Har du råd til å la være?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Har du råd til å la være?"

Transkript

1 Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster mindre enn en avis per dag å ha De rettighetene som er beskrevet i dette heftet.

2 Hva betyr det å ha en tariffavtale? Tema Uorganiserte uten tariffavtale (kun norsk lov som gjelder) Organisert i bedrift med tariffavtale Lønn Ingen regler Avtalefestede lønns bestemmelser Inkludert minstelønn. Rett til årlige lokale forhandlinger. Arbeidstid Daglig 9 t/40 t pr uke Daglig 7,5 t/37,5 t pr uke Helg- og natt tillegg Ingen tillegg Avtalefesta tillegg Helligdagstillegg Lønn kun for 1. og 17. mai Innflytelse Aksjelovens og Arbeidsmiljølovens bestemmelser Usaklige Oppsigelser Ingen hjelp, må skaffe egen advokat Betaling for alle hellig- og høytidsdager Avtaler og regler for medbestemmelse Fri rettshjelp og bistand fra tillitsvalgte Ferie 4 uker og 1 dag, 10,2 % 5 uker, 12 % feriepenger feriepenger Utdanning Ingen støtte Støtte fra fond. Egen opplærings organisasjon. Foreningen arrangerer kurs og konferanser Husk at du som er i arbeid har krav på: Skriftlig arbeidsavtale Regulert og planlagt arbeidstid og lønnsslipper Fullt forsvarlig arbeidsmiljø fysisk og psykisk Ei lønn å leve av

3 Rettshjelp ved arbeidstvister Hvis Fellesforbundet finner at det er grunnlag for å reise rettssak, skjer dette uten omkostninger for den organiserte En uorganisert må selv reise søksmål og dekke alle omkostninger ved dette Se Hovedavtalens 2 Enkelte lokale LO-avdelinger tilbyr gratis juridisk rådgivning for medlemmer. Ta kontakt med din fagforening for å vite mer Avtale om permitteringsvarsel Vilkårene for permittering Bedriften har plikt til å konferere med tillitsvalgte før varsel gis Permitteringen trer ikke i kraft før konferanse er avholdt og protokoll undertegnet Uorganiserte har ikke denne rettigheten Se Hovedavtalens 8 og Lov om lønnsplikt under permittering Innskrenkning konkurs De organiserte vil få hjelp ved innskrenkninger og konkurs ved bedriften. Kontakt fagforeningen! Se Hovedavtalens 9.4, 10.2 og 10.4

4 Forhandlingsrett Det er kun tillitsvalgte i bedrift med tariffavtale som har avtale- og forhandlingsrett i henhold til lov- og avtaleverket Den tillitsvalgte forhandler på vegne av de fagorganiserte i bedriften Det er bare de parter på bedriften som har forhandlingsrett etter Hovedavtalen som kan inngå avtaler Disse avtalene binder opp alle arbeidstakerne Uorganiserte har ingen forhandlingsrett Se Hovedavtalens 2 og 6 Tillitsvalgtbestemmelser Rett og plikt til å la seg velge som tillitsvalgt Rett til nødvendig tid til tillitsvalgtarbeid uten trekk i lønn Rettigheter og plikter i forhold til bedrift Spesielt vern ved oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgte Se Hovedavtalens 5 og 6 Bedriftens informasjonsplikt Tillitsvalgte har rett til og krav på full informasjon om bedriftens tilstand Innsyn i regnskap og økonomiske forhold Krav på drøftelser vedrørende omlegging av driften etc Bedriften kan ikke unndra seg møter med de tillitsvalgte Se Hovedavtalens 9

5 Overenskomsten Sentral avtale om lønns- og arbeidsvilkår som omfatter alle organiserte Tillitsvalgte kan få hjelp til tolkning av overenskomsten og veiledning og hjelp ved opprettelse av lokale særavtaler Betaling for bevegelige helligdager Det er kun de organiserte i bedrifter med tariffavtale som har krav på dette Bestemmelsene finnes i bransjens overenskomst Korte velferdspermisjoner med lønn Det som er omtalt i overenskomsten er minstebestemmelser Det skal på alle bedrifter inngås avtale om praktisering og eventuelle forbedringer av velferdspermisjonene Ansatte i bedrifter uten tariffavtale har ikke slike rettigheter Arbeidstidsbestemmelser Organiserte har gjennom sine avtaler sikret seg en arbeidstid på 37,5 timer per uke I bedrifter uten tariffavtale gjelder Arbeidsmiljølovens bestemmelse om 40 timers uke Ferie Ferien fastsettes etter lokale forhandlinger se Ferieloven I bedrifter med tariffavtale gjelder bestemmelsen om 5 ukers ferie og 12 % feriepenger Se bransjens overenskomst

6 Overtidsarbeid Organiserte har krav på overtidsbetaling i henhold til overenskomstens bestemmelser Uorganiserte kan lønnes av arbeidsgiver med 40 % tillegg etter 9 timers dag, dette gjelder alle ukedager. Se Arbeidsmiljølovens 10-6 Om rett til fritak fra overtidsarbeid, se overenskomstens bestemmelser, samt Arbeidsmiljølovens 10-6 Arbeid utenfor bedriften Ved evt. arbeid utenfor bedriften skal de tillitsvalgte på forhånd avtale de økonomiske godtgjørelser ut fra overenskomstens bestemmelser Dette omtales i bransjens overenskomst Uorganiserte har ikke rett til å inngå en slik avtale med bedriften Kurs-/opplysningsvirksomhet Organiserte har etter Hovedavtalen rett til å delta i kurs/ opplæring i lov- og avtaleverket, samt organisasjonsarbeid og få dekket dette i form av skattefrie stipend eller lønn. Se Hovedavtalens 6-9 Utgifter til reise og opphold blir dekket etter bestemte satser Uorganiserte har ingen slike rettigheter Streik lockout Organiserte får økonomisk støtte fra forbundet ved en eventuell konflikt Uorganiserte får ingenting, og kan heller ikke få dagpenger fra NAV (arbeidsledighetstrygd) med bakgrunn i streik/ lockout

7 LO/NHO-ordningene: Avtalefestet pensjon (AFP) Ordningen omfatter arbeidstakere i bedrifter med tariffavtale og som er tilsluttet LO-/NHO-ordningene AFP kommer i tillegg til tjenestepensjon og Folketrygd Hovedregelen for å få ut AFP er at man må ha fylt 62 år og ha vært omfattet av ordningen i 7 av de 9 siste årene før man fyller 62. De tre siste årene må være sammenhengende Arbeidsgivers egenandelsforpliktelse på 25 % av den enkeltes årlige pensjon inkludert AFP bortfalt per 1/ Ytterligere informasjon finnes i overenskomsten Hvor stor er din AFP? Den baseres på 0,314 % av årlig inntekt inntil 7,1G - (Folketrygdens grunnbeløp) - Eksempel: - Årlig inntekt på kr Det gir et AFP-tillegg på - kr 1099,- ( x0,314 %) - Tilsvarende inntekt i 40 år (opptjeningsår) gir en AFP-pensjon - på kr ,- (1099x40) per år fra fylte 62 år (Kilde: Felleskontoret for LO-/NHO-ordningene) Avtale om sluttvederlag For arbeidstakere mellom 50 og 67 år, som mister sitt arbeid på grunn av arbeidsmangel (oppsigelse) eller alvorlig/varig sykdom, utbetales sluttvederlag (engangssum) etter regler som beskrevet i overenskomsten Hovedregelen er at man må ha vært ansatt minst 10 år i bedriften. Se overenskomsten for ytterligere opplysninger

8

9 Hvor mye koster medlemskapet? Fellesforbundet har et prosentkontingentsystem. Det betyr at man betaler kontingent som en fast prosentandel av brutto lønn. Dette er et solidarisk system. De som tjener mest, er også de som betaler høyest kontingent. Medlem som blir oppsagt, permittert eller som mottar Arbeidsavklaringspenger betaler minstekontingent. Pr. 1/ er denne kr 175,- per måned. Fagforeningskontingent er fra og med ligningsåret 2013 fradragsberettiget med inntil kr 3 850,-. Vi har laget et eksempel for en mann (Tom) som er 40 år, bosatt i Trøndelag, og har en inntekt på kr ,-. Verdien på hans innbo og løsøre settes til kr ,-. Han har individuelle forsikringer som tilsvarer de LO favør-forsikringene som ligger i medlemskapet. Medlemskapet i Fellesforbundet Forsikringene koster: koster: Kontingent 1,6 % 6 400,- Livsforsikring 341,- - Skattefritak av 3850, ,- Ulykkesforsikring 214,- Medlemskap Innboforsikring 2 897,- med forsikringer 5 320,- Forsikringspremie totalt 3 452,- Dette regnestykket viser at Tom egentlig betaler 1868 kroner årlig for medlemskapet utenom forsikringene. Ved å benytte fordelene i LO favørkonseptet kan medlemskapet bli enda gunstigere! I tillegg vil de aller fleste organiserte få utbetalt AFP i tillegg til Folketrygden og tjenestepensjon (OTP). Pensjonister uten annen lønnsinntekt får kontingentfritak om de har langt nok (25år) medlemskap i forbundet. Så for de aller fleste organiserte vil det være svært gunstig også økonomisk å være fagorganisert. Ta kontakt med fagforeningen for å spørre om du har krav på kontingentfritak når du blir pensjonist.

10 Viste du dette? Eller tar du dette som en selvfølge? I tillegg til det som er nevnt foran, har forbundet/lo bidratt til lover/ordninger som gir fordeler til arbeidstakere i vårt land og som vi tar som selvfølgeligheter, for eksempel: Ferieloven av 1947 hvor også 1. og 17. mai ble gjort til offentlige høytidsdager Lærling loven som ble vedtatt i 1951 Lov om folketrygd fra 1966 De bedriftsdemokratiske reglene som ble vedtatt i 1972 Likestillingsloven av 1974 Arbeidstakere over 60 år fikk en ukes ekstra ferie i 1975 Arbeidsmiljøloven vedtatt i 1977 Sykelønnsordningen som gir full lønn under sykdom trådte i kraft fra 1978 Avtalefestet pensjon ble avtalt i 1988 Fra 1998 kan man gå av på avtalefestet pensjon (AFP) fra fylte 62 år Fra 2002 fikk alle i bedrifter med tariffavtale 5 ukers ferie Fra og med 2006 ble Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) innført med minimumsstandard for alle som ikke hadde en slik ordning Lov om solidaransvar vedtatt juni 2009

11 Et seriøst arbeidsliv Fellesforbundet er garantisten for et seriøst arbeidsliv med gode lønns- og arbeidsvilkår Forbundet har vært pådriver for bl.a. allmenngjøring av tariffavtaler og regionale verneombud innenfor enkelte bransjer Det beste verktøyet for å bidra til et seriøst arbeidsliv og et best mulig velferdssamfunn, er at flest mulig er organisert, det gjelder både arbeidstakere og arbeidsgivere Konklusjon Fagorganiserte er sikret trygghet i lønns- og arbeidsvilkår og har mulighet til å gjøre sitt syn gjeldende i de spørsmål som angår arbeidssituasjonen ved bedriften og samfunnet rundt Det er en trygghet å ha en sterk fagforening i ryggen og at noen alltid vil tale den organisertes sak. Det har alltid vist seg at alene står man svakt Uorganiserte har ingen krav å stille i forhold til lønns- og arbeidsvilkår, med unntak av det som er hjemlet i lov. Det er som regel betydelig dårligere enn det som ligger i avtaleverket som forvaltes av de organiserte

12 LOs utdanningsfond (Rettighet og formål) Rettigheter i fondet har søknadsberettiget som har minst 3 års sammenhengende medlemskap på søknadspunktet og som tilhører en overenskomst/tariffområde som var med på innbetaling til Lavlønnsfondet eller tariffavtale som ville innbetalt til Lavlønnsfondet om det fortsatt hadde eksistert. For stipendsøknader gjelder: Arbeidsledige omfattes av ordningen hvis de før de ble ledige tilhørte et tariffområde som faller inn under ordningen. Valgte og fastlønte i LO-systemet omfattes dersom de var med på den frivillige trekkordningen til Lavlønnsfondet. For deltidsansatte settes grensen for å bli omfattet av ordningen til 15 timer pr uke. Student- og elevmedlemmer omfattes bare det første året de går over fra å være ordinært medlem til studentmedlem, og hvis de før dette tilhørte et tariffområde som faller inn under ordningen. Lærlinger omfattes ikke av ordningen for den opplæring som omfattes av lærlingeforholdet Stipend/støtte ytes til dekning av følgende utgifter: Kursavgifter Eksamensavgifter Merutgifter til nødvendig midlertidig bosted Materiell Tapt arbeidsfortjeneste (kun for yrkesaktive) Med unntak av siste strekpunkt er støtte til ovennevnte formål i prinsippet fritatt fra skatt. Tapt arbeidsfortjeneste er imidlertid skattepliktig.

13 LOs utdanningsfond (type utdanning) LOs Utdanningsfond har til formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte Fondet yter støtte til helårsstudium (2 semestre) på hel eller deltid ved universiteter og høgskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og grunnskole eller tilsvarende i voksenopplæringsorganisasjonens regi. Stipendets størrelse er inntil ,- per studieår. Søknadsfrist: 15. mai hvert år Du kan også søke stipend fra LOs Utdanningsfond når du har planer om utdanning av kortere varighet enn det som er nevnt på forrige side, for eksempel: - etter- og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket du er i, eller omskolering til annet yrke - praksiskandidatordningen 3.5 i opplæringsloven(tidligere 20- opplæring ) Stipendets størrelse er inntil kr per studieår - allmennfaglig utdanning med sikte på studiekompetanse - grunnskolefag - opplæringstiltak innenfor organisasjons- og bedriftsutvikling knyttet til bedrifter. Stipendets størrelse er inntil kr per studieår - Korte kurs innen IKT/EDB inntil kr per studieår Søknader kan sendes fortløpende, og blir behandlet en gang i mnd.

14 LOfavør Kollektiv hjemforsikring (kode H på kortet) Alt ditt innbo og løsøre er forsikret i SpareBank1 Forsikringen dekker skade som følge av vann, brann og tyveri, ved typiske uhell og ved flytting innen Norden. Det er ikke nødvendig å ha tilsvarende forsikring i et annet forsikringsselskap. En forsikring for mye er penger ut av vinduet I tillegg dekkes: - Tyveri av sykkel hvor som helst - Tyveri fra bil, balkong, terrasse og hage - Assistanse og juridisk bistand ved ID-tyveri NY 1/ Utgifter til rettshjelp ved tvist, og ved ansvar som privatperson En del av ditt medlemskap i forbundet Se for øvrig og nettfilial: Melde skade? Ring hele døgnet

15 LOfavør Grunnforsikring (kode G på kortet) Økonomisk førstehjelp ved død Premien betales gjennom kontingenten. Forsikringen dekker blant annet: - deg som medlem - din ektefelle/samboer og barn under 21 år - død uansett alder og årsak Utbetaling etter følgende satser: Alder Medlem Ektefelle/ samboer Barns død (under 21 år) og dødfødte barn etter 26. svangerskapsuke: t.o.m 50 år , , ,- 51 år , ,- 52 år , ,- 53 år , ,- 54 år , ,- 55 år , ,- 56 år , ,- 57 år , ,- 58 år , ,- 59 år , ,- 60 år , ,- 61 år , ,- 62 år , ,- 63 år , ,- 64 år , ,- 65 år , ,- 66 år , ,- 67 år 7 979, ,- 68 år 7 732, ,- 69 år 7 485, ,- 70 år 7 238, ,- 71 år 6 991, ,- 72 år 6 744, ,- 73 år 6 497, ,- 74 år 6 250, ,- 75 år og eldre 6 000, ,- Satsene reguleres jevnlig, kontakt fagforeningen. Se for øvrig og nettfilial:

16 LOfavør Fritidsulykkesforsikring (kode F på kortet) Yrkesskadeforsikringen, som alle arbeidsgivere nå må tegne for sine ansatte, dekker bare yrkessykdom og ulykker som skjer på eller i forbindelse med jobben. Til og fra jobben, og i fritiden, gjelder ikke denne forsikringen. Men det gjør fritidsulykkesforsikringen du har gjennom forbundet. Den dekker både ved død og invaliditet som følge av ulykke. Se tabellen for detaljer. Medlem som har ektefelle, samboer eller livsarvinger Enslig medlem , ,- Død ,-* ,-* Invaliditet , ,- Behandlingsutgifter *Ved lavere invaliditetsgrad enn 100 %, reduseres erstatningen forholdsmessig. Forsikringen dekker medlemmets utgifter til behandling hos lege og tannlege etter ulykkesskade, med inntil 5 % av forsikringssummen ved invaliditet. Gjelder fram til 70 år. Se for øvrig og nettfilial:

17 Bank fordeler LOfavør Brukskonto, gebyrfri konto, inkl. kort og kontohold LOfavør Sparekonto, med høy rente fra første krone, maks 12 uttak LOfavør Ung - LOfavør BSU, Boligsparing for ungdom. Som medlem får du en rentefordel på 0,25 % poeng - LOfavør Boliglån UNG - rabatt på boliglån og fri etablering! - LOfavør Betalingsforsikring UNG- uten krav til helseerklæring! - Økonomisk rådgivning tilpasset deg. LOfavør Boliglån, beste boliglånsrente innenfor 80 % Redusert etableringsgebyr med inntil kr 2.000,- en gang per år Banken dekker verdivurdering av bolig der dette er påkrevd, en gang per år (bestilles av SpareBank 1) LOfavør Konfliktlån, betalingsutsettelse og evt. lån i forbindelse med lovlig arbeidskonflikt LOfavør Forskudd lønnsgaranti, om bedriften du jobber i går konkurs 5000 kr i rabatt på meglerprovisjonen hos Eiendomsmegler 1. LO favør Billån, beste lånebetingelser, lavere etableringskostnader og lavere termingebyr hos SpareBank 1 Finans Fordeler på forsikringstjenester Gode betingelser på øvrige LO favør forsikringer Se for øvrig og nettfilial:

18 De beste økonomiske løsningene Ta kontakt med SpareBank 1 SMN der du bor - Så forteller vi deg mer! Kontaktpersoner: Nord-Trøndelag og Fosen Ola Halseth tlf Sør-Trøndelag John Sponås tlf Trondheim Simon Eggen tlf Møre og Romsdal John Sponås tlf Sogn og Fjordane Sverre Willy Johansen tlf Eller vår kundeservice på telefon Skadetelefonen har telefon Se for øvrig nettfilial: Informasjonen i dette heftet er basert på opplysninger per 01/ Med forbehold om feil og endringer.

19

20 Her finner du oss: Distriktskontoret Nord-Trøndelag Telefon: E-post: E-post: Fellesforbundet avdeling 28 Stjørdal og Omegn Fagforening 7500 STJØRDAL Sentralbord: Anita: Johan: E-post: Fellesforbundet avdeling 461 Norske Skog Skogn 7620 SKOGN Kontortelefon: Svein Erik: Børre: E-post: Fellesforbundet avdeling 108 Innherred Fagforening 7651 VERDAL Telefon: Anita: Vegar: E-post: Fellesforbundet avdeling 146 Namdal Fagforening 7800 NAMSOS Sentralbord: Knut: E-post: Fellesforbundet avdeling STEINKJER Sentralbord: Monica: Johan: E-post: Fellesforbundet avdeling 857 Midt-Norge Grafiske Forening 7014 TRONDHEIM Kontortelefon: Erling: E-post: Med deg på laget klarer vi mer!

Har du råd til å la være?

Har du råd til å la være? Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster mindre enn en avis per dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet Forhandlingsrett Det er kun tillitsvalgte

Detaljer

Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert.

Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster Det koster mindre enn en avis pr dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet. Det koster m Har du råd

Detaljer

Hvem er vi? Hva gjør vi?

Hvem er vi? Hva gjør vi? 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi 09.04.13 14.33 Side 1 2013 Hvem er vi? Hva gjør vi? mange fordeler med et medlemskap i Offshoreforeningen www.offshoreforeningen.no 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi 09.04.13

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet har i dag ca 32.000 medlemmer i mange forskjellige

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca 150 000 medlemmer. Forbundets yrkesaktive medlemmer arbeider

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Dine medlemsfordeler

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Dine medlemsfordeler 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Dine medlemsfordeler LOfavør - fordelene ved å være mange fordelene ved være mange er mange er mange Forbundet ditt jobber for at du skal

Detaljer

En fagforening med meninger og handlekraft Velkommen som medlem. MEDLEMSFORDELER

En fagforening med meninger og handlekraft Velkommen som medlem. MEDLEMSFORDELER En fagforening med meninger og handlekraft Velkommen som medlem. MEDLEMSFORDELER ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING 2013 FORSIKRINGER MEDLEMMER HAR I DAG INNFØRT FRA OG MED 1.7.99 VEDTATT PÅ LANDSMØTET NOVEMBER

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

En fagforening med meninger og handlekraft Velkommen som medlem. MEDLEMSFORDELER

En fagforening med meninger og handlekraft Velkommen som medlem. MEDLEMSFORDELER En fagforening med meninger og handlekraft Velkommen som medlem. MEDLEMSFORDELER ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING 2015 FORSIKRINGER MEDLEMMER HAR I DAG INNFØRT FRA OG MED 1.7.99 VEDTATT PÅ LANDSMØTET NOVEMBER

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) som ble stiftet den 02.04.1896, er

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2014 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

En fagforening med meninger og handlekraft Velkommen som medlem. MEDLEMSFORDELER

En fagforening med meninger og handlekraft Velkommen som medlem. MEDLEMSFORDELER En fagforening med meninger og handlekraft Velkommen som medlem. MEDLEMSFORDELER ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING 2012 FORSIKRINGER MEDLEMMER HAR I DAG INNFØRT FRA OG MED 1.7.99 VEDTATT PÅ LANDSMØTET NOVEMBER

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2013 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter

Detaljer