DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet"

Transkript

1 DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet

2 2 DNMF TIL UNIO I 2014 DNMF TIL UNIO I En prosess hvor profesjon er viktig Styret i DNMF har vedtatt å søke om medlemskap i Unio. Unio er den riktige hovedorganisasjonen når vi skal ha profesjon og kompetanse i høysetet. DNMF er et profesjonsforbund. Unio er organisert etter profesjon. Det gir sammenheng i det arbeidet vi gjør, sier forbundsleder Bjørn Andreassen i DNMF. For oss i DNMF startet denne prosessen på landsmøtet i fjor, sier forbundsleder Bjørn Andreassen. Etter en bred diskusjon endret vi da organisasjonen og gjennomførte en større fornyelse. Fra å ha 18 lokalforeninger har forbundet blitt et fagforbund der det enkelte medlem har direkte medlemskap i DNMF. Vi er et fagforbund av og for yrkesaktive medlemmer. Medlemmer og lokale tillitsvalgte har direkte tilgang til våre ressurser. I sammenheng med denne omleggingen av DNMF har det også vært naturlig å se på tilknyttingen til hovedorganisasjon. Vi har kommet til at Unio passer best for DNMFs medlemmer. Vi har vært gjennom en prosess hvor vi har drøftet vår tilknytting med Unio. De er opptatt av profesjon, lederskap og kompetanse. Det er også DNMF. Styreplass i Unios hovedstyre og alle relevante organer gir oss økt innflytelse, sier Andreassen. At Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon er selvsagt også viktig. Bedre forbindelser Dette er ingen avgjørelse vi har tatt på grunn av kortsiktige behov. Dette er en strategisk avgjørelse med tanke på de langsiktige effektene. DNMF vil fortsatt være DNMF og det blir ingen forandring på kontakten med medlemmene og hva vi engasjerer oss i. Vi mener at Unio har det riktige fokuset og de riktige forutsetningene for å hjelpe oss videre på lang sikt. I tariffsammenheng er det en klar fordel å være tilsluttet Unio. DNMF er et profesjonsforbund. Unio er organisert etter profesjon. Det gir sammenheng i det arbeidet vi gjør hele veien. Unio har sammenfallende syn med DNMF. Medlemmene bør få uttelling både for utdanning og erfart kompetanse. Vi er sikre på at dette på sikt vil gi positive effekter for medlemmene. Blir banebrytende i Unio DNMF blir sentral i Unio Privat. Det er en konsekvens av DNMFs størrelse i privat sektor. I Unio Privat vil DNMF tilføre kompetanse og gi oss en viktig posisjon i det videre arbeidet med å utvikle tariffavtalene og få bedre tarifftilgang i privat sektor der medlemmene våre jobber. Samtidig vil bytte av hovedorganisasjon styrke DNMF på de områdene hvor vi er avhengige av en hovedorganisasjon for å gjennomføre forhandlinger. Også i myndighetskontakt på høyt nivå vil vi få bedre muligheter til å nå fram med våre syn på kompetanse, lederskap, ansvar og belønning. Det er ingen tvil om at kjøttvekta gir bedre innflytelse, sier Andreassen. Prosessen framover Forbundsstyret vedtok å søke medlemskap i Unio på sitt september-møte. Søknaden blir behandlet av Unios representantskap i desember. DNMF har et års oppsigelsestid for medlemskapet i YS og vil derfor kunne være fullverdig medlem i Unio fra 1. januar På regionkonferansen i november vil Unio være et av hovedtemaene og det blir god anledning til nærmere informasjon og diskusjon. Gå inn på våre websider og meld deg på! DNMF søker medlemskap i Unio DNMF til Unio i 2014 DNMFs landsmøte i 2011 fikk flere forslag om organisasjonsmessige endringer. Landsmøtet ga forbundsstyret fullmakt til å håndtere spørsmål knyttet til den framtidige organisasjonsmessige strukturen. Det er denne fullmakten forbundsstyret nå bruker etter å ha rådført seg med regionstyrene. Den delen av fullmakten som omhandler forholdet til andre sjømannsorganisasjoner er ikke benyttet i denne omgangen. DNMFs innmelding i Unio vil heller ikke påvirke forholdet til disse organisasjonene. Unio er organisert etter kompetanse og utdanning. Unio organiserer både ledere og andre innen yrkessektorene. Unio er den nest største hovedorganisasjonen. Unio er en aktiv og kampvillig organisasjon. DNMF får representasjon i styret og alle forhandlingsutvalg. DNMF blir størst og ledende i privat sektor. DNMF består som fagforbund.

3 4 DNMF TIL UNIO I 2014 DNMF TIL UNIO I Unio organiserer kompetanse Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med medlemmer. Blant medlemmene finner vi Politiets Fellesforbund, Forskerforbundet, Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet og Akademikerforbundet m.fl. Mange av medlemmene er høyskoleutdannede ledere. Unio organiserer medlemmer med lang utdanning og/eller høy kompetanse innen sitt område. På samme måte som DNMF organiserer også Unio medlemmer etter utdanning og ikke etter hvilken bedrift de er ansatt i. Det gir Unio en bedre mulighet enn andre hovedorganisasjoner til å konsentrere seg om våre spesielle interesser uten å behøve å veie dem opp mot andre gruppers behov. Det gir bedre slagkraft i forhandlingene. Unio organiserer utdanningsgrupper med lang utdanning og høy kompetanse. Våre medlemmers kompetanse er vurdert til å ligge på nivå med andre medlemsgrupper i Unio. Det er naturlig at våre medlemmer identifiseres med høyskolegruppene. DNMF organiserer teknisk maritimt personell og teknisk personell på land. DNMF følger medlemmene og deres interesser gjennom hele yrkeslivet. Det er derfor viktig at også Unio kan dekke våre medlemmers særinteresser gjennom ulike stadier i yrkeslivet. Når Unio har medlemmer som er organisert etter yrke, følger Unio de samme linjene som DNMF gjør. Det gir bedre sammenheng i fagforeningsarbeidet. Medlemskap i Unio vil også stille DNMF friere til å beholde og rekruttere medlemmer på områder vi i dag hindres av grenseoppganger innen andre hovedorganisasjoner. DNMF får styreplass DNMF får styreplass i Unios hovedstyre og får plass i alle organer og forhandlingsutvalg hvor våre medlemmers interesser blir berørt. Det gir bedre innflytelse i politiske og andre overordnede spørsmål. Unio organiserer medlemmer med høy kompetanse og satser på profesjonsutvikling slik DNMF gjør. Dette føres videre i tariff- og lønnsarbeid slik at utdanning og kompetanse kan belønnes med høyere lønn. Med en plass i Unios hovedstyre kan DNMF i større grad sette sitt preg på hovedorganisasjonens arbeid med rammevilkår for arbeidslivet. Unio etablerer Unio Privat Når DNMF blir medlem i Unio etablerer hovedorganisasjonen en egen seksjon for privat sektor Unio Privat. Her blir DNMF det største fagforbundet. Det vil tilfører Unio viktig kompetanse i privat sektor. Som det største forbundet i Unio Privat vil DNMF også få en ledende posisjon og betydelig innvirkning på det daglige arbeidet i Unio Privat. Tydelig og kompetanseorientert Unio har en tydelig profil i den offentlige debatten. Organisasjonen har markert seg sterkt ved mange anledninger og er ikke redd for å sette problemstillinger på spissen. Unio taler med en klar stemme og argumenterer aktivt for belønning av medlemmenes kompetanse og utdanning. Unio er en synlig og kampvillig organisasjon. Det passer DNMF godt. Unio vil gå inn i forhandlinger med NHO for å etablere ny hovedavtale, som erstatter den vi i dag har gjennom YS. Forbundsvise avtaler skal fortsatt forhandles av DNMF, slik det gjøres i dag. I gjeldende avtaler og tariff blir det derfor ingen praktiske endringer for medlemmene. Unio og YS har ikke identiske medlemstilbud. Karantenetiden fram til vi kan bli medlemmer i Unio skal derfor brukes til å evaluere hvilke tilbud DNMFs medlemmer ønsker å beholde og hvilke nye tilbud som kan tilrettelegges. Dette arbeidet starter umiddelbart. Bedre økonomi Som fagforbund ønsker DNMF å gi medlemmene et best mulig tilbud. Kontingenten til Unio er lavere enn dagens kontingent. Det betyr at DNMF kan bruke mer av kontingentinntektene til å gi medlemmene et enda bedre og bredere tilbud. I hovedmaskinerirommet i Color Magic ser vi bak fra venstre skipselektriker Knut Tvede, maskinsjef Håkon Bull og førstemaskinist Arnt Lone. Foran fra venstre: motormann Andreas Wegner Fjær og andremaskinist Mats Olsen. Fakta om Unio Unio organiserer medlemmer med høy kompetanse. Unio satser på profesjonsutvikling slik DNMF gjør. Kompetanse og lederskap skal belønnes med høyere lønn. Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med medlemmer. DNMF får plass i Unios hovedstyre og alle organer hvor våre medlemmers interesser blir berørt. DNMF blir største organisasjon og ledende i Unio Privat. DNMF får bred innflytelse når viktige spørsmål tas opp. Unio organiserer etter kompetanse og utdanning, ikke etter bedrift. Unio har tradisjon for å snakke på vegne av kompetansegruppene og blir et viktig talerør for våre medlemmer i den offentlige debatt. Vi gjør det beste for våre medlemmer!

4 6 DNMF TIL UNIO I 2014 DNMF TIL UNIO I DNMF blir som før men likevel bedre for medlemmene Medlemmene skal i prinsippet ikke se noen endring på DNMF i dag og DNMF som medlem i Unio. Strukturen blir den samme. Måten å løse oppgavene på blir den samme, men fokus blir mer spisset mot uttelling for kompetanse. Med bedre økonomi vil vi få rom til å gjøre en bedre jobb for medlemmene. Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp i DNMF er ikke i tvil om at forbundsstyret har gjort et riktig valg med vedtaket om å søke medlemskap i Unio. Dette er et vedtak som har alle muligheter i seg til å utvikle fagforbundet DNMF videre i en retning medlemmene er tjent med, sier Avløyp. Hun sier at medlemmene umiddelbart ikke vil merke noen forskjell på hvordan DNMF ser ut og arbeider. Men på sikt vil medlemmene se at de får mer for kontingenten. DNMF skal fortsatt forhandle om alle avtaler og forhold vi i dag er part i. Det endres ikke av at vi går inn i en ny hovedorganisasjon. Den skal heller hjelpe oss med å fronte medlemmenes kompetanse og lønn for denne på en bedre måte i hovedoppgjørene. Vår forhandlingsavdeling skal fortsatt ha hånd om det praktiske arbeidet med våre avtaler. Foruten kollektive avtaler arbeider forhandlingsavdelingen med individuelle avtaler. Den gir juridiske råd og bistand i arbeidstakerforhold. Det omfatter individuell rådgivning i arbeidsrettslige konflikter, arbeidsrett, sjømannsrett, pensjon, erstatning og alle andre forhold enten de er av kollektiv interesse eller kun berører et medlem. Ved behov fører vi også sakene for retten, forteller Avløyp. DNMF sørger for at alle medlemmer har avtaledekning. Når nye medlemmer melder seg inn er det rutine å kontrollere at medlemmet har riktig avtaledekning. Med medlemskap i Unio får også DNMF mulighet for bredere avtaledekning. Forbundet har medlemmer i de aller fleste områder og har avtaler med arbeidsgiverorganisasjoner i privat og offentlig sektor, enten direkte eller via en hovedorganisasjon, samt direkte med bedrifter som ikke er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon. Til sjøs og på land DNMF organiserer medlemmer både i internasjonal og innenriks skipsfart, i DSO-området innen olje- og gassutvinning og i mange ulike landbaserte virksomheter. Til sjøs arbeides det spesielt med spørsmål om kvalifikasjonskrav, ansvar, bemanning og kompetanse. DNMF er spesielt opptatt av sikkerhet og det menneskelige element. Sertifikater og andre krav til kompetanse er derfor svært viktig og har hovedfokus både nå og i det videre arbeidet, sier Avløyp. Det er viktig å huske på at medlemmene har ansvar om bord både i det daglige og når noe går galt. DNMF er representert i alle de viktige nasjonale og internasjonale organer som tar opp spørsmål om skipsfarten. Arbeidet mot norske myndigheter og i internasjonale organer som for eksempel ITF (International Transport Workers Federation), ETF (European Transport Workers Federation), ILO (International Labour Organization) og IMO (International Maritime Organization) vil fortsette med uforminsket styrke enten det dreier seg om sikkerhet, kompetanse eller medlemmenes arbeidsvilkår. Vi ønsker å følge medlemmene fra de starter den maritime utdanningen til de går i land og i videre karriere. Kompetanse og ledelse er viktige spørsmål i alle deler av et yrkesliv. Det arbeidet skal vi satse videre på, lover Avløyp. DNMF er kun en telefon unna enten du er medlem eller tillitsvalgt. Slik skal det også fortsette. Dette er et vedtak som har alle muligheter i seg til å utvikle fagforbundet DNMF videre i en retning medlemmene er tjent med, sier general sekretær Hilde Gunn Avløyp i DNMF. DNMF styrker medlemmenes posisjon gjennom Unio Bedre politisk påvirkning DNMF er som før DNMF følger opp Samarbeid og mer for pengene Medlemmenes kompetanse skal verdsettes høyere. Gjennom Unio får medlemmene bredere avtaledekning, større påvirkningskraft og bedre uttelling for kompetanse. Unio setter sterk fokus på utdanningsgruppenes behov og belønning for kompetanse. Det er viktig for DNMFs medlemmer, som har nøkkelkompetanse. Arbeidet med fagspørsmål fortsetter med styrke. DNMF skal fortsatt opptre i alle nasjonale og internasjonale fora- og tariffområder der vi er part i dag. Individuell juridisk bistand og oppfølging av enkeltsaker blir som tidligere. Du vil fortsatt ha nærkontakt med DNMF. Vi dekker hele din yrkeskarriere. Samarbeidet mellom sjømannsorganisasjonene fortsetter som før. Medlemskapet i Unio vil også gi DNMF mulighet til å gi deg mer fagforbund for pengene.

5 Det norske maskinistforbund Rosenkrantz gate Postboks 2000 Vika 0125 OSLO Telefon: Telefax:

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse 2 DNMF DSO DNMF DSO 3 Fagforeningen som utgjør en forskjell Hva er en fagforening? Et sted du får billige forsikringer og flotte vervepremier? Eller er det

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Høring om YS-dokument; Synlighet, vekst og politisk slagkraft

Høring om YS-dokument; Synlighet, vekst og politisk slagkraft Høring om YS-dokument; Synlighet, vekst og politisk slagkraft Vi viser til YS høringsdokument for identitets- og organisasjonsprosjektet Synlighet, vekst og politisk slagkraft. Finansforbundet ser svært

Detaljer

Organisasjonsfellesskap Delta STAFO

Organisasjonsfellesskap Delta STAFO Organisasjonsfellesskap Delta STAFO «Kraftsamling for ansatte i offentlig tjenesteyting» BESLUTNINGSGRUNNLAG Prosjektgruppens forslag per 18.09.14 Innhold Forord... 3 Innledning... 5 Framtidig organisasjonsfellesskap

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Kristine Nergaard og Jørgen Svalund. Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning

Kristine Nergaard og Jørgen Svalund. Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Kristine Nergaard og Jørgen Svalund Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Kristine Nergaard og Jørgen Svalund Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Fafo-rapport 2009:22

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Sak 3.4: Organisering av ledere i PF

Sak 3.4: Organisering av ledere i PF Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON...3 2.1 ORGANISASJONSTILHØRIGHET...3 2.1.1 LOS FORBUNDSSTRUKTUR...3 2.1.2 LOS SOMMERPATRULJE...6 2.1.3 LOS LOKALORGANISASJON...7 2.2

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE 1. innledning I arbeidslivet i Norge er det en rekke lover og regler som gjelder, uansett hvilken jobb man har. Noen regler er bestemt av arbeidsgiveren,

Detaljer

Vil bygge et forbu for framtiden

Vil bygge et forbu for framtiden Fusjonsutredninger Negotia og Parat utreder fusjon: Vil bygge et forbu for framtiden Forbundslederne svarer på muligheter og utfordringer Utredninger om mulig fusjon mellom YS-forbundene Negotia og Parat

Detaljer

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER Før jeg kommenterer landsstyrets innstillinger til dagsordenens punkt Vår egen organisasjon og vedtekter, vil jeg komme med noen generelle synspunkter om LO, kartellene

Detaljer

Viktige medlemsfordeler. Tariff 2014. 4 Reiseforsikring. 6 Late studenter. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 4/2013

Viktige medlemsfordeler. Tariff 2014. 4 Reiseforsikring. 6 Late studenter. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 4/2013 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 4/2013 Tariff 2014 4 Reiseforsikring 6 Late studenter 7 Viktige medlemsfordeler Å ha en stor organisasjon med et solid støtteapparat i ryggen kan være avgjørende når du

Detaljer

FELLES FRAMTID FELLES MÅL

FELLES FRAMTID FELLES MÅL FELLES FRAMTID FELLES MÅL Et debattopplegg om framtidens profesjon framtidig organisering www.bfo.no Innledning Yrkesmilitære tilhører én profesjon og har én arbeidsgiver, men er organisert i flere fagforbund.

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

MEDLEMSKAP I NFF FOR FYSIOTERAPEUTER SOM ER MEDLEM I ANDRE FORBUND SOM IVARETAR INNTEKTS- OG ARBEIDSFORHOLD

MEDLEMSKAP I NFF FOR FYSIOTERAPEUTER SOM ER MEDLEM I ANDRE FORBUND SOM IVARETAR INNTEKTS- OG ARBEIDSFORHOLD Fra Sentralstyret: MEDLEMSKAP I NFF FOR FYSIOTERAPEUTER SOM ER MEDLEM I ANDRE FORBUND SOM IVARETAR INNTEKTS- OG ARBEIDSFORHOLD Da Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) ble oppløst i 2001, videreførte Norsk

Detaljer

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Fafo-rapport 2008:13 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-622-7

Detaljer

OMSTILLING I STATEN HVA KAN DU GJØRE? TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA. Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no

OMSTILLING I STATEN HVA KAN DU GJØRE? TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA. Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no OMSTILLING I STATEN TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA HVA KAN DU GJØRE? VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no 1 INNHOLD FORORD 3 TEMA Ufordringer for tillitvalgte

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Akademikerforbundet. NR 3 2015 24. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet

Akademikerforbundet. NR 3 2015 24. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet NR 3 2015 24. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet 1 Kjære medlem Arbeids- og sosialministeren strever med å finne oppskriften som skal fornye, forenkle og forbedre NAV. Han har prøvd seg med detaljstyring

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO Oslo 5 juni 2012 Øystein O Hansen NOF Jo Arne Bråten BFO Jan Smidt BFO Bjørn Tore Woll NOF

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2015 Fremtiden UTEN fagforening Fremtiden MED fagforening Dette kan du MISTE Dette kan du vinne Foto: Nicolas Tourrenc BI BANK OG FORSIKRING Master of

Detaljer