Har du råd til å la være?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Har du råd til å la være?"

Transkript

1 Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster mindre enn en avis per dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet

2

3 Forhandlingsrett Det er kun tillitsvalgte i bedrift med tariffavtale som har avtale- og forhandlingsrett i henhold til lov- og avtaleverket Den tillitsvalgte forhandler på vegne av de fagorganiserte i bedriften Det er bare de parter på bedriften som har forhandlingsrett etter Hovedavtalen som kan inngå avtaler Disse avtalene binder opp alle arbeidstakerne Uorganiserte har ingen forhandlingsrett Se Hovedavtalens 2 og 6 Tillitsvalgtbestemmelser Rett og plikt til å la seg velge som tillitsvalgt Rett til nødvendig tid til tillitsvalgtarbeid uten trekk i lønn Rettigheter og plikter i forhold til bedrift Spesielt vern ved oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgte Se Hovedavtalens 5 og 6 Bedriftens informasjonsplikt Tillitsvalgte har rett til og krav på full informasjon om bedriftens tilstand Innsyn i regnskap og økonomiske forhold

4 Krav på drøftelser vedrørende omlegging av driften etc Bedriften kan ikke unndra seg møter med de tillitsvalgte Se Hovedavtalens 9 Rettshjelp ved tvister om arbeidsforhold Hvis Fellesforbundet finner at det er grunnlag for å reise rettssak, skjer dette uten omkostninger for den organiserte En uorganisert må selv reise søksmål og dekke alle omkostninger ved dette Se Hovedavtalens 2 Enkelte lokale LO-avdelinger tilbyr gratis juridisk rådgivning for medlemmer. Ta kontakt med din fagforening for å vite mer Vilkårene for permittering Bedriften har plikt til å konferere med tillitsvalgte før varsel gis Permitteringen trer ikke i kraft før konferanse er avholdt og protokoll undertegnet Uorganiserte har ikke denne rettigheten Se Hovedavtalens 8 og Lov om lønnsplikt under permittering og NAV sin hjemmeside ( under punktet permitering

5 Innskrenkning - konkurs De organiserte vil få hjelp i forbindelse med innskrenkninger og konkurs ved bedriften. Kontakt fagforeningen! Se Hovedavtalens 9.4, 10.2 og 10.4 Overenskomsten Sentral avtale om lønns- og arbeidsvilkår som omfatter alle organiserte Tillitsvalgte kan få hjelp til tolkning av overenskomsten og veiledning og hjelp ved opprettelse av lokale særavtaler Betaling for bevegelige helligdager Det er kun de organiserte i bedrifter med tariffavtale som har krav på dette Bestemmelsene finnes i bransjens overenskomst

6 Korte velferdspermisjoner med lønn Det som er omtalt i overenskomsten er minstebestemmelser Det skal på alle bedrifter inngås avtale om praktisering og eventuelle forbedringer av velferdspermisjonene Ansatte i bedrifter uten tariffavtale har ikke slike rettigheter Arbeidstidsbestemmelser Organiserte har gjennom sine avtaler sikret seg en arbeidstid på 37,5 timer per uke I bedrifter uten tariffavtale gjelder Arbeidsmiljølovens bestemmelse om 40 timers uke Overtidsarbeid Organiserte har krav på overtidsbetaling i henhold til overenskomstens bestemmelser i bedrift med tariffavtale Uorganiserte kan lønnes av arbeidsgiver med 40% tillegg etter 9 timers dag, dette gjelder alle ukedager Se Arbeidsmiljølovens 10-6 Om rett til fritak fra overtidsarbeid, se overenskomstens bestemmelser, samt Arbeidsmiljølovens 10-6

7 Ferie Ferien fastsettes etter lokale forhandlinger se Ferieloven I bedrifter med tariffavtale gjelder bestemmelsen om 5 ukers ferie og 12% feriepenger Se bransjens overenskomst Arbeid utenfor bedriften Ved evt. arbeid utenfor bedriften skal de tillitsvalgte på forhånd avtale de økonomiske godtgjørelser ut fra overenskomstens bestemmelser Dette omtales i bransjens overenskomst Uorganiserte har ikke rett til å inngå en slik avtale med bedriften Kurs-/opplysningsvirksomhet Organiserte har etter Hovedavtalen rett til å delta i kurs/ opplæring i lov- og avtaleverket, samt organisasjonsarbeid og få dekket dette i form av skattefrie stipend eller lønn Se Hovedavtalens 6-9 Utgifter til reise og opphold blir dekket etter bestemte satser Uorganiserte har ingen slike rettigheter

8 LO/NHO-ordningene: Avtalefestet pensjon (AFP) Ordningen omfatter arbeidstakere i bedrifter med tariffavtale og som er tilsluttet LO-/NHO-ordningene AFP kommer i tillegg til tjenestepensjon og Folketrygd Hovedregelen for å få ut AFP er at man må ha fylt 62 år og ha vært omfattet av ordningen i 7 av de 9 siste årene før man fyller 62. De tre siste årene må være sammenhengende Arbeidsgivers egenandelsforpliktelse på 25% av den enkeltes årlige pensjon inkludert AFP bortfalt per 1/ Se for info vedr. premie Ytterligere informasjon finnes i overenskomsten, eller Hvor stor er din AFP? Den baseres på 0,314% av årlig inntekt inntil 7,1G (Folketrygdens grunnbeløp) Eksempel: Inntekt i 2013 er kr Det gir et AFP-tillegg på kr 1099,- ( x0,314%) Tilsvarende inntekt i 40 år (opptjeningsår) gir en AFP-pensjon på kr ,- (1099x40) per år fra fylte 62 år (Kilde: Felleskontoret for LO-/NHO-ordningene)

9 Avtale om sluttvederlag For arbeidstakere mellom 50 og 67 år, som mister sitt arbeid på grunn av arbeidsmangel (oppsigelse) eller alvorlig/varig sykdom, utbetales sluttvederlag (engangssum) etter regler som beskrevet i overenskomsten Hovedregelen er at man må ha vært ansatt minst 10 år i bedriften. Se overenskomsten for ytterligere opplysninger eller Streik - lockout Organiserte får økonomisk støtte fra forbundet ved en eventuell konflikt Uorganiserte får ingenting, og kan heller ikke få dagpenger fra NAV med bakgrunn i streik/lockout

10 Tar du dette som en selvfølge? I tillegg til det som er nevnt foran, har forbundet/lo bidratt til lover/ordninger som gir fordeler til arbeidstakere i vårt land og som vi tar som selvfølgeligheter, for eksempel: Ferieloven av 1947 hvor også 1. og 17. mai ble gjort til offentlige høytidsdager Lærlingloven som ble vedtatt i 1951 Lov om folketrygd fra 1966 De bedriftsdemokratiske reglene som ble vedtatt i 1972 Likestillingsloven av 1974 Arbeidstakere over 60 år fikk en ukes ekstra ferie i 1975 Arbeidsmiljøloven vedtatt i 1977 Sykelønnsordningen som gir full lønn under sykdom trådte i kraft fra 1978 Avtalefestet pensjon ble avtalt i 1988 Fra 1998 kan man gå av på avtalefestet pensjon (AFP) fra fylte 62 år Fra 2002 fikk alle i bedrifter med tariffavtale 5 ukers ferie Fra og med 2006 ble Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) innført med minimumsstandard for alle som ikke hadde en slik ordning Lov om solidaransvar vedtatt juni dagers lønnet pappapermisjon

11 Et seriøst arbeidsliv Fellesforbundet er garantisten for et seriøst arbeidsliv med gode lønns- og arbeidsvilkår Forbundet har vært pådriver for bl.a. allmenngjøring av tariffavtaler og regionale verneombud innenfor enkelte bransjer Det beste verktøyet for å bidra til et seriøst arbeidsliv og et best mulig velferdssamfunn, er at flest mulig er organisert, det gjelder både arbeidstakere og arbeidsgivere Konklusjon Fagorganiserte er sikret trygghet i lønns- og arbeidsvilkår og har mulighet til å gjøre sitt syn gjeldende i de spørsmål som angår arbeidssituasjonen ved bedriften og samfunnet rundt Det er en trygghet å ha en sterk fagforening i ryggen og at noen alltid vil tale den organisertes sak. Det har alltid vist seg at alene står man svakt Uorganiserte har ingen krav å stille i forhold til lønns- og arbeidsvilkår, med unntak av det som er hjemlet i lov. Det er som regel betydelig dårligere enn det som ligger i avtaleverket som forvaltes av de organiserte

12 Kollektiv hjemforsikring Alt ditt innbo og løsøre er forsikret i SpareBank1 Forsikringen dekker vanlige tap og skader på innbo og løsøre Det er ikke nødvendig å ha tilsvarende forsikring i et annet forsikringsselskap. En forsikring for mye er penger ut av vinduet Dekker blant annet: - brann- og vannskader - innbrudd - naturskader - matvarer i fryser En del av ditt medlemskap i forbundet Fra 1/ ble Toppforsikringen en del av Kollektiv Hjemforsikringen Melde skade? Ring hele døgnet

13 Fritidsulykkesforsikring Yrkesskadeforsikringen, som alle arbeidsgivere nå må tegne for sine ansatte, dekker bare yrkessykdom og ulykker som skjer på eller i forbindelse med jobben. Til og fra jobben, og i fritiden, gjelder ikke denne forsikringen. Men det gjør fritidsulykkesforsikringen du har gjennom forbundet. Den dekker både ved død og invaliditet som følge av ulykke. Se tabellen for detaljer: Død Invaliditet Behandling Medlem med ektefelle/ Inntil Inntil samboer eller livsarvinger Medlem uten ektefelle/ Inntil Inntil samboer eller livsarvinger Ved lavere invaliditetsgrad enn 100% reduseres erstatningen forholdsmessig. Forsikringen dekker medlemmets utgifter til behandling hos lege og tannlege etter ulykkesskade, med inntil 5% av forsikringssummen ved invaliditet. Gjelder fram til 70 år. Se for øvrig

14 Grunnforsikring Økonomisk førstehjelp ved død Premien betales gjennom kontingenten. Utbetaling etter følgende satser: Alder Medlem med Ektefelle/ Enslig Barn ektef./samb. samboer medlem under 21 år - og enslig uten barn medl. m/barn under 21 år t.o.m under 21 år 50 år , , , ,- 51 år , , ,- 52 år , , ,- 53 år , , ,- 54 år , , ,- 55 år , , ,- 56 år , , ,- 57 år , , ,- 58 år , , ,- 59 år , , ,- 60 år , , ,- 61 år , , ,- 62 år , , ,- 63 år , , ,- 64 år , , ,- 65 år , , ,- 66 år , , ,- 67 år og eldre 7.415, , Ved barns død og dødfødte barn etter 26. svangerskapsuke: kr ,- per barn under 21 år, uavhengig av medlemmets alder. (Kodebokstav G på kortet fra For kort av eldre dato kodebokstav L. L og G gir samme dekning.) Satsene reguleres jevnlig, se eller kontakt fagforeningen.

15 Fordeler på banktjenester LOfavør brukskonto, gebyrfri konto, inkl. kort og kontohold LOfavør sparekonto med høyeste rente fra første krone, ingen uttaksbegrensning LOfavør BSU med 0,25% høyere rente enn markedsrente på vanlig BSU i SR-bank Beste boliglånsrente innenfor 75% Redusert etableringsgebyr med kr 2.000,- en gang per år Banken dekker verdivurdering av bolig der dette er påkrevd en gang per år Du kan søke om betalingsutsettelse og evt. lån i forbindelse med lovlig arbeidskonflikt Går bedriften du jobber i konkurs, forskutterer banken utbetalingen fra Lønnsgarantifondet. Du betaler vanlig boligrente for dette forskuddet 2000 kr i rabatt på meglerprovisjonen hos Eiendomsmegler1. Billån med lavere rente, redusert etableringsgebyr og månedlige kostnader hos SR-Finans Fordeler på forsikringstjenester o.a. Gode betingelser på øvrige forsikringer, for eksempel LOfavør Barn, Reise, Ulykke, Hus, Bil, Advokat m.m. Flere fordeler om du er helkunde Sjekk

16 De beste økonomiske løsningene Ta kontakt med SpareBank1-banken der du bor så forteller vi deg mer! SpareBank1 SR-Bank Flekkefjord v/lisa V. Lund, tlf SpareBank1 SR-Bank Farsund v/øyvind Håheim, tlf SpareBank1 SR-Bank Lyngdal v/hilde H. Dragland, tlf SpareBank1 SR-Bank Mandal v/tore Glesne, tlf SpareBank1 SR-Bank Søgne v/morten Haugeland, tlf SpareBank1 SR-Bank Kr.sand v/bjørg Stangenes Nilsen, tlf SpareBank1 SR Bank Grimstad v/anne Grethe Svennevig, tlf Eller vår kundeservice på telefon Skadetelefonen har telefonnr

17 Hvor mye koster medlemskapet? Fellesforbundet har et prosentkontingentsystem. Det betyr at man betaler kontingent som en fast prosentandel av brutto lønn. Dette er et solidarisk system. De som tjener mest, er også de som betaler høyest kontingent. Medlem som blir oppsagt, permittert eller som mottar Arbeidsavklaringspenger betaler minstekontingent. Per 1/ er denne kr 165,- per måned. Fagforeningskontingent er fra og med ligningsåret 2013 fradragsberettiget med inntil kr 3850,-. Vi har laget et eksempel for en mann (Tom) som er 40 år, bosatt i Agder, og har en inntekt på kr Verdien på hans innbo og løsøre settes til kr Han har individuelle forsikringer som tilsvarer de LOfavør-forsikringene som ligger i medlemskapet. Tom betaler for sine forsikringer: Som medlem i Fellesforbundet betales: Livsforsikring kr 338,- Kontingent kr 5.950,- Ulykkesforsikring kr 346,- - skattefritak av 3850,- kr 1.078,- Innboforsikring kr 2.692,- Medlemskap Forsikringspremier totalt kr 3.376,- med forsikring kr 4.872,- Dette regnestykket viser at Tom egentlig betaler 1496,- kroner for medlemskapet utenom forsikringene. Ved å benytte fordelene i LOfavør-konseptet kan medlemskapet bli enda gunstigere! I tillegg vil de aller fleste organiserte få utbetalt AFP i tillegg til Folketrygden og tjenestepensjon (OTP). De som er pensjonister uten annen lønnsinntekt og har 25 års sammenhengende medlemskap, får gratis medlemskap. Så for de aller fleste organiserte vil det være svært gunstig også økonomisk å være fagorganisert.

18 LOs utdanningsfond LOs Utdanningsfond har til formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte Fondet yter støtte til helårsstudium (2 semestre) på heleller deltid ved universiteter og høgskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og grunnskole eller tilsvarende i voksenopplæringsorganisasjonens regi. Stipendets størrelse er inntil ,- per studieår. Søknadsfrist: 15. mai hvert år Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet og som har minst tre års sammenhengende medlemskap på søknadstidspunktet Du kan også søke stipend fra LOs Utdanningsfond når du har planer om utdanning av kortere varighet enn det som er nevnt på forrige side, for eksempel: etter- og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket du er i, eller omskolering til annet yrke praksiskandidatordningen (tidligere 20-opplæring ) allmennfaglig utdanning med sikte på studiekompetanse grunnskolefag opplæringstiltak innenfor organisasjons- og bedriftsutvikling knyttet til bedrifter. Stipendets størrelse er inntil kr 8500 per studieår Korte kurs innen IKT/EDB inntil kr 4500 per studieår Søknader kan sendes fortløpende, og blir behandlet en gang i mnd.

19 Informasjonen i dette heftet er basert på opplysninger per 1/ Med forbehold om feil og endringer.

20 Med deg på laget klarer vi mer! Her finner du oss: Fellesforbundet Distriktskontor Aust-Agder Torvet 10, 4836 Arendal Tlf Epost: Fellesforbundet Avd. 9 Østre Agder Postboks 309, 4809 Arendal Tlf Epost: Fellesforbundet Avd. 727 Tlf Fellesforbundet Distriktskontor Vest-Agder Kongensgt. 31, 4608 Kristiansand Tlf Epost: Fellesforbundet Avd. 3 Agder Fagforening Kongensgt. 31, 4608 Kristiansand Tlf Epost: Fellesforbundet Avd. 855 Sør-Øst Grafiske Fagforening Kongensgt. 31, 4608 Kristiansand Tlf Epost: Fellesforbundet Avd. 224 Kristiansand Støperiarbeiderforening Postboks 4613, 4673 Kristiansand Tlf Epost: Wallboard Fagforening Vikeland, 4700 Vennesla Tlf Epost: Fellesforbundet Søgne Jern og Metall avd. 82 Eid 75, 4516 Mandal Tlf Epost: Mandal Fagforening Konkoigt. 4B, 4514 Mandal Tlf Epost: Fellesforbundet Avd 194 Lister Fagforening Postboks 66, 4557 Vanse Tlf Epost: Lista Farsund og Omegn Bygningsarbeiderforening v/kasserer Per Arnt Wehus Lauvåsen 5, 4560 Vanse Tlf Flekkefjord og Kvinesdal Fagforening Postboks 284, 4403 Flekkefjord Tlf Epost: Enkelte avdelinger har egne hjemmesider. Sjekk og klikk på linken som heter Finn din avdeling Med deg på laget klarer vi mer!

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer Nullstill skjemaet før du lukker det Søknad om lønnsgarantidekning -melding av lønnskrav m.v. til konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Blanketten fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer.

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Bussbransjeavtalen i Nettbuss mellom Spekter og YS Spekter

Bussbransjeavtalen i Nettbuss mellom Spekter og YS Spekter 2014 Bussbransjeavtalen i Nettbuss mellom Spekter og YS Spekter Innhold DEL I. HOVEDAVTALEN MELLOM NHO OG YS...5 DEL II. BUSSBRANSJEAVTALEN...5 1. OVERENSKOMSTENS OMFANG... 5 2. ANSETTELSE OPPSIGELSE...

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE Avtale 60 utløp 30.04.14 LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE 01.05.2012 30.04.2014 MELLOM NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON Norsk Teknologi OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE EL & IT FORBUNDET OG FORBUNDETS

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Dokument nr. 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Tariffperioden 1.5.2012-30.4.2014 Oslo kommune Side 2 FORORD

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

frisøren bruker ikke gift Framtidas frisører Tariffavtale -en garanti Om Bedriftshelsetjeneste vår 2011 frisører i Fagforbundet

frisøren bruker ikke gift Framtidas frisører Tariffavtale -en garanti Om Bedriftshelsetjeneste vår 2011 frisører i Fagforbundet 11 For vår 2011 frisøren frisører i Fagforbundet Framtidas frisører bruker ikke gift Tariffavtale -en garanti Om Bedriftshelsetjeneste 2 vår 2011 For lærebedrifter Etterutdanningsmateriellet som er beregnet

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Avtalenr. 331 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene side og

Detaljer