CV Gaute Nordbotten. Forvaltning av bruer Disposisjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CV Gaute Nordbotten. Forvaltning av bruer Disposisjon"

Transkript

1 Forelesning for universiteter og høyskoler Bruforvaltning CV Gaute Nordbotten Født i 1970 Utdannet sivilingeniør Militærtjeneste 3 år bruprosjektering oppfølging av entrepriser og bruprosjektering Fra oktober 2010 på Bruseksjonen i Vegdirektoratet Med i ekspertgruppe Skjeggestadbrua Forvaltning av bruer Disposisjon Generelt om bruer Lover, forskrifter, normaler, retningslinjer Organisering og oppgaver Drift Bruberedskap og spesialtransporter Inspeksjoner Vedlikehold BRUTUS Utforming av bruer 1

2 Teori Det blir ikke noen formler i dette foredraget! Generelt om bruer Definisjoner håndbok N400 Bruprosjektering Bru er en bærende konstruksjon med spennvidde større enn eller lik 2,5 meter og som skal bære trafikklaster. Gjelder også kulverter, rør og bevegelige bruer. Ferjekaier Andre bærende konstruksjoner som prosjekteres, bygges og forvaltes som bru støttemurer med høyde over 5 meter tunnelportaler, løsmassetunneler, lokk, skredoverbygg Generelt om bruer Hengebruer 2

3 Generelt om bruer Skråstagbruer Generelt om bruer Flytebruer Generelt om bruer Buebruer 3

4 Generelt om bruer Fritt-frambygg bruer Generelt om bruer Fagverksbruer Generelt om bruer Kassebruer 4

5 Generelt om bruer Bjelke-/platebruer Generelt om bruer Platebruer Generelt om bruer Sprengverksbruer 5

6 Generelt om bruer Kulverter Generelt om bruer Løsmassetunneler (miljøtunneler) Generelt om bruer Støttemurer 6

7 Generelt om bruer Bevegelige bruer Generelt om bruer Ferjekaier Generelt om bruer Bru-Norge Ansvar for rundt trafikkerte bruer Omfatter over på riksveg og på fylkesveg Rundt 400 ferjekaier I tillegg kommer vegoverbygg, portaler, lokk, rasoverbygg, murer Det bygges omtrent 300 nye konstruksjoner per år Gjennomsnittslengde er 27 m 850 bruer >100 m Totallengde omtrent 500 km Gjennomsnittsalder er 40 år Representerer store samfunnsverdier; 105 milliarder (nærmere kroner per innbygger)

8 Generelt om bruer Aldersfordeling av bruene m Byggeår Generelt om bruer Løpende vedlikehold, budsjetter Fylkesveg Riksveg Totalt Region øst Region sør Region vest Region midt Region nord Norge Budsjetter En rekke større og mindre prosjekter i tillegg 8

9 Regelverk Lover, forskrifter, normaler, retningslinjer Regelverk Lover, forskrifter, normaler, retningslinjer Øverst i hierarkiet kommer lover, for eksempel vegloven Deretter forskrifter, for eksempel bruforskrift for fylkesveg Disse finnes på lovdata.no Statens vegvesen har deretter håndbøker -normaler - retningslinjer - veiledninger Disse finnes på Regelverk Statens vegvesens håndbøker Statens vegvesens håndbokserie er inndelt i 10 hovedtema. Bru/ferjekai har nummerserie For å tydeliggjøre kategoriene i håndbokserien er numrene i tillegg påført en forbokstav N - normaler R - retningslinjer V - veiledninger 9

10 Regelverk Håndbøker Håndbok N400 Bruprosjektering gir krav til dimensjonering og utforming av bruer Håndbok N401 Bruforvaltning Håndbok R762 Prosesskode 2 og R410 Kabler til henge-, skråstag- og buebruer standard beskrivelse for bruer og kaier Håndbok R412 Bruklassifisering Håndbok V440 Bruregistering og V441 Inspeksjonshåndbok Håndbok V460 og V461 Bruberedskap Regelverk Kontroll- og godkjenningsordningen Statens vegvesen Vegdirektoratet er bygningsmyndighet for alt som defineres som bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner på riks- og fylkesvegnettet. Det betyr at bruer som ligger på riks- og fylkesveg skal sendes inn til Vegdirektoratet for formell kontroll og bli godkjent før byggestart. Det kommer inn mer enn 300 bruer inn til kontroll hvert år. Mer om dette på: +godkjenning Regelverk Bruforvaltning Bruforvaltningen har fått sin egen håndbok - N401 Bruforvaltning Hensikt: Enhetlig standard Krav til at det utnevnes en bruforvalter og hvilke oppgaver som inngår bruadministrasjon planlegging, bygging, forsterkning, ombygging, utskifting og vedlikehold drift inspeksjon og oppfølging av inspeksjon 10

11 Organisering og oppgaver Organisering Bru i Statens vegvesen 5 regioner 19 fylker flere distrikt noen har bruseksjoner, andre har ansvar for bru innenfor vegseksjoner de skal uansett forestå utbygging og forvaltning av riks- og fylkesvegbruene Bruseksjonen i Vegdirektoratet utarbeide normaler og retningslinjer for utbygging og forvaltning av bruer på det offentlige vegnettet kontroll og godkjenning av prosjektering av nye bruer klassifisering av bruer og gjennomregning for dispensasjoner til spesialtransporter landsdekkende bruberedskap, ved flom og større skade bruforvaltningssystemet BRUTUS generelt sektoransvar Forvaltning Drift av bruer Den daglige driften av bruene er det regionene som gjør rengjøring av fuger og drenering vask av bruene fjerning av vegetasjon reasfaltering reparasjon av mindre skader fra påkjørsel og brøyting generelle inspeksjoner Dette er ofte lagt inn i driftskontrakter sammen med øvrig veg. Bruforvalter gir føringer Brudrift Generelt Bruer skal sikre god framkommelighet for alle trafikanter over/forbi et hinder i vegnettet, samtidig som trafikksikkerheten og miljøet ivaretas. Bruer skal ha tilfredsstillende bæreevne, trafikksikkerhet og bestandighet, samt opprettholde et godt visuelt inntrykk. 11

12 Brudrift Overordnet regelverk - driftsoppgaver Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger beskriver oppgaver som skal utføres av driftsentreprenøren. Hvilke bruer som inngår i et driftsområde skal kvalitetssikres av bruforvalter. Instruks, spesiell beskrivelse og rapporteringsrutiner skal utarbeides av bruforvalter. Omfanget kan være ulikt fra kontrakt til kontrakt. Det er egne kontrakter for bruvedlikehold som utføres av andre enn driftsentreprenøren. Brudrift Generell inspeksjon Hovedhensikten med generell inspeksjon er å fange opp hendelser eller endringer som kan få følger for Bæreevne, Trafikksikkerhet, Vedlikeholdskostnader eller Miljø. Dersom slike hendelser eller endringer oppdages skal driftsentreprenøren varsle byggeleder. Byggeleder varsler bruforvalter ved behov. Vær spesielt oppmerksom på skader eller endringer som kan påvirke bæreevne eller trafikksikkerhet Brå endringer fra en dag til den neste må sjekkes nøye, som for eksempel påkjøring av brua. Brudrift Påkjørsel 12

13 Brudrift Asfaltslitelag På bruer er det spesielt viktig at slitelag av asfalt er intakt: Slitelaget skal beskytte fuktisoleringen mot mekanisk påkjenning. Fuktisolering omfatter ett vanntett lag mellom slitelag og bruplate. Slitelaget er ikke vanntett. Fuktisoleringen er spesielt viktig for å beskytte konstruksjonen mot nedbryting ved å hindre fuktinntrengning og lekkasje. Brudrift Asfaltslitelag Slitasje Paddehatter Brudrift Asfaltfuge Asfaltfuge skal tillate bevegelser i bruer, være tett og ha jevn overflate i forhold til tilstøtende slitelag: Asfaltfuger på lange bruer vil ofte sprekke opp om vinteren og vil kunne svelle opp om sommeren. Det kan også oppstå valker på begge sider av hjulsporene. Deformasjon av materialet i asfaltfugen skal ikke medføre nivåsprang større enn 10 mm mot tilstøtende slitelag. 13

