Bestillerkompetanse og offentlige anskaffelser. Dag 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bestillerkompetanse og offentlige anskaffelser. Dag 2"

Transkript

1 Bestillerkompetanse og offentlige anskaffelser Dag 2 Ved advokatene Kjell-Andre Honerud Andreas Rostveit, Thomas Oskar Strömbom 1

2 AGENDA DAG 2: Håndtering av kontraktsgjennomføringen Valg av kontraktsmodell Tradisjonell modell vs. integrert samspillmodell Hvilken kontraktsstandard bør jeg bruke? Kontraktsmodeller- innspill fra entreprenør Pause Gjennomføring av kontrakt: Særlige problemområder Håndtering av avvik, endringer og vederlag Hvordan koordinere flere leverandører i et prosjekt Plunder og heft Sluttoppgjør Lunsj Særlige problemområder (forts.) Gruppeoppgave Oppsummering Slutt kl

3 VALG AV GJENNOMFØRINGSMODELL/ KONTRAKTSMODELL 3

4 Valg av gjennomføringsmodell/ prosjektmodell Valg av prosjekt - og organisasjonsmodell er styrende for valg av entreprisemodell Bestillerens egen ressurssituasjon Risikovillighet Økonomi Faglig kompetanse Bestillerens egen kapasitet Finansieringsform (Offentlig Privat Samarbeid) Kontrollbehovet 4

5 Valg av prosjektmodell fordeling av risiko Bevisst holdning til risikofordeling: Fordelingen må gjenfinnes i avtaleverket mellom partene Det offentlige må ha en realistisk holdning til risikooverføringen. All risiko koster penger!! Hovedprinsipp: Risikoen skal plasseres hos den som best kan bære den og som kan påvirke den 5

6 Valg av prosjektmodell - fordeling av risiko Vanskelige punkter mht. risikofordeling: Prisformat endringer (omtales senere) Offentligrettslige endringer (inflasjon, skatt, nye lover og regler etc.) Force majeure (hvordan tolkes dette?) Opphørsgrunner ved manglende eller dårlig oppfyllelse (mislighold) Gråsoner på kravsspesifikasjonen- risiko for manglende oppfyllelse 6

7 Tradisjonell modell vs samspillsmodeller Tradisjonell: Oppdragsgiver har ansvar for prosjektering og finansiering av prosjektet Byggherrestyrte prosjekter - leverandøren kun utførerrollen Samspill/prosjektallianser: Partene kommer tidlig sammen og utformer prosjektet sammen Leverandøren påtar helt eller delvis ansvar for prosjektering, finansiering, utbygging og drifting av prosjektet 7

8 8

9 Samspill/prosjektallianse OPS (Offentlig Privat Samarbeid): Leverandøren påtar seg ansvaret for prosjektering, finansiering, utbygging og drifting av anlegget i en bestemt periode på bakgrunn av oppdragsgivers ytelsesspesifikasjon Oppdragsgiver utøver kun en ren bestiller/kontrollrolle som bruker av anlegget Prosjektallianse: Partene går sammen i en tidlig fase og utvikler/prosjekterer anlegget sammen (samspillsfase). Etter endt samspillsfase forestår partene samen eller leverandøren alene finansiering, utbygging og drift av anlegget 9

10 Organisering OPS modellen OPS modellen Leverandør - drifter (Byggherre) med risiko for oppfyllelse av kravspesifikasjonen Oppdragsgiver Prosjektstyre Arbeidsutvalg (Byggemøter) Entreprenør Finans Drift 10

11 Organisering i prosjektallianse Integrert modell Utviklingspartner Prosjektallianse - kontrakt kontrakt Oppdragsgiver Prosjekt - selskap Daglig leder Brukere Byggfaglig Finansiering Kundekoordinering/ Kommunikasjon og strategi Drift, vedlikehold og utvikling 11

12 Valg av kontraktsstandarder Avhenger av hva som skal anskaffes: Prosjektering Konsulenttjenester Byggeledelse Bygge- og anleggsarbeider Varekjøp Varekjøp m. installasjon IKT anskaffelser Sjøkabelprosjekter (Offshore) 12

13 Anskaffelsesområde Kontrakt Kommentar Prosjektering NS8401 Prosjektering - fastpris NS8402 Prosjektering - etter medgått tid Konsulenttjenester NS8401 / NS8402 Ulike typer av tjenester Byggeledelse NS8403 Ny standard Bygge- og anleggsarbeider NS3430 / NS8405 Gammel / ny standard NB! kun 3430 foreligger i engelsk oversettelse Varekjøp NS3431 NS3408 / NS 8406 Statens Standard kontrakt NS 3409 Totalentreprise Gammel / ny standard. Mindre bygge- og anleggsarbeider Statens Standardkontrakt for Varekjøp Alminnelige kontraktsbestemmelser om kjøp av byggevarer Varekjøp m. installasjon AKV/84 Alminnelige Kontraktsvilkår for levering og montering av elektrisk og maskinelt utstyr IKT Statens Standard kontrakt Statens Standardkontrakt for IKT anskaffelser Sjøkabelprosjekter (Offshore) NTK 2000/ NTK 05 Norsk Totalkontrakt 13

14 Valg av entreprisemodell Hvilke valgmuligheter finnes? Byggeherrestyrte entrepriser Hovedentreprise Generalentreprise Totalentreprise Av mer spesielle modeller nevnes: Målpriskontrakter Samarbeidskontrakter 14

15 Byggherrestyrt entreprise NS 8401/02 BH Ark/rådgiv. NS 8405/06 E (bygg) E (bygg) E (tekn) E (tekn) Særtrekk: Byggherren ansvarlig for Arkitekt og Rådgivere Byggherren kontraherer entrepriser for samtlige fag 15

16 E (tekn) Hovedentreprise NS 8405/06 NS 8405/02 BH NS 8405/06 HE (bygg) NS 8405/06 Ark/rådgiv. UE (bygg) UE (bygg) UE (bygg) UE (bygg) Særtrekk: Byggherren ansvarlig for Arkitekt og Rådgivere Hovedentreprenøren ansvarlig for bygningsmessige arbeider Byggherren kontraherer tekniske entrepriser direkte 16

17 Generalentreprise BH NS 8401/02 Ark/rådgiv. NS 8405/06 GE (bygg og tekn) NS 8405/06 UE (bygg) UE (bygg) UE (tekn) UE (tekn) Særtrekk: Byggherren ansvarlig for Arkitekt og Rådgivere Generalentreprenøren ansvarlig for bygningsmessige arbeider og tekniske fag 17

18 Totalentreprise BH NS 8405/02 Ark/rådgiv. NS 3431 TE (bygg, tekn og prog) NS 3431/06 tiltransport TUE (bygg) TUE (bygg) TUE (tekn) TUE (tekn) Særtrekk: Byggherren ansvarlig for Arkitekt og Rådgivere ofte tiltransport Totalentreprenøren ansvarlig for bygningsmessige arbeider og tekniske fag Totalentreprenøren har prosjekteringsansvar 18

19 Utfordringer i kontraktsforholdet Særlige problemområder: Endringer, avvik og vederlag Koordinering av flere leverandører i et prosjekt Plunder og heft Sluttoppgjør 19

20 Utfordringer i kontraktsforholdet Særlige problemområder Endringer, avvik og vederlag Koordinering av flere leverandører i et prosjekt Plunder og heft 20

21 Tema 1. Endringsordresystemet 2. Vederlagsjustering 3. Fristforlengelse 4. Varsling 5. Beregning av fristforlengelse -/ Vederlagsjustering 6. Partsuenighet 21

22 NS 8405 viktige endringer i forhold til NS 3430 Endringskapittelet vesentlig forandret Mye kjent fra NS 3430 en del nytt Systematikken er endret bestemmelsene samlet Endringer tidl. Pkt 28 Fristforlengelse tidl. pkt 17 Tillegg pga byggherrens forhold pkt. 21 Medførte uklarheter 6 mnd frist i pkt 28 Nå sluses og behandles dette samlet Ny regel om plunder og heft Nye bestemmelser trådte i kraft oktober

23 Entreprenørens lojalitetsplikt pkt Entreprenøren skal i forbindelse med sin produksjonsplanlegging gjennomgå byggherrens leveranser og annen medvirkning med sikte på produksjon. Han skal skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren dersom han blir oppmerksom på at kontraktsdokumentene, tegninger, beskrivelser eller beregninger er ufullstendige, inneholder uoverensstemmelser eller andre feil, eller på annen måte ikke gir tilstrekkelig veiledning for utførelsen. Det samme gjelder dersom han oppdager at det foreligger prosjektering som er uegnet. Entreprenøren skal på samme måte varsle dersom han blir oppmerksom på at det fysiske arbeidsunderlaget, fastmerker, grunnforhold, leverte materialer eller annen medvirkning fra byggherren ikke oppfyller de krav han etter kontrakten kunne forvente. Dersom entreprenøren vil kreve vederlagsjustering eller fristforlengelse, skal kravet varsles og behandles etter bestemmelsene i kap. IV. 23

24 Endringer Det blir alltid endringer!!! 24

25 Endringer så la oss planlegge med det! Med det mener vi ikke at endringer skal søkes. Tvert imot, de skal søkes redusert gjennom god planlegging og utfyllende kontrakter. Men, kontraktene må ha gode mekanismer for løsning og administrasjon av endringssituasjonen, og partene må etablere saklig profesjonell kommunikasjon om endringer. 25

26 Endringer Hva skaper endringer? Leveransebeskrivelsen er for snau eller åpen Planleggingen forut for kontrakt er ikke god nok Kunden oppdager nye behov Kunden leverer input for sent Kunden leverer ikke god nok input Partene koordinerer ikke sine aktiviteter under gjennomføringen godt nok Dårlig (manglende) kommunikasjon 26

27 Endringer og kontraktsmekanismer Adgangen til å kreve endringer: Prosedyrene skal stimulere til bevissthet, ryddighet, forutberegnlighet, påvirkningsmulighet og ivareta kommersiell balanse Varslingsreglene er den største fallgruven 27

28 Pkt 22 og 23; endringer Oversikt over bestemmelsen Hva er en endring pkt % regel Pålegg om forsering samordning pkt 20.2 Endringsordre pkt 22.3 Irregulær endringsordre, pkt

29 Endringer 22.1 Retten til å pålegge endringer Byggherren kan ved endringsordre pålegge entreprenøren endringer. En endring kan gå ut på at entreprenøren skal yte noe i tillegg til eller i stedet for det opprinnelige avtalte, at ytelsens karakter, kvalitet, art eller utførelse skal endres, eller at avtalte ytelser skal utgå. En endring må stå i sammenheng med det kontrakten omfatter, og ikke være av vesentlig annen art enn det opprinnelig avtalte arbeidet. Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge entreprenøren endringer ut over 15 % av netto tillegg til kontraktssummen. Avvik i forhold på poster som skal avregnes etter enhetspriser til kontraktens mengdeangivelse (regulerbare poster), utgjør ingen endring med mindre avviket i vesentlig grad overstiger det entreprenøren burde ha tatt i betraktning ved inngåelsen av kontrakten. 29

30 Endringer 22.2 Endring i form av pålegg om forsering Dersom entreprenøren har krav på fristforlengelse, kan en endring gå ut på at de dagmulktbelagte tidsfrister helt eller delvis skal fastholdes. Hvis hensynet til samordning av utførelsen med sideentreprenører, prosjekterende og øvrige aktører i prosjektet nødvendiggjør at minst én av entreprenørene legger om sin utførelse i større omfang enn det som følger av 18.3, kan byggherren ved endringsordre kreve at entreprenøren foretar slik omlegging, herunder forsering. Entreprenørens plikt til forsering eller omlegging, som nevnt i første og annet ledd, gjelder bare i den utstrekning dette kan skje innenfor rammen av en forsvarlig fremdrift og er praktisk mulig uten urimelige oppofrelser for entreprenøren. Hvis krav til samordning etter annet ledd medfører at en dagmulktbelagt frist forskyves til et tidligere tidspunkt, skal den nye fristen anses som dagmulktbelagt i den utstrekning den kan nås ved forsering innenfor de rammer som følger av foregående punktum. 30

31 Endringer Reduksjon Kontrakt Endret utførelse Tillegg 31

32 Endringer forts. Kontrakt Kontraktsfastsatt Ferdigstillelsesdato Ny ferdigstillelsesfrist Etter fristforlengelse 32

33 Endringer forts. Leverandør 2 Leverandør 3 Leverandør 1 Leverandør 4 Endring Tilpasse sin leveranse til de øvrige leverandørene 33

34 Endringer forts. Pkt Endringsordre: En endringsordre skal være skriftlig og gi beskjed om at det kreves en endring, samt hva endringen går ut på. Byggherren skal sørge for nødvendig prosjektering i samsvar med Endringsordren må være gitt av byggherren selv, hans representant, jf. punkt 6, eller av en person med skriftlig fullmakt til å utstede endringsordre. Når entreprenøren mottar endringsordre i overensstemmelse med de foregående ledd, blir han forpliktet til å utføre endringsarbeidet. 34

35 Irregulær endringsordre Pkt Entreprenørens utførelsesplikt Mottar entreprenøren pålegg om en ytelse uten at dette skjer i form av en endringsordre, skal han iverksette pålegget selv om han mener at pålegget innebærer en endring, dersom a) det er gitt av en person som har fullmakt til å gi endringsordre etter 22.3 annet ledd, eller b) det er gitt av en person som har fullmakt til å kontrollere entreprenørens utførelse og pålegget er gitt under gjennomføring av personens ordinære oppgaver i prosjektet, eller c) det fremgår av arbeidstegninger, arbeidsbeskrivelser eller lignende utarbeidet av byggherrens prosjekterende. Bestemmelsen innebærer liten realitetsendring sammenlignet med tidligere standarder. 35

36 Irregulær endringsordre 23.2 Entreprenørens varslingsplikt Mottar entreprenøren pålegg som angitt i 23.1, skal han uten ugrunnet opphold varsle byggherren dersom han vil påberope seg dette som en endring. Gjør han ikke det, taper han retten til å påberope seg at pålegget innebærer en endring. Bestemmelsen i første ledd gjelder også hvis entreprenøren mottar pålegg fra offentlig myndighet om en ytelse som innebærer en endring. 36

37 Merkostnader og fristforlengelse Preklusjonsbegrepet; toget går! - Eksempelvis pkt. 23.2, 23.3, 24.4, 24.7, 25.3 og 25.5 (nøytrale varsel og svar) Spesifisert varsel, ikke preklusjon - pkt og Eidsivating lagmannsretts avgjørelse av 2. februar 2000 Gardermoen. 37

38 Varslingsbestemmelsene Byggherreforhold + endringer Varsling er nøkkelen Varsel Varsel Fristforlengelse / vederlagsjustering 38

39 Irregulær endringsordre 23.3 Byggherrens svarplikt Når byggherren mottar varsel i henhold til 23.2, skal han besvare varselet ved enten å a) utstede endringsordre i henhold til 22.3, eller b) avslå entreprenørens krav. Dersom han ikke uten ugrunnet opphold enten utsteder endringsordre eller avslår kravet, skal entreprenørens krav om endringsordre anses som akseptert. Byggherren skal uten ugrunnet opphold etter at han har avslått kravet, begrunnet sitt avslag. Ved uenighet mellom partene gjelder bestemmelsene i punkt 26. Foreløpig endringsordre, LB

40 Vederlagsjustering og fristforlengelse 1. Hva berettiger E til dekning av merkostnader / fristforlengelse? 2. Hvordan skal BH håndtere merkostnader / fristforlengelse? 40

41 Fristforlengelse og vederlagsjustering Hovedregelen er gitt i pkt (fristforlengelse) og pkt (merutgifter) : Entreprenøren har krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindre som følge av a) endringer, jf. punktene 22 og 23, eller B) forsinkelse eller svikt ved byggherrens leveranser eller annen medvirkning etter bestemmelsene i punktene 19 og 20, eller c) andre hindringer for entreprenørens oppfyllelse som byggherren har risikoen for 41

42 Byggherrens medvirkningsansvar Prosjekteringsansvaret; pkt Byggherren skal levere de tegninger, beskrivelser og beregninger som er nødvendige og egnet som grunnlag for utførelsen av kontraktarbeidet, dersom ikke annet følger av kontraktarbeidet. Byggherren bærer risikoen for følgene av feil, uoverensstemmelser og ufullstendigheter eller utilstrekkelig veiledning i kontraktsdokumenter og tegninger, beskrivelser og beregninger som han har levert. 42

43 Fristforlengelse og vederlagsjustering BH har prosjekteringsansvaret Definerte prosjekteringsfeil: Uoverensstemmelser/ feil Ufullstendigheter Utilstrekkelig veiledning 43

44 Vederlagsjustering og fristforlengelse Problem; hva er en ufullstendig tegning? Utgangspunktet; entreprenøren skal ha tilstrekkelig informasjon for å utføre arbeidet uten stans. Entreprenøren har et strengt profesjonsansvar Anbudssituasjonen høyner klarhetskravet Uklarhet i praksis; hva er eksempelvis et tilstrekkelig antall utstikningspunkter/koordinater? Konsekvensen av en ufullstendig tegning; Det må utarbeides ny tegning / tilleggsmateriale. Som regel vil dette resultere i en endring. E. kan måtte vente på den nye tegningen. Avbrudd i produksjon, planlegge på nytt, flytte mannskap og maskiner etc. 44

45 Vederlagsjustering og fristforlengelse Eks på spørsmålet om en beskrivelse er ufullstendig. Eidsivating lagmannsretts dom av 20. desember Tolkning av Statens Vegvesens prosesskode: Prosess 26 Masseflytting av fjell i linjen. Prosessen omfatter opplasting, transport og fylling av alle steinmasser fra linjen som benyttes direkte i underbygningen... Prosess 26.1 Masseflytting av fjell fra skjæring til fylling Prosessen omfatter opplasting, transport, tipping, utlegging og komprimering av steinmasser fra skjæring (inkl. eventuelle forskjæringer) med til traubunnsnivå i linjen til fylling i linjen... 45

46 Vederlagsjustering og fristforlengelse Eksempel brufundamentering Beskrivelsen: Prosessen omfatter stillasoppbygg reist fra fundament på bakken til forskaling for overbygning,... 46

47 Vederlagsjustering og fristforlengelse Eks. på motstridsproblematikken. Sprengningsarbeid En tegning i konkurransegrunnlaget viser kontursprengning med hullavstand 0.7 meter. I beskrivelsen/mengdefortegnelsen er det vist til en standardprosess, hvor det heter at hullavstanden skal være 1 meter. På anlegget krever BHs prosjektleder at E skal sprenge med en hullavstand på 0.7 meter. E nekter å gjøre det uten at BH utsteder en endringsordre. BH mener på sin side at det ikke foreligger en endring. Hvem har rett? NS 8405 pkt. 3.2 tolkningsproblemer. 47

48 Vederlagsjustering og fristforlengelse Hva er en prosjekteringsfeil? - Tegning med feil. Sjelden problematisk. - Problemet i praksis; foreligger det en prosjekteringsfeil eller en utførelsesfeil? - Under anleggsarbeidene; spørsmål om hva som er en korrekt utførelse. - Etter at anlegget er overtatt; spørsmål om hvem som har forårsaket at det foreligger en feil/mangel. 48

49 Fristforlengelse og vederlagsjustering Arbeidsunderlaget Pkt Byggherren skal stille til rådighet for entreprenøren det fysiske arbeidsunderlaget, herunder andres arbeid på bygget eller anlegget, som entreprenøren skal bygge på. Byggherren bærer risikoen for at det fysiske arbeidsunderlaget og grunnforholdene er slik entreprenøren hadde grunn til å regne med ut fra kontrakten, oppdragets art og omstendighetene for øvrig. Problemer i praksis; - Grunnforholdene hvordan beskrive usikre grunnforhold? Forbehold - Grunnerverv 49

50 Pkt. 19.4: Fristforlengelse og vederlagsjustering Byggherren skal påvise fastmerker for høydemålinger, byggelinjer, nabogrenser o.l. 50

51 Vederlagsjustering og fristforlengelse Materialer, pkt 19.5 Byggherren skal levere materialer og produkter til entreprenøren bare dersom dette er uttrykkelig avtalt. Byggherren bærer risikoen for kvalitet og anvendelighet av materialer og produkter han har levert. Han bærer likeledes risikoen for anvendeligheten av materialer og navngitte produkter han krever brukt. 51

52 Vederlagsjustering og fristforlengelse Pkt Avtalt tid for byggherrens medvirkning Er det avtalt frister for byggherrens leveranser eller annen medvirkning, skal disse oppfylles til de avtalte tidspunkter. Blir fremdriftsplanen for entreprenørens aktiviteter endret, skal leveranse og medvirkning fra byggherrens justeres tilsvarende i samsvar med

53 Vederlagsjustering og fristforlengelse 20.2 Samordningsplikt Byggherren har plikt til å samordne sine leveranser og annen medvirkning med entreprenørens arbeid, slik at oppfyllelsen skjer i så god tid at entreprenørens planlegging og fremdrift ikke hindres eller forsinkes i forhold til entreprenørens produksjonsopplegg. Dersom entreprenøren har behov for et dokument eller annen ytelser tidligere enn det byggherren har grunn til å tro, skal han varsle byggherren i god tid på forhånd..byggherren plikter imidlertid ikke å samordne sine leveranser eller medvirkning i større grad enn hva entreprenøren hadde grunn til å forvente ut fra kontraktens angivelse av arbeidets art, omfang og fremdrift, samt kontraktens opplysninger om sideentreprisenes antall, art, omfang og fremdrift. 53

54 Vederlagsjustering og fristforlengelse Pkt Plan for byggherrens medvirkning Entreprenøren kan kreve at byggherren utarbeider og om nødvendig reviderer en plan for levering av de ytelser entreprenøren er avhengig av, herunder prosjekteringen av kontraktarbeidet. Planen skal baseres på byggherrens forpliktelser etter 19.7, 20.1 og Byggherren skal uten ugrunnet opphold varsle entreprenøren dersom det oppstår avvik av betydning i forhold til denne planen. 54

55 Vederlagsjustering og fristforlengelse Pkt / 25.1 c): andre hindringer Forhold som ikke passer på det som er beskrevet i pkt. 19 og 20. Forutsetningssvikt hvem som skal betale regningen. Salhus flytebru, RT 1999 side

56 Vederlagsjustering og fristforlengelse Årsakskrav; Entreprenøren har krav på vederlagsjustering -/ fristforlengelse som forårsakes Ofte er det feil som ikke påfører E problemer. Byggherren kan avhjelpe feil før den påfører entreprenøren økte kostnader eller hindrer hans fremdrift: Levere en ny og revidert tegning - tidsperspektivet Endringsordre som utfyller / korrigerer feilen. Gjøre E tidlig oppmerksom på feilen, slik at han kan planlegge/utføre et annet arbeid i påvente av at feilen korrigeres. Prosjektere en utførelse som er bedre tilpasset de lokale grunnforholdene Skifte ut sideentreprenører som ikke gjør jobben. Mv. 56

57 Vederlagsjustering og fristforlengelse Er E avskåret fra å kreve erstatning dersom det inntrer byggherreforhold, men slik at arbeidene ikke blir forsinket? Hvem eier slakken? E kan gjøre endringer i det driftsopplegg som fremgår av tilbudet -/ fremdriftsplan HR A - Oslofjordsaken 57

58 Oslofjordsaken: Vederlagsjustering og fristforlengelse Hovedspørsmålet er om merutgifter skal beregnes ut fra slik framdriften ville ha vært uten løsmasser i tunneltraseen, eller på grunnlag av framdrift i samsvar med framdriftsplan etter kontrakten punkt C19 bokstav A og forutsetninger om priser da kontrakten ble inngått. Høyesterett viser til følgende uttalelse fra tingretten: Retten ser det slik at entreprenøren etter kontrakten kan kreve dekket ethvert tap som er forårsaket av de aktuelle feil og uriktigheter Dette innebærer slik retten ser det at entreprenørens forutsetninger slik de kom til uttrykk i anbudet i utgangspunktet ikke vil være avgjørende for de beregninger som foretas Dersom en entreprenør blir fratatt en rasjonaliseringsmulighet inntreffer merutgifter. HR vedr E s driftsopplegg og fremdriftsplan fremlagt i tilbudet: Det må være uten betydning om driften etter den opprinnelige framdriftsplan skulle ha fortsatt, når den uten hindringen ville vært avsluttet tidligere. 58

59 Nærmere om vederlagsjustering 25.3 Entreprenørens varsel om vederlagsjustering 1. ledd Dersom entreprenøren vil kreve vederlagsjustering på grunn av forhold som er nevnt i 25.2 b) og c), skal han uten ugrunnet opphold varsle byggeherren når han blir eller burde blitt klar over forholdene. Krav på vederlagsjustering tapes dersom det ikke varsles inne utløpet av fristen. Vesentlig endret fra tidligere utgave og NS 3430; aktsomhetsvurdering. 59

60 Varslingsbestemmelsene Uten ugrunnet opphold; Saklig grunn for ikke å reagere Byggherrens behov Dom av 17. juni 2004, Borgarting lagmannsrett, Oslofjordsaken Dom av 10. desember 2001, Borgarting lagmannsrett, Stryken Gevelt Signaler fra BH Dom av 10. desember 2001, Borgarting lagmannsrett, Stryken Gevelt 60

61 Varslingsbestemmelsene Innholdskravet Ikke strenge krav At det vil komme et krav om tid/penger. Kort begrunnelse. Alminnelig forbehold Ikke ok. Borgarting lagmannsretts avgjørelse av 17. juni 2004, Oslofjordsaken. Nye omstendigheter. Vesentlig betydning årsaksbildet Nytt varsel, Borgarting lagmannsretts avgjørelse av 17. juni

62 Varslingsbestemmelsene Bakgrunnen for varslingsfristen Byggherrens valgrett Påvirke prosessen videre. Redusere kostnadene Eks. tunneldriving Byggherrens økonomistyring Signal om at regningen kan øke Følg opp entreprenøren. Ta kontroll over kostnadene Ryddighet og bevishensyn Sikre dokumentasjon mens forholdet er ferskt 62

63 Merkostnader og fristforlengelse NB: Pkt. 8 Alle varsler og krav som skal meddeles etter bestemmelsene i kontrakten, skal fremsettes skriftlig til partenes representanter, jf. punkt 6, eller til avtale adresser. Varsel og krav som er innført i referatet ført etter 7.1, regnes som skriftlig. Varsel og krav gitt ved elektronisk kommunikasjon regnes bare som skriftlig dersom dette er avtalt. Hvis en part ønsker å gjøre gjeldende at den andre parten har varslet eller svart for sent, må han gjøre det uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt varsel eller svar. Gjør han ikke det, skal varslet eller svaret anses som gitt i tide. 63

64 Merkostnader og fristforlengelse Enkelte feller: Realitetsdrøftelser Eksempel, Hålogaland lagmannsretts avgjørelse av 5. mars 1998 Konkludent adferd, Eksempel, Eidsivating lagmannsretts avgjørelse av 21. mars deltakerlandsbyen på Lillehammer. 64

65 Nærmere om vederlagsjustering 25.3 Entreprenørens varsel om vederlagsjustering 2-4 ledd: Når entreprenøren har krav på vederlagsjustering etter 25.2 a), b) eller c), skal han varsle byggherren særskilt dersom kravet på vederlagsjustering omfatter: a) økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging som er en nødvendig følge av forhold angitt i Der kan avtales egner regler for vederlagsjusteringen. b) økte utgifter pga nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på annet arbeid som er en følge av forhold angitt i Dette gjelder bare i den utstrekning utgiftene ikke kan avhjelpes ved andre tiltak, eller forholdene ikke er påregnelige etter kontrakten, jf første ledd. Bestemmelsene i 25.7, 25.8 og 31.4 får anvendelse så langt de passer. Varselet skal gis uten ugrunnet opphold når entreprenøren blir eller burde ha blitt klar over at utgiftene ville påløpe. Gir han ikke slikt varsel, taper han retten til å påberope seg påløpte utgifter som grunnlag for krav på vederlagsjustering. Entreprenøren skal deretter holde byggherren løpende underrettet om utviklingen av kravene i a) og b). 65

66 Pkt Plunder og Heft Bakgrunnen for regelen forholdene under NS 3430 Nå utrykkelig grunnlag kan virke som et signal for brukere Utgangspunkt nedsatt produktivitet pga forhold BH bærer risikoen for Vanskelig å dokumentere I praksis; E vil vinne frem med hele -/ deler av sitt krav dersom retten finner merkostnadene sannsynliggjort. Forholdet til endringer 66

67 Pkt Plunder og Heft Endringer, forsinkelse, eller mangler ved byggherrens leveranser mv Andre forhold oppregningen ikke uttømmende Nedsatt produktivitet forstyrrelser Annet arbeid Utgifter og kostnader - dokumentasjon 67

68 Merkostnader og fristforlengelse Plunder og heft; Typisk resultat av en begereffekt; Mange prosjekteringsfeil Stor volumøkning Mange endringer Sene avklaringer Grunnforholdene verre enn først antatt Ugunstigere årstid / lengre byggeperiode Større mannskaps- og maskinpark, lavere omsetning per enhet 68

69 Merkostnader og fristforlengelse Plunder og heft; Ofte medfører dette kompliserte sluttoppgjør Store og ofte oppblåste krav. Komplisert årsaksbilde. Sen varsling, ofte først i sluttoppgjøret. Beste måte å motvirke dette på er god prosjektplanlegging Periodiser underveis NB! Viktig at avtalen i tilfelle blir god nok. Skjæringstidspunkt Mange feil Plunder og heft Avtale/ periodisering Ny start. Tidligere problemer kan bli eliminert 69

70 Nærmere om vederlagsjustering 25.4 Entreprenørens spesifiserte krav på vederlagsjustering Når det forligger grunnlag for å beregne omfanget på kravet om vederlagsjustering, skal entreprenøren uten ugrunnet opphold sende byggherren et spesifisert og begrunnet krav. Dersom entreprenøren ikke spesifisere og begrunner sitt krav innen fristen, har han bare krav på slik justering av vederlaget som byggherren måtte forstå at forholdet ville medføre. Bestemmelsen omhandler det spesifiserte varselet. Her; delvis preklusjon. I tillegg; ved for sent varsel får entreprenøren bevisrisikoen. Eks: Eidsivating lagmannsretts avgjørelse av 2. februar 2000 Gardermoen. 70

71 Nærmere om vederlagsjustering 25.5 Byggherrens svarplikt Byggherren skal svare uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt et spesifikt og begrunnet krav. Innsigelser mot kravet tapes dersom de ikke frensettes innen fristen. 71

72 Vederlagsjusteringen 25.6 Beregning av vederlagsjustering kostnadsbegrensning Vederlagsjustering skal skje etter bestemmelsene i 25.7 til Entreprenøren skal med rimelige midler begrense og forebygge virkninger av pålegg om endring etter punktene 22 og 23, eller virkninger som følge av forsinkelse eller svikt ved byggherrens leveranser og annen medvirkning i samsvar med bestemmelsene i kap. III. Det samme gjelder dersom det inntrer andre hindringer for entreprenørens oppfyllelse som byggherren har risikoen for. 72

73 Vederlagsjusteringen Enhetspriser Gjelder kravet om vederlagsjustering forhold der kontraktens enhetspriser er anvendelige, skal disse benyttes. 73

74 Vederlagsjusteringen Justerte enhetspriser Enhetsprisene legges også til grunn for oppgjøret dersom grunnlaget for vederlagsjusteringen gjelder ytelser som i det vesentlige er likeartet med ytelser det er fastsatt enhetspriser for. Partene kan da kreve enhetsprisene justert i avviket. Justeringen skal reflektere prisnivået på de opprinnelige enhetsprisene. Forrykkes forutsetningene for å anvende enhetsprisene, herunder som følge av omfanget eller antallet av endringsarbeider, tidspunktet for endringsarbeidet eller lignende, kan partene kreve at enhetsprisene justeres for de fordyrelser eller besparelser som dette har medført. Ikke lett i praksis! 74

75 Vederlagsjusteringen Varsel om justering av enhetspriser Den parten som vil gjøre krav på justeringen av enhetsprisene, skal varsle den andre parten uten ugrunnet opphold etter at det foreligger forhold som gir grunnlag for slik justering. Unnlater han dette, har han bare krav på slik justering av enhetsprisen som den andre parten måtte forstå at forholdet ville føre til. Den parten som mottar varsel om justering, skal svare uten ugrunnet opphold. Dersom det ikke svares innen fristen, mister parten sine innsigelser mot kravet. Varslingsfristens utgangspunkt; Her er det ikke spørsmål om hva E forstod eller burde ha forstått. Spørsmålet er når de omstendigheter som begrunner kravet, inntrådte. Tidligere standarder; spørsmålet var når E måtte forstå. 75

76 Vederlagsjusteringen Regningsarbeid - varsler Hvis det ikke foreligger anvendelige enhetspriser, skal vederlagsjusteringen skje i samsvar med bestemmelsene om regningsarbeid etter punkt 31. For fradrag skal det gjøres en reduksjon i vederlaget som tilsvarer den besparelsen fradraget har ført til, med en tilsvarende reduksjon av fortjenesten. Entreprenøren skal, før regningsarbeidet igangsettes, varsle byggherren dersom han mener at vederlagsjusteringen skal skje etter bestemmelsene om regningsarbeid etter punkt

77 Vederlagsjusteringen Byggherrens svarplikt uenighet om bruk av regningsarbeid Byggherren skal uten ugrunnet opphold ta stilling til entreprenørens varsel etter Selv om byggherren er uenig i at vederlagsjusteringen skal skje etter bestemmelsene om regningsarbeid, skal entreprenøren overholde bestemmelsene i

78 Vederlagsjusteringen Entreprenørens tilbud Entreprenøren kan gi, eller byggherren kan kreve at entreprenøren gir, et spesifikt tilbud på justering av vederlaget. Byggherren skal ta stilling til tilbudet innen rimelig tid. 78

79 Vederlagsjusteringen 25.9 Avbestillingserstatning til underentreprenører og leverandører Hvis entreprenøren, som i følge av endring må betale avbestillingserstatning til en underentreprenør eller leverandør, kan han kreve erstatningsbeløpet dekket av byggherren. 79

80 Pkt 25 - Fristforlengelse Fristforlengelse dersom fremdrift hindres 24.2 BHs fristforlengelse Force Majeure mv Fristforlengelse ikke tilleggsvederlag 24.4 Varsel om fristforlengelse Beregning av fristforlengelsen 24.6 Spesifisering av kravet 24.7 Partenes svarplikt 24.8 Forsering 80

81 Nærmere om fristforlengelse Pkt Byggherrens krav på fristforlengelse som følge av entreprenørens forhold Byggherren har krav på fristforlengelse dersom fremdriften av hans leveranser eller annen medvirkning hindres som følge av forhold entreprenøren har risikoen for. Eks. Gal fremdriftsplan, jf. pkt og

82 Nærmere om fristforlengelse 24.3 Partenes krav på fristforlengelse på grunn av force majeure Partene har krav på fristforlengelse dersom fremdriften av deres forpliktelser hindres av forhold utenfor deres kontroll, så som ekstraordinære værforhold, offentlige påbud og forbud, streik, lockout og overenskomstbestemmelser. Blir fremdriften hindret av en kontraktsmedhjelper, har parten krav på fristforlengelse dersom kontraktsmedhjelperen hindres av slike forhold utenfor hans kontroll som nevnt i første ledd. En part har ikke krav på fristforlengelse for hindring han eller hans kontraktsmedhjelpere burde ha tatt i betraktning ved inngåelsen av sine respektive kontrakter, eller med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av. En part har dessuten krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres som følge av at den andre parten har krav på fristforlengelse etter denne bestemmelsen. Partene har ikke krav på justering av vederlaget som følge av fristforlengelse etter denne bestemmelsen. 82

83 Nærmere om fristforlengelse 24.4 Varsel om fristforlengelse Dersom en part vil kreve fristforlengelse på grunn av forhold som er beskrevet i 24.1, 24.2 eller 24.3, skal han varsle den andre parten uten ugrunnet opphold. Krav på fristforlengelse tapes dersom det ikke varsles innen utløpet av fristen. Varslingsfristens utgangspunkt? 83

84 Nærmere om fristforlengelse 24.5 Beregning av fristforlengelse Fristforlengelsen skal svare til den virkning på fremdriften som forhold nevnt i 24.1, 24.2 og 24.3 har forårsaket, der det blant annet tas hensyn til nødvendig avbrudd og eventuell forskyvning av utførelsen til en for vedkommende part ugunstigere årstid. Det skal også tas hensyn den samlede virkningen av tidligere varslede forhold som kunne gi rett til fristforlengelse. Partene plikter å forebygge og begrense skadevirkningene av en fristforlengelse og samarbeide med hverandre om de tiltak som kan iverksettes. 84

85 Nærmere om fristforlengelse 24.6 Spesifisering av kravet på fristforlengelse Når det foreligger grunnlag for å beregne omfanget av kravet, skal parten uten ugrunnet opphold spesifisere og begrunne sitt krav. Dersom han ikke spesifiserer og begrunner kravet innen fristen, har han bare krav på slik fristforlengelse som den andre parten måtte forstå at han hadde krav. 85

86 Nærmere om fristforlengelse 24.7 Partenes svarplikt Den part som mottar krav på fristforlengelse, skal svare uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt et spesifisert og begrunnet krav, jf Innsigelser mot krav tapes dersom de ikke fremsettes innen fristen. 86

87 Nærmere om fristforlengelse Forsering 24.8 Forsering ved uberettiget avslag Hvis byggherren helt eller delvis avslår et berettiget krav på fristforlengelse, kan entreprenøren velge å anse avslaget som et pålegg om forsering gitt ved endringsordre. Entreprenøren har ikke en slik valgrett dersom vederlaget for forseringen må antas å ville overstige den dagmulkten som ville ha påløpt hvis byggherrens avslag var berettiget og forsering ble iverksatt, tillagt 30%. Før forsering etter første ledd iverksettes, skal byggherren varsles med angivelse av hva forseringen antas å ville koste. 87

88 Nærmere om fristforlengelse Forsering RT 1999 side 878 (NS 3430): Etter min vurdering er det lite rimelig at entreprenøren i alle tilfelle skal bære en risiko for fullstendig bortfall av vederlagskravet dersom det er foretatt en feilvurdering, et bortfall som ville gi byggherren en tilfeldig fordel.. Jeg er enig med lagmannsretten i at dersom det er foretatt en forsvarlig vurdering av hvorvidt det var grunnlag for forsering, må entreprenøren ha krav på å få dekket et vederlag som tilfredsstiller kravet til forholdsmessighet. NB: Ordlyden er forskjellig i NS 3430 vil bli og NS 8405 Må antas. Begge bestemmelser forutsetter imidlertid en skjønnsmessig vurdering forut for forsering. 88

89 Partsuenighet 26.1 Utførelsesplikt ved uenighet Hvis entreprenøren mottar avslag på et varsel om endring etter 23.2, plikter han likevel å utføre eller fortsette å utføre det omtvistede endringsarbeidet. Det samme gjelder dersom uenigheten gjelder størrelsen av kravet på fristforlengelse og vederlagsjustering. Byggherren kan pålegge ham å utsette arbeidet til det er klarlagt hvordan situasjonen skal bedømmes. Entreprenøren kan kreve at byggherren stiller sikkerhet for verdien av det omtvistede kravet. Dersom byggherren ikke stiller sikkerhet uten ugrunnet opphold, kan entreprenøren på egen risiko innstille utførelsen av det arbeidet tvisten gjelder. 89

90 Partsuenighet 26.2 Midlertidig tvisteløsning Med mindre annet er avtalt, kan en part ensidig kreve følgende spørsmål avgjort av en oppmann etter 43.2: a) hvorvidt det foreligger en endring som nevnt i punkt 23; b) hvorvidt det foreligger forsinkelse eller svikt ved byggherrens leveranser eller annen medvirkning, eller det foreligger andre hindringer for entreprenørens oppfyllelse som byggherren har risikoen for. Oppmannens avgjørelse skal følges inntil avgjørelsen eventuelt fravikes ved avtale eller dom. Hvis partene ikke har brakt tvisten inn for domstol eller voldgift etter 43.3 eller 43.4 innen seks måneder etter datoen for oppmannens avgjørelse, blir den bindende mellom partene. Bestemmelsene i annet ledd gjelder tilsvarende hvis oppmannen av begge parter blir bedt om å avgjøre vederlagskonsekvensene av forhold som er nevnt i første ledd a) og b). 90

91 Partsuenighet 26.3 Entreprenørens søksmål Dersom entreprenøren mottar avslag fra byggherren på et varsel etter 23.2 eller krav på vederlagsjustering eller fristforlengelse, må han enten: a) kreve spørsmålet avgjort av en oppmann etter bestemmelsene i 26.2 eller 43.2 før overtakelsen, eller: b) ta de nødvendige skritt for å iverksette ordinær rettergang eller voldgift etter reglene i 43.3 eller 43.4, senest åtte måneder etter overtakelsen av hele kontraktarbeidet, med mindre partene bli enige om en lengre frist. Gjør entreprenøren ikke det, taper han sitt krav mot byggherren. 91

92 2. Sluttoppgjør 92

93 Formål med sluttoppgjørsreglene Endelig fiksering av oppgjøret Generaloppgjør Få alle gjenstående krav på bordet, slik at nye krav ikke kan fremmes senere Avdragsfakturaene er ikke endelig avgjort Innsigelser? Avklare evt. uenigheter Sanksjoner knyttet til sluttoppgjøret v/oversittelse av frister 93

94 Terminologi NS8405/06 Sluttoppstilling med sluttfaktura, pkt 33.1 og 25.1 Full oversikt over partenes mellomværende 94

95 Sluttoppstilling med sluttfaktura pkt ledd Frist for fremsendelse Utgangspunktet avtalefrihet Er ikke annet avtalt - 2 måneder fra overtagelse Bør vurderes konkret fra prosjekt til prosjekt NS 3433/31/06 pkt 31.5 som hadde frist i fht kontraktens varighet Kan endres frem til fristens utløp Endring ifht NS 3433/31/06 - bordet fanget når sendt BH bør etter NS 8405/06 vente med å svare på sluttoppgjøret til fristen er gått ut! 95

96 Krav til innhold i sluttoppstilling NS 8405/06 pkt 33.1/ ledd - hovedregel Skal inneholde spesifikasjon over alle E`s krav Alle fakturerte og betalte krav Alle fakturerte krav som ikke er betalt, uansett om de er forfalt eller ikke Krav som er fakturert og forfalt, men som byggherren har avvist, og som entreprenøren opprettholder Alle krav entreprenøren mener å ha som ennå ikke er fakturert, herunder innestående beløp (=sluttfaktura jf 3. ledd siste punktum) 3. ledd - unntak Beregningsgrunnlag foreligger ikke 96

97 Virkning av mangelfullt sluttoppgjør Preklusjon - E taper sitt krav, pkt 33.1(4). Unntak Krav knyttet til arbeid som skal utføres etter overtakelse (som før) Krav på innestående Gjenstående krav på indeksregulering Krav som er brakt inn for domstolene/voldgift Krav som er betalt, se 5. ledd Samme unntak i NS 8406 pkt. 25.1(4), bortsett fra gjenstående krav på inndeksregulering. NS 3431/3406/3433; samtlige krav bortfaller, bortsett fra krav knyttet til arbeid som er utsatt til etter overtakelsen, og krav hvor beregningsgrunnlaget ikke har foreligget i tide og det er tatt forbehold. 97

98 Oversittelse av fristen for å sende sluttoppgjør NS 8405/06: BH kan gi en tilleggsfrist som ikke er kortere enn 14 dager. Etter denne fristen taper E alle krav som ikke allerede er betalt, bortsett fra krav knyttet Arbeid etter overtakelse Innestående Indeksregulering Krav for oppmann/domstol/voldgift. NS 3431/31/06: BH kan gi en rimelig tilleggsfrist, med forbehold om selv å sette opp oppgjøret. I tilfelle vil E ha reklamasjonsrett innen 14 dager. Ellers blir han bundet av BHs oppsett 98

99 Betaling av sluttfaktura - pkt 33.2 Forfall/betalingsfrist 8405/06 Hovedregel avtalefrihet Intet annet avtalt, 2 mnd fra mottakelsen av sluttoppstilling vedlagt sluttfaktura Forfall/betalingsfrist 3431/06/33 - Betale innen en frist avhengig av kontraktperiodens lengde. 99

100 BH s krav og innsigelser NS 8405/06 pkt. 33.2(2) / 25.2(2) Skal fremsettes innen betalingsfristen, hvis ikke annet er avtalt (pkt ledd) Tidligere fremsatte innsigelser og krav må gjentas Fristoversittelse eller uteglemte krav preklusjon NS 3431/33/06: Samme regel som NS 8405/

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Oslo den 12. april 2007 Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Lasse Simonsen Forslag til revisjon av kapittel IV mm i NS 8405 2 Kapittel III Byggherrens medvirkning 19 Innholdet av byggherrens

Detaljer

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Oslo den 1. april 2008 Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Lasse Simonsen Kapittel III Byggherrens medvirkning 2 19 Innholdet av byggherrens medvirkningsforpliktelse 2 19.1 Avtalt medvirkningsplikt...

Detaljer

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering johan.henrik.vister@foyen.no 92 83 53 43 21 93 10 00 Endringer koster, og tar ofte tid! 2 Forholdet til NS 3431 og NS 8405 I 8407 forlater

Detaljer

Kurs EBL Dag 2 Ved advokatene Kjell-Andre Honerud Andreas Rostveit, Thomas Oskar Strömbom Torkildsen, Tennøe & co. Advokatfirma AS

Kurs EBL Dag 2 Ved advokatene Kjell-Andre Honerud Andreas Rostveit, Thomas Oskar Strömbom Torkildsen, Tennøe & co. Advokatfirma AS Kurs EBL Dag 2 Ved advokatene Kjell-Andre Honerud Andreas Rostveit, Thomas Oskar Strömbom 1 BESTILLERROLLEN - LOVER, REGLER OG KONTRAKTER AGENDA DAG 2 09.00 10.15 Valg av gjennomførings- / prosjektmodell

Detaljer

Høringsuttalelse reviderte kapitler III og IV. Professor dr juris Lasse Simonsen

Høringsuttalelse reviderte kapitler III og IV. Professor dr juris Lasse Simonsen Høringsuttalelse reviderte kapitler III og IV Professor dr juris Kapittel III Byggherrens ytelser 19 Byggherrens leveranser og annen medvirkning Evt: Innholdet av byggherrens medvirkningsforpliktelse Generelt

Detaljer

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune 1. Virkeområde Denne kontrakten gjelder mellom Nordland fylkeskommune og.. for leveranse og montering av møbler og inventar til Brønnøysund

Detaljer

Forslag til revisjon av kap III og kap IV. Professor dr juris Lasse Simonsen

Forslag til revisjon av kap III og kap IV. Professor dr juris Lasse Simonsen Forslag til revisjon av kap III og kap IV Professor dr juris 1 Oversikt over temaene som skal behandles Kapittel IV: 20 21 Endringsordre V Fristforlengelse V Kapittel IV Kap III Medvirkningssvikt 22 Vederlagsjustering

Detaljer

Endringsklausuler i utførelsesentreprise: Frister og formkrav

Endringsklausuler i utførelsesentreprise: Frister og formkrav "Ændringsregler i byggeaftaler København 10. november 2009 Endringsklausuler i utførelsesentreprise: Frister og formkrav Nordisk Institutt for Sjørett, UiO De syv søstre fra Herøy

Detaljer

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: som gjelder i den rekkefølge de er angitt:

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: som gjelder i den rekkefølge de er angitt: Vedlegg AVVIKENDE BESTEMMELSER til NS 8406 For å lette bruken av standarden er alle bestemmelser der det er gjort endringer i NS 8406 heretter gjengitt i sin helhet. Sykehuset Innlandets tilføyelser til

Detaljer

1. Identifikasjon: a. Hva er en endring?

1. Identifikasjon: a. Hva er en endring? Endringer og tillegg hvordan få betalt? Marthe Sandved advokat i Berngaard/Sandbek Entrepriserett Kontraktsrett Arbeidsrett marthe@bslaw.no Agenda for foredraget: 1. Identifikasjon av endring og varsling

Detaljer

Forsinkelser i et byggeprosjekt hva gjør man?

Forsinkelser i et byggeprosjekt hva gjør man? Forsinkelser i et byggeprosjekt hva gjør man? Advokat Andreas Rostveit 1_Tittellysbilde Estate - Seminar entrepriserett 2 Tema for foredraget Beregning av fristforlengelseskrav Økonomiske konsekvenser

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av oppdraget)

Detaljer

MEF-Skolen. Entreprisekontraktene NS 8405

MEF-Skolen. Entreprisekontraktene NS 8405 MEF-Skolen Entreprisekontraktene NS 8405 Mål for forelesningene Få forståelsen av hvordan kontrakten styrer prosjektet Kjennskap til de vanligste standardkontraktene og innholdet i disse (NS 8405, NS 8406,

Detaljer

HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN

HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN 1 Om veiledningen Denne veiledningen er laget for å hjelpe oppdragstaker til å varsle korrekt. Veiledningen kan benyttes uansett hvilken Norsk Standard partene

Detaljer

HVORDAN BØR BESTILLER HÅNDTERE ANSKAFFELSER AV FORRETNINGSKRITISKE TJENESTER? Advokat Kjell-André Honerud

HVORDAN BØR BESTILLER HÅNDTERE ANSKAFFELSER AV FORRETNINGSKRITISKE TJENESTER? Advokat Kjell-André Honerud HVORDAN BØR BESTILLER HÅNDTERE ANSKAFFELSER AV FORRETNINGSKRITISKE TJENESTER? Advokat Kjell-André Honerud kah@tt-co.no Tema for foredraget Forretningskritiske tjenester Presentasjon - dagens situasjon

Detaljer

Generell orientering om Jernbaneverkets kontraktsbestemmelser

Generell orientering om Jernbaneverkets kontraktsbestemmelser Side 1 av 44 Generell orientering om s kontraktsbestemmelser s kontraktsbestemmelser (kapittel C) består av: C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentreprise basert på NS 8405 C2 Spesielle

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

Holmsbu seminaret. Plunder og heft: Navn på en konsekvens, ikke en årsak Kjært barn har mange navn

Holmsbu seminaret. Plunder og heft: Navn på en konsekvens, ikke en årsak Kjært barn har mange navn Holmsbu seminaret Plunder og heft: Navn på en konsekvens, ikke en årsak Kjært barn har mange navn Produktivitetsforstyrrelser Kumulative krav Knock on effekter Disruptions osv. Plunder og heft forsøk på

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Risikoen for forhold ved grunnen

Risikoen for forhold ved grunnen Risikoen for forhold ved grunnen Bakgrunnen for bestemmelsen En av de mest sentrale bestemmelsene i revisjonsarbeidet Komiteen prøvde å ta utgangspunkt i partenes reelle behov. Protokoll Innledende om

Detaljer

NORDBYEN OMSORGSSENTER

NORDBYEN OMSORGSSENTER Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214240 Mottakskjøkken Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2015-01-13 Oppdragsnr.: 5135477 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON LOFOTKRAFT AS FYGLE TRANSFORMATORSTASJON Entreprise: Bygningsmessige arbeider Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-02-01 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Valg av standardkontrakt og entreprise-modell #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Dagens tema Entrepriseformer og entreprisemodell Totalentreprise (NS 8407) eller utførelsesentreprise

Detaljer

Prosjekteringsrisiko i henhold til NS 8407

Prosjekteringsrisiko i henhold til NS 8407 Prosjekteringsrisiko i henhold til NS 8407 1 Det overordnede bilde 100% Totalentreprenør 100% Byggherre 2 3 Dialog med markedet 4 Virkeområde for NS 8407 Fremgår av protokoll Tilsvarer NS 3431 Denne standarden

Detaljer

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Ringsaker kommune Bygg og eiendom Åsmarkvn 3 2390 Moelv Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Nytt Nød og ledesystem Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-11-27 Oppdragsnr.: 5123229 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste Oppdragsgiver Kontaktperson Mobil E-post Postadresse Entreprenør Kontaktperson

Detaljer

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster TROMSØ HAVN KF Grøtsund havneavsnitt Entreprise Elektroarbeider og lysmaster Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Grøtsund havneavsnitt, Elektroarbeider og lysmaster, Vedlegg A kontraktsbestemmelser Side 2

Detaljer

Beregning av tilleggskrav. Særlig om tilfeller der det foreligger taktisk prising av poster

Beregning av tilleggskrav. Særlig om tilfeller der det foreligger taktisk prising av poster Beregning av tilleggskrav Særlig om tilfeller der det foreligger taktisk prising av poster Innledning Utgangspunkt: Entreprenøren har krav på vederlagsjustering som følge av: - endringer - forsinkelse

Detaljer

Prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen. Tanker

Prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen. Tanker Velkommen Prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen Tanker Introduksjon Formålet med dette foredraget er: å gi innblikk i noen av de situasjonene som kan oppstå i gjennomføringen av et byggeprosjekt.

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste NB: NS 8405 - versjon 2004 har andre referanser enn NS 8405:2008 Oppdragsgiver

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om KOPIERINGSTJENESTER FOR

Detaljer

Kaipromenaden Tingvoll

Kaipromenaden Tingvoll Tingvoll kommune Kaipromenaden Tingvoll Entreprise - Bygging av kaipromenade Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2014-02-17 Oppdragsnr.: 5140398 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Innhold 2 Generelle

Detaljer

- Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen

- Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen Pål Grønstad Arne Scott Morten Gran Knut A Sannes Live W Lindholm Steffen Kvisler - 6 advokater - Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen - Kontrakter,

Detaljer

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser av advokat Anne Cathrine Røed Entreprisejuridisk seminar, Holmsbu september 2009 Agenda Rekkevidden av ansvar for forsinkelse Praktiske og rettslige

Detaljer

Prak)sk håndtering av prosjektrisiko. Windcluster Norway, Trondheim 10. desember 2013 Advokatene Ulf Heitmann og Linn V. Sørhaug

Prak)sk håndtering av prosjektrisiko. Windcluster Norway, Trondheim 10. desember 2013 Advokatene Ulf Heitmann og Linn V. Sørhaug 1 Gre$e Prak)sk håndtering av prosjektrisiko Windcluster Norway, Trondheim 10. desember 2013 Advokatene Ulf Heitmann og Linn V. Sørhaug 3 Disposisjon Prosjektgjennomføringen i et juridisk perspek)v (5)

Detaljer

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete «Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete Program I Kontraheringsfasen II Byggefasen III Overtakelse og sluttoppgjør

Detaljer

Kontraktshåndtering for vindinstallasjoner

Kontraktshåndtering for vindinstallasjoner Kontraktshåndtering for vindinstallasjoner - særlig om prosjektrisiko Windcluster, Trondheim 3. desember 2015 Advokat Linn Vårhus Sørhaug Energi 2Managing Partner Corporate Finance Eiendom Bygg og Anlegg

Detaljer

Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag

Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag SKJØNHAUGENGA OMSORGSBOLIGER KONTRAKT NS 8407 ENDRINGSBILAG Kontrakten mellom Trøgstad kommune og tilbyder skal baseres på NS 8407, med endringer og tillegg som fremkommer

Detaljer

Sorteringsanlegg ROAF. Kontraktsbestemmelser for entrepriser. Vedlegg 2

Sorteringsanlegg ROAF. Kontraktsbestemmelser for entrepriser. Vedlegg 2 Prosjekt: Sorteringsanlegg ROAF Tittel: Kontraktsbestemmelser for entrepriser Vedlegg 2 A04 22.08.12 Revisjon av byggeleder AS AR AR A03 16.08.12 Endret vilkår ifm Sikkertsstillelse, Forsikring, Dagmulktens

Detaljer

Holmsbuseminaret 2009 Preklusive regler forskjell mellom standard og den praktiske virkelighet

Holmsbuseminaret 2009 Preklusive regler forskjell mellom standard og den praktiske virkelighet Holmsbuseminaret 2009 Preklusive regler forskjell mellom standard og den praktiske virkelighet Johnny Johansen 1. Innledning Preklusive regler er et viktig kontraktsverktøy I det praktiske liv fravikes

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Trondheim, 9. januar 2013 Advokat Rolf W. Markussen Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i

Detaljer

Ny totalentreprisestandard - NS 8407

Ny totalentreprisestandard - NS 8407 Ny totalentreprisestandard - NS 8407 Oslo, 18. april 2012 Advokatfullmektig Andreas V. Solberg Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i kraft 1.

Detaljer

Sorteringsanlegg ROAF. Kontraktsbestemmelser for entrepriser. Vedlegg 2

Sorteringsanlegg ROAF. Kontraktsbestemmelser for entrepriser. Vedlegg 2 Prosjekt: Sorteringsanlegg ROAF Tittel: Kontraktsbestemmelser for entrepriser Vedlegg 2 E01 28.08.12 For kunngjøring K2001. Noen presiseringer etter innpill fra kvalitetssikring AS PA/MH AR A04 22.08.12

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Kontroll av automatiske

Detaljer

Entreprenørens forsinkelse i totalentrepriser, NS 3431 punkt 25. av advokat Thor Johan K. Larsen

Entreprenørens forsinkelse i totalentrepriser, NS 3431 punkt 25. av advokat Thor Johan K. Larsen I. Innledning Entreprenørens forsinkelse i totalentrepriser, NS 3431 punkt 25 av advokat Thor Johan K. Larsen Ikke sjelden avsluttes totalentreprenørens kontraktarbeid senere enn den avtalte sluttfrist.

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG LANDBRUKSDEPARTEMENTET Skogavdelingen, april 1994 Side 1 NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG Veianleggets navn: Kommune: Byggherre: Entreprenør: Entreprenøren påtar seg på grunnlag av sitt anbud

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

Utviklingen av kontraktsstandarder fra 1960-årene til i dag. Lasse Simonsen

Utviklingen av kontraktsstandarder fra 1960-årene til i dag. Lasse Simonsen Utviklingen av kontraktsstandarder fra 1960-årene til i dag 1 Innledning Et kort historisk riss: F 1899 F 1927 F 1978 F 1992 (EØS) 1890 401 (1938/46) 401A (1961) 3401 (1969) 3430 (1990) 8405 (2004/8) AK

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405.

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405. KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS 8405 UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405. INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR AVTALER BASERT PÅ NS 8405...

Detaljer

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakt mellom Justis- og beredskapsdepartementet og xxxxxxxxxxx om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakten består av denne underskrevne side med etterfølgende

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

Skjemaene er tilpasset kontraktsstandarden og henviser til kontraktsbestemmelsene. Det må derfor benyttes riktig skjema til riktig kontrakt.

Skjemaene er tilpasset kontraktsstandarden og henviser til kontraktsbestemmelsene. Det må derfor benyttes riktig skjema til riktig kontrakt. Dok. nr.: 101117 Navn på vedlegg: Veileder for endringshåndtering - NS 8405 Ver.: 1.0 Godkjent dato: 03.02.2012 Vedlegg for: Prosedyre: Endringshåndtering i entreprisekontrakter Dokumentnr.: 101104 Generelt

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 3 1.1

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 1. FOREDRAG KL 13.50 14.20 FIRMAET SIN AVTALE MED BYGGHERRE AVTALEN MED BYGGHERREN Hvem har ansvaret for

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om ÅRLIG RISIKOVURDERING AV LEKEPLASSER

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

Avvik og tillegg til standardkontrakter

Avvik og tillegg til standardkontrakter Avvik og tillegg til standardkontrakter Harald Alfsen Entrepriserettsforeningen i Bergen Finseseminaret 15-17.04.2015 Utgangspunkt: Det finnes ingen regler om valg av kontrakt i LOA/FOA Grunnleggende krav

Detaljer

Norsk Senter for Prosjektledelse. Avdelingsleder for Prosjektledelse og administrasjon: Rune Hovda

Norsk Senter for Prosjektledelse. Avdelingsleder for Prosjektledelse og administrasjon: Rune Hovda Norsk Senter for Prosjektledelse Teamadag: Fremtidens prosjekteringsprosess Foredrag: Prosjektstyring mot byggekontrakt Avdelingsleder for Prosjektledelse og administrasjon: Rune Hovda E-post: rune.hovda@sweco.no

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Vedlegg 1: B Kontraktsbestemmelser 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

KONTRAKTEN SOM FORUTSETNING FOR ET VELLYKKET BYGGEPROSJEKT. PTK 2013 Advokatene Jacob Bull og Asle Bjelland

KONTRAKTEN SOM FORUTSETNING FOR ET VELLYKKET BYGGEPROSJEKT. PTK 2013 Advokatene Jacob Bull og Asle Bjelland KONTRAKTEN SOM FORUTSETNING FOR ET VELLYKKET BYGGEPROSJEKT PTK 2013 Advokatene Jacob Bull og Asle Bjelland 1 TEMA/INNLEDNING Kontrakten som forutsetning for et vellykket byggeprosjekt: Valg av kontraktsstrategi/oppdeling

Detaljer

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Mulige juridiske utfordringer av advokat Thomas Kollerød, MEF Hva skal omtales? Sammenhengen mellom NS 3420 systemet og alminnelige juridiske

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Generell orientering om Jernbaneverkets kontraktsbestemmelser

Generell orientering om Jernbaneverkets kontraktsbestemmelser Side 1 av 23 Generell orientering om s kontraktsbestemmelser s kontraktsbestemmelser (kapittel C) består av: C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentreprise basert på NS 8406 C2 Spesielle

Detaljer

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:

Detaljer

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne

Detaljer

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 Side 3 av 10 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8406 basert. Innholdsfortegnelse. Kapittel: C Rev.: 1 Side: 1 av 20

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8406 basert. Innholdsfortegnelse. Kapittel: C Rev.: 1 Side: 1 av 20 Side: 1 av 20 Som kontraktsbestemmelser gjelder forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8406:2009 (utgave 2009) fastsatt

Detaljer

1 www.pacta.no. Tilleggsvederlag i rådgiverkontrakter Holmsbu 2011. Advokat Morten Gran

1 www.pacta.no. Tilleggsvederlag i rådgiverkontrakter Holmsbu 2011. Advokat Morten Gran 1 Tilleggsvederlag i rådgiverkontrakter Holmsbu 2011 Advokat Morten Gran 1. Innledning 2 Oppdragsgivers endringskompetanse Endring Grensen mot avbestilling Fristforlengelse/forsering Endringsordre Irregulær

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

Bilag 7 - Kontraktsvilkår

Bilag 7 - Kontraktsvilkår Bilag 7 - Kontraktsvilkår 1. ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR For denne avtalen gjelder NS 8406:2009 «Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt» som alminnelige kontraktsvilkår. For oppdraget vil det gjelde

Detaljer

A1 Tilbudsinnbydelse Utførelsesentreprise basert på NS 8406. Antikvarisk restaurering av Ygre stasjon

A1 Tilbudsinnbydelse Utførelsesentreprise basert på NS 8406. Antikvarisk restaurering av Ygre stasjon Jernbaneverket Saksnummer: 201506032 A1 Tilbudsinnbydelse Utførelsesentreprise basert på NS 8406 Antikvarisk restaurering av Ygre stasjon Kapittel: A1 Dato: 26.11.2015 Side 1 av 3 Besøksadresse: Til tilbyderne,

Detaljer

Pass på penga! Hvordan en entreprenør bør gå frem for å underbygge og sikre krav han har

Pass på penga! Hvordan en entreprenør bør gå frem for å underbygge og sikre krav han har Pass på penga! Hvordan en entreprenør bør gå frem for å underbygge og sikre krav han har ADVOKAT HARALD S. KOBBE, KLUGE Advokatfirma AS, Stavanger Oslo -Bergen Temaet 2 Hvordan skal krav underbygges og

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

Kontrakt. mellom. Departementenes servicesenter (DSS) xxxxxxxxxxx. om publisering av stillingsannonser

Kontrakt. mellom. Departementenes servicesenter (DSS) xxxxxxxxxxx. om publisering av stillingsannonser Kontrakt mellom Departementenes servicesenter (DSS) og xxxxxxxxxxx om publisering av stillingsannonser Kontrakten består av denne underskrevne side med etterfølgende "spesielle kontraktsvilkår". Kontraktsvilkårene

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua

Detaljer

Kontraktsbestemmelser

Kontraktsbestemmelser Kap. 1 Kontraktsbestemmelser 1.1 Avtaledokument Det opprettes avtaledokument mellom byggherre og entreprenør i samsvar med NS 8405 «Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider». Avtaledokumentet

Detaljer

SPESIELLE AVTALEVILKÅR TIL NS 8405

SPESIELLE AVTALEVILKÅR TIL NS 8405 SPESIELLE AVTALEVILKÅR TIL NS 8405 Innhold 1. Avvik fra NS 8405:2008... 2 3.1 Kontraktsdokumenter... 2 3.2 Motstrid/uoverensstemmelser... 2 7.2 Oppstartmøte og spesielle møter... 3 8 Varsler og krav...

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Vannledning Møllerveien- Maridalsveien

Detaljer

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Oslo, 27. september 2012 Advokat Rolf W. Markussen Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i kraft

Detaljer

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Anskaffelse 203 /2013. Vedlegg 5 KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:.

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Regningsarbeider. Entrepriserettsforeningen i Bergen (Finseseminaret) Foredragsholder: advokat Tor André Ulsted

Regningsarbeider. Entrepriserettsforeningen i Bergen (Finseseminaret) Foredragsholder: advokat Tor André Ulsted Regningsarbeider Entrepriserettsforeningen i Bergen (Finseseminaret) 18.04.2013 Foredragsholder: advokat Tor André Ulsted Bergen 18.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no

Detaljer

Kontraktnummer Anskaffelse 71/2014

Kontraktnummer Anskaffelse 71/2014 KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rehabilitering av Oksefontenen på Torshov

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om 169-BYM-2014 Byggeleder til bygging av Nedre

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rivningsarbeider i Dyringveien

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer