KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: og Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein Egil Haugen, Freddy Mikkelsen, Hanne Larsen, Hanny Ditlefsen, Birger Bull, Frank Harry Pettersen, Bjørn Lian, Tom Einar Kristoffersen, Jostein Richardsen, Gunn Hansen, Egil Fjellstad, Linda Myrseth, Alf Johnsen, Birger Bull fikk permisjon kl 1430 og Kjellaug Klemetsen tiltrådte. Møtet lovlig satt med 17 representanter første dag. Forfall: Magne Solheim, Ann-Ellen Johansen, Odd Harald Johansen Laila B. Johansen Fra administrasjonen møtte: Rådmann, kontorsjef, teknisk sjef, kultur-og oppvekstsjef, økonomisjef, helse-og sosialsjef, leder omstillingsprosjektet, kommuneplanlegger Møtet startet med at leder for omstillingsprosjektet orienterte om arbeidet i omstillingsprosjektet. Ingen merkander til innkalling og sakliste. Interpellasjon fra Frp v/representant Bjørn Lian. Rådmannen svarte vedrørende salg av pallefabrikken, reduksjon av stillinger, teknisk sjef svarte vedrørende bruksendring for næringslokale og trafikkregulering ved rådhuset. Parkeringsplass kirkegård Dåfjord går ut, jfr. budsjettsaken. Forslag om nye saker til 15.12: Karlsøy kommunes kaipir Burøysund Åpning av veien på nordsiden inn til Rådhuset, reguleringsplan endring. Spørsmål fra Gunn Hansen: Lys til Torsvåg II. Ordfører svarte. Omregulering fra næringslokale til bolig gjelder samme regler ved omregulering fra bolig til næring? Teknisk sjef svarte. Spørsmål fra Laila B. Johansen etterlyser åpning av Credo. Freddy Sørensen og Bård Eilertsen svarte. Saken om Credo bygget kommer tilbake til formannskapet når rapporten fra konsulenten foreligger. Henstilling fra Birger Bull: Ber om at kommunestyret følger med på beredskapen om strømforsyning i kommunen Mona Sørensen for Laila B. Johansen Møtet lovlig satt med 17 representanter 2. dag.

2 Svein Egil Haugen søkte om permisjon fra kl den Permisjon ble innvilget. Liv Skogvoll tiltrådte møtet. Elisabeth Johansen fikk permisjon kl Det kom ingen vararepresentant. Møtet lovlig med 16 representanter. Utskrift er sendt til: Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Gunn Marit Andersen Opsal kontorsjef

3 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 118/11 11/1594 GODKJENNING AV PROTOKOLL 119/11 11/1592 VALG AV NYTT STYRE FOR OMSTILLINGSPROGRAMMET 120/11 11/879 BUDSJETT ØKONOMIPLAN /11 10/1757 REGULERINGSPLAN FOR HYTTER OG NAUST PÅ GBNR. 60/9, FINNKROKEN - PLAN 1 OG 2 122/11 10/1814 REGULERINGSPLAN FOR NAUST PÅ EIENDOMMEN 59/2 SANDNESET, SØNDRE REINØY 123/11 11/49 DISPENSASJONS- OG DELEFORBUD 124/11 11/1233 ETTERGODTGGJØRING SOM ORDFØRER 125/11 11/1586 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 126/11 11/1595 BUDSJETTREGULERINGER 2011

4 127/11 11/1587 REFERATSAKER 128/11 11/509 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV 129/11 11/1203 EIERSKAPSKONTROLL I BREDBÅNDSFYLKET TROMS AS 130/11 11/1604 UTBYGGING AV DIGITALT RIKSNETT TV, TORSVÅG HAVN

5 118/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokollen fra møtet godkjennes. Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Protokollen fra møtet godkjennes. 119/11 VALG AV NYTT STYRE FOR OMSTILLINGSPROGRAMMET Følgende velges: Behandling: Forslag fra Bent Gabrielsen: Sittende styre velges. Det velges ikke varamedlemmer. Trekt og samordnet med forslag fra SP; FRRR, KP og FRP. Forslag fra SP, FRRR, KP, FRP, AP og SV: - vara til Freddy Mikkelsen blir Mona Pedersen - vara til Kjell Lekang blir Birger Bull - vara til Elisabeth Johansen blir Bent Gabrielsen

6 For øvrig gjenvalg av styret. Enstemmig Næringsforeningen oppfordres til å velge sine 2 representantertil styret. Enstemmig. Forslag fra Birger Bull: Leder og nestleder velges for hele perioden. Styremedlemmer velges for 1 år. Forslaget ble trekt. Nytt forslag fra Birger Bull: Styret konstituerer seg selv. Alle medlemmer velges for hele perioden. Enstemmig. Forslag fra Hanny Ditlefsen: Ordfører velges som medlem av styret med varaordfører som varamedlem. Enstemmig vedtatt. Følgende velges: - vara til Freddy Mikkelsen blir Mona Pedersen - vara til Kjell Lekang blir Birger Bull - vara til Elisabeth Johansen blir Bent Gabrielsen For øvrig gjenvalg av styret. Næringsforeningen oppfordres til å velge sine 2 representantertil styret. Styret konstituerer seg selv. Alle medlemmer velges for hele perioden. Ordfører velges som medlem av styret med varaordfører som varamedlem. 120/11 BUDSJETT ØKONOMIPLAN

7 Formannskapets innstilling til vedtak av årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for Skatteøret for 2012 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Eiendomsskatten for 2012 utskrives med følgende satser: a. Boliger og fritidshus 2 promille b. Verker og bruk 7 promille c. Øvrige eiendommer 7 promille d. Følgende eiendommer får fritak etter eiendomsskattelovens 7: i. Eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen. ii. Bygninger som har historisk verdi som er fredet etter kulturminneloven. iii. Nyoppførte bygninger som helt eller delvis brukes som bolig fritas for eiendomsskatt i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket. 3. Eiendomsskatt av vindkraft i 2012 budsjetteres med kr ,-. Av dette avsettes kr ,- til kommunal egenandel i omstillingsprosjektet. 4. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Akkumulerte underskudd innenfor VARF-sektoren søkes inndekket over selvkostbudsjettene for Kommunale avgifter endres slik med virkning fra : a. Vann økes med 30 % b. Avløp reduseres med 35 % c. Renovasjon bolig og hytte fastsettes i samsvar med forslag fra Remiks AS, jfr. vedlegg. d. Slam bolig reduseres med 15 % e. Slam hytte økes med 10 % f. Feiing økes med 110 % 7. Byggesaks- og oppmålingsgebyrer økes med 10 % i Formannskapet får fullmakt til å godkjenne kjøp av konsulenttjenester for å sikre gjennomføring av tvangspåkobling på kommunale vannledningsnett. 9. Brukerbetaling for barnehagene beholdes uendret. 10. Brukerbetaling for skolefritidsordningen (SFO) beholdes uendret. 11. Kassekreditt i bank på 5 millioner kroner godkjennes etablert i Det opptas kr 7 millioner i Startlån i Husbanken, for videre utlån. 13. Følgende nye investeringstiltak godkjennes i 2012 (kostnadsrammene er inkl. mva): a. Skredsikring Vannvåg, ferdigstillelse. Samlet kostnadsramme kr ,- b. Ventilasjonsanlegg Vannvåg svømmehall og Hansnes svømmehall, ferdigstillelse. Samlet kostnadsramme kr ,- c. Kunstgressbane Hansnes, ferdigstillelse. Samlet kostnadsramme kr ,- d. Utskifting programvare Agresso. Kostnadsramme kr ,- e. Prosjektering utvidelse av Karlsøy sykehjem med 16 plasser, med sikte på byggestart i 2012/2013. Samlet kostnadsramme kr f. Stakkvik havn, ferdigstillelse. Samlet kostnadsramme kr g. Veilys Hansnes- Skattøra. Kostnadsramme kr ,-

8 h. Lekeapparater. Kostnadsramme kr ,- i. Brannbil. Kostnadsramme kr ,- j. Dåfjord kirkegård, utvidelse parkeringsplass. Kostnadsramme kr ,- k. Utskiftning IKT hele kommunen. Kostnadsramme kr ,- l. Minigraver. Kostnadsrammer kr ,- m. Stakkvik boligfelt. Kostnadsramme kr ,- n. VARF-sektoren: Avløpsanlegg nedenfor Vannareid skole. Kostnadsramme kr ,- Renovering Hessfjord vannverk. Kostnadsramme kr ,- 14. Det opptas i 2012 kr ,- i lån for å finansiere aktuelle investeringsprosjekter, jfr. punkt Følgende planarbeid prioriteres i 2012: a. Kommuneplanen med arealplan b. Planstrategi c. Reguleringsplaner for boligfeltene på Hansnes, Stakkvik og Gamnes d. Reguleringsplan for Torsvåg havn e. Reguleringsplan for Vannavalen industriområde f. Reguleringsplan Stakkvik havn og industriområde. g. Reguleringsplan Karlsøy fergeleie. 16. Samlet folketall forutsettes uendret i perioden Frie inntekter i 2012 budsjetteres med utgangspunkt i statsbudsjettet 2012, jfr. Grønt hefte. 18. Ordførergodtgjørelsen for 2012 fastsettes til kr ,-. Økning på 4 % fra Varaordførergodtgjørelsen fastsettes til 6 % av ordførergodtgjørelsen. I tillegg får varaordføreren ordinær møtegodtgjørelse. 20. Møtegodtgjørelsene for øvrige folkevalgte beregnes med samme prosentsatser (av ordførergodtgjørelsen) som tidligere. 21. Godtgjørelse til ledende overformynder settes til kr ,-, kontrollerende overformynder godtgjøres som øvrige folkevalgte, jfr. pkt Møtegodtgjørelsene for prosjektstyret i Omstillingsprosjektet opprettholdes med samme satser som i Helse- og sosialutvalget får fullmakt til å justere betalingssatsene for hjemmetjenester og bistand i hjemmet. Nye betalingssatser legges fram for kommunestyret som orienteringssak. 24. Husleie for kommunale utleieboliger prisjusteres årlig med utgangspunkt i konsumprisindeksen. 25. Teknisk sektor skal som hovedregel ikke selge tjenester, herunder brøyting, til private. Dette av hensyn til begrenset kapasitet og behov for å bruke mannskap og utstyr til drift og vedlikehold av kommunens egne anlegg. 26. Kontroll- og tilsynsarbeidet får i 2012 en samlet budsjettramme på kr ,- til revisjonen, kontrollutvalget og dets sekretariat. 27. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd i 2012 økes med 3 % i forhold til tildelt ramme for Tilskuddet for 2012 vil da utgjøre kr ,-. I tillegg kommer kommunal tjenesteyting med kr ,- 28. Bygdesentralen Vannøy tildeles et driftstilskudd på kr ,- i I tillegg yter kommunen bidrag i form av kontorlokaler, strøm og lignende. 29. Langsundforbindelsen AS tildeles et driftstilskudd på kr ,- for Kommunestyret forutsetter at ordføreren i selskapets generalforsamling foreslår at selskapet endrer navn til Vannøy- og Karlsøyforbindelsene AS, og at selskapets formål

9 og styresammensetning justeres i samsvar med dette. 30. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne møteplanen for 2012 for politiske utvalg. 31. Budsjettrammene for 2012 for de enkelte sektorer vedtas i samsvar med vedlagte budsjettdokumenter. 32. Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til henholdsvis formannskapet, hovedutvalgene og rådmannen. 33. Ressursfordelingsmodellen for skolene, med tilhørende beregningsfaktorer, justeres i samsvar med rådmannens forslag, endring av K-faktor fra 1,26 til 1, Forslag til ny administrativ organisering legges fram til sluttbehandling i kommunestyret innen Formannskapet får fullmakt til å godkjenne eventuelle tapsføringer på kommunale utlån. 36. Forslag til nytt regulativ for kai- og havneavgifter legges fram til kommunestyrets budsjettmøte i desember Ungdomsrådet bevilges kr ,- Ordfører arbeider for fullverdig Nord Norge tilskudd. Behandling: Forslag fra AP v/bent Gabrielsen: Renovering av Hessfjord vannverk utsettes inntil tvangspåkobling vann er gjennomført. Enstemmig vedtatt. Forslag fra Bent Gabrielsen: Pkt. 41: Karlsøy kommune vurderer å melde seg ut av Ishavskysten friluftsråd. Den endelige avgjørelsen taes i kommunestyremøtet i juni Enstemmig vedtatt. Forslag fra FRP, FRRR, SP og KP v/frank Pettersen: Punkt 39: Lønnsveksten settes til 3,7 %. Dette gir en økt besparelse på kr ,- som avsettes til nattevakt i pleie- og omsorgstjenesten. Vedtatt mot 7 stemmer. Forslag fra AP og SV v/bent Gabrielsen: 1. Eiendomsskatten økes med 1 promille, inntekt på 1 million. Forslaget fikk 7 stemmer og falt, jfr. innstillingen pkt 2 a 2. Dersom lånerentene på kommunens lån reduseres i 2012 forventet 0,5 % i nedgang = ,- kr som skal gå til nedbetaling av lån. Økning eiendomsskatt. Kr Nedgang lånerente kr Kr Ekstra bevilling omstillingsprosjektet kr ,- Ekstra nedbetaling lån kr ,-

10 Forslaget fikk 7 stemmer og falt. Forslag fra AP/SV v/ Svein Egil Haugen: Pkt. 29: Setning 2 går ut. Enstemmig vedtatt Forslag fra AP og SVv/Linda Myrseth: Kr Karlsøy kommune oppretter fast nattevakt på Bo- og servicesenter i Vannvåg. Inndekning på kr ,- kr taes fra administrasjonen på helse- og sosial. Forslaget fikk 7 stemmer og falt. Forslag fra AP/SV v/svein Egil Haugen: Pkt. 34: Det utredes en organisasjonsplan med en sterkere samordning av ressursene innenfor opplæring. Forslaget fikk 7 stemmer og falt. Forslag fra SP, FRRR, KP,FRP v/freddy Mikkelsen: Nytt pkt 13, k: Investering IKT, kostnadsramme kr ,- øremerkes skole. Vedtatt mot 7 stemmer. Forslag fra AP, SV v/laila B. Johansen: Punkt 40: Karlsøy kommune søker om å bli med i Sammen om en bedre kommune. Dette for blant annet å få sykefraværet ned. Forslaget fikk 7 stemmer og falt Forslag fra FRP, FRRR, SP og KP: Saken oversendes til formannskapet for nærmere utredning/vurdering. Vedtaket fikk 10 stemmer og ble derfor vedtatt. Kommunestyret vedtok med 10 mot 7 stemmer at forslag om Karlsøy kommune søker om å bli med i Sammen om en bedre kommune. Dette blant annet for å få sykefraværet ned. Oversendes formannskapet til utredning/vurdering. Pkt. 42: Innspill fra NITO s gruppe i Karlsøy kommune oversendes teknisk utvalg for utredning. Enstemmig Pkt. 1 enstemmig vedtatt Pkt. 2 a vedtatt mot 7 stemmer avgitt for forslag fra AP og SV økning på 1 promille. Resten av pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Pkt. 3 vedtatt mot 7 stemmer Pkt. 4 enstemmig vedtatt Pkt. 5 enstemmig vedtatt Pkt 6 a, b,c, d, e og f enstemmig vedtatt Endring feiing og branntiolsyn- enstemmig vedtatt.

11 Pkt. 7 enstemmig vedtatt. Pkt. 8 enstemmig vedtatt Pkt. 9 enstemmig vedtatt Pkt. 10 enstemmig vedtatt Pkt. 11 enstemmig vedtatt Pkt. 12 enstemmig vedtatt Pkt. 13 a til og med n enstemmig vedtatt med følgende endringer: Pkt. e endres til Pkt. 13 pkt. i kjøpet avgjøres av formannskapet. Siste kulepunkt som innstillingen med følgende tillegg: Renovering av Hessfjord vannverk utsettes inntil tvangspåkobling vann er gjennomført. Pkt. 14 enstemmig vedtatt Pkt. 15 enstemmig vedtatt Pkt. 16 enstemmig vedtatt Pkt. 17 enstemmig vedtatt Pkt. 18 enstemmig vedtatt Pkt. 19 enstemmig vedtatt Pkt. 20 enstemmig vedtatt Pkt. 21 enstemmig vedtatt Pkt. 22 enstemmig vedtatt Pkt. 23 enstemmig vedtatt Pkt. 24 enstemmig vedtatt Pkt. 25 enstemmig vedtatt Pkt. 26 enstemmig vedtatt Pkt. 27 enstemmig vedtatt Pkt. 28 enstemmig vedtatt Pkt. 29 enstemmig vedtatt Pkt Forslaget fra AP og SV ble enstemmig vedtatt og innstillingen ble derfor vedtatt bare som første linje. Pkt. 30 enstemmig vedtatt men kommunestyret i april må endres. Pkt. 31 enstemmig vedtatt Pkt. 32 enstemmig vedtatt Pkt. 33 enstemmig vedtatt Pkt. 34 vedtatt mot 7 stemmer avgitt for AP/SV sitt forsalg. Pkt. 35 enstemmig vedtatt

12 Pkt. 36 Kjøres som forskriftssak til kommunestyret ut på nyåret. Inntil videre brukes eksisterende regulativ. Enstemmig vedtatt. Pkt. 37 enstemmig vedtatt. Pkt. 38 enstemmig vedtatt Pkt. 39- vedtatt mot 7 stemmer Pkt. 40- enstemmig vedtatt Pkt. 41 enstemmig vedtatt Pkt 42 enstemmig vedtatt Pkt. 43 og 44 vedtatt mot 7 stemmer. Protokolltilførsel fra AP/SV v/ Svein Egil Haugen og Bent Gabrielsen: Flertallet i kommunestyret bestående av KP, SP, FRP og FRRR stemte for punkt 3 i framlegget fra formannskapet: Eiendomsskatt av vindkraft i 2012 budsjetteres med kr etc. Rådmannen har helt klart i sin forklaring til budsjettsaka gjort det klart at dette er helt urealistisk og at kommunen i høyden kan forvente en eiendomsskatt på kr i 2012 de vindkraft. Kommunestyrets vedtak er altså gjort til tross for at der er helt klart at det vil mangle en million. 1. Skatteøret for 2012 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Eiendomsskatten for 2012 utskrives med følgende satser: a. Boliger og fritidshus 2 promille b. Verker og bruk 7 promille c. Øvrige eiendommer 7 promille d. Følgende eiendommer får fritak etter eiendomsskattelovens 7: i. Eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen. ii. Bygninger som har historisk verdi som er fredet etter kulturminneloven. iii. Nyoppførte bygninger som helt eller delvis brukes som bolig fritas for eiendomsskatt i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket. 3. Eiendomsskatt av vindkraft i 2012 budsjetteres med kr ,-. Av dette avsettes kr ,- til kommunal egenandel i omstillingsprosjektet. 4. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Akkumulerte underskudd innenfor VARF-sektoren søkes inndekket over

13 selvkostbudsjettene for Kommunale avgifter endres slik med virkning fra : a. Vann økes med 30 % b. Avløp reduseres med 35 % c. Renovasjon bolig og hytte fastsettes i samsvar med forslag fra Remiks AS, jfr. vedlegg. d. Slam bolig reduseres med 15 % e. Slam hytte økes med 10 % f. Feiing og branntilsyn økes med 110 % 7. Byggesaks- og oppmålingsgebyrer økes med 10 % i Formannskapet får fullmakt til å godkjenne kjøp av konsulenttjenester for å sikre gjennomføring av tvangspåkobling på kommunale vannledningsnett. 9. Brukerbetaling for barnehagene beholdes uendret. 10. Brukerbetaling for skolefritidsordningen (SFO) beholdes uendret. 11. Kassekreditt i bank på 5 millioner kroner godkjennes etablert i Det opptas kr 7 millioner i Startlån i Husbanken, for videre utlån. 13. Følgende nye investeringstiltak godkjennes i 2012 (kostnadsrammene er inkl. mva): a. Skredsikring Vannvåg, ferdigstillelse. Samlet kostnadsramme kr ,- b. Ventilasjonsanlegg Vannvåg svømmehall og Hansnes svømmehall, ferdigstillelse. Samlet kostnadsramme kr ,- c. Kunstgressbane Hansnes, ferdigstillelse. Samlet kostnadsramme kr ,- d. Utskifting programvare Agresso. Kostnadsramme kr ,- e. Prosjektering utvidelse av Karlsøy sykehjem med 16 plasser, med sikte på byggestart i 2012/2013. Samlet kostnadsramme kr f. Stakkvik havn, ferdigstillelse. Samlet kostnadsramme kr g. Veilys Hansnes- Skattøra. Kostnadsramme kr ,- h. Lekeapparater. Kostnadsramme kr ,- i. Brannbil. Kostnadsramme kr ,- Kjøpet avgjøres av formannskapet. j. Dåfjord kirkegård, utvidelse parkeringsplass. Kostnadsramme kr ,- k. Utskiftning IKT hele kommunen. Kostnadsramme kr ,- Øremerkes skole. l. Minigraver. Kostnadsrammer kr ,- m. Stakkvik boligfelt. Kostnadsramme kr ,- n. VARF-sektoren: Avløpsanlegg nedenfor Vannareid skole. Kostnadsramme kr ,- Renovering Hessfjord vannverk. Kostnadsramme kr ,-

14 Renovering av Hessfjord vannverk utsettes inntil tvangspåkobling vann er gjennomført. 14. Det opptas i 2012 kr ,- i lån for å finansiere aktuelle investeringsprosjekter, jfr. punkt Følgende planarbeid prioriteres i 2012: a. Kommuneplanen med arealplan b. Planstrategi c. Reguleringsplaner for boligfeltene på Hansnes, Stakkvik og Gamnes d. Reguleringsplan for Torsvåg havn e. Reguleringsplan for Vannavalen industriområde f. Reguleringsplan Stakkvik havn og industriområde. g. Reguleringsplan Karlsøy fergeleie. 16. Samlet folketall forutsettes uendret i perioden Frie inntekter i 2012 budsjetteres med utgangspunkt i statsbudsjettet 2012, jfr. Grønt hefte. 18. Ordførergodtgjørelsen for 2012 fastsettes til kr ,-. Økning på 4 % fra Varaordførergodtgjørelsen fastsettes til 6 % av ordførergodtgjørelsen. I tillegg får varaordføreren ordinær møtegodtgjørelse. 20. Møtegodtgjørelsene for øvrige folkevalgte beregnes med samme prosentsatser (av ordførergodtgjørelsen) som tidligere. 21. Godtgjørelse til ledende overformynder settes til kr ,-, kontrollerende overformynder godtgjøres som øvrige folkevalgte, jfr. pkt Møtegodtgjørelsene for prosjektstyret i Omstillingsprosjektet opprettholdes med samme satser som i Helse- og sosialutvalget får fullmakt til å justere betalingssatsene for hjemmetjenester og bistand i hjemmet. Nye betalingssatser legges fram for kommunestyret som orienteringssak. 24. Husleie for kommunale utleieboliger prisjusteres årlig med utgangspunkt i konsumprisindeksen. 25. Teknisk sektor skal som hovedregel ikke selge tjenester, herunder brøyting, til private. Dette av hensyn til begrenset kapasitet og behov for å bruke mannskap og utstyr til drift og vedlikehold av kommunens egne anlegg. 26. Kontroll- og tilsynsarbeidet får i 2012 en samlet budsjettramme på kr ,- til revisjonen, kontrollutvalget og dets sekretariat. 27. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd i 2012 økes med 3 % i forhold til tildelt ramme for Tilskuddet for 2012 vil da utgjøre kr ,-. I tillegg kommer kommunal tjenesteyting med kr ,- 28. Bygdesentralen Vannøy tildeles et driftstilskudd på kr ,- i I tillegg yter kommunen bidrag i form av kontorlokaler, strøm og lignende.

15 29. Langsundforbindelsen AS tildeles et driftstilskudd på kr ,- for Formannskapet får fullmakt til å godkjenne møteplanen for 2012 for politiske utvalg. 31. Budsjettrammene for 2012 for de enkelte sektorer vedtas i samsvar med vedlagte budsjettdokumenter. 32. Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til henholdsvis formannskapet, hovedutvalgene og rådmannen. 33. Ressursfordelingsmodellen for skolene, med tilhørende beregningsfaktorer, justeres i samsvar med rådmannens forslag, endring av K-faktor fra 1,26 til 1, Forslag til ny administrativ organisering legges fram til sluttbehandling i kommunestyret innen Formannskapet får fullmakt til å godkjenne eventuelle tapsføringer på kommunale utlån. 36. Kjøres som forskriftssak til kommunestyret ut på nyåret. Inntil videre brukes eksisterende regulativ. 37. Ungdomsrådet bevilges kr ,- 38. Ordfører arbeider for fullverdig Nord Norge tilskudd. 39. Lønnsveksten settes til 3,7 %. Dette gir en økt besparelse på kr ,- som avsettes til nattevakt i pleie- og omsorgstjenesten. 40. Karlsøy kommune søker om å bli med i Sammen om en bedre kommune. Dette for blant annet å få sykefraværet ned. Saken oversendes formannskapet for nærmere utredning/vurdering. 41. Karlsøy kommune vurderer å melde seg ut av Ishavskysten friluftsråd. Den endelige avgjørelsen taes i kommunestyremøtet i juni Henvendelse fra NITO s gruppe i Karlsøy kommune oversendes teknisk utvalg for utredning. 43. Tiltak for å få balanse i kommunens driftsbudsjett for 2012 og økonomiplanen for vedtas i samsvar med oppdatert punkt 5 b i budsjettframlegget. 44. Forslag til budsjett 2012 og økonomiplan vedtas. 121/11 REGULERINGSPLAN FOR HYTTER OG NAUST PÅ GBNR. 60/9, FINNKROKEN - PLAN 1 OG 2 Karlsøy kommunestyre tar innsigelsen fra Reindriftsforvaltningen Troms til følge, og opphever vedtak i sak 50/11, jf. plan- og bygningslovens 5-4 og Reguleringsplanene vurderes i prosessen med ny arealplan for Karlsøy kommune, og kan tas til behandling når denne er vedtatt.

16 Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens Behandling: Innstillingen ble vedtatt mot 5 stemmer. Karlsøy kommunestyre tar innsigelsen fra Reindriftsforvaltningen Troms til følge, og opphever vedtak i sak 50/11, jf. plan- og bygningslovens 5-4 og Reguleringsplanene vurderes i prosessen med ny arealplan for Karlsøy kommune, og kan tas til behandling når denne er vedtatt. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens /11 REGULERINGSPLAN FOR NAUST PÅ EIENDOMMEN 59/2 SANDNESET, SØNDRE REINØY Karlsøy kommunestyre tar ikke innsigelsen fra Reindriftsnæringen til følge med følgende begrunnelse: Innsigelsen er fremmet på feil grunnlag. Varsel om innsigelse til planlagt hyttefelt i 2010 ble tatt til etterretning, og planen redusert til 8 nausttomter. Områdestyret fremmer her innsigelse mot reguleringsplan Sandneset hyttefelt, mens reguleringsplanen som er framlagt dem omfatter 8 nausttomter på Sandneset. Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Karlsøy kommunestyre tar ikke innsigelsen fra Reindriftsnæringen til følge med følgende begrunnelse:

17 Innsigelsen er fremmet på feil grunnlag. Varsel om innsigelse til planlagt hyttefelt i 2010 ble tatt til etterretning, og planen redusert til 8 nausttomter. Områdestyret fremmer her innsigelse mot reguleringsplan Sandneset hyttefelt, mens reguleringsplanen som er framlagt dem omfatter 8 nausttomter på Sandneset. 123/11 DISPENSASJONS- OG DELEFORBUD Kommunestyret vedtar innføring av midlertidig dispensasjons- og deleforbud for fritidsbebyggelse i LNF-områder. Forbudet gjelder fra vedtaks dato og fram til ny arealdel foreligger, dog med oppheving seinest innen utgangen av Behandling: Innstillingen ble vedtatt mot 5 stemmer. Kommunestyret vedtar innføring av midlertidig dispensasjons- og deleforbud for fritidsbebyggelse i LNF-områder. Forbudet gjelder fra vedtaks dato og fram til ny arealdel foreligger, dog med oppheving seinest innen utgangen av /11 ETTERGODTGGJØRING SOM ORDFØRER 1. Karlsøy kommune utbetaler automatisk ettergodtgjøring for ordfører tilsvarende 1,5 måned. 2. Det kan innvilges ettergodtgjøring i 3 måneder etter særskilt søknad. Søknaden avgjøres av formannskapet.

18 Behandling: Forslag fra FRP, FRRR,SP og KP: Punkt 2 i innstillingen fra formannskapet strykes. Pkt 1 bleenstemmig vedtatt. Forslaget fra koalisjonen fikk 10 stemmer og ble vedtatt. Pkt 2 i innstillingen fikk 7 stemmer og falt. 1. Karlsøy kommune utbetaler automatisk ettergodtgjøring for ordfører tilsvarende 1,5 måned. 125/11 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK Kommunestyret tar orienteeringen til etterretning Behandling: Sak 47 og 55 må følges opp. Kommunestyret tar orienteeringen til etterretning Sak 47 og 55 må følges opp.

19 126/11 BUDSJETTREGULERINGER 2011 Behandling: Vedlagte budsjettreguleringsskjema datert ble enstemmig vedtatt. Vedlagte budsjettreguleringsskjema datert vedtas. 127/11 REFERATSAKER Referatsakene tas til orientering Behandling: Forslag fra AP v/linda Myrseth: Referat sak nr 6 fra Tysfjord kommune føres opp som egen sak til neste kommunestyre. Forslaget fikk 8 stemmer og falt. Referat sak nr. 7 føres opp som egen sak i neste møte. Enstemmig vedtatt.

20 Referatsakene tas til orientering. Referat sak nr. 7 føres opp som egen sak i neste møte. 128/11 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV Behandling: Forslag fra Hanny Ditlefsen: Ann Ellen Johansen får fritak fra sitt verv i Karlsøy kommunestyre. Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer. Forslag fra bent gabrielsen: Søknaden avslås. Forslaget fikk tre stemmer. Ann Ellen Johansen får fritak fra sitt verv i Karlsøy kommunestyre. 129/11 EIERSKAPSKONTROLL I BREDBÅNDSFYLKET TROMS AS

21 1. Kommunestyret viser til oppsummering og anbefalinger i rapporten Eierskapskontroll i Bredbåndsfylket Troms AS. 2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp anbefalingene gitt i rapporten som følger: a) Karlsøy kommune v/eierrepresentant bør be Bredbåndsfylket Troms AS vurdere å utarbeide risikovurdering av selskapets virksomhet, samt etiske retningslinjer og rutiner for avviksregistrering. Det bør også vurderes å utarbeide rutiner for evaluering av styrets arbeid. b) Karlsøy kommune bør fastsette eierskapsstrategi overfor selskapet Bredbåndsfylket Troms AS og sørge for at denne i tilstrekkelig grad kommuniseres til kommunens eierrepresentant i selskapet. c) Karlsøy kommune bør fastsette eksplisitte retningslinjer for oppfølging av - og rapportering fra sin eierrepresentant i Bredbåndsfylket Troms AS. d) Karlsøy kommune bør vurdere innføring av obligatorisk opplæring av folkevalgte eierrepresentanter i eierstyring og rollen som eierrepresentant. 3. Kontrollutvalget ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemeldin fastsettes til Behandling: Forslag fra Freddy Mikkelsen: Nytt pkt. 4: Karlsøy kommune vil jobbe for at vedtektene endres slik at BBFT AS selv kan stå som utbygger av fibernett i kommunen. Forslaget oversendes formannskapet til videre utredning. Enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret viser til oppsummering og anbefalinger i rapporten Eierskapskontroll i Bredbåndsfylket Troms AS.

22 2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp anbefalingene gitt i rapporten som følger: a) Karlsøy kommune v/eierrepresentant bør be Bredbåndsfylket Troms AS vurdere å utarbeide risikovurdering av selskapets virksomhet, samt etiske retningslinjer og rutiner for avviksregistrering. Det bør også vurderes å utarbeide rutiner for evaluering av styrets arbeid. b) Karlsøy kommune bør fastsette eierskapsstrategi overfor selskapet Bredbåndsfylket Troms AS og sørge for at denne i tilstrekkelig grad kommuniseres til kommunens eierrepresentant i selskapet. c) Karlsøy kommune bør fastsette eksplisitte retningslinjer for oppfølging av - og rapportering fra sin eierrepresentant i Bredbåndsfylket Troms AS. d) Karlsøy kommune bør vurdere innføring av obligatorisk opplæring av folkevalgte eierrepresentanter i eierstyring og rollen som eierrepresentant. 3. Kontrollutvalget ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemeldin fastsettes til Karlsøy kommune vil jobbe for at vedtektene endres slik at BBFT AS selv kan stå som utbygger av fibernett i kommunen. Forslaget oversendes formannskapet til videre utredning. 130/11 UTBYGGING AV DIGITALT RIKSNETT TV, TORSVÅG HAVN Karlsøy kommunestyre henstiller overfor Norsk Tele Visjon og Nordkring at det snarest monteres TV sender som dekker Torsvåg havn, Behandling:

23 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Karlsøy kommunestyre henstiller overfor Norsk Tele Visjon og Nordkring at det snarest monteres TV sender som dekker Torsvåg havn, Sak 131/11: REGULERINGSENDRING INNKJØRING RÅDHUSET. Forsalg til vedtak: Arbeidet med reguleringendring med sikte på å åpne adkomstvei fra sør mot rådhuset starter umiddelbart. Forslag fra Bent Gabrielsen: Saken utsettes og utredes til neste kommunestyremøte. Vedtatt mot 3 stemmer. Saken utsettes og utredes til neste kommunestyremøte. Sak 132/11 KARLSØY KOMMUNES KAIPIR BURØYSUND Forslag til vedtak v/freddy Mikkelsen: Saken tas opp på førstkommende formannskap, planlagt Formannskapet får i oppdrag å inspisere kaien, og om mulig avholde møtet i Burøysund eller nærliggende område. Enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken tas opp på førstkommende formannskap, planlagt

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Juletallerken på Lensvik

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.12.2007 Tid: 15:00 19:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg)

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 07.10.2014 Kl 18:00 på Haugestad Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Kl. 18.00 Styreleder i Glitrevannverket

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer