KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: og Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein Egil Haugen, Freddy Mikkelsen, Hanne Larsen, Hanny Ditlefsen, Birger Bull, Frank Harry Pettersen, Bjørn Lian, Tom Einar Kristoffersen, Jostein Richardsen, Gunn Hansen, Egil Fjellstad, Linda Myrseth, Alf Johnsen, Birger Bull fikk permisjon kl 1430 og Kjellaug Klemetsen tiltrådte. Møtet lovlig satt med 17 representanter første dag. Forfall: Magne Solheim, Ann-Ellen Johansen, Odd Harald Johansen Laila B. Johansen Fra administrasjonen møtte: Rådmann, kontorsjef, teknisk sjef, kultur-og oppvekstsjef, økonomisjef, helse-og sosialsjef, leder omstillingsprosjektet, kommuneplanlegger Møtet startet med at leder for omstillingsprosjektet orienterte om arbeidet i omstillingsprosjektet. Ingen merkander til innkalling og sakliste. Interpellasjon fra Frp v/representant Bjørn Lian. Rådmannen svarte vedrørende salg av pallefabrikken, reduksjon av stillinger, teknisk sjef svarte vedrørende bruksendring for næringslokale og trafikkregulering ved rådhuset. Parkeringsplass kirkegård Dåfjord går ut, jfr. budsjettsaken. Forslag om nye saker til 15.12: Karlsøy kommunes kaipir Burøysund Åpning av veien på nordsiden inn til Rådhuset, reguleringsplan endring. Spørsmål fra Gunn Hansen: Lys til Torsvåg II. Ordfører svarte. Omregulering fra næringslokale til bolig gjelder samme regler ved omregulering fra bolig til næring? Teknisk sjef svarte. Spørsmål fra Laila B. Johansen etterlyser åpning av Credo. Freddy Sørensen og Bård Eilertsen svarte. Saken om Credo bygget kommer tilbake til formannskapet når rapporten fra konsulenten foreligger. Henstilling fra Birger Bull: Ber om at kommunestyret følger med på beredskapen om strømforsyning i kommunen Mona Sørensen for Laila B. Johansen Møtet lovlig satt med 17 representanter 2. dag.

2 Svein Egil Haugen søkte om permisjon fra kl den Permisjon ble innvilget. Liv Skogvoll tiltrådte møtet. Elisabeth Johansen fikk permisjon kl Det kom ingen vararepresentant. Møtet lovlig med 16 representanter. Utskrift er sendt til: Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Gunn Marit Andersen Opsal kontorsjef

3 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 118/11 11/1594 GODKJENNING AV PROTOKOLL 119/11 11/1592 VALG AV NYTT STYRE FOR OMSTILLINGSPROGRAMMET 120/11 11/879 BUDSJETT ØKONOMIPLAN /11 10/1757 REGULERINGSPLAN FOR HYTTER OG NAUST PÅ GBNR. 60/9, FINNKROKEN - PLAN 1 OG 2 122/11 10/1814 REGULERINGSPLAN FOR NAUST PÅ EIENDOMMEN 59/2 SANDNESET, SØNDRE REINØY 123/11 11/49 DISPENSASJONS- OG DELEFORBUD 124/11 11/1233 ETTERGODTGGJØRING SOM ORDFØRER 125/11 11/1586 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 126/11 11/1595 BUDSJETTREGULERINGER 2011

4 127/11 11/1587 REFERATSAKER 128/11 11/509 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV 129/11 11/1203 EIERSKAPSKONTROLL I BREDBÅNDSFYLKET TROMS AS 130/11 11/1604 UTBYGGING AV DIGITALT RIKSNETT TV, TORSVÅG HAVN

5 118/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokollen fra møtet godkjennes. Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Protokollen fra møtet godkjennes. 119/11 VALG AV NYTT STYRE FOR OMSTILLINGSPROGRAMMET Følgende velges: Behandling: Forslag fra Bent Gabrielsen: Sittende styre velges. Det velges ikke varamedlemmer. Trekt og samordnet med forslag fra SP; FRRR, KP og FRP. Forslag fra SP, FRRR, KP, FRP, AP og SV: - vara til Freddy Mikkelsen blir Mona Pedersen - vara til Kjell Lekang blir Birger Bull - vara til Elisabeth Johansen blir Bent Gabrielsen

6 For øvrig gjenvalg av styret. Enstemmig Næringsforeningen oppfordres til å velge sine 2 representantertil styret. Enstemmig. Forslag fra Birger Bull: Leder og nestleder velges for hele perioden. Styremedlemmer velges for 1 år. Forslaget ble trekt. Nytt forslag fra Birger Bull: Styret konstituerer seg selv. Alle medlemmer velges for hele perioden. Enstemmig. Forslag fra Hanny Ditlefsen: Ordfører velges som medlem av styret med varaordfører som varamedlem. Enstemmig vedtatt. Følgende velges: - vara til Freddy Mikkelsen blir Mona Pedersen - vara til Kjell Lekang blir Birger Bull - vara til Elisabeth Johansen blir Bent Gabrielsen For øvrig gjenvalg av styret. Næringsforeningen oppfordres til å velge sine 2 representantertil styret. Styret konstituerer seg selv. Alle medlemmer velges for hele perioden. Ordfører velges som medlem av styret med varaordfører som varamedlem. 120/11 BUDSJETT ØKONOMIPLAN

7 Formannskapets innstilling til vedtak av årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for Skatteøret for 2012 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Eiendomsskatten for 2012 utskrives med følgende satser: a. Boliger og fritidshus 2 promille b. Verker og bruk 7 promille c. Øvrige eiendommer 7 promille d. Følgende eiendommer får fritak etter eiendomsskattelovens 7: i. Eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen. ii. Bygninger som har historisk verdi som er fredet etter kulturminneloven. iii. Nyoppførte bygninger som helt eller delvis brukes som bolig fritas for eiendomsskatt i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket. 3. Eiendomsskatt av vindkraft i 2012 budsjetteres med kr ,-. Av dette avsettes kr ,- til kommunal egenandel i omstillingsprosjektet. 4. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Akkumulerte underskudd innenfor VARF-sektoren søkes inndekket over selvkostbudsjettene for Kommunale avgifter endres slik med virkning fra : a. Vann økes med 30 % b. Avløp reduseres med 35 % c. Renovasjon bolig og hytte fastsettes i samsvar med forslag fra Remiks AS, jfr. vedlegg. d. Slam bolig reduseres med 15 % e. Slam hytte økes med 10 % f. Feiing økes med 110 % 7. Byggesaks- og oppmålingsgebyrer økes med 10 % i Formannskapet får fullmakt til å godkjenne kjøp av konsulenttjenester for å sikre gjennomføring av tvangspåkobling på kommunale vannledningsnett. 9. Brukerbetaling for barnehagene beholdes uendret. 10. Brukerbetaling for skolefritidsordningen (SFO) beholdes uendret. 11. Kassekreditt i bank på 5 millioner kroner godkjennes etablert i Det opptas kr 7 millioner i Startlån i Husbanken, for videre utlån. 13. Følgende nye investeringstiltak godkjennes i 2012 (kostnadsrammene er inkl. mva): a. Skredsikring Vannvåg, ferdigstillelse. Samlet kostnadsramme kr ,- b. Ventilasjonsanlegg Vannvåg svømmehall og Hansnes svømmehall, ferdigstillelse. Samlet kostnadsramme kr ,- c. Kunstgressbane Hansnes, ferdigstillelse. Samlet kostnadsramme kr ,- d. Utskifting programvare Agresso. Kostnadsramme kr ,- e. Prosjektering utvidelse av Karlsøy sykehjem med 16 plasser, med sikte på byggestart i 2012/2013. Samlet kostnadsramme kr f. Stakkvik havn, ferdigstillelse. Samlet kostnadsramme kr g. Veilys Hansnes- Skattøra. Kostnadsramme kr ,-

8 h. Lekeapparater. Kostnadsramme kr ,- i. Brannbil. Kostnadsramme kr ,- j. Dåfjord kirkegård, utvidelse parkeringsplass. Kostnadsramme kr ,- k. Utskiftning IKT hele kommunen. Kostnadsramme kr ,- l. Minigraver. Kostnadsrammer kr ,- m. Stakkvik boligfelt. Kostnadsramme kr ,- n. VARF-sektoren: Avløpsanlegg nedenfor Vannareid skole. Kostnadsramme kr ,- Renovering Hessfjord vannverk. Kostnadsramme kr ,- 14. Det opptas i 2012 kr ,- i lån for å finansiere aktuelle investeringsprosjekter, jfr. punkt Følgende planarbeid prioriteres i 2012: a. Kommuneplanen med arealplan b. Planstrategi c. Reguleringsplaner for boligfeltene på Hansnes, Stakkvik og Gamnes d. Reguleringsplan for Torsvåg havn e. Reguleringsplan for Vannavalen industriområde f. Reguleringsplan Stakkvik havn og industriområde. g. Reguleringsplan Karlsøy fergeleie. 16. Samlet folketall forutsettes uendret i perioden Frie inntekter i 2012 budsjetteres med utgangspunkt i statsbudsjettet 2012, jfr. Grønt hefte. 18. Ordførergodtgjørelsen for 2012 fastsettes til kr ,-. Økning på 4 % fra Varaordførergodtgjørelsen fastsettes til 6 % av ordførergodtgjørelsen. I tillegg får varaordføreren ordinær møtegodtgjørelse. 20. Møtegodtgjørelsene for øvrige folkevalgte beregnes med samme prosentsatser (av ordførergodtgjørelsen) som tidligere. 21. Godtgjørelse til ledende overformynder settes til kr ,-, kontrollerende overformynder godtgjøres som øvrige folkevalgte, jfr. pkt Møtegodtgjørelsene for prosjektstyret i Omstillingsprosjektet opprettholdes med samme satser som i Helse- og sosialutvalget får fullmakt til å justere betalingssatsene for hjemmetjenester og bistand i hjemmet. Nye betalingssatser legges fram for kommunestyret som orienteringssak. 24. Husleie for kommunale utleieboliger prisjusteres årlig med utgangspunkt i konsumprisindeksen. 25. Teknisk sektor skal som hovedregel ikke selge tjenester, herunder brøyting, til private. Dette av hensyn til begrenset kapasitet og behov for å bruke mannskap og utstyr til drift og vedlikehold av kommunens egne anlegg. 26. Kontroll- og tilsynsarbeidet får i 2012 en samlet budsjettramme på kr ,- til revisjonen, kontrollutvalget og dets sekretariat. 27. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd i 2012 økes med 3 % i forhold til tildelt ramme for Tilskuddet for 2012 vil da utgjøre kr ,-. I tillegg kommer kommunal tjenesteyting med kr ,- 28. Bygdesentralen Vannøy tildeles et driftstilskudd på kr ,- i I tillegg yter kommunen bidrag i form av kontorlokaler, strøm og lignende. 29. Langsundforbindelsen AS tildeles et driftstilskudd på kr ,- for Kommunestyret forutsetter at ordføreren i selskapets generalforsamling foreslår at selskapet endrer navn til Vannøy- og Karlsøyforbindelsene AS, og at selskapets formål

9 og styresammensetning justeres i samsvar med dette. 30. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne møteplanen for 2012 for politiske utvalg. 31. Budsjettrammene for 2012 for de enkelte sektorer vedtas i samsvar med vedlagte budsjettdokumenter. 32. Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til henholdsvis formannskapet, hovedutvalgene og rådmannen. 33. Ressursfordelingsmodellen for skolene, med tilhørende beregningsfaktorer, justeres i samsvar med rådmannens forslag, endring av K-faktor fra 1,26 til 1, Forslag til ny administrativ organisering legges fram til sluttbehandling i kommunestyret innen Formannskapet får fullmakt til å godkjenne eventuelle tapsføringer på kommunale utlån. 36. Forslag til nytt regulativ for kai- og havneavgifter legges fram til kommunestyrets budsjettmøte i desember Ungdomsrådet bevilges kr ,- Ordfører arbeider for fullverdig Nord Norge tilskudd. Behandling: Forslag fra AP v/bent Gabrielsen: Renovering av Hessfjord vannverk utsettes inntil tvangspåkobling vann er gjennomført. Enstemmig vedtatt. Forslag fra Bent Gabrielsen: Pkt. 41: Karlsøy kommune vurderer å melde seg ut av Ishavskysten friluftsråd. Den endelige avgjørelsen taes i kommunestyremøtet i juni Enstemmig vedtatt. Forslag fra FRP, FRRR, SP og KP v/frank Pettersen: Punkt 39: Lønnsveksten settes til 3,7 %. Dette gir en økt besparelse på kr ,- som avsettes til nattevakt i pleie- og omsorgstjenesten. Vedtatt mot 7 stemmer. Forslag fra AP og SV v/bent Gabrielsen: 1. Eiendomsskatten økes med 1 promille, inntekt på 1 million. Forslaget fikk 7 stemmer og falt, jfr. innstillingen pkt 2 a 2. Dersom lånerentene på kommunens lån reduseres i 2012 forventet 0,5 % i nedgang = ,- kr som skal gå til nedbetaling av lån. Økning eiendomsskatt. Kr Nedgang lånerente kr Kr Ekstra bevilling omstillingsprosjektet kr ,- Ekstra nedbetaling lån kr ,-

10 Forslaget fikk 7 stemmer og falt. Forslag fra AP/SV v/ Svein Egil Haugen: Pkt. 29: Setning 2 går ut. Enstemmig vedtatt Forslag fra AP og SVv/Linda Myrseth: Kr Karlsøy kommune oppretter fast nattevakt på Bo- og servicesenter i Vannvåg. Inndekning på kr ,- kr taes fra administrasjonen på helse- og sosial. Forslaget fikk 7 stemmer og falt. Forslag fra AP/SV v/svein Egil Haugen: Pkt. 34: Det utredes en organisasjonsplan med en sterkere samordning av ressursene innenfor opplæring. Forslaget fikk 7 stemmer og falt. Forslag fra SP, FRRR, KP,FRP v/freddy Mikkelsen: Nytt pkt 13, k: Investering IKT, kostnadsramme kr ,- øremerkes skole. Vedtatt mot 7 stemmer. Forslag fra AP, SV v/laila B. Johansen: Punkt 40: Karlsøy kommune søker om å bli med i Sammen om en bedre kommune. Dette for blant annet å få sykefraværet ned. Forslaget fikk 7 stemmer og falt Forslag fra FRP, FRRR, SP og KP: Saken oversendes til formannskapet for nærmere utredning/vurdering. Vedtaket fikk 10 stemmer og ble derfor vedtatt. Kommunestyret vedtok med 10 mot 7 stemmer at forslag om Karlsøy kommune søker om å bli med i Sammen om en bedre kommune. Dette blant annet for å få sykefraværet ned. Oversendes formannskapet til utredning/vurdering. Pkt. 42: Innspill fra NITO s gruppe i Karlsøy kommune oversendes teknisk utvalg for utredning. Enstemmig Pkt. 1 enstemmig vedtatt Pkt. 2 a vedtatt mot 7 stemmer avgitt for forslag fra AP og SV økning på 1 promille. Resten av pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Pkt. 3 vedtatt mot 7 stemmer Pkt. 4 enstemmig vedtatt Pkt. 5 enstemmig vedtatt Pkt 6 a, b,c, d, e og f enstemmig vedtatt Endring feiing og branntiolsyn- enstemmig vedtatt.

11 Pkt. 7 enstemmig vedtatt. Pkt. 8 enstemmig vedtatt Pkt. 9 enstemmig vedtatt Pkt. 10 enstemmig vedtatt Pkt. 11 enstemmig vedtatt Pkt. 12 enstemmig vedtatt Pkt. 13 a til og med n enstemmig vedtatt med følgende endringer: Pkt. e endres til Pkt. 13 pkt. i kjøpet avgjøres av formannskapet. Siste kulepunkt som innstillingen med følgende tillegg: Renovering av Hessfjord vannverk utsettes inntil tvangspåkobling vann er gjennomført. Pkt. 14 enstemmig vedtatt Pkt. 15 enstemmig vedtatt Pkt. 16 enstemmig vedtatt Pkt. 17 enstemmig vedtatt Pkt. 18 enstemmig vedtatt Pkt. 19 enstemmig vedtatt Pkt. 20 enstemmig vedtatt Pkt. 21 enstemmig vedtatt Pkt. 22 enstemmig vedtatt Pkt. 23 enstemmig vedtatt Pkt. 24 enstemmig vedtatt Pkt. 25 enstemmig vedtatt Pkt. 26 enstemmig vedtatt Pkt. 27 enstemmig vedtatt Pkt. 28 enstemmig vedtatt Pkt. 29 enstemmig vedtatt Pkt Forslaget fra AP og SV ble enstemmig vedtatt og innstillingen ble derfor vedtatt bare som første linje. Pkt. 30 enstemmig vedtatt men kommunestyret i april må endres. Pkt. 31 enstemmig vedtatt Pkt. 32 enstemmig vedtatt Pkt. 33 enstemmig vedtatt Pkt. 34 vedtatt mot 7 stemmer avgitt for AP/SV sitt forsalg. Pkt. 35 enstemmig vedtatt

12 Pkt. 36 Kjøres som forskriftssak til kommunestyret ut på nyåret. Inntil videre brukes eksisterende regulativ. Enstemmig vedtatt. Pkt. 37 enstemmig vedtatt. Pkt. 38 enstemmig vedtatt Pkt. 39- vedtatt mot 7 stemmer Pkt. 40- enstemmig vedtatt Pkt. 41 enstemmig vedtatt Pkt 42 enstemmig vedtatt Pkt. 43 og 44 vedtatt mot 7 stemmer. Protokolltilførsel fra AP/SV v/ Svein Egil Haugen og Bent Gabrielsen: Flertallet i kommunestyret bestående av KP, SP, FRP og FRRR stemte for punkt 3 i framlegget fra formannskapet: Eiendomsskatt av vindkraft i 2012 budsjetteres med kr etc. Rådmannen har helt klart i sin forklaring til budsjettsaka gjort det klart at dette er helt urealistisk og at kommunen i høyden kan forvente en eiendomsskatt på kr i 2012 de vindkraft. Kommunestyrets vedtak er altså gjort til tross for at der er helt klart at det vil mangle en million. 1. Skatteøret for 2012 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Eiendomsskatten for 2012 utskrives med følgende satser: a. Boliger og fritidshus 2 promille b. Verker og bruk 7 promille c. Øvrige eiendommer 7 promille d. Følgende eiendommer får fritak etter eiendomsskattelovens 7: i. Eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen. ii. Bygninger som har historisk verdi som er fredet etter kulturminneloven. iii. Nyoppførte bygninger som helt eller delvis brukes som bolig fritas for eiendomsskatt i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket. 3. Eiendomsskatt av vindkraft i 2012 budsjetteres med kr ,-. Av dette avsettes kr ,- til kommunal egenandel i omstillingsprosjektet. 4. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Akkumulerte underskudd innenfor VARF-sektoren søkes inndekket over

13 selvkostbudsjettene for Kommunale avgifter endres slik med virkning fra : a. Vann økes med 30 % b. Avløp reduseres med 35 % c. Renovasjon bolig og hytte fastsettes i samsvar med forslag fra Remiks AS, jfr. vedlegg. d. Slam bolig reduseres med 15 % e. Slam hytte økes med 10 % f. Feiing og branntilsyn økes med 110 % 7. Byggesaks- og oppmålingsgebyrer økes med 10 % i Formannskapet får fullmakt til å godkjenne kjøp av konsulenttjenester for å sikre gjennomføring av tvangspåkobling på kommunale vannledningsnett. 9. Brukerbetaling for barnehagene beholdes uendret. 10. Brukerbetaling for skolefritidsordningen (SFO) beholdes uendret. 11. Kassekreditt i bank på 5 millioner kroner godkjennes etablert i Det opptas kr 7 millioner i Startlån i Husbanken, for videre utlån. 13. Følgende nye investeringstiltak godkjennes i 2012 (kostnadsrammene er inkl. mva): a. Skredsikring Vannvåg, ferdigstillelse. Samlet kostnadsramme kr ,- b. Ventilasjonsanlegg Vannvåg svømmehall og Hansnes svømmehall, ferdigstillelse. Samlet kostnadsramme kr ,- c. Kunstgressbane Hansnes, ferdigstillelse. Samlet kostnadsramme kr ,- d. Utskifting programvare Agresso. Kostnadsramme kr ,- e. Prosjektering utvidelse av Karlsøy sykehjem med 16 plasser, med sikte på byggestart i 2012/2013. Samlet kostnadsramme kr f. Stakkvik havn, ferdigstillelse. Samlet kostnadsramme kr g. Veilys Hansnes- Skattøra. Kostnadsramme kr ,- h. Lekeapparater. Kostnadsramme kr ,- i. Brannbil. Kostnadsramme kr ,- Kjøpet avgjøres av formannskapet. j. Dåfjord kirkegård, utvidelse parkeringsplass. Kostnadsramme kr ,- k. Utskiftning IKT hele kommunen. Kostnadsramme kr ,- Øremerkes skole. l. Minigraver. Kostnadsrammer kr ,- m. Stakkvik boligfelt. Kostnadsramme kr ,- n. VARF-sektoren: Avløpsanlegg nedenfor Vannareid skole. Kostnadsramme kr ,- Renovering Hessfjord vannverk. Kostnadsramme kr ,-

14 Renovering av Hessfjord vannverk utsettes inntil tvangspåkobling vann er gjennomført. 14. Det opptas i 2012 kr ,- i lån for å finansiere aktuelle investeringsprosjekter, jfr. punkt Følgende planarbeid prioriteres i 2012: a. Kommuneplanen med arealplan b. Planstrategi c. Reguleringsplaner for boligfeltene på Hansnes, Stakkvik og Gamnes d. Reguleringsplan for Torsvåg havn e. Reguleringsplan for Vannavalen industriområde f. Reguleringsplan Stakkvik havn og industriområde. g. Reguleringsplan Karlsøy fergeleie. 16. Samlet folketall forutsettes uendret i perioden Frie inntekter i 2012 budsjetteres med utgangspunkt i statsbudsjettet 2012, jfr. Grønt hefte. 18. Ordførergodtgjørelsen for 2012 fastsettes til kr ,-. Økning på 4 % fra Varaordførergodtgjørelsen fastsettes til 6 % av ordførergodtgjørelsen. I tillegg får varaordføreren ordinær møtegodtgjørelse. 20. Møtegodtgjørelsene for øvrige folkevalgte beregnes med samme prosentsatser (av ordførergodtgjørelsen) som tidligere. 21. Godtgjørelse til ledende overformynder settes til kr ,-, kontrollerende overformynder godtgjøres som øvrige folkevalgte, jfr. pkt Møtegodtgjørelsene for prosjektstyret i Omstillingsprosjektet opprettholdes med samme satser som i Helse- og sosialutvalget får fullmakt til å justere betalingssatsene for hjemmetjenester og bistand i hjemmet. Nye betalingssatser legges fram for kommunestyret som orienteringssak. 24. Husleie for kommunale utleieboliger prisjusteres årlig med utgangspunkt i konsumprisindeksen. 25. Teknisk sektor skal som hovedregel ikke selge tjenester, herunder brøyting, til private. Dette av hensyn til begrenset kapasitet og behov for å bruke mannskap og utstyr til drift og vedlikehold av kommunens egne anlegg. 26. Kontroll- og tilsynsarbeidet får i 2012 en samlet budsjettramme på kr ,- til revisjonen, kontrollutvalget og dets sekretariat. 27. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd i 2012 økes med 3 % i forhold til tildelt ramme for Tilskuddet for 2012 vil da utgjøre kr ,-. I tillegg kommer kommunal tjenesteyting med kr ,- 28. Bygdesentralen Vannøy tildeles et driftstilskudd på kr ,- i I tillegg yter kommunen bidrag i form av kontorlokaler, strøm og lignende.

15 29. Langsundforbindelsen AS tildeles et driftstilskudd på kr ,- for Formannskapet får fullmakt til å godkjenne møteplanen for 2012 for politiske utvalg. 31. Budsjettrammene for 2012 for de enkelte sektorer vedtas i samsvar med vedlagte budsjettdokumenter. 32. Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til henholdsvis formannskapet, hovedutvalgene og rådmannen. 33. Ressursfordelingsmodellen for skolene, med tilhørende beregningsfaktorer, justeres i samsvar med rådmannens forslag, endring av K-faktor fra 1,26 til 1, Forslag til ny administrativ organisering legges fram til sluttbehandling i kommunestyret innen Formannskapet får fullmakt til å godkjenne eventuelle tapsføringer på kommunale utlån. 36. Kjøres som forskriftssak til kommunestyret ut på nyåret. Inntil videre brukes eksisterende regulativ. 37. Ungdomsrådet bevilges kr ,- 38. Ordfører arbeider for fullverdig Nord Norge tilskudd. 39. Lønnsveksten settes til 3,7 %. Dette gir en økt besparelse på kr ,- som avsettes til nattevakt i pleie- og omsorgstjenesten. 40. Karlsøy kommune søker om å bli med i Sammen om en bedre kommune. Dette for blant annet å få sykefraværet ned. Saken oversendes formannskapet for nærmere utredning/vurdering. 41. Karlsøy kommune vurderer å melde seg ut av Ishavskysten friluftsråd. Den endelige avgjørelsen taes i kommunestyremøtet i juni Henvendelse fra NITO s gruppe i Karlsøy kommune oversendes teknisk utvalg for utredning. 43. Tiltak for å få balanse i kommunens driftsbudsjett for 2012 og økonomiplanen for vedtas i samsvar med oppdatert punkt 5 b i budsjettframlegget. 44. Forslag til budsjett 2012 og økonomiplan vedtas. 121/11 REGULERINGSPLAN FOR HYTTER OG NAUST PÅ GBNR. 60/9, FINNKROKEN - PLAN 1 OG 2 Karlsøy kommunestyre tar innsigelsen fra Reindriftsforvaltningen Troms til følge, og opphever vedtak i sak 50/11, jf. plan- og bygningslovens 5-4 og Reguleringsplanene vurderes i prosessen med ny arealplan for Karlsøy kommune, og kan tas til behandling når denne er vedtatt.

16 Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens Behandling: Innstillingen ble vedtatt mot 5 stemmer. Karlsøy kommunestyre tar innsigelsen fra Reindriftsforvaltningen Troms til følge, og opphever vedtak i sak 50/11, jf. plan- og bygningslovens 5-4 og Reguleringsplanene vurderes i prosessen med ny arealplan for Karlsøy kommune, og kan tas til behandling når denne er vedtatt. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens /11 REGULERINGSPLAN FOR NAUST PÅ EIENDOMMEN 59/2 SANDNESET, SØNDRE REINØY Karlsøy kommunestyre tar ikke innsigelsen fra Reindriftsnæringen til følge med følgende begrunnelse: Innsigelsen er fremmet på feil grunnlag. Varsel om innsigelse til planlagt hyttefelt i 2010 ble tatt til etterretning, og planen redusert til 8 nausttomter. Områdestyret fremmer her innsigelse mot reguleringsplan Sandneset hyttefelt, mens reguleringsplanen som er framlagt dem omfatter 8 nausttomter på Sandneset. Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Karlsøy kommunestyre tar ikke innsigelsen fra Reindriftsnæringen til følge med følgende begrunnelse:

17 Innsigelsen er fremmet på feil grunnlag. Varsel om innsigelse til planlagt hyttefelt i 2010 ble tatt til etterretning, og planen redusert til 8 nausttomter. Områdestyret fremmer her innsigelse mot reguleringsplan Sandneset hyttefelt, mens reguleringsplanen som er framlagt dem omfatter 8 nausttomter på Sandneset. 123/11 DISPENSASJONS- OG DELEFORBUD Kommunestyret vedtar innføring av midlertidig dispensasjons- og deleforbud for fritidsbebyggelse i LNF-områder. Forbudet gjelder fra vedtaks dato og fram til ny arealdel foreligger, dog med oppheving seinest innen utgangen av Behandling: Innstillingen ble vedtatt mot 5 stemmer. Kommunestyret vedtar innføring av midlertidig dispensasjons- og deleforbud for fritidsbebyggelse i LNF-områder. Forbudet gjelder fra vedtaks dato og fram til ny arealdel foreligger, dog med oppheving seinest innen utgangen av /11 ETTERGODTGGJØRING SOM ORDFØRER 1. Karlsøy kommune utbetaler automatisk ettergodtgjøring for ordfører tilsvarende 1,5 måned. 2. Det kan innvilges ettergodtgjøring i 3 måneder etter særskilt søknad. Søknaden avgjøres av formannskapet.

18 Behandling: Forslag fra FRP, FRRR,SP og KP: Punkt 2 i innstillingen fra formannskapet strykes. Pkt 1 bleenstemmig vedtatt. Forslaget fra koalisjonen fikk 10 stemmer og ble vedtatt. Pkt 2 i innstillingen fikk 7 stemmer og falt. 1. Karlsøy kommune utbetaler automatisk ettergodtgjøring for ordfører tilsvarende 1,5 måned. 125/11 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK Kommunestyret tar orienteeringen til etterretning Behandling: Sak 47 og 55 må følges opp. Kommunestyret tar orienteeringen til etterretning Sak 47 og 55 må følges opp.

19 126/11 BUDSJETTREGULERINGER 2011 Behandling: Vedlagte budsjettreguleringsskjema datert ble enstemmig vedtatt. Vedlagte budsjettreguleringsskjema datert vedtas. 127/11 REFERATSAKER Referatsakene tas til orientering Behandling: Forslag fra AP v/linda Myrseth: Referat sak nr 6 fra Tysfjord kommune føres opp som egen sak til neste kommunestyre. Forslaget fikk 8 stemmer og falt. Referat sak nr. 7 føres opp som egen sak i neste møte. Enstemmig vedtatt.

20 Referatsakene tas til orientering. Referat sak nr. 7 føres opp som egen sak i neste møte. 128/11 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV Behandling: Forslag fra Hanny Ditlefsen: Ann Ellen Johansen får fritak fra sitt verv i Karlsøy kommunestyre. Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer. Forslag fra bent gabrielsen: Søknaden avslås. Forslaget fikk tre stemmer. Ann Ellen Johansen får fritak fra sitt verv i Karlsøy kommunestyre. 129/11 EIERSKAPSKONTROLL I BREDBÅNDSFYLKET TROMS AS

21 1. Kommunestyret viser til oppsummering og anbefalinger i rapporten Eierskapskontroll i Bredbåndsfylket Troms AS. 2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp anbefalingene gitt i rapporten som følger: a) Karlsøy kommune v/eierrepresentant bør be Bredbåndsfylket Troms AS vurdere å utarbeide risikovurdering av selskapets virksomhet, samt etiske retningslinjer og rutiner for avviksregistrering. Det bør også vurderes å utarbeide rutiner for evaluering av styrets arbeid. b) Karlsøy kommune bør fastsette eierskapsstrategi overfor selskapet Bredbåndsfylket Troms AS og sørge for at denne i tilstrekkelig grad kommuniseres til kommunens eierrepresentant i selskapet. c) Karlsøy kommune bør fastsette eksplisitte retningslinjer for oppfølging av - og rapportering fra sin eierrepresentant i Bredbåndsfylket Troms AS. d) Karlsøy kommune bør vurdere innføring av obligatorisk opplæring av folkevalgte eierrepresentanter i eierstyring og rollen som eierrepresentant. 3. Kontrollutvalget ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemeldin fastsettes til Behandling: Forslag fra Freddy Mikkelsen: Nytt pkt. 4: Karlsøy kommune vil jobbe for at vedtektene endres slik at BBFT AS selv kan stå som utbygger av fibernett i kommunen. Forslaget oversendes formannskapet til videre utredning. Enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret viser til oppsummering og anbefalinger i rapporten Eierskapskontroll i Bredbåndsfylket Troms AS.

22 2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp anbefalingene gitt i rapporten som følger: a) Karlsøy kommune v/eierrepresentant bør be Bredbåndsfylket Troms AS vurdere å utarbeide risikovurdering av selskapets virksomhet, samt etiske retningslinjer og rutiner for avviksregistrering. Det bør også vurderes å utarbeide rutiner for evaluering av styrets arbeid. b) Karlsøy kommune bør fastsette eierskapsstrategi overfor selskapet Bredbåndsfylket Troms AS og sørge for at denne i tilstrekkelig grad kommuniseres til kommunens eierrepresentant i selskapet. c) Karlsøy kommune bør fastsette eksplisitte retningslinjer for oppfølging av - og rapportering fra sin eierrepresentant i Bredbåndsfylket Troms AS. d) Karlsøy kommune bør vurdere innføring av obligatorisk opplæring av folkevalgte eierrepresentanter i eierstyring og rollen som eierrepresentant. 3. Kontrollutvalget ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemeldin fastsettes til Karlsøy kommune vil jobbe for at vedtektene endres slik at BBFT AS selv kan stå som utbygger av fibernett i kommunen. Forslaget oversendes formannskapet til videre utredning. 130/11 UTBYGGING AV DIGITALT RIKSNETT TV, TORSVÅG HAVN Karlsøy kommunestyre henstiller overfor Norsk Tele Visjon og Nordkring at det snarest monteres TV sender som dekker Torsvåg havn, Behandling:

23 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Karlsøy kommunestyre henstiller overfor Norsk Tele Visjon og Nordkring at det snarest monteres TV sender som dekker Torsvåg havn, Sak 131/11: REGULERINGSENDRING INNKJØRING RÅDHUSET. Forsalg til vedtak: Arbeidet med reguleringendring med sikte på å åpne adkomstvei fra sør mot rådhuset starter umiddelbart. Forslag fra Bent Gabrielsen: Saken utsettes og utredes til neste kommunestyremøte. Vedtatt mot 3 stemmer. Saken utsettes og utredes til neste kommunestyremøte. Sak 132/11 KARLSØY KOMMUNES KAIPIR BURØYSUND Forslag til vedtak v/freddy Mikkelsen: Saken tas opp på førstkommende formannskap, planlagt Formannskapet får i oppdrag å inspisere kaien, og om mulig avholde møtet i Burøysund eller nærliggende område. Enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken tas opp på førstkommende formannskap, planlagt

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,.

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gamnes ungdomshus Møtedato: 20.10.2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Scandic Hotell, Tromsø Møtedato: 01.11.2007 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Svein Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 08.10.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 11.05.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Monica Jensen, Svein Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 14.11.2012 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Helene Kongsli, Linda Myrseth, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.04.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil haugen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Jostein Richardsen, Frank

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007 Økonomileder til oppfølging 14.12.2007 Hansnes, Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 07/01493 07/010534 150 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den 12.12. og 13.12.2007.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyriket, rådhuset Møtedato: 05.10.2011 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Ann Ellen Johansen, Helene Kongsli,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord,

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord, PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vinterhagen, Karlsøy Omsorgssenter Møtedato: 23.06.2003 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen, Tove Rydningen, Laila B. Johansen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 18.03.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein-Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Egil Fjellstad, Mari-Ann

Detaljer

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04.

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Svein-Egil Haugen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Svein-Harald

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.01.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Laila B. Johansen, Freddy Mikkelsen, Jostein Richardsen, Tom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 45/13 13/891 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KO-MØTET 26.09.13 46/13 13/894 BUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-17, OPPVEKST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 45/13 13/891 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KO-MØTET 26.09.13 46/13 13/894 BUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-17, OPPVEKST Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 18.11.2013 Tid: 0845 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746017 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.10.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike Servicekontoret Hansnes, 23.12.2005 Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 05/00462 05/008814 151 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Jostein Richardsen, Frank Pettersen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.04.2010 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Bjørn Lian,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen.

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. PROTOKOLL Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Nye administrasjonsbygg, møterom 2. etasje Møtedato: 27.01.2005 Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2016 Tilstede på møtet: Mona Pedersen, Parabaran Rajalingam, Eskild Johansen, Jostein Richardsen, Frank pettersen, Freddy

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.11.2016 Tid: 09:30 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder

Detaljer

Saksprotokoll. Representantene Gunn Hansen (KP) og Magne Solheim (KP) ble permittert fra kl

Saksprotokoll. Representantene Gunn Hansen (KP) og Magne Solheim (KP) ble permittert fra kl Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 18.12.213 Sak: 11/13 Resultat: Arkivsak: 13/472 Tittel: BUDSJETT 214 - ØKONOMIPLAN 214-217 Behandling: Representantene Gunn Hansen (KP) og Magne Solheim (KP)

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 14.11.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. Faste

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjeldstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 21.11.2008 Til stede på møtet: Svein H. Tårnes, Jostein Richardsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Kay Morten Bull Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 08.11.2006 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.02.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Svein Egil Haugen, Bjørn Lian, Jostein Richardsen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: MØTEROM PÅ TEKNISK ETAT Møtedato: 10.11.2004 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen Faste

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Mari Ann Myrvang, Kjell Lekang, Freddy Mikkelsen, Frank Pettersen, Jan Olsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 11.12.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen, Vigdis Johansen.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtested: Tromsø Rådhus Møtedato: 01.02.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Hanny Ditlefsen, Gunhild Johansen, Øyvind Hilmarsen, Arild

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget KARLSØY KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, møterom Toftefjord Møtedato: Varighet:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget KARLSØY KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, møterom Toftefjord Møtedato: Varighet: KARLSØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Toftefjord Møtedato: 5.3.2012 Varighet: 09.30 11.50 Møteleder: Sekretær: Odd Harald Johansen Odd Kr. Solberg Faste medlemmer Personlige

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORDEN 1. ETASJE NORD Møtedato: 22.04.2005 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Laila B.Johansen, Frank H. Pettersen, Freddy

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 09:00 18:00 Dato: 04.11.2016 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtedato: 15.11.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Staalen Nestleder

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010.

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Forord Tromsø-områdets regionråd som ble opprettet i 2001, er et politisk samarbeidsorgan for kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Regionrådet har i henhold

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre:Hilde Teksle Gundersen. Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre:Hilde Teksle Gundersen. Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: 17.11.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Timo Nikolaisen Nestleder Ida Aasen Øverby x

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Kurt Solstrøm Filip Mikkelsen, Heidi Kalvåg

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Kurt Solstrøm Filip Mikkelsen, Heidi Kalvåg HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 21.11.2016 Tid: 10:00-15:35 Til stede på møtet: Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Kurt Solstrøm Filip Mikkelsen, Heidi Kalvåg Fra

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 03.11.2005 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann-Ellen Johansen,

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 22.11.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jostein Harm Nestleder Toril Marlene

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.11.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet 1. et. 26.06.08 15.00 17.55

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet 1. et. 26.06.08 15.00 17.55 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet 1. et. 26.06.08 15.00 17.55 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per Bremnes Medlem RO-KRF Hanne Skjæggestad Medlem RO-V

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per Bremnes Medlem RO-KRF Hanne Skjæggestad Medlem RO-V Møteprotokoll Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Roan kommunehus Dato: 15.11.2016 Tid: 09:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen LEDER H

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen LEDER H Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.12.2014 Tid: 17:00 21:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Olaf Hanssen Nestleder

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tilstede på møtet: Gunn Hansen, Asle Cebakk, Marit Sørensen, Mona Sørensen, Kristian Eldnes, Freddy

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 17.12. 2008 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 21.11.2007 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Jostein Richardsen. Forfall:

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 15.11.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.12.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl,

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tid: 10.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.12.2012 08:00-09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 15.12.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.12.2016 Tid: 13:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 9/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tilstede på møtet: Gunn Hansen, Asle Cebakk, Arnulf Mortensen, Marit Sørensen, Roger Sørensen, Jan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 15.12.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.11.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 12.00-15.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Aud Irene Strandvik Jostein Sivertsen Sigrunn Plassen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: 15.11.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Truls E. Halstenrud Nestleder Helga Fragått Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 9/2016 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 13:50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Geir Tony Vildgren, Marita Mikalsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Geir Tony Vildgren, Marita Mikalsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen STOKKE KOMMUNE Formannskapet Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 09:00-15:00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt andre): Erlend Larsen Grethe Østgård Inga

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Kl.04.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 14.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Guttorm

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Bente Rognli fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl. 14.45. Møtet startet som fellesmøte med driftsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj.

Bente Rognli fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl. 14.45. Møtet startet som fellesmøte med driftsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15.00 Følgende medlemmer møtte: Reidar Lund Asbjørn Rygh Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer