Velkommen til andelseiermøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til andelseiermøte"

Transkript

1 Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger: 1. Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen 2. Årsregnskap vedlegg 1 3. Styrets beretning vedlegg 1 4. Revisors beretning vedlegg 1 5. Innsendte spørsmål fra andelseierne 6. Valg av andelseierrepresentanter til styret Valg av andeleierrepresentanter til styret Andelseierrepresentanter til styret i velges for 2 år av gangen. Styret skal ha to representanter for andelseierne i tillegg til en vararepresentant. Alle andelseierrepresentanter er på valg i Valgkomiteen innstiller til at alle andelseierrepresentanter gjenvelges for 2 nye år. Andelseierrepresentanter til styret blir etter dette Pål Selvik (GC Rieber AS), Bjørn Eknes (Bergen Kommunale Pensjonskasse) og vararepresentant Hilde Huse (Atlantis Vest AS). Stemmerett Stemmeretten på valgmøtet skal justeres slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Andelseiere kan stemme ved fullmektig. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet. Husk å ta med legitimasjon og eventuell firmaattest. Innsendte spørsmål fra andelseierne En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret i forvaltningsselskapet innen én uke før andelseiermøtet holdes. Med unntak av valgene kan andelseiermøtene ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet. Påmelding Vennligst gi tilbakemelding om du kommer på andelseiermøtet pr mail eller på telefon innen 6. mars. Bergen 10. februar 2015 Med vennlig hilsen styret i Borea Asset ManagementAS Org. nr:

2 Fullmakt Som andelseier i fond forvaltet av gir jeg herved (navn, person eller organisasjonsnummer) Fullmakt til å møte for meg på valgmøtet onsdag 11. mars 2015 og avgi stemme for mine andeler. Dato Signatur Navn med blokkbokstaver, person eller organisasjonsnummer Fullmakten må være oss i hende innen 6. mars Fullmakten sendes til på Faks: Org. nr:

3 Side 1 Årsrapport 2014 for fond forvaltet av 11

4 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i Selskapet er lokalisert i Bergen. 71 % av selskapet eies av Borea Holding og selskaper knyttet til eierne av Borea Holding. Resterende 29 % er eiet av de ansatte i selskapet. Borea Asset Management har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte tjenester innen forvaltning av alternative investeringsfond, fondsforvaltning, aktiv forvaltning og investeringsrådgivning. har avtaler om aktiv forvaltning med 4 investeringsselskaper, samt forvaltning og administrasjon av spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit. fikk 11. desember 2014 konsesjon til å forvalte alternative investeringsfond. Selskapet forvalter midler fra eierne i Borea Holding samt andre store, profesjonelle kunder. Selskapet tilbyr kun forvaltning av aksjer og kredittobligasjoner og tilbyr ikke volumprodukter med lave marginer. Det tilbys bare investeringer gjennom spesialfond og investeringsselskaper. Samlet forvaltningskapital er pr ca MNOK Borea Asset Management har totalt 5 ansatte med lang erfaring hvorav 2 forvaltere og 1 selger. Øvrige ansatte arbeider i administrasjonen. Borea Gruppen Borea Holding er et uavhengig investeringsselskap med industrielle røtter. Hovedaksjonærene i Borea Holding er selskaper eiet av Fritz Rieber, Trond Mohn, Morten Ulstein og Harald Troye og familiene deres. Borea Holding investerer i virksomheter innen kapitalforvaltning. Virksomheten innenfor forvaltning av børsnoterte verdipapirer drives av Borea Asset Management. Forvaltningsselskapets filosofi, mål og strategi Borea Asset Management er en aktiv og uavhengig forvalter med tro på en robust risikopremie i aksje- og kredittmarkedet. Investeringsuniverset er globalt med et nordisk utgangspunkt. Investeringsprosessen kjennetegnes av langsiktighet, risikostyring, transparens og høye krav til etikk. Selskapet skal tilby forvaltningstjenester tilpasset kundenes behov og levere meravkastning. Selskapets målsetting er å være en preferert leverandør av forvaltningstjenester til profesjonelle investorer i Norge. Forvaltningskompetanse er bærebjelken vår. Forvaltningen skal kjennetegnes av dynamisk aktivaallokering, aktiv og indeksuavhengig forvaltning kombinert med konsentrert risikotaking. 1

5 Spesialfondet Borea Global Equities Bransjefordeling Consumer discretion Consumer staples Energy Financials Generell/market Health care Industrials Materials Technology Borea Global Equities er et spesialfond som investerer i egenkapitalinstrumenter. I 2014 leverte fondet en avkastning på 17.4%. Dette var en del svakere enn referanseindeksen, og avviket mot referanseindeksen skyldes investeringsfilosofien, der vi søker å ta ut en syklisk eksponering mot vårt hjemmemarked (Oslo Børs steg 5% i 2014), og at markedet ikke belønnet vår måte å finne aksjer på i Blant annet så vi at Piotroski-screeningen, som har gitt best gjennomsnittlig årlig avkastning siden 1998 i USA, ikke fungerte i Vi tjente mest penger på Norsk Hydro, Gilead Sciences, Apple og Cardinal Health i Det sterke fallet i oljeprisen gjorde at vi tapte mest penger på Det Norske Oljeselskap, og US Silica Holding, samt shippingaksjene BW LPG og Golden Ocean. Vi så også at en del vinneraksjer fra 2013 falt tilbake i 2014, og dette påvirket performancen i fondet negativt. Historisk avkastning Valutafordeling 120% 108,54 % 110,99 % 100% CHF DKK EUR GBP HKD JPY NOK USD 80% 60% 40% 20% 17,37 % 29,29 % 0% Siden oppstart Hittil 2014 Borea Global Equities MSCI World Net Total return i NOK 2 Spesialfondet Borea European Credit Bransjefordeling Landfordeling Energy Financials Industrials Materials Transportation 2014 ble et svakt år for det norske kredittmarkedet. De fleste norske kredittfondene leverte stabil og grei avkastning frem til september. Da hadde de fleste fondene en YTD avkastning mellom 3% og 7%. I løpet av de siste tre månedene endret dette bildet seg voldsomt, og mange av fondene leverte en avkastning på i overkant eller underkant av 0% pr Borea European Credit hadde en avkastning på minus 3,35% i desember og landet på minus 0,77 % for året. Vi er ikke fornøyde med dette. Vi leverte 19 % i 2012 og 10,15% i 2013 og skulle svært gjerne sett at avkastningen i det minste ble positiv for For tidlig økning av eksponeringen i høst bidro dessverre til at vi tapte en ekstra prosent. Vi har benyttet desember måned til å øke vekten mot selskaper som Prosafe, Fred Olsen Energy, Bonheur og Eksportfinans som vi anser som robuste selskaper. Vi har redusert vekten av bankobligasjoner noe for å finansiere kjøpene. Første halvår kommer nok til å være preget av lav oljepris og ikke minst omstilling i offshorenæringen. Vår forventning er imidlertid at oljeprisen vil være på et høyere nivå i annet halvår 2015 enn i dag, og at dette vil gi lavere volatilitet i obligasjonsmarkedet. Vi var for tidlig ute med kjøp i oktober/november. Imidlertid forventer vi at dette vil gi oss god avkastning i året som kommer. Historisk avkastning Bermuda 35% 30% 29,21 % Kypros Norge Storbritannia 25% 20% 15% 15,48 % 10% 5% 5,00 % 0% -5% Siden oppstart ,77 % 2014 Borea European Credit 5 % referanserente p.a.

6 Investeringsfilosofien til Borea Aksjeforvaltningen. Borea Asset Management har forvaltet aksjeporteføljer siden Ideen bak vår aksjeforvaltning er å skape høyest mulig risikojustert avkastning relativt til det globale aksjemarkedet ved dynamisk aktivaallokering, god aksjeutvelgelse og god porteføljekonstruksjon. Borea Asset Management søker å redusere risikoen og gi meravkastning i forhold til en fullvektet referanseindeks ved å variere eksponeringen mot indeksen (dynamisk aktivaallokering). Vår prosess for aksjeutvelgelse er forankret i begrepene Verdi, Momentum og Kvalitet som utgjør grunnlaget både for vår screeningprosess og for vår vurdering av enkeltaksjer. Vår grundige prosess for porteføljekonstruksjon skal sikre at porteføljene har mange forskjellige og ukorrelerte alpha-kilder og ønskede avkastnings- og risikoegenskaper. Temaer og trender vil endre seg over tid, og forflytte seg mellom sektorer og regioner. Våre aksjeporteføljer har derfor et globalt investeringsunivers. Vi er en indeksuavhengig og aktiv forvalter. Vi kjøper aksjer i store og solide selskaper med god inntjening og lett omsettelige aksjer. Våre aksjeporteføljer er konsentrerte og består av aksjer. Dette er mange nok aksjer for å ivareta hensynet til adekvat risikostyring og risikospredning, samtidig som det gir en reell mulighet til å levere en avkastning som avviker signifikant fra indeksavkastning. Alle våre fond er organisert som spesialfond. Spesialfond er også en forutsetning for at vi skal kunne nytte vår strategi for dynamisk aktivaallokering og konsentrasjon fullt ut. Det er vår overbevisning at et spesialfond over tid, med god risikostyring, vil gi høyere avkastning enn et ordinært verdipapirfond som følge av at det kan benytte flere instrumenter og er underlagt et friere regelverk. Renteforvaltningen Borea Asset Management har forvaltet renteporteføljer siden Ideen bak vår renteforvaltning er å skape høyest mulig absolutt avkastning ved dynamisk aktivaallokering og god utvelgelse av kredittobligasjoner. Vår allokeringsprosess skal avdekke markedssituasjoner og prisingsnivåer som historisk har gitt høy markedsvolatilitet og risiko for tap i kredittmarkedet og således gi føringer for porteføljenes markedseksponering. Vår obligasjonsutvelgelsesprosess er verdiorientert og basert på fundamental analyse. Vi søker kredittrisiko og ikke renterisiko. Kredittpremiene har generelt historisk utgjort en høy andel av renteavkastningen og vi forventer at det vil være gode investeringsmuligheter i kredittmarkedene også i fremtiden. 3 Kredittporteføljene våre er konsentrerte og inneholder investeringer. Vi søker bredest mulig diversifisering med hensyn til bransje. Da misligholdsrisikoen er den mest sentrale i fondet, innebærer det at vi skal kjenne utsteder godt og ha muligheten for å være tett på utsteder. Geografisk nærhet er derfor sentralt. Hovedvekten av obligasjonene i våre kredittporteføljer vil derfor være norske og nordiske, supplert med større kjente europeiske utstedere. Det har i lengre tid pågått en debatt om hvor mange kredittobligasjoner man må ha for å oppnå en tilstrekkelig diversifi-sering. Stadig flere konkluderer at antallet er mye lavere enn tidligere antatt, og at obligasjoner er nok til å bli kvitt usystematisk risiko, gitt at obli-gasjonene er godt diversifisert mht sektor. Dette understøtter strategien vi har fulgt i 10 år; Mye av den gode historiske avkastningen vår stammer fra en konsentrert og fokusert portefølje. Vi sier som Buffet: Wide diversification is for those who do not know what they are doing. Etiske rammer For de fleste porteføljer investerer Borea Asset Management ikke i aksjer som er utelukket fra Statens pensjonsfond utlands investeringsunivers.

7 Porteføljeforvalternes kommentar til markedet Aksjemarkedet Det har vært en veldig god periode for globale aksjer siden vi startet fondet Borea Global Equities den Fondet og markedet er opp nesten 110% i løpet av tre år og tre måneder frem til Oppgangen skyldes bedre vekst i verdensøkonomien, men vi ser også, og særlig gjennom 2014, at en svakere norsk krone har bidratt til å løfte avkastningen i NOK. Til sammenligning er Oslo Børs opp ca. 65% i samme periode. I 2014 var Borea Global Equities opp 17,4%, drøyt 11% svakere enn Verdensindeksen i NOK. Avviket fra verdensindeksen skyldes i grove trekk tre forhold: 1) Vår hjemmemarkedsbias, dvs. vår investeringsfilosofi der deler av risikoen vi tar, tas på Oslo Børs. 2) Vinnerne fra 2012 og 2013 underperformet kraftig i første halvdel av 2014, og 3) Vår måte å screene aksjer på, som er testet over mange år, hadde et svakt år i Vi leter også etter rimelige aksjer, og vi så at verdi som aksjeutvelgelseskriterium, også hadde et av sine svakeste år noensinne i Dermed er vår meravkastning siden oppstart tapt, men det har vært en vanskelig periode for de fleste forvaltere og Borea Global Equities er fortsatt et av de beste indeksuavhengige globale fondene siden oppstart Ved inngangen av 2015 er vi moderat optimistiske til avkastningsutsiktene. Vekstutsiktene i USA virker robuste, mens ECB og Mario Draghi mest sannsynlig vil måtte gjøre enda mer for å stå ved sitt WIT (Whatever it takes) løfte. Kina er et usikkerhetsmoment, men det veldig kraftige fallet vi har fått i oljeprisen vil nok virke positivt på Verdensøkonomien. Samtidig tror vi ikke 50 USD for oljen er bærekraftig, og fra senest andre halvår venter vi et moderat oppsving. Rentemarkedet High Yield fondene har vært svært populære de siste årene fordi de har gitt stabil og god avkastning. Risikoen har muligens ikke blitt kommunisert like godt som mulighetene for god avkastning. Men i finansmarkedet er det slik at høy forventet avkastning henger sammen med høyere risiko. Denne sammenhengen slo til i andre halvår 2014, og med en tsunami av innløsninger i High Yield fond, ble det for mye for markedet og kursene var i fritt fall. I slike situasjoner faller først kursene i obligasjoner det er knyttet høy risiko til, typisk høyrisikoselskaper innen olje og offshore sektoren. Etter en viss tid med massivt salgspress trekker så kjøperne seg unna disse obligasjonene samtidig som markedet fortsatt har en overvekt av selgere pga. innløsninger i fondene. Fondene må da begynne å selge de obligasjonene de får solgt og dette er ofte obligasjoner de helst ville beholdt som er robuste/ har god sikkerhet. Dette opplevde vi i desember, og da kom kjøperne på banen igjen og vi fikk balanse i markedet og kursfallet stoppet opp. Kursfallet har nå inn i det nye året delvis blitt reversert for enkelte obligasjoner. 4 Vi har erfart denne typen markedsbevegelser tidligere og vi har benyttet anledningen til å kjøpe obligasjoner som vi forventer vil gi oss en svært god avkastning i 2015/16 når markedet «roer» seg ned/normaliserer seg. Vi var litt tidlig ute med de første kjøpene våre i oktober, vi trodde heller ikke at oljeprisen skulle falle så lavt som den gjorde. Vi tapte en del på det, men justerte oss raskt inn igjen i november og desember. Porteføljen har nå en løpende yield på over 10% og hvis ikke vi får noen bevegelser i spreadene i 2015 vil dette grovt regnet være avkastningen vi får i Hvis vi ser på hva som har skjedd i tidligere kriser når hele markedet er solgt ned, så burde vi kunne forvente enda høyere avkastning året etter en så kraftig markedskorreksjon.

8 Markedsutvikling og fremtidsutsikter Verdensindeksen steg 29,6% i 2015, etter en oppgang på 38,1% i 2013 (omregnet til norske kroner). Siden vi startet Borea Global Equities er MSCI World (i NOK) og Borea Global Equities opp ca. 110%. Til sammenligning er Oslo Børs (OSEBX) opp 65%, mens Vekstmarkedsindeksen (i NOK) er opp 50%. I USD er Verdensindeksen opp 65%. Samlet sett har vi i denne perioden sett en historisk god periode for internasjonale aksjer (særlig for nordmenn), og en reaksjon på perioden , der sykliske markeder som Norge, Norden og Emerging Markets, gav mye bedre avkastning enn de modne markedene. Spørsmålet som reiser seg etter denne avkastningen er: Kan det fortsette? Har modne markeder dratt på seg nedside, og får man bedre avkastningsmuligheter ved å på nytt vende seg mot fremvoksende økonomier og/eller Norge og Norden? Ser vi på verdsettelse ser vi relativt skarpe kontraster. Det amerikanske markedet, som veier 50% i Verdensindeksen, har etterhvert blitt fullpriset. Estimert P/E for 2015 ligger på 16.6, mens den i Europa (BE500) ligger på En sykeljustert PE for USA viser at børsen er dyr relativ til den normaliserte inntjeningen de siste årene. Shiller PE for USA ligger i dag på ca. 27, og dette er betydelig over et langt gjennomsnitt, og det er bare perioden som kan vise til tilsvarende høy prising over tid. Fallet i oljeprisen skaper utfordringer for noen bransjer, men samtidig gevinster for andre. Den amerikanske økonomien er fortsatt en storforbruker av energi, og til tross for store fremskritt i egen energiutvinning de siste årene, er USA fortsatt netto importør av olje og petroleumsprodukter. Samtidig er bruk av f.eks. bensin i USA lavt beskattet, så et fall i oljeprisen tilfaller konsumentene uavkortet. Dermed kan dette på relativt kort sikt skape rom for økende konsum i USA. P.t. er det estimert at oljeprisfallet vil gi en gjennomsnittshusholdning i USA kanskje opptil et par tusen USD i økt kjøpekraft i året. Veksten i energisektoren i USA har skapt mange (høytlønnede) jobber gjennom de siste årene, og mange av de største investeringsprosjektene i USA er knyttet til olje- og energisektoren. Dermed kan, i det korte bildet, lavere energipriser være negativt for veksten i landet. Energi utgjør ca. 8.3% av S&P 500 indeksen, og mange energiselskaper ser at fallet i oljeprisen utraderer inntjeningsveksten fra 2014 til 2015, og mange ser fallende inntjening i stedet. Samtidig ser vi at det ventes relativt kraftig inntjeningsvekst for NASDAQ-indeksen, som har mindre eksponering mot energisektoren, og mer eksponering mot f.eks. teknologisektoren. Kanskje risikerer vi også en overshooting av verdsettelsen i aksjemarkedet. Det er rikelig med likviditet i markedet, med veldig lave renter. Samtidig vil f.eks. High Yield segmentet i rentemarkedet preges av mer utfordrende vilkår i den kapitalintensive energisektoren, slik at det er vanskelig å finne gode alternativer til aksjemarkedet dersom man ønsker å få en realvekst i sine eiendeler. Teknologi, helse og deler av konsumentsektoren seiler da opp som mulige vinnere. Disse kan for det første være gearet mot høyere konsum i USA, men de er også endogene sektorer, i den forstand at de drives av innovasjonstakt og endring i konsumentetterspørsel heller enn nødvendigvis global BNP-vekst. Dersom vi ser til Europa og Asia, ser vi at verdsettelsen i aksjemarkedet er betydelig mer attraktiv. Også i de nordiske markedene er verdsettelsen mer attraktiv enn vi har sett tidligere. Det norske aksjemarkedet fremstår som rimelig, men mest sannsynlig vil lave råvarepriser gi mer motvind for norske aksjer i 2015 enn for andre nordiske markeder. Valutabildet skaper imidlertid usikkerhet, den sterke appresieringen av den sveitsiske franc en i kjølvannet av at den sveitsiske sentralbanken gir opp fastkursen mot euroen, er nok også et frampek på hva ECB vi gjøre med hensyn til å svekke euroen og få ned rentene ytterligere. På nyåret har det på nytt vært diskusjoner rundt Hellas soliditet og en eventuell Grexit. Det ventes at ECB vil kjøpe europeiske statsobligasjoner i år, etter at ECB har fått tillatelse til å gjøre dette. I Japan forsøker Abe fortsatt å få hjulene i gang i økonomien ved å trykke penger for å svekke Yen. Men foreløpig er Yen fortsatt en sikker havn, og spådommene fra flere år tilbake, om at Japan er En mygg som leter etter en frontrute å krasje med, har foreløpig ikke levert. Men med den volatiliteten vi opplever nå, kan 2015 bli et make it or break it år for Abenomics. Spørsmålet er naturligvis hvor sterk USD kan bli i dette scenarioet der USA er det eneste landet som ser både god og bedre enn ventet BNP-vekst, samtidig som USA langt på vei er det eneste landet som etterhvert vil sette de 5

9 korte rentene opp. Alle andre land og regioner vil gjør sitt beste for å svekke egen valuta, blant annet ved å kutte rentene videre. En sterk USD er positivt for asiatisk og europeisk eksportindustri, samtidig behøver ikke en sterk USD (dersom råvareprisene fortsatt er lave) å ramme den amerikanske økonomien hardt. Vi tror risikoen for USD er på oppsiden, og at dette essensielt er noe verdensøkonomien trenger. Hva med Norge? Børsen er rimelig på dagens estimater, men det virker per i dag som at for mange er overbevist om at oljeprisen kommer veldig raskt tilbake. Inntjeningsestimatene vil falle dramatisk dersom vi må ta inn over oss at oljeprisen skal være 50 USD fremover, og da er ikke Oslo Børs billig. Samtidig nyter mange selskaper på børsen godt av en svakere krone og svakere energipriser. Vi er foreløpig avventede til energisektoren både globalt og på Oslo Børs, og tror dagens nivå på oljeprisen er lite bærekraftig på lengre sikt. Samtidig tror vi at et nytt normalnivå for oljeprisen kan ligge godt under 100 USD. Når det gjelder det norske og nordiske kredittmarkedet tror vi at markedet vil stabilisere seg i Enkelte utstedere vil nok etter hvert komme til å få problemer med å betale renter på sine obligasjonslån, og det vil være viktig å unngå disse. Vi er derfor ved inngangen av året posisjonert for et marked hvor kredittspreadene holder seg på dagens nivåer eller trekker inn noe med målsetting om å høste solide månedlige rentebetalinger og kanskje få litt kursstigning i tillegg. 6

10 Styrets årsberetning for 2014 Borea Global Equities - Fondets utvikling i 2014 hadde ved utgangen av 2014 NOK 350,3 mill til forvaltning i spesialfondet Borea Global Equities. Fondet ble startet Fondets avkastning fra start til har vært 108,54%. Fondets referanseindeks har steget 110,99%. Fondet har hatt en mindreavkastning fra start på 2,45%. Fondets avkastning har i 2014 vært 17,37%. Referanseindeksens avkastning var 29,29% som gir fondet en mindreavkastning på 11,92%. Styret er ikke tilfreds med at fondets avkastning ligger bak referanseindeksen både siden start og i Fondets portefølje består av 43 enkeltaksjer eller fondsplasseringer (ETF er) i norske og internasjonale kvalitetsselskaper. Selskapene har solide balanser, høy egenkapitalandel og god inntjening. 19% av porteføljen omfatter aksjer innen sektoren helse- og farmasiaksjer. For øvrig består porteføljen av energiaksjer (7%), råvareaksjer (8%), industriaksjer (9%), finansaksjer (7%), teknologiaksjer (10%) og konsumentaksjer (27%). ETF er (Exchange Traded Funds) utgjør 13%. Når det gjelder eksponeringen mot land/valuta var ca 54% av porteføljen eksponert mot USA, 11% mot Norge, 6% mot Hong Kong, 6% mot Sveits og 9% mot Euroland. De 5 største positive bidragsyterne i fondets avkastning var, sortert etter bidrag, Norsk Hydro, Apple, Gilead Sciences, Tractor Supply og FTSE A50. De største negative bidragsyterne var Det Norske Oljeselskap, US Silica og Golden Ocean. Fondet hadde ingen short posisjoner ved utgangen av året. Fondet hadde NOK 17,6 mill i belåning ved utgangen av året. Fondet hadde ved utgangen av året ingen derivatplasseringer. Fondets klassifisering, målsetting og strategi Fondet er et spesialfond regulert av norsk lovgivning som investerer i egenkapitalinstrumenter. Fondet kan blant annet investere i aksjer, derivater, konvertible obligasjoner og fondsandeler. Fondet kan inngå opsjoner, terminer og bytteavtaler med slike finansielle instrumenter som underliggende eller med indekser med slike finansielle instrumenter som underliggende. Målsettingen med fondet er å gi høyest mulig risikojustert avkastning relativt til det globale aksjemarkedet. Referanseindeks er MSCI World Total Return Net målt i NOK, som består av ca 2000 mellomstore og store selskaper i utviklede økonomier. Fondets ide og forvaltningsstrategi er sammenfallende med det som er beskrevet under avsnittet Aksjeforvaltningen på side 3. Borea European Credit - Fondets utvikling i 2014 hadde ved utgangen av 2014 NOK 234,6 mill til forvaltning i spesialfondet Borea European Credit. Fondet ble startet Fondets avkastning fra start til har vært 29,21%. Fondets referanserente er på 15,48% i perioden (5% for hele år). Fondet har således hatt en meravkastning fra start på 13,73%. Styret er tilfreds med at fondets avkastning ligger foran referanserenten. Fondets portefølje består av 42 obligasjoner i norske og internasjonale selskaper. 68% av fondets verdi er plassert i flytende rentepapirer og 32% er i fastrente-papirer. 78% av porteføljen er eksponert mot Norge, 15% mot Bermuda, 4 % mot Storbritannia og 3% mot Kypros. 50 % av obligasjonene er innenfor sektoren finans, 26 % innenfor energi, 8 % innenfor råvarer, 8 % innenfor industri og 7 % innenfor transport. Typisk rating er BBB/BB/B+. Fondet hadde ingen short posisjoner eller derivater ved utgangen av året. Fondet hadde NOK 74,7 mill i belåning ved utgangen av året. Fondets klassifisering, målsetting og strategi Fondet er et spesialfond regulert av norsk lovgivning som investerer i gjeldsinstrumenter. Fondet kan investere blant annet i sertifikater, statsobligasjoner, bankobligasjoner, kredittobligasjoner, konvertible obligasjoner, ansvarlige lån, strukturerte obligasjoner, indeksobligasjoner og derivater. Fondet kan inngå opsjoner, terminer og bytteavtaler med slike finansielle instrumenter som underliggende eller med indekser med slike finansielle instrumenter som underliggende. Målsettingen med fondet er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning hovedsakelig gjennom investeringer i gjeldsinstrumenter. Fondets referansegrunnlag er 5% avkastning p.a. Fondets ide og forvaltningsstrategi er sammenfallende med det som er beskrevet under avsnittet Renteforvaltningen på side 3. Risiko Risiko i verdipapirfond oppstår som følge av endringer i markedets prising av de underliggende investeringer som medfører endringer i fondets verdi. Slike endringer oppstår i hovedsak på grunn av endringer i bedriftenes inntjening og endringer i den generelle økonomiske utvikling, herunder endringer i aksjekurser, rentenivå og valutakurser. Fondene vil alltid være eksponert mot både 7

11 markedsrisiko i fondenes investeringsunivers og global markedsrisiko da markedene ofte samvarierer. I utfordrende markeder vil fondene også kunne være eksponert mot likviditetsrisiko. Borea Global Equities vil også være eksponert mot valutarisiko da det som hovedregel ikke gjøres valutasikring av dette fondets valutaposisjoner. Borea Asset Management har en aktiv investeringsstrategi der man, uavhengig av fondenes referanseindeks, søker å investere på en slik måte at fondene langsiktig oppnår en høyest mulig risikojustert avkastning. Fondets rammer gir færre begrensninger og større muligheter enn regelverket for vanlige verdipapirfond. Long posisjonene i fondet kan være høyere eller lavere enn 100% av fondets verdi og fondene har anledning til å inngå shortposisjoner. Graden av risikotagning og markedseksponering kan variere over tid med mulighetene i markedet. Fondet kan benytte derivater både i sikringsøyemed og i investeringsøyemed. Fondet kan benytte seg av short salg både i sikringsøyemed og i investeringsøyemed. Fondene kan også ha færre og større posisjoner enn vanlige verdipapirfond. I sum medfører dette mulighet for mer konsentrert risikotaking enn i et vanlig fond. En fullstendig beskrivelse av fondets rammer og risiko er fremgår av fondets prospekt og vedtekter. Relativt vide investeringsrammer gir isolert sett økt risiko og stiller store krav til risikostyring. Borea Asset Management benytter et avansert porteføljesystem som brukes til risikostyring av fondene. Vår strategi innebærer fokus på store, kjente og solide selskaper, god diversifisering med hensyn til bransjer, regioner og enkeltinvesteringer samtidig som porteføljen er så vidt konsentrert at våre forvaltere har et godt utgangspunkt for en grundig overvåkning og god risikostyring. Den bedriftsspesifikke risikoen reduseres dermed vesentlig. Fondets risikorammer styres gjennom etablert internkontroll og rutiner. Markedsutvikling og fremtidsutsikter High yield markedet har korrigert, og særlig energisegmentet har vært utfordrende. Første halvdel av 2015 vil nok gi volatilitet i sektoren og mislighold kan ikke utelukkes i noen markeder. Men dette betyr også at kredittspreader fremstår som mer attraktive enn tidligere, og en normalisering av volatilitet og energipriser kan gi god kredittavkastning. Vi er i et slikt perspektiv heller ikke negative til aksjemarkedet. Veksten skal opp, om enn mindre enn vi trodde for en tid tilbake, og aksjer er ikke spesielt dyre utenfor USA. Innløsninger Det har ikke vært noen ekstraordinært store innløsninger i perioden som har hatt innvirkning på andelenes verdiutvikling. Administrative forhold Verdipapirfondene har ingen ansatte. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Fondet har Borea Asset Management som forretningsfører. DNB Bank ASA er depotmottaker. Borea Asset Management er lokalisert i Bergen. Fortsatt drift Styret er av den oppfatning at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av verdipapirfondenes eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Fondets årsregnskap er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Disponering av årets resultat Styret foreslår disponering av fondets årsresultat som det fremgår i oversikten under, se anvendelse av årets resultat. Styret mener at resultatregnskap, balanse med tilhørende noter, gir fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og verdipapirfondets stilling ved årsskiftet. 8

12 Anvendelse av årets resultat Overført til/fra Utdeling til Egenkapital Fond Årets resultat opptjent EK andelseiere Borea Global Equities Borea European Credit

13 Spesialfondet Borea Global Equities Spesialfondet Borea European Credit Resultatregnskap Noter Porteføljeinntekter og - kostnader Renteinntekter Mottatt aksjeutbytte Gevinst/tap ved realisasjon Endring i urealisert kursgevinst/tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Sum forvaltningskostnader Årets resultat før skattekostnad Skattekostnad Årest resultat etter skattekostnad Disponering av årsresultatet: Utdeling til andelseierne Overføring til/fra opptjent egenkapital Sum disponert Balanse Eiendeler Verdipapirer til markedsverdi 2,6, 9, Bankinnskudd Opptjente, ikke mottatte inntekter Fordringer Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pari 1000, Over-/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2009 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. Hovedpunkter 2009 Kursoppgangen i de internasjonale

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER 1. AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND 1.1 Handel Handel

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 28 SKAGENFONDENE.NO 5 Stopp ID-tyven Slik kan du beskytte deg mot ID-svindlere. 6 Aktiv forvalter hvorfor det? En aktiv absolutt forvalter velger kun selskaper han har tro

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto Årsberetning og regnskap 2014 Foto: Istockphoto Foto: Getty Images Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus interkommunale pensjonskasse Styrets beretning 20 Resultatregnskap 22 Balanse

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER Som kunde må du være kjent med at: handel med finansielle instrumenter skjer på din egen risiko du må selv sette deg

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Putnam World Trust. Halvårsrapport

Putnam World Trust. Halvårsrapport Putnam World Trust 31 12 11 Halvårsrapport Rapport og urevidert regnskap for perioden som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer