1 Tilleggsvederlag i rådgiverkontrakter Holmsbu Advokat Morten Gran

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 www.pacta.no. Tilleggsvederlag i rådgiverkontrakter Holmsbu 2011. Advokat Morten Gran"

Transkript

1 1 Tilleggsvederlag i rådgiverkontrakter Holmsbu 2011 Advokat Morten Gran

2 1. Innledning 2

3 Oppdragsgivers endringskompetanse Endring Grensen mot avbestilling Fristforlengelse/forsering Endringsordre Irregulær endringsordre Grunnlag Varsling Vederlagsjustering Svikt i byggherrens leveranser eller medvirkning Andre forhold byggherren har risikoen for

4 Kontraktsstandardene NS 8401 NS 8402 NS 8403 Primært virkeområde Prosjektering som fastprisoppdrag Rådgivning som regningsarbeid Byggeledelse på fastpris eller regning 4

5 Vederlagsformat Fastpris Budsjett Estimat Overslag Beløp = Vederlag? Tak Ramme Beløp = Målsetting (Sannsynlig vederlag) Tillegg: 1. Endringer og svikt i byggherreforhold Økt budsjett 1. Endringer og byggherreforhold 2. Feil i opprinnelig kalkyle (Rådgiveren hadde undervurdert omfang, uteglemt arbeidsoperasjoner mv.) 5

6 6 Endringsregler? NS 8401 NS 8402 NS 8403 Fast pris Ja Nei Delvis Regning Delvis Delvis Delvis Tak/Ramme???

7 Form Adressat Varsling Innhold Frist Virkning av ukorrekt varsel

8 8 Varsling - form Varsel skal gis skriftlig med mindre det kan godtgjøres å være gitt på en annen måte. Varsel inntatt i referat eller protokoll er tilstrekkelig. Se NS 8401 pkt. 5.8, NS 8402 pkt. 4.5 og NS 8403 pkt Avviker fra eks. NS 8405 pkt. 8 mht skriftlighet og referat. NS 8401 pkt et skriftkrav? NS 8403 pkt. 4.5 har en særregulering for epost: varsling og krav gitt ved elektronisk kommunikasjon regnes bare som skriftlig dersom dette er avtalt. NS 8403 har spesielle formkrav i enkelte bestemmelser, eks: - Varsling av tillegg pkt skal være skriftlig. - Overskridelse av hon.budsj.pkt særskilt varsle.

9 2. NS 8401 fastpris 9

10 10 Varsling NS 8401 fastpris Rådgivers varsel ved endring: 10.2: Dersom den prosjekterende pålegges oppgaver som ligger utenfor oppdraget uten at det skjer ved endringsordre etter 10.1, skal han varsle oppdragsgiveren. Det skal fremgå av varselet at den prosjekterende mener at pålegget ligger utenfor oppdraget, og hvorfor. Det samme gjelder dersom andre forhold som oppdragsgiveren har risikoen for, gjør det eller har gjort det nødvendig å utføre oppgaver som ikke er en del av den prosjekterendes oppgaver etter kontrakten. Varsler ikke den prosjekterende oppdragsgiver uten ugrunnet opphold, taper han retten til å påberope seg endringen. Dette gjelder ikke dersom oppdragsgiveren måtte forstå at det forelå en endring.

11 11 Varsling NS 8401 fastpris Rådgivers varsel ved fristforlengelse : Vil den prosjekterende kreve fristforlengelse eller tilleggsvederlag, skal han varsle oppdragsgiveren uten ugrunnet opphold. Den prosjekterende skal innen rimelig tid nærmere spesifisere og begrunne sitt krav. Ved unnlatt eller for sen varsling har den prosjekterende bare krav på slik fristforlengelse og tilleggsvederlag som oppdragsgiver måtte forstå at forholdet ville medføre.

12 12 Høyesteretts dom HR A, Akershus fylkeskommune HUS Arkitekter mfl. - Ombygging og nybygging av Vestby videregående skole - Fastpriskontrakt på kr. 16,7 mill. eks.mva. - NS 8401 med enkelte supl. bl.a at tilleggsoppdrag vil bli betalt etter forhåndsavtalt tidsbruk til oppgitte timepriser - Etter oppstart bestemte fylkeskommunen å endre plassering av auditorium.

13 13 Borgarting lagmannsretts dom Vestby vdg. 1) Oppmåling og digitalisering Lagmannsretten legger til grunn at fylkeskommunen måtte forstå at det her var grunnlag for en endringsordre,. 2) Nytt auditorium Etter samme bestemmelse annet punktum [10.2.3] gjelder unntak der oppdragsgiveren måtte forstå at det forelå en endring. Lagmannsretten finner at det var klart for Fylkeskommunen at det forelå en endring. Det var imidlertid klart for fylkeskommunen at endringen også ville medføre besparelser ettersom man slapp en del komplisert ombygging. Lagmannsretten finner det etter omstendighetene klart at de økede kostnadene ville overstige reduksjonene og at fylkeskommunen måtte ha forstått det. Fylkeskommunen måtte etter dette ha forstått at endringen ville medføre tilleggsvederlag.

14 14 Borgarting lagmannsretts dom Vestby vdg. 3) Utvidelse av tiltak/parkeringsplass Forslag til endringsordre Krav fremsatt Dette var for sent varslet, jfr pkt Lagmannsretten finner at fylkeskommunen måtte forstå at endringene ved parkeringsplass ville medføre kostnader som skulle honoreres særskilt. Spørsmålet er om den måtte forstå at det ville være kostnader ut over endringsordren av 26. november Etter en samlet vurdering finner lagmannsretten at det er tilfelle.

15 15 Borgarting lagmannsretts dom Vestby vdg. Ny brannstrategi: Tingretten: Kravet ble fremsatt i notat fra PG. Dette er ca 1 måned etter bestillingen fra Afk og snaue tre uker etter revidert honorar Av , og må etter omstendighetene anses fremsatt i tide, uten ugrunnet opphold. I denne forbindelse må dessuten legges til grunn at byggherre måtte forstå at det forelå en endring. Lagmannsretten: Allerede på møte 14. juni 2006 kom det frem at Prosjekteringsgruppen var klar over problemer med brannsikkerheten. Krav om tilleggsvederlag kom over et år senere. Dette er for sent, og lagmannsretten finner ikke grunnlag for at fylkeskommunen måtte ha skjønt at det her ville komme et krav.

16 16 Varsling NS 8401 fastpris Rådgivers varsel ved forsering: 11.2 Forsering: Dersom den prosjekterende mener han ikke makter å forsere oppdraget i overensstemmelse med de nye fristene, skal han uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren. Dersom den prosjekterende mener at pålegget går ut over det oppdragsgiveren kan kreve etter 1. ledd, skal han uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren. Reglene for varsling i 10.2 gjelder på tilsvarende måte ved forsering Den prosjekterendes rett til å forsere : Før enhver forsering påbegynnes, skal oppdragsgiveren varsles skriftlig, med angivelse av hva forseringen antas å koste.

17 17 Varsling NS 8401 fastpris Byggherrens svar ved endringsvarsel: : Oppdragsgiver skal gi beskjed til den prosjekterende om sitt standpunkt uten ugrunnet opphold. Gjør han ikke det, kan han ikke senere bestride at det foreligger en endring. Dette gjelder ikke dersom den prosjekterende må forstå at kravet er grunnløst. Byggherrens svar ved fristforlengelse : Oppdragsgiver skal ta stilling til begrunnete krav fra den prosjekterende uten ugrunnet opphold. I motsatt fall taper han retten til å påberope seg at forholdet ikke gav grunnlag for den prosjekterendes krav. Dette gjelder ikke dersom den prosjekterende må forstå at kravet på fristforlengelse er grunnløst.

18 3. NS 8401 regning 18

19 19 Varsling NS 8401 regning Rådgivers varsel ved endring: : For regningsarbeid gjelder bare reglene i punkt : Gjelder som vanlig? : Den prosjekterende skal på forlangende gi et skriftlig overslag over honorar, utlegg og utgifter. Han skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren hvis det er grunn til å anta at overslaget vil bli vesentlig overskredet.

20 Varsling NS 8401 regning NS 8401 pkt hvis det er grunn til å anta at overslaget vil bli vesentlig overskredet. Utført for men fullført bare 50% Budsjett Sannsynlig totalhonorar

21 21 Varsling NS 8401 regning Varsling iht NS 8401 pkt : Innholdet av varselet? - Må det gis nytt budsjett? - Sammenheng ? Oppdragsgivers svar etter rådgivers varsel om overskridelse? - Ikke regulert i pkt 3.1 og lojalitetsplikt - Særskilt avtaleregulering. Rådgivers posisjon ved unnlatt reaksjon fra oppdragsgiver? - Stanse arbeidet eller fortsette? Ikke full preklusjon, men differansebetraktning

22 Høyesteretts dom HR A, Aug-sep Forprosjekt Revidert forprosjekt Afk vurd. flytting aud. Bestiller forprosjekt for aud. Gitt tillegg for forpros. 250 timer Fylkesting Revidert vedtar forprosjekt gjennomføring Brev fra Afk best. prosjekt. Påpeker red. omfang. Ber om forsl. revidert kontraktssum Innen 6.8. PG brev om tillegg og rev. kontr.sum. Foreslått honorar aud. Kr. 1.3 mill. Musikkrom flyttes ut i aud. PG brev. Aud. anslått Forbehold om fakt. etter medgått tid. Brev PG. Tilbyr å sette som fastpris. Inntil enighet faktureres etter medgått tid Jan Stevning. Krav aud. kr PG anfører at 92 % av tilleggsarbeidet er utført Dom tingrett Samlet 5,4 mill. Forfalt 3,781, dvs 70 %. Aud. som stv. PG prosesskriv lagmannsretten. Aud. utvidet til Kr

23 23 Høyesteretts dom HR A, Flertallet : (46) Fylkeskommunen har her tatt en risiko, først ved å bestille og igangsette endringsarbeidet uten at det forelå forhåndsavtale om honoraret, deretter ved ikke å stanse arbeidene da det ble klart at partene var uenige, og endelig ved ikke å kreve fortløpende opplysninger om timebruken. I utgangspunktet må fylkeskommunen ta konsekvensene av dette. (47) Saken for Høyesterett gjelder imidlertid spørsmålet om utvidelsen av honoraret 8. desember 2009 er i strid med den ulovfestede lojalitetsplikten. Det er ikke bestridt at heller ikke Prosjekteringsgruppen kjente til den samlete timebruken før senhøsten Fylkeskommunen har anført at stevningen, tingrettens dom og anketilsvaret med avledet anke til lagmannsretten ga den en berettiget forventning om at honoraret iallfall ikke ville bli høyere enn anslått i brevet av 3. september 2007.

24 Flertallet: Høyesteretts dom HR A, (49) Som tidligere nevnt presenterte Prosjekteringsgruppen i brevet 3. september 2007 et anslag samtidig som det ble sagt at medgått tid ville bli fakturert time for time. Senere tilbød gruppen det anslåtte beløp som fastpris. Dette avslo fylkeskommunen. Prosjekteringsgruppen hadde samtidig gjentatt at den ville fakturere etter medgått tid inntil det forelå enighet. Slik jeg ser det, kan fylkeskommunen da i utgangspunktet ikke ha hatt en berettiget forventning om at kostnadene ikke kunne bli høyere enn anslått 3. september 2007, og heller ikke at de ikke ville bli beregnet på grunnlag av medgått tid. Etter min mening kan man ikke sammenligne et avslått tilbud med et overslag, jf. NS 8401 punkt tredje ledd. Uenigheten om tilleggsvederlaget ble brakt inn for domstolene, som måtte ta stilling til så vel omfanget av tilleggsarbeid som beregningsmåten for tilleggsvederlaget. (50) Det totale timeforbruket ble som nevnt først kjent for fylkeskommunen i desember 2009 etter at saken hadde vært behandlet i tingretten. Men fylkeskommunen motsatte seg ikke påstandsutvidelsen. Selv om det hadde gått lang tid, kan jeg, hensett til de klare varsler som Prosjekteringsgruppen ga i brevene i september/oktober 2007 om at man ville kreve honorar etter medgått tid, ikke se at det utvidete kravet er brudd på en ulovfestet lojalitetsplikt. Uttalelser i skriftvekslingen mellom partenes advokater endrer ikke mitt syn på at Prosjekteringsgruppen ikke kan anses å ha opptrådt i strid med ulovfestede lojalitetsregler. Jeg kan heller ikke se at det har betydning at gruppen ikke fakturerte etter medgått tid, men á konto, når saken først var brakt inn for retten til avgjørelse av honoraret for tilleggsarbeidene. 24

25 25 Høyesteretts dom HR A, NS 8401 punkt Betaling etter medgått tid (regningsarbeid) tredje ledd følgende: Den prosjekterende skal på forlangende gi et skriftlig overslag over honorar, utlegg og utgifter. Han skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren hvis det er grunn til å anta at overslaget vil bli vesentlig overskredet. Den prosjekterende skal én gang i måneden sende oppdragsgiveren spesifiserte oppgaver over forbrukte timer, utlegg og utgifter for de enkelte delene av oppdraget med mindre annet er avtalt. Oppdragsgiveren kan kreve nødvendig dokumentasjon for kontroll av oppgavene. Dersom oppdragsgiveren mener at de spesifiserte oppgavene Oppdragsgiveren er ikke avskåret fra senere å påberope seg at de totale kostnadene ved regningsarbeidet er blitt unødvendig høye på grunn av urasjonell drift eller andre uforsvarlige forhold.

26 26 Høyesteretts dom HR A, Mindretallet: (64) Bakgrunnen for varslingsreglene er at byggherren skal ha mulighet for å styre arbeidet og kostnadsutviklingen. Byggingen av Vestby videregående skole var utsatt og omprosjektert flere ganger for å redusere kostnadene. Det var derfor viktig for fylkeskommunen å ha kontroll med kostnadene. Dette var Prosjekteringsgruppen klar over. Det må derfor ha vært klart for Prosjekteringsgruppen at dersom tilleggsarbeidet ble vesentlig mer omfattende enn forutsatt, så måtte de varsle om dette underveis. Dersom fylkeskommunen hadde fått beskjed om at prosjekteringskostnadene for auditoriet ville bli vesentlig høyere enn 1,9 millioner kroner, ville det, slik jeg ser det, ha ført til en helt annen kontroll med prosjekteringsarbeidet fra fylkeskommunen sin side. (65) Prosjekteringsgruppen leverte imidlertid ikke timelister for arbeidet med auditoriet under arbeidets gang. Timelister ble første gang fremlagt i desember Heller ikke de løpende fakturaene fra Prosjekteringsgruppen var basert på timefakturering. De to akontofakturaene som gjaldt auditoriet, fulgte begge betalingsplanen fastsatt i hovedavtalen.

27 27 Høyesteretts dom HR A, Mindretallet: (66) Jeg er enig med førstvoterende i at det her var gitt et generelt varsel om timefakturering innledningsvis. Ingen av partene forholdt seg imidlertid til dette i ettertid. Begge parter har tvert imot trodd og opptrådt som om kravet maksimalt ville bli 1,9 millioner. Prosjekteringsgruppen ga underveis uttrykk for at tilleggskostnaden var på 1,9 millioner, og verken gjennom oversendelse av timelister eller ved fakturering signaliserte de at prisen ville bli beregnet etter medgått tid. Heller ikke ga Prosjekteringsgruppen på noe tidspunkt beskjed om at de ville kunne komme til å kreve mer enn 1,9 millioner. Dette pågikk helt til arbeidet var ferdig utført på slutten av Det dreide seg ikke om en mindre økning, men en forhøyelse av kravet med nesten 90 prosent. (67) Spørsmålet er så hvilke konsekvenser det skal få at varslingsplikten ikke er overholdt. Etter mitt syn ville et varsel i tråd med lojalitetsplikten ha ført til en reduksjon av prosjekteringskostnadene, men ikke slik at hele økningen fra 1,9 til 3,6 millioner ville falt bort. Etter en skjønnsmessig vurdering har jeg kommet til at det er rimelig med et forholdsmessig fradrag, slik at Prosjekteringsgruppen har krav på et tillegg på kroner.

28 4. NS 8401 ramme/tak 28

29 29 Varsling NS 8401 ramme/tak Rådgivers varsel ved endring: : For regningsarbeid gjelder bare reglene i punkt 15. Alt.1) Varsling mot budsjett, med erstatningssanksjon? Alt.2) : Varsel uten utgrunnet opphold med preklusjon Alt.3 ) Annet?

30 5. NS 8402 regning 30

31 31 Varsling NS 8402 regning Rådgivers varsel ved fristforlengelse : 8.2.3: Rådgiveren skal utføre oppdraget i samsvar med de tidsfrister som er fastsatt i kontrakten. Er frister ikke oppgitt i kontrakten, skal rådgiveren påbegynne utførelsen av oppdraget snarest mulig etter at kontrakten er inngått, og gjennomføre oppdraget med rimelig fremdrift og uten unødvendig avbrudd. Rådgiveren skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren dersom frister eller rimelig fremdrift ikke kan holdes.

32 32 Varsling NS 8402 regning 12.3 Honorarbudsjett Rådgiveren skal i samarbeid med oppdragsgiveren utarbeide et budsjett for honorar og utgiftsdekninger over kontraktsperioden. Rådgiveren skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren hvis det er grunn til å anta at budsjettet vil bli overskredet. Oppdragsgiveren skal uten ugrunnet opphold ta stilling til varslet. Overskridelser som ikke er varslet til oppdragsgiveren, gir ikke grunnlag for krav på økt honorar.

33 Varsling NS 8402 regning Hvilket manglende varsel utløser preklusjon? grunn til å anta at overslaget vil bli vesentlig overskredet Varsel? Utført for men fullført bare 50% Varsel? Budsjett Sannsynlig totalhonorar

34 34 Varsling NS 8402 regning Varsling av budsjettoverskridelse iht pkt. 12.3: Innholdet av varselet? - Må det gis nytt budsjett? - Sammenheng og Oppdragsgivers svar etter rådgivers varsel om overskridelse? -UUO ta stilling Rådgivers posisjon ved unnlatt reaksjon fra oppdragsgiver? - Stanse arbeidet eller fortsette? - Urbye 248: Rådgiver stanse.

35 35 Eidsivating lagmannsretts dom Stille Berg Den 28. oktober 2003 sendte BL følgende epost til Berg: «Hei alle 4. Grattis med enda en gutt. Nå leder Henning med en på meg. Jeg har «bare» 3., og flere blir det ikke.. Vi har tidligere lovet fastpris på våre arbeider, men synes ikke det blir riktig, slik det har blitt. Vår fastpris ville bli særdeles høy, både pga ovennevnte og at Aaserud nok må ha mye mer hjelp enn vi antok i forhold til sine leverandører og detaljer. Vi foreslår at vi (mest Arne) stiller opp så mye som nødvendig og fakturerer medgåtte timer. Dette er som dere skjønner et lite varsel om at vi selv synes det går forholdsvis mye tid. Med vennlig hilsen Byggadministrasjon AS - BAAS»

36 36 Eidsivating lagmannsretts dom Stille Berg - BAAS har anført at pkt bare stiller krav om varsel for faktiske forhold som kan medføre budsjettoverskridelser som byggherren ikke er kjent med, og som ikke er initiert av byggherren. -Lagmannsretten : naturlig å legge til grunn at varselet nettopp må inneholde opplysninger om budsjettoverskridelsen. Det er da ikke tilstrekkelig at det informeres om faktiske forhold uten at de budsjettmessige konsekvenser påpekes. Siden det følger av første ledd at det skal utarbeides budsjett for honorar og utgiftsdekninger, mener lagmannsretten at det også må gis et anslag over hva overskridelsen antas å bli, ev. i form av et nytt budsjett. Det er vanskelig å se at det skulle være umulig å anslå et nytt budsjett, men i så fall må det i det minste klart opplyses om dette og årsaken til det. Selv om begrunnelsen nok ville være den samme for en budsjettoverskridelse, gis det ingen klare opplysninger om at budsjettet er i ferd med å bli overskredet.

37 37 Eidsivating lagmannsretts dom Stille Berg Lagmannsretten kan heller ikke se at varslingsplikten skal være begrenset til forhold som byggherren ikke er kjent med eller som han ikke selv har initiert. Også ved forhold som byggherren kjenner og/eller har initiert, har han behov for å få oversikt over de økonomiske følgene gjennom endringer i budsjettet. Det er nettopp for å ha oversikt over kostnadene til byggeleder at pkt første ledd oppstiller en plikt for rådgiveren til å utarbeide et budsjett over sitt eget honorar. Byggherren har et klart behov for å få vite om økninger i alle kostnader, også til byggeleder, uansett hva som er årsaken til overskridelsen. Han har en berettiget interesse i å få et grunnlag for selv å avgjøre om han vil fortsette å benytte byggelederen ev. å begrense oppdraget av økonomiske hensyn. Det er bare byggelederen selv som har oversikt over omfanget av sitt eget arbeid, og som kan gi et slikt grunnlag til byggherren. Etter lagmannsrettens syn, vil det også skape svært uklare rammer for byggelederens videre arbeid dersom et varsel uten angivelse av ny budsjettramme skulle være tilstrekkelig. Hvis BAAS skulle få medhold i sin anførsel, ville det ikke vært noen begrensning for hvor mange honorerbare timer byggelederen kunne påføre byggherren. Dette ville vært i strid med plikten til å utarbeide budsjett etter pkt første ledd som søker å gi byggherren kontroll over utgiftene til rådgiveren.

38 Eidsivating lagmannsretts dom Stille Berg - Heller ikke rettidig i følge lagmannsretten: Pkt stiller krav om at varselet må gis «uten ugrunnet opphold». Ved utløpet av august 2003 hadde BAAS totalt brukt 518 timer à kr 540, dvs. totalt kr ekskl. mva. Lagmannsretten mener at BAAS i hvert fall i løpet av august 2003 burde sett at budsjettet klart ville blitt overskredet. Et ev. varsel som først ble gitt 28. oktober 2003, ville uansett ikke vært gitt uten ugrunnet opphold. Når det gjelder følgene av at det ikke er gitt et varsel, ev. at varselet ikke var rettidig, har BAAS anført at dette ikke nødvendigvis skal medføre at kravet på honorar går tapt. Lagmannsretten kan ikke se at dette er i overensstemmelse med ordlyden i pkt annet ledd. Det heter i siste punktum at: «Overskridelser som ikke er varslet til oppdragsgiveren, gir ikke grunnlag for krav på økt honorar.» Etter ordlyden medfører manglende varsel uten videre at honoraret utover det budsjetterte bortfaller. Standarden er fremkommet etter forhandlinger mellom forskjellige interesse- og bransjerepresentanter fra byggebransjen. Dette innebærer at ordlyden er resultat av en nøye avveining mellom de forskjellige parters interesser, noe som tilsier forsiktighet med å foreta innskrenkende fortolkninger. Ikke minst i det foreliggende tilfelle, hvor byggherren var forbruker og byggelederen profesjonell, kan lagmannsretten vanskelig se at det foreligger noe grunnlag for å foreta en innskrenkende fortolkning i byggherrens disfavør. 38

39 6. NS 8402 ramme/tak 39

40 40 Varsling NS 8402 ramme/tak 1) Særskilte avtalte varslingsregler 2) Varsling mot 12.3? 3) Annet varsling iht bakgrunnsrett mv?

41 7. NS 8403 fastpris 41

42 42 Varsling NS 8403 fastpris Varsling om krav på tilleggshonorar : Mener byggeleder at han har krav på tilleggshonorar etter , skal han skriftlig varsle oppdragsgiver. Unnlater han å varsle uten ugrunnet opphold etter at han ble klar over eller burde ha blitt klar over sitt krav, kan han ikke senere fremsette dette. -Mangler unntak for måtte forstå. - Presiserer friststart til også burde.

43 43 Varsling NS 8403 fastpris Varsel om fristforlengelse? - Ikke tradisjonelle fristforlengelsessystemer - Byggeleders fremdriftsforpliktelse i 7.1: gjennomføre oppdraget slik at oppdragsgivers byggeprosjekt ikke unødvendig hindres eller forsinkes. Han skal under utførelsen tilpasse sitt arbeid til oppdragsgiverens, entreprenørens og de øvrige oppdragstakernes aktivitets- og fremdriftsplaner. Byggeleder skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiver dersom det oppstår fare for at han ikke kan gjennomføre sine forpliktelser etter kontrakten uten å forsinke fremdriften av byggeprosjektet. 7.3: Byggeleder skal øke sin innsats etter pålegg fra oppdragsgiveren.

44 8. NS 8403 regning 44

45 45 Varsling NS 8403 regning Varsling endring Honorarbudsjett Byggeleder skal i samarbeid med oppdragsgiver utarbeide et budsjett for honorar og utgiftsdekning over kontraktsperioden, oppdelt etter avtale mellom partene. Byggeleder skal uten ugrunnet opphold særskilt varsle oppdragsgiver hvis utviklingen av prosjektet viser at budsjettet vil bli overskredet. Oppdragsgiveren skal uten ugrunnet opphold ta stilling til varslet. Overskridelser som ikke rett-tidig er varslet av oppdragsgiveren, gir ikke grunnlag for krav på økt honorar. - pkt. 7.3 om økt innsats viser også til pkt ved tilleggshonorar.

46 Takk for meg! 46

Rådgivers honorar - Hva er det viktig å huske på for å få betalt?

Rådgivers honorar - Hva er det viktig å huske på for å få betalt? Rådgivers honorar - Hva er det viktig å huske på for å få betalt? Advokat Morten Gran Pacta advokatfirma April 2016 Kommende temaer: RIFs frokostseminar - Rådgiveroppdrag for totalentreprenører hvilken

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00160-A, (sak nr. 2010/1119), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00160-A, (sak nr. 2010/1119), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00160-A, (sak nr. 2010/1119), sivil sak, anke over dom, Akershus fylkeskommune (advokat Anders Pind til prøve) mot HUS Arkitekter AS

Detaljer

- Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen

- Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen Pål Grønstad Arne Scott Morten Gran Knut A Sannes Live W Lindholm Steffen Kvisler - 6 advokater - Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen - Kontrakter,

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av oppdraget)

Detaljer

STANDARD AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER

STANDARD AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER STANDARD AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Innhold 1. Anvendelse... 3 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter... 3 2.1 Samarbeidsplikt... 3 2.2 Taushetsplikt... 3 3. Avtalen... 3 4. Organisatoriske

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS 8401 - oppdrag etter fast pris (forutberegnelighet knyttet til omfanget) Større avvik fra avtale mal avtales med teknisk sjef. Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim

Detaljer

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser av advokat Anne Cathrine Røed Entreprisejuridisk seminar, Holmsbu september 2009 Agenda Rekkevidden av ansvar for forsinkelse Praktiske og rettslige

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Innhold 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner... 4 2.1 Total kontraktssum...

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag

Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag med de presiseringer og endringer

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om KOPIERINGSTJENESTER FOR

Detaljer

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering johan.henrik.vister@foyen.no 92 83 53 43 21 93 10 00 Endringer koster, og tar ofte tid! 2 Forholdet til NS 3431 og NS 8405 I 8407 forlater

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG. Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG. Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren) Bilag 3 KONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr. om Rådgivende ingeniør

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Oslo den 1. april 2008 Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Lasse Simonsen Kapittel III Byggherrens medvirkning 2 19 Innholdet av byggherrens medvirkningsforpliktelse 2 19.1 Avtalt medvirkningsplikt...

Detaljer

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Oslo den 12. april 2007 Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Lasse Simonsen Forslag til revisjon av kapittel IV mm i NS 8405 2 Kapittel III Byggherrens medvirkning 19 Innholdet av byggherrens

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid Statens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8402, 1. utgave mars 2000. NSF Statens vegvesens utgave 12. november 2002. Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars 2002. Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku:

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku: AVTALEDOKUMENT 1. Partene Oppdragsgiver Navn, eiendomsavdelingen Postadresse Skoleveien 1 Postnr 1430 Poststed Ås Organisasjonsnr 964 948 798 Telefon/mobiltelefon E-postadresse Og Prosjekterende/prosjekteringsgruppe,

Detaljer

Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av trasevurderinger, teknisk forprosjekt og reguleringsplan for Bybanen på strekningen Rådal - Flesland.

Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av trasevurderinger, teknisk forprosjekt og reguleringsplan for Bybanen på strekningen Rådal - Flesland. Norconsult AS Postboks 1199 Sentrum Valkendorfsgate 6 5811 BERGEN Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200819795-10 SARK-5120 17. juli 2009 HARA Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE 1 AV 13 GRØNNBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERING 2 AV 13 Innhold DEL I 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER...3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett (tillegg

Detaljer

Forslag til revisjon av kap III og kap IV. Professor dr juris Lasse Simonsen

Forslag til revisjon av kap III og kap IV. Professor dr juris Lasse Simonsen Forslag til revisjon av kap III og kap IV Professor dr juris 1 Oversikt over temaene som skal behandles Kapittel IV: 20 21 Endringsordre V Fristforlengelse V Kapittel IV Kap III Medvirkningssvikt 22 Vederlagsjustering

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Kontroll av automatiske

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

Forsinkelser i et byggeprosjekt hva gjør man?

Forsinkelser i et byggeprosjekt hva gjør man? Forsinkelser i et byggeprosjekt hva gjør man? Advokat Andreas Rostveit 1_Tittellysbilde Estate - Seminar entrepriserett 2 Tema for foredraget Beregning av fristforlengelseskrav Økonomiske konsekvenser

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE 1 AV 11 PRL-BOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER 2 AV 11 Innhold DEL I 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER...3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BYGGELEDERBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 Side 3 av 10 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 1. FOREDRAG KL 13.50 14.20 FIRMAET SIN AVTALE MED BYGGHERRE AVTALEN MED BYGGHERREN Hvem har ansvaret for

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste Oppdragsgiver Kontaktperson Mobil E-post Postadresse Entreprenør Kontaktperson

Detaljer

Kontraktsbestemmelser for Advokat OPS-prosjektet Rykkinn Skole avd. Berger

Kontraktsbestemmelser for Advokat OPS-prosjektet Rykkinn Skole avd. Berger Kontraktsbestemmelser for Advokat OPS-prosjektet Rykkinn Skole avd. Berger 1. Bakgrunn Bærum kommune (BK) skal gjennomføre et OPS - prosjekt for Rykkinn skole avdeling Berger (Prosjektet). BK har i den

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

Kaipromenaden Tingvoll

Kaipromenaden Tingvoll Tingvoll kommune Kaipromenaden Tingvoll Entreprise - Bygging av kaipromenade Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2014-02-17 Oppdragsnr.: 5140398 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Innhold 2 Generelle

Detaljer

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Valg av standardkontrakt og entreprise-modell #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Dagens tema Entrepriseformer og entreprisemodell Totalentreprise (NS 8407) eller utførelsesentreprise

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste NB: NS 8405 - versjon 2004 har andre referanser enn NS 8405:2008 Oppdragsgiver

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag Statens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8401, 1. utgave mars 2000. NSF Statens vegvesens utgave 12. november 2002. Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars 2002. Kun tillatt brukt av Statens

Detaljer

NORDBYEN OMSORGSSENTER

NORDBYEN OMSORGSSENTER Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214240 Mottakskjøkken Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2015-01-13 Oppdragsnr.: 5135477 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./personnr om rehabilitering

Detaljer

Endringsklausuler i utførelsesentreprise: Frister og formkrav

Endringsklausuler i utførelsesentreprise: Frister og formkrav "Ændringsregler i byggeaftaler København 10. november 2009 Endringsklausuler i utførelsesentreprise: Frister og formkrav Nordisk Institutt for Sjørett, UiO De syv søstre fra Herøy

Detaljer

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON LOFOTKRAFT AS FYGLE TRANSFORMATORSTASJON Entreprise: Bygningsmessige arbeider Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-02-01 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser HØRINGSNOTAT 1 (7) Standard Norge v/ Jørgen Birkeland Postboks 242 326 LYSAKER Vår referanse (jbi@standard.no) HØRINGSNOTAT FRA SKANSKA NORGE AS NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./personnr om PROSJEKTERINGSGRUPPE

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om 169-BYM-2014 Byggeleder til bygging av Nedre

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Ringsaker kommune Bygg og eiendom Åsmarkvn 3 2390 Moelv Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Nytt Nød og ledesystem Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-11-27 Oppdragsnr.: 5123229 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE Dobbeltforsikring når utgifter er dekket under villa og eierskifte? FAL 6-3 og 4-14. Sikrede (selger) ble saksøkt av kjøper etter overdragelsen

Detaljer

1. Identifikasjon: a. Hva er en endring?

1. Identifikasjon: a. Hva er en endring? Endringer og tillegg hvordan få betalt? Marthe Sandved advokat i Berngaard/Sandbek Entrepriserett Kontraktsrett Arbeidsrett marthe@bslaw.no Agenda for foredraget: 1. Identifikasjon av endring og varsling

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE 1 AV 10 KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG 2 AV 10 Innhold DEL I 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER...3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: 1 AV 6 KONSULENTAVTALE H140 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon 2 AV 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: som gjelder i den rekkefølge de er angitt:

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: som gjelder i den rekkefølge de er angitt: Vedlegg AVVIKENDE BESTEMMELSER til NS 8406 For å lette bruken av standarden er alle bestemmelser der det er gjort endringer i NS 8406 heretter gjengitt i sin helhet. Sykehuset Innlandets tilføyelser til

Detaljer

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster TROMSØ HAVN KF Grøtsund havneavsnitt Entreprise Elektroarbeider og lysmaster Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Grøtsund havneavsnitt, Elektroarbeider og lysmaster, Vedlegg A kontraktsbestemmelser Side 2

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN

HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN 1 Om veiledningen Denne veiledningen er laget for å hjelpe oppdragstaker til å varsle korrekt. Veiledningen kan benyttes uansett hvilken Norsk Standard partene

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale for

Detaljer

Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt. Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes

Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt. Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes Pål Grønstad Arne Scott Morten Gran Knut A Sannes Live W Lindholm Steffen Kvisler - 6 advokater - Har rendyrket

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Oslo kommune Bymiljøetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

Funksjonskrav. EN KLARGJØRING Advokat Anders Folkman anders@folkman.no 92425921

Funksjonskrav. EN KLARGJØRING Advokat Anders Folkman anders@folkman.no 92425921 Funksjonskrav EN KLARGJØRING Advokat Anders Folkman anders@folkman.no 92425921 Problemet Funksjonsbeskrivelser Mindre prosjektering, mer på utøver Må være tydelig på hva vi leverer Lukk avvik Eks: - bygg

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER DL 201101191 PRL-BOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV: ARKITEKTTJENESTER NY SYKEHJEM I BATNFJORDSØRA, 2016

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV: ARKITEKTTJENESTER NY SYKEHJEM I BATNFJORDSØRA, 2016 ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV: ARKITEKTTJENESTER NY SYKEHJEM I BATNFJORDSØRA, 2016 TIL GJEMNES KOMMUNE Del 3 - Endringer og suppleringer til NS 8401 JULI, 2016 KONTRAKT NS 8401 Prosjekteringsoppdrag

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 HOVEDOPPGAVE... 2 3 YTELSER I SAMTLIGE PROSJEKTFASER... 2 3.1 Administrative forhold... 2 3.2 Fremdrift... 3

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV KONTROLLOPPDRAG

KONTRAKT FOR KJØP AV KONTROLLOPPDRAG KONTRAKT FOR KJØP AV KONTROLLOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt kontrolløren) Organisasjonsnr: om Rammeavtale for uavhengig kontroll og andre kontrolloppdrag

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen

Detaljer

Reklamasjoner, garantier og mangler

Reklamasjoner, garantier og mangler Reklamasjoner, garantier og mangler Grunnleggende i forb med reklamasjonsbehandling Skriv, ikke tenk. Ta kopi. Arkiver Vær sikker på at det kommer frem. 1 Utfordringer Forbrukervernlovgivningen er knalltøff

Detaljer

Partene kan ikke forplikte hverandre overfor tredjemann uten særskilt fullmakt.

Partene kan ikke forplikte hverandre overfor tredjemann uten særskilt fullmakt. Kontraktbestemmelser 1.1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter 1.1.1 Samarbeidsplikt Partene skal samarbeide lojalt under gjennomføringen av rammeavtalen og det enkelte oppdrag. De skal i tide underrette

Detaljer

Beregning av tilleggskrav. Særlig om tilfeller der det foreligger taktisk prising av poster

Beregning av tilleggskrav. Særlig om tilfeller der det foreligger taktisk prising av poster Beregning av tilleggskrav Særlig om tilfeller der det foreligger taktisk prising av poster Innledning Utgangspunkt: Entreprenøren har krav på vederlagsjustering som følge av: - endringer - forsinkelse

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Side 1 av 5 AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Mellom Trondheim kommune, Kommunalteknikk (Oppdragsgiver) Org.nr.: 942 110 464 Postboks 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM og Prosjekterende (Prosjekterende) Org.nr.:

Detaljer

Skjemaene er tilpasset kontraktsstandarden og henviser til kontraktsbestemmelsene. Det må derfor benyttes riktig skjema til riktig kontrakt.

Skjemaene er tilpasset kontraktsstandarden og henviser til kontraktsbestemmelsene. Det må derfor benyttes riktig skjema til riktig kontrakt. Dok. nr.: 101117 Navn på vedlegg: Veileder for endringshåndtering - NS 8405 Ver.: 1.0 Godkjent dato: 03.02.2012 Vedlegg for: Prosedyre: Endringshåndtering i entreprisekontrakter Dokumentnr.: 101104 Generelt

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

EVALUERING AV ENTREPRENØROPPDRAG

EVALUERING AV ENTREPRENØROPPDRAG EVALUERING AV ENTREPRENØROPPDRAG BENYTTES VED ANBUDSEVALUERINGER /DOKUMENTERTE ERFARINGER Side 1 av 5 EVALUERING AV ENTREPRENØROPPDRAG Opplysninger om oppdraget Oppdragets navn: Oppdragsgivers navn: Entreprenørens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS

KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS Konkurransegrunnlag Del II Kontraktsbestemmelser 28.09. 2016 OHP KR KMG Revisjon Kommentar Dato Utarb. av Kont. av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Kontraktsbestemmelser KVÆFJORD

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom Oslo kommune Bymiljøetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om Byggeleder(e) til

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom («Oppdragsgiver») og («Leverandør») Organisasjonsnr./Personnr. om... (kort beskrivelse av oppdraget og formålet med kontrakten) Kontrakt -

Detaljer

Nytt innen entrepriseretten VA

Nytt innen entrepriseretten VA Arctic Entrepreneur, Vann og avløp, 20. januar 2016 Nytt innen entrepriseretten VA Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Dagens tema «Nytt innen entrepriseretten VA» «Alltid aktuelt innen entrepriseretten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, (advokat Merete Bårdsen til prøve) (advokat John Egil Bergem)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, (advokat Merete Bårdsen til prøve) (advokat John Egil Bergem) NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, A (advokat Merete Bårdsen til prøve) mot X (advokat John Egil Bergem) S T E

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER 1 AV 8 FoU-BOKA STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING 2 AV 8 Innholdsfortegnelse ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Oppdraget... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Varsler... 3 4

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om rammeavtale

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om utarbeidelse

Detaljer

Kontraktsbestemmelser rammeavtale håndverkertjenester

Kontraktsbestemmelser rammeavtale håndverkertjenester Ringerike Boligstiftelse Kontraktsbestemmelser rammeavtale håndverkertjenester 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter 1.1 Samarbeidsplikt Partene skal samarbeide lojalt under gjennomføringen av oppdraget.

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale for prosjekteringsytelser

Detaljer

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID Vedlegg 1 KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Hvaler kommune. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER PRL-BOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER Side 1 av 13 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett (tillegg

Detaljer

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren)

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt byggelederen) Org.nr.: For denne kontrakten gjelder

Detaljer

AVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG Kristian Ottosens hus. Mellom. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver»)

AVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG Kristian Ottosens hus. Mellom. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver») AVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG 1009 Kristian Ottosens hus Mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver») Og [Oppdragstager] («Prosjekterende») Mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus,

Detaljer