14 Brudrift Asfaltfuge Sprekk i asfaltfuge Brudrift Fugekonstruksjon Manglende renhold Brudrift Fuge/fugekonstruksjon Sporslitasje skal maksimalt være 5 mm under overkant av fugekonstruksjonen i hjulsporene, og 0 mm mellom hjulspor over en bredde på minimum 0,2 m, se skisse nedenfor. 14

15 Brudrift Vannavløp og drenering Skal hindre vannansamling på brua Skal gi fritt avløp for vannet Brudrift Utrasing og erosjon Brudrift Vanngjennomløp Gjennomstrømming av vann skal ikke hindres av vegetasjon eller gjenstander. Flom kan føre til store skader dersom det ikke er ryddet. 15

16 Brudrift Rengjøring Utsatte deler på bruene (bruelementer) skal rengjøres en gang i sommerhalvåret eller etter den spesielle beskrivelsen. Rengjøringen skal fjerne vegetasjon, sand og grus, og vaske bort salt fra vinterdriften. Bruelementer som saltes eller påvirkes av salt skal rengjøres med høytrykksspyling med vann ( bar, MPa) dersom elementet tåler slik påkjenning og malingsbelegg og lignende ikke skades. Vannavløp, sluk og rist skal holdes åpne. Brudrift Rengjøring Manglende rengjøring fører til skader. Brudrift Opprydding og fjerning Begroing, trær og busker på bruer skal fjernes. Vegetasjon som fører til at dreneringssystemet knyttet til bruene tettes eller at inspeksjon hindres skal fjernes. Løse gjenstander, betong som skaller av skal fjernes fra bruene for å sikre mot nedfall. I perioder med frost skal bruer hvor det forekommer istappdannelse over trafikkert område inspiseres daglig, og istappene skal fjernes. På bruer hvor det av belastningsmessige hensyn foreligger egen instruks om snørydding, skal snø og is fjernes i henhold til instruksen. Lagring av materialer på og under bruene skal ikke forekomme. Vær spesielt oppmerksom på brennbare materialer. 16

17 Brudrift Opprydding/ fjerning Manglende opprydding eller fjerning Brudrift Fare for nedfall Steinblokker og løs betong kan falle ned. Brudrift Brulager Brulager skal tillate bevegelser i bruene. Brulager skal sikre at bruene får sin tiltenkte statiske virkemåte. Brulager skal regulere overføring av krefter og bevegelser mellom bruelementer. Lagerhylle skal rengjøres. 17

18 Brudrift Luker og dører Luker og dører skal gi tilkomst til bruene for utførelse av inspeksjon, drift og vedlikehold. Låste luker og dører skal hindre uvedkommende adgang til bruene. Hengsler og lås skal smøres en gang per år eller etter den spesielle beskrivelsen. Brudrift Lys I tillegg til veglys kan bruer også ha navigasjonslys eller markeringslys som skal lede og varsle sjø- og lufttrafikk lys i innvendige rom for inspeksjon utsmykningslys som framhever bruene eller særtrekk ved bruene Drift av bruer Påkjørsel

19 Forvaltning Bruberedskap Ofte mindre vassdrag. Flom etter ekstremt mye nedbør eller snøsmelting over kort tid. Et "normal-år" har rundt 10 uønskede hendelser Forvaltning Bruberedskap Forvaltning Spesialtransporter Spesialtransporter: Liten samfunnsmessig betydning, knuseverk, dumpere, militære øvelser Engangstransporter: Stor samfunnsmessig betydning som trafoer, generatorer og annet innen kraftforsyningen: tonn tonn tonn tonn 19

20 Forvaltning Spesialtransporter Tidshorisont: Kort tid: Ikke planlagte, for eksempelutskifting av havarerte trafoer Forhåndssøknader: Klarering av rute i forkant av en utbygging, for eksempel vindkraftverk, trafo Beredskapssøknader: Fra kraftbransjen etter pålegg fra NVE om utarbeidelse av beredskapsplaner for å kunne sikre strømforsyningen ved kriser Forvaltning Inspeksjoner For å vurdere bruas bæreevne og kartlegge vedlikeholdsbehov utføres det inspeksjoner Årlig enkel inspeksjon Hovedinspeksjon hvert femte år visuelt inspisere alle elementer på brua innen en armlengdes avstand Spesialinspeksjon ved behov Resultatene registreres i BRUTUS Inspeksjon Eksempel 20

21 Inspeksjon Eksempel Forvaltning BRUTUS Statens vegvesen sitt bruforvaltningssystem BRU- og TUnnelSystem Alle bruene på riks- og fylkesvegnettet ligger registrert vegreferanse, lengde, bredde, akser, spennvidder, elementer, materialer, tillat aksellast, med mere BRUTUS Eksempel 21

22 BRUTUS Skadegrad Skader deles inn i skadegrad og skadekonsekvens. Disse benyttes sammen for å bedømme skader. Skadegrad går fra 1 til 4: 1 betyr liten skade/mangel som ikke bør repareres nå. 2 betyr middels skade/mangel som repareres i løpet av 4-10 år. 3 betyr stor skade/mangel som repareres innen 1-3 år. 4 betyr kritisk skade/mangel som repareres straks eller innen ½ år. Bruforvalter skal varsles BRUTUS Skadekonsekvens Vi bruker 4 skadekonsekvenser: B betyr konsekvenser for bruas bæreevne. For eksempel alvorlig korrosjonsskader på stål eller armering, store sprekker i betongen. T betyr konsekvenser for trafikksikkerhet. For eksempel store skader på brurekkverk, fare for nedfall av betong. V betyr konsekvenser for vedlikeholdskostnader. For eksempel mindre sprekker i betong, avflassing av maling, skrapeskader fra påkjørsel, trådbrudd i bærekabler. M betyr konsekvenser for miljø/estetikk. For eksempel tagging, misfarging, lekkasje i hydraulikk BRUTUS Konsekvensgrad og prioritering For å prioritere vedlikeholdet legges det i tillegg en konsekvensgrad. Konsekvensgrad har skala fra en til fire, og skal ta hensyn til konsekvensen uavhengig av skaden. I tillegg kommer bokstaven, for eksempel B for bæreevne. 16B er en alvorlig skade

23 Bruvedlikehold Vedlikehold En hel del bruer vil kreve omfattende vedlikehold i løpet av sin levetid: Overflatebehandling på stålbruer er beregnet å vare i 20 år. Fuktisolering, rekkverk, fuger og lagre må skiftes i løpet av bruas levetid. Betong skal i utgangspunktet kunne stå i 100 år. Mange bruer bygd før 1990-tallet ble bygd uten tilstrekkelig forståelse av nedbrytningsmekanismene til betong. Gjennom mange år med forvaltning og bygging har man gjort seg erfaringer på hvilke detaljer som fungerer og ikke fungerer Bruvedlikehold Eksempel Fredrikstad bru Vedlikehold Fredrikstad bru Fredrikstad bru Bygd i perioden , vernet i 2008 Hovedspenn med fagverksbue i stål, spennvidde 196 meter Totallengde på 824 meter, seilingshøyde 40 m Viadukter av prefabrikkerte kassebjelker med 23 meters spenn understøttet av sirkulære betongsøyler (Ø800 mm) Stålkassedragere med spenn på 32 meter over jernbanen Kjørebanebredde på 10 meter, 3 kjørebaner (1 inngående, 2 utgående) 2 fortau I gjennomsnitt passerer kjøretøy i løpet av ett døgn ( i juli 2015) Del av riksveg 110 og eneste forbindelse over Glomma i Fredrikstad

24 Vedlikehold Fredrikstad bru Organisering Prosjektleder: Tore Veum Byggeleder/ HMS-koordinator: Stein Andersen Teknisk byggeleder: Vibeke Larsen FROSIO-inspektør: Jørgen Waag Kontrollingeniører: Arild Olsson, Jon-Ove Ebeltoft Byggherrestøtte: Lene Stenrud Konsulent: Aas-Jakobsen v/ Trond Østmoen Hovedentreprenør: Consolvo as m/ Consolvo overflate as som UE Vedlikehold Fredrikstad bru Utfordringer Stor trafikktetthet gjennom hele dagen Ivareta gående og syklende over brua Nærhet til naboer (støy, støv, vibrasjoner) Arbeid over jernbane og tett inntil spor Arbeid over Glomma med fritidsbåter og større skip Arbeid over veger med gående og syklende Arbeid over hustak og private eiendommer Arbeid i høyden Vedlikehold Fredrikstad bru Hovedinspeksjon i 2010 Behov for omfattende vedlikehold Vedlikeholdsplan for 10 års perioden Følgende er utredet spesialinspeksjon prøvereparasjoner beregning av bæreevne (høye utnyttelser) reparasjonsprosjektering som ivaretar verningen kostnadsoverslag risiko- og sårbarhetsanalyse beregninger for påhengt gangbane utmattingsberegninger 24

25 Vedlikehold Fredrikstad bru Omfatning Vedlikehold av stål og betongkonstruksjoner Erstatte dagens fortau med en ensidig gang- og sykkelveg Fjerne eksisterende rekkverk, montere nytt klatresikkert rekkverk og støyskjermer Skifte ut portalbjelke Skifte ut og reparere vannavløp Ny belysning og nytt elektrisk anlegg Effektbelysning Delvis nye brufuger Nye påkjøringsgalger Vedlikehold Fredrikstad bru Portal Vedlikehold Fredrikstad bru Rekkverk, 3 alternativer Nytt rekkverk Omfattende vedlikehold Delvis vedlikehold Vurderinger sikkerhet for kjøretøy sikkerhet for fotgjengere selvmordsikring vernet bru 25

26 Vedlikehold Fredrikstad bru Rekkverk Vedlikehold Fredrikstad bru Fortau Grus i fortausoppbygging Ikke lettbetong Manglende fuktisolering Ingen skader avdekt ved prøveoppmeisling Vedlikehold Fredrikstad bru Fortau Omfattende armeringskorrosjon avdekt Høyt kloridinnhold fra tinesalter trengt inn i grusoppbyggingen Innblandet salt ved vinterstøp Kalsiumklorid 26

27 Vedlikehold Fredrikstad bru Fortau repareres i lengdeseksjoner på 4 m Vedlikehold Fredrikstad bru Overflatebehandling av stål Eksisterende overflatebehandling Gencoat (uvanlig) akrylpolyester t > 700 µm påført i 1984 (30 år) framtidige utfordringer med trafikk, byttes derfor nå system 1, metallisering pluss epoksy/ polyuretan (dupleks system) Vedlikehold Fredrikstad bru Overflatebehandling av stål Der det har vært lekkasje fra sluk og overvannsystem var det nødvendig med ny overflatebehandling. 27

28 Vedlikehold Fredrikstad bru Stålkasse Vedlikehold Fredrikstad bru Fuger (brua har mange, alt for mange ) Vedlikehold Fredrikstad bru Betongkonstruksjoner 28

29 Vedlikehold Fredrikstad bru Prefabrikkerte bjelker Vedlikehold Fredrikstad bru Skader på spennarmering som følge av overvann Vedlikehold Fredrikstad bru Fredrikstad bru vedlikehold. og slik skal det bli.en gang! Fra Til 29

30 Bestandighet Overdekning Bestandighet Overdekning, stor endring i ± 15 mm til konstruktiv armering 50 ± 5 mm til ø12 monteringsstenger 75 ± 15 mm til konstruktiv armering 60 ± 5 mm til ø12 monteringsstenger Nye bruer Utforming av bruer Vi rekrutterer (sikkert helt riktig) personer med interesse for beregninger og konstruksjon til bruprosjektering. Noen kaller de «regnemaskiner». I motsetning til arkitekter så er disse personene veldig opptatt av dimensjoneringen og redde for å tegne noe de ikke har regnet på. Det er en sunn skepsis. Jo mer teoretisk, desto mer respekt for å tegne noe som ikke er beregnet. Beregninger oppfattes som det viktigste, men det er jo i grunn bare en dokumentasjon for tegningene. Brudetaljene er stort sett detaljer som ikke er dimensjonert, men som bygger på erfaringer. Tegningene eller modeller formidler budskapet! 30

31 Tegninger Formidling av budskap Bruprosjektering med tanke på vedlikehold Vann volder verk, vis vann vekk Bruprosjektering med tanke på vedlikehold Ofte er det små detaljer som skal til 31

32 45 brudetaljer ligger på Internett ring/brudetaljer Pdf, dwg og som komplett tegningshefte i pdf Kom med synspunkter! Vi skal revidere ved behov. Bruprosjektering med tanke på vedlikehold Historikk Før: Standardiserte bruer. Nå: «Alle» bruer prosjekteres unike og tilpasses vegen. Standardisering er ikke lengre mulig. Vi kan imidlertid standardisere detaljer. Før og nå: Detaljene skaper ofte vedlikeholdsproblemer («djevelen sitter i detaljene»). Gode tegninger er ikke en garanti for et godt sluttprodukt, men mangelfulle tegninger er derimot en garanti for et mindre godt sluttprodukt. Tilpasning til veg eller standardisering Unikt prosjekterte bruer kontra rett standard bru 32

33 Håndbok N400 Bruprosjektering Krav til rom under fuge kom i 1998 Håndbok N400 Bruprosjektering 2009-utgaven Omfattende revidering Krav til tegninger ble skjerpet Lager, fuger og annet utstyr I praksis full fuktisolering Uheldige fugeløsninger ble avskaffet Antall fuger skulle minimeres (fuger er et problem) Rustfritt innstøpningsgods Håndbok N400 Bruprosjektering fra 2009 To valg av landkar, færrest mulig fuger 33

34 Håndbok N400 Bruprosjektering fra 2009 Godt eksempel: Bru Vassbotn nord Håndbok N400 Bruprosjektering fra 2009 Løsning med «vannførende» spalter forsvant Håndbok N400 Bruprosjektering 2015-utgaven Fullstendig omstrukturering Ikke gjentagelser av Norsk Standard (eurokode med mer) Generelle konstruksjonskrav (lager og fuger og bruutforming) Krav til geometri i eget kapittel Prosjekteringskrav i håndbok R762 Prosesskode 2 innarbeidet Festepunkter i betong Belegning Lager, fuger, overvann og annet utstyr 34

35 Håndbok N400, punkt og Belegnings- og utstyrstegninger Egen membran- og belegningstegning, krav til detaljer Egne utstyrstegninger Egen lager- og fugetegning (hele konstruksjonen) Innstøpningsgods på formtegning Tanken bak kravet er spesialistfirmaene som gjør disse jobbene kommer inn etter at betongen er støpt De er ikke interessert i en mengde betongtegninger med noen detaljer på hver Brudetaljer Fuger som lekker Brudetaljer Fuger NRK: Seks trailere står langs E6 sør for Oslo med punktering Førte til en del møtevirksomhet Konklusjon: Utførelsesfeil Men det fantes ikke ordentlig prosjektertingsmateriale Vi må stille større krav til prosjektering og bygging! 35

36 Teori Forhåndsinnstilling Brudetaljer Fuger, detalj K Brudetaljer Dryppnese under fuge fungerer 36

37 Brudetaljer Feil materialvalg Brudetaljer Rustfritt stål Finnes i mange varianter A4-80 i henhold til NS-EN ISO 3506 for festemateriell Nummer i henhold til NS-EN for plater, profiler og rør Egen vurdering i sjøvann Brudetaljer Rustfritt stål i innstøpningsgods 37

38 Brudetaljer Feilmontering av lagre, snudd 90 Brudetaljer Egen lagertegning 38

39 Brudetaljer Tilkomst til lagre Egen belegningstegning Eksempel på detaljer 1(4) Egen belegningstegning Eksempel på detaljer 2(4) 39

40 Egen belegningstegning Eksempel på detaljer 3(4) Egen belegningstegning Eksempel på detaljer 4(4) Brudetaljer Overvannsystem Skjerpede krav i Håndbok N400 Bruprosjektering: 2015 Vi må ta hand om vannet! Steinsatt renne/erosjonssikring Sluk Ikke slippe vann ned på underliggende konstruksjon, jernbane, veg, gang- og sykkelveg eller parkeringsplass Erosjonssikre dersom vi slipper vannet ned til underliggende terreng Noen ganger må vi samle opp vannet og føre det til basseng 40

41 Overvannshåndtering Steinsatt renne, erosjonssikring Overvannsystem Sluk Kompromiss: Funksjon: Vannet skal renne ned og sluket skal ikke tettes Vedlikeholdsvennlig: Rista må kunne åpnes og spyles Trafikksikkert: Skal ikke forårsake eller medvirke til ulykke Universelt utformet: Skal ikke fange smale sykkeldekk, hjul på rullestoler, gåstoler og barnevogner, krykker eller poter. Overvannshåndtering Sluk 41

42 Overvannshåndtering Ikke slippe vann ned på veg, jernbane med mer Overvannshåndtering Til rensebasseng Brudetaljer Trekkerør Ofte stemoderlig behandlet Må tas på alvor Vi vil ikke ha løse kabler hengende på bruene Vi vil helst ikke ha kabler og kabelstiger hengende på bruene 42

43 Trekkerør Noen detaljer Stål Fargekode på dekkstrøk 43

Prosjektering med tanke på bestandighet

Prosjektering med tanke på bestandighet Fagdag Varige konstruksjoner 31.05.2016 Prosjektering med tanke på bestandighet CV Gaute Nordbotten Født i 1970 Utdannet sivilingeniør Militærtjeneste 3 år bruprosjektering 1998-2010 oppfølging av entrepriser

Detaljer

Håndbok N400 Bruprosjektering

Håndbok N400 Bruprosjektering Håndbok N400 Bruprosjektering Introduksjon Velkommen til kurs Hvorfor kurs i håndbok N400? Stor etterspørsel fra interne og eksterne. Meget god påmelding når vi holdt kurs i 2012 Nytt regelverk -> dette

Detaljer

Vegdirektoratet Bruforvaltning riksveg Forvaltning av bærende konstruksjoner på riksveg

Vegdirektoratet Bruforvaltning riksveg Forvaltning av bærende konstruksjoner på riksveg Vegdirektoratet 2018 Bruforvaltning riksveg Forvaltning av bærende konstruksjoner på riksveg RETNINGSLINJE Håndbok R411 R411 - BRUFORVALTNING RV Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens

Detaljer

Håndbok 185 Eurokodeutgave

Håndbok 185 Eurokodeutgave Håndbok 185 Eurokodeutgave Kapittel 6 Spesielle konstruksjonskrav Kapittel 7 Utstyr og belegning Kapittel 8 Eksisterende og midlertidige bruer Foredragsholder: Gaute Nordbotten Gaute Nordbotten Født i

Detaljer

Vegdirektoratet Bruforvaltning fylkesveg Forvaltning av bærende konstruksjoner på fylkesveg

Vegdirektoratet Bruforvaltning fylkesveg Forvaltning av bærende konstruksjoner på fylkesveg Vegdirektoratet 2017 Bruforvaltning fylkesveg Forvaltning av bærende konstruksjoner på fylkesveg NORMAL Håndbok N401 N401 - BRUFORVALTNING FYLKESVEG Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens

Detaljer

Håndbok N400 Bruprosjektering

Håndbok N400 Bruprosjektering Håndbok N400 Bruprosjektering Introduksjon Velkommen til kurs Hvorfor kurs i håndbok N400? Meget god oppslutning når vi holdt kurs i 2015-2016 Stor etterspørsel fra interne og eksterne Målgruppen for kurset

Detaljer

Status bruteknisk regelverk

Status bruteknisk regelverk Brukonferansen 2017 Thomas Reed Bruseksjonen, Vegdirektoratet Håndbøker etter hovedtema Statens vegvesens håndbokserie er inndelt i 10 hovedtema Bru/ferjekai har nummerserie 400-499 For å tydeliggjøre

Detaljer

Varige konstruksjoner: Teknologidagene 2013 Brudetaljer

Varige konstruksjoner: Teknologidagene 2013 Brudetaljer Varige konstruksjoner: Teknologidagene 2013 CV Gaute Nordbotten Født i 1970 Utdannet sivilingeniør 3 år bruprosjektering 1998-2010 oppfølging av entrepriser og bruprosjektering Fra oktober 2010 på Bruseksjonen

Detaljer

Fredrikstad bru Vedlikehold

Fredrikstad bru Vedlikehold Fredrikstad bru Vedlikehold 2014-24 Fredrikstad bru Vedlikehold 2014-24 Ferdigstilt 1957 Hovedspenn med fagverksbue i stål, spennvidde 196 meter Totallengde på 824 meter Viadukter av prefabrikerte kassedragere

Detaljer

Gjennomgang av bruforvaltninga i Statens vegvesen

Gjennomgang av bruforvaltninga i Statens vegvesen Brukonferansen i Oslo 13. november 2018 Gjennomgang av bruforvaltninga i Statens vegvesen Helge Eidsnes Regionvegsjef Om bruforvaltning Ansvar og rolle Vegdirektoratet en bruseksjon med tre kontor på Vegavdelingen:

Detaljer

Vegdirektoratet Bruforvaltning

Vegdirektoratet Bruforvaltning Vegdirektoratet 2015 Bruforvaltning Normal Håndbok N401 2 Bruforvaltning 3 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie. Vegdirektoratet har ansvaret for utarbeidelse

Detaljer

Kommunevegdagene 2014 Juridiske krav til forvaltning og vedlikehold av bruer

Kommunevegdagene 2014 Juridiske krav til forvaltning og vedlikehold av bruer Juridiske krav til forvaltning og vedlikehold av bruer Hensikt med foredraget!! Gi en oversikt over gjeldende regelverk og forankringen av dette i lover, instrukser, forskrifter, normaler, retningslinjer

Detaljer

Presentasjon av rapporten. Mekaniske brufuger

Presentasjon av rapporten. Mekaniske brufuger Presentasjon av rapporten Mekaniske brufuger CV Gaute Nordbotten Født i 1970 Utdannet sivilingeniør Militærtjeneste 3 år bruprosjektering 1998-2010 oppfølging av entrepriser og bruprosjektering Fra oktober

Detaljer

Håndbok 185 Eurokodeutgave

Håndbok 185 Eurokodeutgave Håndbok 185 Eurokodeutgave Kapittel 5 Generelle konstruksjonskrav Kapittel 5.11 Lager- og fugekonstruksjoner Foredragsholder: Gaute Nordbotten Gaute Nordbotten Født i 1970 Utdannet sivilingeniør 3 år bruprosjektering

Detaljer

Håndbok N400 Bruprosjektering

Håndbok N400 Bruprosjektering Håndbok N400 Bruprosjektering Kapittel 4. Krav til utforming og hensyn til tilkomst Gaute Nordbotten Krav til utforming og hensyn til tilkomst Disposisjon Hva er nytt? Bredder Høyder Linjeføring Detaljer

Detaljer

Håndbok N400 Bruprosjektering

Håndbok N400 Bruprosjektering Håndbok N400 Bruprosjektering Kapittel 14. Bruer i driftsfasen Gaute Nordbotten Bruer i driftsfasen Disposisjon Hva er nytt? Bruklassifisering Forsterking/ombygging Eksisterende bruer som inngår i nye

Detaljer

Samferdselsdepartementet 2. september 2014

Samferdselsdepartementet 2. september 2014 Samferdselsdepartementet 2. september 2014 Kommentarer til den enkelte paragraf i forskrift om standarder, fravik, kontroll, godkjenning m.m. ved prosjektering, bygging og forvaltning av bru, ferjekai

Detaljer

FDV av bruer. Kommunevegdagene Hvordan varetar Statens vegvesen sitt ansvar som eier og forvalter av bruene?

FDV av bruer. Kommunevegdagene Hvordan varetar Statens vegvesen sitt ansvar som eier og forvalter av bruene? FDV av bruer Kommunevegdagene 2007 Hvordan varetar Statens vegvesen sitt ansvar som eier og forvalter av bruene? 2005 1 FDV av bruer 2005 2 FDV av bruer Brumasse i Region midt fra BRUTUS Antall : Riksveger

Detaljer

Alta kommune. Inspeksjon bruer 2012. Tidsrom: 01-01-2012 til 30-08-2012

Alta kommune. Inspeksjon bruer 2012. Tidsrom: 01-01-2012 til 30-08-2012 Alta kommune Inspeksjon bruer 212. Tidsrom: 1-1-212 til 3-8-212 Inspeksjoner 212 er utført i henhold til Statens vegvesen "Inspeksjonshåndbok for bruer", håndbok 136 og i samsvar med de retningslinjer

Detaljer

Brukonferansen Norge rundt - fra region midt

Brukonferansen Norge rundt - fra region midt Brukonferansen 2012 Norge rundt - fra region midt E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen(rassikring) - E136 Tresfjordbrua: Tresfjordbrua blir samlet om lag 2 km lang; sjø- og landfylling utgjør 700

Detaljer

Gossjohka bru. Befaringsrapport. Næringsavdelingen

Gossjohka bru. Befaringsrapport. Næringsavdelingen Gossjohka bru Kort sammendrag: Det ble utført en enkel inspeksjon av brua ihht Statens Vegvesens Håndbok V441 der skadekonsekvens og skadegrad ble vurdert. Skadegraden ble for kalkutslag: M1, betongavskalling:

Detaljer

Vegdirektoratet Ferjekai Standard ferjekaibrutegninger

Vegdirektoratet Ferjekai Standard ferjekaibrutegninger Vegdirektoratet 2019 Ferjekai Standard ferjekaibrutegninger VEILEDNING Håndbok V433 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie. Vegdirektoratet har ansvaret for utarbeidelse

Detaljer

Elgeseter bru. Elgeseter bru. Elgeseter bru bygd 1949-51. Betongbru i 9 spenn lengde 200 m

Elgeseter bru. Elgeseter bru. Elgeseter bru bygd 1949-51. Betongbru i 9 spenn lengde 200 m Elgeseter bru Elgeseter bru Elgeseter bru bygd 1949-51 Betongbru i 9 spenn lengde 200 m Bredde = 23.40 m fordelt på 2 gangbaner à 3.15 m og 5 kjørefelt à 3.10 m. 4 slakkarmerte bjelker c/c 5.5 m understøttet

Detaljer

SMØLA KOMMUNE VEI HOLMEN BETONGPLATEBRU

SMØLA KOMMUNE VEI HOLMEN BETONGPLATEBRU RAPPORT FRA HOVEDIN SPEKSJON SEPTEMBER 2016 SMØLA KOMMUNE VEI HOLMEN BETONGPLATEBRU Bru Kon As Margrethes gate 7 7030 Trondhe im Organisasjonsnum: 914 386 381 Innholdsfortegnelse side INNLEDNING 3 KONKLUSJON

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru. Utgave: 1 Dato:

Statens vegvesen. Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru. Utgave: 1 Dato: Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru Utgave: 1 Dato: 2014-05-26 Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Reguleringsplan

Detaljer

A3 KONKURRANSEGRUNNLAG - BESKRIVELSE A - ORIENTERING. Innholdsfortegnelse Side. 1. Prosjektets art og omfang A4

A3 KONKURRANSEGRUNNLAG - BESKRIVELSE A - ORIENTERING. Innholdsfortegnelse Side. 1. Prosjektets art og omfang A4 SIRA-KVINA KRAFTSELSKAP Rehabilitering 212 Landsløk bru A3 ORIENTERING Innholdsfortegnelse Side 1. Prosjektets art og omfang A4 2. Tidspunkt for igangsettelse og overtagelse A4 2b. Dagmulkt/premie A4 3.

Detaljer

Håndbok N400 Bruprosjektering

Håndbok N400 Bruprosjektering Håndbok N400 Bruprosjektering Kapittel 12. Brubelegning og utstyr Gaute Nordbotten Brubelegning og utstyr Disposisjon Hva er nytt? Produkter Korrosjonsbeskyttelse av stål Belegning Lagre og ledd Fugekonstruksjoner

Detaljer

Konsekvenser av ny forskrift for fylkesvegbruer

Konsekvenser av ny forskrift for fylkesvegbruer Konsekvenser av ny forskrift for fylkesvegbruer Børre Stensvold Bruseksjonen - Vegdirektoratet FOR-2014-09-02-1128: Forskrift om standarder, fravik, kontroll, godkjenning m.m. ved prosjektering, bygging

Detaljer

Tilstandsutvikling bruer - et prosjekt i Varige konstruksjoner

Tilstandsutvikling bruer - et prosjekt i Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer - et prosjekt i Varige konstruksjoner Fagdag 12. februar 2013 Bård Pedersen Tunnel- og betongseksjonen Innhold Hensikt og mål med delprosjektet Litt fakta om bruer i det norske

Detaljer

Bruklassifisering og krav til bæreevne ved forsterkning/ombygging av bruer. Knut A Grefstad, Bruseksjonen, Vegdirektoratet

Bruklassifisering og krav til bæreevne ved forsterkning/ombygging av bruer. Knut A Grefstad, Bruseksjonen, Vegdirektoratet Bruklassifisering og krav til bæreevne ved forsterkning/ombygging av bruer Knut A Grefstad, Bruseksjonen, Vegdirektoratet 10.11.2016 Bruksklasse Modulvogntog 60 tonn Tømmervogntog 60 tonn Spesialtransport

Detaljer

Teknologidagene Stålbruer i 100 år? Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer. TB.4 - Overflatebehandling av stålbruer

Teknologidagene Stålbruer i 100 år? Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer. TB.4 - Overflatebehandling av stålbruer Teknologidagene 2014 Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer TB.4 - Overflatebehandling av stålbruer Stålbruer i 100 år? Bru-og ferjekaiseksjonen Region midt Seksjonsleder Jørn Arve Hasselø Et utvalg

Detaljer

Fagdag om tømmertransport i Nordland Bruer kort om bæreevne og klassifisering. Seksjonsleder Kurt Solaas

Fagdag om tømmertransport i Nordland Bruer kort om bæreevne og klassifisering. Seksjonsleder Kurt Solaas Bruer kort om bæreevne og klassifisering Seksjonsleder Kurt Solaas Hvilke veier kan skrives opp administrativt? Hvilke veier krever fysiske tiltak? Hvilke vurderinger gjør Statens vegvesen? Vegnettet-

Detaljer

Inspeksjon av bruer på landbruksveger. Truls-Erik Johnsrud

Inspeksjon av bruer på landbruksveger. Truls-Erik Johnsrud Inspeksjon av bruer på landbruksveger Truls-Erik Johnsrud Definisjoner - Bruer Bærende konstruksjoner i vegnettet som omfatter: Alle typer veg- og gangbruer med spennvidde større eller lik 2,50m og med

Detaljer

Vann og drenering. Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet

Vann og drenering. Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Trondheim 14. nov. 2017 Vann og drenering 14. 11.2017 Kurs i Drift og vedlikehold Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet

Detaljer

Vann og drenering. Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet

Vann og drenering. Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Trondheim 7. mars 2017 Vann og drenering 07.03.2017 Kurs i Drift og vedlikehold Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet Håndbok

Detaljer

Kontraktsdokumenter for mindre og enkel utførelsesentreprise basert på NS Entreprise Rørosbanen Overgangsbru Åset

Kontraktsdokumenter for mindre og enkel utførelsesentreprise basert på NS Entreprise Rørosbanen Overgangsbru Åset Side: av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORIENTERING -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forprosjekt Prosjekt: Fv. 279; Støvin - Fetsund sentrum

Forprosjekt Prosjekt: Fv. 279; Støvin - Fetsund sentrum Prosjekt: Fv. 279; Støvin - Fetsund sentrum August 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. FORUTSETNINGER... 3 2.1. GEOMETRI... 3 2.2. GRUNNFORHOLD... 3 2.3. PROSJEKTERINGSGRUNNLAG... 3 3. KONSTRUKSJONER...

Detaljer

Ref: AAJ Notat Konstruksjoner Til : Statens vegvesen Region sør v/ Svein A. Tovslid Fra : Aas-Jakobsen AS v/asmund Sveen Dato : 29.

Ref: AAJ Notat Konstruksjoner Til : Statens vegvesen Region sør v/ Svein A. Tovslid Fra : Aas-Jakobsen AS v/asmund Sveen Dato : 29. NOTAT Side 1 Ref: AAJ Notat Konstruksjoner Til : Statens vegvesen Region sør v/ Svein A. Tovslid Fra : Aas-Jakobsen AS v/asmund Sveen Dato : 29. JUNI 2016 Kopi : Emne : Fv. 359 Kaste-Stoadalen Konstruksjoner

Detaljer

Bruforvaltning i Sør-Trøndelag - utfordringer og behov. Knut Ove Dahle, Siv.ing Bru- og fergekaiseksjonen i Region Midt

Bruforvaltning i Sør-Trøndelag - utfordringer og behov. Knut Ove Dahle, Siv.ing Bru- og fergekaiseksjonen i Region Midt Bruforvaltning i Sør-Trøndelag - utfordringer og behov Knut Ove Dahle, Siv.ing Bru- og fergekaiseksjonen i Region Midt Agenda Introduksjon Kort om FDV i Sør-Trøndelag Utfordringer og dilemmaer Forvaltningsverktøy

Detaljer

Drift og vedlikehold av bruer. Helgeland bridge (1990) Cable stayed bridge Main span 425 m

Drift og vedlikehold av bruer. Helgeland bridge (1990) Cable stayed bridge Main span 425 m Høgskolen i Narvik 2008-04-25 Drift og vedlikehold av bruer Børre Stensvold Bruseksjonen Statens vegvesen Vegdirektoratet Helgeland bridge (1990) Cable stayed bridge Main span 425 m Raftsundet bru Cantilever

Detaljer

HEMNE KOMMUNE HOVEDINSPEKSJON BRUER 2012

HEMNE KOMMUNE HOVEDINSPEKSJON BRUER 2012 Oppdragsgiver Hemne kommune Rapporttype Hovedinspeksjon bruer 2013-05-22 HEMNE KOMMUNE HOVEDINSPEKSJON BRUER 2012 HOVEDINSPEKSJON BRUER 2012 2 (14) HEMNE KOMMUNE HOVEDINSPEKSJON BRUER 2012 Oppdragsnr.:

Detaljer

Prisskjema Hovedinspeksjon Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh. pris 88 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BRUER

Prisskjema Hovedinspeksjon Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh. pris 88 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BRUER 88 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BRUER 88.1 Inspeksjon *** Spesiell beskrivelse*** a) Prosessen inkluderer alle utlegg til reise, diet og overnatting c) Utføres som beskrevet i Statens vegvesens håndbok 136.

Detaljer

Forvaltningsreformen

Forvaltningsreformen Forvaltningsreformen Forslag til bruforskrift for fylkesveg Brukonferansen 8. November 2011 Olav Sætre Vegdirektoratet 05.11.2011 Disponering av innlegget Kort om forvaltningsreformen Bakgrunn og videre

Detaljer

Stavanger kommune. Spesialinspeksjon Betongelementer Øvrige elementer RAPPORT NR: Klubben kai

Stavanger kommune. Spesialinspeksjon Betongelementer Øvrige elementer RAPPORT NR: Klubben kai Betongelementer RAPPORT NR: 58 16 November 2016 Rapport spesialinspeksjon Betongelementer Stålelementer TYPE OBJEKT: Betongkai Kubben kai Konstruksjons nr. K 028 INSPEKSJON UTFØRT PÅ VEGNE AV: RAPPORT

Detaljer

Vann og drenering. Kurs i Vegteknologi. Trondheim 3. november Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet. Kurs i Vegteknologi

Vann og drenering. Kurs i Vegteknologi. Trondheim 3. november Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet. Kurs i Vegteknologi Kurs i Vegteknologi Trondheim 3. november 2016 Vann og drenering 3. nov. 2016 Kurs i Vegteknologi Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold

Detaljer

Kontroll av modellbaserte bruer og andre bærende konstruksjoner

Kontroll av modellbaserte bruer og andre bærende konstruksjoner Kontroll av modellbaserte bruer og andre bærende konstruksjoner -Bruseksjonen, Vegdirektoratet Sigmund Reinsborg Log -Bedre samhandling med digitalisering - utfordringer og løsninger (Betongkonstruksjoner

Detaljer

Gjennomgang av bruforvaltninga i Statens vegvesen

Gjennomgang av bruforvaltninga i Statens vegvesen Vegdirektoratet Vegavdelingen 26. april 2018 Gjennomgang av bruforvaltninga i Statens vegvesen Rapport fra utvalget Tomas Rolland Innhold Sammendrag... 3 1 Oppdraget... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat...

Detaljer

3/15/0 105/36/0 3/14/0. Tegneforklaring og informasjon 3/15. : Rekkverk

3/15/0 105/36/0 3/14/0. Tegneforklaring og informasjon 3/15. : Rekkverk 3/5 3/5/0 05/36/0 Tegneforklaring og informasjon : Rekkverk Venstre siden Profil : Bredde 55. 0.000 60. 0.750 72. 0.750 92.499 0.750 92. 0. 25.000 0. 25.00 0.750 65.000 0.750 77.000 0.750 82.000 0.000

Detaljer

Generelle tekniske krav Side: 1 av 6

Generelle tekniske krav Side: 1 av 6 Generelle tekniske krav Side: 1 av 6 1 OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 2.1 Klassifisering av skader... 3 2.2 Spesialinspeksjon...3 2.3 Levetidskontroll... 4 2.4 Rekkverk på eldre bruer... 4 3 RAPPORTERING...

Detaljer

Det norske vegnettet. Terje Lindland Statens Vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologiseksjonen

Det norske vegnettet. Terje Lindland Statens Vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologiseksjonen Det norske vegnettet Terje Lindland Statens Vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologiseksjonen Vegnett Riksveglengde Veglengder fra 2010: Riksveger: 10 500

Detaljer

Vurdering av konstruksjonstyper for ny

Vurdering av konstruksjonstyper for ny Vurdering av konstruksjonstyper for ny Versjon: Dato: Eigerøy bru 2 21.03.2019 3 08.04.2019 Utarbeidet Kontrollert Navn: Dato: Navn: Dato: Håkon Emil H. Sæstad 01.03.2019 Stian Persson 03.03.2019 1 Innledning

Detaljer

Status for vegnettet og skademekanismer Nils Sigurd Uthus

Status for vegnettet og skademekanismer Nils Sigurd Uthus Status for vegnettet og skademekanismer Nils Sigurd Uthus Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø og teknologiavdelingen Vegteknologisksjonen Veger i Norge 10 500 km Riksveger Før 2010

Detaljer

Kurs i Vegteknologi. Vann og drenering. 7. nov Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet

Kurs i Vegteknologi. Vann og drenering. 7. nov Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet Kurs i Vegteknologi Vann og drenering 7. nov. 2017 Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger Avvannings- og dreneringssystem

Detaljer

Statens vegvesen. «Statens Vegvesen skrev følgende i en rapport fra april 2011:

Statens vegvesen. «Statens Vegvesen skrev følgende i en rapport fra april 2011: Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 15420 Utbygging Hedmark Frode Bakken Saksbehandler/innvalgsnr: Frode Bakken - 62553662 Vår dato: 21.03.2013 Vår referanse: 2012/129340-074 RV 3 Alvdal Situasjonsbeskrivelse

Detaljer

En orientering om bruer i Region øst

En orientering om bruer i Region øst Brukonferansen 2010 En orientering om bruer i Region øst v/ seksjonsleder Ove Solheim Statens vegvesen Region øst bruseksjonen Har valgt å presentere følgende tema : - Ny vegvesen-organisasjon fra 01.januar

Detaljer

Håndbok N400 Bruprosjektering

Håndbok N400 Bruprosjektering Håndbok N400 Bruprosjektering Kapittel 3: Generelle konstruksjonskrav Thomas Reed Generelt Alle konstruksjonsdeler skal utformes med sikte på god og hensiktsmessig vannavrenning. Geometrikrav som sikrer

Detaljer

Håndbok N400 Bruprosjektering

Håndbok N400 Bruprosjektering Håndbok N400 Bruprosjektering Kapittel 3: Generelle konstruksjonskrav Thomas Reed Hva er nytt? Kapitlet består av tekst som tidligere var punktene 5.1 og 5.2 i håndbok V499. Krav til fugefri utførelse

Detaljer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter mars 2019 Øystein Larsen Seksjon for Drift, vedlikehold og vegtknologi Vegavdelingen

Detaljer

Ny Håndbok N200 Vegbygging

Ny Håndbok N200 Vegbygging Vegjus 22. 23. januar 2018 Ny Håndbok N200 Vegbygging Vann fra veg Terje Lindland Vegdirektoratet, Seksjon for Drift, vedlikehold og vegteknologi Generelt om håndbøker Disposisjon Generelt om håndbøker

Detaljer

MODELLBASERT PROSJEKTERINGSKONTROLL

MODELLBASERT PROSJEKTERINGSKONTROLL MODELLBASERT PROSJEKTERINGSKONTROLL Elin Holsten Strand Vegdirektoratet ELIN HOLSTEN STRAND 29 år, fra Hamar Uteksaminert fra NTNU i 2014 Master i Bygg- og miljøteknikk, Konstruksjon Bruseksjonen Vegdirektoratet

Detaljer

Vegdirektoratets høringsnotat av 15. juli 2011

Vegdirektoratets høringsnotat av 15. juli 2011 Vegdirektoratets høringsnotat av 15. juli 2011 Forslag til forskrift om standarder, fravik, kontroll, godkjenning m.m. ved prosjektering, bygging og forvaltning av bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon

Detaljer

Håndbok N400 Bruprosjektering

Håndbok N400 Bruprosjektering Håndbok N400 Bruprosjektering Kapittel 8: Stålkonstruksjoner Kristian Berntsen Hva er nytt? Kapittelet er noe stokket om for å samsvare bedre med Eurokoden Mindre henvisninger til Eurokoden. Eurokodens

Detaljer

Del 2 Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon:

Del 2 Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon: Del 2 Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon: Reparasjon av rekkverk på Baklia bru i Susendalen. Hattfjelldal Kommune er eier av brua som ligger på kommunal veg med avkjøring fra riksvei 290 og er av

Detaljer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter april 2018 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Hva er drift

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet. Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet.

Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet. Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet. Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet. Innhold 1 Bakgrunn... 1 2 Forutsetninger... 2 2.1 Bru

Detaljer

Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer Teknologidagene Prosjektleder Bård Pedersen

Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer Teknologidagene Prosjektleder Bård Pedersen Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer Teknologidagene 2012 Prosjektleder Bård Pedersen Overordnede problemstillinger 1. Hvordan kan vi best mulig forvalte eksisterende konstruksjoner?

Detaljer

E16 Sandvika - Wøyen. Brukonferansen 2016

E16 Sandvika - Wøyen. Brukonferansen 2016 E16 Sandvika - Wøyen Brukonferansen 2016 Truls Haave Sivilingeniør fra NTNU, 2010 Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS, samferdselsavdelingen Om prosjektet Finansieres av statlige bevilgninger (25%) og midler fra

Detaljer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter mars 2017 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Hva er drift og

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold Beredskapsbruer. - Elementoversikt, Type Mabey Universal

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold Beredskapsbruer. - Elementoversikt, Type Mabey Universal Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2013 Beredskapsbruer - Elementoversikt, Type Mabey Universal VEILEDNING Håndbok V461 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens

Detaljer

Det norske vegnettet. Tekna Vegteknologi 2015

Det norske vegnettet. Tekna Vegteknologi 2015 Tekna Vegteknologi 2015 Det norske vegnettet Terje Lindland Statens Vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologiseksjonen 12.03.2015 Vegnett - veglengder Veglengder

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Tilstandsvurdering eksisterende bru NY GEITHUS BRU LEVETIDSKOSTNADER FOR ULIKE ALTERNATIVER-REVIDERT

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Tilstandsvurdering eksisterende bru NY GEITHUS BRU LEVETIDSKOSTNADER FOR ULIKE ALTERNATIVER-REVIDERT NOTAT Oppdrag Ny Geithus bru Levetidskostnader for ulike alternativer Kunde Modum kommune Notat nr. 02 Til Harald Silseth Fra Kopi Rambøll NY GEITHUS BRU LEVETIDSKOSTNADER FOR ULIKE ALTERNATIVER-REVIDERT

Detaljer

Teknologidagene 2014: Hvordan kan vi oppnå kvalitet? Spennarmering

Teknologidagene 2014: Hvordan kan vi oppnå kvalitet? Spennarmering Teknologidagene 2014: Hvordan kan vi oppnå kvalitet? Spennarmering CV Gaute Nordbotten Født i 1970, ugift, ingen barn Utdannet sivilingeniør Militærtjeneste 3 år bruprosjektering 1998-2010 oppfølging av

Detaljer

Håndbok 185 Eurokodeutgave

Håndbok 185 Eurokodeutgave Håndbok 185 Eurokodeutgave Kapittel 1 Prosjekteringsforutsetninger Foredragsholder: Gaute Nordbotten Gaute Nordbotten Født i 1970 Utdannet sivilingeniør 3 år bruprosjektering 1998-2010 oppfølging av entrepriser

Detaljer

Drifting og Planlegging av veg under et klima i forandring

Drifting og Planlegging av veg under et klima i forandring Drifting og Planlegging av veg under et klima i forandring 19.03.2014 Symposium 360 - Lillestrøm Jan Otto Larsen Vegdirektoratet/ Universitetssenteret på Svalbard Innhold Været; en utfordring for bygging

Detaljer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 1. november 2016 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Hva er

Detaljer

NY GEITHUSBRU KONSEPTSTUDIE

NY GEITHUSBRU KONSEPTSTUDIE Oppdragsgiver Modum Kommune Rapporttype Konseptstudie 2015-11-24 rev. 1 NY GEITHUSBRU KONSEPTSTUDIE 2 (20) NY GEITHUSBRU Oppdragsnr.: 1350009886 Oppdragsnavn: Konseptstudie ny Geithusbru Dokument nr.:

Detaljer

Produksjonsunderlag og kontrollplan. Foredragsholder: Gaute Nordbotten

Produksjonsunderlag og kontrollplan. Foredragsholder: Gaute Nordbotten Produksjonsunderlag og kontrollplan Foredragsholder: Gaute Nordbotten Gaute Nordbotten Kontrollingeniør. Født i 1970, ugift. Utdannet sivilingeniør. 3 år bruprosjektering. 1998-2009 oppfølging av entrepriser

Detaljer

Prosjekt: Bru Side E1.1

Prosjekt: Bru Side E1.1 Prosjekt: Bru Side E1.1 Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Komplett rigg og drift av arbeidene. Skal også inkludere alle nødvendige

Detaljer

Revidert håndbok N200 Vegbygging

Revidert håndbok N200 Vegbygging Betomur AS, 7. mars 2018 Trondheim Revidert håndbok N200 Vegbygging Terje Lindland Vegdirektoratet, Seksjon for Drift, vedlikehold og vegteknologi Generelt om håndbøker Disposisjon Generelt om håndbøker

Detaljer

Skodjebruene i tegl engineering brick benyttet i 100 år Norsk Murdag Fredrik Røtter, Daglig leder Consolvo AS

Skodjebruene i tegl engineering brick benyttet i 100 år Norsk Murdag Fredrik Røtter, Daglig leder Consolvo AS Skodjebruene i tegl engineering brick benyttet i 100 år Norsk Murdag 25.04.2013 Fredrik Røtter, Daglig leder Consolvo AS Skodjebruene Beliggenhet Skodjebruene Beliggenhet Skodjebruene Skodje Bru Fakta

Detaljer

Universell utforming og ny HB 111 Standard for drift og vedlikehold av veger

Universell utforming og ny HB 111 Standard for drift og vedlikehold av veger Universell utforming og ny HB 111 Standard for drift og vedlikehold av veger Fagkonferanse om drift og vedlikehold av universell utforming på veger og uteområder Trondheim 30. oktober 2012 Jon Berg, Byggherreseksjonen

Detaljer

Statens vegvesen Region midt D1-1 Fv. 30 Sokna Bru - Rehabiliteringstiltak

Statens vegvesen Region midt D1-1 Fv. 30 Sokna Bru - Rehabiliteringstiltak D1-1 D1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbok R761 «Prosesskode 1-Standard beskrivelsestekster

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer

Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer Tilstandsutvikling bruer Overordnede målsetninger Gi økt kunnskap om dagens tilstand og nedbrytningsmekanismer for eksisterende bruer i betong,

Detaljer

Overskrift. linje Bru- to og tunnelkonstruksjoner. Ressursavdelingen. Region midt. Bru- og ferjekaiseksjonen Dato:

Overskrift. linje Bru- to og tunnelkonstruksjoner. Ressursavdelingen. Region midt. Bru- og ferjekaiseksjonen Dato: Overskrift linje Forprosjekt to Forklarende Rv. 710 Ingdal tittel Valset eller undertittel linje Bru- to og tunnelkonstruksjoner R A P P O R T Ve R e g s s u- ro sg a vt dr ae fl i nk kg ae vn d e l i

Detaljer

Bru nr Brandangersundet

Bru nr Brandangersundet 2014 Bru nr. 14-3117 Brandangersundet Kristian Berntsen Statens vegvesen 26.06.2014 1 Innhold 2 Sammendrag... 3 3 Innledning... 4 4 Grunnlagsdata for brua... 5 4.1 Beskrivelse av brua / elementer... 5

Detaljer

Tre som byggemateriale i brubygging, kanskje til og med også ny Mjøsbru i tre. Trond Arne Stensby SVV Reg Øst

Tre som byggemateriale i brubygging, kanskje til og med også ny Mjøsbru i tre. Trond Arne Stensby SVV Reg Øst Tre som byggemateriale i brubygging, kanskje til og med også ny Mjøsbru i tre. Trond Arne Stensby SVV Reg Øst 24.10.2017 Bakgrunn: Situasjon for Norske trebruer tidlig på 1990 tallet?! Bratt læringskurve

Detaljer

34 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. (post 23)

34 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. (post 23) 7.4 Vedlikehold av riksvegene Statens vegvesen Region sør vil gjennomføre en samlet plan for å stoppe videre forfall i vegkapitalen (etterslep), og ta igjen noe av dagens etterslep. Innenfor post 23 (drift

Detaljer

Klimaoptimal bruk av betong

Klimaoptimal bruk av betong Klimaoptimal bruk av betong Hvordan kan Statens vegvesen redusere klimagassutslipp ved bygging av betongkonstruksjoner? Bilder fra Statens vegvesen: Gulli bru, Lavik ferjekai, Rv 110, Hundorptunnelen Spørsmål:

Detaljer

Brukonferansen 2011 Fremtidige bruprosjekter RØ. Vika Atrium 7. og 8. november 2011 Jon Prestegarden - Seksjonssjef Bruseksjonen RØ

Brukonferansen 2011 Fremtidige bruprosjekter RØ. Vika Atrium 7. og 8. november 2011 Jon Prestegarden - Seksjonssjef Bruseksjonen RØ Brukonferansen 2011 Fremtidige bruprosjekter RØ Vika Atrium 7. og 8. november 2011 Jon Prestegarden - Seksjonssjef Bruseksjonen RØ Fremtidige prosjekter Tretten bru Åsta bru Steien bru Harpe bru Tretten

Detaljer

o_vgs2 o_v2 o_va o_va o_v5 o_vp1 o_va o_vgs o_va o_va o_vp2 o_va o_vgs o_vk o_va o_va o_vp3

o_vgs2 o_v2 o_va o_va o_v5 o_vp1 o_va o_vgs o_va o_va o_vp2 o_va o_vgs o_vk o_va o_va o_vp3 o_v1 SN H320 o_v5 o_vp1 o_vp2 o_v5 o_vp3 o_vk 2 o_v2 o_vk o_v2 3_Vgs 3_V1 3_V o_vk o_vk GT SN GT 2 H570_2 100 m /GT SN o_v3 H320 V6 22200 urrent road project: 15600 PROFINUMMER 22200 22205 22210 22215

Detaljer

Varige konstruksjoner et etatsprogram i Statens vegvesen Brukonferansen 2012

Varige konstruksjoner et etatsprogram i Statens vegvesen Brukonferansen 2012 Varige konstruksjoner 2012-2015 - et etatsprogram i Statens vegvesen Brukonferansen 2012 Prosjektleder Synnøve A. Myren Tunnel- og betongseksjonen Innhold Bakgrunn, hensikt og mål Organisering Prosjekter

Detaljer

Agenda. Hva skal bygges i regionen i Hp Drift og vedlikehold. Videre utvikling av riksvegnettet. Klima og krisehåndtering

Agenda. Hva skal bygges i regionen i Hp Drift og vedlikehold. Videre utvikling av riksvegnettet. Klima og krisehåndtering Statens vegvesen Regionvise møter med kommunene i Hedmark 2014 Agenda Hva skal bygges i regionen i Hp 2014-17 Drift og vedlikehold Videre utvikling av riksvegnettet Klima og krisehåndtering Handlingsprogrammet

Detaljer

E6 LANGNESBERGA RAPPORT FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER

E6 LANGNESBERGA RAPPORT FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER Statens vegvesen Region Midt Side 1 E6 LANGNESBERGA RAPPORT FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER 0 08.04.2016 EINILS ARICHR ARICHR Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Prosjekt: 45340 E6

Detaljer

E6 Manglerudprosjektet

E6 Manglerudprosjektet Region øst Ressursavdelingen Bru August 2014 E6 Manglerudprosjektet Oversikt over eksisterende konstruksjoner Eksisterende konstruksjoner i prosjektet E6 Mangelerud August 2014 Det er i det følgende laget

Detaljer

Måsørbrua over Figga. Fotomontasje: MileStep, Steinkjer. Ny E6 gjennom Steinkjer

Måsørbrua over Figga. Fotomontasje: MileStep, Steinkjer. Ny E6 gjennom Steinkjer Måsørbrua over Figga. Fotomontasje: MileStep, Steinkjer Løsberga - Sneppenbrua Ny E6 gjennom Steinkjer Desember 2004 Løsberga - Sneppenbrua Arbeidet med ny E6 gjennom Steinkjer har nå pågått siden vinteren

Detaljer

Håndbok N400 Bruprosjektering

Håndbok N400 Bruprosjektering Håndbok N400 Bruprosjektering Kapittel 11. Fundamentering Gaute Nordbotten Disposisjon Hva er nytt? Generelt Frostsikring Erosjon - erosjonssikring Drenering og tilbakefylling Direkte fundamentering Peler

Detaljer

Klimatilpasning i kommunene

Klimatilpasning i kommunene Klimatilpasning i kommunene virkninger av klimaendringer på veg 23. november 2011 Per Magnar Klomstad Statens vegvesen, vegavdeling Hedmark Og så kom flommene. 10. juni 5. september 15. august 8. juni

Detaljer