(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2321 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6B 9/02 (06.01) B6B 2/14 (06.01) B6B 1/16 (06.01) B6B 1/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet: (86) Europeisk søknadsnr: (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet IT MI (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver SITMA MACHINERY S.p.A., Via Vignolese 1947 Spilamberto (MO), Italia (72) Oppfinner Ballestrazzi, Aris, Via Castello, 14/146 Savignano sul Panaro (Modena), Italia Tassi, Lamberto, Via Castello, 14/246 Savignano sul Panaro (Modena), Italia (74) Fullmektig Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 04 OSLO, Norge (4) Benevnelse Høyhastighetsinnpakkingsgruppe og pakkemaskin utstyrt med en slik gruppe (6) Anførte publikasjoner EP-A B1, US-A B1, US-A B1

2 [0001] Foreliggende oppfinnelse vedrører en høyhastighetsinnpakkingsgruppe og en pakkemaskin utstyrt med en slik gruppe. [0002] Mange forskjellige typer innpakkingsgrupper er tilgjengelig i dag som har det felles mål å frembringe et ferdig produkt, i alminnelighet av en type for publisering, som er inneholdt på en lukket måte eller i hvert fall delvis pakket inn av et beskyttende plastlag for å holde alle de mulige elementene som danner selve produktet sammen på en sikker måte. [0003] Som angitt over er et meget velkjent eksempel publiseringsprodukter, omfattende en dagsavis eller et blad som gis ut daglig, men også andre magasiner og tidsskrifter til hvilke det er lagt ved flere innstikk. [0004] I dag skiller de eksisterende innpakkingsgruppene for ovennevnte publiseringsprodukter seg fra hverandre ved typen sveiseanordninger de omfatter, som på forskjellige måter sveiser beskyttelsesfilmen rundt produktet mens produktene føres fremover. [000] En første utførelse av sveiseanordninger som anvendes i dag er den typen sveiseanordninger som syklisk følger en elliptisk bane, langs hvilken de følger det fremoverførte produktet; disse anordningene kommer frem til produktet, sveiser plastfilmen og forlater deretter produktet og returnerer til startposisjonen for å følge et nytt fremoverført produkt. [0006] Det synes klart, som et ufordelaktig aspekt ved slike maskiner, at slike sveiseanordninger gjør lite produktivt i løpet av én sveisesyklus. [0007] Nærmere bestemt vil sveiseanordningen av typen beskrevet over kun "sveise" i en kort periode av en syklus, mens den resten av tiden bare fullfører bevegelser, enten for å følge det fremoverførte produktet eller for å returnere til utgangsposisjonen. [0008] For å avhjelpe dette problemet finnes det i dag sveiseanordninger av en "vertikal" type, der sveiseenheten ikke beveger seg horisontalt, men kun beveger seg i en rett linje fra toppen mot bunnen. En ulempe ved slike maskiner er imidlertid at de ikke gjør det mulig å opprettholde en høy produksjonshastighet, idet produktene tvinges til å bremse opp, om ikke faktisk stoppe, ved disse "vertikale" sveiseanordningene. [0009] En annen løsning kjent i dag er de sveiseanordningene, omtalt som "tanktypen", der produktene kan føres fremover kontinuerlig og det ikke er lange tidsperioder hvor sveiseenhetene er inaktive. Desverre har også slike "tank-type" sveiseanordninger sterke begrensninger ved at de ikke er i stand til å pakke produkter av forskjellig størrelse uten at det gjennomføres tidkrevende modifiserings- og utskiftningsoperasjoner på selve innpakkingsgruppen.

3 [00] EP vedrører en innpakkingsgruppe i henhold til innledningen til krav 1. [0011] Målet med foreliggende oppfinnelse er å tilveiebringe en anordning som er i stand til å løse de ovenfor angitte problemer med kjent teknikk på en ekstremt enkel, økonomisk og spesielt funksjonell måte. [0012] Et annet mål er å tilveiebringe en høyhastighetsinnpakkingsgruppe og en pakkemaskin utstyrt med en slik gruppe der det er mulig å føre produktene fremover forholdsvis raskt og kontinuerlig og der sveiseinnretningen er i drift gjennom nesten hele sveisesyklusen. [0013] Nok et annet mål er å tilveiebringe en høyhastighetsinnpakkingsgruppe og en pakkemaskin utstyrt med en slik gruppe der det er mulig å pakke inn produkter av en hvilken som helst størrelse uten å utføre tidkrevende modifiserings- og utskiftingsoperasjoner på selve innpakkingsgruppen. Nok et annet mål er å tilveiebringe en høyhastighetsinnpakkingsgruppe og en pakkemaskin utstyrt med en slik gruppe der operasjonen til sveiseinnretningen skjer over en lengre tidsperiode, slik at det oppnås en sikker sveising. [0014] Disse målene med foreliggende oppfinnelse er oppnådd ved å tilveiebringe en høyhastighetsinnpakkingsgruppe og en pakkemaskin utstyrt med en slik gruppe som angitt henholdsvis i krav 1 og 7. [001] Ytterligere trekk ved oppfinnelsen er angitt i de uselvstendige kravene. [0016] Trekkene ved og fordelene med en høyhastighetsinnpakkingsgruppe ifølge foreliggende oppfinnelse og en pakkemaskin utstyrt med en slik gruppe vil fremgå klarere av den følgende illustrerende og ikke-begrensende beskrivelsen, med støtte i de vedføyde skjematiske tegningene, der: Figurene 1A og 1B viser to mulige typer produktinnpakking som er mulig ved hjelp av høyhastighetsinnpakkingsgruppen ifølge foreliggende oppfinnelse; Figur 2 viser et sidesnitt av en høyhastighetsinnpakkingsgruppe; Figur 3A viser et forstørret sidesnitt av en detalj ved innpakkingsgruppen i figur 2; Figur 3B viser et forstørret sidesnitt av en utførelsesform av oppfinnelsen; Figur 4 viser et sidesnitt av en pakkemaskin utstyrt med en høyhastighetsinnpakkingsgruppe; Figur viser pakkemaskinen i figur 4 sett ovenfra. [0017] I figurene er en høyhastighetsinnpakkingsgruppe ifølge foreliggende oppfinnelse angitt med og en pakkemaskin utstyrt med en slik gruppe med 0. [0018] Høyhastighetsinnpakkingsgruppen, gjenstand for foreliggende oppfinnelse, er innrettet for å pakke inn produkter 11 som mates etter hverandre i henhold til en

4 forhåndsdefinert og variabel innburdes avstand, i henhold til kravene og størrelsen til selve produktene 11. [0019] Med innpakking menes spesielt frembringelse av et ferdig produkt inneholdt på en lukket måte eller i hvert fall delvis pakket inn av et beskyttende plastlag, for å holde alle de mulige elementene som danner selve produktet sammen på en sikker måte. [00] Et meget velkjent eksempel er publiseringsprodukter, så som dagsaviser og blader som gis ut hver dag, men også andre magasiner og tidsskrifter, til hvilke det ofte er lagt ved flere innstikk. Spesielt gjør innpakking av ovennevnte publiseringsprodukter sammen med de tilhørende innstikkene ved hjelp av en felles plastfilm det mulig å transportere produktet, i det illustrerte eksempelet derfor "blad + innstikk", uten å risikere å miste innstikket. [0021] I figurene 1A og 1B er to eksempler på to mulige typer innpakking vist som kan oppnås ved hjelp av høyhastighetsinnpakkingsgruppen ifølge foreliggende oppfinnelse; figur 1A viser et publiseringsprodukt pakket inn i en emballasje som danner en "lukket innkapsling" 12, mens i figur 1B det samme publiseringsproduktet er vist pakket inn i en emballasje som er åpen langs én side slik at den danner en "pose" eller "bag" 13, eventuelt også forsynt med et håndtak. [0022] Høyhastighetsinnpakkingsgruppen ifølge foreliggende oppfinnelse gjør det mulig å raskt frembringe ovennevnte pakker og omfatter, som kan sees i figur 2, et transportbånd 14, matet med produkter 11 etter hverandre i henhold til en forhåndsdefinert innbyrdes avstand, som gjør det mulig å føre produktene 11 fremover, minst én rull 1, 1 av plastfilm 17, 17, fortrinnsvis to ruller 1, 1 med to plastfilmer 17, 17 som er motordrevet 1, 1 og anordnet henholdsvis den ene over og den andre under transportbåndet 14, og mateinnretninger 16, 16 for å mate den minst ene plastfilmen 17, 17 fra den aktuelle rullen 1, 1 henholdsvis over og under produktene 11. [0023] I den følgende beskrivelsen vil det utelukkende bli henvist til to plastfilmer 17, 17, i samsvar med de viste figurene, idet, dersom det kun er én rull 1, 1, disse to plastfilmene 17, 17 er deler av én enkelt plastfilm 17 som henholdsvis pakkes rundt den øvre og den nedre overflaten av de fremoverførte produktene 11 som følge av spesifikke mateinnretninger 16, 16. [0024] Spesielt, i samsvar med det vist i figurene, der to ruller 1, 1 er tilveiebragt, skjer denne sammenkoblingen mellom de to plastfilmene 17, 17 og de øvre og nedre overflatene av de fremoverførte produktene 11 i gruppen fortrinnsvis ved utgangen fra transportbåndet 14 der den nedre overflaten av produktene er lettere tilgjengelig.

5 [002] Høyhastighetsinnpakkingsgruppen ifølge foreliggende oppfinnelse omfatter, nedstrøms transportbåndet 14, et motsveisingsbånd 18 som, som beskrevet over, mottar produktene 11, den nedre filmen 17 mellom selve motsveisingsbåndet 18 og produktene 11, og den øvre filmen 17 oppå de samme produktene 11. [0026] Ved motsveisingsbåndet 18 er det tilveiebragt en tverrstilt sveiseanordning 19 som omfatter en roterende stjerneliknende struktur 21 utstyrt med minst tre eiker 22, som hver er forsynt med en sveiseinnretning 23 på en tupp-andel. [0027] Den roterende stjerneliknende strukturen 21 kan av sikkerhetsgrunner være sideveis avgrenset av to massive plater 0 som står ut på siden av motsveisingsbåndet 18. [0028] Spesielt, ifølge oppfinnelsen, samvirker sveiseinnretningene 23, som kan sees i figurene 3A og 3B, den ene etter den andre i rask rekkefølge med motsveisingsbåndet 18 for å sveise sammen de to plastfilmandelene 17, 17 som befinner seg mellom produktene 11 som føres fremover på motsveisingsbåndet 18. [0029] Som kan sees i de ovennevnte figurene 3A og 3B er den roterende stjerneliknende strukturen 21 synkronisert med motsveisingsbåndet 18 slik at sveiseinnretningen 23 alltid vekselvirker med motsveisingsbåndet 18 ved andelene av de to plastfilmene 17,17 som ligger mellom de to fremoverførte produktene 11. I følge en foretrukket utførelsesform kan innpakkingsgruppen også omfatte en langsgående sveiseanordning som sveiser sammen sideandelene av de to plastfilmerne 17, 17 som står ut fra minst én side av produktene 11. [00] Spesielt, dersom den langsgående sveiseanordningen sveiser på begge sider av de to plastfilmene 17, 17 som står sideveis ut fra produktene 11, frembringer gruppen pakker av "lukket innkapsling"-typen vist i figur 1A, mens dersom derimot den langsgående sveiseanordningen kun sveiser på den ene siden av de to plastfilmene 17, 17 som står sideveis ut fra produktene 11, frembringer gruppen pakker av "pose eller bag"-typen vist i figur 1B. [0031] Som kan sees i figur 2 er ovennevnte eiker 22 som danner den stjerneliknende strukturen fortrinnsvis plassert med lik innbyrdes avstand fra hverandre i henhold til en samme vinkel. [0032] Dersom det for eksempel som i det viste eksempelet er seks eiker 22, er disse anordnet med et mellomrom på 60 mellom hverandre. [0033] Ifølge oppfinnelsen vil det derfor være mulig å føre produktene 11 forholdsvis raskt fremover ved å forsyne minst én sveiseinnretning 23 i tilnærmet kontinuerlig drift under syklusen til den tverrstilte sveiseanordningen 19. [0034] Ifølge en utførelse, ikke en del av oppfinnelsen, kan videre ovennevnte sveiseinnretninger 23 tilveiebragt ved tupp-andelene av eikene 22 tjenlig fastgjøres i

6 1 2 3 forhold til den aktuelle eiken 22 - ikke i én enkelt posisjon, men i en variabel posisjon valgt fra et område av posisjoner som i hvert fall delvis heiser opp den aktuelle eiken 22. [003] Dette bestemte trekket fremgår spesielt i figur 3A, der ovennevnte sveiseinnretning 23 kan anta en hvilken som helst posisjon liggende innenfor bevegelsen som tillates selve sveiseinnretningene 23 av en slisse 60 dannet på tupp-andelene av eikene 22. [0036] Spesielt vil det da, med henvisning til den innbyrdes avstanden mellom og størrelsen til produktene 11, være mulig å fastgjøre sveiseinnretningene 23 på de tilhørende eikene 22 i en posisjon som gir en ideell synkronisering med motsveisingsbåndet 18, for å gjøre at sveiseinnretningene 23 alltid jobber på de andelene av de to plastfilmene 17, 17 som ligger mellom to som beveger seg fremover med samme hastighet som produktene 11. [0037] Som vist i figurene 3A og 3B, siden sveiseinnretningene 23 er anordnet på en roterende stjerneliknende struktur 21, følger de en sirkulær bane. [0038] Spesielt er sveiseinnretningene 23 plassert i en slik posisjon at under rotasjonen av dem, ovennevnte sirkulære bane har minst én andel som krysser planet 31 avgrenset av motsveisingsbåndet 18. [0039] På denne måten skjer ikke sveiseoperasjonen av de to plastfilmene 17, 17, som blir utført ved å presse og sveise de to plastfilmene 17, 17 mot motsveisingsbåndet 18, i løpet av et kort øyeblikk, men langs denne krysningssonen mellom banene, 31 til sveiseinnretningene 23 og motsveisingsbåndet 18, idet de to plastfilmene 17, 17 ligger mellom sistnevnte. [0040] Følgelig opprettholdes driften av sveiseinnretningen 23 gjennom hele ovennevnte kryssende andel av banene og 31. [0041] I den første utførelsesformen vist i figur 3A er motsveisingsbåndet 18 i hvert fall delvis laget av et temperaturbestandig materiale som kan deformeres under påvirkningen av sveiseinnretningen 23, som deformerer motsveisingsbåndet 18 lokalt i henhold til banen. [0042] I dette tilfellet kan motsveisingsbåndet 18 tjenlig være av typen avfjæret for eksempel med minst én fjær 40. [0043] I den andre utførelsesformen av foreliggende oppfinnelse vist i figur 3B er sveiseinnretningene 23 i stedet avfjæret, for eksempel ved hjelp av minst én fjær 4, mens motsveisingsbåndet 18 er laget av et temperaturbestandig materiale med en fast og flat bane 31 i hvert fall i kontaktsonen med sveiseinnretningen 23. I dette tilfellet, i krysningssonen mellom banene og 31, vil det være sveiseinnretningene 23 som endrer bane ved at de glir horisontalt på motsveisingsbåndet 18.

7 [0044] For å unngå feil under sveisetrinnet beskrevet over, i begge tilfeller der sveiseinnretningene 23 og motsveisingsbåndet 18 beveger seg koblet fremover over en betydelig lengre lengde enn ett enkelt kontaktpunkt, er ifølge oppfinnelsen den roterende stjerneliknende strukturen 21 og motsveisingsbåndet 18 synkronisert slik at periferihastigheten til sveiseinnetningen 23 er lik, i hvert fall under ovennevnte kontaktfase, fremdriftshastigheten til motsveisingsbåndet 18. [004] I motsatt fall, siden de to plastfilmene 17, 17 ligger mellom sveiseinnretningen 23 og motsveisingsbåndet 18, vil det kunne forekomme glidning som vil gjøre at sveisingen av de to plastfilmene 17, 17 ikke blir av en rettlinjet tverrgående type, som ønsket. [0046] For å unngå avbrytelser kan innpakkingsgruppen videre også omfatte en automatisk erstatningsgruppe 41, 41 for å skifte ut de to rullene 1, 1 når de er brukt opp med to nye ruller 1", 1", så vel som automatiske aktiveringsanordninger, og styringsanordninger 38, 38 for utmating av de to plastfilmene 17, 17 fra de to rullene 1, 1. [0047] Ifølge en foretrukket utførelsesform omfatter aktiveringsanordningen, for utmating av de to plastfilmene 17, 17 fra de to rullene 1, 1 to motordrevne valser, som virker på de respektive to plastfilmene 17, 17, mens styringsanordningen 38, 38 for utmating av de to plastfilmene 17, 17 fra de to rullene 1, 1 omfatter to valser 38, 38 som de to plastfilmene 17, 17 glir på og som er bevegelige mellom en øvre posisjon angitt med "+", og en nedre posisjon angitt med "-". I tilknytning til de to bevegelige valsene 38, 38 er det anordnet følere som er i stand til å detektere deres posisjon og styre en økning av utmatingshastigheten av de to plastfilmene 17, 17 fra de to rullene 1, 1 dersom de to valsene 38, 38 befinner seg nær den øvre posisjonen "+". [0048] Alternativt, dersom de to valsene 38, 38 befinner seg nær den nedre posisjonen "-", vil ovennevnte følere bremse ned de to rullene 1, 1 for å forsyne, uansett, en korrekt tilførsel av de to plastfilmene 17, 17. [0049] Ifølge oppfinnelsen kan innpakkingsgruppen for produkter matet med en innbyrdes avstand som beskrevet over være en del av en pakkemaskin 0. [000] En slik pakkemaskin 0 omfatter, oppstrøms innpakkingsgruppen, en mater 2 for produktene 11 som skal pakkes, et transportbånd 3 for de matede produktene 11, fortrinnsvis utstyrt med en innretning 6 for innbyrdes posisjonering av de matede produktene 11, så som flere skyveelementer 6, og nedstrøms innpakkingsgruppen omfatter pakkemaskinen 0 en styringsanordning for de innpakkede produktene 11 og kasseringsinnretninger 4,, i stand til å forkaste

8 mulige produkter 11 som er kontrollert og funnet mangelfulle, ved hjelp av en falluke 4. [001] Eventuelle "tomme" pakker, dvs. som kun utgjøres av plastfilmen 17, 17, blir tatt ut gjennom en utstøter som samvirker med en oppsuger. [002] Fortrinnsvis kan pakkemaskinen 0 ifølge oppfinnelsen omfatte en oppsugeranordning for andelene av de to plastfilmene 17, 17 som separeres under sveising av de pakkede produktene 11. [003] Endelig, for å sørge for at pakkemaskinen 0 fungerer korrekt, er innpakkingsgruppen synkronisert med transportbåndet 3. [004] Det er nå veldig lett å forstå virkemåten til anordningen som danner gjenstand for oppfinnelsen. [00] Innpakkingsgruppen med høy pakkehastighet av produkter 11 matet etter hverandre i henhold til en forhåndsdefinert og variabel innbyrdes avstand ifølge oppfinnelsen omfatter et transportbånd 14 for produktene 11, to ruller 1, 1 med to plastfilmer 17, 17, mateinnretninger 16, 16 for to plastfilmer 17, 17 fra de to rullene 1, 1 henholdsvis over og under produktene 11 som forlater transportbåndet 14, et motsveisingsbånd 18 nedstrøms transportbåndet 14 som mottar produktene 11 dekket på sine øvre og nedre deler av de to plastfilmene 17, 17 samt en tverrstilt sveiseanordning 19 ved motsveisingsbåndet 18. [006] Spesielt omfatter den tverrstilte sveiseanordningen 19 en roterende stjerneliknende struktur 21 utstyrt med minst tre eiker 22 som ved sine tupper er forsynt med sveiseinnretninger 23 som samvirker etter hverandre i rask rekkefølge med nevnte motsveisingsbånd 18 for å sveise sammen andeler av de to plastfilmene 17, 17 som ligger mellom produktene 11 som føres fremover på motsveisingsbåndet 18. [007] Ifølge foreliggende oppfinnelse er det derfor tjenlig mulig å la produktene 11 bevege seg raskt fremover ved å tilveiebringe minst én sveiseinnretning 23 i tilnærmet kontinuerlig drift under syklusen til den tverrstilte sveiseanordningen 19, til forskjell fra kjent teknikk der de kjente tverrstilte sveiseanordningene kun er i drift under en liten del av en syklus. Ifølge oppfinnelsen kan tjenlig videre sveiseinnretningen 23 på hver eike 22 selektivt fastgjøres i en variabel posisjon for å få til en ideell synkronisering med motsveisingsbåndet 18 slik at det alltid jobbes på andelene av de to plastfilmene 17, 17 som ligger mellom to fremoverførte produkter 11, uavhengig av den innbyrdes avstanden mellom og størrelsen til produktene 11 som skal pakkes. [008] Endelig, i gruppen ifølge oppfinnelsen, skjer ikke samvirket mellom sveiseinnretningen 23 og motsveisingsbåndet 18 i løpet av et kort øyeblikk, men i stedet

9 8 over en betydelig tidsperiode, på en måte som gjør selve sveisingen spesielt effektiv og sikker. [009] Det er således vist at en høyhastighetsinnpakkingsgruppe og en pakkemaskin utstyrt med en slik gruppe ifølge foreliggende oppfinnelse oppnår målene fremhevet over. [0060] Høyhastighetsinnpakkingsgruppen og pakkemaskinen utstyrt med denne gruppen ifølge foreliggende oppfinnelse således tilveiebragt er mottakelig for en rekke modifikasjoner og varianter, som alle er en del av de samme oppfinneriske idéene; videre kan alle detaljer erstattes med teknisk ekvivalente elementer. I praksis kan materialene som anvendes, så vel som deres størrelse, være av en hvilken som helst type som oppfyller de tekniske kravene. 1 2 Krav 1. Innpakkingsgruppe () med høy pakkehastighet av produkter (11) som blir matet etter hverandre i henhold til en forhåndsdefinert og variabel innbyrdes avstand, omfattende et transportbånd (14) for nevnte produkter (11), minst én rull (1, 1 ) av minst én plastfilm (17, 17 ), mateinnretninger (16, 16 ) for å mate nevnte minst én plastfilm (17, 17 ) fra nevnte minst én rull (1, 1 ) henholdsvis over og under nevnte produkter (11) som forlater nevnte transportbånd (14), et motsveisingsbånd (18) nedstrøms nevnte transportbånd (14) som mottar nevnte produkter (11) dekket på sine øvre og nedre deler av nevnte minst én plastfilm (17, 17 ), en tverrstilt sveiseanordning (19) ved nevnte motsveisingsbånd (18), k a r a k t e r i s e r t v e d at nevnte tverrstilte sveiseanordning (19) omfatter en roterende stjerneliknende struktur (21) utstyrt med minst tre eiker (22) som ved sine tupper er forsynt med sveiseinnretninger (23) som samvirker den ene etter den andre suksessivt med nevnte motsveisingsbånd (18) for å sveise sammen andeler av nevnte minst én plastfilm (17, 17 ) mellom nevnte produkter (11) som føres fremover på nevnte motsveisingsbånd (18), der nevnte sveiseinnretninger (23) er avfjæret (4), i det nevnte motsveisingsbånd (18) i hvert fall delvis er laget av et temperaturbestandig materiale med en fast og flat bane (31) i hvert fall i kontaktsonen med nevnte sveiseinnretninger (23) Innpakkingsgruppe () ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at den omfatter to ruller (1, 1 ) av to plastfilmer (17, 17 ), i det nevnte mateinnretninger (16, 16 ) mater nevnte to plastfilmer (17, 17 ) fra nevnte to ruller (1, 1 ) henholdsvis over og under nevnte produkter (11) som forlater nevnte transportbånd (14).

10 9 3. Innpakkingsgruppe () ifølge krav 1 eller 2, k a r a k t e r i s e r t v e d at den også omfatter en langsgående sveiseanordning () for deler av nevnte to plastfilmer (17, 17 ) som står ut fra i det minste fra én side av nevnte produkter (11). 4. Innpakkingsgruppe () ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at nevnte eiker (22) er anordnet i lik innbyrdes avstand fra hverandre med samme mellomliggende vinkel.. Innpakkingsgruppe () ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at nevnte sveiseinnretningen (23) kan fastgjøres i forhold til nevnte roterende stjerneliknende struktur (21) i et område av posisjoner langs nevnte tupp-andel av nevnte eiker (22) Innpakkingsgruppe () ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at nevnte roterende stjerneliknende struktur (21) og nevnte motsveisingsbånd (18) er synkronisert slik at periferihastigheten til nevnte sveiseinnretning (23) er lik fremdriftshastigheten til nevnte motsveisingsbånd (18). 7. Pakkemaskin (0) omfattende en mater (2) for produkter (11) som skal pakkes inn, et transportbånd (3) for nevnte matede produkter (11) utstyrt med en innretning for innbyrdes atskilt posisjonering av nevnte matede produkter (11), en innpakkingsgruppe () for nevnte innbyrdes atskilte matede produkter ifølge ethvert av de foregående krav Pakkemaskin (0) ifølge krav 7, k a r a k t e r i s e r t v e d at nevnte innretning for atskilt posisjonering omfatter flere skyveelementer (6) langs flanken. 9. Pakkemaskin (0) ifølge krav 7, k a r a k t e r i s e r t v e d at den omfatter innsugingsanordninger for deler av nevnte to plastfilmer (17, 17 ) atskilt fra nevnte pakkede produkter (11).. Pakkemaskin (0) ifølge krav 7, k a r a k t e r i s e r t v e d at nevnte innpakkingsgruppe () er synkronisert med nevnte transportbånd (3).

11

12

13

14

15

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2498885 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A63H 1/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP264344 (2) Oversettelse av europeisk patentskrift () NO/EP 264344 B (9) NO NORGE () nt Cl. B29C 6/8 (06.0) B42C /00 (06.0) B6B /4 (06.0) Patentstyret (2) Oversettelse publisert.0.26 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2399741 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B32B 27/40 (06.01) C08J 7/04 (06.01) C09D 17/04 (06.01) D21H 19/82 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2142729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 1/00 (06.01) E0B 47/00 (06.01) E0B 47/06 (06.01) E0B /12 (06.01) E0C 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 241816 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D /20 (2006.01) B6D /36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2268 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 27/28 (06.01) A41D 1/06 (06.01) A41D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.09 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer