Ny totalentreprisestandard - NS 8407

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny totalentreprisestandard - NS 8407"

Transkript

1 Ny totalentreprisestandard - NS 8407 Oslo, 18. april 2012 Advokatfullmektig Andreas V. Solberg

2 Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i kraft 1. juli 2011 Erstatter NS 3431 Ny standard for totalunderentrepriser NS 8417 Trådte i kraft 1. juli 2011 Erstatter NS Kontraktsvilkår må avtales

3 Totalentreprise - NS 8407 (NS 8417) Byggherre Anbudsgrunnlagets tegn. og beskr ARK Sideentreprenør HEIS (NS 8407) TOTALENTREPRENØR (NS 8407) Prosjektering/rådgivere (NS 8401/02) RIE Underentreprenør RØR (NS 8417) Underentreprenør VENT. (NS 8417) Underentreprenør Grunn (NS 8417) Underentreprenør Elektro (NS 8417) UE UE UL 3

4

5

6 1. NS 8407 pkt 14.1 ytelser kun på tegning Løsninger/ytelser som bare er angitt på tegning, men ikke i funksjonsbeskrivelsen 6

7 NS 8407 pkt 14.1 ytelser kun på tegning NS 3430 punkt 4.2: utførelse som bare er angitt på tegning, men som også burde ha vært angitt i beskrivelsen, omfattes ikke av kontrakten 8

8 NS 8407 pkt 14.1 ytelser kun på tegning Voldgiftsrettens bemerkninger Det følger av NS 3431 punkt 4.2 første ledd at de dokumentene som utgjør kontrakten, utfyller hverandre. Bestemmelsen i NS 3430 punkt 4.2 siste ledd om at utførelse som bare er angitt på tegning, men som også burde ha vært angitt i beskrivelsen ikke omfattes av kontrakten, er ikke gjentatt i NS Dette må etter voldgiftsrettens oppfatning innebære at en klar og spesifikk angivelse av en bestemt løsning på en tegning i en totalentreprise basert på NS 3431, i utgangspunktet må anses avgjørende ved fastleggelsen av totalentreprenørens forpliktelse. Kontrakten omfattet dermed levering av en brannklassifisert rulleport, plassert foran containerne. Det lå således ikke innenfor rammen av HENTs frihet til å velge løsninger etter NS 3431 punkt 11.1 første ledd, å plassere en brannskyveport ved åpningen til avfallsrommet og bare levere en dukport foran containerne. Valgfriheten etter punkt 11.1 første ledd gjelder bare innenfor de rammer som kontrakten setter. 8

9 9 2. NS 8407 pkt valgretten

10 10 NS 8407 pkt valgretten

11 VALGRETT eksempel konferansesal BH må her i samråd med sin leietaker gjøre et valg vedr. belysningsløsning i konferansesal. Det er dere som byggherre som avgjør hvilken løsning som skal velges, og alternativene er : (1) 61 stk. downlights (ikke noe tilleggskrav). Dette er Es forslag til løsning innenfor kontraktens rammer, jf. NS 8407 pkt (2) 61 downlights + 41 glødelamper rundt flåtene i himling( prisoverslag kr ,-). Det bes om at dere som BH velger løsning innen

12 VALGRETT eksempel sprinkelanlegg Fra: Sendt: 19. november :12 Til: Kopi: Emne: SV: Frøya helsetun - Sprinkling av Remas lokaler BH må her i samråd med sin leietaker gjøre et valg. Det er dere som byggherre som avgjør hvilken løsning som skal velges i bygget, og alternativene er (1) OH3-sprinkleranlegg (ikke noe tilleggskrav), (2) HHS-sprinkleranlegg ( prisoverslag kr ,-), eller (3) Rema-1000 som egen branncelle (tilleggskrav kr ,-). 12

13 3. Veiledningsplikt - NS 8407 pkt Totalentreprenøren har fått en større veiledningsplikt i NS Veiledningsplikt Totalentreprenøren skal gi byggherren slike råd og slik veiledning som forholdene tilsier. Dette innebærer blant annet at han i rimelig utstrekning skal: a) vurdere og påpeke for byggherren alternative løsninger, og b) utrede konsekvensene av løsninger som byggherren foreslår. 13

14 4. Ansvaret for byggherrens prosjektering Det klare utgangspunktet er at Totalentreprenøren ikke bærer risikoen for byggherrens prosjektering, jf NS 8407 punkt

15 Grensesnittet mot den prosjektering BH har gjort BHs ansvar/risiko - Forprosjektet - Anbudsgrunnlaget - Funksjonsbeskrivelse - Rammetillatelse - Tegninger - Off.søknader Grensesnitt TEs ansvar/risiko - Detaljprosjektering - Valgrett 15

16 NS 8407 pkt overføring av prosjekteringsrisikoen Må avtales særskilt dersom TE/TUE skal overta risikoen for BHs/TEs løsninger, leveranser og prosjektering Prosjektering av BH/TE Kontroll, undersøkelse Frist på 5 uker fra kontraktsinngå elsen, m.m. annet er avtalt Fristen utsettes dersom materialet først kommer senere Må varsle innen samme frist dersom feil/uklarheter osv. Kan foreslå ny løsning Varsling eller overtakelse av risiko Svarplikt UUO Dersom BH/TE fastholder løsningen, bærer BH/TE risikoen. Tilsvarende ved ny løsning Endring =EO 18

17 NS 8407 pkt overføring av prosjekteringsrisikoen Byggherre Anbudsgrunnlagets tegn. og beskr ARK Sideentreprenør HEIS (NS 8407) TOTALENTREPRENØR (NS 8407) Prosjektering/rådgivere (NS 8401/02) RIE Underentreprenør RØR (NS 8417) Underentreprenør VENT. (NS 8417) Underentreprenør Grunn (NS 8417) Underentreprenør Elektro (NS 8417) UE UE UL 17

18 NS 8407 pkt overføring av prosjekteringsrisikoen Ved kontraktsinngåelsen overtar totalentreprenøren alt ansvar for tegninger og beskrivelser som er utarbeidet av byggherrens arkitekt og rådgivere, som inngår i tilbudsgrunnlaget. Eventuelle feil og mangler ved disse tegninger og beskrivelser gir ikke totalentreprenøren rett til fristforlengelse, tillegg eller erstatning 18

19 5. NS 8417 pkt Tiltransport av prosjekterende Kontraktens funksjonsbeskrivelse pkt. 4612: For kontor, arbeidsplasser, resepsjon, bardisker, og liknende, skal det monteres 2. stk 3-veis stikk 2/16A. 19

20 NS 8417 pkt Tiltransport av entreprenører og leverandører Kontraktens funksjonsbeskrivelse pkt. 4612: For kontor, arbeidsplasser, resepsjon, bardisker, og liknende, skal det monteres 2. stk 3-veis stikk 2/16A. 20

21 6. Varslingssystemet Endringer Fristforlengelse / merutgifter Endring Fremme krav om EO UUO (evt. tilbud) Varsle UUO - Nøytralt - Spesifisert / tilbud BH/TE: a) Utsteder EO b) Avviser kravet c) Preklusjon BH/TE: Svarplikt ved begrunnet varsel (a) Godkjenne kravet (b) Avvise totalt (c) Delvis godkjenne delvis avvise (d) Ingenting = Preklusjon EO (men fristforlengelse og merutgifter) Force majeure Øvrige forhold hoppeplikt Varsle UUO dersom man mener varsel er fremsatt for sent Frister for å avgjøre et omtvistet krav. Overtakelse 21

22 22

23 Byggherrens risiko for uforutsette forhold ved grunnen NS 8407 Pkt Byggherrens risiko for uforutsette forhold ved grunnen Byggherren har risikoen for forhold ved grunnen dersom de avviker fra det totalentreprenøren hadde grunn til å kalkulere med ved utarbeidelsen av tilbudet. Byggherren plikter i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget å opplyse om forhold ved grunnen, byggeområdet og dets omgivelser som han kjente eller måtte kjenne til, og som det var nærliggende å anta at totalentreprenøren hadde interesse av å få. 23

24 Byggherrens risiko for uforutsette forhold ved grunnen 23.1 Byggherrens risiko for uforutsette forhold ved grunnen, forts. Som grunnlag for kalkulasjonen plikter totalentreprenøren å a) gjennomføre en aktsom besiktigelse av byggeområdet og dets omgivelser, b) innhente foreliggende opplysninger om forhold ved grunnen, som for eksempel forurensninger, geologiske og geotekniske forhold ved kontakt med offentlige etater, i den grad slike opplysninger ikke er fremlagt av byggherren, og c) innhente opplysninger om kabler og rør ved kontakt med offentlige etater og andre det er nærliggende å kontakte om dette, i den grad slike opplysninger ikke er fremlagt av byggherren. 24

25 Avtalt plassering av risikoen for forhold ved grunnen 23.2 Avtalt plassering av risikoen for forhold ved grunnen Dersom det er avtalt at totalentreprenøren har risikoen for forhold ved grunnen, kan totalentreprenøren likevel påberope seg at forholdene er vesentlig dårligere enn det totalentreprenøren hadde grunn til å kalkulere med basert på reglene i Slik avtale fritar ikke byggherren for risiko nevnt i 23.1 siste ledd. 25

26 8. Fremdrift 26

27 Fremdriftsplan NS 8407 pkt Totalentreprenørens fremdriftsplan Er ikke annen frist avtalt, skal totalentreprenøren innen fire uker etter kontraktsinngåelsen utarbeide og fremlegge fremdriftsplan. Fremdriftsplanen skal vise både totalentreprenørens ytelser og hvilke av byggherrens ytelser disse er avhengig av. Fremdriftsplanen skal holde seg innenfor de rammer som er angitt i kontrakten, og spesifiseres slik at fremdriften kan kontrolleres av byggherren. Er ikke annet avtalt, skal fremdriftsplanen vise alle hovedaktiviteter i prosjektgjennomføringen, som for eksempel prosjektering, rigging, riving, utførelse, testing, innregulering, prøvedrift og overtakelse. Planen skal vise dagmulktsbelagte milepæler, samt andre viktige milepæler som tett hus, byggherrebeslutninger og tidsrammer for eventuelle sideentreprenører. Hvis totalentreprenøren har krav på fristforlengelse, skal framdriftsplanen justeres tilsvarende.

28 Fremdriftsstatus NS 8407 pkt Pkt Fremdriftsstatus og varsling Er ikke annet avtalt, skal totalentreprenøren hver fjerde uke informere byggherren om fremdriftsstatus basert på fremdriftsplanen etter Totalentreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren dersom det oppstår eller vil kunne oppstå avvik av betydning i forhold til gjeldende fremdriftsplan. Dersom totalentreprenøren vil kreve fristforlengelse, skal kravet varsles og behandles etter bestemmelsene i kapittel VII. Hvis den faktiske fremdriften avviker fra gjeldende fremdriftsplan i en slik grad at planen ikke lenger utgjør et hensiktsmessig grunnlag å rapportere mot, kan byggherren kreve at planen revideres. Slik planrevisjon innebærer kun at grunnlaget for rapportering og varsling endres. 28

29 29 9. Overtakelse NS 8407 pkt 36 og 37

30 30 FDV NS NS 8407

31 31 Testing, innregulering, idriftsettelse

32 32 Opplæring

33 Overtakelse pkt. 36 og 37 TE varsler om funksjonsprøving rimelig tid (pkt. 36.1) TE oversender protokoll og dokumentasjon fra funksjonsprøving. 3 uker før overtakelse (pkt (3)) TE innkaller til overtakelse rimelig tid / 2 uker (pkt. 36.3) Overtakelse starter Aktsom befaring (pkt (4)) Protokoll (pkt. 37.2) FDV leveres 3 uker før overtakelse Opplæring 35

34 Virkninger av overlevering a. Konsekvenser av overtagelse i. Dagmulkt avbrytes ii. Reklamasjonsfrister begynner å løpe iii. Risikoen for kontraktsarbeidet på oppdragsgiver iv. Rett til å sende sluttfaktura v. Sikkerhet trappes ned vi. Forsikringsplikten opphører 34

35 Registreringsforretning NS 8417 pkt 36.1 og 37.6 a. Registreringsforretning i. Entreprenør skal innkalle ii. Befarer arbeidet og anmerker mangler som skal utbedres iii. Oppdragsgiver kan bare nekte overtagelse dersom det foreligger mangel av betydning for bruk av kontraktsarbeidet b. Konsekvenser av registreringsforretning i. Dagmulkt avbrytes ii. Reklamasjonsfrister begynner ikke å løpe iii. Risikoen for kontraktsarbeidet på oppdragsgiver iv. Rett til å sende sluttfaktura v. Sikkerhet trappes ned vi. Forsikringsplikten består 35

36 Prøvedrift NS 8417 pkt

37 Når kan BH nekte overtakelse? 37.3 Byggherrens rett til å nekte overtakelse 37

38 10. Sluttoppgjør NS 8407 pkt. 39 (6) Sluttoppgjør Oppstart Overtakelse

39 SLUTTOPPGJØR Sluttoppgjør skal sendes innen 2 måneder etter overtakelsen Overholdes ikke fristen ny regel om tilleggsfrist Alle krav i anledning prosjektet skal medtas i sluttoppgjøret NB! Bruk sluttoppgjørsmalen og se på eksempelet. 41

40 40 SLUTTOPPGJØR

41 Sluttoppgjør byggherres svarfrist 2 måneder (1) Sluttoppgjør (2) Svar fra BH Oppstart Overtakelse

42 11. Mangler reklamasjon NS 8417 pkt. 42 (7) Mangler / reklamasjon Oppstart Overtakelse

43 Reklamasjon og foreldelse Ved overtakelsen må det reklameres over alle synlige mangler og/eller forhold BH burde ha oppdaget Mangler som oppdages etter overtakelsen; Uten ugrunnet opphold etter at man burde blitt klar over mangelen Absolutt frist; NS år Foreldelse: 3 år regnet fra overtakelsen (foreldelsesloven 3) Fristen forlenges med 1 år fra det tidspunkt man burde bli oppmerksom på kravet, maksimalt 10 år Foreldelse avbrytes bare ved erkjennelse eller rettslige skritt 43

44 Dersom det foreligger en mangel som er reklamert i tide, har entreprenøren følgende ansvar : Primærbeføyelsen ved mangler; 1. Utbedring Subsidiære beføyelser; I. Erstatning (ikke indirekte tap) II. Prisavslag III. Heving 44

45 Advokatfirmaet Grette Filipstad Brygge 2 Postadresse: Postboks 1397 Vika 0114 Oslo Tlf.: Faks:

46 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! Takk for oppmerksomheten!

Bakgrunnsmusikk: Prosjekt- og entreprisemodeller. Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg Ulf Heitmann og Marius S. Langnes, 9.

Bakgrunnsmusikk: Prosjekt- og entreprisemodeller. Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg Ulf Heitmann og Marius S. Langnes, 9. Bakgrunnsmusikk: Prosjekt- og entreprisemodeller Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg Ulf Heitmann og Marius S. Langnes, 9. januar 2015 2 (1) Kontrakts- og tilbudsfasen (2) Oppstart (5) Fremdrift - fristforleng.

Detaljer

AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008)

AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) Skjema 1: Januar 2013 AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) TIL FIRMA: PROSJEKT: AVVIK MELDT AV: VARSEL NUMMER: 1. VARSEL OM AVVIK: Varsel om endring - Irregulær endringsordre (pkt. 23) Oppdragsgiver

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

Avtale om prosjektgjennomføring for rehabilitering og bygging av Kjelsås skole. Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren)

Avtale om prosjektgjennomføring for rehabilitering og bygging av Kjelsås skole. Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) Avtale om prosjektgjennomføring for rehabilitering og bygging av Kjelsås skole mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) og (heretter kalt Entreprenøren) Organisasjonsnummer: om 10952004

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 3501 Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag

Detaljer

Prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen. Tanker

Prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen. Tanker Velkommen Prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen Tanker Introduksjon Formålet med dette foredraget er: å gi innblikk i noen av de situasjonene som kan oppstå i gjennomføringen av et byggeprosjekt.

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Kontrakt om planlegging og oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus

Kontrakt om planlegging og oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus Kontrakt om planlegging og oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus Lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer (bustadoppføringslova), regulerer kontraktsforholdet.

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser 05-01

C Kontraktsbestemmelser 05-01 C Kontraktsbestemmelser 05-01 C 1 C KONTRKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3430 "lminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" av september 1994, fastsatt

Detaljer

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Standard Norge fremlegger følgende forslag til høring: prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Høringsfrist:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Fft Holding AS Orgnr. 999 556 167 Drammensveien 39 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: heretter kalt kjøperen,

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2015-21. årgang. Entrepriserett

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2015-21. årgang. Entrepriserett EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2015-21. årgang Entrepriserett Eurojuris Informerer Innhold Gjennom utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter Innhold Generell innføring i Norsk entrepriserett... 2 1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter... 2 2 Forholdet til lovgivning. Avtalerett... 3 3. Generelt om Norsk Standards kontrakter (NS- kontrakter)...

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus

Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus BYGGBLANKETT 3426 Erstatter NBR 3426 Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus Lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring

Detaljer

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Side 1 av 27 0. 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8406 pkt 2)... 4 3. Partenes representanter

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Hvem er jeg? Rådgivende ingeniør med lang fartstid i Rambøll Norge. Konserncontroller med ansvar for. Kollektiv ansvarsforsikring i RIF.

Hvem er jeg? Rådgivende ingeniør med lang fartstid i Rambøll Norge. Konserncontroller med ansvar for. Kollektiv ansvarsforsikring i RIF. Eystein Abel Engh Hvem er jeg? Rådgivende ingeniør med lang fartstid i Rambøll Norge Konserncontroller med ansvar for Irregulære kontrakter, risikoavdekking Tvister, erstatningskrav Opplæring, Spesialforsikringer,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 Drammensveien 49, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: E-post: heretter

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BLÅBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Side 1 av 33 Blåboka (basert på NS 8405) Innhold DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8405

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2010-16. årgang. Tema Entreprise

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2010-16. årgang. Tema Entreprise EUROJURIS INFORMERER Nr. 3/2010-16. årgang Tema Entreprise Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 9 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering johan.henrik.vister@foyen.no 92 83 53 43 21 93 10 00 Endringer koster, og tar ofte tid! 2 Forholdet til NS 3431 og NS 8405 I 8407 forlater

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir

Detaljer

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedlegg 05 KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om Prosjektering

Detaljer