Har du råd til å la være?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Har du råd til å la være?"

Transkript

1 Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster mindre enn en avis per dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet.

2 Forhandlingsrett Det er kun tillitsvalgte i bedrift med tariffavtale som har avtale- og forhandlingsrett i henhold til lov- og avtaleverket Den tillitsvalgte forhandler på vegne av de fagorganiserte i bedriften Det er bare de parter på bedriften som har forhandlingsrett etter Hovedavtalen som kan inngå avtaler Disse avtalene binder opp alle arbeidstakerne Uorganiserte har ingen forhandlingsrett Se Hovedavtalens 2 og 6 Tillitsvalgtbestemmelser Rett og plikt til å la seg velge som tillitsvalgt Rett til nødvendig tid til tillitsvalgtarbeid uten trekk i lønn Rettigheter og plikter i forhold til bedrift Spesielt vern ved oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgte Se Hovedavtalens 5 og 6 Bedriftens informasjonsplikt Tillitsvalgte har rett til og krav på full informasjon om bedriftens tilstand Innsyn i regnskap og økonomiske forhold

3 Krav på drøftelser vedrørende omlegging av driften etc Bedriften kan ikke unndra seg møter med de tillitsvalgte Se Hovedavtalens 9 Rettshjelp ved arbeidstvister Hvis finner at det er grunnlag for å reise rettssak, skjer dette uten omkostninger for den organiserte En uorganisert må selv reise søksmål og dekke alle omkostninger ved dette Se Hovedavtalens 2 Enkelte lokale LO-avdelinger tilbyr gratis juridisk rådgivning for medlemmer. Ta kontakt med din fagforening for å vite mer Avtale om permitteringsvarsel Vilkårene for permittering Bedriften har plikt til å konferere med tillitsvalgte før varsel gis Permitteringen trer ikke i kraft før konferanse er avholdt og protokoll undertegnet Uorganiserte har ikke denne rettigheten Se Hovedavtalens 8 og Lov om lønnsplikt under permittering Innskrenkning - konkurs De organiserte vil få hjelp ved innskrenkninger og konkurs ved bedriften. Kontakt fagforeningen! Se Hovedavtalens 9.4, 10.2 og 10.4 Overenskomsten Sentral avtale om lønns- og arbeidsvilkår som omfatter alle organiserte Tillitsvalgte kan få hjelp til tolkning av overenskomsten og veiledning og hjelp ved opprettelse av lokale særavtaler Betaling for bevegelige helligdager Det er kun de organiserte i bedrifter med tariffavtale som har krav på dette Bestemmelsene finnes i bransjens overenskomst

4 Korte velferdspermisjoner med lønn Ferie Det som er omtalt i overenskomsten er minstebestemmelser Det skal på alle bedrifter inngås avtale om praktisering og eventuelle forbedringer av velferdspermisjonene Ansatte i bedrifter uten tariffavtale har ikke slike rettigheter Ferien fastsettes etter lokale forhandlinger se Ferieloven I bedrifter med tariffavtale gjelder bestemmelsen om 5 ukers ferie og 12% feriepenger Se bransjens overenskomst Arbeidstidsbestemmelser Organiserte har gjennom sine avtaler sikret seg en arbeidstid på 37,5 timer per uke I bedrifter uten tariffavtale gjelder Arbeidsmiljølovens bestemmelse om 40 timers uke Overtidsarbeid Organiserte har krav på overtidsbetaling i henhold til overenskomstens bestemmelser Uorganiserte kan lønnes av arbeidsgiver med 40% tillegg etter 9 timers dag, dette gjelder alle ukedager. Se Arbeidsmiljølovens 10-6 Om rett til fritak fra overtidsarbeid, se overenskomstens bestemmelser, samt Arbeidsmiljølovens 10-6 Arbeid utenfor bedriften Ved evt. arbeid utenfor bedriften skal de tillitsvalgte på forhånd avtale de økonomiske godtgjørelser ut fra overenskomstens bestemmelser Dette omtales i bransjens overenskomst Uorganiserte har ikke rett til å inngå en slik avtale med bedriften Kurs-/opplysningsvirksomhet Organiserte har etter Hovedavtalen rett til å delta i kurs/ opplæring i lov- og avtaleverket, samt organisasjonsarbeid og få dekket dette i form av skattefrie stipend eller lønn Se Hovedavtalens 6-9 Utgifter til reise og opphold blir dekket etter bestemte satser Uorganiserte har ingen slike rettigheter

5 LO/NHO-ordningene: Avtalefestet pensjon (AFP) Ordningen omfatter arbeidstakere i bedrifter med tariffavtale og som er tilsluttet LO-/NHO-ordningene AFP kommer i tillegg til tjenestepensjon og Folketrygd Hovedregelen for å få ut AFP er at man må ha fylt 62 år og ha vært omfattet av ordningen i 7 av de 9 siste årene før man fyller 62. De tre siste årene må være sammenhengende Arbeidsgivers egenandelsforpliktelse på 25% av den enkeltes årlige pensjon inkludert AFP bortfalt per 1/ Ytterligere informasjon finnes i overenskomsten Hvor stor er din AFP? Den baseres på 0,314% av årlig inntekt inntil 7,1G (Folketrygdens grunnbeløp) Eksempel: Inntekt i 2011 er kr Det gir et AFP-tillegg på kr 1099,- ( x0,314%) Tilsvarende inntekt i 40 år (opptjeningsår) gir en AFP-pensjon på kr ,- (1099x40) per år fra fylte 62 år Avtale om sluttvederlag For arbeidstakere mellom 50 og 67 år, som mister sitt arbeid på grunn av arbeidsmangel (oppsigelse) eller alvorlig/varig sykdom, utbetales sluttvederlag (engangssum) etter regler som beskrevet i overenskomsten Hovedregelen er at man må ha vært ansatt minst 10 år i bedriften. Se overenskomsten for ytterligere opplysninger Streik - lockout Organiserte får økonomisk støtte fra forbundet ved en eventuell konflikt Uorganiserte får ingenting, og kan heller ikke få dagpenger fra NAV (arbeidsledighetstrygd) med bakgrunn i streik/ lockout (Kilde: Felleskontoret for LO-/NHO-ordningene)

6 Tar du dette som en selvfølge? I tillegg til det som er nevnt foran, har forbundet/lo bidratt til lover/ordninger som gir fordeler til arbeidstakere i vårt land og som vi tar som selvfølgeligheter, for eksempel: Ferieloven av 1947 hvor også 1. og 17. mai ble gjort til offentlige høytidsdager Lærlingloven som ble vedtatt i 1951 Lov om folketrygd fra 1966 De bedriftsdemokratiske reglene som ble vedtatt i 1972 Likestillingsloven av 1974 Arbeidstakere over 60 år fikk en ukes ekstra ferie i 1975 Arbeidsmiljøloven vedtatt i 1977 Sykelønnsordningen som gir full lønn under sykdom trådte i kraft fra 1978 Avtalefestet pensjon ble avtalt i 1988 Fra 1998 kan man gå av på avtalefestet pensjon (AFP) fra fylte 62 år Fra 2002 fikk alle i bedrifter med tariffavtale 5 ukers ferie Fra og med 2006 ble Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) innført med minimumsstandard for alle som ikke hadde en slik ordning Lov om solidaransvar vedtatt juni 2009 Et seriøst arbeidsliv er garantisten for et seriøst arbeidsliv med gode lønns- og arbeidsvilkår Forbundet har vært pådriver for bl.a. allmenngjøring av tariffavtaler og regionale verneombud innenfor enkelte bransjer Det beste verktøyet for å bidra til et seriøst arbeidsliv og et best mulig velferdssamfunn, er at flest mulig er organisert, det gjelder både arbeidstakere og arbeidsgivere Konklusjon Fagorganiserte er sikret trygghet i lønns- og arbeidsvilkår og har mulighet til å gjøre sitt syn gjeldende i de spørsmål som angår arbeidssituasjonen ved bedriften og samfunnet rundt Det er en trygghet å ha en sterk fagforening i ryggen og at noen alltid vil tale den organisertes sak. Det har alltid vist seg at alene står man svakt Uorganiserte har ingen krav å stille i forhold til lønns- og arbeidsvilkår, med unntak av det som er hjemlet i lov. Det er som regel betydelig dårligere enn det som ligger i avtaleverket som forvaltes av de organiserte

7 Kollektiv hjemforsikring Alt ditt innbo og løsøre er forsikret i SpareBank1 Forsikringen dekker vanlige tap og skader på innbo og løsøre Det er ikke nødvendig å ha tilsvarende forsikring i et annet forsikringsselskap. En forsikring for mye er penger ut av vinduet Dekker blant annet: - brann- og vannskader - innbrudd, - naturskader - matvarer i fryser En del av ditt medlemskap i forbundet Fra 1/ ble Toppforsikringen en del av Kollektiv Hjemforsikringen Følgende forsikringer kan i tillegg tegnes av LO-medlemmer: LOfavør Barn, Reise, Ulykke, Hus, Bil m.m.m Melde skade? Ring hele døgnet Fritidsulykkesforsikring Yrkesskadeforsikringen, som alle arbeidsgivere nå må tegne for sine ansatte, dekker bare yrkessykdom og ulykker som skjer på eller i forbindelse med jobben. Til og fra jobben, og i fritiden, gjelder ikke denne forsikringen. Men det gjør fritidsulykkesforsikringen du har gjennom forbundet. Den dekker både ved død og invaliditet som følge av ulykke. Se tabellen for detaljer. Død Invaliditet Behandling Medlem med ektefelle/ Inntil Inntil samboer eller livsarvinger Medlem uten ektefelle/ Inntil Inntil samboer eller livsarvinger Ved lavere invaliditetsgrad enn 100% reduseres erstatningen forholdsmessig. Forsikringen dekker medlemmets utgifter til behandling hos lege og tannlege etter ulykkesskade, med inntil 5% av forsikringssummen ved invaliditet. Gjelder fram til 70 år. Se for øvrig

8 Grunnforsikring Økonomisk førstehjelp ved død Premien betales gjennom kontingenten. Utbetaling etter følgende satser: Alder Medlem med Ektefelle/ Enslig Barn ektef./samb. samboer medlem under 21 år - og enslig uten barn medl. m/barn under 21 år t.o.m under 21 år 50 år , , , ,- 51 år , , ,- 52 år , , ,- 53 år , , ,- 54 år , , ,- 55 år , , ,- 56 år , , ,- 57 år , , ,- 58 år , , ,- 59 år , , ,- 60 år , , ,- 61 år , , ,- 62 år , , ,- 63 år , , ,- 64 år , , ,- 65 år , , ,- 66 år , , ,- 67 år og eldre 6.830, , Fordeler på banktjenester Alltid LO konto, gebyrfri konto, inkl. kort og kontohold LO sparekonto med høyeste rente fra første krone, ingen uttaksbegrensning Beste boliglånsrente innenfor 75% Redusert etableringsgebyr med kr 1.500,- en gang per år Banken dekker verdivurdering av bolig der dette er påkrevd en gang per år Du kan søke om betalingsutsettelse og evt. lån i forbindelse med lovlig arbeidskonflikt Går bedriften du jobber i konkurs, forskutterer banken utbetalingen fra Lønnsgarantifondet. Du betaler vanlig boligrente for dette forskuddet 2000 kr i rabatt på meglerprovisjonen hos Eiendomsmegler1. Billån med lavere rente, redusert etableringsgebyr og månedlige kostnader hos SR-Finans Fordeler på forsikringstjenester o.a. Gode betingelser på øvrige forsikringer. Sjekk Ved barns død og dødfødte barn etter 26. svangerskapsuke: kr ,- per barn under 21 år, uavhengig av medlemmets alder. (Kodebokstav G på kortet fra For kort av eldre dato kodebokstav L. L og G gir samme dekning.) Satsene reguleres jevnlig, se eller kontakt fagforeningen.

9 De beste økonomiske løsningene Ta kontakt med SpareBank1-banken der du bor så forteller vi deg mer! SpareBank1 SR-Bank Flekkefjord v/lisa V. Lund, tlf SpareBank1 SR-Bank Farsund v/øyvind Håheim, tlf SpareBank1 SR-Bank Lyngdal v/hilde h. Dragland, tlf SpareBank1 SR-Bank Mandal v/tore Glesne, tlf SpareBank1 SR-Bank Søgne v/ann-helen Maxwell, tlf SpareBank1 SR-Bank Kr.sand v/bjørg Stangenes Nilsen, tlf SpareBank1 SR Bank Grimstad v/anne Grethe Svennevig, tlf Eller vår kundeservice på telefon Skadetelefonen har telefonnr Hvor mye koster medlemskapet? har et prosentkontingentsystem. Det betyr at man betaler kontingent som en fast prosentandel av brutto lønn. Dette er et solidarisk system. De som tjener mest, er også de som betaler høyest kontingent. Medlem som blir oppsagt, permittert eller som mottar Arbeidsavklaringspenger betaler minstekontingent. Per 1/ er denne kr 155,- per måned. Fagforeningskontingent er fra og med ligningsåret 2010 fradragsberettiget med inntil kr 3660,-. Vi har laget et eksempel for en mann (Tom) som er 40 år, bosatt i Agder, og har en inntekt på kr Verdien på hans innbo og løsøre settes til kr Han har individuelle forsikringer som tilsvarer de LOfavør-forsikringene som ligger i medlemskapet. Tom betaler for sine forsikringer: Som medlem i betales: Livsforsikring kr 341,- Kontingent kr 5.950,- Ulykkesforsikring kr 214,- - skattefritak av 3660,- kr 1.025,- Innboforsikring kr 2.897,- Medlemskap Forsikringspremier totalt kr 3.452,- med forsikring kr 4.925,- Dette regnestykket viser at Tom egentlig betaler 1473 kroner årlig for medlemskapet utenom forsikringene. Ved å benytte fordelene i LOfavør-konseptet kan medlemskapet bli enda gunstigere! I tillegg vil de aller fleste organiserte få utbetalt AFP i tillegg til Folketrygden og tjenestepensjon (OTP). Pensjonister uten annen lønnsinntekt kan få kontingentfritak om de har langt medlemskap i forbundet. Så for de aller fleste organiserte vil det være svært gunstig også økonomisk å være fagorganisert. Ta kontakt med fagforeningen for å spørre om du har krav på kontingentfritak når du blir pensjonist.

10 LOs utdanningsfond LOs Utdanningsfond har til formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte Fondet yter støtte til helårsstudium (2 semestre) på heleller deltid ved universiteter og høgskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og grunnskole eller tilsvarende i voksenopplæringsorganisasjonens regi. Stipendets størrelse er inntil ,- per studieår. Søknadsfrist: 15. mai hvert år Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet og som har minst tre års sammenhengende medlemskap på søknadstidspunktet Du kan også søke stipend fra LOs Utdanningsfond når du har planer om utdanning av kortere varighet enn det som er nevnt på forrige side, for eksempel: etter- og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket du er i, eller omskolering til annet yrke praksiskandidatordningen (tidligere 20-opplæring ) allmennfaglig utdanning med sikte på studiekompetanse grunnskolefag opplæringstiltak innenfor organisasjons- og bedriftsutvikling knyttet til bedrifter. Stipendets størrelse er inntil kr 8500 per studieår Korte kurs innen IKT/EDB inntil kr 4500 per studieår Søknader kan sendes fortløpende, og blir behandlet en gang i mnd. Informasjonen i dette heftet er basert på opplysninger per 1/ Med forbehold om feil og endringer.

11 Her finner du oss: Distriktskontor Aust-Agder Skytebanen 14, 4841 Arendal Tlf Epost: Avd. 9 Østre Agder Postboks 309, 4809 Arendal Tlf Epost: Avd. 727 c/o Bergene Holm AS avd. Nidarå 4868 Åmli Tlf Distriktskontor Vest-Agder Kongensgt. 31, 4608 Kristiansand Tlf / Epost: Avd. 3 Agder Fagforening Kongensgt. 31, 4608 Kristiansand Tlf Epost: Avd. 855 Sør-Øst Grafiske Fagforening Kongensgt. 31, 4608 Kristiansand Tlf Epost: Kristiansand Støperiarbeiderforening Postboks 4613, 4673 Kristiansand Tlf Epost: Hunsfos Arbeiderforening Hunsfos Fabrikker, 4700 Vennesla Tlf Epost: Wallboard Fagforening Vikeland, 4700 Vennesla Tlf Epost: Søgne Jern og Metall avd. 82 Eid 75, 4516 Mandal Tlf Epost: avd. 58 Mandal Fagforening Konkoigt. 4B, 4514 Mandal Tlf Epost: Avd 194 Lister Fagforening Postboks 184, 4553 Farsund Tlf Epost: Flekkefjord og Kvinesdal Fagforening Postboks 284, 4403 Flekkefjord Tlf Epost: Med deg på laget klarer vi mer!

Har du råd til å la være?

Har du råd til å la være? Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster mindre enn en avis per dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet Forhandlingsrett Det er kun tillitsvalgte

Detaljer

Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert.

Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster Det koster mindre enn en avis pr dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet. Det koster m Har du råd

Detaljer

Har du råd til å la være?

Har du råd til å la være? Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster mindre enn en avis per dag å ha De rettighetene som er beskrevet i dette heftet. Hva betyr det å ha en tariffavtale?

Detaljer

Hvem er vi? Hva gjør vi?

Hvem er vi? Hva gjør vi? 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi 09.04.13 14.33 Side 1 2013 Hvem er vi? Hva gjør vi? mange fordeler med et medlemskap i Offshoreforeningen www.offshoreforeningen.no 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi 09.04.13

Detaljer

En fagforening med meninger og handlekraft Velkommen som medlem. MEDLEMSFORDELER

En fagforening med meninger og handlekraft Velkommen som medlem. MEDLEMSFORDELER En fagforening med meninger og handlekraft Velkommen som medlem. MEDLEMSFORDELER ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING 2013 FORSIKRINGER MEDLEMMER HAR I DAG INNFØRT FRA OG MED 1.7.99 VEDTATT PÅ LANDSMØTET NOVEMBER

Detaljer

En fagforening med meninger og handlekraft Velkommen som medlem. MEDLEMSFORDELER

En fagforening med meninger og handlekraft Velkommen som medlem. MEDLEMSFORDELER En fagforening med meninger og handlekraft Velkommen som medlem. MEDLEMSFORDELER ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING 2015 FORSIKRINGER MEDLEMMER HAR I DAG INNFØRT FRA OG MED 1.7.99 VEDTATT PÅ LANDSMØTET NOVEMBER

Detaljer

En fagforening med meninger og handlekraft Velkommen som medlem. MEDLEMSFORDELER

En fagforening med meninger og handlekraft Velkommen som medlem. MEDLEMSFORDELER En fagforening med meninger og handlekraft Velkommen som medlem. MEDLEMSFORDELER ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING 2012 FORSIKRINGER MEDLEMMER HAR I DAG INNFØRT FRA OG MED 1.7.99 VEDTATT PÅ LANDSMØTET NOVEMBER

Detaljer

Eller sammen med andre?

Eller sammen med andre? Helt alene? Eller sammen med andre? I gode tider, og når det butter i mot Jobben er en stor del av livet ditt. Jobben gir deg lønna du lever av. Jobben gir trygghet i hverdagen og sosial tilhørighet. I

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer

lønns- og arbeidsvilkår

lønns- og arbeidsvilkår Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 340 000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) har rundt 2 700 medlemmer

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) Postkom (Norsk Post-

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet har i dag ca 32.000 medlemmer i mange forskjellige

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Musikernes fellesorganisasjon

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Musikernes fellesorganisasjon 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Musikernes fellesorganisasjon Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er landets største fagforbund for utøvende

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Dine medlemsfordeler

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Dine medlemsfordeler 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Dine medlemsfordeler LOfavør - fordelene ved å være mange fordelene ved være mange er mange er mange Forbundet ditt jobber for at du skal

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2.800 medlemmer i aktiv tjeneste

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2014 1 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Arne Amdal Olav Ellingsen

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer