Årsrapport 2013 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS"

Transkript

1 Side 1 Årsrapport 2013 for fond forvaltet av 11

2 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i Selskapet er lokalisert i Bergen. 71 % av selskapet eies av Borea Holding og selskaper knyttet til eierne av Borea Holding. Resterende 29 % er eiet av de ansatte i selskapet. Borea Asset Management har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte tjenester innen fondsforvaltning, aktiv forvaltning og investeringsrådgivning. Borea Asset Management AS har avtaler om aktiv forvaltning med 4 investeringsselskaper, og forvalter og administrerer spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit. Selskapet forvalter midler fra eierne i Borea Holding. Øvrige kunder er store, profesjonelle kunder. Selskapet tilbyr kun forvaltning av aksjer og kreditt-obligasjoner og tilbyr ikke volumprodukter med lave marginer. Det tilbys bare investeringer gjennom spesial-fond og investeringsselskaper med begrensede muligheter for inn- og utgang. Samlet forvaltningskapital er pr ca MNOK Knapt 2/3 av forvaltningskapitalen er fra eksterne kunder. Borea Asset Management har totalt 5 ansatte med lang erfaring hvorav 2 forvaltere og 1 selger. Øvrige ansatte arbeider i administrasjonen. Borea Gruppen Borea Holding er et uavhengig investeringsselskap med industrielle røtter. Hovedaksjonærene i Borea Holding er selskaper eiet av Fritz Rieber, Trond Mohn, Morten Ulstein og Harald Troye og familiene deres. Borea Holding investerer i virksomheter innen kapitalforvaltning. Virksomheten innenfor Private Equity drives av selskapet Borea Opportunity Management og virksomheten innenfor forvaltning av børsnoterte verdipapirer drives av Borea Asset Management. Forvaltningsselskapets filosofi, mål og strategi Borea Asset Management er en aktiv og uavhengig forvalter med tro på en robust risikopremie i aksje- og kredittmarkedet. Investeringsuniverset er globalt med et nordisk utgangspunkt. Investeringsprosessen kjennetegnes av langsiktighet, risikostyring, transparens og høye krav til etikk. Selskapet skal tilby forvaltningstjenester tilpasset kundenes behov og levere meravkastning. Selskapets målsetting er å være en preferert leverandør av forvaltningstjenester til profesjonelle investorer i Norge. Forvaltningskompetanse er bærebjelken. Forvaltningen skal kjennetegnes av dynamisk aktivaallokering, aktiv og indeksuavhengig forvaltning kombinert med konsentrert risikotaking. 1

3 Spesialfondet Borea Global Equities 14,11 % 9,64 % 7,0 2 % 8,89 % 3,64 % Bransjefordeling 17,08 % 13,91 % 8,86 % 16,85 % Consumer discretion Consumer staples Energy Financials General market Health care Industrials Materials Technology Borea Global Equities er et spesialfond som investerer i egenkapitalinstrumenter ble et solid år for fondet med en avkastning på 43,6% og en meravkastning på 5,6%. Den høye meravkastningen er generert av vellykket aksjeplukking kombinert med robust risikostyring og adekvat markedseksponering. Fondets gjennomsnittlige eksponering i aksjemarkedet for året har vært 95% og volatiliteten har vært 12%. Generell oppgang i det globale aksjemarkedet kombinert med kronesvekkelse bidro til en særskilt høy avkastning i fondet i Vi tjente mest penger på de amerikanske aksjene Cardinal Health, TJX Cos, JPM Morgan og CS INV VIX og på de norske aksjene Norwegian (solgt 1. halvår) og Marine Harvest. Fondets avkastning de siste 24 måneder er høyere enn avkastningen til samtlige globale aksjefond på Oslo Børs Fondsliste. Sharpe ratio målt fra fondets start er 3.0, som innebærer at også den risikojusterte avkastningen er solid. Valutafordeling Historisk avkastning 49,44 % 2,49 % 5,64 % 7,69 % 34,74 % DKK EUR JPY NOK USD 90% 80% 70% 60% 50% 40% 77,67 % 63,19 % 43,58 % 38,03 % 30% 20% 10% 0% Siden oppstart Borea Global Equities MSCI World Net Total return i NOK 2 Spesialfondet Borea European Credit 25,31 % 9,32 % Bransjefordeling 2,08 % 12,84 % Consumer discretion Energy Financials Industrials 50,44 % Transportation Borea European Credit er et spesialfond som investerer i gjeldsinstrumenter ble nok et godt år i kredittmarkedet. Fondet leverte en avkastning på 10,16%. Den høye avkastningen er generert av vellykket obligasjonsutvelgelse, få negative bidragsytere, god risikostyring og adekvat markedseksponering. Fondets gjennomsnittlige markedseksponering har vært 110% og volatiliteten har vært på 1,64%. Den høye avkastningen er også en konsekvens av generell spreadinngang i markedet og kursstigning. Fondet har nå 2 års historikk og har siden start med drøyt 30% avkastning høyere avkastning enn samtlige fond i gruppen Andre rentefond på Oslo Børs Fondsliste. Sharp ratio siden fondets start er 4.94, som innebærer at også den risikojusterte avkastningen er solid. Fondet har ved årsskiftet en gjennomsnittlig rating i obligasjonsporteføljen på BB. Historisk avkastning Landfordeling 35% 30% 30,07 % 24,25 % Bermuda 25% 20% 75,75 % Norge 15% 10% 5% 9,98 % 10,16 % 5,00 % 0% Siden oppstart Borea European Credit 5 % referanserente p.a.

4 Investeringsfilosofien til Borea Aksjeforvaltningen. Borea Asset Management har forvaltet aksjeporteføljer siden Ideen bak vår aksjeforvaltning er å skape høyest mulig risikojustert avkastning relativt til det globale aksjemarkedet ved dynamisk aktivaallokering, god aksjeutvelgelse og god porteføljekonstruksjon. Borea Asset Management søker å redusere risikoen og gi meravkastning i forhold til en fullvektet referanseindeks ved å variere eksponeringen mot indeksen (dynamisk aktivaallokering). Vår prosess for aksjeutvelgelse er forankret i begrepene Verdi, Momentum og Kvalitet som utgjør grunnlaget både for vår screeningprosess og for vår vurdering av enkeltaksjer. Vår grundige prosess for porteføljekonstruksjon skal sikre at porteføljene har mange forskjellige og ukorrelerte alpha-kilder og ønskede avkastnings- og risikoegenskaper. Temaer og trender vil endre seg over tid, og forflytte seg mellom sektorer og regioner. Våre aksjeporteføljer har derfor et globalt investeringsunivers. Vi er en indeksuavhengig og aktiv forvalter. Vi kjøper aksjer i store og solide selskaper med god inntjening og lett omsettelige aksjer. Våre aksjeporteføljer er konsentrerte og består av aksjer. Dette er mange nok aksjer for å ivareta hensynet til adekvat risikostyring og risikospredning, samtidig som det gir en reell mulighet til å levere en avkastning som avviker signifikant fra indeksavkastning. Alle våre fond er organisert som spesialfond. Spesialfond er også en forutsetning for at vi skal kunne nytte vår strategi for dynamisk aktivaallokering og konsentrasjon fullt ut. Det er vår overbevisning at et spesialfond over tid, med god risikostyring, vil gi høyere avkastning enn et ordinært verdipapirfond som følge av at det kan benytte flere instrumenter og er underlagt et friere regelverk. Renteforvaltningen Borea Asset Management har forvaltet renteporteføljer siden Ideen bak vår renteforvaltning er å skape høyest mulig absolutt avkastning ved dynamisk aktivaallokering og god utvelgelse av kredittobligasjoner. Vår allokeringsprosess skal avdekke markedssituasjoner og prisingsnivåer som historisk har gitt høy markedsvolatilitet og risiko for tap i kredittmarkedet og således gi føringer for porteføljenes markedseksponering. Vår obligasjonsutvelgelsesprosess er verdiorientert og basert på fundamental analyse. Vi søker kredittrisiko og ikke renterisiko. Kredittpremiene har generelt historisk utgjort en høy andel av renteavkastningen og vi forventer at det vil være gode investeringsmuligheter i kredittmarkedene også i fremtiden. 3 Kredittporteføljene våre er konsentrerte og inneholder investeringer. Vi søker bredest mulig diversifisering med hensyn til bransje. Da misligholdsrisikoen er den mest sentrale i fondet, innebærer det at vi skal kjenne utsteder godt og ha muligheten for å være tett på utsteder. Geografisk nærhet er derfor sentralt. Hovedvekten av obligasjonene i våre kreditt-porteføljer vil derfor være norske og nordiske, supplert med større kjente europeiske utstedere. Det har i lengre tid pågått en debatt om hvor mange kredittobligasjoner man må ha for å oppnå en tilstrekkelig diversifi-sering. Stadig flere konkluderer at antallet er mye lavere enn tidligere antatt, og at obligasjoner er nok til å bli kvitt usystematisk risiko, gitt at obli-gasjonene er godt diversifisert mht sektor. Dette understøtter strategien vi har fulgt i 8 år; Mye av den gode historiske avkastningen vår stammer fra en konsentrert og fokusert portefølje. Vi sier som Buffet: Wide diversification is for those who do not know what they are doing. Etiske rammer Borea Asset Management følger Statens Pensjonsfond Utlands anbefalinger vedrørende etikk.

5 Porteføljeforvalternes kommentar til markedet Aksjemarkedet 2013 ble et solid år for globale aksjer. Verdensindeksen målt i norske kroner steg med hele 38%. Til sammenligning steg Oslo Børs med 23,6%, mens den globale vekstmarkedsindeksen steg kun 6,4%. Oppgangen var først og fremst drevet av bedring i amerikansk og europeisk økonomi. Parallelt med fremtidsoptimismen ser vi at aksjemarkedet har blitt dyrere idet mye av oppgangen skyldes multippelekspansjon heller enn inntjeningsvekst. Mens det amerikanske markedet i desember 2012 ble handlet på 12,6 x 2013 inntjening, er 12 mnd forward PE nå ca.15,6. Markedet har med andre ord allerede priset inn en inntjeningsvekst. Andre markeder er rimeligere; Europa handles på x forventet 2014 inntjening og Oslo Børs er i nedre del av dette prisingsintervallet. Deler av Vekstmarkedene har blitt veldig rimelige. Russland handles eksempelvis til en PE under 5. Borea Global Equities steg med 43,6% i 2013 som er 5,6% bedre enn referanseindeksen. Vi tjente penger på mange forskjellige posisjoner. Norwegian, som var den største posisjonen vår frem til vi gikk helt ut før sommeren, var den aksjen vi tjente mest på. Vi tjente nesten like mye på volatilitetstraden vår, CS Inverse VIX. Den defensive amerikanske helseaksjen Cardinal Health var også en betydelig bidragsyter, etterfulgt av Marine Harvest og TJX Cos. Vi tapte mest på den norske oljeserviceaksjen Subsea 7. Tapene var ellers små og få og vi konstaterer at stop loss strategien vår fungerte godt i Den er svært viktig i forhold til å skape meravkastning for kundene våre. Ved inngangen av 2014 ser vi at det skal mer til for å overraske markedene positivt enn i Samtidig er det svært mange som er enige i at 2014 skal bli et godt år både for verdensøkonomien og for aksjer. Det er i en slik setting viktig at selskapene begynner å levere god inntjeningsvekst, samtidig som den makroøkonomiske bedringen fortsetter i både USA, Europa og Vekstmarkedene. Mange mener en finanskrise i Kina er den største halerisikoen i 2014, men vi ser også at tapering nedtrapping av obligasjonskjøpene i USA, kan føre til volatilitet og tilbakeslag i veksten i USA. I Europa ser mange ting mye bedre ut selv om enkelte land har et stykke vei å gå ennå. Vår allokeringsmodell peker på en høy aksjevekt og vi er positive til aksjemarkedet for Det finnes alltid muligheter i aksjemarkedet, og selv om 2014 kanskje vil gi lavere avkastning enn 2013 og høyere svingninger, er vi optimistiske. 4 Rentemarkedet 2013 har vært et godt år for kredittobligasjoner. Spreadene har fortsatt å trekke inn og volatiliteten og usikkerheten har avtatt ytterligere gjennom året. Borea European Credit leverte 10,2% avkastning. Alle våre kredittporteføljer har i 2013 gitt en god avkastning, også sammenlignet med det generelle markedet. Vår strategi som går ut på å ha en konsentrert portefølje med gjennomsnittlig BB rating, kombinert med forsiktig belåning og en markedseksponering høyere enn 100% har gitt god uttelling i Vi har alltid et sterkt fokus på å unngå tapere i porteføljen. Vi har i dag en yield i porteføljen på 6,2%. Vi har gjennom 2013 hatt en belåning på mellom 20%-30%. Den økte markedseksponeringen finansierer da både rentekostnadene ved belåningen og forvaltningshonoraret i fondet. Mange vil hevde at risikoen øker når porteføljen belånes. Det gjør den, men i liten grad. Vi har historikk og erfaring tilbake til 2005 med å drive kredittforvaltning etter denne strategien og den årlige gjennomsnittlige avkastningen vi har levert er 10.5%. Det sier vel i grunnen det meste om den saken. Vi har en klar investeringsstrategi som forteller oss hva vi skal eie og ikke minst hva vi ikke skal eie. Vår konsentrerte portefølje gjør det enklere og følge opp investeringene slik at vi raskt registrerer om en investering utvikler seg negativt. VI har lang erfaring med mandater som muliggjør økt eksponering når fremtidsutsiktene er gode og redusert eksponering når utsiktene er svakere. Varierende markedseksponering har vært svært viktig for å skape den meravkastning vi har levert. Vi forventer at 2014 blir et år på linje med Det er fortsatt god verdi i BB segmentet for High Yield obligasjoner. Våre største investeringer for 2014 er norske fondsobligasjoner mot norske sparebanker. Disse prises i dag på en spread på punkter. Før finanskrisen var nivået til sammenligning under 100. Vi tror ikke vi skal tilbake til dette nivået, men vi tror det er sannsynlig at vi kan se at spreadene faller under 300 i løpet av Det vil gi en kursstigning på 3-4% på disse obligasjonene. For resten av High Yield segmentet tror vi ikke på noen stor spreadinngang. Summen av disse forventninger gir oss en forventet avkastning for fondet i 2014 på 8%-10%.

6 Markedsutvikling og fremtidsutsikter Verdensindeksen viste i 2013 en avkastningen på ca. 27% målt i USD. Dette er på linje med de gode årene 1998 og Det som gjør 2013 litt spesielt er at vi også fikk en markert kronesvekkelse, slik at avkastning-en for NOKdenominerte investorer ble på hele 38,1%. Vi må faktisk tilbake til før 1987 for å se en like stor oppgang i Verdensindeksen i NOK. Gjennom de siste ti-femten årene har vi sett en økning i oljeprisen, parallelt med at Norge har vært et annerledesland i en Verden preget av kriser og betydelig gjeldsbelastning i privat og offentlig sektor. Når vi nå ser en bedring i veksten i USA og Europa mens Kina bremser opp, er det et interessant spørsmål om trenden med sterke råvarepriser og en sterk krone blir brutt. Dette vil eventuelt skape både utfordringer og muligheter for Norge og norske investorer, og avgjøre hvor vi får den gode avkastningen i Veksten i verdensøkonomien har tatt seg opp, men etterdønningene av finanskrisen preget også Fortsatt opplevde Eurosonen som helhet resesjon i 2013, og før 4. kvartalstallene er klare, ligger fallet i BNP an til å bli ca. 0,5% i Veksten var bedre i USA. Her ventes det en vekst i 2013 på 1,5-2%. I Kina ventes en vekst på 7,5-8% i 2013, og veksten i Verdensøkonomien ventes å ha vært på ca. 3%. For 2014 venter man en økning i veksten i USA opp mot 2,5-3%, altså til et nivå høyere enn trendvekst (ca 2,5%). I Europa venter man en bedring på ca. 1% (fra -0,5 til +0,5), mens man i Kina venter at veksten skal falle ned mot 7%. Veksten i Verdensøkonomien ventes som helhet å stige fra ca. 3% til 3,5%. Om dette slår til, vil det danne et hyggelig bakteppe for investeringer utover i Alt annet likt bør dette føre til økte produktpriser og vekst i topplinjen til de fleste bedrifter. Samtidig er kapasitetsutnyttelsen globalt lav, slik at marginpress og prisøkninger ventes ikke å spise av bedriftenes lønnsomhet så tidlig som i Med andre ord kan vi få et typisk mid-cycle år med god avkastning i aksjer og kreditt, uten vesentlige tilstramminger av hverken penge- eller finanspolitikk. Men vi ser samtidig at aksjemarkedet har blitt dyrere gjennom Shiller PE, Robert Shillers PE-multippel som forsøker å justerer for sykelen ved å bruke 10 års snittinntjening i realtermer, er nå høyere enn 25 i USA. Dette er et høyt nivå i et historisk perspektiv, og selv om vi i perioden 1996 til 2008 stort sett har vært over dette nivået, har vi vært til dels betydelig lavere etter finanskrisen. «Normal» PE på S&P 500-indeksen er 17, mens forward PE for 2014 er ca 15,7. I desember 2012 var vi på 12,6. Tallene betegner at vi nærmer oss et fullpriset aksjemarked i USA. I Europa ser vi mer moderat prising på alle multipler, men også her har markedet gått fra å være billig til å bli moderat priset, selv om vi kan argumentere for at inntjeningveksten her har vært unormalt lav gjennom de siste årene og at det derfor er mer å gå på. Samtidig ser vi at mange vekstmarkeder er rimelig priset. Kronisk rimelige Russland leder an. Den russiske børsen prises til PE under 5, og med Putins sjarmoffensiv mot resten av Verden inn mot OL i Sotsji, kan den russiske børsen kanskje stå foran en god periode. Vi ser også at en del asiatiske markeder er rimelige. Topix - indeksen i Japan handles på 15 x 2014 inntjeningen og på pris/bok 1.3. Dette er rimelig i japansk sammenheng. Hang Seng - indeksen i Hong Kong handles på 10x, og Shanghai Composite indeksen i Kina på 8x. Det virker som at investormiljøet er samstemt i at 2014 blir et bra år for aksjer, spesielt i Europa, Japan og USA men i mindre grad i Vekstmarkedene. Videre at teknologi og helse vil bli bra og at råvarer og energi vil bli mindre bra. Man tror det blir et bra år for USD og Euro, men at vi vil oppleve betydelig fall i verdien til japanske yen. Dette er i stor grad en fremskriving av trenden fra 2013, og investorene, slik vi oppfatter det, er i stor grad på plass for å nyte godt av disse effektene. Dermed skal man kanskje være litt forsiktig med å investere ihht til denne oppfatningen. Vi ser at prisdifferansen mellom populære investeringer som nord-amerikanske kvalitetsaksjer og upopulære aksjer som norsk oljeservice, er i ferd med å bli veldig stor. Mange venter et markert fall i oljeprisen gjennom 2014, og vi ser at det er flere elementer som trekker etterspørselen etter olje ned. På den annen side er det ventet en kraftig vekst i verdensøkonomien. Mange begrunner også svakere oljepris med utsiktene for svakere vekst i Kina. Og selv om vi ser foruroligende elementer i den kinesiske økonomien, er det grunn til å minne om at de kinesiske valutareserverene vokste med 200 mrd USD kun i desember, og at de nå utgjør USD 3820 mrd. For de som ønsker å trekke parallellene til Sør Korea og Taiwan for 15 år siden, er Kina i dag i en helt annen stilling. Landet har midler og muligheter til å bestemme egen skjebne. Vi registrerer også at få av krisescenarioene rundt kinesisk økonomi de siste årene har slått til. Når det gjelder Japan er vi relativt optimistiske. Abenomics har ført til en noe svakere yen og en bedring i økonomiske nøkkelparametre. Faktisk var veksten i Japan blant de bedre i den industrialiserte verden i Men nedstengningene av atomkraft-verkene etter Fukushima-tragedien i 2011, har ført til en kollaps i handels-balansen, og Japan har nå kraftige underskudd for første gang på 40 år. Det gode med dette er at dette vil føre til at Abe får hjelp i sine bestrebelser med å svekke 5

7 yenen. Dermed tror vi på en svakere yen i 2014, og på bedre inntjening til japanske bedrifter. Det er vanskelig å spå, især om fremtiden har en klok danske sagt er nåtid, men foreløpig også mye fremtid. Vi har ikke fasiten, men vi har tro på at vi kan skape meravkastningen ved å se mulighetene i 2014, og ved å agere raskt dersom markedet tar en annen vei enn vi så for oss. Allokeringsmodellen vår peker i retning av et godt aksjemarked, men samtidig peker den på en litt svakere risk/reward nå enn for 12 måneder siden. Diversifisering er viktig, og vi legger stor vekt på å eie aksjer som vi oppfatter som defensive aksjer i porteføljen. Det finnes alltid muligheter i aksjemarkedet, og selv om 2014 nok vil gi lavere avkastning enn 2013, og kanskje også gi større svingninger underveis, er vi optimistiske! 6

8 Styrets årsberetning for 2013 Borea Global Equities - Fondets utvikling i 2013 hadde ved utgangen av 2013 NOK 173,3 mill til forvaltning i spesialfondet Borea Global Equities. Fondet ble startet Fondets avkastning fra start til har vært 77,67%. Fondets referanseindeks har steget 63,19%. Fondet har således hatt en meravkastning fra start på 14,48%. Fondets avkastning har i 2013 vært 43,58%. Referanseindeksens avkastning var 38,03% som gir fondet en meravkastning på 5,55%. Styret er tilfreds med at fondets avkastning ligger foran referanseindeksen både siden start og i Fondets portefølje består av 37 enkeltaksjer i norske og internasjonale kvalitetsselskaper. Selskapene har solide balanser, høy egenkapitalandel og god inntjening. 17% av porteføljen omfatter aksjer innen sektoren finans. For øvrig består porteføljen av energiaksjer (17%), råvareaksjer (7%), industriaksjer (14%), helse- og farmasiaksjer (10%), teknologiaksjer (4%) og konsument-aksjer (23%). Derivater og andre instrumenter utgjør 9%. Når det gjelder eksponeringen mot land/valuta var ca 47% av porteføljen eksponert mot USA, 34% mot Norge, 8% mot Japan, 4% mot Bermuda og 8% mot Euroland. De 5 største positive bidragsyterne i fondets avkastning var, sortert etter bidrag, Norwegian, CS INV VIX, Cardinal Health, JPM Morgan, og TJX COS. De selskapene vi tapte mest på var Subsea 7, Unicredit og Sony. Fondet hadde ingen short posisjoner ved utgangen av året. Fondet hadde 16,5 mill i belåning ved utgangen av året. Markedsverdien av fondets derivatposisjoner ved utgangen av året utgjorde 0,5% av fondets verdi. Fondets klassifisering, målsetting og strategi Fondet er et spesialfond regulert av norsk lovgivning som investerer i egenkapitalinstrumenter. Fondet kan blant annet investere i aksjer, derivater, konvertible obligasjoner og fondsandeler. Fondet kan inngå opsjoner, terminer og bytteavtaler med slike finansielle instrumenter som underliggende eller med indekser med slike finansielle instrumenter som underliggende. Målsettingen med fondet er å gi høyest mulig risikojustert avkastning relativt til det globale aksjemarkedet. Referanseindeks er MSCI World Total Return Net målt i NOK, som består av ca 2000 mellomstore og store selskaper i utviklede økonomier. Fondets ide og forvaltningsstrategi er sammenfallende med det som er beskrevet under avsnittet Aksjeforvaltningen på side 3. Borea European Credit - Fondets utvikling i 2013 hadde ved utgangen av 2013 NOK 148,8 mill til forvaltning i spesialfondet Borea European Credit. Fondet ble startet Fondets avkastning fra start til har vært 30,1%. Fondets referanserente er på 9,98% i perioden (5% for hele år). Fondet har således hatt en meravkastning fra start på 20,1%. Styret er tilfreds med at fondets avkastning ligger foran referanserenten. Fondets portefølje består av 33 obligasjoner i norske og internasjonale selskaper. 78% av fondets verdi er plassert i flytende rentepapirer og 22% er i fastrente-papirer. 79% av porteføljen er eksponert mot Norge, 19% mot Bermuda og 2% mot Sverige. 38% av porteføljen er norske sparebankers fondsobligasjoner. Når vi legger til 13% i Eksportfinans har vi over 50% mot norske banker og finansinstitusjoner. De fleste av disse har en rating på BBB eller bedre, mens Eksportfinans har rating BB. Videre har vi 38% mot shipping/offshore. Det meste av dette er mot selskaper som har lange kontrakter på skipene sine mot solide kunder. De fleste har betydelig lengre kontrakter mot kundene en lengden på lånene. Typisk rating er BB/B+. Fondet hadde ingen short posisjoner eller derivater ved utgangen av året. Fondet hadde 42,3 mill i belåning ved utgangen av året. Fondets klassifisering, målsetting og strategi Fondet er et spesialfond regulert av norsk lovgivning som investerer i gjeldsinstrumenter. Fondet kan investere blant annet i sertifikater, statsobligasjoner, bankobligasjoner, kredittobligasjoner, konvertible obligasjoner, ansvarlige lån, strukturerte obligasjoner, indeksobligasjoner og derivater. Fondet kan inngå opsjoner, terminer og bytteavtaler med slike finansielle instrumenter som underliggende eller med indekser med slike finansielle instrumenter som underliggende. Målsettingen med fondet er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning hovedsakelig gjennom investeringer i gjeldsinstrumenter. Fondets referansegrunnlag er 5% avkastning p.a. Fondets ide og forvaltningsstrategi er sammenfallende med det som er beskrevet under avsnittet Renteforvaltningen på side 3. 7

9 Risiko Risiko i verdipapirfond oppstår som følge av endringer i markedets prising av de underliggende investeringer som medfører endringer i fondets verdi. Slike endringer oppstår i hovedsak på grunn av endringer i bedriftenes inntjening og endringer i den generelle økonomiske utvikling, herunder endringer i aksjekurser, rentenivå og valutakurser. Fondene vil alltid være eksponert mot både markedsrisiko i fondenes investeringsunivers og global markedsrisiko da markedene ofte samvarierer. I utfordrende markeder vil fondene også kunne være eksponert mot likviditetsrisiko. Borea Global Equities vil også være eksponert mot valutarisiko da det som hovedregel ikke gjøres valutasikring av dette fondets valutaposisjoner. Borea Asset Management har en aktiv investeringsstrategi der vi, uavhengig av fondenes referanseindeks, søker å investere på en slik måte at fondene langsiktig oppnår en høyest mulig risikojustert avkastning. Fondets rammer gir færre begrensninger og større muligheter enn regelverket for vanlige verdipapirfond. Long posisjonene i fondet kan være høyere eller lavere enn 100% av fondets verdi og fondene har anledning til å inngå shortposisjoner. Graden av risikotagning og markedseksponering kan variere over tid med mulighetene i markedet. Fondet kan benytte derivater både i sikringsøyemed og i investeringsøyemed. Fondet kan benytte seg av short salg både i sikringsøyemed og i investeringsøyemed. Fondene kan også ha færre og større posisjoner enn vanlige verdipapirfond. I sum medfører dette mulighet for mer konsentrert risikotaking enn i et vanlig fond. En fullstendig beskrivelse av fondets rammer og risiko er beskrevet i fondets prospekt og vedtekter. Relativt vide investeringsrammer gir isolert sett økt risiko og stiller store krav til risikostyring. Borea Asset Management benytter et avansert porteføljesystem som brukes til risikostyring av fondene. Vår strategi innebærer fokus på store, kjente og solide selskaper, god diversifisering med hensyn til bransjer, regioner og enkeltinvesteringer samtidig som porteføljen er så vidt konsentrert at våre forvaltere har et godt utgangspunkt for en grundig overvåkning og god risikostyring. Den bedriftsspesifikke risikoen reduseres dermed vesentlig. Fondets risikorammer styres gjennom etablert internkontroll og rutiner. Markedsutvikling og fremtidsutsikter 2013 var et spesielt bra år for globale aksjer, særlig fra et NOK-perspektiv forventes å bli et mellomår, der vi må se vekst både i økonomien og i inntjeningen til de børsnoterte selskapene internasjonalt og i Norge, for at vi skal få oppgang. Samtidig er kredittspreadene lave, men ikke på pre-finanskrisenivå. Dersom vi får den makroøkonomiske oppgangen som forventes, ligger det an til moderat god avkastning i begge aktivaklasser. Innløsninger Det har ikke vært noen ekstraordinært store innløsninger i perioden som har hatt innvirkning på andelenes verdiutvikling. Administrative forhold Verdipapirfondene har ingen ansatte. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Fondet har Borea Asset Management som forretningsfører. DNB Bank ASA er depotmottaker. Borea Asset Management er lokalisert i Bergen. Fortsatt drift Styret er av den oppfatning at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av verdipapirfondenes eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Fondets årsregnskap er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Disponering av årets resultat Styret foreslår disponering av fondets årsresultat som det fremgår i oversikten under (se anvendelse av årets resultat). Styret mener at resultatregnskap, balanse med tilhørende noter, gir fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og verdipapirfondets stilling ved årsskiftet. 8

10 Anvendelse av årets resultat Overført til/fra Utdeling til Egenkapital Fond Årets resultat opptjent EK andelseiere Borea Global Equities Borea European Credit

11 Spesialfondet Borea Global Equities Spesialfondet Borea European Credit Resultatregnskap Noter Porteføljeinntekter og - kostnader Renteinntekter Mottatt aksjeutbytte Gevinst/tap ved realisasjon Endring i urealisert kursgevinst/tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Sum forvaltningskostnader Årets resultat før skattekostnad Skattekostnad Årest resultat etter skattekostnad Disponering av årsresultatet: Utdeling til andelseierne Overføring til/fra opptjent egenkapital Sum disponert Balanse Eiendeler Verdipapirer til markedsverdi 2,6, 9, Bankinnskudd Opptjente, ikke mottatte inntekter Fordringer Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pari 1000, Over-/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld

12 Note 1: Regnskapsprinsipper Finansielle instrumenter Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi (markedsverdi). Fastsettelse av virkelig verdi: Verdipapirer er vurdert til markedskurser pr siste årsskifte. Valutakurser: Verdipapirer og bankinnskudd/-trekk i utenlandsk valuta er vurdert til gjeldende valutakurs pr siste årsskifte. Behandling av transaksjonskostnader: Transaksjonskostnader i form av kurtasje til meglere balanseføres sammen med kostpris ved kjøp og utgiftsføres ved realisasjon. Transaksjonsgebyrer i depot kostnadsføres løpende. Tilordning anskaffelseskost: Gjennomsnittlig anskaffelsesverdi benyttes for å finne realiserte kursgevinster/-tap ved salg av aksjer og rentepapirer. Note 2: Finansielle derivater Borea Global Equities Fondet har gjennom året vært eksponert i følgende derivater: Kjøpte og solgte callopsjoner Kjøpte og solgte putopsjoner Derivater pr : Egenkapitalrelaterte derivater Navn Antall kontrakter Faktor Verdi på underliggende Delta Eksponering Anskaffelseskost Markedsverdi IBEX call ,98 0, Eksponeringen i derivater beregnes etter en forpliktelsesmodell. Det innebærer at for kjøpte call eller put opsjoner er maksimal forpliktelse den premie fondet har betalt for opsjonen. For utstedte call eller put opsjoner beregnes eksponeringen som antall kontrakter x faktor x verdi på underliggende x opsjonens delta. Opsjonene har enten en aksje eller en finansiell aksjeindeks som underliggende. Risiko ved kjøp av put eller call opsjoner er normalt at man kan tape premien man har betalt for opsjonen (kostpris). Risikoen er begrenset og maksimalt tap er lett definerbart. Ved salg av call opsjoner har man i prinsippet solgt hele oppsiden i en aksje. Risikoen ved solgte call opsjoner er i prinsippet derfor uendelig, med mindre man gjør motforretninger for å lukke risikoen, eller at man eier aksjen man har solgt call opsjon for. Ved salg av put opsjoner hefter man for hele nedsiden i en aksje.

13 Oversikt over risiko ved opsjoner: Type Risiko Tapspotensiale Kjøpe put opsjon reduserende/økende premien (kostpris) Kjøpe call opsjon reduserende/økende premien (kostpris) Utstede put opsjon økende (udekket salg) hele nedsiden til aksjen Utstede call opsjon økende hele oppsiden til aksjen Note 2: Finansielle derivater Borea European Credit Det har ikke vært benyttet derivater i fondet i Note 3: Finansiell markedsrisiko Balansen i fondenes årsregnskap gjenspeiler fondets markedsverdi pr siste børsdag i året målt i norske kroner. Aksjefondet er gjennom investering i norske og utenlandske virksomheter eksponert for aksjekurs- og valutakursrisiko. Rentefondet er eksponert for kredittrisiko og renterisiko og en begrenset valutarisiko (hovedregel er valutasikring). Note 4: Skatteberegning Aksjefond er i utgangspunktet fritatt for skatteplikt på gevinster og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Utbytter mottatt fra selskaper innenfor EØS i utgangspunktet skattefrie. 3 % av utbytter fra selskaper hjemmehørende innenfor EØS behandles imidlertid som skattepliktig. Utbytter mottatt fra selskaper utenfor EØS er skattepliktige. Fondene kan i tillegg belastes kildeskatt på utbytte mottatt fra alle utenlandske selskaper. Rentefond er skattepliktige for alle realisasjonsgevinster og har fradragsrett for tap. Alle renteinntekter er skattepliktige. Skattepliktig overskudd i fondet utdeles normalt til andelseierne ved årets utløp og reinvesteres i nye andeler. Skattepliktig inntekt i fondet er derfor normalt kr Note 5: Depotomkostninger: Fondene blir belastet med transaksjonsdrevne depotomkostninger. Note 6: Omløpshastighet. Omløpshastighet er et mål på handelsvolumets størrelse justert for tegning og innløsning av andeler. Omløpshastigheten er beregnet som: (Brutto sum kjøpte og solgte verdipapirer Brutto sum tegninger og innløsninger) / gjennomsnittlig forvaltningskapital For 2013 er omløpshastigheten Borea Global Equities 8,41 Borea European Credit 3,65 Note 7: Provisjoner: Det beregnes ingen tegnings- eller innløsningsprovisjoner. Note 8: Lån på fondets regning Fondene har i løpet av året hatt lån hos DNB Bank ASA. Lån gjøres med sikkerhet i verdipapirporteføljen ved at verdipapirene overføres til egen VPS sikringskonto i DNB. Fondene har råderett over verdipapirene men er forpliktet til å sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig sikkerhet på VPS kontoen. Lånet reguleres løpende i forhold til belåningsbehov.

14 Note 9: Salg av finansielle instrumenter som fondet ikke eier. Borea Global Equities har i løpet av året solgt aksjer som fondet ikke eier (shortsalg). I snitt har short-eksponeringen ligget på 0,98 %, med 4,97 % som maksimale eksponering. Pr har fondet ingen short-eksponering. Selskapets shortposisjoner har i hovedsak vært i norske og nordiske aksjer. Ved shortsalg lånes tilsvarende antall aksjer inn fra depotbank og stilles som sikkerhet for oppgjøret av shortede aksjer. Oppgjørsrisikoen er derfor lav. Ved shortsalg er det risiko for tap dersom kursen på shortede aksjer går opp. Ved kursfall oppstår gevinst for fondet. Borea European Credit har ikke hatt shortposisjoner i Note 10: Andre porteføljeinntekter, andre inntekter og andre kostnader I Borea Global Equities består posten andre kostnader i regnskapet av kurtasje for verdipapirlån, VPS og depot gebyrer og transaksjonsavgifter, clearingavgifter og bankgebyrer. I Borea European Credit består posten andre inntekter av garantiprovisjon, og andre kostnader består av depotgebyrer. Note 11: Forvaltningshonorar: I Borea Global Equities utgjør fast forvaltningshonorar 1,5 % p.a. av forvaltningskapitalen pr månedsslutt i tillegg til variabelt forvaltningshonorar som utgjør 10 % av avkastning utover benchmark som er MSCI World Net Total Return målt i norske kroner. I Borea European Credit utgjør fast forvaltningshonorar i ,5 % av forvaltningshonorar pr månedsslutt i tillegg til variabelt forvaltningshonorar som utgjør 10 % av avkastningen utover referanserenten som er 5 % pa. 13

15 Note 12: Egenkapital Borea Global Equities Andelskapital Overkurs Opptjent egenkapital Sum EK pr Utstedelse av andeler Innløsning av andeler 0 Årets resultat EK pr Antall andeler , , ,75 Kurs pr andel 1 776, , ,2547 Borea European Credit Andelskapital Overkurs Opptjent egenkapital Sum EK pr Utstedelse av andeler Innløsning av andeler Utdeling til andelseierne Årets resultat EK pr Antall andeler , ,53 Kurs pr andel 1 116, ,3240

16 Note 13 Verdipapirportefølje Borea Global Equities: Verdipapir Antall Anskaffelseskost Markedskurs Valuta Markedsverdi i NOK Urealisert gevinst/tap Andel av forvaltningskapital Eierandel selskap Børs Aksjer: Cermaq ,00 NOK ,4 % 0,102 % Oslo DNO International ,20 NOK ,2 % 0,009 % Oslo Dorian Ord ,90 NOK ,6 % 0,051 % Oslo Frontline ,00 NOK ,0 % 0,060 % Oslo Kvaerner ,50 NOK ,9 % 0,052 % Oslo Navigator Holdings ,94 USD? ,6 % 0,012 % New York Statoil ,00 NOK ,7 % 0,001 % Oslo Western Bulk ,00 NOK ,6 % 0,123 % Oslo Energy ,9 % Norsk Hydro ,07 NOK ,4 % 0,018 % Oslo Wacker Chemie Ord ,38 EUR? ,7 % 0,009 % Frankfurt Materials ,1 % Danaher Corp ,20 USD ,6 % 0,002 % New York Helmerich & Payne ,08 USD ,9 % 0,007 % New York Masco Corp ,77 USD ,7 % 0,007 % New York Stericycle ,17 USD ,4 % 0,014 % New York Tractor Supply Ord ,58 USD ,5 % 0,010 % Nasdaq Industrials ,2 % Delphi Auto Ord ,13 USD ,7 % 0,005 % New York DR Horton ,32 USD ,7 % 0,007 % New York Home Depot ,34 USD ,4 % 0,001 % New York Napatech AS ,50 NOK ,5 % 0,347 % Oslo TJX Companies ,73 USD ,7 % 0,003 % New York Toyota Motor Ord ,00 JPY ,9 % 0,000 % Tokyo Consumer Discretion ,0 % 15 Ecolab ,27 USD ,1 % 0,003 % New York Lerøy Seafood Group ,00 NOK ,0 % 0,039 % Oslo Marine Harvest ,38 NOK ,8 % 0,024 % Oslo Consumer Staples ,9 % Biogen Idec Ord ,57 USD ,2 % 0,001 % Nasdaq Cardinal Health Ord ,81 USD ,2 % 0,004 % New York Gilead Sciences ,10 USD ,8 % 0,000 % Nasdaq NOVO NORDISK B ,00 DKK ,5 % 0,000 % København Health Care ,7 % JP Morgan ,10 USD ,9 % 0,001 % New York Prudential Financial ,22 USD ,0 % 0,002 % New York Societe Generale ,22 EUR ,5 % 0,002 % Paris Sparebanken Nord ,50 NOK ,2 % 0,117 % Oslo Sparebanken 1SR-Bank ,25 NOK ,5 % 0,018 % Oslo Sparebanken Midt-Norge ,00 NOK ,1 % 0,081 % Oslo Financials ,2 % Google ,71 USD ,7 % 0,000 % Nasdaq Technology ,7 % CS Inv VIX (XIV US) ,38 USD ,6 % 0,276 % Nasdaq Daiwa Topix ETF ,00 JPY ,8 % 0,019 % Tokyo General/market ,4 % Sum aksjer ,0 %

17 Note 13 Verdipapirportefølje Borea European Credit: Verdipapir Forfallsdato Kupong Effektiv rente Rating Pålydende Anskaffelses-kost Rentereguleringsdato Markedskurs Valuta Markedsverdi i NOK Urealisert gevinst/tap Andel av forvaltningskapital Risikoklasse Flytende rente Albain FRN , ,53 B ,56 NOK ,12 % 5 Albain FRN , ,61 B ,50 NOK ,46 % 5 Bamble og Langesund Perpetual 6, ,98 BBB ,41 NOK ,61 % 3 E Forland AS , ,22 B ,71 NOK ,13 % 5 Eika Boligkreditt AS Perpetual 5, ,47 BBB ,50 NOK ,14 % 3 Fjordline FRN , ,86 B ,67 NOK ,08 % 5 Golar LNG Partners , ,86 BB ,33 NOK ,91 % 4 Havila AS , ,93 B ,50 NOK ,71 % 5 Hexagon Composites , ,70 BB ,78 NOK ,74 % 4 Høland og Setskog SP Perpetual 7, ,98 BBB ,15 NOK ,63 % 3 Klepp Sparebank Perpetual 6, ,99 BB ,58 NOK ,88 % 4 Landkreditt Bank Perpetual 5, ,54 BBB ,00 NOK ,20 % 3 Sandnes Sparebank Perpetual 6, ,72 BBB ,96 NOK ,07 % 3 Ship Financie Intl Lt , ,27 BB ,27 NOK ,88 % 4 Skudenes og Aakra Perpetual 6, ,53 BB ,42 NOK ,09 % 4 Skue Sparebank Perpetual 6, ,97 BBB ,60 NOK ,68 % 3 Sparebanken Møre FRN Perpetual 6, ,29 BBB ,80 NOK ,19 % 3 Sparebanken Nord Norge Perpetual 6, ,33 BBB ,80 NOK ,37 % 3 Sparebank1 Buskerud Perpetual 6, ,37 BBB ,50 NOK ,90 % 3 Sparebank1 Næringskreditt Perpetual 5, ,75 BBB ,44 NOK ,24 % 3 Sparebank1SMN Perpetual 5, ,10 BBB ,21 NOK ,12 % 3 sparebank1smn Perpetual 5, ,22 BBB ,70 NOK ,19 % 3 Sparebanken Øst Perpetual 5, ,15 BBB ,00 NOK ,11 % 3 Sparebanken Vest Perpetual 5, ,21 BBB ,36 NOK ,33 % 3 Storebrand Bank FRN perp , ,20 BBB ,99 NOK ,57 % 3 Teekay LNG Partners , ,86 BB ,57 NOK ,31 % 4 Teekay LNG Partners , ,51 BB ,23 NOK ,20 % 4 Teekay Offshore Partner , ,81 BB ,13 NOK ,93 % 4 Western Bulk AS , ,14 B ,75 NOK ,06 % ,89 % 16 Fast rente Delarka 4,58 % ,58 Fix 4,46 BBB ,95 SEK ,01 % 3 Eksportfinans JPY Var Fix 0,00 BB ,25 JPY ,10 % 4 Iona Energy Co UK ,50 Fix 10,30 B ,33 USD ,59 % 5 World Wide Energy Supply ,75 Fix 7,77 B ,13 USD ,41 % ,11 % Sum ,00 % Effektiv rente er beregnet som obligasjonens årlige avkastning dividert på markedsverdi. Fordelingen i risikoklasser baseres på Finanstilsynets rundskriv nr 6/2007 om tilordning av ratingkategorier til risikoklasser. Følgende kategorisering er benyttet: Risikoklasse Rating 1 AAA til AA- 2 A+ til A- 3 BBB+ til BBB- 4 BB+ til BB- 5 B+ til B- 6 CCC+ og lavere

18 17

19 18

20 Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i torsdag 6. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger: 1. Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen 2. Årsregnskap vedlegg 1 3. Styrets beretning vedlegg 1 4. Revisors beretning vedlegg 1 5. Vedtektsendringer i Spesialfondet Borea European Credit, se nedenfor 6. Innsendte spørsmål fra andelseierne Kort redegjørelse for vedtektsendringen: Spesialfondet Borea European Credit har nå følgende vedtektsbestemmelse i 3 under avsnittet «styring av risiko» 2. ledd: «Fondets risiko vil måles ved gjennomsnittsberegning av ratingen til alle gjeldsinstrumenter i fondets portefølje». En konkret tolkning av denne bestemmelsen innebærer at det må innhentes rating for hver enkelt obligasjon fondet eier. Det viser seg at det i mange tilfeller enten ikke eksisterer rating på obligasjonsnivå for enkeltobligasjoner i markedet eller at det er et for lavt antall aktører som stiller rating. På utstedernivå (selskapsnivå) er det imidlertid vanligvis mange aktører som stiller rating. Dette innebærer at det er flere aktører som har en kvalifisert oppfatning av utsteders rating, noe som gir bedre treffsikkerhet og nøyaktighet i ratingvurderingene. Fondets vedtekter ønskes derfor endret slik at fondets risikostyring baserer seg på utsteders rating i stedet for det enkelte gjeldsinstruments rating. Ny ordlyd foreslås å være: «Fondets risiko vil måles ved gjennomsnittsberegning av ratingen til alle gjeldsinstrumenter i fondets portefølje. Ratingen til det enkelte gjeldsinstrument settes lik utsteders rating. Det forventes ikke at vedtektsendringene vil påvirke forventet avkastning eller risiko i fondene. Forslaget til vedtektsendringer er godkjent av forvaltningsselskapets styre, og samtlige andelseierrepresentanter stemte for endringene. 19 Vedtektsendringene vil bli gjennomført etter at endringene er godkjent av Finanstilsynet, og endringene er offentliggjort på forvaltningsselskapets nettside. Nærmere dato vil være angitt i offentliggjøringen. I henhold til verdipapirfondlovens 4-14 (6) vil andelseierne ha anledning til å innløse sine andeler gebyrfritt dersom det meldes innen 5 dager etter offentliggjøring. Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at innløsninger i henhold til vedtektenes 14 alltid er gebyrfrie. Stemmerett Stemmeretten på valgmøtet skal justeres slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Andelseiere kan stemme ved fullmektig. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet. Husk å ta med legitimasjon og eventuell firmaattest. Innsendte spørsmål fra andelseierne En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret i forvaltningsselskapet innen én uke før andelseiermøtet holdes. Med unntak av valgene kan andelseiermøtene ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet. Påmelding Vennligst gi tilbakemelding om du kommer på andelseiermøtet pr mail eller på telefon innen 28. februar. Bergen 7. februar 2014 Med vennlig hilsen styret i Borea Asset ManagementAS Harald Mowinckel Troye Styrets leder

Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Sentralbord: +47 53 00 29 00 Telefax: +47 53 00 29 01 post@borea.as www.borea.

Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Sentralbord: +47 53 00 29 00 Telefax: +47 53 00 29 01 post@borea.as www.borea. Halvårsrapport for fond forvaltet av 2012 Om Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert i Bergen. 71 % av aksjene

Detaljer

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2012 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

Årsrapport 2015 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2015 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2015 for fond forvaltet av 11 Forvalterteamet er et uavhengig forvaltnings-selskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert i Bergen. 63 % av selskapet eies av Borea Holding AS

Detaljer

Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Sentralbord: +47 53 00 29 00 Telefax: +47 53 00 29 01 post@borea.as www.borea.

Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Sentralbord: +47 53 00 29 00 Telefax: +47 53 00 29 01 post@borea.as www.borea. Halvårsrapport for fond forvaltet av 2013 Porteføljeforvalternes kommentar til markedet Aksjemarkedet Det ble et veldig bra første halvår 2013 i aksjemarkedet, spesielt i USA der aksjemarkedet målt ved

Detaljer

Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Sentralbord: +47 53 00 29 00 Telefax: +47 53 00 29 01 post@borea.as www.borea.

Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Sentralbord: +47 53 00 29 00 Telefax: +47 53 00 29 01 post@borea.as www.borea. Halvårsrapport for fond forvaltet av 2014 Org. nr: 987 909 889 Sentralbord: +47 53 00 29 00 Porteføljeforvalternes kommentar til markedet Aksjemarkedet Første halvår har blitt overraskende godt i aksjemarkedet.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Borea Asset Management AS

Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Borea Asset Management AS Halvårsrapport for fond forvaltet av 2015 Porteføljeforvalternes kommentar til markedet Aksjemarkedet Aksjemarkedet har også i 1. halvår 2015 levert varene, til tross for at det har vært nok av skyer på

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE NORGE 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning Temaartikkel Folketrygdfondets aksjeforvaltning Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72 00 Faks: 23 11 72 10 e-post:

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Styrets Beretning 2013 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter Styrets beretning 2013 Fondets formål er å yte stipend til dr.ingeniør-studenter ved Fakultet for bygg-og miljøteknikk ved NTNU. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Detaljer

INNHOLD. 3-6 Styrets årsberetning 7 Årsregnskap 2014 8-17 Noteopplysninger 18-19 Revisjonsberetning

INNHOLD. 3-6 Styrets årsberetning 7 Årsregnskap 2014 8-17 Noteopplysninger 18-19 Revisjonsberetning 1 INNHOLD 3-6 Styrets årsberetning 7 Årsregnskap 2014 8-17 Noteopplysninger 18-19 Revisjonsberetning 2 Styrets årsberetning for verdipapirfondene 2014 SR-Forvaltning AS er et heleid datterselskap av Sparebank

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

I tråd med det som ble besluttet på andelseiermøtet 10. september 2013 vil fondet endre navn til Verdipapirfondet KLP Obligasjon 3 år.

I tråd med det som ble besluttet på andelseiermøtet 10. september 2013 vil fondet endre navn til Verdipapirfondet KLP Obligasjon 3 år. KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Holmen AS, PB 1273 Vika, N-0111 Oslo Hjemmeside: www.holmenfond.no 1 En kort introduksjon til Holmen Spesialfond Krav til investor s. 3 Fakta Holmen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele stipendier for gjennomføring av studiet ved NTNU slik styret til enhver tid finner formålstjenelig. Dette

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 41 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.5, etter at VIX sliter med å falle under 22, og OSEBX P/B er over

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte økonomisk støtte til lærerkrefter innen berg- og metallstudiet, samt de uorganiske og elektrokjemiske linjer

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Styrets beretning 2012. Borgermester Edvard Christies legat

Styrets beretning 2012. Borgermester Edvard Christies legat Styrets beretning 2012 Dette legatet ble opprettet av fru Kristine Christie, født Kildal, ved testament av 6. oktober 1939 og skjenket Universitetet i Oslo. Legatets grunnkapital var opprinnelig på NOK

Detaljer

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Norges Tekniske Høgskole som kan ha betydning for det

Detaljer

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Styrets beretning 2012 Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. En

Detaljer

Carnegie WorldWide Etisk

Carnegie WorldWide Etisk Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 CARNEGIE worldwide etisk carnegie kapitalforvaltning as Fjordalléen 16, Aker Brygge Postboks 1434 Vika, 0105 Oslo Tlf +47 22 00 98 00 Fax +47 22 00 98 11 e-post

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til alle andelseiere i Verdipapirfondet Trend Europa Oslo, 21.november 2014 Innkalling til andelseiermøte 5. desember klokken 12:00 i Norse Forvaltning AS sine lokaler i Klingenberggaten 7A i Oslo Angående

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET Forvaltningsselskapets navn er Atlas Kapitalforvaltning AS. Selskapets forretningsadresse er Rolfsbuktveien 17, 1364

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. august SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned - 2,1

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden

Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden Til andelseiere i verdipapirfondet WarrenWicklund Norden Dato: 20.09.2013 Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden 1. REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar

Detaljer

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Hvorfor vi (fortsatt) er bull på aksjemarkedet Allokeringsmodellen har nå score på 1,2.

Detaljer

Fusjon mellom Verdipapirfondet Eika Vekst og Verdipapirfondet Eika Norden

Fusjon mellom Verdipapirfondet Eika Vekst og Verdipapirfondet Eika Norden Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Vekst Dato: 20.09.2013 Fusjon mellom Verdipapirfondet Eika Vekst og Verdipapirfondet Eika Norden 1. REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer