Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert."

Transkript

1 Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster Det koster mindre enn en avis pr dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet. Det koster m Har du råd til å la være?

2 Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster mindre enn en avis per dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet. Forhandlingsrett Det er kun tillitsvalgte i bedrift med tariffavtale som har avtale- og forhandlingsrett i henhold til lov- og avtaleverket. Den tillitsvalgte forhandler på vegne av de fagorganiserte i bedriften Det er bare de parter på bedriften som har forhandlingsrett etter Hovedavtalen som kan inngå avtaler Disse avtalene binder opp alle arbeidstakerne Uorganiserte har ingen forhandlingsrett Se Hovedavtalens 2 og 6 Tillitsvalgtbestemmelser Rett og plikt til å la seg velge som tillitsvalgt Rett til nødvendig tid til tillitsvalgtarbeid uten trekk i lønn Rettigheter og plikter i forhold til bedrift Spesielt vern ved oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgte Se Hovedavtalens 5 og 6. Bedriftens informasjonsplikt Tillitsvalgte har rett til og krav på full informasjon om bedriftens tilstand Innsyn i regnskap og økonomiske forhold Krav på drøftelser vedrørende omlegging av driften etc. Bedriften kan ikke unndra seg møter med de tillitsvalgte Se Hovedavtalens 9 Rettshjelp ved arbeidstvister Hvis Fellesforbundet finner at det er grunnlag for å reise rettssak, skjer dette uten omkostninger for den organiserte. En uorganisert må selv reise søksmål og dekke alle omkostninger ved dette Se Hovedavtalens 2 Enkelte lokale LO-avdelinger tilbyr gratis juridisk rådgivning for medlemmer. Ta kontakt med din fagforening for å vite mer. Avtale om permitteringsvarsel Vilkårene for permittering Bedriften har plikt til å konferere med tillitsvalgte før varsel gis Permitteringen trer ikke i kraft før konferanse er avholdt og protokoll undertegnet Uorganiserte har ikke denne rettigheten Se Hovedavtalens 8 og Lov om lønnsplikt under permittering Innskrenkning - konkurs De organiserte vil få hjelp ved innskrenkninger og konkurs ved bedriften. Kontakt fagforeningen! Forbundets distriktskontor vil bistå med praktisk hjelp Se Hovedavtalens 9.4, 10.2 og 10.4

3 Overenskomsten Sentral avtale om lønns- og arbeidsvilkår som omfatter alle organiserte Tillitsvalgte kan få hjelp til tolkning av overenskomsten og veiledning og hjelp ved opprettelse av lokale særavtaler Betaling for bevegelige helligdager Det er kun de organiserte i bedrifter med tariffavtale som har krav på dette Bestemmelsene finnes i bransjens overenskomst Korte velferdspermisjoner med lønn Det som er omtalt i overenskomsten er minstebestemmelser Det skal på alle bedrifter inngås avtale om praktisering og eventuelle forbedringer av velferdspermisjonene (Ansatte i bedrifter uten tariffavtale har ikke slike rettigheter) Arbeidstidsbestemmelser Organiserte har gjennom sine avtaler sikret seg en arbeidstid på 37,5 timer per uke. I bedrifter uten tariffavtale gjelder Arbeidsmiljølovens bestemmelse om 40 timers uke Overtidsarbeid Organiserte har krav på overtidsbetaling i henhold til overenskomstens bestemmelser Uorganiserte kan lønnes av arbeidsgiver med 40% tillegg etter 9 timers dag, dette gjelder alle ukedager. Se Arbeidsmiljølovens 10-6 Om rett til fritak fra overtidsarbeid, se overenskomstens bestemmelser, samt Arbeidsmiljølovens 10-6 Ferie Ferien fastsettes etter lokale forhandlinger se Ferieloven I bedrifter med tariffavtale gjelder bestemmelsen om 5 ukers ferie og 12% feriepenger Se bransjens overenskomst Arbeid utenfor bedriften Ved evt. arbeid utenfor bedriften skal de tillitsvalgte på forhånd avtale de økonomiske godtgjørelser ut fra overenskomstens bestemmelser Dette omtales i bransjens overenskomst (Uorganiserte har ikke rett til å inngå en slik avtale med bedriften) Kurs-/opplysningsvirksomhet Organiserte har etter Hovedavtalen rett til å delta i kurs/opplæring i lov- og avtaleverket, samt organisasjonsarbeid og få dekket dette i form av skattefrie stipend eller lønn. Se Hovedavtalens 6-9 Utgifter til reise og opphold blir dekket etter bestemte satser (Uorganiserte har ingen slike rettigheter)

4 LO/NHO-ordningene: Avtalefestet pensjon (AFP) Ordningen omfatter arbeidstakere i bedrifter med tariffavtale og som er tilsluttet LO-/NHOordningene AFP kommer i tillegg til tjenestepensjon og Folketrygd. Hovedregelen for å få ut AFP er at man må ha fylt 62 år og ha vært omfattet av ordningen i 7 av de 9 siste årene før man fyller 62. De tre siste årene må være sammenhengende. Arbeidsgivers egenandelsforpliktelse på 25% av den enkeltes årlige pensjon inkludert AFP bortfalt per 1/ Ytterligere informasjon finnes i overenskomsten. Hvor stor er din AFP? Den baseres på 0,314% av årlig inntekt inntil 7,1G (Folketrygdens grunnbeløp) Eksempel: Inntekt i 2011 er kr Det gir et AFP-tillegg på kr 1099,- ( x0,314%) Tilsvarende inntekt i 40 år (opptjeningsår) gir en AFP-pensjon på kr ,- (1099x40) per år fra fylte 62 år. (Kilde: Felleskontoret for LO-/NHO-ordningene) Avtale om sluttvederlag For arbeidstakere mellom 50 og 67 år, som mister sitt arbeid på grunn av arbeidsmangel (oppsigelse) eller alvorlig/varig sykdom, utbetales sluttvederlag (engangssum) etter regler som beskrevet i overenskomsten Hovedregelen er at man må ha vært ansatt minst 10 år i bedriften. Se overenskomsten for ytterligere opplysninger. Streik - lockout Organiserte får økonomisk støtte fra forbundet ved en eventuell konflikt (Uorganiserte får ingenting, og kan heller ikke få dagpenger fra NAV (arbeidsledighetstrygd) med bakgrunn i streik/lockout) Tar du dette som en selvfølge? I tillegg til det som er nevnt foran, har forbundet/lo bidratt til lover/ordninger som gir fordeler til arbeidstakere i vårt land og som vi tar som selvfølgeligheter, for eksempel: Ferieloven av 1947 hvor også 1. og 17. mai ble gjort til offentlige høytidsdager Lærlingloven som ble vedtatt i 1951 Lov om folketrygd fra 1966 De bedriftsdemokratiske reglene som ble vedtatt i 1972 Likestillingsloven av 1974 Arbeidstakere over 60 år fikk en ukes ekstra ferie i 1975 Arbeidsmiljøloven vedtatt i 1977 Sykelønnsordningen som gir full lønn under sykdom trådte i kraft fra 1978 Avtalefestet pensjon ble avtalt i 1988 Fra 1998 kan man gå av på avtalefestet pensjon (AFP) fra fylte 62 år Fra 2002 fikk alle i bedrifter med tariffavtale 5 ukers ferie Fra og med 2006 ble Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) innført med minimumsstandard for alle som ikke hadde en slik ordning Lov om solidaransvar vedtatt juni 2009.

5 Et seriøst arbeidsliv Fellesforbundet er garantisten for et seriøst arbeidsliv med gode lønns- og arbeidsvilkår. Forbundet har vært pådriver for bl.a. allmenngjøring av tariffavtaler og regionale verneombud innenfor enkelte bransjer. Det beste verktøyet for å bidra til et seriøst arbeidsliv og et best mulig velferdssamfunn, er at flest mulig er organisert, det gjelder både arbeidstakere og arbeidsgivere. Konklusjon Fagorganiserte er sikret trygghet i lønns- og arbeidsvilkår og har mulighet til å gjøre sitt syn gjeldende i de spørsmål som angår arbeidssituasjonen ved bedriften og samfunnet rundt. Det er en trygghet å ha en sterk fagforening i ryggen og at noen alltid vil tale den organisertes sak. Det har alltid vist seg at alene står man svakt. (Uorganiserte har ingen krav å stille i forhold til lønns- og arbeidsvilkår, med unntak av det som er hjemlet i lov. Det er som regel betydelig dårligere enn det som ligger i avtaleverket som forvaltes av de organiserte) Kollektiv hjemforsikring Alt ditt innbo og løsøre er forsikret i SpareBank1 Forsikringen dekker vanlige tap og skader på innbo og løsøre. Det er ikke nødvendig å ha tilsvarende forsikring i et annet forsikringsselskap. En forsikring for mye er penger ut av vinduet. Dekker blant annet brann- og vannskader, innbrudd, naturskader og matvarer i fryser. En del av ditt medlemskap i forbundet Fra 1/ ble Toppforsikringen en del av Kollektiv Hjemforsikringen Følgende forsikringer kan i tillegg tegnes av LO-medlemmer: LOfavør Barn, Reise, Ulykke, Hus, Bil m.m.m. Melde skade? Ring hele døgnet. Fritidsulykkesforsikring Yrkesskadeforsikringen, som alle arbeidsgivere nå må tegne for sine ansatte, dekker bare yrkessykdom og ulykker som skjer på eller i forbindelse med jobben. Til og fra jobben, og i fritiden, gjelder ikke denne forsikringen. Men det gjør fritidsulykkesforsikringen du har gjennom forbundet. Den dekker både ved død og invaliditet som følge av ulykke. Se tabellen for detaljer. DØD Død Invaliditet Behandling Medlem med ektefelle/ Inntil Inntil samboer eller livsarvinger Medlem uten ektefelle/ Inntil Inntil samboer eller livsarvinger

6 Grunnforsikring Økonomisk førstehjelp ved død. Premien betales gjennom kontingenten. Utbetaling etter følgende satser: Ved barns død og dødfødte barn etter 26. svangerskapsuke: kr ,- per barn under 21 år, uavhengig av medlemmets alder. (Kodebokstav G på kortet fra For kort av eldre dato kodebokstav L. L og G gir samme dekning.) Satsene reguleres jevnlig, se eller kontakt fagforeningen. Fordeler på banktjenester Alltid LO konto, gebyrfri konto, inkl. kort og kontohold LO sparekonto med høyeste rente fra første krone, ingen uttaksbegrensning. Beste boliglånsrente innenfor 75% Redusert etableringsgebyr med kr 1.500,- en gang per år. Banken dekker verdivurdering av bolig der dette er påkrevd en gang per år. Du kan søke om betalingsutsettelse og evt. lån i forbindelse med lovlig arbeidskonflikt Går bedriften du jobber i konkurs, forskutterer banken utbetalingen fra Lønnsgarantifondet. Du betaler vanlig boligrente for dette forskuddet kr i rabatt på meglerprovisjonen hos Eiendomsmegler1. Billån med lavere rente, redusert etableringsgebyr og månedlige kostnader hos SR-Finans Fordeler på forsikringstjenester o.a. Gode betingelser på øvrige forsikringer. Sjekk

7 De beste økonomiske løsningene Ta kontakt med SpareBank1-banken der du bor så forteller vi deg mer! Eller vår kundeservice på telefon Skadetelefonen har telefonnr Hvor mye koster medlemskapet? Fellesforbundet har et prosentkontingentsystem. Det betyr at man betaler kontingent som en fast prosentandel av brutto lønn. Dette er et solidarisk system. De som tjener mest, er også de som betaler høyest kontingent. Medlem som blir oppsagt, permittert eller som mottar Arbeidsavklaringspenger betaler minstekontingent. Per 1/ er denne kr 155,- per måned. Fagforeningskontingent er fra og med ligningsåret 2010 fradragsberettiget med inntil kr 3660,-. Vi har laget et eksempel for en mann (Tom) som er 40 år, bosatt i Østfold, og har en inntekt på kr Verdien på hans innbo og løsøre settes til kr Han har individuelle forsikringer som tilsvarer de LOfavør-forsikringene som ligger i medlemskapet. Tom betaler for sine forsikringer: Som medlem i Fellesforbundet betales: Livsforsikring kr 341,- Kontingent kr 5.950,- Ulykkesforsikring kr 214,- - skattefritak av 3660,- kr 1.025,- Innboforsikring kr 2.897,- Medlemskap Forsikringspremier totalt kr 3.452,- med forsikring kr 4.925,- Dette regnestykket viser at Tom egentlig betaler 1473 kroner årlig for medlemskapet utenom forsikringene. Ved å benytte fordelene i LOfavør-konseptet kan medlemskapet bli enda gunstigere! I tillegg vil de aller fleste organiserte få utbetalt AFP i tillegg til Folketrygden og tjenestepensjon (OTP). Pensjonister uten annen lønnsinntekt kan få kontingentfritak om de har langt medlemskap i forbundet. Så for de aller fleste organiserte vil det være svært gunstig også økonomisk å være fagorganisert. Ta kontakt med fagforeningen for å spørre om du har krav på kontingentfritak når du blir pensjonist. LOs utdanningsfond LOs Utdanningsfond har til formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Fondet yter støtte til helårsstudium (2 semestre) på hel- eller deltid ved universiteter og høgskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og grunnskole eller tilsvarende i voksenopplæringsorganisasjonens regi. Stipendets størrelse er inntil ,- per studieår. Søknadsfrist: 15. mai hvert år. Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet og som har minst tre års sammenhengende medlemskap på søknadstidspunktet. Du kan også søke stipend fra LOs Utdanningsfond når du har planer om utdanning av kortere varighet enn det som er nevnt på forrige side, for eksempel: o etter- og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket du er i, eller omskolering til annet yrke o praksiskandidatordningen (tidligere 20-opplæring ) o allmennfaglig utdanning med sikte på studiekompetanse o grunnskolefag o opplæringstiltak innenfor organisasjons- og bedriftsutvikling knyttet til bedrifter. Stipendets størrelse er inntil kr 8500 per studieår. o Korte kurs innen IKT/EDB inntil kr 4500 per studieår Søknader kan sendes fortløpende, og blir behandlet en gang i mnd.

8 Feriehjemmet Solviken Generell info om Solviken Er avdelingens eget feriehjem Stedet ble kjøpt på tidlig 1940-tallet, men ble ikke åpnet før i Stedet ble dannet som et feriested for arbeiderne på FMV, og drevet av klubben på FMV. Når FMV ble lagt ned på slutten av 1980-tallet, ble feriehjemmet overført til avdelingens eie. Feriehjemmet Solviken har i dag en heltidsansatt Vaktmester/daglig leder. Solviken har 115 mål tomt, der det er 14 hytter, et forsamlingshus, en vaktmesterbolig, et boliganneks, to stk. dusj og toalettanlegg, kiosk, og to stk. campingområder med plass til ca. 200 vogner. Plassen er en offentlig badeplass, med molo, utsatt badepram og handicap-baderampe om sommeren. Alle kan bruke Solviken, men det er kun Avdelingens medlemmer som får medlemsfordeler: Billigere hytte og campingpriser Kommer foran ikke-medlemmer i ventelister for plass, bytting osv.

9 Priser sesongen Sesongpriser Gjester Medlemmer Campingvogn m/ strøm kr kr Vinterlagring kr kr Døgnpris Ukepris Døgnpris Ukepris Campingvogn m/strøm kr kr kr kr, Campingvogn u/strøm kr kr Telt/combicamp kr kr kr kr Hytteleie. Nye Solefall 5 senger kr kr kr kr Robert Stove 5 senger kr kr kr kr Rio m/dusj-toalett kr kr kr kr Slemdal m/dusj-toalett kr kr kr kr Meldal m/toalett kr kr kr kr, Veslefjell m/toalett kr kr kr kr Øvrige hytter har tørrklosset kr kr kr kr Innsjekking av hytter skjer fra kl Hyttene skal være vasket og utsjekking er kl Vakter skal kontrollere at vaskingen er grundig utført av leietaker. Båtplasser. Pr. sesong kr kr Vinterlagring av båt kr kr Styret januar Vedrørende spørsmål om bestilling av hytte eller campingplass vennligst ring mobil Mellom kl og mandag til fredag. Sjekk

10

11 Bildet over viser starten på fjellet hvor flere av våre hytter ligger. Med flott baderampe tilrettelagt for rullestolbrukere og svaksynte lagt ut klar for bruk.

12 Leder Fellesforbundet Avd. 2 Frithjof Dattner Fredrikstad Fagforening Farmannsgate Fredrikstad Tlf Faxs Mobil Svein - Erik Pedersen Avdelingssekretær Fellesforbundet Avdeling 002 Fredrikstad Fagforening Farmannsgate Fredrikstad Tel Fax Mobile

Har du råd til å la være?

Har du råd til å la være? Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster mindre enn en avis per dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet Forhandlingsrett Det er kun tillitsvalgte

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2.800 medlemmer i aktiv tjeneste

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet Januar 2006 Fellesforbundet (FF) er det største LO-forbundet i privat sektor med om lag 140 000 medlemmer. Vi er et ganske ungt forbund, men har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag 2014 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet 2008 er det største LO-forbundet i privat sektor med nær 160 000 medlemmer. Vi er et ganske ungt forbund, men har likevel røtter tilbake med lange

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i FO

Fordeler for deg som er medlem i FO Fordeler for deg som er medlem i FO 2013 FO... er fagforbundet til barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge. Vi organiserer også studentene til disse yrkene. FO er i vekst

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL ) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Fordelene ved å være mange er mange. Dine medlemsfordeler

Fordelene ved å være mange er mange. Dine medlemsfordeler Fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LO-forbund. Noen av fordelene får du automatisk

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer