Vitale mål for byggesak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vitale mål for byggesak"

Transkript

1 1

2 Vitale mål for byggesak Planreglene, innledende kapittel og dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli Ny byggesaksdel i kraft 1. juli 2010 Loven vedtatt våren 2009 Byggesaksforskrift 26. mars 2010 nr. 488 Byggteknisk forskrift 26. mars 2010 nr

3 Ny byggesaksdel i loven Lovstruktur Søknadssystemet Saksbehandling Ansvar, kontroll Tilsyn Godkjenningsordningen Sanksjoner Opparbeiding og refusjon Materielle regler Eksisterende bebyggelse 3

4 Byggesaksforskrifter Basert på nye forskriftshjemler til hvert tema Inndelingen i kapitler følger lovens system Byggesak og godkjenning samlet i en forskrift Forskriften gjentar ikke regler som følger av lov Begge må leses for å vite hvilke regler som gjelder. (Veil. vil gi samlet fremstilling) 4

5 Ikrafttreden og overgangsbestemmelser Lov og forskrifter kraft 1. juli 2010 Byggesaksreglene: Søknader innkommet etter ikrafttreden skal følge nye regler Unntak: kontroll (1. juli 2011) Byggtekniske regler: Valgfrihet frem til 1. juli 2011 Nye energiregler er under utarbeidelse 5

6 Nytt søknadssystem PBL Kap 20 Omfatter i hovedsak de samme tiltak som før Mer oversiktlige regler Saksbehandlingsregler og materielle krav adskilt Færre skjønnsmessige kriterier - bedre tilrettelegging for IKT 6

7 Fire kategorier Søknadsplikt med krav om ansvarlige foretak ( 20-1) Søknadsplikt uten krav om ansvarlige foretak ( 20-2) Unntak fra krav om søknad og tillatelse ( 20-3) Tiltak som behandles tilstrekkelig etter annet regelverk ( 20-4) 7

8 Søknadsplikt med krav om ansvarlige foretak PBL 20-1 Videreføring av tidligere rett Ildsted og pipe søknadspliktig med krav om ansvarsrett. Delingstiltak unntatt fra krav om ansvarsrett 8

9 Bruksendring Bruk eller tilrettelegging for annet enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk Byggesak 2-1 Forholdet mellom endret bruk og de hensyn som skal ivaretas etter regelverket 9 Tilleggsdel til hoveddel eller motsatt

10 Bruksendring Eksempel på naust som er tilrettelagt for annen bruk... 10

11 Våtrom Byggesak 2-2 Krever ansvarlige foretak Også i tiltak som ellers ikke krever ansvarlige foretak ( 20-2) Unntak for våtrom i driftsbygninger (i forskrift) 11

12 Enkle tiltak Ikke egen søknadskategori Videreføres som en ren fristregel ( 21-7) 12

13 Søknadsplikt uten krav om ansvarlige foretak Mindre tiltak på bebygd eiendom PBL 20-2 tilbygg 50 m 2, garasje 70 m 2 bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet skilt, reklame, antenneinnretning Alminnelige driftsbygninger inntil 1000 m 2 Midlertidige bygninger mv Andre mindre tiltak - kommunens skjønn (ny) 13

14 Driftsbygninger PBL 20-2 Byggesak

15 Driftsbygninger De største og mest kompliserte byggene krever ansvarlige foretak PBL Byggesak 3-2 Alminnelige driftsbygninger tiltakshaver ansvarlig inntil 1000 m 2 BRA nybygg tilbygg - totalt areal maks 1000 m 2 Unntak for små tiltak videreføring Materielle krav PBL

16 Midlertidige tiltak PBL Inntil 2 måneder ingen søknadsplikt Inntil 2 år søknadsplikt uten krav om ansvarlige foretak Utover 2 år ikke midlertidig Materielle krav videreført PBL

17 Unntak fra søknad Unntak forutsetter samsvar med plan Mindre frittliggende bygning videreføring Mindre tiltak i eksisterende byggverk installering av nytt ildsted er søknadspliktig Mindre tiltak utendørs - mindre endringer PBL 20-3 Byggesak

18 Unntak fra søknadsplikt hvor tiltak behandles etter annet regelverk PBL 20-4 Byggesak 4-3 I hovedsak en videreføring av tidligere rett Nytt unntak for steinbrudd, gruver og massetak Vilkår: samsvar med plan og konsesjon (mineralloven) 18

19 Byggearbeid innenfor en bedrift Søknadsplikt Tidligere pbl 86b videreføres ikke Ikke lenger mulig å søke om unntak Bedrifter som har fått unntak, beholder dette 19

20 Generelt om saksbehandlingen Ordningen for byggesaksbehandling videreføres Endringer i enkeltelementene i saksbehandlingsprosessen Bedre oversikt og systematikk 20

21 Søknad og behandling av søknad Krav til søknaden dokumentasjonskrav, herunder gjennomføringsplan nytt dokument Kommunens behandling av søknad 21

22 Rammetillatelse og dokumentasjon i tiltaket Rammetillatelsen ytre forhold må avklares Dokumentasjon som skal foreligge i tiltaket 22

23 Forhåndskonferanse Reglene i tidligere pbl 93a om forhåndskonferanse videreføres i hovedsak Bilde? Nytt i loven: Andre berørte kan innkalles Regler om referat overført til forskrift 23

24 Forhåndskonferanse Nytt i forskrift : Presiseres at kommunen skal føre referat Referatet skal føres og undertegnes i møte 24

25 Nabovarsel Reglene i tidligere pbl 94 nr. 3 om nabovarsel videreføres i hovedsak Nytt i loven: Nabovarsel i alle søknadspliktige tiltak Alle merknader skal sendes søker Unntak fra varslingsplikten Ikke gjenpart av varselbrev til kommunen Nytt i forskrift: varselet gjelder i ett år 25

26 Privatrettslige forhold Ny, men kodifiserer og klargjør tidligere rett Ingen generell undersøkelsesplikt for kommunen Synliggjør i lov at avvisning kun gjelder de helt klare tilfellene 26

27 Tidsfrister Viderefører tidligere frister (eks 3 og 12 uker), men noen forlenges. Ny struktur. Nye frister Nytt i loven: Frister med rettsvirkninger frister angis i lov Frister uten rettsvirkninger 21-8 frister angis i forskrift 3 uker for ferdigattest bygget kan tas i bruk 27

28 Tidsfrister Nytt i forskrift : 6 uker for kommunenes refusjonsvedtak Fra 1 til 3 uker for midlertidig brukstillatelse fra 6 til 8 uker for kommunens oversendelse av klagesaker, og omfatter alle klagesaker 28

29 Bortfall av tillatelse Videreføring av tidligere pbl 96 Nytt i loven: Presiserer at fristen regnes fra endelig vedtak der det foreligger klage Nytt fjerde ledd: bortfall av delingstillatelse dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om eigedomsregistrering 29

30 Ferdigstillelse Noen endringer fra tidligere pbl 99 om ferdigstillelse. Sterkere fokus på ferdigattest. Nytt i loven: Obligatorisk ferdigattest 3 ukers saksbehandlingstid ( 21-7) Bygget kan tas i bruk dersom fristen overskrides Ansvar opphører med ferdigattest, men pålegg kan gis 5 år etter Midlertidig brukstillatelse er unntak - Konkret angivelse av vilkår og tidsfrist for oppfyllelse Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold 30

31 Ferdigstillelse Nytt i forskrift: Ferdigattest for søknadspliktige tiltak. Unntak: Flere av tidligere meldepliktige arbeider Dokumentasjonskrav ved ferdigattestgjennomføringsplan og sluttrapport for avfallshåndtering Søker senest ved ferdigattest bekrefte at FDV-dok er overlevert byggverkets eier Nytt i forskrift : Overlevering av FDV-dokumentasjon 31

32 Gjennomføringsplan Hva er bakgrunnen for kravet? Hva skal vi oppnå med dokumentet? Når skal det sendes inn? Hvordan vil det se ut? Hvem har ansvaret for dokumentet? Skal det signeres? Skal det godkjennes av kommunen? 32 32

33 Bakgrunn for kravet Plan og bygningsloven 24-2 sier:.kontroll skal gjennomføres på grunnlag av planer for gjennomføring av tiltaket 33 33

34 Definisjon En samlet plan for gjennomføring av tiltaket, med synliggjøring av ansvarsområder, tiltaksklasser, ansvarlige foretak, gjennomføring av kontroll og ferdigstillelse av tiltaket

35 Gjennomføringsplan Ved krav til ansvarlige foretak Innhold Ansvarsrett går foran planen Signeres av søker Vedlegg ved hver delsøknad Dokumentasjon for ferdigattest 35 35

36 Hva skal vi oppnå? En samlet oversikt over tiltaket o Ansvarsområder o Tiltaksklasser o Foretak o Kontrollområder o Status ved milepæler o Samsvarserklæringer o Kontrollerklæringer 36 36

37 Hva skal vi oppnå? forts. Hjelp for kommunen: o Vurdering av kontroll o Planlegging av tilsyn o Færre løse dokumenter Hjelp for bransjen: o Flere samsvarserklæringer o Mindre dokumentasjon til kommunen 37 37

38 SIGNERING Ansvarlig søker skal datere og signere gjennomføringsplanen hver gang den sendes inn. Signaturen bekrefter at samsvarserklæringer og kontrollerklæringer er mottatt av ansvarlig søker Disse skal ikke sendes inn til kommunen Grunnlag for ferdigattest 38 38

39 Ansvar Ansvarlig søker: Utarbeide planen Overføre dato fra samsvarserklæringer og kontrollerklæringer til planen Sende planen med søknadene Ansvarlig foretak: Oversende nødvendig informasjon om ansvarsområdet til ansv. søker Innhold i samsvarserklæringer og kontrollerklæringer 39 39

40 Ansvar og ansvarsregler Videreføring av dagens system: Ansvarlig søker: Ansvar for koordinering Ansvarlig prosjekterende/utførende: Fagansvar Presisering av ansvarsreglene Opphør av ansvar 5 år etter ferdigattest Kontrollansvar nye regler, men bygget opp som annet ansvar 40 40

41 Regelverkets oppbygging Presisering av tiltakshavers ansvar En del generelle bestemmelser om ansvar for underleverandør, opphør, oppbevaring av dokumentasjon, varslingsplikt osv. Gjennomføringsplan synliggjøring av ansvarsfordeling, tiltaksprofil mv. Utdyping av ansvarlige foretaks ansvar 41 41

42 Tiltakshaver Pbl 23-1 og 23-2: Tiltakshavers basisansvar Ansvar for videreføring av ansvaret til profesjonelle foretak Forskriftens 12-1: Ansvar som søker for tiltak etter pbl 20-2 Forskriftens 6-8: Selvbygger Ansvar for at det iverksettes kontroll i disse sakene Ansvar for å melde fra ved endringer i ansvarsretter Ansvar for gebyret 42 42

43 Ansvarlig søker Ansvarsfordeling og tiltaksprofil - gjennomføringsplan Koordinering av ansvaret der dette ikke er særskilt angitt ellers Mottak og videreformidling Sørge for at krav til avfallsplan og sikringstiltak blir ivaretatt At sluttkontroll blir ivaretatt At FDV-dokumentasjon blir overlevert Søke om ferdigattest Tilrettelegge for tilsyn 43 43

44 Ansvarlig prosjekterende Kvalitetssikring (tidl. egenkontroll) avgivelse av samsvarserklæring Ansvar ved valg av produkter Sjekke situasjonskartet Plan for avfallshåndtering og miljøsanering Sikringstiltak der det er aktuelt Bidra til gjennomføringsplan og sluttkontroll Grensesnitt FDV-dokumentasjon 44 44

45 Ansvarlig utførende Kvalitetssikring (tidl. egenkontroll) avgivelse av samsvarserklæring Ansvar ved valg av produkter Plassering i hht. Situasjonsplan Avfallshåndtering og miljøsanering Grensesnitt Meldeplikt ved åpenbart ufullstendig prosjektering Bidra til gjennomføringsplan og sluttkontroll 45 45

46 Ansvarlig kontrollerende Kontroll i hht. system, jf. krav om sentral godkjenning Bidra til gjennomføringsplan Avdekke avvik, påse at de lukkes, melde fra til søker, tiltakshaver og kommune dersom det ikke skjer Sluttkontroll, kontrollerklæring og sluttrapport 46 46

47 Særskilte bestemmelser om ansvar Opphør av ansvar Oppbevaring av dokumentasjon Ansvar for underleverandører Ansvar for å melde fra til kommunen om ulovlige forhold 47 47

48 Godkjenning for ansvarsrett Godkjenning for ansvarsrett gis til kvalifiserte foretak Godkjenning gis for søknad prosjektering utførelse kontroll av prosjektering og utførelse Godkjenning gis i forskjellige tiltaksklasser (1, 2, 3) 48

49 49 49 Godkjenning av foretak - hovedlinjene videreføres Fortsatt både lokal og sentral godkjenning Men forholdet mellom dem endres Kvalifikasjonskravene videreføres Krav til bruk av rutiner og system videreføres Men krav til dokumentasjon av systembruk skjerpes! Tiltaksklasseinndeling videreføres Men tiltaksklasseplassering kan nå påklages

50 De viktigste endringene Lokal godkjenning skjerpes! For sentral godkjenning gjeninnføres det godkjenningsområder Sentral godkjenning blir obligatorisk for kontroll 50 50

51 Tiltaksklasser Bestemmelsene er forenklet Hvert fagområde skal vurderes på selvstendig grunnlag Tiltaksklassen er bestemmende for kvalifikasjonskrav omfang av kontroll Tiltaksklasse skal foreslås av ansvarlig søker Kommunen godkjenner tiltaksklasse Tiltaksklasseplassering kan påklages 51

52 Tiltaksklasseinndeling, kriterier SØK Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3 Søkerfunksjonen Utarbeidelse av søknad med underlag, koordinering i prosjekterings- og utførelsesfasen, kommunikasjon med bygningsmyndighetene, med mer. Søknadens kompleksitet og omfang: ettrinnssøknad og andre søknader med få ansvarsretter Tiltak hvor alle vesentlige deler av prosjekteringen og/eller utførelsen faller inn under tiltaksklasse 1. Søknadens kompleksitet og omfang: flere trinns søknad, flere ansvarsretter, evt dispensasjoner med mer. Middelskrevende koordinering i prosjekterings- og byggefasen. Tiltak hvor alle vesentlige deler av prosjekteringen og/eller utførelsen faller inn under tiltaksklasse 2. Søknadens kompleksitet og omfang: komplisert tiltak, omfattende rammesøknad + flere søknader om igangsettingstillatelse, mange ansvarsretter, evt dispensasjoner / avklaringer med andre myndigheter o.a. Krevende koordinering i prosjekterings- og byggefasen. Tiltak hvor alle vesentlige deler av prosjekteringen og/eller utførelsen faller inn under tiltaksklasse 3. 52

53 Tiltaksklasseinndeling, kriterier PRO Prosjektering av konstruksjonssikkerhet Prosjektering av byggverk som etter NS EN 1990 plasseres i pålitelighetsklasse 1 Prosjektering av byggverk som etter NS EN 1990 plasseres i pålitelighetsklasse 2 Prosjektering av byggverk som etter NS EN 1990 plasseres i pålitelighetsklasse 3 og 4 Prosjektering av geoteknikk Småhus inntil 3 etasjer og med høyst to boenheter over hverandre, med oversiktlige og enkle grunnforhold Fundamentering av byggverk med 3-5 etasjer Fundamentering på tomt med vanskelige grunnforhold. Byggverk med flere enn 5 etasjer Fundamentering på tomt med vanskelige grunnforhold. Metode for fastleggelse av grunnforhold er godt utviklet. Metode for fastleggelse av grunnforhold er lite utviklet. 53

54 Tiltaksklasseinndeling, kriterier PRO Prosjektering av brannsikkerhet Byggverk i BKL 1 og risikoklasse 1, 2 og 4 som prosjekteres i samsvar med ytelser fastsatt i veiledning til TEK Byggverk i BKL 1 og risiko klasse 2 og 4 med fravik fra ytelser fastsatt i veiledning til TEK Byggverk i BKL 1 og risiko klasse 3, 5 og 6 Byggverk i BKL 2 og risiko klasse 1, 2 og 4 Byggverk i BKL 2 og risikoklasse 3, 5 og 6 Byggverk i BKL 3 Tiltaksklasse 3 omfatter også helhetlig brannkonsept for byggverk i tiltaksklasse 2 med fravik fra preaksepterte ytelser Prosjektering av bygningsfysikk Publikums- og arbeidsbygg inntil 2 etasjer Småhus med høyst to boenheter over hverandre Byggverk prosjekteres i samsvar med energitiltaksmetoden. Bygninger med 3-5 etasjer Byggverk prosjekteres i samsvar med energitiltaksmetoden. Bygninger med flere enn 5 etasjer og bygninger med stor kompleksitet Byggverk prosjekteres i samsvar med energirammemetoden. 54

55 Tiltaksklasseinndeling, kriterier UTF Tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner Småhus inntil 3 etasjer, andre mindre bygninger i høyst to etasjer. Ikkebærende vegger i store bygg Boliger med flere enn 3 etasjer Andre bygninger med 3 og 4 etasjer. Endring av bærekonstruksjon i eksisterende bygninger. Trekonstruksjoner med store spennvidder. Krevende arbeider med utskifting av bærende elementer i verneverdig og antikvariske byggverk. Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner Installasjoner for småhus inntil 3 etasjer med høyst to boenheter over hverandre Installasjoner av tilsvarende kompleksitet eller vanskelighets-grad. Installasjoner for bygninger i risikoklasse 1-4 og BKL 1 Installasjoner i bygninger inntil 5 etasjer Installasjoner av tilsvarende kompleksitet. For slukningsinstallasjon for bygninger i BKL 2 og risikoklasse 1-4, og bygninger i risikoklasse 5 og 6 i brannklasse 1, Kompliserte installasjoner og installasjoner i bygninger med flere enn 5 etasjer. Slukningsinstallasjon for bygninger i risikoklasse 1 4 i brannklasse 3 og risikoklasse 5 og 6 i brannklasse 2 og

56 Godkjenning Foretak som skal godkjennes for å påta seg ansvar skal oppfylle kravene i forskriftens del 3 - Godkjenning og ansvar Kvalifikasjonsbedømmelsen skal baseres på en samlet vurdering av foretakets organisasjon styringssystem faglig kompetanse i foretaket 56

57 System og rutiner Krav til system og rutiner presiseringer Organisasjonsplan organisasjonsstruktur ansvars- og myndighetsfordeling ressurser kvalifikasjoner (utdanning og praksis) styring av underentreprenører/rådgivere identifikasjon av krav verifikasjon og dokumentasjon avviksbehandling dokumentstyring rutiner for oppdatering av kunnskaper rutiner for oppdatering av systemet Dokumentasjonskravene og krav til sporbarhet skjerpes Gjennomføringsplan 57

58 Krav til faglig ledelse og kompetanse Funksjonsbasert regelverk Nivåene videreføres Relevant fagkompetanse Personell med relevant praksis Utdanning og praksis skal dokumenteres ved organisasjonsplan Praksis skal dokumenteres gjennom referanseprosjekter 58

59 Forholdet mellom lokal og sentral godkjenning Lokal godkjenning skal søkes i alle saker (uavhengig av om sentral godkjenning foreligger) Lokal godkjenning gir ansvarsrett i byggesaken Ved lokal godkjenning må det dokumenteres: Foretakets kvalifikasjoner (sentral godkjenning eller dok av kap 10 og 11) Redegjørelse for at relevant kompetanse blir satt inn i dette tiltaket Uavhengighet for kontrollforetaket 59

60 Sentral godkjenning Sentral godkjenning blir obligatorisk for kontrollforetak Godkjenningsområder gjeninnføres Dokumentasjonskravene skjerpes Særlig for systemkrav BEs tilsynsrolle skjerpes Kommunenes rapporteringsplikt videreføres Rapporteringsplikt ved tilbaketrekking Rapporteringsplikt ved advarsler 60

61 Sentral godkjenning - godkjenningsområder Mer fagrettet sentral godkjenning Overordnede godkjenningsområder videreføres Ca 100 godkjenningsområder SØK, PRO, UTF og Kontroll Alle tiltaksklasser Utarbeidet i nært samarbeid med kommuner og organiasjoner 61

62 Sentral godkjenning - Søkerfunksjonen Deles kun i tiltaksklasser Tiltaksklassen bestemmes av søkerrollens vanskelighetsgrad Sakstype (delt eller etttrinn) Forhold til plan Dispensasjoner og avklaring med andre myndigheter Kompliserte ansvarsforhold 62

63 63 Sentral godkjenning - Prosjekterende Arkitektur Uteareler og landskapsutforming Oppmålingsteknisk prosjektering Brannkonsept Geoteknikk Konstruksjonssikkerhet Bygningsfysikk Sanitær- varme- og slukkeinstallasjoner Ventilasjons- og klimainstallasjoner Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg Løfteinnretninger Lydforhold og vibrasjoner Miljøsanering

64 Sentral godkjenning - Utførende Innmåling og utstikking av tiltak Grunnarbeid og landskapsutforming Plasstøpte betongkonstruksjoner Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner Murarbeid Montering av bærende metall- og betongkonstruksjoner Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning Taktekkingsarbeid Arbeid på bevaringsverdige byggverk Installasjon av brannalarm, nødlys og ledesystem Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner Ventilasjon- og klimainstallasjoner Løfteinnretninger Riving og miljøsanering 64

65 Sentral godkjenning - Kontroll Kontroll, helthetlig og tverrfaglig Uavhengig kontroll av ett eller flere godkjenningsområder for utførelse og prosjektering Godkjenningsområder for uavhengig kontroll ivaretar krav til kontroll etter byggesak 14-2 og

66 Tilbaketrekking av godkjenning Lokal godkjenning Alvorlig overtredelser Manglende pålitelighet og dugelighet Dersom foretaket ikke lenger er kvalifisert Sentral godkjenning Alvorlige overtredelser Gjentatte overtredelser Manglende kvalifikasjoner Manglende pålitelighet og dugelighet 66

67 Sentral godkjenning - alvorlig overtredelse Unnlatelse av å etterkomme særskilt pålegg eller forbud Unnlatelse av å følge opp henvendelser som gjelder tilsyn Forhold som nevnt i pbl 32-8 første ledd bokstav a) g) og j) Prosjekterer eller utfører tiltak i strid når dette kan føre til personskade, vesentlig materiell skade eller skade for miljøet Utfører, lar utføre, bruker, lar bruk tiltak uten tillatelse eller i strid med vilkår Ikke utfører kontroll Mangler ansvarlig foretak Gir uriktig eller villedende opplysninger Tross skriftlig pålegg ikke oppfyller vilkår for midlertidig dispensasjon 67

68 Hvordan få godkjenning tilbake? Lokal godkjenning Dokumentasjon for at det forhold som forårsaket tilbaketrekkingen er rettet Vilkårene for øvrig for godkjenning er tilstede Sentral godkjenning SØK, PRO, UTF: Dokumentasjon for at det forhold som forårsaket tilbaketrekkingen er rettet Vilkårene for øvrig for godkjenning er tilstede KONTROLL, tilleggsvilkår + endringer i styringssystemet + Rapporteringsplikt til BE i 12 mnd med dokumentasjon for systembruk for alle kontrolloppdrag! 68

69 Generelt om kontroll Egenkontroll er ikke lenger eget ansvarsområde Obligatorisk uavhengig kontroll innenfor objektive kriterier En viss adgang for kommunene til å kreve kontroll i tillegg Krav om kontroll er ikke avhengig av ansvarlige foretak ellers Krav om spesialiserte kontroll- foretak med obligatorisk sentral godkjenning Fleksibilitet i gjennomføringen Senere ikrafttreden for de obligatoriske kontrollkravene enn for resten av regelverket 69

70 Kontrollområder Krav om uavhengighet for kontrollforetak Obligatorisk kontroll i alle klasser: Fuktsikring: Våtrom og lufttetthet Obligatorisk kontroll i klasse 2 og 3: Geoteknikk, brannsikkerhet, konstruksjonssikkerhet, begrenset kontroll av bygningsfysikk Kommunen kan kreve tilleggskontroll og unnta fra kontroll Mulighet for tidsavgrensede kontrollområder (foreløpig ikke gitt) 70 70

71 Nærmere om kontrollområder (bygningsfysikk) Fuktsikring: Våtrom og lufttetthet i alle nye boliger Bygningsfysikk prosjektering: Energieffektivitet, kuldebroer, yttervegger, tak, terrasser Bygningsfysikk utførelse: Byggfukt, lufttetthet, ventilasjon, og at det som er prosjektert er gjennomført 71

72 Nærmere om kontrollområder (konstruksjonssikkerhet) Konstruksjonssikkerhet prosjektering: Risiko for sammenbrudd i hovedbæresystem, herunder prosjekteringsgrunnlag, lastantakelser, stabilitet og materialegenskaper Konstruksjonssikkerhet utførelse: At hovedbæresystem er gjennomført og dokumentert som prosjektert 72

73 Nærmere om kontrollområder (geoteknikk) Geoteknikk prosjektering: At det er bestemt geoteknisk kategori for fastsettelse av pålitelighetsklasse Geoteknikk utførelse: At geotekniske oppgaver er utført, dokumentert og rapportert som prosjektert 73 73

74 Nærmere om kontrollområder (brannsikkerhet) Brannsikkerhet: Kontrollkravet begrenses til prosjektering av brannsikkerhetsstrategi og konsept 74

75 Målet med uavhengig kontroll Bedre kvalitet Reduksjon av byggefeil Hindre alvorlige ulykker Spare kostnader både for samfunnet og brukeren av byggverkene Perspektiver: Sikkerhet, Økonomi og Helse (trivsel, brukervennlighet) 75

76 Kommunens krav om kontroll etter konkret vurdering Aktuelt når det er forhold ved: Tomten Tiltaket Aktørene som tilsier at det er nødvendig med uavhengig kontroll for å sikre kvalitet Kommunen kan også unnta fra kravet om uavhengig kontroll 76

77 Gjennomføring av kontroll Fleksibel gjennomføring Skal følge kontrollsystem Vurdering av kvalitetssystemet i bruk i tiltaket Deretter konkret vurdering Forskjell på klasse 1 og klasse 2-3 Sluttkontroll og sluttrapport Standardisering av kontroll 77

78 Målet med gjennomføring av uavhengig kontroll Fokus på tverrfaglige problemstillinger Kontrollen skal følge hele byggeprosessen fra prosjektering, utførelse og frem til ferdigstillelse Dialogbasert kontroll som blir en naturlig del av prosjektet Nødvendig omfang for å komme kvalitetsmangler til livs Øke fokus på kvalitet generelt 78

79 Gjennomføring av kontroll av fuktsikring Fuktsikring, våtrom og lufttetthet i boliger Kontroll av utførendes styringssystems rutiner for det aktuelle arbeidet, og at disse er fulgt Enkel kontroll av at utførelsen er skjedd i samsvar med produksjonsunderlaget 79

80 Gjennomføring av kontroll i klasse 2 og 3 Konstruksjonssikkerhet, geoteknikk, brannsikkerhet og bygningsfysikk Kontroll av kvalitetssikring Kontroll av prosjekteringsforutsetninger og produksjonsunderlag, og At de finnes på byggeplass Kontroll av at disse er fulgt 80

81 Ansvarlig kontrollerendes ansvar Kontroll i hht. system, jf. krav om sentral godkjenning Bidra til gjennomføringsplan Avdekke avvik, påse at de lukkes, melde fra til søker, tiltakshaver og kommune dersom det ikke skjer Sluttkontroll, kontrollerklæring og sluttrapport 81

82 Tilsyn Kommunens vurdering av om tiltak gjennomføres i overensstemmelse med loven utenom påkrevet søknadsbehandling Kan skje når som helst i tiltaket, ved søknad, prosjektering, utførelse og etter ferdigstillelse Ingen formkrav Velegnet for kommunesamarbeid 82

83 Nye regler om tilsyn i loven Klarere tilsynsplikt Bl. a. obligatorisk tilsyn ved ulovlighet, ved allerede gitte pålegg, og etter bestemte krav i forskrift Utvikling av forskrifter for rutiner, måltall, metoder, aksjoner og kampanjer Finansiering ved gebyr Tilsyn kan føres i inntil 5 år etter ferdigattest 83

84 Tilsyn - forskrift Krav om kommunal strategi for tilsyn (tilsynsplan), skal inneholde: Målsettinger og strategi Organisering, ressurser, finansiering, samarbeid med andre kommuner Utvelgelse og prioritering av innsatsområder Oversikt over tilsynsvirksomheten 84

85 Tilsyn - forskrift Krav om tilsynsrapporter i den enkelte sak, skal inneholde: Faktainformasjon om foretaket og tiltaket, inkl. ansvarsforhold Fremlagt dokumentasjon Kommunens vurdering Behandling av avvik Rapporten sendes de ansvarlige Ikke nødvendig med rapport ved innhenting av opplysninger til søknadsbehandling Det kan lages fellesrapport for flere enkle tilsyn 85

86 Tilsyn - forskrift Tidsavgrensede krav om tilsyn: 2 år fra 1. januar 2011: At det foreligger sluttdokumentasjon som ellers ikke skal sendes til kommunen At plan for avfallshåndtering og miljøsanering er utarbeidet og følges 2 neste år: At krav til universell utforming er oppfylt i tiltaket At krav til energibruk er oppfylt i tiltaket Rapportering til departementet etter 2-års-periodene 86

87 Ulovlighetsoppfølging Overtredelsesgebyr 87

88 Ulovlighetsoppfølging Kvalitet: Obligatorisk kontroll i mange tiltak Ferdigattest i nesten alle tiltak Større grad av tilsyn Ulovlighetsoppfølging: Retting Ulovlighetsoppfølging: Overtredelsesgebyr Straff for vesentlige brudd 88

89 Ulovlighetsoppfølging retting Plikt til oppfølging tydeliggjøres Pålegg om retting og stans Lovfestet rett til pålegg om umiddelbar stans Tvangsmulkt Forelegg Felles varsel (og vedtak) om retting/riving og tvangsmulkt/ forelegg 89

90 Overtredelsesgebyr Onde som reaksjon på ulovlig forhold (bot) Ikke en straff etter norsk rett: Ilegges administrativt av forvaltningen Tilfaller kommunen Kan påklages 90

91 Forholdet til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) Menneskerettsloven 2 og 3: EMK gjelder i Norge. Overtredelsesgebyr faller under EMK art. 6 Artikkel 6: Fair trial. Særlig interessant er: - Selvinkriminering tidspunkt for varsling av overtredelsesgebyr - Klar sannsynlighetsovervekt Forbud mot dobbeltstraff, jf protokoll 7 artikkel 4. 91

92 Utgangspunkter i loven 1 Skyldkrav: forsettlig eller uaktsomt Særskilt skriftlig varsel tre uker Ilegges den ansvarlige Ilegges av plan- og bygningsmyndighetene Gebyret tilfaller kommunen Oppfyllelsesfristen er 4. uker 92

93 Utgangspunkter i loven 2 Foretak omfattes, også selv om en enkeltperson ikke kan gebyrlegges Loven forutsetter forskrift Maksimum gebyr fastsettes i forskrift. Endelig vedtak er tvangsgrunnlag 93

94 Forskrifter om overtredelsesgebyr Følger av lov presiseres i forskrift Det er etterlyst en detaljert opplisting av brudd, sml. fartsbøter, men dette er i praksis ikke gjennomførbart Forskriften: Overtredelsens art Alvorlighetsgrad Utmåling 94

95 For hvilke overtredelser kan overtredelsesgebyr brukes? Rene formelle overtredelser: Manglende tillatelse for tiltak Manglende tillatelse for bruk Manglende godkjenning mv Materielle overtredelser: o Bygging i strid med plan, tekniske krav el. o Manglende oppfølging av oppgave/ansvar, f.eks. kontroll Manglende oppfølging av pålegg Uriktige / villedende opplysninger 95

96 Rammer for gebyrenes størrelse For de forskjellige overtredelser kan foretak ilegges opp til , , eller avhengig av alvorlighetsgraden av overtredelsen Privatpersoner kan ilegges halvparten av gebyrenes størrelse for de samme overtredelsene 96

97 Arbeid (tiltak) uten tillatelse 16-1 a) Nr.1 Nr. 2 Nr. 3 Den som utfører eller lar utføre tiltak som nevnt i planog bygningsloven 20-1 og 20-2 uten at det foreligger nødvendig tillatelse, ilegges gebyr: inntil kr der tiltaket for øvrig i det vesentlige er i overensstem melse med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven inntil kr der tiltak ikke i det vesentlige er i samsvar med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven inntil kr der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. 97

98 Bruk uten tillatelse 16-1 b) Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Den som bruker eller lar bruke tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse til bruksendring, ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningsloven, eller er i strid med vilkårene i slike tillatelser, ilegges gebyr: inntil kr der tiltaket for øvrig i det vesentlige er i overensstemmelse med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven inntil kr der tiltaket ikke i det vesentlige er i overensstemmelse med øvrige krav gitt i eller med hjemmel i planog bygningsloven, eller bruken kan føre til personskade, alvorlig materiell skade eller skade for miljøet inntil kr der bruken har ført til, eller ved stor mulighet for at den kunne ført til personskade, alvorlig materiell skade eller skade for miljøet. 98

99 99 Arbeid (tiltak) i strid med materielle krav 16-1 c) Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Den som prosjekterer, utfører, lar prosjektere eller lar utføre tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven 20-1 til 20-4 i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, ilegges gebyr: inntil kr ved mindre avvik fra krav i byggteknisk forskrift, regler for plassering mv. samt plan, plankrav og forbudet i planog bygningsloven 1-8 inntil kr ved avvik fra krav i byggteknisk forskrift, plan og regler for plassering mv. samt plan, plankrav og forbudet i planog bygningsloven 1-8 som ikke er mindre inntil kr der overtredelsen har ført til, eller ved fare for at den kan føre til personskade, alvorlig materiell skade eller skade for miljøet, samt ved vesentlige avvik fra plan, plankrav og forbudet i planog bygningsloven 1-8

100 Arbeid (tiltak) uten påkrevet ansvarlig foretak 16-1 d) Nr. 1 Nr. 2 Den som forestår søknad, prosjekterer, utfører, lar prosjektere eller lar utføre tiltak som nevnt i plan- og byg-ningsloven 20-1, uten at arbeidet blir utført av på-krevet godkjent ansvarlige foretak, ilegges gebyr: inntil kr der tiltak eller deler av tiltak utføres uten godkjent foretak inntil kr der tiltak eller deler av tiltak utføres uten godkjent foretak, og prosjektering mangler eller det er feil i prosjekteringen eller utførelsen. 100

101 Manglende eller sviktende kontroll 16-1 e) Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Den som ikke utfører uavhengig kontroll av tiltak i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i planog bygningsloven og gitte tillatelser, ilegges gebyr: 101 inntil kr ved sviktende eller unnlatt pliktig uavhengig kontroll som kunne med føre at feil i prosjektering eller utførelse ikke ble avdekket inntil kr ved sviktende eller unnlatt pliktig uavhengig kontroll som medførte eller kunne medføre at alvorlig feil i prosjektering eller utførelse ikke ble avdekket inntil kr ved sviktende eller unnlatt pliktig uavhengig kontroll, og unnlatelsen medførte at alvorlig feil i prosjektering eller utførelse ikke ble avdekket, og denne medførte personskade, avvik fra tillatelse, materiell skade eller skade for miljøet.

102 Manglende etterkommelse av pålegg 16-1 f) Nr. 1 Nr. 2 Den som ikke etterkommer skriftlig pålegg i tilfellene som nevnt i plan- og bygningsloven 32-8 bokstav g til l, ilegges gebyr: inntil kr der pålegg ikke etterkommes for forhold som kan medføre gebyr inntil kr etter bokstav c, og kommunen ikke krever tvangsmulkt etter plan- og bygningsloven 32-5 inntil kr der pålegg ikke etterkommes for forhold som kan medføre gebyr inntil kr etter bokstav c nr

103 Uriktige eller villedende opplysninger 16-1 e) Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Den som gir uriktige eller villedende opplysninger til plan- og bygningsmyndig hetene, ilegges gebyr: inntil kr ved feil eller villedende opplysninger, og der forholdet medfører mindre avvik eller ulempe inntil kr ved feil eller villedende opplysninger, og der forholdet medfører større avvik eller ulempe inntil kr ved forfalskning av underskrift eller dokumentasjon. 103

104 Maksimum gebyr Gebyrenes størrelse for hver overtredelse kan økes for både foretak og privatpersoner ved særlig alvorlige overtredelser Samme handling kan være flere overtredelser, og gebyrene legges da sammen Det samlede gebyret til en ansvarlig kan ikke bli større enn kr i et tiltak, verken for en overtredelse eller flere sammenlagt 104

105 Utmåling - 1 Kommunen kan legge vekt på: Hvor alvorlig var overtredelsen, skade eller mulig skade mv Om pålegg er fulgt ( 16-1 a e) Om overtrederen åpenbart kjente til at handlingen var ulovlig ( 16-1 a e og g) 105

106 Utmåling - 2 Kommunen kan legge vekt på: Om overtrederen gjentatte ganger har brutt plan- og bygningsloven Økonomisk gevinst Vinnings hensikt Rimelig ut fra overtrederens situasjon 106

107 Straff Ikke straff for mindre overtredelser, som kun kan medføre overtredelsesgebyr. Overlapp Strafferammen økes Ett års fengsel eller bøter for vesentlige og forsettlige eller grovt uaktsomme overtredelser To års fengsel eller bøter ved grove overtredelser Får betydning for bøtenivået 107

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak (1) Sentral godkjenning

Detaljer

05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20

05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20 Fra møte: 05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også til: Gardermoen

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF Uavhengig kontroll Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF RIF er rådgiverbransjen Den eneste bransjeforeningen kun for rådgivende ingeniørfirmaer Medlemmer: 207 firmaer (8800 ansatte)

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

Bedre kontroll over byggevirksomheten?

Bedre kontroll over byggevirksomheten? Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Siri Nørve Bedre kontroll over byggevirksomheten? En evaluering av kommunal iverksetting og byggeforetakenes endrede kontrollpraksis 390 Prosjektrapport

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer