Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m."

Transkript

1 Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. NE kunnskap Oslo 29. mars 2011 Siv. ing. Svein Gloslie Boligprodusentenes Forening

2 Universell utforming Vanskligere å få dispensasjon, men... Fokus på kvalitet: «få bort byggefeil» Søknadsplikt for alt, bort med meldingene Mer kontroll og mer uavhengig kontroll Obligatorisk sentral godkjenning for kontroll Økt kommunalt tilsyn Ulovlighetsoppfølging B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 2

3 Hvorfor endringer nå igjen? B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 3

4 Plan- og bygningsloven er utgangspunktet Krav til tiltak 4 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 4

5 Er grunnlag for Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling Plan- og bygningsloven formelle og materielle krav til tiltak i byggesaker hjemmel for kravene i: Arealplaner med bestemelser, Byggesaksforskriften, SAK10 (forskrift om byggesak) Byggteknisk forskrift. TEK10 (forskrift om tekniske krav til byggverk) 5 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 5

6 Lovens hovedinndeling Første del: Alminnelig del Andre del: Plandel Tredje del: Gjennomføring Fjerde del: Byggsaksdel Femte del: Håndheving- og gebyrregler Sjette del: Sluttbestemmelser 6 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 6

7 Første del: Alminnelig del Kapittel 1. Fellesbestemmelser 1-1 Lovens formål 1-2 Lovens virkeområde 1-3 Tiltak som er unntatt fra loven 1-4 Plan- og bygningsmyndighetenes oppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og bygningsmyndighetene 1-5 Virkninger av planer 1-6 Tiltak 1-7 Felles behandling av plan- og byggesak 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 1-9 Forholdet til forvaltningsloven og klage Kapittel 2. Krav om kartgrunnlag, stedfestet informasjon mv. 2-1 Kart og stedfestet informasjon 2-2 Kommunalt planregister 7 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 7

8 1-1 Lovens formål Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. 8 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 8

9 1-6 Tiltak Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom, jf første ledd bokstav a til m. Som tiltak regnes også annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være i strid med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner. 9 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 9

10 I. Innledende bestemmelser Andre del: Plandel II. III. IV. Nasjonale planoppgaver Regional planlegging Kommunal planlegging V. Konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annet lovverk 10 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 10

11 Kap. 15 Kap. 16 Kap. 17 Kap. 18 Kap. 19 Tredje del: Gjennomføring Innløsning og erstatning Ekspropriasjon Utbyggingsavtaler Opparbeidelsesplikt og refusjon av utgifter til veg, vann og avløp Dispensasjon 11 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 11

12 Fjerde del: Byggesaksdel Kap. 20 Søknadsplikt Kap. 21 Krav til innhold og behandling av søknader Kap. 22 Godkjenning av foretak for ansvarsrett Kap. 23 Ansvar i byggesaker Kap. 24 Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak Kap. 25 Tilsyn Kap. 26 Opprettelse og endring av eiendom Kap. 27 Tilknytning til infrastruktur Kap. 28 Krav til byggetomta og ubebygd areal Kap. 29 Krav til tiltaket Kap. 30 Krav til særskilte tiltak Kap. 31 Krav til eksisterende byggverk 12 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 12

13 Femte del: Håndhevings- og gebyrregler Kap. 32 Ulovlighetsoppfølging Kap. 33 Gebyr og undersøkelse på fast eiendom Sjette del: Sluttbestemmelser Kap. 34 Ikrafttreden og overgangsbestemmelser Kap. 35 Endringer i annet lovverk 13 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 13

14 For hvilke overtredelser kan overtredelsesgebyr brukes? Rene formelle overtredelser: Manglende tillatelse for tiltak Manglende tillatelse for bruk Manglende godkjenning mv Materielle overtredelser: o Bygging i strid med plan, tekniske krav el. o Manglende oppfølging av oppgave/ansvar, f.eks. kontroll Manglende oppfølging av pålegg Uriktige / villedende opplysninger B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 14

15 Rammer for gebyrenes størrelse For de forskjellige overtredelser kan foretak ilegges opp til , , eller avhengig av alvorlighetsgraden av overtredelsen Privatpersoner kan ilegges halvparten av gebyrenes størrelse for de samme overtredelsene B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 15

16 Ikrafttreden SAK10 og TEK10 1 års overgangsordning for TEK10 NB! Ikke overgangsordning for: kap 4. (dokumentasjon), 9-4 (naturtyper) og 9-6 til 9-9 (avfall) jul i 1. januar 1. juli 1. juli 1. januar Ikrafttreden SAK10 (unntatt uavh. kontroll) TEK10 (med overgangsordning) Kommunalt tilsyn: dokumentasjon og avfall TEK10: Overgangsordning opphører SAK10: Ikrafttreden uavhengig kontroll Kommunalt tilsyn: energi og UU B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 16

17 Byggteknisk forskrift (TEK) overgangsbestemmelser Valgfritt å bruke ny eller gammel forskrift for søknader fram til 1. juli 2011 Fra 1. juli 2011 bare TEK10 (Uavh. Kontroll 1. juli 2012 Dersom prosjekteringen ble påbegynt før 1. juli 2010, og bruk av TEK10 vil føre til omfattende og kostbare omarbeidelser, kan kommunen også etter 1. juli 2011 godta at TEK97 legges til grunn for søknaden NB! Ikke overgangsordning for: kap 4. (dokumentasjon), 9-4 (naturtyper) og 9-6 til 9-9 (avfall) B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 17

18 Ansvar og ansvarsregler, kap. 12 Videreføring av dagens system: Ansvarlig søker: Ansvar for koordinering av ansvarsretter + utvidet ansvar Ansvarlig prosjekterende/utførende: ansvar som før hvor egen kvalitetssikring inngår i ansvarsretten Opphør av ansvar pålegg om retting kan gis inntil 5 år etter ferdigattest Kontrollansvar nye regler, men bygget opp som annet ansvar, utsatt til B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 18

19 Presisering av ansvar Tiltakshavers ansvar, 12-1 Søker, 12-2 Prosjekterende, 12-3 Utførende, 12-4 Kontrollerende, 12-5 Gjennomføringsplan sammenstilling av alle ansvarsretter i byggesaken, 1-2, 5-3, 12-2, 12-3, 12-4, 12-5 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 19

20 Tiltakshaver Pbl 23-1, 23-2: Der tiltaket krever det, jf andre ledd (søknadspliktige tiltak), plikter tiltakshaver å videreføre sitt ansvar til ansvarlige foretak. Der tiltaket ikke krever særskilt kvalifiserte foretak, eller på de områder av tiltaket som ikke er tilstrekkelig belagt med ansvarlige foretak, har tiltakshaver ansvaret alene. B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 20

21 Tiltakshaver Forskriftens 3-1, ansvar som søker for tiltak etter pbl 20-2: - Tilbygg mindre enn 50 m2 (BRA eller BYA) - Frittliggende bygning mindre enn 70 m2 (BRA eller BYA) Forskriftens 6-8: Selvbygger tiltaksklasse 1 Ansvar for å melde fra om endringer i ansvarsretter Ansvar for betaling av gebyret Ansvar for iverksetting av uavhengig kontroll utsatt til B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 21

22 Ansvarlig søker SAK10, Utarbeide gjennomføringsplan med ansvarsfordeling 2. Koordinering av ansvaret i tiltaket dette betyr at hele tiltaket skal være belagt med ansvar! 3. Mottak og videreformidling av informasjon til og fra kommunen 4. Påse at det blir utarbeidet avfallsplan og sluttrapport med innhentet dokumentasjon om avfallsdisponering B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 22

23 Ansvarlig søker SAK10, Påse at eventuelle spesielle sikringstiltak blir prosjektert og utført. 5. At sluttkontroll blir ivaretatt 6. At FDV-dokumentasjon blir overlevert. I forbrukerforhold er dette lik bruksanvisning 7. Søke om evnt. brukstillatelse og ferdigattest 8. Tilrettelegge for tilsyn

24 Situasjonsplan! Ansvarlig søker må søke om ansvarsrett for prosjektering hvis søker selv skal stå for utarbeiding av situasjonsplan! NB! Det foreligger ny spesifikasjon for utarbeiding av situasjonsplan og tegninger! Se Veileden byggesøknader for småhus Kan bestilles hos: eller på tlf.nr B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 24

25 Ansvarlig prosjekterende SAK10, 12-3 Kvalitetssikring (tidl. egenkontroll) avgivelse av samsvarserklæring Koordinering av grensesnitt mot andre prosjekterende Ansvar ved valg av produkter Sjekke at situasjonskartet er tilstrekkelig for plassering av tiltak og utarbeidelse av situasjonsplan Plan for avfallshåndtering og evnt. miljøsanering Bidra til gjennomføringsplan og sluttkontroll Utarbeide sine deler av FDV-dokumentasjon B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 25

26 Prosjekterendes ansvar - sikringstiltak Prosjekterende skal varsle om og prosjektere særskilte sikringstiltak der det er aktuelt: Loven omtaler nødvendig tiltak for å sikre mot skade Forskriften bruker særskilte sikringstiltak Tiltakshavers og prosjekterendes ansvar må forstås etter byggherreforskriften, mens den utførendes ansvar vil være etter arbeidsmiljøloven og krav til internkontroll. Særskilte sikringstiltak er de som normalt ikke ivaretas av entreprenørens internkontroll! NB Prosjekteringskontrakten må ta høyde for prosjektering av sikringstiltak B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 26

27 HMS i forbrukerforhold Forbruker Boligleverandør Fellesbestemmelser Risiko og ev. tiltak Maskinentreprenør IK1 Tømrer Rørlegger Elektro Ventilasjon Mur, betongentreprenør IK2 IK 5 IK6 IK 7 IK4 Maler IK3 Fellesbestemmelser Risiko og ev. tiltak B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 27

28 Ansvarlig utførende, Kvalitetssikret utførelse (tidl. egenkontroll) utstede samsvarserklæring 2. Ansvar ved valg av produkter, eksempler: 1. Membranprodukter til våtrom 2. Vindsperre og taktro 3. Plassering i hht. situasjonsplan: 1. UTF: Oppmålingsforetak 2. UTF: Maskinentreprenør 3. UTF: Murer/betongentreprenører B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 28

29 Ansvarlig utførende, Avfallshåndtering og miljøsanering 5. Melde til søker om behov for sikringstiltak som ikke er prosjektert 6. Koordinere i grensesnitt mot andre utførende 7. Meldeplikt til søker ved ufullstendig prosjektering 8. Bidra til gjennomføringsplan og sluttkontroll B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 29

30 Ansvarlig kontrollerende, 12-5 utsatt til Kontroll i hht. system, jf. krav om sentral godkjenning påse samsvar mellom planlagt og utført kvalitetssikring Bidra til gjennomføringsplan Avdekke avvik, påse at de lukkes, melde fra til søker, tiltakshaver og kommune dersom det ikke skjer Sluttkontroll, kontrollerklæring og sluttrapport NB: Kommer egen kontrollstandard (NS) B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 30

31 Bestemmelser om ansvar, 12-6 Gjelder alle: Opphør av ansvar pålegg inntil 5 år etter ferdigattest Oppbevare dokumentasjon i 5 år Du har ansvar for dine underleverandører Ansvar for å melde fra til kommunen om ulovlige forhold B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 31

32 Søknad og tildeling av ansvarsrett med og uten sentral godkjenning B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 32

33 Hovedprinsippene videreføres Fortsatt tildeling av ansvarsrett til foretak med og uten sentral godkjenning Kvalifikasjonskravene videreføres Krav til bruk av foretakets system (kvalitetssikring) videreføres Krav til dokumentasjon av systembruk skjerpes! Kommunens plassering av tiltaket i tiltaksklasse annen enn foreslått av ansvarlig, vil nå kunne påklages B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 33

34 Godkjenning for ansvarsrett Godkjenning for ansvarsrett gis til kvalifiserte foretak Godkjenning gis for søknad prosjektering utførelse Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse, kan søke om ansvarsrett, men obligatorisk uavhengig kontroll i hht forskrift er utsatt til Godkjenning gis i forskjellige tiltaksklasser (1, 2, 3) B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 34

35 Søknad om ansvarsrett med sentral godkjenning Ved søknad om ansvarsrett med sentral godkjenning skal den sentrale godkjenningen normalt legges til grunn Ved søknad om ansvarsrett med sentral godkjenning må det: Opplysning om at sentral godkjenning foreligger, og at foretaket dermed er kvalifisert Redegjørelse for at relevant kompetanse blir brukt i tiltaket. Eget felt om dette på blanketten. B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 35

36 Anvarsrett uten sentral godkjenning Ved søknad om ansvarsrett uten sentral godkjenning må det dokumenteres (erklæres): At foretakets system foreligger og er i bruk Foretakets kvalifikasjoner ved: Utdanning praksis Redegjørelse for at relevant kompetanse blir satt inn i dette tiltaket. Felt på blanketten. B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 36

37 Tiltaksklasser Bestemmelsene er noe forenklet Hvert fagområde skal vurderes på selvstendig grunnlag Tiltaksklassen er bestemmende for kvalifikasjonskrav omfang av kontroll Tiltaksklasse skal foreslås av ansvarlig søker med grunnlag i ansvarsrettsøknadene Kommunen godkjenner tiltaksklasse eller forlanger annen klasse Kommunens tiltaksklasseplassering kan påklages! B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 37

38 Godkjenningsområder prosjektering a) Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) b) Arkitektur c) Utearealer og landskapsutforming d) Oppmålingsteknisk prosjektering e) Brannkonsept f) Geoteknikk g) Konstruksjonssikkerhet h) Bygningsfysikk i) Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner j) Ventilasjon- og klimainstallasjoner k) Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg l) Løfteinnretninger m) Lydforhold og vibrasjoner n) Miljøsanering B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 38

39 Godkjenningsområder - utførelse a) Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) b) Innmåling og utstikking av tiltak c) Grunnarbeid og landskapsutforming d) Plasstøpte betongkonstruksjoner e) Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner f) Murarbeid g) Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner h) Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i) Taktekkingsarbeid j) Arbeid på bevaringsverdige byggverk k) Installasjon av brannalarm, nødlys og ledesystem l) Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner m) Ventilasjon- og klimainstallasjoner n) Løfteinnretninger o) Riving og miljøsanering. B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 39

40 Krav til foretakets system felles for alle roller og ansvarsområder Organisasjonsplan (flere dokumenter) organisasjonsstruktur ansvars- og myndighetsfordeling ressurser kvalifikasjoner (utdanning og praksis) Styring av underentreprenører/rådgivere (flere dokumenter) Identifikasjon av krav (ulike nivå og ulike dokumenter avh. av rolle) Verifikasjon og dokumentasjon (bevis for utført kvalitetssikring) Avviksbehandling (i forhold til pbl) Dokumentstyring (ulike rutiner og ulike metoder for gjenfinning) Rutiner for oppdatering av kunnskaper (ulike rutiner) Rutiner for oppdatering av systemet B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 40

41 Sentral godkjenning Sentral godkjenning blir obligatorisk for kontrollforetak Godkjenningsområder er endret Dokumentasjonskravene er skjerpet Særlig for systemkrav BEs tilsynsrolle skjerpes Kommunenes rapporteringsplikt videreføres Rapporteringsplikt ved evnt. tilbaketrekking Rapporteringsplikt ved advarsler B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 41

42 Gjennomføringsplan Hva er bakgrunnen for kravet? Hva skal vi oppnå med dokumentet? Når skal det sendes inn? Hvordan vil det se ut? Hvem har ansvaret for dokumentet? Skal det signeres? Skal det godkjennes av kommunen? B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 42

43 BAKGRUNN FOR KRAVET Plan og bygningsloven 24-2 sier:.kontroll skal gjennomføres på grunnlag av planer for gjennomføring av tiltaket B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 43

44 Definisjon En samlet plan for gjennomføring av tiltaket, med synliggjøring av ansvarsområder, tiltaksklasser, ansvarlige foretak, gjennomføring av kontroll og ferdigstillelse av tiltaket. B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 44

45 Gjennomføringsplan Ved krav til ansvarlige foretak Innhold Ansvarsrett går foran planen Signeres av søker Vedlegg ved hver delsøknad eller endring Dokumentasjon for evnt. brukstillatelse og ved søknad om ferdigattest B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 45

46 HVA SKAL VI OPPNÅ? En samlet oversikt over tiltaket o Ansvarsområder o Tiltaksklasser o Foretak o Kontrollområder o Status ved milepæler o Samsvarserklæringer o Kontrollerklæringer B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 46

47 HVA SKAL VI OPPNÅ? forts. Hjelp for kommunen: o Vurdering av kontroll o Planlegging av tilsyn o Færre løse dokumenter Hjelp for bransjen: o Bedre oversikt med samsvarserklæringer o Mindre dokumentasjon til kommunen B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 47

48 HVORDAN SER DEN UT? B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 48

49 Gjennomføringsplan - Mal B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 49

50 Ansvarlig søker: Utarbeide planen ANSVAR Overføre dato fra samsvarserklæringer og kontrollerklæringer til planen Sende planen med søknadene Ansvarlig foretak: Oversende nødvendig informasjon om ansvarsområdet til ansv. søker Innhold i samsvarserklæringer og kontrollerklæringer B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 50

51 SIGNERING Ansvarlig søker skal datere og signere gjennomføringsplanen hver gang den sendes inn. Signaturen bekrefter at samsvarserklæringer og kontrollerklæringer er mottatt av ansvarlig søker, og arkivert der Disse skal ikke sendes inn til kommunen Grunnlag for evnt. brukstillatelse og for ferdigattest B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 51

52 Forhold Tidsfrister Tidsfrist i ant. uker Kommentar Anmodning forhåndskonferanse 2 Ingen virkning ved oversittelse Søknad rammetillatelse 12 Dersom oversittet frist: Gebyret reduseres med 25 % for hver påbegynt uke. Andre myndigheters frist for evnt. uttalelse 4 Kan miste retten til evnt. senere å uttale seg Fullstendig søknad (Tidligere enkle tiltak ) 3 Dersom oversittet frist: Gebyret reduseres med 25 % for hver påbegynt uke. Kan gå i gang på eget ansvar. Søknad igangsettingstillatelse 3 Ingen konsekvens av oversittelse Søknad brukstillatelse 3 Søknad ferdigattest 3 Kommunens frist for oversendelse av evnt. klage til fylkesmannen Fylkesmannens frist til å behandle evnt. klage på vedtak Fylkesmannen frist hvis klage på vedtak med utsatt iverksetting Første gangs behandling private reg. forslag planutvalget Andre gangs behandling kommunestyret 12 Gyldighet byggetillatelse 52 Etter 3 uker: Kan ikke ta tiltaket i bruk om man ikke hører noe Etter 3 uker: Kan ta i bruk, men da skal kommunen utstede midlertidig brukstillatelse 8 Ingen virkning ved oversittelse 12 Ingen virkning ved oversittelse år Ingen virkning ved oversittelse Hvis mer enn 24 uker mellom 1. og 2. gangs behandling, rapportplikt til planutvalget B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 52

53 Nøkkeltallsprosjektet PLANSAKER Lovbestemte frister - Ot.prp B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 53

54 Obligatorisk uavhengig kontroll fra Foto: Salmer fra kjøkkenet, Bent Hamer (2003), B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 54

55 Generelt om kontroll Egenkontroll er ikke lenger eget ansvarsområde. Egen kvalitetssikring er del av forutsetning for ansvarsretten Adgang for kommunene til å kreve uavhengig kontroll - som før. Obligatorisk uavhengig kontroll innenfor objektive kriterier, utsatt til (Kommer egen NS) Krav om uavhengig kontrollforetak med obligatorisk sentral godkjenning, utsatt til B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 55

56 Kontrollområder, SAK10, 14-2 utsatt til Krav om uavhengighet for kontrollforetak Trolig obligatorisk kontroll i alle klasser for nye boliger: Fuktsikring knyttet til våtrom og lufttetthet (m.m.?) Trolig obligatorisk kontroll i klasse 2 og 3 for; Geoteknikk, brannsikkerhet, konstruksjonssikkerhet, begrenset kontroll av bygningsfysikk Kommunen kan kreve tilleggskontroll og unnta fra kontroll B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 56

57 Kommunens krav om uavhengig kontroll gjelder nå! Aktuelt når det er forhold ved: Tomten Tiltaket Aktørene som tilsier at det er nødvendig med uavhengig kontroll for å sikre kvalitet Kommunen kan unnta fra kravet om uavhengig kontroll B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 57

58 Ansvarsrett for kontroll De foretak som har pr i dag har ansvarsrett for kontroll vil fortsatt kunne drive kontroll frem til Etter vil kontrollører måtte ha sentral godkjenning med kvalifikasjoner etter SAK10. B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 58

59 Nettveiledningen litt var operativ fra: 1. juli 2010 mer foreligger nå enda mer lovt ferdig fra: 1. januar 2011 men fortsatt ikke komplett B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 59

60 Byggsøk Alt skulle vært klart til 1. juli 2010 men... Saksbehandlingsverktøy må kunne ta i mot online Kan uansett brukes til print B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 60

61 Alle papirblankettene er nye - dekker det meste Bare ByggSøk på B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 61

62 Gjennomgang av skjermbilder i ByggSøk 62 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 62

63 Valg av tiltakstype 63 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 63

64 Valg av tiltakstype - detaljert 64 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 64

65 Nytt bygg - Riving 65 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 65

66 01 Eiendomsopplysninger 66 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 66

67 02 Rammebetingelser Generelle vilkår 67 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 67

68 03 Rammebetingelser - Planstatus 68 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 68

69 04 Rammebetingelser Krav til byggegrunn 69 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 69

70 06 Rammebetingelser - Varsling 70 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 70

71 07 Beskrivelse av tiltak Formål 71 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 71

72 08 Beskrivelse av tiltak Følgesbrev 72 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 72

73 09 Beskrivelse av tiltak Bebyggelse - Arealdisponering 73 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 73

74 10 Beskrivelse Bebyggelse - Bygningsopplysninger 74 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 74

75 11 Beskrivelse av tiltak Bebyggelse - Løfteinnretninger 75 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 75

76 12 Beskrivelse av tiltak Plassering 76 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 76

77 13 Beskrivelse av tiltak Infrastruktur - Atkomst 77 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 77

78 14 Beskrivelse av tiltak Infrastruktur - Vannforsyning 78 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 78

79 15 Beskrivelse av tiltak Infrastruktur - Avløp 79 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 79

80 16 Beskrivelse av tiltak Boligspesifikasjon 80 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 80

81 17 Dispensasjon 81 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 81

82 18 Parter - Tiltakshaver 82 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 82

83 19 Parter Nabo/gjenboer 83 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 83

84 20 Parter Foretak med sentral godkjenning 84 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 84

85 21 Parter Foretak uten sentral godkjenning (1) 85 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 85

86 21 Parter Foretak uten sentral godkjenning (2) 86 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 86

87 3. Krav til foretakssystem Boligprodusentenes Forening kan tenke seg at det utvikles en nasjonal ordning for revisjon av foretakssystem. Norsk Akkreditering Sertifiseringsorgan Norsk Akkreditering Norsk Akkreditering (NA) utvikler og forvalter nasjonal ordning for revisjon av foretakssystem i byggenæringen NA utpeker sertifiseringsorgan som kan sertifisere byggrevisorer Sertifiserte byggrevisorer Byggrevisjon Meyer Byggrevisjon Hansen Byggrevisjon Pettersen Byggrevisjon Rasmussen Byggrevisjon Gloslie Sertifiseringsorgan godkjenner foretak som byggrevisorer. Foretak underlagt revisjonsordning 87 Byggforetak Hansen Byggforetak Bob AS Byggforetak Drill Byggforetak Spiker Byggforetak Sagen Byggforetak Hammer Byggforetak Stokken Byggforetak Lista Byggforetak Veggen Byggforetak Bjelke Byggforetak Søylen Byggforetak Grunnen Sertifiserte byggrevisorer reviderer foretakssystemene og vurderer om byggforetaket har tilfredsstillende system og kompetanse. Alt OK => Godkjent revisjon! B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 87

88 21 Parter Foretak uten sentral godkjenning (3) 88 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 88

89 22 Parter Andre myndigheter 89 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 89

90 23 Gjennomføringsplan Fagområder - Prosjektering 90 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 90

91 24 Gjennomføringsplan Ansvarsfordeling Ansvarlig søker (1) 91 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 91

92 25 Gjennomføringsplan Ansvarsfordeling Ansvarlig søker (2) 92 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 92

93 25 Gjennomføringsplan Ansvarsfordeling Ansvarlig søker (3) 93 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 93

94 26 Gjennomføringsplan Ansvarsfordeling Prosjektering (1) 94 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 94

95 26 Gjennomføringsplan Ansvarsfordeling Prosjektering (2) 95 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 95

96 HVORDAN VIL DEN SE UT? B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 96

97 28 Gjennomføringsplan Ansvarsfordeling Utførelse 97 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 97

98 29 Gjennomføringsplan Ansvarsfordeling Utførelse (1) 98 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 98

99 29 Gjennomføringsplan Ansvarsfordeling Utførelse (2) 99 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 99

100 29 Gjennomføringsplan Ansvarsfordeling Utførelse (3) 100 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 100

101 30 Gjennomføringsplan Ansvarsfordeling Kontroll 101 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 101

102 31 Gjennomføringsplan Samsvarserklæring Prosjektering 102 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 102

103 32 Gjennomføringsplan Samsvarserklæring Utførelse 103 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 103

104 33 Gjennomføringsplan Kontrollerklæring Prosjektering Gjelder kun når kommunen har besluttet uavhengig kontroll! 104 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 104

105 34 Gjennomføringsplan Kontrollerklæring Utførelse Gjelder kun når kommunen har besluttet uavhengig kontroll! 105 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 105

106 35 Søknad Igangsettingstillatelse 106 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 106

107 36 Søknad Endring av tillatelse 107 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 107

108 Midlertidig brukstillatelse B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 108

109 Lykke til med nye forskrifter! B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 109

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak (1) Sentral godkjenning

Detaljer

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE B E N Y T T 1 / 2 0 0 8 - R E D A K S J O N E L T I n n h o l d Leder 2 Ny plan- og bygningslov: Bygningsdelen

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20

05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20 Fra møte: 05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også til: Gardermoen

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer