NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING"

Transkript

1 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL & ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM ENTREPRENØR OG BYGGHERRE

2 ENTREPRISEFORMER Avtale mellom entreprenør og byggherre entrepriseformer Utførelsesentreprise Totalentreprise

3 ENTREPRISEFORMER Entrepriseform er en modell for organisering i av forholdet mellom de tre hovedaktørene i et prosjekt byggherren, prosjekterende og entreprenørene og danner den prinsipielle strukturen for fordeling av risiko og ansvar. I realiteten eksisterer kun to entrepriseformer. Utførelsesentrepriser og totalentrepriser. I en Utførelsesentreprise er entreprenørens forpliktelser i prinsippet begrenset til å gjennomføre et arbeide etter tegninger og beskrivelser. I en totalentreprise er entreprenørens forpliktelser utvidet til også å gjelde prosjektering.

4 ENTREPRISEFORMER Begrepet utførelsesentreprise t finnes ikke i tradisjonell litteratur t men dekker ; generalentreprise, hovedentreprise, delt byggeherrestyrt entreprise. I en Utførelsesentreprise er entreprenørens forpliktelser i prinsippet begrenset til å gjennomføre et arbeide etter tegninger og beskrivelser. I en totalentreprise er entreprenørens forpliktelser utvidet til også å gjelde prosjektering. FORSKJELLEN MELLOM DE TO ENTREPRISEFORMENE LIGGER I HVOR ANSVARET FOR PROSJEKTERINGEN ER PLASSERT.

5 ENTREPRISEFORMER I bransjen arbeides det intenst med å framskaffe en tredje entrepriseform Totalentrepriseformen har fått vid anvendelse etter at vi fikk ny bygningslovgivning i Svært ressurskrevende og driver opp administrasjonskostnadene i bedriftene. SAMSPILLKONTRAKTER. I disse blir entreprenøren kontrahert tidlig i prosjekteringsfasen for å dra nytte av hans kompetanse og for å tilpasse prosjektet til hans apparat. Disse modellene havner svært ofte i en totalentreprisekontrakt. OPS KONTRAKTENE som benyttes i en del større offentlige prosjekter er hovedstammen i kontraktene i prinsippet en totalentreprise der finansiering, drift og vedlikehold av anlegget er tatt inn. Tilleggsytelsene har et definert omfang og varighet og er funksjonsbeskrevet.

6 ENTREPRISEFORMER FORHANDLET AVTALE - med avregning etter medgått tid og materiell ut fra selvkostnivå på timesatser og innkjøp. Det avtales da et fast påslag og eventuelt gis en fast pris på rigg og drift av byggeplassen. I tillegg er det det ofte definert en målsum og det avtales en deling av over/underskudd på prosjektet i forhold til budsjettert prosjektkostnad.

7 ENTREPRISEFORMER VALG AV ENTREPRISEFORM Totalentreprise: Entreprenøren har ansvar for prosjekteringen, gjennomføringen og valg av løsninger til prosjektet. Totalentreprisen velges der tiltakshaverne vil ha minst mulig risiko. ik Hovedentreprise. En entreprise hvor som regel alle bygningsmessige g g arbeider er samlet hos en entreprenør. Byggherren oppretter i tillegg egne kontrakter med de prosjekterende og entreprenører for tekniske fag Generalentreprise. Hele entreprisen leveres av en entreprenør. Han engasjerer alle leverandører som underentreprenører og har det fulle ansvar for utførelsen av alle arbeider. Prosjektering inngår ikke i entreprenørens kontrakt og må ivaretas av prosjekterende kontrahert av byggherre.

8 ENTREPRISEFORMER Delt byggherrestyrt entreprise. Her inngår byggherren separate avtaler med en rekke entreprenører for de ulike fagområder.(grunn, betong, tømrer, elektro, osv.) Prosjektering ivaretas av prosjekterende kontrahert av byggherren. Byggherren, ofte i samarbeid med en engasjert byggeleder, har ansvaret for å styre og koordinere alle aktørene i prosjektet. Regningsarbeid. Entreprenøren gjør arbeidet byggherren spesifiserer og avregner etter medgått tid og materiell. Det avtales timepriser og påslag for innkjøpt materiell.

9 ENTREPRISEFORMER VALG AV ENTREPRISEFORM Byggherrenes dilemma!!. Sterkt oppdelte og byggherrestyrte entrepriser ofte gir udekkede grensesnitt mellom de ulike leverandører og entreprenører. Krever svært detaljert planleggingsarbeide Krever vanntett anbudsunderlag. Manglende poster kan gi store overskridelser og dissens Gir sterk konkurranseeffekt adgang til å delta for mindre bedrifter. Lett å sammenligne tilbud. Krav til entreprenørene må tydelig gå fram i konkurransegrunnlaget. Krever byggeledelse / koordinering utgifter til byggeleder.

10 ENTREPRISEFORMER VALG AV ENTREPRISEFORM Dersom byggherren har fokus på minimal risiko er totalentrepriseformen å anbefale. Byggherren betaler en risikopremie for tryggheten, da entreprenøren normalt vil ha et visst påslag på alle underentreprenører Det er ingen grunn til å anta at denne entrepriseformen gir en lavere totalkostnad for byggherren. Ved totalentreprise pass på! Totalentreprenøren har rett til å velge materialer og utførelser. Enkle og minimalistiske løsninger - høye drift/levetidskostnader. Spesifiser konkurransegrunnlaget nøye slik at entreprenørens anbud inkluderer de utførelser byggherren ønsker. (letter også sammenligning) g)

11 ENTREPRISEFORMER VALG AV ENTREPRISEFORM KONKLUSJON Byggherren må treffe valg ut fra en vurdering av egen kompetanse og tilgjengelige ressurser til styring og oppfølging av prosjektet. Uansett entrepriseform er det viktig med god oppfølging underveis for å sikre at prosjektforutsetningene blir ivaretatt. Grunnlaget for suksess eller fiasko legges i planleggingsfasen. En annen måte å si det på er at 90 % av premissene for suksess er lagt når 10% av kostnadene er påløpt. Kalkyle for to entrepriseformer utfordring!!!

12 KONTRAKT MED ENTREPRENØR Standardiserte kontraktsbestemmelser NS Totalentreprise NS 8405 Utførelsesentreprise t NS 8406 Utførelsesentreprise (forenklet )

13 NS 8405 & 8406 NS 8405 Norsk bygge og anleggskontrakt NS 8406 Forenklet norsk bygge og anleggskontrakt. Like bestemmelser i standardene Virkeområde, omfang Bestemmelser for bruk i kontraktsforhold hvor entreprenøren påtar seg utførelsen av et bygg eller anleggsarbeid og hvor det vesentligste av tegninger, beskrivelser og beregninger skal leveres av byggherren Partenes representanter Hver av partene skal utpeke en person som representerer dem i spørsmål angående kontrakten.(representant) Er ikke annet meddelt den andre parten har representanten fullmakt til å fatte alle beslutninger i anledning kontrakten

14 NS 8405 & 8406 Kontraktsdokumenter. Er ikke annet avtalt inngår følgende dokumenter i kontrakten. kt a) Avtaledokument b) Eventuelle referater eller skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser eller forhandlinger avholdt etter at tilbud ble inngitt, som er godkjent av begge parter. c) Entreprenørens tilbud. d) Skriftlige avklaringer og eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller konferanser - før tilbud ble inngitt e) Tilbuds eller konkurransegrunnlaget f) Denne standarden. Ved motstrid gjelder rekkefølgen utførelse som kun vises på tegning er ikke en del av kontrakt beskrivelse gjelder foran tegning

15 NS 8405 & 8406 Møter - Varsler og krav. Byggherren innkaller til byggemøter -minst 7 dager varsel -fullmakt til ordinære saker. Alle varsler og krav og svar - skriftlig til partenes representanter - elektronisk kommunikasjon gyldig kun dersom det er avtalt. Varsel, krav og svar som er innført i referat fra byggemøte regnes som skriftlige Spesielt for NS 8405: Hvis en part ønsker å gjøre gjeldende at den andre part har varslet eller svart for sent må han gjøre det skriftlig og uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt varsel eller svar. Gjør han ikke det skal varslet eller svaret anses som gitt i tide.

16 NS 8405 & 8406 Sikkerhetsstillelse, till l Forsikring i Entreprenøren stiller 10% av K sum i utførelesetida, 3% i første 3 år etter overtak Byggherren stiller 15% i utførelsestida Entreprenøren skal holde forsikret det som til en hver tid er utført Spesielt for NS 8405 Forsikringen skal dekkekostnadenmed å bringe kontraktsarbeidet i samme stand som før skaden. Ved ombyggingsarbeider skal byggherren sørge for at den delen av bygget som ikke omfattes av ombyggingen er forsikret. Entreprenøren skal ha ansvarsforsikring som skal dekke min 150 G (10.9 mill)

17 NS 8405 & 8406 Forhold på byggeplassen Entreprenøren skal holde god orden -regelmessig opprydding etter eget arbeid og fjerne avfall etter dette - opprydding for entreprenørens regning etter varsel. Stillaser og ubetjente heiser skal vederlagsfritt kunne benyttes av andre entreprenører og byggherren så fremt det ikke skjer til fortrengsel for entreprenøren. Prøving og kontroll. Prøving som fastsatt eller forutsatt i kontrakten skal besørges og betales av entreprenøren. (NB! Intet t generelt krav om KS system hos entreprenøren) Bruk av underentreprenør / byggeplassadministrasjon Entreprenøren har rett til å sette bort deler til UE. Entreprenør skal varsle byggherren om hvilke deler nektelse kun dersom saklig grunn

18 NS 8405 & 8406 Entreprenøren skal uten særskilt vederlag samordne sin utførelse med sideentreprenører, prosjekterende og øvrige aktører i prosjektet i den grad som er påregnelig når kontrakt ble inngått. Byggherrens ytelser. Byggherren leverer tegninger, beskrivelser og beregninger Byggherren bærer risikoen for at det fysiske arbeidsunderlaget, grunnforholdene herunder andres arbeid på bygget eller anlegget, som entreprenøren skal bygge videre på. Byggherren skal påvise høgdefastmerker, byggelinje nabogrense ol Byggherren sørger for tidsmessig koordinering av aktørene i prosjektet. Framdrift Entreprenøren skal utarbeide og legge fram framdriftsplan for egne arbeide Om nødvendig inngår også revisjon av framdriftsplanen. Plan skal vise hovedaktiviteter og hvilke andres aktiviteter disse er avhengige av

19 NS 8405 & 8406 Endringer. Byggherren kan skriftlig pålegge entreprenøren endringer ikke av vesentlig annen art enn det kontrakten omfatter sum inntil 15% av netto kontraktssum. Partene har krav på justering av vederlaget og tidsfrister endringen medfører. Avvik i forhold til kontraktens mengdeangivelse på poster som skal avregnes etter enhetspriser utgjør ingen endring så fremt det ikke vesentlig overstiger (NB!!!!!! ikke grunnlag for tillegg i tid og enhetspriser) Entreprenøren har plikt til å utføre alle pålegg han får fra byggherrens representant, fullmektig eller prosjekterende - han har selv ansvaret for å varsle om han mener pålegget gir grunnlag for ekstra oppgjør eller fristutsettelse. Entreprenøren må varsle innen rimelig tid for å kunne kreve justering av vederlag og tidsfrist NS 8405: Entreprenøren må varsle uten ugrunnet opphold ellers mister han retten til regulering av vederlag og tidsfrist

20 NS 8405 & 8406 Enhetsprisene skal legges til grunn for vederlagsjustering der disse er anvendelige Forrykkes forutsetningene kreve justering for fordyrelser eller besparelser. Krav om justering innen rimelig tid NS 8405 uten ugrunnet opphold. Dersom uenighet arbeidet skal utføres som regningsarbeid Fakturering, betaling, mengdekontroll og indeksregulering. Entreprenøren kan kreve betalt månedlige avdrag - verdien av utført arbeid er grunnlaget for avdragsnotaens størrelse. NS 8405:Avdrag kan kreves på grunnlag av det som er utført og det som er tilført. Det skal trekkes 10% innestående - inntil innestående beløp har nådd 5% av kontraktssum. Generell betalingstid på faktura er 28 dager. Endringsarbeid & LPS på egne fakturaer. Arbeider som utføres etter kontaktens kt enhetspriser skal LPS avregnes Mengdekontroll (fast sum) kan avtales avtalt frist for entreprenør 1 mnd for byggherre.

21 NS 8405 & 8406 Overtakelse og sluttoppgjør. l j Kontraktsarbeidet overtas av byggherren ved overtakelsesforretning. Entreprenøren skal skriftlig, innkalle 14 dager før. Partene har plikt til å møte - unnlater en av partene kan den andre parten gjennomføre alene. Partene skal i felleskap gjennomføre en aktsom befaring Det skal føres protokoll Minimum innhold: - Hvem som er til stede - Mangler som måtte påvises. - Frist for utbedring av mangler og tidspunkt for etterbefaring - Hvorvidt kontraktsarbeidet overtas eller nektes overtatt. Ved nektelse skal årsaken begrunnes i protokollen - det samme ved uenighet om en påstått mangel - protokollen skal signeres

22 NS 8405 & 8406 Byggherren kan nekte å overta påvises slike mangler at disse eller utbedringen av dem kan hindre den forutsatte bruken av kontraktsarbeidet. Virkninger av overtagelse. a) )Eventuell lldagmulkt slutter åløpe. b) Risikoen for kontraktsarbeidet går over til byggherren. c) Entreprenørens forsikringsplikt opphører d) Entreprenøren skal sende sluttoppstilling og sluttfaktura. e) Sikkerhet (bankgarantier) nedtrappes. Sluttfaktura med vedlagt sluttoppstilling skal sendes byggherre innen to måneder etter overtagelse. Sluttoppstillingen skal inneholde en full oversikt over partenes mellomværende. Etter utløpet av forlenget frist taper entreprenøren alle krav som ikke er betalt. Innsigelser mot sluttoppstillingen må fremmes innen betalingsfristen på to mnd.

23 Dagmulkt. NS 8405 & 8406 Sluttfristen er dagmulktsbelagt - på del frister kun dersom det er avtalt Dagmulktssats 1 promille pr hverdag - maks 10 % av kontraktssum. Byggherren kan ikke kreve erstatning i stedet for dagmulkt. Mangler. Det foreligger en mangel dersom kontraktsarbeidet ved overtakelsen ikke er i den stand byggherren har krav på etter kontrakten og dette skyldes forhold entreprenøren svarer for. Entreprenøren har rett og plikt til å utbedre en mangel med mindre utbedringene vil bli uforholdsmessig store i forhold til det som oppnås Byggherren skal sette en rimelig frist utbedring - ikke rettet innen fristen - entreprenøren betaler utbedring utført av andre forhåndsvarsel kreves. Prisavslag kan kreves i stedet for utbedring Reklamasjon kan ikke framsettes senere enn 5 år etter overtagelsen

24 NS 3431 NS 3431 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Den eldste av kontraktsstandardene (er under revisjon) Bygger på grunnprinsipp lik de to andre kontraktsstandardene. Vi ser kun på spesielle forhold i standarden

25 Virkeområde, omfang NS 3431 Bestemmelser for bruk i kontraktsforhold hvor entreprenøren påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av et bygg eller anleggsarbeid Møter - Varsler og krav. Totalentreprenøren skal jevnlig innkalle byggherren til byggherremøter vedr prosjektering, framdrift og utvikling av prosjektet. Byggemøter og prosjekteringsmøter holder totalentreprenøren med sine underaktører uten at byggeherren er til stede. Dersom byggherre vil/bør delta skal dette avtales på forhånd. Varsel om endringer, regulering av vederlag og fristforlengelse er underlagt preklusive bestemmelser som i NS 8405

26 Sikkerhetsstillelse, Forsikring NS 3431 Entreprenøren stiller 10% under utførelse og % i reklamasjonstida - Byggherren stiller 17% under utførelsen 3 års reklamasjonstid for byggherren Forhold på byggeplassen / byggherrens ytelser Totalentreprenøren har ansvar for alle fastmerker og utmålinger Standarden angir ingen spesifikke byggherreytelser ut over en opplysningsplikt likt om forhold han forstår eller burde forstå har betydning for totalentreprenøren. Totalentreprenøren skal snarest etter kontraktsinngåelsen informere byggherren om når og hvilke opplysninger han skal gi og beslutninger han skal ta for å kunne gjennomføre kontraktsarbeidet. (byggherrebeslutningsplan) Totalentreprenøren har risikoen for lokale grunnforhold. Med mindre han godgjør at han ikke burde ha oppdaget dem likeledes med forhold han kunne ha skaffet seg ved besiktigelse eller ved kontakt med kommunale myndigheter ol.

27 NS 3431 Rådgivning og prosjektering Totalentreprenøren skal levere tegninger, beskrivelser og beregninger samt gi faglige råd og veiledning. Han skal i rimelig utstrekning vurdere alternative løsninger. Innenfor kontraktens kt rammer har totalentreprenøren t t rett til å velge hva slags materialer og utførelser han vil oppfylle kontrakten med. Totalentreprenøren plikter i rimelig utstrekning å kontrollere løsninger byggherren foreskriver. Unnlater han å varsle om klare feil og klart uheldige konsekvenser kan utførelsen bli ansett som en mangel ved kontraktsarbeidet. Kvalitetssikring Totalentreprenøren skal dokumentere en faglig forsvarlig kvalitetssikringsprosedyre for gjennomføring g av kontraktsarbeidet. Framdrift. Angir kontrakten tidsfrister kan byggherre forlange at totalentreprenøren t t utarbeider og om nødvendig di reviderer framdriftsplan.

28 NS 3431 Fakturering, betaling, mengdekontroll og indeksregulering g Totalentreprenøren skal spesifisere kontrakts summen i minst hovedposter inndelt etter fag.. Rigg, drift og prosjektering oppgis i egne poster - avdragsfakturering skjer etter faktureringsplan og sammenhengen mellom utarbeidet framdriftsplan skal framgå. Det skal avdragsfaktureres med 7,5% innestående beløp Indeksregulering samme bestemmelser som i utførelsesstandardene Tillatelser og anmeldelser, Gebyrer og avgifter Standarden d legger vesentlige ansvar for innhenting av tillatelser t l og betaling av gebyrer over på totalentreprenøren. Overtakelse og sluttoppgjør Bestemmelser om overtagelsesforretning og virkninger av overtagelse er svært lik utførelsesstandardene.

29 NS 3431 Sluttoppgjør Bestemmelser om sluttoppgjør er spesielle i denne standarden. Tidsfrister i forbindelse med sluttoppgjør skal beregnes ut fra kontraktsarbeidets varighet. 28 dager for prosjekt med høyst 3 mnd`s varighet. 7 dagers tilleggstid for hver påbegynte 3 mnd ut over dette maks 70 dager. Totalentreprenøren skal sende sluttfaktura innen fristen. Krav som ikke er medtatt i sluttfaktura kan ikke framsettes senere. Byggherre må betale sluttfaktura innen utregnet frist - Innsigelser mot sluttfaktura og andre krav mot totalentreprenøren må fremsettes i løpet av betalingstiden. Dersom totalentreprenøren ikke sender sluttfaktura innen fristen kan byggherre fastsette tilleggsfrist og evt. selv sette opp sluttoppgjør.

30

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5.

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5. Innhold 1. Generelt... 3 1.1 Forklaring av konseptet for valg... 3 1.1.1 Oppbygging og bruk av systemet... 3 1.1.2 Modeller... 3 1.2 Ansvar for bruk av resultatene... 4 2. Innledning om modellene... 5

Detaljer

Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Gjøre det selv eller betale andre for jobben Ola Lædre Gjøre det selv eller betale andre for jobben Byggherrens valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt concept Concept temahefte nr. 3 Side i Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1 Mi Prosjekt XXXXXX PA- BOK Måned, åååå 100540-1.1-1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG... 4 GENERELL DEL... 5 1 ORIENTERING... 5 1.1 PA-BOK... 5 1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 5 1.3 ORIENTERING OM KONTRAKTSINNDELING/

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER

FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER Regiondirektør Taale Arstad September 2011 FAVEO, Nordens største selskap innen profesjonell prosjektledelse 320 ansatte. Omsetning 456 MNOK i 2010 Tilbyr planlegging,

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for VEIDEKKE ASA Master policy Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten Krav til- og verktøy for ansattes overholdelse av konkurranselovgivningen 1 LÆR DEG DETTE:

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING Mellom OPPDRAGSGIVER og ENTREPRENØR 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt oppdragsgiveren) Entreprenør: Org nr: Adresse:

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Side 1 19.09.14 Innholdsfortegnelse A. Generell del... 3 A.1 Innledning... 3 A.2 Kort om kontraktens omfang... 3 A.3 Organisasjon og entreprisemodell... 3 Brukere:...

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Krav til entreprenørens byggeprosess

Krav til entreprenørens byggeprosess Vedlegg 08 Krav til entreprenørens byggeprosess Tilbygg nye sykehjemsplasser September 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SHA helse, sikkerhet og arbeidsmiljø... 3 2. Ytre miljø... 3 3. Rent, tørt bygg RTB...

Detaljer

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 766/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 6. oktober

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

1. AVTALEN S IN N GÅELSE

1. AVTALEN S IN N GÅELSE REISEBESTEMMELSER Disse reisebestemmelser er i henhold til lov om pakkereiser av 1995, med forskrifter. DFDS Seaways AS er medlem av Reisegarantifondet og reisegarantier er stilt i h. t. pakkereiseloven.

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer