Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE"

Transkript

1 Adressemekling Oppdatert februar 2012 Innhold Adressemekling... 1 INNLEDNING... 1 AKTØRENE Når kan man foreta mekling uten samtykke? Når krever bruk av adresselister samtykke? Den behandlingsansvarliges plikter... 4 INNLEDNING Utleie av adresselister, også kalt adressemekling, er av stor betydning for gjennomføringen av direkte markedsføring i alle bransjer. I denne veiledningen presiserer Datatilsynet hvilke muligheter og plikter eier, leier og mekler har overfor den registrerte. Videre følger enkelte begrepsavklaringer. Adressemekling er en behandling av personopplysninger som omfattes av personopplysningsloven, ettersom personopplysningene behandles helt eller delvis ved hjelp av elektroniske hjelpemidler, jf. personopplysningsloven 3. Enhver behandling av personopplysninger krever at det foreligger et behandlingsgrunnlag, jf. personopplysningsloven 8. Ved en behandling av sensitive personopplysninger, jf. 2 nr. 8, kreves det i tillegg at kravene i personopplysningsloven 9 er oppfylt. Siden adressemeklere som den store hovedregel ikke behandler sensitive personopplysninger tas det i det følgende utgangspunkt i kravene som oppstilles i personopplysningsloven 8. AKTØRENE Ved adressemekling har man som regel følgende tre aktører: 1. eieren av adresselistene, 2. mekleren, og 3. kjøperen eller leieren av disse listene (heretter leier) Den vanligste fremgangsmåten er at mekleren mottar en adressefil som sjekkes opp mot Reservasjonsregisteret og oppdateres i henhold til krav i både personopplysningsloven og markedsføringsloven. Listen gjennomgås også for å oppfylle krav til generell markedsføringsskikk, men sistnevnte forhold er ikke en del av adressemeklingen. Den oppdaterte listen leies så ut til en interessent. Utleie av adresselister kan også skje direkte fra eier eller leier, og altså uten bruk av et adressemeklingsbyrå. Den sistnevnte prosessen vil 1

2 ikke kalles adressemekling, men de samme prinsipper, hjemmelsgrunnlag og retningslinjer vil gjøre seg gjeldende. 1. Når kan man foreta mekling uten samtykke? 1.1. Behandlingsgrunnlag berettiget interesse Adressemegling vil etter Datatilsynets vurdering kunne hjemles i personopplysningsloven 8 bokstav f. Vurderingen beror på en interesseavveining mellom den behandlingsansvarliges berettigede interesse, holdt opp mot hvor personvernkrenkende behandlingen av opplysninger er for den enkelte. Kravet til behandlingsgrunnlag gjør seg gjeldende flere steder i prosessen: Eier er behandlingsansvarlig for sine adresselister og det kreves behandlingsgrunnlag for å kunne leie ut disse. Leier er behandlingsansvarlig for bruken av adressene. Den rene adressemekleren vil fungere som en databehandler for den behandlingsansvarlige (eier), altså en som behandler data på vegne av noen, jf. personopplysningsloven 2 nr. 5. Det må foreligge en databehandleravtale mellom den behandlingsansvarlige og databehandleren som regulerer behandlingen av personopplysninger, jf. personopplysningsloven 15. For mer informasjon om databehandleravtaler, se Dersom adressemegleren opererer med egne adresselister, kreves et selvstendig behandlingsgrunnlag Andre vilkår Grunndata Begrepet grunndata omfatter opplysninger om navn, adresse, telefonnummer, kjønn, fødselsår og e-postadresse. Forutsatt at adresselistene kun inneholder grunndata, stilles det i utgangspunktet ikke krav om samtykke ved slik bruk. Datatilsynet mener at slik adressemekling er lite personvernkrenkende blant annet fordi de øvrige kravene i personopplysningsloven vil verne den enkelte, samt at man kan reservere seg mot bruk av slike grunndata i Reservasjonsregisteret, jf. Det gjelder imidlertid særlige regler for bruken av e-postadresser i direkte markedsføring, ved at slik bruk krever et forutgående samtykke etter markedsføringsloven 15. Tilsvarende gjelder for markedsføring per sms. Opplysninger utover grunndata Adresselister vil alltid inneholde minst en personopplysning utover grunndata, ved at listene vil inneholde informasjon om at man er medlem eller kunde i en organisasjon, klubb, virksomhet eller lignende. Dette er en direkte konsekvens av at man vet hvilket adresseregister opplysningene er hentet fra. Utleveringen av denne tilleggsopplysningen vil som hovedregel ikke være spesielt personvernkrenkende, og en behandling av opplysningen kan som et utgangspunkt hjemles i 2

3 personopplysningsloven 8 bokstav f. Siden den enkelte kan reservere seg både i Reservasjonsregisteret samt hos den enkelte virksomhet, jf. markedsføringsloven 12, vil personvernhensyn være godt nok ivaretatt. Tidsbegrenset bruk Det følger av etablert praksis at adresselister kun kan benyttes i en tidsbegrenset periode. Av hensyn til den registrerte har man bare tillatt at leier benytter en adresseliste to ganger innen en periode på 30 dager. Deretter må listene enten slettes eller tilbakeleveres. 2. Når krever bruk av adresselister samtykke? 2.1. Personprofiler Dersom adresselistene inneholder opplysninger utover grunndata og informasjon om hvor listen er hentet fra, vil det kunne foreligge så mye informasjon om hver enkelt at man kan skape en personprofil. En personprofil skaper antagelser og oppfatninger om individer uten at det finnes noe empirisk grunnlag for det. På bakgrunn av den økte personverntrusselen ved bruk av slike profiler, har Datatilsynet vurdert det slik at mekling og utlevering av personopplysninger utover grunndata og kildeinformasjon, som hovedregel skal være samtykkebasert. Forarbeidene til personopplysningsloven 21, som regulerer informasjonsplikt ved bruk av personprofiler, støtter opp om denne vurderingen. Ved sammenstilling av egen adresseliste med annen ekstern adresseliste, eksempelvis for å finne frem til en gruppe man ønsker å henvende seg til, vil man som regel ha behandlingsgrunnlag i personopplysningsloven 8 bokstav f. Dersom koblingen av lister medfører at den informasjonen man utleder av koblingen kan oppleves som integritetskrenkende, må samtykke likevel innhentes. Illustrerende er et eksempel fra Sverige hvor en helsekostbutikk koblet listen over kjøpere av slankepulver med en liste over kunder i en butikk som solgte klær i store størrelser. De som ikke allerede var kjøpere av slankepulveret fikk så tilbud i posten om å kjøpe det. Hvorvidt koblingen kan oppleves krenkende må vurderes konkret i den enkelte sak. Det foreligger en særskilt informasjonsplikt ved bruk av personprofiler, jf. personopplysningsloven 21. Etter bestemmelsen skal det gis informasjon om hvem som er behandlingsansvarlig, hvilke opplysningstyper som er anvendt samt hvor opplysningene er hentet fra Sensitive opplysninger Sensitive personopplysninger er uttømmende definert i personopplysningsloven 2 nr. 8. Dersom adresselistene inneholder informasjon som kan gi indikasjoner på sensitive forhold, kan listene verken utleveres, mekles eller benyttes av leier med mindre det foreligger et samtykke fra den registrerte. Et illustrerende tilfelle er medlemskap i en interesseorganisasjon for en sykdom, da sannsynligheten for at medlemmer i foreningen har sykdommen kan være stor, eksempelvis ved medlemskap i fibromyalgi-foreningen. Hvorvidt den samme sannsynlighetsgraden for at medlemskap indikerer sensitive opplysninger er gjeldende for foreninger med høye medlemstall, for eksempel Kreftforeningen, må avgjøres etter en konkret vurdering. Det er 3

4 foreningen eller adresseeier som må foreta vurderingen, da denne som behandlingsansvarlig er nærmest til å ta avgjørelsen Interesseavveining formål/behandlingsgrunnlag Kravet til behandlingsgrunnlag i personopplysningsloven 8 er bare ett av flere grunnkrav til behandlingen av personopplysninger, jf. personopplysningsloven 11. Det følger av bestemmelsen at personopplysningene som behandles i tillegg bare skal brukes til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet i virksomheten, og ikke benyttes til formål som er uforenlige med det opprinnelige formålet. Opplysningene skal videre være tilstrekkelige og relevante for formålet, samt korrekte og oppdaterte. Interesseavveiningen etter personopplysningsloven 8 bokstav f vil som hovedregel kunne anføres som behandlingsgrunnlag for utleie av adresselister, men ulike momenter kan tale for at samtykke i enkelte tilfeller likevel må innhentes. I denne sammenheng er det av betydning for interessevurderingen å vurdere følgende: Hva var det opprinnelig formålet med innhenting av grunndata? Hvem er den typiske registrerte? Hvilken forventning har den registrerte om å motta tilbud fra virksomheten i posten eller per telefon? Hvordan vil den registrerte reagere på å motta tilbud fra andre virksomheter på bakgrunn av registreringen hos virksomheten? Sistnevnte vurderingstema vil også gjøre seg gjeldende for vurderingen etter personopplysningsloven 11 bokstav c. Dersom man for eksempel er medlem i en ideell organisasjon og denne videreformidler adresselister til rent kommersielle virksomheter, kan dette anses uforenlig med det opprinnelige formålet Barn under 15 år På bakgrunn av at barn under 15 år sjelden vil være registrert i Reservasjonsregisteret og siden barn kan være dårligere rustet til å ivareta egne rettigheter, er det etter Datatilsynets vurdering ikke adgang til å levere ut adresselister som inneholder grunndata om personer under 15 år. Personopplysningsloven 8 bokstav f kan følgelig ikke benyttes som behandlingsgrunnlag for denne gruppen. 3. Den behandlingsansvarliges plikter 3.1. Eget reservasjonsregister Det følger direkte av markedsføringsloven 12, 3. ledd at den enkelte kan reservere seg direkte hos næringsdrivende, noe som innebærer at virksomheten må ha et eget reservasjonsregister for kunder/medlemmer mv. som ikke ønsker henvendelser. Slike personer skal heller ikke fremgå av adresselister som benyttes i adressemekling Informasjonsplikt Den behandlingsansvarlige plikter å informere den registrerte i tråd med personopplysningsloven 19. Informasjon om videreformidling skal i alle tilfeller gis før en eventuell utlevering, slik at den registrerte gis anledning til å reservere seg mot slik utlevering. Uavhengig av hvilket behandlingsgrunnlag som benyttes vil den behandlingsansvarlige ha en plikt til å informere den registrerte i tråd med personopplysningsloven 19 og 20. 4

5 Hensynet bak bestemmelsene er at den enkelte skal ha kontroll med behandlingen av egne personopplysninger, samt gjøres i stand til å ivareta sine øvrige rettigheter etter loven. Eier vil som hovedregel samle inn personopplysninger fra den registrerte selv, og plikter da å informere den enkelte før opplysningene samles inn, jf. personopplysningsloven 19. Leier vil ha informasjonsplikt etter personopplysningsloven 20, ettersom opplysningene samles inn fra andre enn den registrerte. Adressemekleren vil som regel ikke henvende seg til den registrerte i eget navn, men ofte som databehandler på vegne av en virksomhet, leieren. Det er den behandlingsansvarlige som plikter å informere den registrerte, men den praktiske utførelsen kan overlates til en annen virksomhet, forutsatt at det foreligger en databehandleravtale mellom partene. Unntak Unntak fra informasjonsplikten er regulert i 20, 2. ledd og 23. Det mest aktuelle unntaket finner man i personopplysningsloven 20, 2. ledd bokstav b, som retter seg mot tilfeller hvor varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig. Når varsling unnlates med hjemmel i personopplysningsloven 20, 2. ledd bokstav b, skal informasjon likevel gis senest når det gjøres en henvendelse til den registrerte på grunnlag av opplysningene, jf. 20, 3. ledd. Kildemerking Det følger av markedsføringsloven 16 at den næringsdrivende som driver uanmodet markedsføring per telefon eller adressert post, skal opplyse hvem som har gitt personopplysningene som ligger til grunn for henvendelsen. A) Opplysninger innhentet fra privatpersoner Dersom personopplysninger er blitt oppgitt av andre privatpersoner, eksempelvis gjennom verv-en-venn-kampanjer, må denne kilden oppgis (DT ref. 2002/946). B) Opplysninger hentet fra egne adresseregistre Ved bruk av personopplysninger fra egne adresseregistre, typisk innenfor et konsern, skal det opplyses om hvor opplysningene er hentet fra gjennom kildeanvisning dersom det markedsføres for en annen produktkategori. Kobling av adresselister kan føre til at det dannes en personprofil på kunden. Informasjonsplikt etter personopplysningsloven 21 vil da inntre (DT ref. 2002/1651) Vaskeplikt Den behandlingsansvarlige for markedsføringen, leier, plikter etter markedsføringsloven 12 å oppdatere listene sine mot Reservasjonsregisteret. Slik oppdatering skal skje før første gangs henvendelse og før henvendelse den måned markedsføring utføres Sletteplikt 5

6 Etter personopplysningsloven 28 skal ikke den behandlingsansvarlige oppbevare personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen, med mindre særlige krav oppstilles i annen lovgivning. Dette innebærer at en virksomhet som hovedregel må slette opplysninger om kunden når kundeforholdet opphører. Tilsvarende vil gjelde for medlemsregisteret til en organisasjon. Dersom personopplysninger om tidligere kunder eller medlemmer skal oppbevares for markedsføringsformål, kreves det i slike tilfeller et samtykke fra den registrerte Meldeplikt Forutsatt at adresselistene ikke inneholder sensitive personopplysninger, vil virksomheten være underlagt meldeplikt, jf. personopplysningsloven 31. Meldeplikten kan inntre for flere av aktørene i prosessen: Eier må melde sitt adresseregister, med mindre unntak i personopplysningsforskriften 7-7, 7-14, 7-15 gjør seg gjeldende. Leier må melde sin bruk av adresselistene til direkte markedsføring. Adressemekleren vil som hovedregel ikke være underlagt meldeplikt, da virksomheten som regel utelukkende fungerer som en databehandler. I de tilfeller adressemekleren behandler personopplysninger på selvstendig grunnlag, må meldeplikt vurderes konkret. 6

DIREKTE MARKEDSFØRING

DIREKTE MARKEDSFØRING DIREKTE MARKEDSFØRING Datatilsynets tolkning med utgangspunkt i personopplysningsloven 26, INNLEDNING Med utgangspunkt i personopplysningsloven 26 følger her en gjennomgang av hvilken reservasjonsrett

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner:

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Omgjøring av konsesjon for banker og finansinstitusjoners behandling av Personopplysninger Datatilsynet viser til konsesjonen

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Kredittopplysningsbyrå AS 11/00252-7/MHN 30. november 2011 Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Det vises til [selskapets] konsesjon til å behandle personopplysninger

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unge vil i mange tilfeller ikke evne å se rekkevidden og konsekvensen av å gi fra seg sine personopplysninger. Deres samtykke

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01040 Dato for kontroll: 16.10.2013 Rapportdato: 26.09.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bilia Personbiler AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Aarnes og Andreas Jensen Hofstad 1

Detaljer

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009 1 HSH og NORDMA Bransjenorm for callcentre 19. august 2009 2 Innhold 1.0 Omfang... 3 2.0 Generelle og driftsmessige krav... 3 3.0 Opplæring... 5 4.0 Kvalitetskontroll... 5 5.0 Registrering av personopplysninger

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO 12/6321 12/01211-2/AHO 10. januar 2013 Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

Det vises til søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle personopplysninger.

Det vises til søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle personopplysninger. Virksomhet XY Postboks 1234 9999 STED Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00431-15/XXX 8. juli 2011 Konsesjon forsikring XY Det vises til søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr Protector Forsikring ASA Postboks 1351 Vika 0113 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00060-8/MHN 24. mai 2012 Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/01209 Dato for kontroll: 22.11.2011 Rapportdato: 20.06.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Teletopia Gruppen AS, Servicebyrået AS, Tele Taxi Asker og Bærum AS Sted: Lysaker Utarbeidet

Detaljer

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten?

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Mastergradsoppgave JUS399 Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Kandidatnr: 173064 Veileder: Bjarne Kvam Antall ord: 12

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Saksnummer: 09/00196-7 Dato for kontroll: 31.03.2009 Rapportdato: 3. juli 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00328 Dato for kontroll: 14.05.2013 Rapportdato: 20.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Gjensidige Forsikring ASA Sted: Lysaker Utarbeidet av: Marius Engh Pellerud Cecilie Rønnevik

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

mobile innholdstjenester

mobile innholdstjenester Februar 2009 Forbrukerombudets retningslinjer for mobile innholdstjenester Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 LOVGIVNING OG AVTALEVERK... 4 2.1 GENERELT... 4 2.2 MARKEDSFØRINGSLOVEN... 4 2.3 VERGEMÅLSLOVEN...5

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. Dag Wiese Schartum

Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. Dag Wiese Schartum Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger Dag Wiese Schartum Innledende bemerkninger Rettslig grunnlag er betegnelsen på et av flere krav som må være oppfylt for at personopplysninger

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen Saksnummer: 09/00197-8 Dato for kontroll: 15.04.2009 Rapportdato: 6. august 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer