KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Helene Kongsli, Linda Myrseth, Svein-Egil Haugen, Hanne Larsen, Hanny Ditlefsen, Frank Harry Pettersen, Bjørn Lian, Tom-Einar Kristoffersen, Jostein Richardsen, Gunn Hansen, Magne Solheim. Odd Harald Johansen møtte etter behandlingen av sak 83/12. Forfall: Freddy Mikkelsen, Birger Bull og Odd Harald Johansen. Odd Harald Johansen møtte etter behandlingen av sak 83/12. Bent Gabrielsen fratrådte etter behandlingen av sak 83/12. Varamedlemmer: Asle Cebakk og Tom Arild Ottesen. Tom Arild Ottesen møtte først som vara for Odd Harald Johansen, og deretter for Bent Gabrielsen. Fra administrasjonen møtte: May Jorunn Corneliussen, Alf Lorentsen, Anne Varmedal, Ole Kristian Reinertsen, Jan Hugo Sørensen Det ble enstemmig vedtatt følg. Tilleggssaker: 96/13: Tannlegesituasjonen 97/12: Langsundforbindelsen 98/12: Kommunikasjon ferger / buss. 99/12: Skolestruktur videregående skoler i Tromsøområdet høring. Sak 97/12 ble vedtatt behandlet etter sak 83/12. Møtet ble lovlig satt med 16 medlemmer. Ingen merknader til innkalling. Sakslisten ble godkjent med de foreslåtte endringer. Laila B. Johansen ble innvilget permisjon fra kl Hun fratrådte før behandlingen av sak 93/12. Utskrift er sendt til: Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Heidi Hansen servicemedarbeider

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 83/12 12/984 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET /12 10/1363 KUNSTGRESSBANE HANSNES 85/12 10/1518 SJUMILSSTEGET 86/12 10/1588 PROSJEKTDELTAKELSE - REGIONAL KYSTSONEPLAN 87/12 11/753 BRANNBILER 88/12 12/486 TERTIALRAPPORTER /12 11/1282 VALG AV VILT- OG INNLANDSFISKENEMND /12 12/223 FORSLAG TIL FORSKRIFT - NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM 91/12 12/985 KOMMUNEPLANENS AREALDEL - FRAMDRIFTSPLAN OG REINDRIFTSFAGLIG UTREDNING 92/12 12/989

3 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 93/12 12/983 REFERAT SAKER 94/12 12/827 LESEBRETT - POLITIKER 95/12 12/972 FORVALTNING AV EIENDOMMEN HAUGLAND GBNR. 16/2 PÅ HERSØYA 96/12 TANNLEGESITUASJONEN I KARLSØY 97/12 LANGSUNDFORBINDELSEN 98/12 KOMMUNIKASJON FERGER/BUSS 99/12 SKOLESTRUKTUR VIDEREGÅENDE SKOLER I TROMSØOMRÅDET - HØRING

4 83/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET Protokollen fra møtet godkjennes. Enstemmig vedtatt. Protokollen fra møtet godkjennes. 84/12 KUNSTGRESSBANE HANSNES 1. Kommunestyret bevilger nødvendige midler til dekning av uforutsatte anleggskostnader, samt nødvendige midler til drifts- og vedlikholdsinvesteringer for Hansnes kunstgressbane med følgende beløp. Dekning av uforutsatte anleggskostnader kr ,-. Redusert dugnad kr ,-. Drifts- og vedlikeholdsinvesteringer, inkludert gjerde og ballfangnett, kr ,-. 2. Bevilgning til gjerde og ballfangnett forutsetter utført dugnadsarbeid for tilsammen kr ,-. 3. Utgiftene til sammen kr ,- belastes kapitalfond 4. Utgifter til ballfangnett, med kostnadsramme kr , søkes dekket av tilskudd til trafikksikkerhetstiltak 5. Det søkes om ekstra spillemidler for økte investeringskostnader. 6. Eventuelle tilskudd og gaver tilbakeføres til kapitalfond.

5 Rådmannen endret innstillingen pkt. 3: 3. Utgiftene til sammen kr ,- finansieres med overføring fra kapitalfond næring kr ,- og refusjon mva kr ,- Forslag fra AP/SV: Nytt pkt. 1: Saken ses i sammenheng med budsjettarbeidet for Forslaget falt med 9 mot 7 stemmer. Nytt pkt. 2: Saken oversendes kontrollutvalget. Enstemmig vedtatt. Forslag fra Tom-Einar Kristoffersen: Gaver i punkt 6 strykes. Enstemmig vedtatt. Protokolltilførsel fra AP: Karlsøy AP ønsker ikke å bruke avsatte midler til kapitalfond for næringsutvikling til overskridelser på kunstressbanen. 1. Kommunestyret bevilger nødvendige midler til dekning av uforutsatte anleggskostnader, samt nødvendige midler til drifts- og vedlikholdsinvesteringer for Hansnes kunstgressbane med følgende beløp. a. Dekning av uforutsatte anleggskostnader kr ,-. b. Redusert dugnad kr ,-. c. Drifts- og vedlikeholdsinvesteringer, inkludert gjerde og ballfangnett, kr ,-. 2. Saken oversendes kontrollutvalget. 3. Utgiftene til sammen kr ,- finansieres med overføring fra kapitalfond næring kr ,- og refusjon mva kr ,- 4. Utgifter til ballfangnett, med kostnadsramme kr , søkes dekket av tilskudd til trafikksikkerhetstiltak 5. Det søkes om ekstra spillemidler for økte investeringskostnader. 6. Eventuelle tilskudd tilbakeføres til kapitalfond.

6 Protokolltilførsel fra AP: Karlsøy AP ønsker ikke å bruke avsatte midler til kapitalfond for næringsutvikling til overskridelser på kunstgressbanen. 85/12 SJUMILSSTEGET Sjumilssteget kommuneanalysen 2012 for Karlsøy kommune tas til etteretning. Forslag fra Hanne Larsen: For å sikre barn og unges medbestemmelse i Karlsøy kommune skal: 2. Det velges vara for barn- og unges representant i teknisk utvalg. 3. Rådmann sørger for at ungdomsrådet blir samlet og får avholdt møte i forbindelse med budsjett- og økonomiplanbehandlingen i år. 4. Det utarbeides rutiner for hvordan barn og unges medbestemmelse skal sikres i Karlsøy kommune. 5. Tverrfaglig gruppe for integrering må snarest innkalles til møte for å få avklart status i forhold til gruppens oppdrag. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Sjumilssteget kommuneanalysen 2012 for Karlsøy kommune tas til etteretning. For å sikre barn og unges medbestemmelse i Karlsøy kommune skal: 2. Det velges vara for barn- og unges representant i teknisk utvlag. 3. Rådmann sørger for at ungdomsrådet blir samlet og får avholdt møte i forbindelse med budsjett- og økonomiplanbehandlingen i år. 4. Det utarbeides rutiner for hvordan barn og unges medbestemmelse skal sikres i Karlsøy kommune.

7 5. Tverrfaglig gruppe for integrering må snarest innkalles til møte for å få avklart status i forhold til gruppens oppdrag. 86/12 PROSJEKTDELTAKELSE - REGIONAL KYSTSONEPLAN Karlsøy kommune deltar i prosjektet Interkommunal kystsoneplan for Tromsø-regionen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Karlsøy kommune deltar i prosjektet Interkommunal kystsoneplan for Tromsøregionen. 87/12 BRANNBILER 1. Bevilgningen til brannbil Hansnes økes fra kr ,- til kr ,- over 2012 budsjettet. 2. Det bevilges kr ,- til brannbil Stakkvik over 2012 budsjettet. 3. Økte investeringsutgifter, samlet kr ,- dekkes ved overføring fra kapitalfond næring. Vedtaket er fattet med hjemmel i KL 13. Formannskapets vedtak (innstilling) tas til etterretning. Enstemmig vedtatt.

8 Formannskapest vedtak i sak 130/12 tas til etterretning. 88/12 TERTIALRAPPORTER Påløpne planleggings- og prosjekteringskostnader i 2012 for nytt sykehjem, kr ,- søkes finansiert med låneopptak. 2. Tertialrapporten pr med tilhørende budsjettreguleringer godkjennes. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Påløpne planleggings- og prosjekteringskostnader i 2012 for nytt sykehjem, kr ,- søkes finansiert med låneopptak. 2. Tertialrapporten pr med tilhørende budsjettreguleringer godkjennes. 89/12 VALG AV VILT- OG INNLANDSFISKENEMND Forslag fra FRP/SP/KP og RRR v/hanny Ditlefsen: Leif-Wiggo Ditlefsen fritas fra vervet. Nytt medlem: Mona Pedersen, Hansnes

9 Ny nestleder: Mona Pedersen, Hansnes Forslaget ble enstemmig vedtatt. Leif-Wiggo Ditlefsen fritas fra vervet. Nytt medlem: Mona Pedersen, Hansnes Ny nestleder: Mona Pedersen, Hansnes 90/12 FORSLAG TIL FORSKRIFT - NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM Saken forelegges kommunestyret Forslag fra ordfører: Man starter ikke arbeidet med å utarbeide forskrift for nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom i Karlsøy. Forslaget falt med 9 stemmer mot. Forslag fra Hanne Larsen: Karlsøy kommune retter henvendelse til fylkesmannens juridiske avdeling med forespørsel om veiledning og tolking av konsesjonslovens pgf. 5 vedr. dispensasjon fra lovens bestemmelser. Denne lovtolkningen skal så ses i sammenheng med kommunens praksis. Begge legges frem for kommunestyret. Forslaget ble vedtatt, mot 3 stemmer. Forslag fra AP/SV v/linda Myrseth: Saken utredes både fordeler og ulemper.

10 Saken sendes til utviklingslagene på høring. Saken kommer da tilbake til kommunestyret for behandling. Forslaget ble vedtatt, mot 5 stemmer. Karlsøy kommune retter henvendelse til fylkesmannens juridiske avdeling med forespørsel om veiledning og tolking av konsesjonslovens pgf. 5 vedr. dispensasjon fra lovens bestemmelser. Denne lovtolkningen skal så ses i sammenheng med kommunens praksis. Begge legges frem for kommunestyret. Saken utredes både fordeler og ulemper. Saken sendes til utviklingslagene på høring. Saken kommer da tilbake til kommunestyret for behandling. 91/12 KOMMUNEPLANENS AREALDEL - FRAMDRIFTSPLAN OG REINDRIFTSFAGLIG UTREDNING 1. Framdriftsplan tas til orientering. 2. Reindriftsfaglig utredning tas til orientering Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Hanne Larsen: Nytt pkt. 3: Orientering om beitestyre for Reinøya legges frem som sak til kommunestyret. Enstemmig vedtatt.

11 Nytt pkt. 4: Representanter for reindrifta inviteres til Kommunestyret i forbindelse med planen. Enstemmig vedtatt. 1. Framdriftsplan tas til orientering. 2. Reindriftsfaglig utredning tas til orientering 3. Orientering om beitestyre for Reinøya legges frem som sak til kommunestyret. 4. Representanter for reindrifta inviteres til Kommunestyret i forbindelse med planen. 92/12 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK Saken tas til orientering. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering. 93/12 REFERAT SAKER

12 Referatsakene tas til orientering. Forslag fra Hanne Larsen: Ref. sak nr. 5 tas opp som egen sak i kommunestyret i løpet av Innstillingen og forslaget fra Hanne Larsen ble enstemmig vedtatt. Referatsakene tas til orientering. Ref. sak nr. 5 tas opp som egen sak i kommunestyret i løpet av /12 LESEBRETT POLITIKER 1. Karlsøy kommune anskaffer lesebrett/ipad til kommunestyrets medlemmer og til første varamedlem i hver partigruppe. 2. Nødvendig programvare anskaffes og kommunestyret tilbys opplæring. 3. Ipad tas i bruk for politiske møter pr og samtidig opphører dagens ordning med papirutgave av sakslister og dokumenter. 4. Kostnadene og innsparingene innarbeides i budsjett Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme.

13 1. Karlsøy kommune anskaffer lesebrett/ipad til kommunestyrets medlemmer og til første varamedlem i hver partigruppe. 2. Nødvendig programvare anskaffes og kommunestyret tilbys opplæring. 3. Ipad tas i bruk for politiske møter pr og samtidig opphører dagens ordning med papirutgave av sakslister og dokumenter. 4. Kostnadene og innsparingene innarbeides i budsjett /12 FORVALTNING AV EIENDOMMEN HAUGLAND GBNR. 16/2 PÅ HERSØYA Formannskapets innstilling: 1. Karlsøy Jeger og Fiskeforening får, som en prøveordning for 5 år, rett til å forvalte kommunens eiendom gnr. 16 bnr. 2 på Hersøya. 2. Etter prøveperioden på 5 år evalueres ordningen, og kommunestyet vurderer videre avtale. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Karlsøy Jeger og Fiskeforening får, som en prøveordning for 5 år, rett til å forvalte kommunens eiendom gnr. 16 bnr. 2 på Hersøya. 2. Etter prøveperioden på 5 år evalueres ordningen, og kommunestyret vurderer videre avtale. 96/12 TANNLEGESITUASJONEN I KARLSØY

14 Forslag: Tannlegesituasjonen i Karlsøy er uholdbar, da klinikken på Hansnes ofte er stengt. Karlsøy kommunestyre krever at Troms fylkeskommune prioriterer arbeidet med å sikre stabil bemanning og drift ved tannlegekontoret i Karlsøy. Om nødvendig må fylkeskommunen etablere vilkår som stimulerer til at tannleger søker seg til Karlsøy. Kommunestyret viser til Lov om tannhelsetjenesten og ber fylkeskommunen som ansvarlig å prioritere dette. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Tannlegesituasjonen i Karlsøy er uholdbar, da klinikken på Hansnes ofte er stengt. Karlsøy kommunestyre krever at Troms fylkeskommune prioriterer arbeidet med å sikre stabil bemanning og drift ved tannlegekontoret i Karlsøy. Om nødvendig må fylkeskommunen etablere vilkår som stimulerer til at tannleger søker seg til Karlsøy. Kommunestyret viser til Lov om tannhelsetjenesten og ber fylkeskommunen som ansvarlig å prioritere dette. 97/12 LANGSUNDFORBINDELSEN Forslag fra AP/SV: Karlsøy kommunestyre krever en oppstart på Langsundforbindelsen i 2013 og har følgende bidrag for dette formålet: Alt 1: Karlsøy kommune opptar et lån på 15 mill som et engangsbeløp i stedet for 1 million årlig i 15 år. Alt 2: Troms fylkeskommune opptar et lån på 15 mill som Karlsøy kommune yter et årlig tilskudd som dekker kostnadene med lånet i stedet for 1 mill årlig i 15 år.

15 Vedtatt mot 2 stemmer. Karlsøy kommunestyre krever en oppstart på Langsundforbindelsen i 2013 og har følgende bidrag for dette formålet: Alt 1: Karlsøy kommune opptar et lån på 15 mill som et engangsbeløp i stedet for 1 million årlig i 15 år. Alt 2: Troms fylkeskommune opptar et lån på 15 mill som Karlsøy kommune yter et årlig tilskudd som dekker kostnadene med lånet i stedet for 1 mill årlig i 15 år. 98/12 KOMMUNIKASJON FERGER/BUSS Karlsøy kommunestyre ønsker dagens rutetilbud opprettholdt. Troms fylkeskommunehar ansvaret for kommunikasjon i kommunen. Næringslivet, tjenesteytelsen og arbeidsmarkedet er avhengig av dagens rutetilbud som bygger på det reelle transportbehovet i området. Dette er et øyrike uten omkjøringsmuligheter med en høy produksjon og utvikling innen fiskerinæringen. Utviklingen inne tursitnæringen vil og bli skadelidende av det fremsatte forslag til kutt i rutetilbudet. Karlsøy kommunestyre kan ikke under noen omstendigheter akseptere en forringelse av tilbudet. Enstemmig vedtatt. Karlsøy kommunestyre ønsker dagens rutetilbud opprettholdt. Troms fylkeskommunehar ansvaret for kommunikasjon i kommunen. Næringslivet, tjenesteytelsen og arbeidsmarkedet er avhengig av dagens rutetilbud som bygger på det reelle transportbehovet i området.

16 Dette er et øyrike uten omkjøringsmuligheter med en høy produksjon og utvikling innen fiskerinæringen. Utviklingen inne tursitnæringen vil og bli skadelidende av det fremsatte forslag til kutt i rutetilbudet. Karlsøy kommunestyre kan ikke under noen omstendigheter akseptere en forringelse av tilbudet. 99/12 SKOLESTRUKTUR VIDEREGÅENDE SKOLER I TROMSØOMRÅDET - HØRING Forslag: Høringsdokumentet tas opp til uttalelse i forstkommende KO-møte, og deretter i Kommunestyre Enstemmig vedtatt. Høringsdokumentet tas opp til uttalelse i forstkommende KO-møte, og deretter i Kommunestyre

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 26.03.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Asle Cebakk, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Anne K. Giæver, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 25.08.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Freddy Mikkelsen, Mari

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 28.01.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannøy sjøcamping Møtedato: 26.08.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin G. Giæver, Mary-Ann Myrvang, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 10:30 15:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 10:30 15:30 Kommunestyret Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Gunda Johansen Leder

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen, KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Grønnliskaret Møtedato: 28.05.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.-

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.- Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 04.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 24.05.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING 0027/04 02/00658 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE REVITALISERING AV GRUPPENE

MØTEINNKALLING 0027/04 02/00658 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE REVITALISERING AV GRUPPENE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 10.03.2004 Tid: 11.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING MØTET STARTER MED LUNSJ I VINTERHAGEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 26.03.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.01.2003 Tilstede på møtet: Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Bård Eilertsen, Bent Gabrielsen, Mary-Ann Myrvang, Hanny

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: KARLSØY OMSORGSSENTER VINTERHAGEN - HANSNES Møtedato: 26.02.2003 Tid: 0900 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: KARLSØY OMSORGSSENTER VINTERHAGEN - HANSNES Møtedato: 26.02.2003 Tid: 0900 SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: KARLSØY OMSORGSSENTER VINTERHAGEN - HANSNES Møtedato: 26.2.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune

SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune Postadresse: Gateadresse: Org.nummer: Telefon / fax: E-post: Bank / post: Postboks 6900 Rådhusgata 2 NO 940 101 808 MVA 777 90

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 15.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer