Årsrapport 2013 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS"

Transkript

1 Side 1 Årsrapport 2013 for fond forvaltet av 11

2 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i Selskapet er lokalisert i Bergen. 71 % av selskapet eies av Borea Holding og selskaper knyttet til eierne av Borea Holding. Resterende 29 % er eiet av de ansatte i selskapet. Borea Asset Management har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte tjenester innen fondsforvaltning, aktiv forvaltning og investeringsrådgivning. Borea Asset Management AS har avtaler om aktiv forvaltning med 4 investeringsselskaper, og forvalter og administrerer spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit. Selskapet forvalter midler fra eierne i Borea Holding. Øvrige kunder er store, profesjonelle kunder. Selskapet tilbyr kun forvaltning av aksjer og kreditt-obligasjoner og tilbyr ikke volumprodukter med lave marginer. Det tilbys bare investeringer gjennom spesial-fond og investeringsselskaper med begrensede muligheter for inn- og utgang. Samlet forvaltningskapital er pr ca MNOK Knapt 2/3 av forvaltningskapitalen er fra eksterne kunder. Borea Asset Management har totalt 5 ansatte med lang erfaring hvorav 2 forvaltere og 1 selger. Øvrige ansatte arbeider i administrasjonen. Borea Gruppen Borea Holding er et uavhengig investeringsselskap med industrielle røtter. Hovedaksjonærene i Borea Holding er selskaper eiet av Fritz Rieber, Trond Mohn, Morten Ulstein og Harald Troye og familiene deres. Borea Holding investerer i virksomheter innen kapitalforvaltning. Virksomheten innenfor Private Equity drives av selskapet Borea Opportunity Management og virksomheten innenfor forvaltning av børsnoterte verdipapirer drives av Borea Asset Management. Forvaltningsselskapets filosofi, mål og strategi Borea Asset Management er en aktiv og uavhengig forvalter med tro på en robust risikopremie i aksje- og kredittmarkedet. Investeringsuniverset er globalt med et nordisk utgangspunkt. Investeringsprosessen kjennetegnes av langsiktighet, risikostyring, transparens og høye krav til etikk. Selskapet skal tilby forvaltningstjenester tilpasset kundenes behov og levere meravkastning. Selskapets målsetting er å være en preferert leverandør av forvaltningstjenester til profesjonelle investorer i Norge. Forvaltningskompetanse er bærebjelken. Forvaltningen skal kjennetegnes av dynamisk aktivaallokering, aktiv og indeksuavhengig forvaltning kombinert med konsentrert risikotaking. 1

3 Spesialfondet Borea Global Equities 14,11 % 9,64 % 7,0 2 % 8,89 % 3,64 % Bransjefordeling 17,08 % 13,91 % 8,86 % 16,85 % Consumer discretion Consumer staples Energy Financials General market Health care Industrials Materials Technology Borea Global Equities er et spesialfond som investerer i egenkapitalinstrumenter ble et solid år for fondet med en avkastning på 43,6% og en meravkastning på 5,6%. Den høye meravkastningen er generert av vellykket aksjeplukking kombinert med robust risikostyring og adekvat markedseksponering. Fondets gjennomsnittlige eksponering i aksjemarkedet for året har vært 95% og volatiliteten har vært 12%. Generell oppgang i det globale aksjemarkedet kombinert med kronesvekkelse bidro til en særskilt høy avkastning i fondet i Vi tjente mest penger på de amerikanske aksjene Cardinal Health, TJX Cos, JPM Morgan og CS INV VIX og på de norske aksjene Norwegian (solgt 1. halvår) og Marine Harvest. Fondets avkastning de siste 24 måneder er høyere enn avkastningen til samtlige globale aksjefond på Oslo Børs Fondsliste. Sharpe ratio målt fra fondets start er 3.0, som innebærer at også den risikojusterte avkastningen er solid. Valutafordeling Historisk avkastning 49,44 % 2,49 % 5,64 % 7,69 % 34,74 % DKK EUR JPY NOK USD 90% 80% 70% 60% 50% 40% 77,67 % 63,19 % 43,58 % 38,03 % 30% 20% 10% 0% Siden oppstart Borea Global Equities MSCI World Net Total return i NOK 2 Spesialfondet Borea European Credit 25,31 % 9,32 % Bransjefordeling 2,08 % 12,84 % Consumer discretion Energy Financials Industrials 50,44 % Transportation Borea European Credit er et spesialfond som investerer i gjeldsinstrumenter ble nok et godt år i kredittmarkedet. Fondet leverte en avkastning på 10,16%. Den høye avkastningen er generert av vellykket obligasjonsutvelgelse, få negative bidragsytere, god risikostyring og adekvat markedseksponering. Fondets gjennomsnittlige markedseksponering har vært 110% og volatiliteten har vært på 1,64%. Den høye avkastningen er også en konsekvens av generell spreadinngang i markedet og kursstigning. Fondet har nå 2 års historikk og har siden start med drøyt 30% avkastning høyere avkastning enn samtlige fond i gruppen Andre rentefond på Oslo Børs Fondsliste. Sharp ratio siden fondets start er 4.94, som innebærer at også den risikojusterte avkastningen er solid. Fondet har ved årsskiftet en gjennomsnittlig rating i obligasjonsporteføljen på BB. Historisk avkastning Landfordeling 35% 30% 30,07 % 24,25 % Bermuda 25% 20% 75,75 % Norge 15% 10% 5% 9,98 % 10,16 % 5,00 % 0% Siden oppstart Borea European Credit 5 % referanserente p.a.

4 Investeringsfilosofien til Borea Aksjeforvaltningen. Borea Asset Management har forvaltet aksjeporteføljer siden Ideen bak vår aksjeforvaltning er å skape høyest mulig risikojustert avkastning relativt til det globale aksjemarkedet ved dynamisk aktivaallokering, god aksjeutvelgelse og god porteføljekonstruksjon. Borea Asset Management søker å redusere risikoen og gi meravkastning i forhold til en fullvektet referanseindeks ved å variere eksponeringen mot indeksen (dynamisk aktivaallokering). Vår prosess for aksjeutvelgelse er forankret i begrepene Verdi, Momentum og Kvalitet som utgjør grunnlaget både for vår screeningprosess og for vår vurdering av enkeltaksjer. Vår grundige prosess for porteføljekonstruksjon skal sikre at porteføljene har mange forskjellige og ukorrelerte alpha-kilder og ønskede avkastnings- og risikoegenskaper. Temaer og trender vil endre seg over tid, og forflytte seg mellom sektorer og regioner. Våre aksjeporteføljer har derfor et globalt investeringsunivers. Vi er en indeksuavhengig og aktiv forvalter. Vi kjøper aksjer i store og solide selskaper med god inntjening og lett omsettelige aksjer. Våre aksjeporteføljer er konsentrerte og består av aksjer. Dette er mange nok aksjer for å ivareta hensynet til adekvat risikostyring og risikospredning, samtidig som det gir en reell mulighet til å levere en avkastning som avviker signifikant fra indeksavkastning. Alle våre fond er organisert som spesialfond. Spesialfond er også en forutsetning for at vi skal kunne nytte vår strategi for dynamisk aktivaallokering og konsentrasjon fullt ut. Det er vår overbevisning at et spesialfond over tid, med god risikostyring, vil gi høyere avkastning enn et ordinært verdipapirfond som følge av at det kan benytte flere instrumenter og er underlagt et friere regelverk. Renteforvaltningen Borea Asset Management har forvaltet renteporteføljer siden Ideen bak vår renteforvaltning er å skape høyest mulig absolutt avkastning ved dynamisk aktivaallokering og god utvelgelse av kredittobligasjoner. Vår allokeringsprosess skal avdekke markedssituasjoner og prisingsnivåer som historisk har gitt høy markedsvolatilitet og risiko for tap i kredittmarkedet og således gi føringer for porteføljenes markedseksponering. Vår obligasjonsutvelgelsesprosess er verdiorientert og basert på fundamental analyse. Vi søker kredittrisiko og ikke renterisiko. Kredittpremiene har generelt historisk utgjort en høy andel av renteavkastningen og vi forventer at det vil være gode investeringsmuligheter i kredittmarkedene også i fremtiden. 3 Kredittporteføljene våre er konsentrerte og inneholder investeringer. Vi søker bredest mulig diversifisering med hensyn til bransje. Da misligholdsrisikoen er den mest sentrale i fondet, innebærer det at vi skal kjenne utsteder godt og ha muligheten for å være tett på utsteder. Geografisk nærhet er derfor sentralt. Hovedvekten av obligasjonene i våre kreditt-porteføljer vil derfor være norske og nordiske, supplert med større kjente europeiske utstedere. Det har i lengre tid pågått en debatt om hvor mange kredittobligasjoner man må ha for å oppnå en tilstrekkelig diversifi-sering. Stadig flere konkluderer at antallet er mye lavere enn tidligere antatt, og at obligasjoner er nok til å bli kvitt usystematisk risiko, gitt at obli-gasjonene er godt diversifisert mht sektor. Dette understøtter strategien vi har fulgt i 8 år; Mye av den gode historiske avkastningen vår stammer fra en konsentrert og fokusert portefølje. Vi sier som Buffet: Wide diversification is for those who do not know what they are doing. Etiske rammer Borea Asset Management følger Statens Pensjonsfond Utlands anbefalinger vedrørende etikk.

5 Porteføljeforvalternes kommentar til markedet Aksjemarkedet 2013 ble et solid år for globale aksjer. Verdensindeksen målt i norske kroner steg med hele 38%. Til sammenligning steg Oslo Børs med 23,6%, mens den globale vekstmarkedsindeksen steg kun 6,4%. Oppgangen var først og fremst drevet av bedring i amerikansk og europeisk økonomi. Parallelt med fremtidsoptimismen ser vi at aksjemarkedet har blitt dyrere idet mye av oppgangen skyldes multippelekspansjon heller enn inntjeningsvekst. Mens det amerikanske markedet i desember 2012 ble handlet på 12,6 x 2013 inntjening, er 12 mnd forward PE nå ca.15,6. Markedet har med andre ord allerede priset inn en inntjeningsvekst. Andre markeder er rimeligere; Europa handles på x forventet 2014 inntjening og Oslo Børs er i nedre del av dette prisingsintervallet. Deler av Vekstmarkedene har blitt veldig rimelige. Russland handles eksempelvis til en PE under 5. Borea Global Equities steg med 43,6% i 2013 som er 5,6% bedre enn referanseindeksen. Vi tjente penger på mange forskjellige posisjoner. Norwegian, som var den største posisjonen vår frem til vi gikk helt ut før sommeren, var den aksjen vi tjente mest på. Vi tjente nesten like mye på volatilitetstraden vår, CS Inverse VIX. Den defensive amerikanske helseaksjen Cardinal Health var også en betydelig bidragsyter, etterfulgt av Marine Harvest og TJX Cos. Vi tapte mest på den norske oljeserviceaksjen Subsea 7. Tapene var ellers små og få og vi konstaterer at stop loss strategien vår fungerte godt i Den er svært viktig i forhold til å skape meravkastning for kundene våre. Ved inngangen av 2014 ser vi at det skal mer til for å overraske markedene positivt enn i Samtidig er det svært mange som er enige i at 2014 skal bli et godt år både for verdensøkonomien og for aksjer. Det er i en slik setting viktig at selskapene begynner å levere god inntjeningsvekst, samtidig som den makroøkonomiske bedringen fortsetter i både USA, Europa og Vekstmarkedene. Mange mener en finanskrise i Kina er den største halerisikoen i 2014, men vi ser også at tapering nedtrapping av obligasjonskjøpene i USA, kan føre til volatilitet og tilbakeslag i veksten i USA. I Europa ser mange ting mye bedre ut selv om enkelte land har et stykke vei å gå ennå. Vår allokeringsmodell peker på en høy aksjevekt og vi er positive til aksjemarkedet for Det finnes alltid muligheter i aksjemarkedet, og selv om 2014 kanskje vil gi lavere avkastning enn 2013 og høyere svingninger, er vi optimistiske. 4 Rentemarkedet 2013 har vært et godt år for kredittobligasjoner. Spreadene har fortsatt å trekke inn og volatiliteten og usikkerheten har avtatt ytterligere gjennom året. Borea European Credit leverte 10,2% avkastning. Alle våre kredittporteføljer har i 2013 gitt en god avkastning, også sammenlignet med det generelle markedet. Vår strategi som går ut på å ha en konsentrert portefølje med gjennomsnittlig BB rating, kombinert med forsiktig belåning og en markedseksponering høyere enn 100% har gitt god uttelling i Vi har alltid et sterkt fokus på å unngå tapere i porteføljen. Vi har i dag en yield i porteføljen på 6,2%. Vi har gjennom 2013 hatt en belåning på mellom 20%-30%. Den økte markedseksponeringen finansierer da både rentekostnadene ved belåningen og forvaltningshonoraret i fondet. Mange vil hevde at risikoen øker når porteføljen belånes. Det gjør den, men i liten grad. Vi har historikk og erfaring tilbake til 2005 med å drive kredittforvaltning etter denne strategien og den årlige gjennomsnittlige avkastningen vi har levert er 10.5%. Det sier vel i grunnen det meste om den saken. Vi har en klar investeringsstrategi som forteller oss hva vi skal eie og ikke minst hva vi ikke skal eie. Vår konsentrerte portefølje gjør det enklere og følge opp investeringene slik at vi raskt registrerer om en investering utvikler seg negativt. VI har lang erfaring med mandater som muliggjør økt eksponering når fremtidsutsiktene er gode og redusert eksponering når utsiktene er svakere. Varierende markedseksponering har vært svært viktig for å skape den meravkastning vi har levert. Vi forventer at 2014 blir et år på linje med Det er fortsatt god verdi i BB segmentet for High Yield obligasjoner. Våre største investeringer for 2014 er norske fondsobligasjoner mot norske sparebanker. Disse prises i dag på en spread på punkter. Før finanskrisen var nivået til sammenligning under 100. Vi tror ikke vi skal tilbake til dette nivået, men vi tror det er sannsynlig at vi kan se at spreadene faller under 300 i løpet av Det vil gi en kursstigning på 3-4% på disse obligasjonene. For resten av High Yield segmentet tror vi ikke på noen stor spreadinngang. Summen av disse forventninger gir oss en forventet avkastning for fondet i 2014 på 8%-10%.

6 Markedsutvikling og fremtidsutsikter Verdensindeksen viste i 2013 en avkastningen på ca. 27% målt i USD. Dette er på linje med de gode årene 1998 og Det som gjør 2013 litt spesielt er at vi også fikk en markert kronesvekkelse, slik at avkastning-en for NOKdenominerte investorer ble på hele 38,1%. Vi må faktisk tilbake til før 1987 for å se en like stor oppgang i Verdensindeksen i NOK. Gjennom de siste ti-femten årene har vi sett en økning i oljeprisen, parallelt med at Norge har vært et annerledesland i en Verden preget av kriser og betydelig gjeldsbelastning i privat og offentlig sektor. Når vi nå ser en bedring i veksten i USA og Europa mens Kina bremser opp, er det et interessant spørsmål om trenden med sterke råvarepriser og en sterk krone blir brutt. Dette vil eventuelt skape både utfordringer og muligheter for Norge og norske investorer, og avgjøre hvor vi får den gode avkastningen i Veksten i verdensøkonomien har tatt seg opp, men etterdønningene av finanskrisen preget også Fortsatt opplevde Eurosonen som helhet resesjon i 2013, og før 4. kvartalstallene er klare, ligger fallet i BNP an til å bli ca. 0,5% i Veksten var bedre i USA. Her ventes det en vekst i 2013 på 1,5-2%. I Kina ventes en vekst på 7,5-8% i 2013, og veksten i Verdensøkonomien ventes å ha vært på ca. 3%. For 2014 venter man en økning i veksten i USA opp mot 2,5-3%, altså til et nivå høyere enn trendvekst (ca 2,5%). I Europa venter man en bedring på ca. 1% (fra -0,5 til +0,5), mens man i Kina venter at veksten skal falle ned mot 7%. Veksten i Verdensøkonomien ventes som helhet å stige fra ca. 3% til 3,5%. Om dette slår til, vil det danne et hyggelig bakteppe for investeringer utover i Alt annet likt bør dette føre til økte produktpriser og vekst i topplinjen til de fleste bedrifter. Samtidig er kapasitetsutnyttelsen globalt lav, slik at marginpress og prisøkninger ventes ikke å spise av bedriftenes lønnsomhet så tidlig som i Med andre ord kan vi få et typisk mid-cycle år med god avkastning i aksjer og kreditt, uten vesentlige tilstramminger av hverken penge- eller finanspolitikk. Men vi ser samtidig at aksjemarkedet har blitt dyrere gjennom Shiller PE, Robert Shillers PE-multippel som forsøker å justerer for sykelen ved å bruke 10 års snittinntjening i realtermer, er nå høyere enn 25 i USA. Dette er et høyt nivå i et historisk perspektiv, og selv om vi i perioden 1996 til 2008 stort sett har vært over dette nivået, har vi vært til dels betydelig lavere etter finanskrisen. «Normal» PE på S&P 500-indeksen er 17, mens forward PE for 2014 er ca 15,7. I desember 2012 var vi på 12,6. Tallene betegner at vi nærmer oss et fullpriset aksjemarked i USA. I Europa ser vi mer moderat prising på alle multipler, men også her har markedet gått fra å være billig til å bli moderat priset, selv om vi kan argumentere for at inntjeningveksten her har vært unormalt lav gjennom de siste årene og at det derfor er mer å gå på. Samtidig ser vi at mange vekstmarkeder er rimelig priset. Kronisk rimelige Russland leder an. Den russiske børsen prises til PE under 5, og med Putins sjarmoffensiv mot resten av Verden inn mot OL i Sotsji, kan den russiske børsen kanskje stå foran en god periode. Vi ser også at en del asiatiske markeder er rimelige. Topix - indeksen i Japan handles på 15 x 2014 inntjeningen og på pris/bok 1.3. Dette er rimelig i japansk sammenheng. Hang Seng - indeksen i Hong Kong handles på 10x, og Shanghai Composite indeksen i Kina på 8x. Det virker som at investormiljøet er samstemt i at 2014 blir et bra år for aksjer, spesielt i Europa, Japan og USA men i mindre grad i Vekstmarkedene. Videre at teknologi og helse vil bli bra og at råvarer og energi vil bli mindre bra. Man tror det blir et bra år for USD og Euro, men at vi vil oppleve betydelig fall i verdien til japanske yen. Dette er i stor grad en fremskriving av trenden fra 2013, og investorene, slik vi oppfatter det, er i stor grad på plass for å nyte godt av disse effektene. Dermed skal man kanskje være litt forsiktig med å investere ihht til denne oppfatningen. Vi ser at prisdifferansen mellom populære investeringer som nord-amerikanske kvalitetsaksjer og upopulære aksjer som norsk oljeservice, er i ferd med å bli veldig stor. Mange venter et markert fall i oljeprisen gjennom 2014, og vi ser at det er flere elementer som trekker etterspørselen etter olje ned. På den annen side er det ventet en kraftig vekst i verdensøkonomien. Mange begrunner også svakere oljepris med utsiktene for svakere vekst i Kina. Og selv om vi ser foruroligende elementer i den kinesiske økonomien, er det grunn til å minne om at de kinesiske valutareserverene vokste med 200 mrd USD kun i desember, og at de nå utgjør USD 3820 mrd. For de som ønsker å trekke parallellene til Sør Korea og Taiwan for 15 år siden, er Kina i dag i en helt annen stilling. Landet har midler og muligheter til å bestemme egen skjebne. Vi registrerer også at få av krisescenarioene rundt kinesisk økonomi de siste årene har slått til. Når det gjelder Japan er vi relativt optimistiske. Abenomics har ført til en noe svakere yen og en bedring i økonomiske nøkkelparametre. Faktisk var veksten i Japan blant de bedre i den industrialiserte verden i Men nedstengningene av atomkraft-verkene etter Fukushima-tragedien i 2011, har ført til en kollaps i handels-balansen, og Japan har nå kraftige underskudd for første gang på 40 år. Det gode med dette er at dette vil føre til at Abe får hjelp i sine bestrebelser med å svekke 5

7 yenen. Dermed tror vi på en svakere yen i 2014, og på bedre inntjening til japanske bedrifter. Det er vanskelig å spå, især om fremtiden har en klok danske sagt er nåtid, men foreløpig også mye fremtid. Vi har ikke fasiten, men vi har tro på at vi kan skape meravkastningen ved å se mulighetene i 2014, og ved å agere raskt dersom markedet tar en annen vei enn vi så for oss. Allokeringsmodellen vår peker i retning av et godt aksjemarked, men samtidig peker den på en litt svakere risk/reward nå enn for 12 måneder siden. Diversifisering er viktig, og vi legger stor vekt på å eie aksjer som vi oppfatter som defensive aksjer i porteføljen. Det finnes alltid muligheter i aksjemarkedet, og selv om 2014 nok vil gi lavere avkastning enn 2013, og kanskje også gi større svingninger underveis, er vi optimistiske! 6

8 Styrets årsberetning for 2013 Borea Global Equities - Fondets utvikling i 2013 hadde ved utgangen av 2013 NOK 173,3 mill til forvaltning i spesialfondet Borea Global Equities. Fondet ble startet Fondets avkastning fra start til har vært 77,67%. Fondets referanseindeks har steget 63,19%. Fondet har således hatt en meravkastning fra start på 14,48%. Fondets avkastning har i 2013 vært 43,58%. Referanseindeksens avkastning var 38,03% som gir fondet en meravkastning på 5,55%. Styret er tilfreds med at fondets avkastning ligger foran referanseindeksen både siden start og i Fondets portefølje består av 37 enkeltaksjer i norske og internasjonale kvalitetsselskaper. Selskapene har solide balanser, høy egenkapitalandel og god inntjening. 17% av porteføljen omfatter aksjer innen sektoren finans. For øvrig består porteføljen av energiaksjer (17%), råvareaksjer (7%), industriaksjer (14%), helse- og farmasiaksjer (10%), teknologiaksjer (4%) og konsument-aksjer (23%). Derivater og andre instrumenter utgjør 9%. Når det gjelder eksponeringen mot land/valuta var ca 47% av porteføljen eksponert mot USA, 34% mot Norge, 8% mot Japan, 4% mot Bermuda og 8% mot Euroland. De 5 største positive bidragsyterne i fondets avkastning var, sortert etter bidrag, Norwegian, CS INV VIX, Cardinal Health, JPM Morgan, og TJX COS. De selskapene vi tapte mest på var Subsea 7, Unicredit og Sony. Fondet hadde ingen short posisjoner ved utgangen av året. Fondet hadde 16,5 mill i belåning ved utgangen av året. Markedsverdien av fondets derivatposisjoner ved utgangen av året utgjorde 0,5% av fondets verdi. Fondets klassifisering, målsetting og strategi Fondet er et spesialfond regulert av norsk lovgivning som investerer i egenkapitalinstrumenter. Fondet kan blant annet investere i aksjer, derivater, konvertible obligasjoner og fondsandeler. Fondet kan inngå opsjoner, terminer og bytteavtaler med slike finansielle instrumenter som underliggende eller med indekser med slike finansielle instrumenter som underliggende. Målsettingen med fondet er å gi høyest mulig risikojustert avkastning relativt til det globale aksjemarkedet. Referanseindeks er MSCI World Total Return Net målt i NOK, som består av ca 2000 mellomstore og store selskaper i utviklede økonomier. Fondets ide og forvaltningsstrategi er sammenfallende med det som er beskrevet under avsnittet Aksjeforvaltningen på side 3. Borea European Credit - Fondets utvikling i 2013 hadde ved utgangen av 2013 NOK 148,8 mill til forvaltning i spesialfondet Borea European Credit. Fondet ble startet Fondets avkastning fra start til har vært 30,1%. Fondets referanserente er på 9,98% i perioden (5% for hele år). Fondet har således hatt en meravkastning fra start på 20,1%. Styret er tilfreds med at fondets avkastning ligger foran referanserenten. Fondets portefølje består av 33 obligasjoner i norske og internasjonale selskaper. 78% av fondets verdi er plassert i flytende rentepapirer og 22% er i fastrente-papirer. 79% av porteføljen er eksponert mot Norge, 19% mot Bermuda og 2% mot Sverige. 38% av porteføljen er norske sparebankers fondsobligasjoner. Når vi legger til 13% i Eksportfinans har vi over 50% mot norske banker og finansinstitusjoner. De fleste av disse har en rating på BBB eller bedre, mens Eksportfinans har rating BB. Videre har vi 38% mot shipping/offshore. Det meste av dette er mot selskaper som har lange kontrakter på skipene sine mot solide kunder. De fleste har betydelig lengre kontrakter mot kundene en lengden på lånene. Typisk rating er BB/B+. Fondet hadde ingen short posisjoner eller derivater ved utgangen av året. Fondet hadde 42,3 mill i belåning ved utgangen av året. Fondets klassifisering, målsetting og strategi Fondet er et spesialfond regulert av norsk lovgivning som investerer i gjeldsinstrumenter. Fondet kan investere blant annet i sertifikater, statsobligasjoner, bankobligasjoner, kredittobligasjoner, konvertible obligasjoner, ansvarlige lån, strukturerte obligasjoner, indeksobligasjoner og derivater. Fondet kan inngå opsjoner, terminer og bytteavtaler med slike finansielle instrumenter som underliggende eller med indekser med slike finansielle instrumenter som underliggende. Målsettingen med fondet er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning hovedsakelig gjennom investeringer i gjeldsinstrumenter. Fondets referansegrunnlag er 5% avkastning p.a. Fondets ide og forvaltningsstrategi er sammenfallende med det som er beskrevet under avsnittet Renteforvaltningen på side 3. 7

9 Risiko Risiko i verdipapirfond oppstår som følge av endringer i markedets prising av de underliggende investeringer som medfører endringer i fondets verdi. Slike endringer oppstår i hovedsak på grunn av endringer i bedriftenes inntjening og endringer i den generelle økonomiske utvikling, herunder endringer i aksjekurser, rentenivå og valutakurser. Fondene vil alltid være eksponert mot både markedsrisiko i fondenes investeringsunivers og global markedsrisiko da markedene ofte samvarierer. I utfordrende markeder vil fondene også kunne være eksponert mot likviditetsrisiko. Borea Global Equities vil også være eksponert mot valutarisiko da det som hovedregel ikke gjøres valutasikring av dette fondets valutaposisjoner. Borea Asset Management har en aktiv investeringsstrategi der vi, uavhengig av fondenes referanseindeks, søker å investere på en slik måte at fondene langsiktig oppnår en høyest mulig risikojustert avkastning. Fondets rammer gir færre begrensninger og større muligheter enn regelverket for vanlige verdipapirfond. Long posisjonene i fondet kan være høyere eller lavere enn 100% av fondets verdi og fondene har anledning til å inngå shortposisjoner. Graden av risikotagning og markedseksponering kan variere over tid med mulighetene i markedet. Fondet kan benytte derivater både i sikringsøyemed og i investeringsøyemed. Fondet kan benytte seg av short salg både i sikringsøyemed og i investeringsøyemed. Fondene kan også ha færre og større posisjoner enn vanlige verdipapirfond. I sum medfører dette mulighet for mer konsentrert risikotaking enn i et vanlig fond. En fullstendig beskrivelse av fondets rammer og risiko er beskrevet i fondets prospekt og vedtekter. Relativt vide investeringsrammer gir isolert sett økt risiko og stiller store krav til risikostyring. Borea Asset Management benytter et avansert porteføljesystem som brukes til risikostyring av fondene. Vår strategi innebærer fokus på store, kjente og solide selskaper, god diversifisering med hensyn til bransjer, regioner og enkeltinvesteringer samtidig som porteføljen er så vidt konsentrert at våre forvaltere har et godt utgangspunkt for en grundig overvåkning og god risikostyring. Den bedriftsspesifikke risikoen reduseres dermed vesentlig. Fondets risikorammer styres gjennom etablert internkontroll og rutiner. Markedsutvikling og fremtidsutsikter 2013 var et spesielt bra år for globale aksjer, særlig fra et NOK-perspektiv forventes å bli et mellomår, der vi må se vekst både i økonomien og i inntjeningen til de børsnoterte selskapene internasjonalt og i Norge, for at vi skal få oppgang. Samtidig er kredittspreadene lave, men ikke på pre-finanskrisenivå. Dersom vi får den makroøkonomiske oppgangen som forventes, ligger det an til moderat god avkastning i begge aktivaklasser. Innløsninger Det har ikke vært noen ekstraordinært store innløsninger i perioden som har hatt innvirkning på andelenes verdiutvikling. Administrative forhold Verdipapirfondene har ingen ansatte. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Fondet har Borea Asset Management som forretningsfører. DNB Bank ASA er depotmottaker. Borea Asset Management er lokalisert i Bergen. Fortsatt drift Styret er av den oppfatning at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av verdipapirfondenes eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Fondets årsregnskap er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Disponering av årets resultat Styret foreslår disponering av fondets årsresultat som det fremgår i oversikten under (se anvendelse av årets resultat). Styret mener at resultatregnskap, balanse med tilhørende noter, gir fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og verdipapirfondets stilling ved årsskiftet. 8

10 Anvendelse av årets resultat Overført til/fra Utdeling til Egenkapital Fond Årets resultat opptjent EK andelseiere Borea Global Equities Borea European Credit

11 Spesialfondet Borea Global Equities Spesialfondet Borea European Credit Resultatregnskap Noter Porteføljeinntekter og - kostnader Renteinntekter Mottatt aksjeutbytte Gevinst/tap ved realisasjon Endring i urealisert kursgevinst/tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Sum forvaltningskostnader Årets resultat før skattekostnad Skattekostnad Årest resultat etter skattekostnad Disponering av årsresultatet: Utdeling til andelseierne Overføring til/fra opptjent egenkapital Sum disponert Balanse Eiendeler Verdipapirer til markedsverdi 2,6, 9, Bankinnskudd Opptjente, ikke mottatte inntekter Fordringer Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pari 1000, Over-/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2012 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

FIRST ASSET MANAGEMENT AS

FIRST ASSET MANAGEMENT AS ÅRSRAPPRT 2013 FIRST ASSET P.. Box 1441 Vika Phone: +47 23 23 80 00 www.swedbank.no MANAGEMENT AS N-0115 slo, Norway Fax: + 47 23 23 80 01 rg.no: N 994 832107 ÅRSRAPPRT FRA FIRST FNDENE 2013 Kjære fondskunde!

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond 2002 Et økonomisk tilbakeblikk 4 Alternative investeringer og diversifisering 7 Carnegie gjennom 200 år 9 Årsberetning for verdipapirfondene

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 19 Kunngjøringer 23 Revisors beretning 26 2 DANSKE

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell holberg fondene 2012 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

Årsrapport 2013. Verdipapirfond

Årsrapport 2013. Verdipapirfond Årsrapport 2013 Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans... 2 Årsberetning for 2013... 3 Markedsutviklingen i 2013 og utsikter

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Årsrapport 212 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Februar 213 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-7 Markedskommentar 8-9 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig 1-12 Slik investerer

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014 Årsrapport ODINs institusjonelle fond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt 9-11 Styrets beretning

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND NORGE Andre kvartal 2013

STATENS PENSJONSFOND NORGE Andre kvartal 2013 STATENS PENSJONSFOND NORGE ANDRE KVARTAL 2013 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond KORT FORTALT Folketrygdfondet Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell holberg fondene 2011 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

INNHOLD. Purpose and operations... 42 Extracts of Directors Report for 2004... 43 Key figures... 45

INNHOLD. Purpose and operations... 42 Extracts of Directors Report for 2004... 43 Key figures... 45 3 Årsrapport 2004 Folketrygdfondet R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 INNHOLD Formål og virksomhet..................... 1 Nøkkeltall............................... 2 Evne til lønnsom vekst.....................

Detaljer

fokus stabilitet lidenskap Årsrapport 2014 verdipapirfond

fokus stabilitet lidenskap Årsrapport 2014 verdipapirfond fokus stabilitet lidenskap Årsrapport 2014 verdipapirfond Carnegies historie Carnegies historie startet da den skotske adelsmannen George Carnegie ble tvunget til å flykte fra Skottland etter engelskmennenes

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

aktiv forvaltning i folketrygdfondet

aktiv forvaltning i folketrygdfondet temaartikkel aktiv forvaltning i folketrygdfondet Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2010. aktiv forvaltning AKTIV FORVALTNING Spørsmålet om aktive eller passive forvaltningsstiler

Detaljer