Ny markedsføringslov - innhold og sanksjoner. Del 1: Oversikt. Forbrukerombudet. Visjon og verdier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny markedsføringslov - innhold og sanksjoner. Del 1: Oversikt. Forbrukerombudet. Visjon og verdier"

Transkript

1 Ny markedsføringslov - innhold og sanksjoner Del 1: Oversikt Forbrukerombudet Oslo, 27. mai 2009 Forbrukerombudet Forvaltningsorgan - fører tilsyn med markedsføringsloven Ledes av et forbrukerombud 30 ansatte Visjon og verdier Å jobbe for en enklere og tryggere forbrukerhverdag Å fremstå som et konstruktivt, effektivt og troverdig forvaltningsorgan 1

2 Henvendelser Ca henvendelser hvert år Henvendelser fra forbrukere, næringsdrivende, andre Kan ta opp saker selv Prioriterer hvilke saker/områder Markedsrådet Domstolslignende forvaltningsorgan 9 medlemmer som oppnevnes av Kongen Bredt sammensatt Saksgang Utgangspunkt: Sak Forhandlingsmodell oppnå frivillig ordning Markedsrådet Sanksjoner Markedsføringsloven Regler om markedsføring og standardkontrakter Medienøytral Bransjenøytral Grenseoverskridende 2

3 Forbrukerhensyn Forbrukerombudet fører tilsyn ut fra forbrukerhensyn Loven verner de kollektive forbrukerinteressene Bakgrunnen for ny markedsføringslov EU-direktivet om urimelig handelspraksis Generelt oppussingsbehov Litt om direktivet Nordisk modell : generalklausul, villedende og villedende utelatelser, men mer konkrete regler (svartelisten) Derfor også antatt at norsk praksis stort sett kan opprettholdes Den nye loven Mye som før, men også litt nytt: Handelspraksis Urimelig, villedende Regler om direktereklame og -salg Forbrukerombudet og Markedsrådet 3

4 Nytt Reservasjonsreglene til markedsføringsloven Regler om telefonsalg Reservasjon mot gratis aviser Tilgift blir tillatt Eget kap. om barn 48-timers frist for dokumentasjon Ny sanksjon: overtredelsesgebyr Hvor ble det av? Uetisk markedsføring - 2 Kjønnsdiskriminerende reklame 2 andre ledd Skjult reklame - 3 Prismerking - 10 Urimelige avtalevilkår kap 5 Næringsdrivende imellom kap 6 Videre program: Hovedbestemmelsene i ny markedsføringslov Saksbehandling og sanksjoner Særlige former for markedsføring Barn og andre sårbare grupper Del 2: Nærmere om hovedbestemmelsene i markedsføringsloven mfl. kap. 2 Handelspraksis overfor forbrukere 4

5 Oversikt Ikke-økonomisk del (utenfor direktivet) Markedsføring må ikke stride mot god markedsføringsskikk ( 2 første og tredje ledd) Økonomisk del (direktivet) Forbud mot urimelig handelspraksis ( 6) svartelista : handelspraksis som alltid er urimelig forbud mot villedende handlinger ( 7) forbud mot villedende utelatelser ( 8) forbud mot aggressiv handelspraksis ( 9) forbud mot annen urimelig handelspraksis ( 6 annet ledd) Den ikke-økonomiske delen Markedsføringsloven 2 2 første og tredje ledd: god markedsføringsskikk Videreføring av en del av dagens 1, vurderingskriterier fra praksis tatt inn i lovteksten krenkes allmenne etikk- og moraloppfatninger? støtende virkemidler? særlig påtrengende markedsføring? Eksempler fra ikkeøkonomisk del Særlig påtrengende ( stumme oppringninger ) Støtende virkemidler (Benettonsaken) Miljø- og etikkmarkedsføring kan falle inn under både 2 og 6 flg. Ikke i strid: 5

6 Begrepsbruken Den økonomiske delen Dagens lov: handling foretatt i næringsvirksomhet ( 1); framstilling eller annen fremgangsmåte anvendt i næringsvirksomhet ( 2 og 3) Markedsføring? Handelspraksis enhver handling, utelatelse, atferd eller framstilling, kommersiell kommunikasjon, herunder reklame og markedsføring, fra en næringsdrivendes side, som er direkte knyttet til å fremme salget av, selge eller levere en ytelse til forbrukerne ( 5 bokstav d) 6

7 Begrepet handelspraksis Handelspraksis omfatter trolig mer enn dagens lov handlinger før, under og etter avtaleinngåelse Ikke bare hva som gjøres, men hvordan (jf. atferd ) arrangementer og butikkers utstillingsvinduer oppfølging av kunder i etterkant, f.eks. krav i forbindelse med betaling eller klagebehandling må ha økonomiske konsekvenser Systemet i den økonomiske delen Lovens kapittel 2 Forbudet, generell bestemmelse og henvisninger, inkl. svartelista ( 6) Bestemmelser om typetilfeller: villedende handlinger, utelatelser og aggressiv handelspraksis ( 7 til 9) Forbud mot urimelig handelspraksis overfor forbrukere ( 6) Forbudsbestemmelsen (første ledd) Generell bestemmelse (annet ledd) strid med god forretningsskikk og egnet til vesentlig å endre forbrukernes atferd slik at de treffer beslutninger de ikke ellers ville truffet Markedsføringsloven 6 (forts.) Beskyttelse av sårbare grupper (tredje ledd) Alltid urimelig hvis strid med 7 til 9 (fjerde ledd) Alltid urimelig hvis strid med svartelista (femte ledd jf. forskrift) 7

8 Svartelista Vedlegg til direktivet om urimelig handelspraksis, inntas i forskrift Typetilfeller (31) som alltid vil være urimelige og dermed forbudt Da ikke nødvendig å vurdere vilkårene i 6 annet og tredje ledd eller 7 til 9 Svartelista (forts.) Brudd på svartelista kan utløse forbudsvedtak og tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Delt opp i villedende og aggressiv handelspraksis villedende og aggressiv her vs. villedende og aggressiv i 7 og 9 Eksempel på villedende handelspraksis Å framvise et sertifikat, kvalitetsmerke eller tilsvarende uten å ha oppnådd nødvendig tillatelse (nr. 2) Eksempler på villedende handelspraksis Lokketilbud og gratis som ikke er gratis (nr. 5 til 7 og nr. 20) Å framstille rettigheter som forbrukere har i henhold til loven, som en særlig egenskap ved den næringsdrivendes tilbud (nr. 10) 8

9 Eksempel på gratispåstand Eksempel på villedende handelspraksis Eksempel på villedende handelspraksis Konkurssalg mv. Å hevde at den næringsdrivende er i ferd med å avvikle virksomheten eller flytte til andre lokaler, når dette ikke er tilfellet. (nr. 15) Det er Konkurs salg i Byn! Et av Nett cafene skal selge Alle Maskinen sine, det vil si maskiner skal ut for salg. Annonser i redaksjonell form må klart merkes (nr. 11) Aftenpostens retningslinjer for annonsebilag eksempel på at dette gjøres klart 9

10 Eksempel på aggressiv handelspraksis Selger med foten i døra (nr. 25) Å personlig oppsøke forbrukerens bolig og overse forbrukerens anmodning om å forlate stedet eller ikke komme tilbake Villedende handlinger ( 7) Videreføring av villedningsforbudet i dagens lovs 2 Alternativer uriktige opplysninger og dermed usann opplisting av villedningstilfeller (første ledd bokstav a til h) Fellesvilkår praksisen må være egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning de ellers ikke ville truffet Villedende handlinger ( 7) forts. Helhetsinntrykket hos gjennomsnittsforbrukeren Alltid urimelig og dermed forbudt hvis i strid med 7 Hva er villedende? Ikke villede med hensyn til: ytelsens eksistens, art eller hovedegenskaper (bokstav a og b) omfanget av den næringsdrivendes forpliktelser, motiver for handelspraksisen og salgsprosessens art (bokstav c) 10

11 Eksempel på villedende handling Eksempel på villedende handling Slankeprodukt som ikke slanker uriktig med hensyn til ytelsens hovedegenskaper (jf. påståtte fordeler, egnethet for et formål, resultater som kan forventes ved bruk bokstav b) Eksempel på villedende handling Prismarkedsføring villedende? Ikke villede med hensyn til: Prisen på ytelsen eller hvordan prisen beregnes, eller eksistensen av en prisfordel (bokstav d) Departementet har antatt at hovedlinjene i praksis etter dagens lov kan opprettholdes, likevel nødvendig med bred gjennomgang 11

12 Rettigheter og risiko Næringsdrivende må gi korrekt informasjon om forbrukeres rettigheter Bokstav g: ikke villede med hensyn til rettigheter (eks. garanti og reklamasjon) risiko (eks. økonomisk risiko, risiko for skade ved bruk) 12

13 Villedende utelatelser ( 8) og aggressiv handelspraksis ( 9) Fellesvilkår i sin konkrete sammenheng og etter en helhetsvurdering som i 7: være egnet til å påvirke til økonomisk beslutning Villedende utelatelser ( 8) Videreføring av en del av dagens 3 Utelater eller skjuler vesentlige opplysninger Uklar, uforståelig, tvetydig eller uhensiktsmessig måte (eks. liten skrift: Eksempel på liten skrift 13

14 Momenter i utelatelsesvurderingen Plass- eller tidsmessige begrensninger ved mediet Tiltak fra den næringsdrivende for å gjøre opplysningene tilgjengelige på annen måte. Ikke slike momenter i 7 om villedende handlinger men fritar ikke fra plikt til å opplyse om vesentlige forhold Konkret vurdering Særlig om oppfordring til kjøp Opplysninger som alltid er vesentlige (utelatelser) hvis de ikke allerede fremgår av sammenhengen ( 8 tredje ledd) Hva er oppfordring til kjøp? definert i lovens 8 fjerde ledd: kommersiell kommunikasjon (f.eks. markedsføring i form av annonser, utstilling eller omtale av varer eller tjenester alle medier omfattet) nærmere identifisert ytelse og en prisangivelse på egnet måte for kommunikasjonsformen sette forbrukerne i stand til å foreta kjøp Eksempel på oppfordring til kjøp Oppfordring til kjøp hva skal opplyses? Opplysningsplikt for næringsdrivende ved oppfordring til kjøp Opplyse om blant annet: hovedegenskaper kontaktinformasjon enkelte kontraktsvilkår hvis disse avviker fra god forretningsskikk overfor forbrukere pris (totalprisen) Disse opplysningene må fremkomme i eller i nær tilknytning til den kommersielle kommunikasjonen 14

15 Forbudet mot aggressiv handelspraksis ( 9) Nyskapning i mfl. som følge av direktivet Trakassering, bruk av tvang eller utilbørlig påvirkning Som er egnet til vesentlig å begrense forbrukernes valgmuligheter eller atferd i forbindelse med en ytelse Del 3: Saksbehandling og sanksjoner Mfl. kapittel 7- Håndheving Hva er nytt? Mer effektiv håndheving gjennom strengere sanksjoner ikke alltid krav om søke oppnå frivillig ordning overtredelsesgebyr vedtak er tvangsgrunnlag den næringsdrivende må evt bringe saker inn for domstolene for å få omgjort Hvordan jobber Forbrukerombudet? 15

16 Forhandlingsmodellen - 35 Videreføring av gjeldende rett FO skal søke å få de næringsdrivende til å innrette seg frivillig etter reglene i mfl. Skal bruke myke virkemidler som informasjon, dialog og forhandlinger for å motvirke brudd på loven Forhandlingsmodellen (forts.) Behandler saker på grunnlag av klager eller på eget initiativ Enkeltsaker Tar opp flere problemer i en bransje, eller en problemstilling i flere bransjer De aller fleste saker løses gjennom dialog Hovedregel: frivillig ordning I de tilfeller FO konstaterer lovbrudd, skal ombudet som hovedregel søke å få den næringsdrivende til å inngå frivillig ordning om at praksisen skal opphøre i tall: ca 7500 henvendelser 4 vedtak fra FO 8 vedtak fra MR Nærmere om frivillig ordning Kan ikke være i strid med loven Ikke forhåndsgodkjenne konkrete tiltak Ikke formkrav FO kan be om skriftlig bekreftelse fra den næringsdrivende om at: ulovlige forhold skal opphøre, og at den næringsdrivende unnlater å ta i bruk den ulovlige praksis eller vilkår i fremtiden. Frivillig å avgi skriftlig bekreftelse, men rettsvirkningen av å ikke gi slik er at det ikke er oppnådd frivillig ordning. 16

17 Ikke krav om frivillig ordning 36 Effektivisering av systemet 1. Ved brudd på nærmere bestemte bestemmelser: Svartelista Kapittel 3 Direkte oppfordringer til barn - 20 andre ledd 2. Der Markedsrådet tidligere har fattet vedtak i en tilsvarende sak Ikke krav om frivillig ordning 3. Brudd på tidligere avgitt skriftlig bekreftelse 4. Manglende dokumentasjon på påstand om konkrete virkninger FO har krevd dokumentasjon for påstander om konkrete virkninger i løpet av 48 timer og ikke fått det, eller Påstand om konkret virkning kan åpenbart ikke dokumenteres, f.eks. Spis disse slankepillene og gå ned 10 kg på en uke..ned 6 kilo på 15 dager! Elektroterapi med ELSTRAM kan gi deg penere kropp Strammere figur Slankere midje Reduksjon av cellulitter Bedre forbrenningen Alt dette kan du gjøre mens du ser på TV eller slapper av Slanke deg Bytte ut bilringene med muskler Stramme opp hud Du kan hurtig gå inn i cm overalt på kroppen uten at du behøver sulte deg 17

18 Kompetanse og saksbehandling Hva er Markedsrådet? FOs faglige overinstans og normgiver i prinsippspørsmål Har den primære kompetansen til å sanksjonere brudd på mfl. Behandler kun et lite mindretall av de saker FO tar opp MRs vedtak kan prøves av domstolene Hvilke saker går til MR? 38 FO bringer inn sak med påstand om vedtak Klage på FOs vedtak etter 37 Næringsdrivende eller forbruker som er berørt av handling eller vilkår, kan bringe inn sak som FO ikke har forelagt MR Klage på FOs nedprioritering MR kan kreve at FO bringer bestemte saker inn Prinsipielle saker, jf 35 fjerde ledd Hva er konsekvensene av lovbrudd? 18

19 Når kan FO fatte vedtak? MR har primær kompetanse til å fatte vedtak etter mfl., men 37, jf. 39 FO kan fatte vedtak: i hastesaker, dvs. dersom det ikke er oppnådd frivillig ordning og FO antar at det vil medføre ulempe eller skadevirkning å avvente MRs vedtak. dersom handling eller avtalevilkår i det vesentlige er identisk med handlinger eller vilkår som MR tidligere har nedlagt forbud mot Oversikt over vedtak - 39 Hvis inngrep tilsies av forbrukerhensyn, kan FO og MR fatte enkeltvedtak om: forbud etter 40 påbud etter 41 tvangsmulkt etter 42 overtredelsesgebyr etter 43 Forbudsvedtak - 40 Forbyr den næringsdrivende for fremtiden å handle i strid med loven Vilkår for forbudsvedtak: lovbrudd inngrep tilsies av hensynet til forbrukerne, evt. andre hensyn loven skal ivareta Aktuelle og konkrete handlinger eller vilkår kan forbys Som hovedregel fastsettes også tvangsmulkt etter 42 Vedtak om påbud - 41 Påbud for å sikre at forbud overholdes Nytt: FO kan fatte slikt vedtak Eksempel: FO kan påby en næringsdrivende å kalle tilbake en annonsekampanje innen en gitt frist i forbindelse med at fatter forbudsvedtak. 19

20 Særlig om medvirkningsansvar 39 tredje ledd videreføring av gjeldende rett Formål: ramme den som i realiteten står bak lovbruddet Juridiske og fysiske personer F. eks. daglig leder som gjennom sin rolle i firmaet har medvirket Bransjeorganisasjoner Vedtak kan rettes mot person uten at samtidig rettes mot firma Tvangsmulkt - 42 Videreføring av dagens tvangsgebyrordning Fastsettes som hovedregel Rettet mot fremtidige overtredelser Utløses ved brudd på forbuds- eller påbudsvedtak Både mot selskap og f. eks. daglig leder Tvangsmulkt Fastsettelse av tvangsmulkt Konkret vurdering Engangsbeløp Et beløp per overtredelse Løpende f.eks. per dag eller uke inntil den næringsdrivende slutter å bryte vedtaket Tvangsmulkt Hvor stor tvangsmulkt? Konkret vurdering Formål: skal fungere som reelt oppfyllelsespress Skal legges vekt på at ikke skal lønne seg å bryte vedtak Kan fatte vedtak mot firma og medvirkende personer Størrelsesorden: for firma, for personer Opptrapping ved gjentakelser 20

21 Overtredelsesgebyr - 43 Ny sanksjon. Tilbakeskuende Gir mulighet til å sanksjonere mot lovbrudd i det de har skjedd Vilkår: brudd på en opplistet bestemmelse overtredelsen må være vesentlig eller ha skjedd gjentatt forsettlig eller uaktsom overtredelse Overtredelsesgebyr Overtredelsen må være vesentlig eller ha skjedd gjentatt kvalifiserte overtredelser gjentatt overtredelse Overtrederen er tidligere ilagt en reaksjon (tvangsmulkt, overtredelsesgebyr, straff) for brudd på samme bestemmelse vesentlig overtredelse Tidligere lovbrudd Brudd på flere av bestemmelsene Overtredelsesgebyr Hvilke bestemmelser? Svartelista 10 - prismerking 11 - negativt salg 12 og 13 markedsføring via telefon eller adressert post til tross for reservasjon 16 manglende oppfylling av opplysningsplikt ved markedsføring via telefon eller adressert post 14 telefonmarkedsføring 15 spam 17 uadressert reklame og gratisaviser 18 utlodninger, konkurranser, samlemerker mv. 20 direkte kjøpsoppfordring til barn Overtredelsesgebyr Fastsettelse av overtredelsesgebyr Konkret vurdering Kan være engangsbeløp, løpende eller per overtredelse på samme måte som tvangsmulkt 21

22 Overtredelsesgebyr Hvor stort overtredelsesgebyr? individuell utmåling overtredelsens grovhet Hvor alvorlig? Direkte feilaktige opplysninger, eller bare litt uklare opplysninger? Graden av skyld omfang av overtredelsen Kvantitativt Varighet Eksempel: SMS-spam til nordmenn Forholdet mellom tvangsmulkt og overtredelsesgebyr - oppsummering Tvangsmulkt rettes mot fremtidige brudd ikke en sanksjon Overtredelsesgebyr rettes mot brudd som har skjedd administrativ sanksjon forbeholdt grove eller gjentatte brudd av visse av lovens klare og ikke skjønnsmessige bestemmelser Samme handling kan ikke utløse begge reaksjoner, men begge kan fastsettes i samme vedtak Fullbyrding av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr Nytt: Endelig vedtak er tvangsgrunnlag for utlegg Vedtak er endelig når klagefrist er ute eller dersom vedtak er påklaget, når klageinstans har truffet vedtak Næringsdrivende har søksmålsbyrde for lovlighet av vedtak Effektivitetshensyn 22

23 Straff Nødvendig med trussel om straff for de alvorlige lovbruddene 48 viderefører straffebud, men i et begrenset omfang Færre lovbestemmelser omfattet Kvalifiserte overtredelser: vesentlige eller gjentatte Forsettlig eller uaktsom overtredelse Del 4: Om særlige former for markedsføring Ny markedsføringslov kapittel 3 Ot.prp. nr. 55 ( ) kap. 9 og 10 Innst.O. nr. 20 ( ) side Disposisjon Telefonsalg og adressert reklame (mfl. 12, 13, 14 og 16) Uadressert post og gratis aviser (mfl. 17) Begrensninger i bruk av visse kommunikasjonsmetoder (e-post, sms mv.) (mfl. 15) Negativt salg (mfl. 11) Konkurranser og tilgift (mfl. 18) Telefonsalg og adressert reklame 23

24 Valg av tiltak en kort presentasjon Reservasjonsreglene flyttes til markedsføringsloven Reservasjonsreglene videreføring og effektivisering Utvidede plikter for den næringsdrivende, blant annet krav om skriftlig aksept før avtalebinding Overføring av Reservasjonsreglene Tidligere personopplysningsloven 26 annet ledd Håndhevet av Datatilsynet. Nå: mfl. 12 og 13 Håndheves av Forbrukerombudet Reglene for direktemarkedsføring er samlet Fordel: Mer oversiktlig regelverk Reservasjonsreglene videreføring og effektivisering Mfl. 12 første ledd Kun forbrukere. Hovedregel: personlig registrering Forbrukere kan registrere navn adresser telefonnumre Reservasjonsreglene videreføring og effektivisering Husstandens telefonnr. kan reserveres Kan registrere telefonnr. på vegne av andre Forbrukeren må selv oppdatere reservasjonsregisteret og folkeregisteret 24

25 Reservasjonsreglene videreføring og effektivisering Reservasjonsrett mot henvendelser om innsamlinger, jf. mfl. 13 fjerde ledd Lovfesting av prinsipp fra Datatilsynet Begrunnelse: Oppleves like påtrengende og spiller på forbrukerens dårlige samvittighet Kan angi at reservasjon ikke skal gjelde for mf. til inntekt for frivillige organisasjoner Reservasjonsreglene videreføring og effektivisering Unntak for eksisterende kundeforhold, jf. mfl. 13 tredje ledd Løpende kundeforhold endret til eksisterende kundeforhold Kundens kontaktopplysninger skal være mottatt i forbindelse med salg Den næringsdrivendes egne varer eller tjenester eller andre ytelser tilsvarende dem som avtaleforholdet bygger på Kunden skal gis adgang til å reservere seg Plikter for den næringsdrivende Hyppigere vasking av registre, jf. mfl. 12 annet ledd Obligatorisk kildemerking for adressert reklame og ved telefonsalg, jf. mfl. 16 første ledd Legge til rette for enkel og gebyrfri reservasjon mot telefonsalg og adressert reklame hos den næringsdrivende, jf. mfl. 16 annet ledd Merk også: Særlige regler ved telefonsalg Særlig regler om telefonsalg 25

26 Forbud mot telefonsalg på enkelte tidspunkter Mfl. 14 Ingen oppringninger før kl. 09 og etter kl. 21 på virkedager Ingen oppringninger mellom kl fredag og kl mandag Innstramming: Ikke adgang til telefonsalg på lørdager. I telefonsalgssamtalen Den næringsdrivende skal: Gi opplysning om hvem som har oppgitt personopplysningene som ligger til grunn for henvendelsen, jf. mfl. 16 første ledd Presentere seg og opplyse om at henvendelsen skjer i markedsføringshensikt, jf. mfl. 16 annet ledd Gi forbrukeren opplysninger om reservasjonsmuligheten, jf. mfl. 16 annet ledd Gi forbrukeren de opplysninger som er påkrevd etter angrel. kap. 2 Krav til skriftlige opplysninger før avtaleinngåelse Utgangspunkt Forbrukeren skal ha alle vesentlige avtalevilkår, jf. angrel. 7 første ledd Nytt Skriftlig opplysningsplikt før avtaleinngåelse om utvalgte forhold, jf. angrel. 7 nytt annet ledd Skal sikre minimum av relevant informasjon skriftlig før kjøpsbeslutningen Informasjonen kan gis kortfattet Må bruke egnet kommunikasjonsmiddel (faks, sms, e-post) Krav om innhenting av skriftlig aksept - angrl. 10a Forbrukeren er ikke avtalerettslig forpliktet før vedkommende har akseptert et tilbud fra selgeren skriftlig jf. Ot.prp. nr. 55 ( ) side 88 og 216 Beror på kompleksiteten av produkt og/eller tjeneste om plikt kan oppfylles ved sms 26

27 Krav om innhenting av skriftlig aksept - angrl. 10a Tilleggsplikt til eksisterende opplysningsplikt i angrerettsloven Den næringsdrivende må dokumentere skriftlig aksept Unntak: telefonsalg av avisabonnement og frivillige organisasjoners telefonsalg av varer og tjenester Reservasjon mot telefonsalg og adressert reklame Mfl. 13 første ledd Forbudt å rette markedsføring ved telefon eller adressert post til forbrukere som har reservert seg mot dette i reservasjonsregisteret eller hos den næringsdrivende Ikke nødvendig med frivillig ordning jf. mfl. 36 Tvangsmulkt etter mfl. 42 og overtredelsesgebyr etter mfl. 43 Uadressert reklame og gratis aviser Uadressert reklame og gratis aviser Mfl. 17 Videreføring av mfl. 2c Forbudt å levere ut eller gi en formidler i oppdrag å levere ut uadressert reklame eller gratis aviser til forbrukere som klart har tilkjennegitt at de motsetter seg dette Formidler: ikke ansvarlig dersom vedkommende har fått opplyst, og har grunn til å anta, at det som leveres ut ikke er reklame 27

28 Hva er gratis aviser? Hva omfattes? Gratisaviser Gratis aviser dvs. gratisutgaver av abonnementsaviser/betalingsaviser. Eks: Forbudet utvides til å gjelde publikasjoner med en ikke ubetydelig andel redaksjonelt stoff Alminnelig informasjon er ikke omfattet av reservasjonsretten Mulig å si nei takk til uadressert reklame, men ja til gratis aviser. Unntak Innstikk anses ikke som uadressert reklame eller gratis avis Innstikk: En form for trykt skrift/publikasjon som det ellers ville vært mulig å trykke som annonse i avisen Må uttrykkelig fremgå at innstikket er bilag til hovedproduktet Ikke: Fysiske produkter, for eksempel vareprøver. Slike produkter må anses som uadressert reklame, jf. Ot.prp. nr. 55 ( ) s. 202 Ved utlevering til tross for neitakk-merke Ikke nødvendig å søke frivillig ordning, jf. mfl. 36 Tvangsmulkt etter mfl. 42 og overtredelsesgebyr etter mfl. 43 Begrensninger i bruk av visse kommunikasjonsmetoder (e-post, sms mv.) 28

29 Begrensninger i bruk av visse kommunikasjonsmetoder (epost, sms mv.) Ny mfl. 15 Tidligere mfl. 2b videreføring av gjeldende rett. Ikke nødvendig med frivillig ordning, jf. mfl. 36 Tvangsmulkt etter mfl. 42 og overtredelsesgebyr etter mfl. 43. Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring via e-post og sms o.l. mfl. 15. Negativt salg Hva menes med negativt salg? Forbud mot å: - kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale, og - levere varer, tjenester eller andre ytelser med krav om betaling uten etter avtale Mfl. 11 Viderefører tidligere mfl. 2a Viktig om negativt salg Svartelistens punkt 21 faktura med oppfordring om å betale Svartelistens punkt 29 ingen betalingsforpliktelse hvis forbruker har mottatt produkter han eller hun ikke har bedt om Ikke nødvendig med frivillig ordning Tvangsmulkt etter mfl. 42 og overtredelsesgebyr etter mfl

30 Konkurranser og tilgift Konkurranser og tilgift Gjeldende mfl. 5 og 4. Ny mfl. 18 Bruk av utlodninger, konkurranser, samlemerker mv. ved markedsføring til forbrukere Konkurranser Mfl. 18 første ledd og tredje ledd Forbudt: Iverksettelse og bruk av kjøpsbetingede utlodninger og konkurranser Unntak: Fordeling av premier for oppgaveløsning eller iverksetting av konkurranser i aviser, TV, radio osv Suppleres av de øvrige bestemmelsene i mfl., herunder svartelistens punkt 31 Suppleres av lotterilovens bestemmelser En lovlig konkurranse? Deltakelse i konkurranse må ikke forutsette kjøp av en vare eller tjeneste. Det må fremgå tydelig at deltakelse ikke forutsetter kjøp Vilkårene for å delta i konkurransen må være klare og lett tilgjengelige Konkurransen må ikke være i strid med andre bestemmelser i mfl. 30

31 Tilgift Mfl. 18 annet ledd om samlemerker Mfl. 18 tredje ledd om vilkår for benyttelse av tilbud med tilleggsfordel Svartelisten punkt 20 Samlemerker mfl. 18 annet ledd Forbudt å fremme omsetningen av ytelser til forbrukerne ved å tilby samlemerker dersom forbrukeren må kjøpe en ytelse for å motta merkene. Samlemerke: merke, kupong, eller tilsvarende som først når flere merker er samlet, gir rett til andre ytelser enn penger Lovlig Hva er lovlig/ulovlig etter 18? - Innløsningskuponger - Mer av samme ytelse (Eks: 3 for 2) - Prisavslag - Bonussystemer (Eks: Trumf) - Rabattsystemer (Eks: Bensinkort) Ulovlig systemer der forbrukeren må samle merker eller tilsvarende ved å foreta flere kjøp eller kjøpe et visst antall for å få nok merker Trading stamps Merker som kan innløses enkeltvis, men som blir mer attraktive hvis den næringsdrivende har registrert at forbrukeren har innløst eller samlet flere merker 31

32 Mer om tilgift mfl. 18 tredje ledd Generell opplysningspliktregel om vilkårene for å benytte tilbudet Gjelder for alle tilleggsfordeler Vilkårene skal være klare og lett tilgjengelige for forbrukerne Viktig: markedsføringen kan uansett være villedende Svartelisten punkt 20 Et produkt kan ikke beskrives som gratis, vederlagsfritt, uten betaling eller lignende dersom forbrukeren skal betale mer enn de uunngåelige utgiftene for å reagere på handelspraksisen, samt henting og betaling for levering av artikkelen Ved bruk av ulovlig tilgift/konkurranse Ikke nødvendig med frivillig ordning, jf. mfl. 36 Tvangsmulkt etter 42 og overtredelsesgebyr etter mfl

33 I dag Del 5: Barn og andre sårbare grupper Mfl. kapittel 4 - Særlig om beskyttelse av barn Ingen særlige regler om barn i markedsføringsloven Forbud mot TV-reklame særlig rettet til barn + i tilknytning til barneprogram Markedsføringsloven tolkes strengere når barn er involvert Direktivet sier: Skal ta hensyn til særlig sårbare forbrukergrupper Sårbar pga psykisk eller fysisk svakhet, alder eller godtroenhet Må være forbrukergruppe verner ikke individuelle forbrukere Verner dem ut fra forbrukerhensyn, ikke diskrimineringshensyn Hvorfor beskytte barn? Manglende erfaring Lettere å påvirke Vanskelig å identifisere reklame Innser ikke formålet med reklame 33

34 Ny mfl: eget kapittel om barn Tre hovedbestemmelser i ny mfl: Generalklausulen - 19 Implementering av direktivet - 20 Kodifisering av praksis - 21 Videre fremstilling Kort gjennomgang av lovbestemmelsene Eksempler på typer saker Barnas generalklausul Aktsomhetsnorm i 19 Næringsdrivende skal utvise særlig aktsomhet overfor barns påvirkelighet, manglende erfaring og naturlige godtroenhet Dette gjelder all handelspraksis som er rettet mot eller kan ses eller høres av barn Når FO eller MR vurderer om handelspraksis er i strid med mfl. skal det tas hensyn til: alder utvikling andre forhold som gjør barn spesielt sårbare Det økonomiske området Uttrykkelig forbud mot direkte oppfordringer til barn om å kjøpe eller overtale foreldre til å kjøpe ( 20 andre ledd og svartelisten) Skal ta hensyn til om særskilt rettet til barn ved urimelighetsvurderingen etter 6 34

35 Vurderingstema 20: Særlig rettet til barn Egnet til å påvirke barn ut fra art eller produkt Kan den næringsdrivende forventes å forutse barns særlige sårbarhet Tv-reklame Bug Eksempel Direkte oppfordring, særlig rettet til barn, egnet til å påvirke barn, den næringsdrivende bør kunne forventes å forutse dette? Det ikke-økonomiske området 21 - etikk, moral Kodifisering av gjeldende rett: 21 a) Oppfordre til lovbrudd, farlig adferd, brudd med vanlige sikkerhetsnormer 35

36 Det ikke-økonomiske området 21 - etikk, moral Kodifisering av gjeldende rett: 21 b) Sosial usikkerhet, dårlig samvittighet, dårlig selvtillit Det ikke-økonomiske området 21 - etikk, moral Kodifisering av gjeldende rett: 21 c) skremmende virkemidler Det ikke-økonomiske området 21 - etikk, moral Kodifisering av gjeldende rett: 21 d) Vold, sex, rus Hvorfor kodifisere? Bred enighet i Norge Synliggjøre for fremtiden Synliggjøre for utenlandske aktører 36

37 Mobile innholdstjenester Barn flittige brukere av mobiltelefon Flere utfordringer: prisinformasjon abonnement liten skrift avtalekompetanse, etc. upassende innhold direkte kjøpsoppfordring? Kinoreklame Ikke forbud Vurderes etter de alminnelige reglene Må ikke være støtende (innhold og utforming tilpasset målgruppe) Må ikke være villedende Direktereklame Ikke forbud mot adressert post eller telefonsalg til barn Direkte kjøpsoppfordring? Ta hensyn til reservasjonsregister Samtykke til elektronisk markedsføring fra foreldre? Kan barn inngå avtalen? Ikke forbud mot tilgift Lokketilbud 37

38 Kan likevel være villedende for mye fokus på tilleggsytelsen Kan likevel være urimelig lokke barn til å kjøpe usunne matvarer? Lokketilbud Skjult markedsføring Barn vanskeligere for å identifisere reklame Særlig aktsomhet Skjult markedsføring Takk for oppmerksomheten Reklameteknikker i utvikling Produktutforming Lovens 3 og 19 38

Ny markedsføringslov - innhold og sanksjoner. Del 1: Oversikt. Forbrukerombudet. Visjon og verdier. Henvendelser. Markedsrådet

Ny markedsføringslov - innhold og sanksjoner. Del 1: Oversikt. Forbrukerombudet. Visjon og verdier. Henvendelser. Markedsrådet Ny markedsføringslov - innhold og sanksjoner Del 1: Oversikt Forbrukerombudet 2009 Forbrukerombudet Forvaltningsorgan - fører tilsyn med markedsføringsloven Ledes av et forbrukerombud 30 ansatte Visjon

Detaljer

Ny markedsføringsloven hva betyr det for deg som markedsfører?

Ny markedsføringsloven hva betyr det for deg som markedsfører? Ny markedsføringsloven hva betyr det for deg som markedsfører? MaxMarketingMix 5. november 2008 Bjørn Erik Thon forbrukerombud Dagens tema Helt kort om bakgrunn for den nye loven Markedsføring mot barn

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Frokostmøte: Barn og reklame. 16. september 2014 GRY NERGÅRD, FORBRUKEROMBUD

Frokostmøte: Barn og reklame. 16. september 2014 GRY NERGÅRD, FORBRUKEROMBUD Frokostmøte: Barn og reklame 16. september 2014 GRY NERGÅRD, FORBRUKEROMBUD Tema i dag Om Forbrukerombudet og markedsføringsloven Markedsføringsloven Regler om urimelig handelspraksis Forbud mot direkte

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT Comtive AS og Andreas Christensen Postboks 400 Sand Gård 3201 SANDEFJORD 3233 SANDEFJORD Cocell AS Postboks 217 3201 SANDEFJORD Sak nr.: 04-0160 Saksbeh.:

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA NY MARKEDSFØRINGSLOV

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA NY MARKEDSFØRINGSLOV Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA NY MARKEDSFØRINGSLOV INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 2. Utvidelser i forhold til gammel markedsføringslov a. Tilgift blir lovlig b. Omsetning av varer og tjenester

Detaljer

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning for levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

6 forord. Oslo, 1. juli 2016 Morten Grandal og Frode Elton Haug

6 forord. Oslo, 1. juli 2016 Morten Grandal og Frode Elton Haug Forord Markedsføringsretten oppstiller bestemmelser for næringsdrivendes handelspraksis og markedsføring overfor forbrukere og konkurrenter. Formålet med denne boken er å gi en innføring i markedsføringslovens

Detaljer

Forbrukertilsynets veiledning for levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17

Forbrukertilsynets veiledning for levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 1.1.2018 Forbrukertilsynets veiledning for levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Forbrukertilsynet og Markedsrådet 3 1.3 Rettslig

Detaljer

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen Nidar AS postboks 4483 Nydalen 0403 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1548-2 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

SRF Bergen. 27. januar 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD

SRF Bergen. 27. januar 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD SRF Bergen 27. januar 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD Innhold 1. Om Forbrukerombudet og markedsføringsloven 2. Villedende, aggressiv og urimelig markedsføring 3. Reklame til barn 4. Direktemarkedsføring

Detaljer

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42 Tesla Motors Norway AS Bekkenstenveien 15 0976 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Paal G. Simonsen Sak nr: 15/1199-30 24.06.2016 Saksbehandler: Gustav Norman Dir.tlf: 93 08 10 40 Varsel om sak for Markedsrådet

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims Norge AS Postboks 4272 Nydalen 0401 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims - markedsføring av konkurranse på chipsposer

Detaljer

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no Baez Limited 192, Old Bakery Street Valletta, VA VLT 1455, Malta Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/404 14 25.02.2011 Saksbehandler: Bård Solem Dir.tlf: 45 49 00 19 Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Detaljer

Markesføringsforeningen i Kristiansand. 30. april 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD

Markesføringsforeningen i Kristiansand. 30. april 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD Markesføringsforeningen i Kristiansand 30. april 2015 forbrukerombud GRY NERGÅRD Innhold 1. Om Forbrukerombudet og markedsføringsloven 2. Villedende, aggressiv og urimelig markedsføring 3. Reklame til

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

SRF Bergen. 31. mai 2016 forbrukerombud GRY NERGÅRD

SRF Bergen. 31. mai 2016 forbrukerombud GRY NERGÅRD SRF Bergen 31. mai 2016 forbrukerombud GRY NERGÅRD Forbrukerombudet Forbrukerombudet Tilsynsmyndighet 28 ansatte Tilsyn med markedsføringsloven (og noen andre lover) Formål: unngå at forbrukerne blir lurt,

Detaljer

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet OncoloMed AS Luramyrveien 40 4313 SANDNES Sendt per e-post til: info@oncolomed.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/1324-2 06.06.2017 Saksbehandler: Nina Elise Dietzel Dir.tlf: 45 49 00 31 Markedsføring

Detaljer

TORE LUNDE, INGVILD MESTAD OG TERJE LUNDBY MICHAELSEN MARKEDSF0RINGSLOVEN MED KOMMENTARER GYLDENDAL AKADEMISK

TORE LUNDE, INGVILD MESTAD OG TERJE LUNDBY MICHAELSEN MARKEDSF0RINGSLOVEN MED KOMMENTARER GYLDENDAL AKADEMISK TORE LUNDE, INGVILD MESTAD OG TERJE LUNDBY MICHAELSEN MARKEDSF0RINGSLOVEN MED KOMMENTARER GYLDENDAL AKADEMISK Innhold DEL I INTRODUKSJON 17 1 Innledning 19 1.1 Bakgrunnen for ny lov 19 1.2 Lovens struktur

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

Innst. O. nr. 20. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. O. nr. 20. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. O. nr. 20 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Ot.prp. nr. 55 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 6 FØRSTE LEDD, JF. 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV B OG 3. ETTER 37 jf. 39, jf.

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 6 FØRSTE LEDD, JF. 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV B OG 3. ETTER 37 jf. 39, jf. VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 6 FØRSTE LEDD, JF. 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV B OG 3 ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT Vital Helse AS Org.nr. 979750269 Postboks 6621 Etterstad 0607 OSLO Saksnummer:

Detaljer

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort Stabburet AS Postboks 711 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/815-12 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen

Detaljer

Brukeromtaler i markedsføring

Brukeromtaler i markedsføring Forbrukertilsynets tilsyn etter markedsføringsloven: Brukeromtaler i markedsføring Veiledning, januar 2018 1 1. Innledning Forbrukertilsynet fører tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring, handelspraksis

Detaljer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer Forsikringsselskap etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/2449-42 22.03.2010 Saksbehandler: Anna Charlotte Amdal Neumayer Dir.tlf: 45 49 00 49 Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler Til ansvarlig redaktør Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1151-2 28.06.2012 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) JF. ANDRE LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) JF. ANDRE LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) JF. ANDRE LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT Living AS Org.nr. 837 918 162 Postboks 210

Detaljer

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 37 jf. 43 FOR BRUDD PÅ MFL. 13 JF. 12 MOT

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 37 jf. 43 FOR BRUDD PÅ MFL. 13 JF. 12 MOT VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 37 jf. 43 FOR BRUDD PÅ MFL. 13 JF. 12 MOT Intermedia AS Møllergata 4 0179 Oslo Saksnr.: 09/1375 SAKSBEH.: THS 1. SAKSFORHOLDET Det vises til Forbrukerombudets

Detaljer

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester Januar 2011 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester 1 2 1 Innledning og rettslig grunnlag 4 1.1 Bakgrunn og formål 4 1.2 Lovgrunnlag 4 1.3 Forhold til tidligere praksis

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Dato LOV-2009-01-09-2 Departement Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Sist endret LOV-2014-06-20-27 Publisert

Detaljer

Forbrukertilsynets veileder om merking av reklame i sosiale medier Oppdatert januar 2018

Forbrukertilsynets veileder om merking av reklame i sosiale medier Oppdatert januar 2018 Forbrukertilsynets veileder om merking av reklame i sosiale medier Oppdatert januar 2018 Denne veiledningen handler om hvordan du som legger ut reklame i sosiale medier må merke innleggene slik at du følger

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT B2C Norge AS og Marius Ugnutu Marthinsen Postboks 5890 Majorstua Postboks 5890 Majorstua 0308 OSLO 0308 OSLO Sak nr.: 05/121 Saksbeh.: Frode Elton Haug I.

Detaljer

VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT

VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT 1 VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT Robert Lund Lutvannsvn 8 0676 Oslo Robert Lund robert@globalbusinessgroup.se Saknr.: 07/40-19 Saksbeh: TK I SAKSFORHOLDET Saken gjelder utsendelse av markedsføringshenvendelser

Detaljer

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT Uno Life AS Grønland 32 B 3045 DRAMMEN Saksnr.: 14/361 Saksbeh.: Nina Elise Dietzel

Detaljer

Delingsøkonomi: Nye tjenester samme lovkrav 2. februar 2016, GRY NERGÅRD forbrukerombud

Delingsøkonomi: Nye tjenester samme lovkrav 2. februar 2016, GRY NERGÅRD forbrukerombud Delingsøkonomi: Nye tjenester samme lovkrav 2. februar 2016, GRY NERGÅRD forbrukerombud Nye fenomener lovtomt rom? Telefonsalg Timeshare Internett Musikkdelingstjenester Kjøp av ringetoner og logoer Betaling

Detaljer

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv.

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv. Utgående - Elektronisk post Til: Max Berg Partners Limited, AG@maxbergpartners.com, Fra: Helge Blyberg Dato: 02.10.2012 Saksnummer: 12/1518-12 Vedrørende urimelig handelspraksis og negativt salg av Nordicbabestv

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om handelspraksis overfor barn og unge

Forbrukerombudets veiledning om handelspraksis overfor barn og unge Juli 2009 Endret november 2014 Forbrukerombudets veiledning om handelspraksis overfor barn og unge Barn og markedsføring Barn og avtalevilkår 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Forbrukerombudet

Detaljer

GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår

GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår PepCall AS Bryggegata 9 0250 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/2387-2 18.10.2017 Saksbehandler: Marc Stuppi Dir.tlf: 476 35 721 GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår 1. Innledning

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

handelspraksis overfor barn og unge

handelspraksis overfor barn og unge Juli 2009 Forbrukerombudets veiledning om handelspraksis overfor barn og unge o Barn og markedsføring o Barn og avtalevilkår Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg

Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Oppdatert versjon 17.08.2015 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Sandakerveien 138, 0484 Oslo Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 E-post post@forbrukerombudet.no

Detaljer

ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT

ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D JF. ANNET LEDD OG 8 FØRSTE LEDD JF. ANNET LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT Mobo Sportsholding

Detaljer

Forbrukertilsynets veiledning om handelspraksis overfor barn og unge

Forbrukertilsynets veiledning om handelspraksis overfor barn og unge Oppdatert 1.1. 2018 Forbrukertilsynets veiledning om handelspraksis overfor barn og unge Barn og markedsføring Barn og avtalevilkår Innhold Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Forbrukertilsynet... 4

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

Urimelig handelspraksis overfor barn

Urimelig handelspraksis overfor barn Urimelig handelspraksis overfor barn Med særlig vekt på tilgift og konkurranser Kandidatnummer: 636 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 17 250 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.2

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Markedsføring og telefonsalg fra ideelle- og humanitære organisasjoner forholdet til markedsføringsloven

Markedsføring og telefonsalg fra ideelle- og humanitære organisasjoner forholdet til markedsføringsloven Likelydende brev til ideelle - og humanitære organisasjoner iht. adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/1881 12.09.2005 Saksbehandler Jens Erik Romslo Markedsføring og

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/114/EF. av 12. desember om villedende og sammenlignende reklame

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/114/EF. av 12. desember om villedende og sammenlignende reklame Nr. 18/574 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/114/EF 2015/EØS/18/59 av 12. desember 2006 om villedende og sammenlignende reklame under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger ihus Grünerløkka Postboks 2030 Grünerløkka 0505 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ada Kjenner Sak nr: 12/2260-11 06.02.2013 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Vedrørende markedsføring

Detaljer

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet Telenor Norge AS - privatmarked Kristin Bergfjord Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/1776-11 24.09.2012 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Standardvilkår

Detaljer

Høring om endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler

Høring om endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler Høring om endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler 1 Innledning... 4 1.1 Hvorfor foreslås det endringer?... 4 1.2 Forslaget i hovedtrekk... 4 2 Prosessen frem til høringsnotatet... 7 3 Oppbygningen

Detaljer

Innst. O. nr. 19 (2000-2001)

Innst. O. nr. 19 (2000-2001) Innst. O. nr. 19 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven)

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer

Høring om endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler

Høring om endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler Høring om endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler 1 Innledning... 4 1.1 Hvorfor foreslås det endringer?... 4 1.2 Forslaget i hovedtrekk... 4 2 Prosessen frem til høringsnotatet... 7 3 Oppbygningen

Detaljer

GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår

GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår Gator AS Håkon Magnussons Gate 8 7041 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/2388-2 18.10.2017 Saksbehandler: Marc Stuppi Dir.tlf: 476 35 721 GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden Blivakker.no AS Postboks 8104 4675 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1396-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden www.blivakker.no

Detaljer

Forbrukerombudets veileder om merking av reklame i sosiale medier. mai 2017

Forbrukerombudets veileder om merking av reklame i sosiale medier. mai 2017 Forbrukerombudets veileder om merking av reklame i sosiale medier mai 2017 Denne veiledningen handler om hvordan du som legger ut reklame i sosiale medier må merke innleggene slik at du følger markedsføringsloven.

Detaljer

handelspraksis overfor barn

handelspraksis overfor barn Juli 2009 Endret november 2012 Forbrukerombudets veiledning om handelspraksis overfor barn og unge o Barn og markedsføring o Barn og avtalevilkår Forbrukerombudet Sandakerveien 138, 0484 Oslo Telefon 23

Detaljer

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3 Nye sanksjonsregler 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles Vi snakker

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Januar 2010 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

mobile innholdstjenester

mobile innholdstjenester Desember 2004 Forbrukerombudets retningslinjer for mobile innholdstjenester 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes 1 markedsføring og

Detaljer

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame Verdens Gang AS Postboks 1185 Sentrum 0107 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1123-1 20.05.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 468 18 063 Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Oppdatert versjon 1. desember 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks

Detaljer

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess Juni 2002, sist endret november 2005 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av internettaksess Innhold 1. INNLEDNING 2. LOVGIVNING 3. GENERELT 4. PRISOPPLYSNINGER 4.1 SPESIELT OM OPPRINGT INTERNETT

Detaljer

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Revidert Juli 2001 Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder 1 Innledning 2 Krav til prisopplysninger 2.1 Generelt 2.2 Konkurransetilsynets forskrift

Detaljer

Innst. S. nr. 119. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.prp. nr. 9 (2006-2007)

Innst. S. nr. 119. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.prp. nr. 9 (2006-2007) Innst. S. nr. 119 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.prp. nr. 9 (2006-2007) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om samtykke til godkjennelse av beslutning i

Detaljer

Erfaringer fra markedsføring av opphavsgarantert kraft. jurist Ole André Tveit oat@forbrukerombudet.no

Erfaringer fra markedsføring av opphavsgarantert kraft. jurist Ole André Tveit oat@forbrukerombudet.no Erfaringer fra markedsføring av opphavsgarantert kraft jurist Ole André Tveit oat@forbrukerombudet.no Disposisjon Kort om Forbrukerombudet Hvorfor er Forbrukerombudet opptatt av miljø? Bransjenormen -

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 09/1649-2 Sakstittel Dok.dato 12.08.2009 Markedsføring av sportsutstyr - manglende førpris nnklaget Sport 1 - Sentrum 1-SF-412; 2-BRA-08 Vedrørende markedsføring av salg JTG_GRP-

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1152-2 06.09.2012 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring

Detaljer

SAMTYKKE. Frokostseminar OMG 12. mars 2014 Hanne Pernille Gulbrandsen daglig leder i NORDMA

SAMTYKKE. Frokostseminar OMG 12. mars 2014 Hanne Pernille Gulbrandsen daglig leder i NORDMA SAMTYKKE Frokostseminar OMG 12. mars 2014 Hanne Pernille Gulbrandsen daglig leder i NORDMA om Hanne Daglig leder i NORDMA Jurist Master i EU-rett (LLM) Datatilsynet Kunnskapsdepartementet Hvorfor samtykke?

Detaljer

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE Adressemekling Oppdatert februar 2012 Innhold Adressemekling... 1 INNLEDNING... 1 AKTØRENE... 1 1. Når kan man foreta mekling uten samtykke?... 2 2. Når krever bruk av adresselister samtykke?... 3 3. Den

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE DØNNA KOMMUNE Helge Tobiassen Kveldsolgata 77 8618 MOI RANA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE 06.11.2013 TILSYNSRAPPORT DATERT 5.11.2013 - UTTALELSE Viser

Detaljer

TM-dag på Fossekallen

TM-dag på Fossekallen Velkommen til TM-dag på Fossekallen 19.Januar 2009 PROGRAM FOR DAGEN 11:00-11:10 Velkommen v/gunnar A. Swensen, Daglig leder NORDMA 11:10 11:40 Ny lov. Hva gjelder? En oppsummering v/advokat Therese Fevang,

Detaljer

Februar 2002 Revidert september 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Telefonsalg

Februar 2002 Revidert september 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Telefonsalg Februar 2002 Revidert september 2005 Forbrukerombudets retningslinjer for Telefonsalg Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 LOVGIVNING... 4 2.1 MARKEDSFØRINGSLOVEN...4 2.2 PERSONOPPLYSNINGSLOVEN - RESERVASJONSREGISTERET...4

Detaljer

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling Oktober 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av alternativ behandling 1 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring

Detaljer

s[start tittel] tore lunde, ingvild mestad og terje lundby michaelsen markedsføringsloven med kommentarer Andre utgave

s[start tittel] tore lunde, ingvild mestad og terje lundby michaelsen markedsføringsloven med kommentarer Andre utgave s[start tittel] tore lunde, ingvild mestad og terje lundby michaelsen markedsføringsloven med kommentarer Andre utgave [start[start kolofon] Gyldendal Norsk Forlag AS 2015 1. utgave, 1. opplag 2010 2.

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Oppdatert versjon 3. oktober 2012 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks

Detaljer

1. mars 2009. Veiledning for bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming

1. mars 2009. Veiledning for bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming 1. mars 2009 Veiledning for bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Bakgrunn for Forbrukerombudets arbeid med å regulere bruk av miljømarkedsføring

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 09/1172-1 Sakstittel Dok.dato 25.09.2009 Markedsføring av billettsalg - 2010 FFA World Cup nnklaget Euroteam 1-SF-410; 2-BRA-03.6 FEH_GRP- -SA Markedsføring og salg av billetter

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett

6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett 6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett Publisert dato 21.10.2015 6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett (1) Lokal godkjenning for ansvarsrett kan trekkes tilbake når

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

Desember 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg

Desember 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg Desember 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for stands- og dørsalg 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes 1 markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata Spaceworld Norge AS Postboks 6219 Etterstad 0603 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1100-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 10/510-5 Sakstittel Dok.dato 16.03.2010 Markedsføring av mobilbredbånd - sammenlignende reklame nnklaget Telio 1-SF-400; 2-BRA-01.1 BØ_GRP- -CT Markedsføring av bredbåndstelefoni

Detaljer

prismarkedsføring av ekomtjenester

prismarkedsføring av ekomtjenester Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring av ekomtjenester Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Veiledning for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Veiledning for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Veiledning for innhenting og bruk INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 2 FORUTSETNINGER... 4 3 HOVEDREGEL... 5 4 UTDYPENDE KOMMENTARER... 5 4.1 Sletting...5 4.2 Kontroll

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unge vil i mange tilfeller ikke evne å se rekkevidden og konsekvensen av å gi fra seg sine personopplysninger. Deres samtykke

Detaljer

Er konkurransen et lotteri?

Er konkurransen et lotteri? Til Aktører i markedet Er konkurransen et lotteri? Innledning Utgangspunktet i norsk rett er at alle former for pengespill er forbudt, og kun kan tilbys med positiv hjemmel i lov. Følgende lover åpner

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 09/1221-75 Sakstittel Dok.dato 23.11.2009 Markedsføring av helsekostprodukter - negativt salg nnklaget Nuform 1-SF-501; 2-BRA-22.4 Markedsføring fra Nuform FEH_GRP- -THS Arkivsak/doknr.

Detaljer