Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m."

Transkript

1 Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. NE kunnskap Oslo 29. mars 2011 Siv. ing. Svein Gloslie Boligprodusentenes Forening

2 Universell utforming Vanskligere å få dispensasjon, men... Fokus på kvalitet: «få bort byggefeil» Søknadsplikt for alt, bort med meldingene Mer kontroll og mer uavhengig kontroll Obligatorisk sentral godkjenning for kontroll Økt kommunalt tilsyn Ulovlighetsoppfølging B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 2

3 Hvorfor endringer nå igjen? B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 3

4 Plan- og bygningsloven er utgangspunktet Krav til tiltak 4 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 4

5 Er grunnlag for Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling Plan- og bygningsloven formelle og materielle krav til tiltak i byggesaker hjemmel for kravene i: Arealplaner med bestemelser, Byggesaksforskriften, SAK10 (forskrift om byggesak) Byggteknisk forskrift. TEK10 (forskrift om tekniske krav til byggverk) 5 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 5

6 Lovens hovedinndeling Første del: Alminnelig del Andre del: Plandel Tredje del: Gjennomføring Fjerde del: Byggsaksdel Femte del: Håndheving- og gebyrregler Sjette del: Sluttbestemmelser 6 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 6

7 Første del: Alminnelig del Kapittel 1. Fellesbestemmelser 1-1 Lovens formål 1-2 Lovens virkeområde 1-3 Tiltak som er unntatt fra loven 1-4 Plan- og bygningsmyndighetenes oppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og bygningsmyndighetene 1-5 Virkninger av planer 1-6 Tiltak 1-7 Felles behandling av plan- og byggesak 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 1-9 Forholdet til forvaltningsloven og klage Kapittel 2. Krav om kartgrunnlag, stedfestet informasjon mv. 2-1 Kart og stedfestet informasjon 2-2 Kommunalt planregister 7 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 7

8 1-1 Lovens formål Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. 8 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 8

9 1-6 Tiltak Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom, jf første ledd bokstav a til m. Som tiltak regnes også annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være i strid med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner. 9 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 9

10 I. Innledende bestemmelser Andre del: Plandel II. III. IV. Nasjonale planoppgaver Regional planlegging Kommunal planlegging V. Konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annet lovverk 10 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 10

11 Kap. 15 Kap. 16 Kap. 17 Kap. 18 Kap. 19 Tredje del: Gjennomføring Innløsning og erstatning Ekspropriasjon Utbyggingsavtaler Opparbeidelsesplikt og refusjon av utgifter til veg, vann og avløp Dispensasjon 11 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 11

12 Fjerde del: Byggesaksdel Kap. 20 Søknadsplikt Kap. 21 Krav til innhold og behandling av søknader Kap. 22 Godkjenning av foretak for ansvarsrett Kap. 23 Ansvar i byggesaker Kap. 24 Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak Kap. 25 Tilsyn Kap. 26 Opprettelse og endring av eiendom Kap. 27 Tilknytning til infrastruktur Kap. 28 Krav til byggetomta og ubebygd areal Kap. 29 Krav til tiltaket Kap. 30 Krav til særskilte tiltak Kap. 31 Krav til eksisterende byggverk 12 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 12

13 Femte del: Håndhevings- og gebyrregler Kap. 32 Ulovlighetsoppfølging Kap. 33 Gebyr og undersøkelse på fast eiendom Sjette del: Sluttbestemmelser Kap. 34 Ikrafttreden og overgangsbestemmelser Kap. 35 Endringer i annet lovverk 13 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 13

14 For hvilke overtredelser kan overtredelsesgebyr brukes? Rene formelle overtredelser: Manglende tillatelse for tiltak Manglende tillatelse for bruk Manglende godkjenning mv Materielle overtredelser: o Bygging i strid med plan, tekniske krav el. o Manglende oppfølging av oppgave/ansvar, f.eks. kontroll Manglende oppfølging av pålegg Uriktige / villedende opplysninger B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 14

15 Rammer for gebyrenes størrelse For de forskjellige overtredelser kan foretak ilegges opp til , , eller avhengig av alvorlighetsgraden av overtredelsen Privatpersoner kan ilegges halvparten av gebyrenes størrelse for de samme overtredelsene B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 15

16 Ikrafttreden SAK10 og TEK10 1 års overgangsordning for TEK10 NB! Ikke overgangsordning for: kap 4. (dokumentasjon), 9-4 (naturtyper) og 9-6 til 9-9 (avfall) jul i 1. januar 1. juli 1. juli 1. januar Ikrafttreden SAK10 (unntatt uavh. kontroll) TEK10 (med overgangsordning) Kommunalt tilsyn: dokumentasjon og avfall TEK10: Overgangsordning opphører SAK10: Ikrafttreden uavhengig kontroll Kommunalt tilsyn: energi og UU B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 16

17 Byggteknisk forskrift (TEK) overgangsbestemmelser Valgfritt å bruke ny eller gammel forskrift for søknader fram til 1. juli 2011 Fra 1. juli 2011 bare TEK10 (Uavh. Kontroll 1. juli 2012 Dersom prosjekteringen ble påbegynt før 1. juli 2010, og bruk av TEK10 vil føre til omfattende og kostbare omarbeidelser, kan kommunen også etter 1. juli 2011 godta at TEK97 legges til grunn for søknaden NB! Ikke overgangsordning for: kap 4. (dokumentasjon), 9-4 (naturtyper) og 9-6 til 9-9 (avfall) B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 17

18 Ansvar og ansvarsregler, kap. 12 Videreføring av dagens system: Ansvarlig søker: Ansvar for koordinering av ansvarsretter + utvidet ansvar Ansvarlig prosjekterende/utførende: ansvar som før hvor egen kvalitetssikring inngår i ansvarsretten Opphør av ansvar pålegg om retting kan gis inntil 5 år etter ferdigattest Kontrollansvar nye regler, men bygget opp som annet ansvar, utsatt til B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 18

19 Presisering av ansvar Tiltakshavers ansvar, 12-1 Søker, 12-2 Prosjekterende, 12-3 Utførende, 12-4 Kontrollerende, 12-5 Gjennomføringsplan sammenstilling av alle ansvarsretter i byggesaken, 1-2, 5-3, 12-2, 12-3, 12-4, 12-5 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 19

20 Tiltakshaver Pbl 23-1, 23-2: Der tiltaket krever det, jf andre ledd (søknadspliktige tiltak), plikter tiltakshaver å videreføre sitt ansvar til ansvarlige foretak. Der tiltaket ikke krever særskilt kvalifiserte foretak, eller på de områder av tiltaket som ikke er tilstrekkelig belagt med ansvarlige foretak, har tiltakshaver ansvaret alene. B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 20

21 Tiltakshaver Forskriftens 3-1, ansvar som søker for tiltak etter pbl 20-2: - Tilbygg mindre enn 50 m2 (BRA eller BYA) - Frittliggende bygning mindre enn 70 m2 (BRA eller BYA) Forskriftens 6-8: Selvbygger tiltaksklasse 1 Ansvar for å melde fra om endringer i ansvarsretter Ansvar for betaling av gebyret Ansvar for iverksetting av uavhengig kontroll utsatt til B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 21

22 Ansvarlig søker SAK10, Utarbeide gjennomføringsplan med ansvarsfordeling 2. Koordinering av ansvaret i tiltaket dette betyr at hele tiltaket skal være belagt med ansvar! 3. Mottak og videreformidling av informasjon til og fra kommunen 4. Påse at det blir utarbeidet avfallsplan og sluttrapport med innhentet dokumentasjon om avfallsdisponering B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 22

23 Ansvarlig søker SAK10, Påse at eventuelle spesielle sikringstiltak blir prosjektert og utført. 5. At sluttkontroll blir ivaretatt 6. At FDV-dokumentasjon blir overlevert. I forbrukerforhold er dette lik bruksanvisning 7. Søke om evnt. brukstillatelse og ferdigattest 8. Tilrettelegge for tilsyn

24 Situasjonsplan! Ansvarlig søker må søke om ansvarsrett for prosjektering hvis søker selv skal stå for utarbeiding av situasjonsplan! NB! Det foreligger ny spesifikasjon for utarbeiding av situasjonsplan og tegninger! Se Veileden byggesøknader for småhus Kan bestilles hos: eller på tlf.nr B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 24

25 Ansvarlig prosjekterende SAK10, 12-3 Kvalitetssikring (tidl. egenkontroll) avgivelse av samsvarserklæring Koordinering av grensesnitt mot andre prosjekterende Ansvar ved valg av produkter Sjekke at situasjonskartet er tilstrekkelig for plassering av tiltak og utarbeidelse av situasjonsplan Plan for avfallshåndtering og evnt. miljøsanering Bidra til gjennomføringsplan og sluttkontroll Utarbeide sine deler av FDV-dokumentasjon B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 25

26 Prosjekterendes ansvar - sikringstiltak Prosjekterende skal varsle om og prosjektere særskilte sikringstiltak der det er aktuelt: Loven omtaler nødvendig tiltak for å sikre mot skade Forskriften bruker særskilte sikringstiltak Tiltakshavers og prosjekterendes ansvar må forstås etter byggherreforskriften, mens den utførendes ansvar vil være etter arbeidsmiljøloven og krav til internkontroll. Særskilte sikringstiltak er de som normalt ikke ivaretas av entreprenørens internkontroll! NB Prosjekteringskontrakten må ta høyde for prosjektering av sikringstiltak B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 26

27 HMS i forbrukerforhold Forbruker Boligleverandør Fellesbestemmelser Risiko og ev. tiltak Maskinentreprenør IK1 Tømrer Rørlegger Elektro Ventilasjon Mur, betongentreprenør IK2 IK 5 IK6 IK 7 IK4 Maler IK3 Fellesbestemmelser Risiko og ev. tiltak B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 27

28 Ansvarlig utførende, Kvalitetssikret utførelse (tidl. egenkontroll) utstede samsvarserklæring 2. Ansvar ved valg av produkter, eksempler: 1. Membranprodukter til våtrom 2. Vindsperre og taktro 3. Plassering i hht. situasjonsplan: 1. UTF: Oppmålingsforetak 2. UTF: Maskinentreprenør 3. UTF: Murer/betongentreprenører B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 28

29 Ansvarlig utførende, Avfallshåndtering og miljøsanering 5. Melde til søker om behov for sikringstiltak som ikke er prosjektert 6. Koordinere i grensesnitt mot andre utførende 7. Meldeplikt til søker ved ufullstendig prosjektering 8. Bidra til gjennomføringsplan og sluttkontroll B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 29

30 Ansvarlig kontrollerende, 12-5 utsatt til Kontroll i hht. system, jf. krav om sentral godkjenning påse samsvar mellom planlagt og utført kvalitetssikring Bidra til gjennomføringsplan Avdekke avvik, påse at de lukkes, melde fra til søker, tiltakshaver og kommune dersom det ikke skjer Sluttkontroll, kontrollerklæring og sluttrapport NB: Kommer egen kontrollstandard (NS) B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 30

31 Bestemmelser om ansvar, 12-6 Gjelder alle: Opphør av ansvar pålegg inntil 5 år etter ferdigattest Oppbevare dokumentasjon i 5 år Du har ansvar for dine underleverandører Ansvar for å melde fra til kommunen om ulovlige forhold B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 31

32 Søknad og tildeling av ansvarsrett med og uten sentral godkjenning B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 32

33 Hovedprinsippene videreføres Fortsatt tildeling av ansvarsrett til foretak med og uten sentral godkjenning Kvalifikasjonskravene videreføres Krav til bruk av foretakets system (kvalitetssikring) videreføres Krav til dokumentasjon av systembruk skjerpes! Kommunens plassering av tiltaket i tiltaksklasse annen enn foreslått av ansvarlig, vil nå kunne påklages B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 33

34 Godkjenning for ansvarsrett Godkjenning for ansvarsrett gis til kvalifiserte foretak Godkjenning gis for søknad prosjektering utførelse Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse, kan søke om ansvarsrett, men obligatorisk uavhengig kontroll i hht forskrift er utsatt til Godkjenning gis i forskjellige tiltaksklasser (1, 2, 3) B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 34

35 Søknad om ansvarsrett med sentral godkjenning Ved søknad om ansvarsrett med sentral godkjenning skal den sentrale godkjenningen normalt legges til grunn Ved søknad om ansvarsrett med sentral godkjenning må det: Opplysning om at sentral godkjenning foreligger, og at foretaket dermed er kvalifisert Redegjørelse for at relevant kompetanse blir brukt i tiltaket. Eget felt om dette på blanketten. B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 35

36 Anvarsrett uten sentral godkjenning Ved søknad om ansvarsrett uten sentral godkjenning må det dokumenteres (erklæres): At foretakets system foreligger og er i bruk Foretakets kvalifikasjoner ved: Utdanning praksis Redegjørelse for at relevant kompetanse blir satt inn i dette tiltaket. Felt på blanketten. B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 36

37 Tiltaksklasser Bestemmelsene er noe forenklet Hvert fagområde skal vurderes på selvstendig grunnlag Tiltaksklassen er bestemmende for kvalifikasjonskrav omfang av kontroll Tiltaksklasse skal foreslås av ansvarlig søker med grunnlag i ansvarsrettsøknadene Kommunen godkjenner tiltaksklasse eller forlanger annen klasse Kommunens tiltaksklasseplassering kan påklages! B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 37

38 Godkjenningsområder prosjektering a) Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) b) Arkitektur c) Utearealer og landskapsutforming d) Oppmålingsteknisk prosjektering e) Brannkonsept f) Geoteknikk g) Konstruksjonssikkerhet h) Bygningsfysikk i) Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner j) Ventilasjon- og klimainstallasjoner k) Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg l) Løfteinnretninger m) Lydforhold og vibrasjoner n) Miljøsanering B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 38

39 Godkjenningsområder - utførelse a) Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) b) Innmåling og utstikking av tiltak c) Grunnarbeid og landskapsutforming d) Plasstøpte betongkonstruksjoner e) Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner f) Murarbeid g) Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner h) Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i) Taktekkingsarbeid j) Arbeid på bevaringsverdige byggverk k) Installasjon av brannalarm, nødlys og ledesystem l) Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner m) Ventilasjon- og klimainstallasjoner n) Løfteinnretninger o) Riving og miljøsanering. B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 39

40 Krav til foretakets system felles for alle roller og ansvarsområder Organisasjonsplan (flere dokumenter) organisasjonsstruktur ansvars- og myndighetsfordeling ressurser kvalifikasjoner (utdanning og praksis) Styring av underentreprenører/rådgivere (flere dokumenter) Identifikasjon av krav (ulike nivå og ulike dokumenter avh. av rolle) Verifikasjon og dokumentasjon (bevis for utført kvalitetssikring) Avviksbehandling (i forhold til pbl) Dokumentstyring (ulike rutiner og ulike metoder for gjenfinning) Rutiner for oppdatering av kunnskaper (ulike rutiner) Rutiner for oppdatering av systemet B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 40

41 Sentral godkjenning Sentral godkjenning blir obligatorisk for kontrollforetak Godkjenningsområder er endret Dokumentasjonskravene er skjerpet Særlig for systemkrav BEs tilsynsrolle skjerpes Kommunenes rapporteringsplikt videreføres Rapporteringsplikt ved evnt. tilbaketrekking Rapporteringsplikt ved advarsler B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 41

42 Gjennomføringsplan Hva er bakgrunnen for kravet? Hva skal vi oppnå med dokumentet? Når skal det sendes inn? Hvordan vil det se ut? Hvem har ansvaret for dokumentet? Skal det signeres? Skal det godkjennes av kommunen? B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 42

43 BAKGRUNN FOR KRAVET Plan og bygningsloven 24-2 sier:.kontroll skal gjennomføres på grunnlag av planer for gjennomføring av tiltaket B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 43

44 Definisjon En samlet plan for gjennomføring av tiltaket, med synliggjøring av ansvarsområder, tiltaksklasser, ansvarlige foretak, gjennomføring av kontroll og ferdigstillelse av tiltaket. B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 44

45 Gjennomføringsplan Ved krav til ansvarlige foretak Innhold Ansvarsrett går foran planen Signeres av søker Vedlegg ved hver delsøknad eller endring Dokumentasjon for evnt. brukstillatelse og ved søknad om ferdigattest B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 45

46 HVA SKAL VI OPPNÅ? En samlet oversikt over tiltaket o Ansvarsområder o Tiltaksklasser o Foretak o Kontrollområder o Status ved milepæler o Samsvarserklæringer o Kontrollerklæringer B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 46

47 HVA SKAL VI OPPNÅ? forts. Hjelp for kommunen: o Vurdering av kontroll o Planlegging av tilsyn o Færre løse dokumenter Hjelp for bransjen: o Bedre oversikt med samsvarserklæringer o Mindre dokumentasjon til kommunen B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 47

48 HVORDAN SER DEN UT? B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 48

49 Gjennomføringsplan - Mal B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 49

50 Ansvarlig søker: Utarbeide planen ANSVAR Overføre dato fra samsvarserklæringer og kontrollerklæringer til planen Sende planen med søknadene Ansvarlig foretak: Oversende nødvendig informasjon om ansvarsområdet til ansv. søker Innhold i samsvarserklæringer og kontrollerklæringer B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 50

51 SIGNERING Ansvarlig søker skal datere og signere gjennomføringsplanen hver gang den sendes inn. Signaturen bekrefter at samsvarserklæringer og kontrollerklæringer er mottatt av ansvarlig søker, og arkivert der Disse skal ikke sendes inn til kommunen Grunnlag for evnt. brukstillatelse og for ferdigattest B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 51

52 Forhold Tidsfrister Tidsfrist i ant. uker Kommentar Anmodning forhåndskonferanse 2 Ingen virkning ved oversittelse Søknad rammetillatelse 12 Dersom oversittet frist: Gebyret reduseres med 25 % for hver påbegynt uke. Andre myndigheters frist for evnt. uttalelse 4 Kan miste retten til evnt. senere å uttale seg Fullstendig søknad (Tidligere enkle tiltak ) 3 Dersom oversittet frist: Gebyret reduseres med 25 % for hver påbegynt uke. Kan gå i gang på eget ansvar. Søknad igangsettingstillatelse 3 Ingen konsekvens av oversittelse Søknad brukstillatelse 3 Søknad ferdigattest 3 Kommunens frist for oversendelse av evnt. klage til fylkesmannen Fylkesmannens frist til å behandle evnt. klage på vedtak Fylkesmannen frist hvis klage på vedtak med utsatt iverksetting Første gangs behandling private reg. forslag planutvalget Andre gangs behandling kommunestyret 12 Gyldighet byggetillatelse 52 Etter 3 uker: Kan ikke ta tiltaket i bruk om man ikke hører noe Etter 3 uker: Kan ta i bruk, men da skal kommunen utstede midlertidig brukstillatelse 8 Ingen virkning ved oversittelse 12 Ingen virkning ved oversittelse år Ingen virkning ved oversittelse Hvis mer enn 24 uker mellom 1. og 2. gangs behandling, rapportplikt til planutvalget B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 52

53 Nøkkeltallsprosjektet PLANSAKER Lovbestemte frister - Ot.prp B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 53

54 Obligatorisk uavhengig kontroll fra Foto: Salmer fra kjøkkenet, Bent Hamer (2003), B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 54

55 Generelt om kontroll Egenkontroll er ikke lenger eget ansvarsområde. Egen kvalitetssikring er del av forutsetning for ansvarsretten Adgang for kommunene til å kreve uavhengig kontroll - som før. Obligatorisk uavhengig kontroll innenfor objektive kriterier, utsatt til (Kommer egen NS) Krav om uavhengig kontrollforetak med obligatorisk sentral godkjenning, utsatt til B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 55

56 Kontrollområder, SAK10, 14-2 utsatt til Krav om uavhengighet for kontrollforetak Trolig obligatorisk kontroll i alle klasser for nye boliger: Fuktsikring knyttet til våtrom og lufttetthet (m.m.?) Trolig obligatorisk kontroll i klasse 2 og 3 for; Geoteknikk, brannsikkerhet, konstruksjonssikkerhet, begrenset kontroll av bygningsfysikk Kommunen kan kreve tilleggskontroll og unnta fra kontroll B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 56

57 Kommunens krav om uavhengig kontroll gjelder nå! Aktuelt når det er forhold ved: Tomten Tiltaket Aktørene som tilsier at det er nødvendig med uavhengig kontroll for å sikre kvalitet Kommunen kan unnta fra kravet om uavhengig kontroll B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 57

58 Ansvarsrett for kontroll De foretak som har pr i dag har ansvarsrett for kontroll vil fortsatt kunne drive kontroll frem til Etter vil kontrollører måtte ha sentral godkjenning med kvalifikasjoner etter SAK10. B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 58

59 Nettveiledningen litt var operativ fra: 1. juli 2010 mer foreligger nå enda mer lovt ferdig fra: 1. januar 2011 men fortsatt ikke komplett B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 59

60 Byggsøk Alt skulle vært klart til 1. juli 2010 men... Saksbehandlingsverktøy må kunne ta i mot online Kan uansett brukes til print B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 60

61 Alle papirblankettene er nye - dekker det meste Bare ByggSøk på B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 61

62 Gjennomgang av skjermbilder i ByggSøk 62 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 62

63 Valg av tiltakstype 63 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 63

64 Valg av tiltakstype - detaljert 64 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 64

65 Nytt bygg - Riving 65 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 65

66 01 Eiendomsopplysninger 66 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 66

67 02 Rammebetingelser Generelle vilkår 67 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 67

68 03 Rammebetingelser - Planstatus 68 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 68

69 04 Rammebetingelser Krav til byggegrunn 69 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 69

70 06 Rammebetingelser - Varsling 70 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 70

71 07 Beskrivelse av tiltak Formål 71 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 71

72 08 Beskrivelse av tiltak Følgesbrev 72 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 72

73 09 Beskrivelse av tiltak Bebyggelse - Arealdisponering 73 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 73

74 10 Beskrivelse Bebyggelse - Bygningsopplysninger 74 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 74

75 11 Beskrivelse av tiltak Bebyggelse - Løfteinnretninger 75 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 75

76 12 Beskrivelse av tiltak Plassering 76 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 76

77 13 Beskrivelse av tiltak Infrastruktur - Atkomst 77 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 77

78 14 Beskrivelse av tiltak Infrastruktur - Vannforsyning 78 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 78

79 15 Beskrivelse av tiltak Infrastruktur - Avløp 79 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 79

80 16 Beskrivelse av tiltak Boligspesifikasjon 80 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 80

81 17 Dispensasjon 81 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 81

82 18 Parter - Tiltakshaver 82 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 82

83 19 Parter Nabo/gjenboer 83 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 83

84 20 Parter Foretak med sentral godkjenning 84 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 84

85 21 Parter Foretak uten sentral godkjenning (1) 85 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 85

86 21 Parter Foretak uten sentral godkjenning (2) 86 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 86

87 3. Krav til foretakssystem Boligprodusentenes Forening kan tenke seg at det utvikles en nasjonal ordning for revisjon av foretakssystem. Norsk Akkreditering Sertifiseringsorgan Norsk Akkreditering Norsk Akkreditering (NA) utvikler og forvalter nasjonal ordning for revisjon av foretakssystem i byggenæringen NA utpeker sertifiseringsorgan som kan sertifisere byggrevisorer Sertifiserte byggrevisorer Byggrevisjon Meyer Byggrevisjon Hansen Byggrevisjon Pettersen Byggrevisjon Rasmussen Byggrevisjon Gloslie Sertifiseringsorgan godkjenner foretak som byggrevisorer. Foretak underlagt revisjonsordning 87 Byggforetak Hansen Byggforetak Bob AS Byggforetak Drill Byggforetak Spiker Byggforetak Sagen Byggforetak Hammer Byggforetak Stokken Byggforetak Lista Byggforetak Veggen Byggforetak Bjelke Byggforetak Søylen Byggforetak Grunnen Sertifiserte byggrevisorer reviderer foretakssystemene og vurderer om byggforetaket har tilfredsstillende system og kompetanse. Alt OK => Godkjent revisjon! B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 87

88 21 Parter Foretak uten sentral godkjenning (3) 88 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 88

89 22 Parter Andre myndigheter 89 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 89

90 23 Gjennomføringsplan Fagområder - Prosjektering 90 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 90

91 24 Gjennomføringsplan Ansvarsfordeling Ansvarlig søker (1) 91 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 91

92 25 Gjennomføringsplan Ansvarsfordeling Ansvarlig søker (2) 92 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 92

93 25 Gjennomføringsplan Ansvarsfordeling Ansvarlig søker (3) 93 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 93

94 26 Gjennomføringsplan Ansvarsfordeling Prosjektering (1) 94 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 94

95 26 Gjennomføringsplan Ansvarsfordeling Prosjektering (2) 95 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 95

96 HVORDAN VIL DEN SE UT? B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 96

97 28 Gjennomføringsplan Ansvarsfordeling Utførelse 97 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 97

98 29 Gjennomføringsplan Ansvarsfordeling Utførelse (1) 98 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 98

99 29 Gjennomføringsplan Ansvarsfordeling Utførelse (2) 99 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 99

100 29 Gjennomføringsplan Ansvarsfordeling Utførelse (3) 100 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 100

101 30 Gjennomføringsplan Ansvarsfordeling Kontroll 101 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 101

102 31 Gjennomføringsplan Samsvarserklæring Prosjektering 102 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 102

103 32 Gjennomføringsplan Samsvarserklæring Utførelse 103 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 103

104 33 Gjennomføringsplan Kontrollerklæring Prosjektering Gjelder kun når kommunen har besluttet uavhengig kontroll! 104 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 104

105 34 Gjennomføringsplan Kontrollerklæring Utførelse Gjelder kun når kommunen har besluttet uavhengig kontroll! 105 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 105

106 35 Søknad Igangsettingstillatelse 106 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 106

107 36 Søknad Endring av tillatelse 107 B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 107

108 Midlertidig brukstillatelse B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 108

109 Lykke til med nye forskrifter! B O L I G P R O D U S E N T E N E S F O R E N I N G 109

Ansvar Prosjekterende og utførende

Ansvar Prosjekterende og utførende Ansvar Prosjekterende og utførende Universell utforming 25. november 2010 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Frode Grindahl 2 4 Godkjenning Foretak som skal godkjennes for å påta seg ansvar skal vurderes på

Detaljer

Ansvarsrettssystemet. Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune

Ansvarsrettssystemet. Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune Ansvarsrettssystemet Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune plan- og bygningsloven (pbl) byggesaksforskriften (SAK10) SAK10= SAK& GOF 2009 plandelen - MD 2010 byggesaksdelen,

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

ANSVARSRETT Hva betyr egentlig det? Hvilket ansvar har jeg påtatt meg? Hvordan gjør jeg det? Foredragsholder: Lise Budde

ANSVARSRETT Hva betyr egentlig det? Hvilket ansvar har jeg påtatt meg? Hvordan gjør jeg det? Foredragsholder: Lise Budde ANSVARSRETT Hva betyr egentlig det? Hvilket ansvar har jeg påtatt meg? Hvordan gjør jeg det? Foredragsholder: Lise Budde Ansvarsrett Gir deg rettigheten til å ha et konkret ansvar i ett konkret tiltak

Detaljer

Ny pbl overordnete krav

Ny pbl overordnete krav Ny pbl overordnete krav Trondheim 7. januar 2010 Frode Grindahl STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Ny plan- og bygningslov Hele loven er ny Ny plandel I kraft 1. juli 2009. Bl.a. nye dispensasjonsbestemmelser

Detaljer

VA i plan- og bygningsloven

VA i plan- og bygningsloven VA i plan- og bygningsloven De nye byggesaksreglene Finn N. Bangsund MEF Maskinentreprenørenes Forbund MEF stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon Representerer ca. 1960 små,

Detaljer

Gjennomgang av søknadssystemet. Trygve Sæle Seksjonsleder byggesak

Gjennomgang av søknadssystemet. Trygve Sæle Seksjonsleder byggesak 1955 Gjennomgang av søknadssystemet Trygve Sæle Seksjonsleder byggesak 2 1-1 Lovens formål Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Byggesaksbehandling

Detaljer

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 1 2 3 4 Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 er de enkleste arbeidene og tiltaksklasse 3

Detaljer

ANSVARSRETT OG KOMPETANSE Hva skjedde? Hva gjør vi nå? v/ Trine Døvle og Lise Budde

ANSVARSRETT OG KOMPETANSE Hva skjedde? Hva gjør vi nå? v/ Trine Døvle og Lise Budde ANSVARSRETT OG KOMPETANSE Hva skjedde? Hva gjør vi nå? v/ Trine Døvle og Lise Budde SG / Ansvarsrett Sentral godkjenning Gjelder for Norge Ansvarsrett Gir deg rettigheten til å ha et konkret ansvar i ett

Detaljer

Ny bygningslovgivning Kort om søknad, saksbehandling, godkjenning, kontroll og tilsyn

Ny bygningslovgivning Kort om søknad, saksbehandling, godkjenning, kontroll og tilsyn Ny bygningslovgivning Kort om søknad, saksbehandling, godkjenning, kontroll og tilsyn INPUT 10, 21. jan. 2010 Marit Langen STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Ny plan- og bygningslov Hele loven er ny Ny plandel

Detaljer

Ansvarssystemet. HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å

Ansvarssystemet. HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å Ansvarssystemet HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å Ansvarsrett endringer Lokal godkjenning av ansvarsrett bortfalt Skal erklære ansvar Fremdeles gjennomføringsplan, samsvarserklæring og kontrollerklæring

Detaljer

Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven

Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven 1 Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat 2 Vi bryr oss om 3 NOU 2005:12 Formål med endringene Forenkling

Detaljer

Nye byggeregler. Håndhevings- og gebyrregler. Vi snakker om denne

Nye byggeregler. Håndhevings- og gebyrregler. Vi snakker om denne 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Felles Plan Felles Bygging Felles Vi snakker om denne Sluttbestemmelser t l Felles 2 Sentral

Detaljer

Ny plan- og bygningslov

Ny plan- og bygningslov Ny plan- og bygningslov Obligatorisk, uavhengig kontroll Wilhelm Holst Skar STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Status ny plan- og bygningslov Hele loven er ny Ny plandel i kraft 1. juli 2009 Ny byggesaksdel

Detaljer

Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen 10. 11, januar 2013 NTNU, campus Gløshaugen, Trondheim

Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen 10. 11, januar 2013 NTNU, campus Gløshaugen, Trondheim Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen 10. 11, januar 2013 NTNU, campus Gløshaugen, Trondheim Fredag 11. januar (13) Kontrollordningen for brann (KPR) Rolle og ansvarsforhold til ansvarlig

Detaljer

Nye kontrollregler. Håndhevings- og gebyrregler. Sluttbestemmelser. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne

Nye kontrollregler. Håndhevings- og gebyrregler. Sluttbestemmelser. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne Nye kontrollregler 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles Vi snakker

Detaljer

Vitale mål for byggesak

Vitale mål for byggesak 1 Vitale mål for byggesak Planreglene, innledende kapittel og dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli 2009. Ny byggesaksdel i kraft 1. juli 2010 Loven vedtatt våren 2009 Byggesaksforskrift 26. mars 2010

Detaljer

Gjennomgang av søknadssystemet. Trygve Sæle Seksjonsleder byggesak

Gjennomgang av søknadssystemet. Trygve Sæle Seksjonsleder byggesak 1955 Gjennomgang av søknadssystemet Trygve Sæle Seksjonsleder byggesak 2 1-1 Lovens formål Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Byggesaksbehandling

Detaljer

Byggesaksforskrifter på høring

Byggesaksforskrifter på høring 1 Byggesaksforskrifter på høring Høringsfrist 1. oktober Basert på nye forskriftshjemler til hvert tema Inndelingen i kapitler følger lovens system Byggesak og godkjenning samlet i en forskrift Forskriften

Detaljer

Riktig tiltaksklasse? PÅL LYNGSTAD 4.-5.1.2013, Tromsø, Tromskonferansen

Riktig tiltaksklasse? PÅL LYNGSTAD 4.-5.1.2013, Tromsø, Tromskonferansen Riktig tiltaksklasse? PÅL LYNGSTAD 4.-5.1.2013, Tromsø, Tromskonferansen Godkjenning Hovedprinsippene videreføres Fortsatt både lokal og sentral godkjenning Kvalifikasjonskravene videreføres Krav til bruk

Detaljer

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Oslo 29. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Om gjennomføringsplan Gammel

Detaljer

12-2. Ansvarlig søkers ansvar

12-2. Ansvarlig søkers ansvar 12-2. Ansvarlig søkers ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.01.2016 12-2. Ansvarlig søkers ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-4 har ansvarlig søker ansvar for

Detaljer

Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker

Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker Tirsdag 5. februar 2013 Mette Mohåg, byggesakssjef Tromsø kommune 1 Innholdet i det følgende: Ansvar og rollefordeling i byggesaken Hva ligger i ansvaret?

Detaljer

Til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Lysaker, 15. november 2016

Til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Lysaker, 15. november 2016 Til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Lysaker, 15. november 2016 I etterkant av endringer i Byggesaksforskriften (SAK) 1.jan.2016 varslet byggenæringen om utilsiktede negative konsekvenser av endringene.

Detaljer

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system MAKS10 Arkitektkontorets KS-system Trondheim 14.01.2014 PROGRAM 10:00 Innledning om kvalitetsarbeid internt i bedriften og direkte i prosjekter 10:15 Ansvar myndighetskrav SAK10 10:45 Etablering av et

Detaljer

Nye byggeregler. Ny lov nye grep. Advokat Erling Erstad. Advokat Erling Erstad

Nye byggeregler. Ny lov nye grep. Advokat Erling Erstad. Advokat Erling Erstad Nye byggeregler Ny lov nye grep Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles

Detaljer

Vitale mål for byggesak

Vitale mål for byggesak 1 Vitale mål for byggesak Planreglene, innledende kapittel og dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli 2009. Ny byggesaksdel i kraft 1. juli 2010 Loven vedtatt våren 2009 Byggesaksforskrift 26. mars 2010

Detaljer

8-1. Ferdigstillelse av tiltak

8-1. Ferdigstillelse av tiltak 8-1. Ferdigstillelse av tiltak Publisert dato 05.02.2015 8-1. Ferdigstillelse av tiltak (1) Kommunen skal etter søknad utstede ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak når vilkårene i plan- og bygningsloven

Detaljer

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Uavhengig kontroll ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Hvorfor obligatorisk uavhengig kontroll? Kontrollområder og hvorfor er disse områdene valgt ut Hva vektlegges ved godkjenning

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Oppdal Gnr. 280 Bnr. 240 Trondheimsvegen 8, 7340 OPPDAL Foretak Organisasjonsnummer 962392687 Kontaktperson

Detaljer

Nye byggeregler Nye byggeregler 1 Gustav Pillgram Larsen tirsdag 25. august 2009

Nye byggeregler Nye byggeregler 1 Gustav Pillgram Larsen tirsdag 25. august 2009 1 Ny lov nye grep 2 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Felles Plan Felles Vi snakker om denne Vi snakker om denne Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser

Detaljer

Kapittel 8. Ferdigstillelse

Kapittel 8. Ferdigstillelse Kapittel 8. Ferdigstillelse Publisert dato 05.02.2015 Kapittel 8. Ferdigstillelse Innledning Før tiltaket kan tas i bruk må det innhentes ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Krav om obligatorisk

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2016 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende

Detaljer

Hva, hvem, hvordan, når og når

Hva, hvem, hvordan, når og når Hva, hvem, hvordan, når og når 1 Hva? Prosjektering Utførelse Kvalitetssikring og rutiner 2 Hvem? Kontroll kan utføres av kvalifisert foretak Kvalifisert er foretak som får ansvarsrett Kvalifisert foretak

Detaljer

Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10

Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10 Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10 Tromsø 6.-7.02.2012 Innhold 1 Introduksjon og regelverk Fortid og fremtid Kontrollreformen og hjelpemidler 2 Kontrollområder

Detaljer

Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bolig- og bygningsavdelingen

Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Fagdirektør Mathys Truyen Plan- og bygningslovskonferansen, Trysil 29. oktober 2014 Foredraget tar for seg Vedtatt lovendring,

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Publisert dato 15.02.2013 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende ansvar for a. at utførelsen

Detaljer

Ny Plan og Bygningslov, med fokus på Tek 10

Ny Plan og Bygningslov, med fokus på Tek 10 Ny Plan og Bygningslov, med fokus på Tek 10 30. mars 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Nærmere om selve Plan- og bygningsloven forts. Rettighetslov Ny lovs oppbygning

Detaljer

Seminar om byggavfall og miljøgifter, Rica Hell hotell 18.09.2013. Praksis og erfaringer med ansvarsrett

Seminar om byggavfall og miljøgifter, Rica Hell hotell 18.09.2013. Praksis og erfaringer med ansvarsrett Seminar om byggavfall og miljøgifter, Rica Hell hotell 18.09.2013 Praksis og erfaringer med ansvarsrett Foto: Foto: Carl-Erik Geir Hageskal Eriksson Agenda Først litt teori Når man har tatt seg til rette.

Detaljer

Spørsmål 2 mottatt 20.05:

Spørsmål 2 mottatt 20.05: Spørsmål 2 mottatt 20.05: Forslag til spørsmål: Det vises til punkt 3.4 «leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner». Det vises her til at tilbyder skal ha dokumentere å kunne oppfylle vilkår for

Detaljer

HVA FORVENTER KOMMUNEN. 4. September bygningssjef Eli F. Aubert

HVA FORVENTER KOMMUNEN. 4. September bygningssjef Eli F. Aubert HVA FORVENTER KOMMUNEN 4. September 2014 - bygningssjef Eli F. Aubert Agenda Innledning Kommunal byggesaksbehandling Forventninger til: De ansvarlige Innholdet i søknaden Innledning Felles interesse i

Detaljer

Ny plan- og bygningslov Byggesaksdelen

Ny plan- og bygningslov Byggesaksdelen Ny plan- og bygningslov Byggesaksdelen Brannforebyggende forum 03.09.08 1 Prinsipielle emner i Ot.prpen som tas opp Lovstruktur Søknadssystemet og saksbehandling Ansvar, kontroll, tilsyn, Godkjenningsordningen

Detaljer

1-7 skal lyde: 1-7 Følgende bestemmelser i plan- og bygningsloven gis tilsvarende anvendelse:

1-7 skal lyde: 1-7 Følgende bestemmelser i plan- og bygningsloven gis tilsvarende anvendelse: Deres referanse: Vår referanse: 2016/690-3-L42 Saksbehandler: Inger Marie Haukalid Dato: 08.07.2016 Forslag til endring av byggeforskrift for Longyearbyen Fastsatt av Longyearbyen lokalstyre 2016 med hjemmel

Detaljer

Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven

Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven Fagdag om tilsyn innenfor forurensning, bygg og avfall, FMNT, Steinkjer 05.02.2014 Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven Foto: Carl-Erik Eriksson Mang slaks forurensning.

Detaljer

Lovspeil: Forskrift til plan- og bygningsloven om byggesaksbehandling

Lovspeil: Forskrift til plan- og bygningsloven om byggesaksbehandling Lovspeil: Forskrift til plan- og bygningsloven om byggesaksbehandling Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep. 0032 Oslo 2 Forskriftsspeil Oversikt over forskrift

Detaljer

Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Tilsyn etter plan og bygningslovens 25-1 Tilsynsplan 2013

Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Tilsyn etter plan og bygningslovens 25-1 Tilsynsplan 2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/924-1 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg Tilsyn etter plan og bygningslovens 25-1 Tilsynsplan 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

8-1. Ferdigstillelse av tiltak

8-1. Ferdigstillelse av tiltak 8-1. Ferdigstillelse av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.09.2016 8-1. Ferdigstillelse av tiltak (1) Kommunen skal etter søknad utstede ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak

Detaljer

Uavhengig kontroll. SAK10 Versjon 01.02.2012

Uavhengig kontroll. SAK10 Versjon 01.02.2012 Uavhengig kontroll SAK10 Versjon 01.02.2012 Historikk ulike kontrollformer Offentleg oppgåve utført av kommunalt tilsett kontrollør, jf. Bygningsloven av 1967 Byggesaksreforma 1997 eigenkontroll godkjente

Detaljer

Overtagelse og drift av bygninger

Overtagelse og drift av bygninger Overtagelse og drift av bygninger Hva betyr ferdig bygg? Hva sier byggereglene Ansvarsforhold Gustav Pillgram Larsen Advokat Erling Erstad 1 ferdig a2 (norr ferðugr, trol påvirket av lty verdich, eg 'klar

Detaljer

Ny forskrift om byggesak

Ny forskrift om byggesak Ny forskrift om byggesak Kontroll, tilsyn og ferdigattest Frode Grindahl STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kontroll Egenkontroll er ikke lenger eget ansvarsområde Obligatorisk uavhengig kontroll innenfor objektive

Detaljer

Uavhengig kontroll. Pål Lyngstad, 4.-5.1.2013, Tromskonferansen SAK10

Uavhengig kontroll. Pål Lyngstad, 4.-5.1.2013, Tromskonferansen SAK10 Uavhengig kontroll Pål Lyngstad, 4.-5.1.2013, Tromskonferansen SAK10 Fortid og fremtid 1997 Søke Prosjektere Utføre Ferdigattest Egenkontroll eller uavhengig kontroll Egenkontroll eller uavhengig kontroll

Detaljer

Nye kontrollregler 1.1.2013

Nye kontrollregler 1.1.2013 Obligatorisk uavhengig kontroll I kraft januar 2013 Gjelder for søknader innkommet kommunen fom 1 januar 2013 Mottakstidspunktet som er avgjørende SAK 10 14-2 Saksbehandling og kontroll Obligatorisk uavhengig

Detaljer

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013.

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. uavhengig kontroll Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. Dette heftet inneholder informasjon som omfatter blandt annet: Gjennomføring av kontroll

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Ot.prp. nr. 45 ( ) Ny plan- og bygningslov Byggesaksdelen. Emner i proposisjonen. Søknadspliktens omfang

Ot.prp. nr. 45 ( ) Ny plan- og bygningslov Byggesaksdelen. Emner i proposisjonen. Søknadspliktens omfang Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) Ny plan- og bygningslov Byggesaksdelen Avdelingsdirektør Ole Molnes NKF 11.11.08 1 Emner i proposisjonen Lovstruktur Søknadssystemet Saksbehandling Ansvar, kontroll Tilsyn Godkjenningsordningen

Detaljer

Veranda, balkong og terrasse

Veranda, balkong og terrasse Veranda, balkong og terrasse Definisjoner Veranda: Balkong: Terrasse: Åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til bolig. Kan også være lukket. Åpen bygningsdel plassert foran dør, utkraget fra vegg,

Detaljer

06 Avviksbehandling Lokal og sentral godkjenning

06 Avviksbehandling Lokal og sentral godkjenning 06 Avviksbehandling Lokal og sentral godkjenning 1 Avvik Avvik manglende samsvar mellom definerte krav og en levert tjeneste eller et produkt. manglende samsvar mellom en avtalt leveranse og faktisk leveranse.

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Dato: 30.09.2015 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 15/2941-4 201501645-10

Detaljer

Forskrift om endringer i byggesaksforskriften

Forskrift om endringer i byggesaksforskriften Forskrift om endringer i byggesaksforskriften Vedtatt 1. desember 2015 med hjemmel i plan- og bygningsloven 21-2 syvende ledd, 22-3 og 23-8 I I forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak (byggesaksforskriften)

Detaljer

Kapittel 8. Ferdigstillelse

Kapittel 8. Ferdigstillelse Kapittel 8. Ferdigstillelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 04.01.2016 Kapittel 8. Ferdigstillelse Innledning Før tiltaket kan tas i bruk må det innhentes ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Detaljer

KURS MAKS 10 UAVHENGIG KONTROLL

KURS MAKS 10 UAVHENGIG KONTROLL KURS MAKS 10 UAVHENGIG KONTROLL HØSTSEMESTER 2012 PROGRAM 1000 Introduksjon. Systematisk kompetanseheving. 1030 MAKS10. Hva er nytt? 1100 Hvordan kan du bruke MAKS10 1200 Lunsjpause 1230 Kontroll hva innebærer

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Litt om OBOS Hva Hvorfor Hvordan Hvem? Lover, forskrifter og veiledninger Kontrollområder Gjennomføring av kontroll Kommunens saksbehandling Uavhengige kontrollforetak Godkjenningsområder www.obosprosjekt.no

Detaljer

Ny plan- og bygningslov

Ny plan- og bygningslov 1 Ny plan- og bygningslov Hele loven er ny Ny plandel I kraft 1. juli 2009. Nytt felles innledende kapittel i kraft 1. juli 2009. Erstatter kap. I i pbl 1985. 6 (forskriftshjemmel) gjelder fortsatt Nye

Detaljer

(6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav

(6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav (6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge

Detaljer

Kapittel 1 Generelle bestemmelser

Kapittel 1 Generelle bestemmelser Kapittel 1 Generelle bestemmelser Publisert dato 07.11.2011 Kapittel 1 Generelle bestemmelser Kapittelet inneholder generelle bestemmelser og gir noen av rammene for byggesaksprosessen. Formålet med plan-

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Eier/fester

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 8. november 2012 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling

Detaljer

08.02.2011. Gjennomføringsplan. Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak. Hva skal kommunen ha?

08.02.2011. Gjennomføringsplan. Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak. Hva skal kommunen ha? Gjennomføringsplan Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak Ska-haa Ska-haa Hva skal kommunen ha? 1 Dokumenter i byggesak Avfallsplan Søknadsskjema. Signert. ByggSøk Nabovarsel kvittering Evt. Avmerking for

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

Erfaringer som ansvarlig søker, forhold til kommunen

Erfaringer som ansvarlig søker, forhold til kommunen Storbykonferanse tilsyn Clarion Hotell Stavanger 2. juni 2014 Geir Egil Paulsen Erfaringer som ansvarlig søker, forhold til kommunen og litt om BBS prosjektet i Oslo. Bransjeforening for 560 arkitektbedrifter

Detaljer

Igangsettingstillatelse 1: Grunn- og betongarbeider

Igangsettingstillatelse 1: Grunn- og betongarbeider Steinkjer kommune v/ Pål Christian Berg Postboks 2530 7729 STEINKJER Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: 2016/6234-41288/2016/JIKR 197/1266/L42 29.11.2016 Igangsettingstillatelse 1: Grunn- og betongarbeider

Detaljer

Avklaringer om kontroll. FRODE GRINDAHL 30.04.2014, Fylkesmannen i Østfold

Avklaringer om kontroll. FRODE GRINDAHL 30.04.2014, Fylkesmannen i Østfold Avklaringer om kontroll FRODE GRINDAHL 30.04.2014, Fylkesmannen i Østfold Vi skal ha fokus på Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser

Detaljer

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Tilbygg til bolig Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg: er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA). Påbygg:

Detaljer

I. Nærmere om selve Plan- og bygningsloven

I. Nærmere om selve Plan- og bygningsloven Ny Plan og Bygningslov, med fokus på Tek 10 Oslo, 6. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Nærmere om selve Plan- og bygningsloven Rettighetslov Lovens oppbygning

Detaljer

Hvorfor uavhengig kontroll?

Hvorfor uavhengig kontroll? Hvorfor uavhengig kontroll? NOU 1995 NOU 2005:12 Veiledning til forskrift om saksbehandling og Veiledning til forskrift om saksbehandling og 1997 til forskrift om 2003 Veiledning Veiledning til forskrift

Detaljer

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3 Nye sanksjonsregler 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles Vi snakker

Detaljer

NBEF 09.01.2013 uavhengig kontroll SAK10

NBEF 09.01.2013 uavhengig kontroll SAK10 NBEF 09.01.2013 uavhengig kontroll SAK10 Ein framtidsretta bygningspolitikk Byggesektoren i Norge Kompetanse og utvikling Bærekraftige kvaliteter i det bygde miljø fra arkitektur til byggavfall Bærekraftige

Detaljer

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Søknad sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg; er en utvidelse som

Detaljer

Uavhengig kontroll Ny6 regelverk hva kreves? Rollefordeling Rose Byrkjeland, senioringeniør 04.09.2013 SAK10

Uavhengig kontroll Ny6 regelverk hva kreves? Rollefordeling Rose Byrkjeland, senioringeniør 04.09.2013 SAK10 Uavhengig kontroll Ny6 regelverk hva kreves? Rollefordeling Rose Byrkjeland, senioringeniør 04.09.2013 SAK10 Innhold 1 Introduksjon og regelverk 2 Kontrollområder 3 Gjennomføring av kontroll 4 Rollefordeling

Detaljer

Kurs FBA Ny plan og bygningslov, konsekvenser for prosjekteringsleder 14. april 2010

Kurs FBA Ny plan og bygningslov, konsekvenser for prosjekteringsleder 14. april 2010 Kurs FBA Ny plan og bygningslov, konsekvenser for prosjekteringsleder 14. april 2010 Fra Kluge: Advokat Anders Evjenth Tlf 23 11 00 00/ 90 18 64 18 E-post: anders.evjenth@kluge.no Kort om endringer i ansvarssystemet

Detaljer

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Foretakets system og kontroll Kommunens tilsynsoppgave og Statens bygningstekniske etats oppfølging Hovedutfordringer for entreprenørene Hovedhensikt

Detaljer

UAVHENGIG KONTROLL. i henhold til bygningslovgivningen

UAVHENGIG KONTROLL. i henhold til bygningslovgivningen UAVHENGIG KONTROLL i henhold til bygningslovgivningen Foreleser: Endre Grimsmo COWI AS 1 Kontrollreform fra 1.1.2013 Uavhengig kontroll i alle søknadspliktige tiltak Definerer viktige og kritiske kontrollområder

Detaljer

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette.

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse (1) Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav

Detaljer

Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Søknaden sendes til: er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Når du skal sette opp forstøtningsmur er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Avhengig av forstøtningsmurens plassering,

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i byggesaksforskriften.

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i byggesaksforskriften. Til: 30. september 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet/dibk Mariboes gate 13 0183 OSLO Høringsuttalelse - Forslag til endringer i byggesaksforskriften. Vedlagt er høringsuttalelse fra Brannfaglig

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i byggesaksforskriften.

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i byggesaksforskriften. Til: 30. september 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet/dibk Mariboes gate 13 0183 OSLO Høringsuttalelse - Forslag til endringer i byggesaksforskriften. Vedlagt er høringsuttalelse fra Brannfaglig

Detaljer

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Garasje og bod Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier som er aktuelle.

Detaljer

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge NBEF-frokost Uavhengig kontroll -har byggherren sovet i timen STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge 1997 Kvalitetssikring Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal ha system for å sikre

Detaljer

NY LOV - BYGNINGSDELEN

NY LOV - BYGNINGSDELEN NY LOV - BYGNINGSDELEN Hele loven blir ny. Plandel - i kraft 1. juli 2009. Felles innledende del i kraft 1. juli 2009. Dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli 2009. Byggesaksdel i kraft 2010 sammen med

Detaljer

Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering. Advokat Roar R. Lillebergen

Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering. Advokat Roar R. Lillebergen Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering Advokat Roar R. Lillebergen Innledning Plan- og bygningsloven Krav til arbeidet som utføres Byggherreforskriften Krav til hvordan byggearbeider gjennomføres

Detaljer

NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll

NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll SAK10 Fra BE til DiBK Grunnlag for samling av oppgaver Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser

Detaljer

Hva er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og hvordan komme i mål? Jon Erik Reite Bang Enhetsleder ABES - Avdeling byggeprosjekter

Hva er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og hvordan komme i mål? Jon Erik Reite Bang Enhetsleder ABES - Avdeling byggeprosjekter Hva er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og hvordan komme i mål? Jon Erik Reite Bang Enhetsleder ABES - Avdeling byggeprosjekter Hva er ikke et tiltak? Det som ikke defineres som en

Detaljer

Lovverket bestemmer Offentlige rammebetingelser som må tilfredsstilles

Lovverket bestemmer Offentlige rammebetingelser som må tilfredsstilles Kurs for nyutdannede arkitekter. bergen 9.-10 november 2016 Ketil Moe. Lovverket bestemmer Offentlige rammebetingelser som må tilfredsstilles Lover som styrer prosjektering og bygging De viktigste lovene

Detaljer

Definisjoner: Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Definisjoner: Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Søknaden sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Definisjoner: Gjerde: Levegg: Innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel

Detaljer

Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Gjerde og levegg Definisjoner Gjerde: Levegg: Innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette. Åpne deler bør utgjøre

Detaljer

Forskriftsspeil endringer i byggesaksforskriften (SAK10)

Forskriftsspeil endringer i byggesaksforskriften (SAK10) Forskriftsspeil endringer i byggesaksforskriften (SAK10) Paragraf SAK10 før 1. juli 2015 SAK10 fra 1. juli 2015 3-1 kolon Bokstav e 3-2 Andre første kolon 4-1 bokstav a Som mindre tiltak etter plan- og

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven BYGGSOK Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Balsfjord 36 206 Solsiden/Brennmoen, 9050 STORSTEINNES Foretak Organisasjonsnummer Navn Adresse 98752055

Detaljer

Byggesøknad for vann- og avløpsanlegg.

Byggesøknad for vann- og avløpsanlegg. Byggesøknad for vann- og avløpsanlegg. Komplett søknad = Kortere saksbehandlingstid og raskere byggetillatelse Hvor finner jeg nødvendige søknadskjemaer? På Halden kommunes hjemmesider; http://www.halden.kommune.no

Detaljer