG REKRUTTERINGSARBEID Markedsavdelingen ble fra september slått sammen med informasjonsavdelingen. Avdelingens oppgave på markedssiden er å synliggjøre Negotia som et attraktivt alternativ for grupper og bransjer i forbundets nedslagsfelt. Dette skjer blant annet gjennom informasjonsmøter hovedsakelig med grupper av ansatte i nye bedrifter, men også i noen etablerte klubber hvor det er potensial for medlemsvekst. Deltakelse på stands, klubbstyremøter, årsmøter og liknende er også blant markeds- og informasjonsavdelingens aktiviteter. God medlemsvekst I løpet av 2009 ble det registrert 2396 nye medlemmer. Det var 1630 utmeldinger. Nettoveksten er dermed 766 nye medlemmer i løpet av året. Blant de største gruppene som bidro til den gode medlemsveksten nevnes EDB Business Partner, Meca, Gausdal Landhandleri, Norsk Stål og Byggmakker Arendal. Utvalgte prosjekter Det ble rettet spesiell fokus mot rekrutteringsprosjekter med EDB Business Partner, Hydro, Nortura, Statoil/Hydro og TINE. Disse er aktive klubber med stort vekstpotensial. 5

6 Det ble utarbeidet egne rekrutteringspakker i disse prosjektene. Det er videre rettet mye oppmerksomhet mot nye store klubber som Norsk Stål, ErgoGroup og Meca. Avdelingene Tromsø og Mjøsa ble i 2009 valgt ut som satsingsområder. Tromsø utarbeidet egen handlingsplan med måltall for blant annet rekruttering. Handlingsplanen fungerte tilfredsstillende etter målsettingen. Det ble avholdt kurs i avtalefestet pensjon (AFP) for avdelingen. I Mjøsa ble det arrangert en egen samling for tillitsvalgte. INFORMASJON OG SYNLIGGJØRING Fagfeltet informasjon innebærer rådgivning i mediehåndtering, utarbeidelse av pressemeldinger, kontakt med media og generell medieovervåkning. I henhold til Negotias mediestrategi skal det settes betydelig trykk på å få medie dekning av viktige saker for forbundet. Tillitsvalgte holdes orientert om aktuelle saker som forbundet arbeider med. Informasjonsskriv til tillitsvalgte I etterkant av forbundsstyremøtene er det sendt ut informasjonsskriv til samtlige tillitsvalgte. Det er også sendt ut informasjon om ulike aktuelle temaer som omorganisering og tariffoppgjør. Informasjon fra YS og Gjensidige er videreformidlet til de tillitsvalgte. Medieoppmerksomhet I forbindelse med nedleggelsen av Opplysningen 1881 på Sortland resulterte våre pressemeldinger i mer enn 40 medieoppslag. Det ble aksjonert i forbindelse med styrebehandlingen av nedleggelsen. Forbundsleder ble intervjuet til nyhetssendinger på NRK i sakens anledning, og en rekke intervjuer med hovedtillitsvalgte og lokal tillitsvalgt i 1881 ble gjengitt i lokalaviser og nettaviser. Mange lokale Negotia-tillitsvalgte har også vært synlige i media i blant annet i Telenor, EDB Business Partner, Hurtigruten, SØRAL, KFUK/KFUM og Nasjonalmuseet for å nevne noen. Nyheter, informasjon og tjenester på web På websiden negotia.no er det lagt vekt på god nyhetsdekning av aktuelle begivenheter. Redaksjonen har også utviklet hensiktsmessig, situasjonstilpasset informasjon i tilknytning til diverse forbundsaktiviteter og tilrettelagt løsninger for dette for eksempel innen tariffaglig virksomhet, informasjon og verving, kurs og kompetanseutvikling. Nettstedet har i tillegg en sentral funksjon som kanal for generell informasjon og presentasjon av forbundet. Og for medlemmer og tillitsvalgte er den et brukersted for nyttige tjenester og funksjoner. Gode tall i besøksloggen viser at websiden er en aktiv del av Negotias service tilbud. Markedskonsulentene Nina Harbo Sørum og Jan Olav Markussen med verveopplegg for Foto: Terje Bergersen 6 NEGOTIA ÅRSMELDING 20 09

7 Hovedtillitsvalgt Marius Bismo intervjues av media i forbindelse med aksjonen mot nedleggelsen av Opplysningen 1881 på Sortland. Foto: Terje Bergersen Andre aktiviteter Negotias design er fulgt opp i henhold til designmanualen. Tillitsvalgte er også påpasselige med å følge opp designet i sine trykksaker og webpubliseringer. Flere avdelinger har fått etablert egne web-sider. En del klubber har meldt interesse for egne klubbsider. I tillegg til å reflektere relevant aktivitet, er det å målbære medlemmers og tillitsvalgtes stemme og ytringer en grunnleggende del av magasinets funksjon. Flere innlegg fra lokal aktivitet er publisert. Brosjyremateriell og nytrykk av faghefter samt kalenderbok for 2010, ble distribuert til tillitsvalgte og medlemmer. Web-shop er markedsført via ulike stands og i Negotia magasin. BILAG: KURSOVERSIKT fagblad for negotia et ys-forbund nr NEGOTIA MAGASIN Forbundets medlemsblad Negotia magasin presenterer et vidtfavnende spenn av stoff knyttet til forbundets egen og tilstøtende virksomhet. Dette innebærer en variert dekning av blant annet aktiviteter i organisasjonsleddene, kurs og opplæring, tariffnyheter, rekruttering, aktivitet i Negotia ung, bransjesatsing og internasjonalt engasjement. Reportasjer om arbeidsliv, utvikling og debatt generelt, er også en naturlig del av det som settes søkelys på i magasinets spalter. I 2009 er det lagt særlig vekt på å lage reportasjer som viser aktivitet og resultater i medlemsklubbene, i tråd med hovedsatsingsområdet for året. Som eksempler nevnes oppslag fra omstillingsarbeid i Norsk Hydro, rekruttering og klubbutvikling i Nortura og motivasjonsarbeid i Odim Sortland legges ned s 10 Årets lønnsoppgjør forventninger s 14 Ikke reduser demokratiet s 24 Klubb med ambisjoner side 6, 7, og 8 Negotia Nortura var en av klubbene som ble eksponert gjennom reportasje i Negotia magasin i

8 Forbundsleder Inger Lise Rasmussen, som også er leder for YS Privat, overleverer YS krav til Kim Nordlie i HSH under oppgjøret i Foto: Liv Hilde Hansen Utgivelsene i 2009 har vært i mars, juni, oktober og desember. Totalt er magasinet publisert med 136 sider. Det sendes til alle medlemmers privatadresse og distribueres til forbindelser og diverse instanser, og det brukes aktivt i rekrutteringsarbeidet. Negotia magasin er tilsluttet Den Norske Fagpresses Forening Det ble utarbeidet maler for deler av arbeidet. I tillegg ble det lagt ut informasjon på websiden, og det ble arrangert møter for medlemmer og tillitsvalgte berørt av omstillinger. Det vektlegges særlig å ivareta tillitsvalgte som må håndtere et stort og tungt ansvar for medlemmenes stillinger. Det er viktig i slike situasjoner å kunne gi medlemmene en trygghet på at det utgjør en stor forskjell å være medlem i Negotia, sammenliknet med å være uorganisert. RÅDGIVNING Den daglige rådgivningen til tillitsvalgte og medlemmer er en sentral del av kjernevirksomheten til Negotia, og utføres i hovedsak av forhandlingsavdelingens medarbeidere. Preget av finanskrisen Året 2009 var sterkt preget av finanskrisen. Det ble derfor en prioritert oppgave å ta vare på stillingen til så mange medlemmer som mulig ved bruk av de ressurser som var til rådighet. Som et styringsverktøy for dette ble det utviklet en beredskapsplan. Svært mange av de sakene forhandlingsavdelingen hadde til behandling fant sin løsning gjennom nettopp forhandlinger. For medlemmene innebar dette skifte av stillinger og oppgaver, løsninger av økonomisk art, hjelp til videreutdanning og ikke minst et betydelig antall saker hvor oppsigelsen ble trukket tilbake. Også et antall rettssaker har vært gjennomført med gode resultater. Viktig sak om pensjon Pensjonssaken i EDB Business Partner har fått mye oppmerksomhet og krevd betydelige ressurser av både av intern og ekstern ekspertise. Arbeidet her var langt fra avsluttet ved utløpet av Arbeidet besto i stor grad av rådgivning og bistand til våre tillitsvalgte og medlemmer som fikk merke konsekvensene av omstillinger og nedskjæringer i bedriftene. Det er viktig å skape trygghet overfor tillitsvalgte i forhold til hvordan prosessene skal foregå etter lover og avtaleverk. Dette ble fulgt opp med direkte støtte i forhandlinger og juridisk bistand mot arbeidsgivere i aktuelle tilfeller. TARIFFPOLITIKK OG INNTEKTSOPPGJØR 2009 var et såkalt mellomoppgjørsår. Det betyr at tariffavtalene ikke revideres og at oppgjøret for det meste dreier seg om lønn. Derimot var 2009 året for revisjon av hovedavtalene YS har med NHO og HSH. 8 NEGOTIA ÅRSMELDING 20 09

9 Hovedfokus på lønn De sentrale forhandlingene mellom YS og arbeidsgivermotpartene ble gjennomført som samordnete oppgjør. Resultatet av dette ga et generelt tillegg på en krone per time til alle. I tillegg ble avtaler med minstelønnsreguleringer justert med i gjennomsnitt en krone timen. Tillitsvalgtkonferansen Tariff 2009 ble gjennomført med suksess og hadde finanskrisen som tema. Håndbok for tillitsvalgte ble utarbeidet og distribuert. De årlige lønnskonferansene er fast innslag i forbundets arbeid med å drille de tillitsvalgte i lokale lønnsoppgjør. Det ble holdt 20 slike konferanser i løpet av våren 2009, godt spredt over landet. Den totale deltakelsen var rundt 300. Lønnskonferansene er en viktig møteplass som samler både erfarne og ferske tillitsvalgte. Mellomoppgjøret ble gjennomført uten spesiell dramatikk. Grunnet den samordnete oppgjørsformen ble resultatene fra de sentrale oppgjørene i større grad enn vanlig førende for resultatene forøvrig. Den rådgivende nemnd er fortsatt viktig Etter tariffoppgjøret og streik i 2002, ble Den rådgivende nemnd (DRN) nedfelt i funksjonæravtalen mellom Negotia og NHO. Denne har til oppgave å vurdere lokale lønnsoppgjør som ikke er løst verken ved bedriftsvise forhandlinger eller organisasjonsmessig behandling. En problemstilling Negotia ser etter noen års erfaring med DRN er at flertallet i nemnda ikke vil gå reelt inn i de sakene den får til vurdering. Blant annet på grunn av dette ble DRN som tariffestet virkemiddel satt ut til en nærmere analyse hos utrednings- og forskningsstiftelsen De Facto. Som et resultat av analysen fra De Facto ble det skrevet brev til Riksmeklingsmannen og NHO om Negotias oppfatning av manglene ved nemndas arbeid. Til tross for manglene, mener Negotia seg fortsatt tjent med å ha DRN. Erfaringen er at den har effekt i vår favør overfor NHOs bransjeforeninger og deres opptreden ved tvisteforhandlinger. Tariffstrategiutvalget Dette er et forbundsstyreoppnevnt utvalg med representanter fra forbundsledelsen, tillitsvalgte og administrasjonen. Utvalget ledes av første nestleder. Tariffstrategiutvalget hadde fokus på seks hovedområder i Disse områdene var omfangsbestemmelsene i Tillitsvalgte på lønnskonferanse i Kristiansand. Foto: Jannecke Strøm 9

10 Det er stor interesse for kursene Negotia tilbyr medlemmer og tillitsvalgte. Dette er fra et kurs i retorikk hvor deltakerne trener seg to og to. Foto: Terje Bergersen Negotias tariffavtaler, lønnsdannelse med særlig vekt på bonusordninger og bruk av de fire kriterier, diskriminering, arbeidstid, seniorpolitikk og etter- og videreutdanning. Utvalget hadde seks møter i løpet av året og rapporterte til forbundsstyret to ganger. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse til alle tillitsvalgte. Undersøkelsen dannet grunnlag for videre arbeid med å gi forbundsstyret tydelige anbefalinger mot hovedoppgjøret Samarbeid med Handel og Kontor (HK) LO-forbundet Handel og Kontor og Negotia organiserer i stor grad samme type arbeidstakergrupper, og har nytte av å samarbeide overfor felles motparter på arbeidsgiversiden. Dette har blitt gjort gjennom hele Samarbeidet har også medført besøk og deltakelse på hverandres ulike arrangementer knyttet til tariffmessig arbeid og utvikling. UTDANNING OG KOMPETANSE Lærings- og utviklingsavdelingen utvikler og administrerer alle kurs i regi av Negotia sentralt. I tillegg til egne ansatte, brukes eksterne forelesere på enkelte kurs. Alle kurs ble gjennomført i henhold til kursplanen i Interessen for kursene er stor og det var lange ventelister til flere av dem. Halvårlige kurskataloger ble distribuert med Negotia magasin og dessuten gjort tilgjengelig på web. E-læring under utvikling Det er utarbeidet et e-læringskurs som tar for seg fagbevegelsens og Negotias historie, forbundets oppbygging, verdier og oppgaver samt medlemsfordeler. Kurset inngår som et forkurs til den trinnvise tillitsvalgtsopplæringen. Kurset ble lansert i april med positiv respons. Arbeidet med et nettbasert omstillingskurs er påbegynt og vil bli ferdigstilt i løpet av første halvår Dette nye e-læringskurset vil i første omgang ta for seg juridiske problemstillinger knyttet til omstillings- og endringsprosesser. Lederutdanning i Negotia Lederutviklingsprogrammet for tillitsvalgte er gjennomført med tre samlinger og nettbaserte oppgaveløsninger i ny e-læringsplattform. Det er avholdt et kurs i kommunikasjon og ledelse for avdelingsstyrene i region øst. Aktiv klubb og øvrige prioriteringer Et nyutviklet kurs i klubbdrift kalt Aktiv klubb ble arrangert to ganger i løpet av året. Kurset gir deltakerne en metode for å skape aktivitet og engasjement i klubben, ved fokus på blant annet å sette opp egne handlingsplaner. Negotia ønsker å etablere en mentorordning for nye tillitsvalgte. Et utvalg av erfarne tillitsvalgte skal tilbys opplæring i mentorrollen slik at de kan veilede nye tillitsvalgte i klubbdrift. Det er utarbeidet en skisse til program i samarbeid med ekstern leverandør. Det jobbes med tilrettelegging for å oppnå studiepoeng for tillitsvalgte som gjennomfører vårt opplæringspro- 10 NEGOTIA ÅRSMELDING 20 09

11 Negotia Ung hadde hovedansvaret for å arrangere møte for de nordiske representantene i UNI Youth. I forgrunnen Katrine Gjerde, leder i Negotia Ung og Robin D. Havre fra Handel og Kontor. Foto: Terje Bergersen gram. Et utredningsarbeid knyttet til dette er igangsatt. Det ble imidlertid ikke satt av midler på budsjettet til å iverksette et tilbud i Arbeidet videreføres i Negotias opplæringsutvalg ble etablert. Utvalget består av de tre ansatte i lærings- og utviklingsavdelingen og tre tillitsvalgte/medlemmer. Det ble mottatt i alt 89 søknader om utdanningsstipend i Det ble gitt tilsagn om stipend til 78 søkere. NEGOTIA UNG Negotia Ung er vedtektsfestet i forbundet. Styret består av sju representanter, som velges på regionsmøtene. Alle deltar på landsmøtene med fulle rettigheter, og leder har fullverdig plass i forbundsstyret. Som unge regnes de som er under 36 år. Det var totalt 3087 medlemmer i denne kategorien ved utgangen av Utviklingskonsulent Øyvind Huseby (til venstre) informerer fremtidens arbeidstakere på uttdanningsmessa i Lillestrøm. Foto. Terje Bergersen 11

12 Gjennom 2009 er det lagt vekt på å få inn flere unge i avdelingsstyrene og klubbstyrene. Internasjonalt samarbeid er også gitt oppmerksomhet. Negotia Ung hadde hovedansvaret for og arrangerte møtet til UNI Nordic i Oslo i april. Ung var også representert på verdenskongressen til UNI Youth i Kuala Lumpur. Negotia Ung-samlingen ble gjennomført på Ombo i Rogaland med god deltakelse. Tema på denne samlingen var klubbkonsept. I samarbeid med markedsavdelingen ble det laget en egen plakat for Negotia Ung, for promotering på stands og liknende i aktuelle sammenhenger. Negotia Ung deltok sammen med YS Ung på utdanningsmessa i Lillestrøm, og var representert på utdanningsdagene i Stavanger Forum. De senere årene har de unge i Negotia gjort seg bemerket med aktiv deltakelse i debatten, blant annet på forbundets landsmøter. Året 2009 ble ikke noe unntak i så måte. De var også representert i begge redaksjonskomiteene på landsmøtet. LIKESTILLINGSARBEID Likestilling og diskriminering har blitt trukket frem i nesten samtlige politiske saker og diskusjoner Negotia arbeider med. Det har tydelig skjedd en positiv vridning i fokus både i samfunnet generelt, men også internt i Negotia politisk sett. Workshop på landsmøtet Landsmøtet 2009 hadde tre workshop er, hvorav den ene tok for seg omstilling sett fra et likestillings- og diskrimineringsperspektiv. Innleder var en representant fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Det ble også fokusert på de skjerpete kravene til virksomhetenes aktivitets- og redegjørelsesplikt. Resolusjon fra Landsmøtet 2009 Landsmøtet 2009 sluttet seg enstemmig til følgende resolusjon: «LIKELØNN PÅ ALVOR NÅ! De siste fem årene har statistikken for funksjonærer i privat næringsliv vist at kvinner fortsatt kun har 85 prosent av lønnen til menn i likeverdige stillinger. Alle arbeidsgivere har ansvar for å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i sin virksomhet. At kvinner i 2009 fortsatt har et etterslep lønnsmessig på 15 prosent, vitner om at arbeidsgiverne ikke er sitt ansvar bevisst. Vi kaller dette diskriminering. Andre nestleder Monica Andersen (nr to fra venstre) holdt innlegg og deltok i paneldebatt på konferanse i regi av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Foto: Terje Bergersen 12 NEGOTIA ÅRSMELDING 20 09

13 Negotia er svært bekymret for arbeidsgivernes holdning til likelønn og etterlyser klare handlingsplaner for å utjevne lønnsforskjellene på kort sikt. Kvinnene kan ikke lenger finne seg i at de verdsettes lavere enn sine mannlige kolleger. Dersom partene i tariffoppgjøret 2010 går inn for et solidaritetsalternativ, hvor alle som forhandler i privat sektor forholder seg til den økonomiske situasjon i sin virksomhet, kan likelønnssaken behandles for seg. Det forutsetter at arbeidsgiver gir garantier for å avsette midler til å rette opp lønnsforskjeller i egen virksomhet.» Innlegg på LDO-konferansen Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerte høsten 2009 fem konferanser i landets største byer, med tema mangfold og likestilling i arbeidslivet. Konferansene tok for seg det juridiske rammeverket for likestilling og antidiskriminering og virksomhetenes aktivitets- og redegjørelsesplikt på dette området. Negotia oppfordret medlemmene til deltakelse på konferansene, blant annet gjennom Websiden. På åpningsarrangementet i Oslo holdt andre nestleder innlegg og deltok i paneldebatten. Forbundet hadde også egen informasjonsstand på denne konferansen. BRANSJEARBEID Målet med bransjearbeidet i Negotia er å bygge opp nettverk som kan bli ressursenheter innenfor områder som lokale lønnsforhandlinger, omstilling, internasjonalisering, rekruttering og andre aktuelle temaer. Arbeidet skal gi næringspolitisk gevinst i form av synliggjøring og innflytelse i saker som medlemmene er opptatt av. Medlemmene skal oppleve gjenkjennelighet og tilhørighet gjennom en hensiktsmessig bransjeinndeling. Satsingen har utviklet seg positivt når det gjelder aktivitet og oppslutning i Det ble gjennomført konferanser for bransjene Pharma, Mat og Drikke, Industri og Organisasjoner. I tillegg ble det holdt en felles samling som var åpen for alle. Den totale deltakelsen var 120. Flere av samlingene hadde temaer direkte relatert til årets hovedsatsingsområde. I 2009 var det fem definerte bransjer involvert i Negotias arbeid på dette feltet. Det er oppnevnt en koordinator for hver av disse, som utgjør forbundets bransjeråd. Bransjerådet ledes av første nestleder. De aktuelle bransjene var som følger: - Industri. Dekker 2500 medlemmer i 140 bedrifter - IKT. Dekker 2300 medlemmer i 25 bedrifter God interesse for bransjearbeidet. Her fra felleskonferansen høsten Foto: Terje Bergersen 13

14 - Pharma Mat & Drikke. Dekker 1400 medlemmer i 45 bedrifter - Olje & Energi. Dekker 1000 medlemmer i 30 bedrifter - Organisasjoner. Dekker 550 medlemmer i 35 enheter NB! Tallene for antall medlemmer og bedrifter er omtrentlige. INTERNASJONALT ARBEID Negotia er med i UNI Global Union. Denne internasjonale sammenslutningen omfatter rundt 900 fagforeninger med til sammen 20 millioner medlemmer fra hele verden. Retten til å organisere seg og kampen for ansattes generelle rettigheter og lønns- og arbeidsvilkår, står sentralt i UNIs arbeid. Likeledes solidaritet og aktiv påvirkning på tvers av landegrenser og verdensdeler. Særlig aktuelt for tiden er arbeidet med å opprette globale rammeavtaler innen konsern som sysselsetter ansatte i flere verdensdeler. En slik avtale, som skal angi et minimum av standarder for arbeidstakeres rettigheter, ble det arbeidet planmessig med i Telenorkonsernet i Negotia Ung deltar i aktuelle sammenhenger internasjonalt innen UNI Youth. Se omtale under punktet Negotia Ung. Negotia oppnevnte et internasjonalt utvalg i Dette skal sørge for at forbundet arbeider aktivt i forhold til UNImedlemskapet og internasjonale spørsmål. Utvalget ledes av forbundsleder og består av to tillitsvalgte, leder av Negotia Ung, to ansatte samt første nestleder. LOKAL ORGANISASJONSSTRUKTUR Strukturutvalget Strukturutvalget startet sitt arbeid tidlig i Mandatet var blant annet å utrede og foreslå endringer i den politiske strukturen i Negotia. Hovedvekten i utredningen skulle legges på avdelingene og regionene, med struktur, arbeidsoppgaver og fordeling av økonomiske ressurser som sentrale stikkord. Utvalget var også gitt i oppgave å utrede og foreslå eventuelle endringer i styresammensettingen og valgordningen. Utvalgets innstilling ble lagt frem for forbundsstyret i juni. Den innholdt forslag om ny valgordning, bosted som kriterium for avdelingstilknytning og behovsprøvd returkontingent. På hovedspørsmålet om avdelings- og regions strukturen burde endres, mente utvalget at det ikke var grunnlag for å foreslå dette. Vedtektsendringer som følge av strukturutvalgets innstilling fremkommer under punktet om Landsmøtet Regionsmøtene Alle sju regionsmøtene ble avholdt etter planen, med strukturutvalgets rapport som hovedtema. I tillegg ble det blant annet diskutert hvordan årets hovedmål om å øke antallet aktive klubber best kunne implementeres på avdelingsnivå. Avdelingsstrukturen Kun én endring i avdelingsstrukturen fant sted i Sunnhordland avdeling ble innlemmet i Hardanger avdeling med virkning fra 1. juli. LANDSMØTET 2009 Forbundsleder Inger Lise Rasmussen åpner Negotias Landsmøte i november Foto: Terje Bergersen Negotias landsmøte ble holdt på Gardermoen november. Av viktige vedtak som ble fattet, kan nevnes at valg av forbundsstyre og kontrollkomité heretter skal skje på hvert tredje ordinære landsmøte. Geografiske avdelinger 14 NEGOTIA ÅRSMELDING 20 09

15 Kristin Kvikstad, hovedtillitsvalgt i Ringnes AS, ble tildelt forbundets hederspris på landsmøtet i Foto. Terje Bergersen skal omfatte medlemmer innenfor et område som bestemmes av deres bostedsadresse. Bestemmelsene om aldersbegrensninger knyttet til sentrale verv ble strøket fra vedtektene. DELTAKELSE I YS-FELLESSKAPET Negotia er et YS-forbund og deltar aktivt på arenaer og i saker som springer ut av YS-fellesskapet. Forbundsleder har ledervervet i YS Privat sektor, og er derigjennom medlem i YS sentralstyre. Tariffstruktur og grensedragninger Definering av medlemsforbundenes områder for organisering slik at man i minst mulig grad tråkker i hverandres bed, har lenge vært en aktuell debatt i YS. Et utvalg hvor Negotia deltar har jobbet med dette spørsmålet siden 2006, uten at man har klart å komme fram til en felles, vedtatt forståelse i spørsmålet om grensedragning. I mai 2009 var representanter for forbundene samlet i to dager for å avklare synet på utvalgets «hovedregel», som sier at arbeidstakere skal stå tilsluttet det forbundet som har partsforhold i den tariffavtalen som er eller kan gjøres gjeldende. YS klarte ikke å samle seg under denne hovedregelen. Utvalget leverte deretter en rapport til YS sentralstyre som anbefalte å opprette en nemnd som skal ha avgjørende myndighet til å avklare grensedragningsutfordringene. Saken er ikke avsluttet. YS Arbeidslivsbarometer På YS-konferansen i oktober lanserte YS sitt nye verktøy for å ta temperaturen på norsk arbeidsliv. Arbeidslivsbarometeret er et samarbeidsprosjekt mellom YS og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Viktige funn var blant annet at vi har et godt arbeidsliv sammenliknet med andre land, men at det er mange som er redd for å falle utenfor når vi ser noen år framover i tid. Representasjon i utvalg Negotia er representert i YS ressursgruppe for utdanning. Gruppen bistår med å utvikle utdanningspolitikken til YS, og er en faglig ressurs for spørsmål vedrørende utdanning og kompetanse. Negotia er dessuten representert i YS likestillingsråd og i YS seniorråd. Negotia Ung er med i YS Ung. PRISER OG UTMERKELSER Negotias hederspris 2009 Kristin Kvikstad fra Ringnes AS ble tildelt forbundets hederspris. Årets tillitsvalgt i Negotia 2009 Eirik Bornø fra EDB Business Partner Norge AS ble tildelt prisen som årets tillitsvalgt. Årets aktivitetspriser i Negotia 2009 Liv Anne Andersen (Jotun AS), Margunn Kvarud (De Laval AS), Katrine Marie Gjerde (avdeling Stavanger), Laila Blokhus (SØRAL AS) og Nils Thore Vasaasen (Kreftforeningen) ble tildelt årets aktivitetspriser. 15

16 STYRE, ADMINISTRASJON OG UTVALG Forbundsstyret i 2009 Forbundsleder: Inger Lise Rasmussen Første nestleder: Arnfinn Korsmo Andre nestleder: Monica Andersen Markeds- og informasjonsavdelingen Jannecke Strøm, markeds- og informasjonssjef Jan Olav Markussen, markedskonsulent Nina Harbo Sørum, markedskonsulent Styremedlemmer Bjørn André Anderssen Tor-Andre Eiken (til oktober) Grete Alise Storli Helene Eikenes Gaute Brækken (Ung-representant til juni) Katrine Gjerde (Ung-representant fra juni) Ann-Cristin Bremnes (ansattes representant) Varamedlemmer: 1. Tore Kjølstad (styremedlem fra oktober) 2. Svein Ivar Johansen 3. Eirik Bornø Katrine Gjerde (vara Ung-representant til juni) Sigurd Hansen (vara Ung-representant fra juni) Endre Vindheim (vara ansattes representant) Administrasjonen Jørn Martinsen, generalsekretær Marit Lindset, administrasjonssjef Monica Austad, administrasjonskoordinator Ove Gundersen, IT-ansvarlig Negotia magasin Terje Bergersen, redaktør Forhandlingsavdelingen Frank Larsen, forhandlingssjef Nina Møglestue, rådgiver og stedfortredende forhandlingssjef Anne-Lene Gabrielsen, rådgiver Rune Martinsen, rådgiver Mona Hermansen, rådgiver (fra ) Synnøve Lohne-Knudsen, spesialrådgiver Wenche Olaisen Tveter, rådgiver Bente Christophersen, tariffkonsulent Endre Vindheim, forhandlingssekretær Kathrine Hansen, fagsjef/advokat Johan Holmen, rådgiver/advokat Nils Blomhoff, rådgiver/advokat Bjørg Anne Rynning, rådgiver/advokatfullmektig Inger Olise Skarvøy, rådgiver/advokatfullmektig Markedssjef Randi Fjørstad gikk av med pensjon 1. oktober. Informasjonssjef Jannecke Strøm overtok ansvaret for den nye markeds- og informasjonsavdelingen fra samme dato. Lærings- og utviklingsavdelingen Pål Hannevig, lærings- og utviklingssjef Unni Sundland, utviklingskonsulent Øyvind Huseby, utviklingskonsulent Økonomiavdelingen Christian Stabell, økonomisjef Agnes Børve, regnskapskonsulent Arne Martin Rønnekleiv, personalkonsulent Varinder Singh Jaswal, økonomimedarbeider Anne Lise Bakken, administrasjonssekretær Ann-Cristin Bremnes, kontorsekretær Kontrollkomiteen Sølvi Lysen Nordtveit, leder Torbjørn Fevang, medlem Jorunn Hildonen, medlem Turid Stjernstrøm, medlem Ragnar Øgaard, 1.varamedlem Glenn Salvesen, 2.varamedlem Valgkomiteen Stein Sele, Oslo, leder Ingunn Søvik, LKA Elisabeth Ellevsen, Midt Linda Bugge-Ringdal, Nord Rolf Larsen, Sør Bjørn Roar Tollefsen, Vest Terje Larsen, Øst Varamedlemmer: Odd Enger, Oslo Roger Rønning, LKA Rangvald Roald, Midt Alv-Harald Jenssen, Nord Åse Berit Eriksrød, Sør Dagfinn Opsal, Vest Irene Torstenson, Øst 16 NEGOTIA ÅRSMELDING 20 09

17 For fullstendig oversikt over medlemsfordelene, se Illustrasjonsfoto MEDLEMSFORDELER Negotias kompetanse er i første rekke knyttet til arbeidsliv. Gjennom kvalifisert rådgivning, forhandlingshjelp, ju ridisk bistand, opplæring og informasjon, er målet vårt å gi medlemmene flere muligheter og en bedre arbeidsdag. I tillegg til denne kjernevirksomheten, tilbyr vi et spekter av konkrete medlemsfordeler. Privatrettslig førstehjelp Inntil en times kostnadsfri bistand i saker av privatrettslig karakter. Eventuelt råd om hvordan saken stiller seg og forslag til videre håndtering av saken. Hjelp til å skrive CV Gratis hjelp til å sette opp en oversiktlig og profesjonell CV. Din CV er en kortversjon av din egen historie fram til i dag, og er et viktig og obligatorisk vedlegg til en jobbsøknad. Forsikringer Som medlem får du spesialbetingelser på alle typer skade- og livsforsikringer via avtalen vi har med Gjensidige: Innbo, hus, bil, reise, uførhet og så videre. Alle ordningene er del av en kollektiv avtale, men du bestemmer selv om du vil benytte en eller flere av dem. Fordelen er naturligvis at man oppnår større rabatter enn som privatkunde. Mange medlemmer sparer inn store deler av kontingenten bare ved å benytte de gode forsikringstilbudene. YS Medlemskort Dette er et kombinert medlemskort, betalingskort og ikke minst sparekonto med god rente. Tilbys i samarbeid med DnB NOR Kort. Blant annet disse betingelsene gjelder: - Høy sparerente fra første krone - Gebyrfrie varekjøp over hele verden - Gebyrfri nettbank - Kredittreserve på inntil Ingen årsavgift Strømavtale Medlemsavtale mellom YS og Gudbrandsdal Energi. Strømmen du kjøper fra Gudbrandsdal Energi vil ha status fornybar og forbruket til den enkelte vil bli dokumentert. Dermed er du sikret at en tilsvarende mengde og type strøm, vil bli produsert som vannkraft. Ferieleiligheter og hytter Forbundet eier to høystandard ferieboliger som medlemmene kan leie. Den ene er i den norske fjellheimen på Hafjell. Den andre på den spanske rivieraen ved La Manga. Et titalls hytter godt spredt over landet er også til leie for medlemmene. Noen av disse har full komfort og moderne bekvemmeligheter, mens andre har en enklere standard. Andre fordeler Det tilbys også gunstige avtaler innen telefoni, hoteller og bilutleie. 17

18 Bruk MIN SIDE på web Inne på Min Side finnes gode tjenester og funksjoner som er forbeholdt medlemmene i Negotia. Bruker du dem aktivt? Slik kommer du i gang Klikk på menyvalget Få brukernavn/passord. Det ligger i menyen på venstre side. Skriv inn e-postadressen din. Dersom vi har denne registrert fra før får du nå et passord tilsendt på e-post. Kopier dette over i innloggingsfeltet på Min side. Er ikke e-postadressen din registrert i systemet fra før, får du beskjed om å oppgi medlemsnummer og fødselsdato. Når brukernavn og passord er fylt inn riktig, vil du være inne på Min side. Det aller første du bør gjøre er å lage deg ditt eget unike passord. Her er noen viktige nye funksjoner på Min side: Medlemsopplysninger Du kan rette de viktigste medlemsopplysningene på din egen profil - navn, adresse, e-post og telefonnummer. Dette sikrer at registeret er oppdatert. Kurspåmelding Heretter melder du deg på kurs via Min side. Du vil også se en oversikt over hvilke Negotia-kurs du er påmeldt og hvilke du har gått tidligere. Hold oversikten Når du verver nye medlemmer, registrerer du det på Min side. Systemet holder også oversikt over hvem du har vervet. Du kan også følge status vedrørende innbetaling av kontingent, hvilke verv du har og har hatt osv. For tillitsvalgte Tillitsvalgte vil etter hvert kunne skrive ut lister over medlemmer i klubber og avdelinger. Denne funksjonen er under utvikling. Her er flere av dagens tjenester som medlemmene har tilgang til på Min side: Alt om arbeidsliv Dette er en database med omfattende informasjon og nyheter knyttet til arbeidsliv i vid forstand. Nettstedet har en oversiktlig struktur og forklarende ledetekster og pekere. Lurer du på noe om sykemelding, ferie, pensjon osv.? Svaret finner du etter all sannsynlighet her. Privatrettslig førstehjelp Mulighet for førstegangs vurdering av privatrettslige forhold uten kostnad. Nettbasert håndbok for tillitsvalgte Oppslagsverk som berører de fleste områdene av betydning for de tillitsvalgtes hverdag. Her finnes stoff om klubbdrift, oversikt over tarifforhold og avtaler, aktuelle lovhenvisninger, organisasjonsinterne oversikter osv. Gratis CV-hjelp Tjeneste hvor medlemmer får kvalitetssikret oppsett av egen CV. Bruk også det øvrige innholdet på websiden som ligger åpent tilgjengelig. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: Sentralbord: E-post: N E G O T I A M A G A S I N 2 / NEGOTIA ÅRSMELDING 20 09

19

20 Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: Sentralbord: Telefax:

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd 1 20.05.14 10:29

ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd 1 20.05.14 10:29 ÅRSMELDING 2013 Aarsmelding_2013.indd 1 20.05.14 10:29 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedmålene 2012 2014 Side 5 Prosesser med andre forbund Side 6 Vekst og rekruttering

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Verdt å kjempe for. Tariffnyhet fra Negotia og LA side 10. Jobber for global rammeavtale side 18. Bredside mot avdelingene side 22.

Verdt å kjempe for. Tariffnyhet fra Negotia og LA side 10. Jobber for global rammeavtale side 18. Bredside mot avdelingene side 22. fagblad for negotia et ys-forbund nr 3 2008 Tariffnyhet fra Negotia og LA side 10 Jobber for global rammeavtale side 18 Bredside mot avdelingene side 22 Verdt å kjempe for side 6 8 leder ADMINISTRASJON

Detaljer

Kampen om lønna avgjøres lokalt

Kampen om lønna avgjøres lokalt KURSBILAG fagblad for negotia et ys-forbund nr 2 2013 side 6, 7 og 8 Til topps i YS sånn helt plutselig s 10 13 Kampen om lønna avgjøres lokalt s 14 16 Negotia Hardanger i godt sig s 22 24 leder ADMINISTRASJON

Detaljer

Klubb med ambisjoner. 1881 Sortland legges ned s 10. Årets lønnsoppgjør forventninger s 14. Ikke reduser. demokratiet s 24 BILAG: KURSOVERSIKT

Klubb med ambisjoner. 1881 Sortland legges ned s 10. Årets lønnsoppgjør forventninger s 14. Ikke reduser. demokratiet s 24 BILAG: KURSOVERSIKT BILAG: KURSOVERSIKT fagblad for negotia et ys-forbund nr 2 2009 1881 Sortland legges ned s 10 Årets lønnsoppgjør forventninger s 14 Ikke reduser Klubb med ambisjoner demokratiet s 24 side 6, 7, og 8 leder

Detaljer

Viktige saker i kø. Stå på for fellesskapet og rettighetene og ha en god sommer! Terje Bergersen ansvarlig redaktør. leder

Viktige saker i kø. Stå på for fellesskapet og rettighetene og ha en god sommer! Terje Bergersen ansvarlig redaktør. leder fagblad for negotia et ys-forbund nr 2 2014 Salgsansatte frykter for jobbene sine Side 10 og 11 Tillitsvalgte klare for lønnsoppgjøret s 6 9 Fusjonsutredningen - forventer gevinst s 14 19 Blikk på meksikansk

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

Klubb på grensen. Likelønnsarbeidere i bryggeribransjen. 64 fast ansatte måtte gå i 1881. SSB-forsker med stor tro på Norge BILAG: FORSIKRINGSBEVIS

Klubb på grensen. Likelønnsarbeidere i bryggeribransjen. 64 fast ansatte måtte gå i 1881. SSB-forsker med stor tro på Norge BILAG: FORSIKRINGSBEVIS BILAG: FORSIKRINGSBEVIS fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2010 Klubb på grensen side 6, 7, 8, og 9 Likelønnsarbeidere i bryggeribransjen s 10 SSB-forsker med stor tro på Norge s 14 64 fast ansatte

Detaljer

Han som kjenner alle. Skjebnetid for tjenestepensjon. Utfordringer med vikarbyrådirektivet. Global tariffavtale på plass i Telenor.

Han som kjenner alle. Skjebnetid for tjenestepensjon. Utfordringer med vikarbyrådirektivet. Global tariffavtale på plass i Telenor. fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2013 Han som kjenner alle side 14 18 Skjebnetid for tjenestepensjon s 6 9 Utfordringer med vikarbyrådirektivet s 12 13 Global tariffavtale på plass i Telenor s 20

Detaljer

Protest mot avgift. Solid landsmøte. Likestillingsprisen til eks-politiker s 22. Miljø og klima på YS-konferansen s 25 KURSBILAG. s 10.

Protest mot avgift. Solid landsmøte. Likestillingsprisen til eks-politiker s 22. Miljø og klima på YS-konferansen s 25 KURSBILAG. s 10. KURSBILAG fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2008 Solid landsmøte s 10 Likestillingsprisen til eks-politiker s 22 Miljø og klima på YS-konferansen s 25 Protest mot avgift side 6 8 leder ADMINISTRASJON

Detaljer

Med Negotia i fem tiår. Klubbdrift helt på skinner i Aditro. Fikk orden på arbeidstida. 67-åring nektet å pensjonere seg. FOKUS: Arbeidstid Side 18 23

Med Negotia i fem tiår. Klubbdrift helt på skinner i Aditro. Fikk orden på arbeidstida. 67-åring nektet å pensjonere seg. FOKUS: Arbeidstid Side 18 23 FOKUS: Arbeidstid Side 18 23 fagblad for negotia et ys-forbund nr 3 2014 Med Negotia i fem tiår Side 10, 11 og 12 Klubbdrift helt på skinner i Aditro s 6 8 67-åring nektet å pensjonere seg s 14 16 Fikk

Detaljer

Streik med god utgang

Streik med god utgang fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2014 Streik med god utgang Side 6 og 7 Intensjonsavtale om fusjon vedtatt s 8 og 9 Prestasjonsmåling på vei ut s 18 19 Negotia i pensjonskamp med NHO s 24 25 leder

Detaljer

Tre tunge år mot NAV

Tre tunge år mot NAV FOKUS: Arbeidsliv og fagbevegelse i Europa fagblad for negotia et ys-forbund nr 3 2013 Tre tunge år mot NAV Side 6, 7, 8 og 9 Tegn til oppgang i verdensøkonomien s 10 og 11 Arbeidslivets utfordringer i

Detaljer

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 UNI verdenskongress Cape Town Side 10 Småsyke nordmenn går på jobben Side 20 Negotia

Detaljer

fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2013 Mønsterklubben Side 6, 7, og 8 s 26 29

fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2013 Mønsterklubben Side 6, 7, og 8 s 26 29 fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2013 Mønsterklubben Side 6, 7, og 8 YS likestillingspris Kunnskap: Nøkkelen Et helt arbeidsliv - Pionérkvinnen til verdiskapning - verdt en bok s 10 13 s 14 17 s

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning Norsk Tjenestemannslag Organisatorisk og politisk beretning 2007 Utforming: NTL Bilder: Aktuell-redaksjonen og Kirsti Nossum, NTL Forsidebilde: Forsker ved IFE Preben Vie Bakside: Lederduo i NTL Nav, Erling

Detaljer

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 Innledning I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2009. Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater

Årsrapport 2009. Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater Årsrapport 2009 Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater Norsk sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund og har over 90 000 medlemmer fordelt

Detaljer

Til innholdsfortegnelsen > HÅNDBOK. i lokale lønnsforhandlinger

Til innholdsfortegnelsen > HÅNDBOK. i lokale lønnsforhandlinger Til innholdsfortegnelsen > HÅNDBOK i lokale lønnsforhandlinger 2011 Da disse forkortelsene brukes gjennom hele heftet, forklares de for ordens skyld innledningsvis: Negotia vil i heftet enkelte steder

Detaljer

Landsstyremøtet 2014

Landsstyremøtet 2014 Nr. 5-2014 37. årgang Skatteetatens Landsforbund - et forbund i YS Landsstyremøtet 2014 - Nye oppgaver og kontorstruktur s.9 Snart tomt for fødselsnummer s.4 YS-konferansen 2014 s.6 YS Arbeidslivsbarometer

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer

Til innholdsfortegnelsen > HÅNDBOK. i lokale lønnsforhandlinger

Til innholdsfortegnelsen > HÅNDBOK. i lokale lønnsforhandlinger Til innholdsfortegnelsen > HÅNDBOK i lokale lønnsforhandlinger 2013 Da disse forkortelsene brukes gjennom hele heftet, forklares de for ordens skyld innledningsvis: Negotia vil i heftet enkelte steder

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. Årsrapport 2012 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 TARIFFARBEIDET... 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

LM-sak 3.1-11 Samfunnsviternes årsberetning 2009

LM-sak 3.1-11 Samfunnsviternes årsberetning 2009 LM-sak 3.1-11 Samfunnsviternes årsberetning 2009 Innledning I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer