Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS"

Transkript

1 Side 1 Årsrapport 2012 for fond forvaltet av 11

2 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i Selskapet er lokalisert i Bergen. 71 % av selskapet eies av Borea Holding og selskaper knyttet til eierne av Borea Holding. Resterende 29 % er eiet av de ansatte i selskapet. Borea Asset Management har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte tjenester innen fondsforvaltning, aktiv forvaltning og investeringsrådgivning. Vi har avtaler om aktiv forvaltning med selskapene Borea Noterte I, Borea Noterte III og Borea Kreditt og forvalter og administrerer spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit. Selskapet forvalter midler fra eierne i Borea Holding. Våre øvrige kunder er store, profesjonelle kunder. Selskapet tilbyr kun forvaltning av aksjer og kredittobligasjoner og tilbyr ikke volumprodukter med lave marginer. Det tilbys bare investeringer gjennom spesialfond og investeringsselskaper med begrensede muligheter for inn- og utgang. Samlet forvaltningskapital er pr ca NOK Knapt 2/3 av forvaltningskapitalen er fra eksterne kunder. Borea Asset Management har totalt 5 ansatte med lang erfaring hvorav 2 forvaltere og 1 selger. Øvrige ansatte arbeider i administrasjonen. Borea Gruppen Borea Holding er et uavhengig investeringsselskap med industrielle røtter. Hovedaksjonærene i Borea Holding er selskaper eiet av Fritz Rieber, Trond Mohn, Morten Ulstein og Harald Troye og familiene deres. Borea Holding investerer i virksomheter innen kapitalforvaltning. Virksomheten innenfor Private Equity drives av selskapet Borea Opportunity Management og virksomheten innenfor forvaltning av børsnoterte verdipapirer drives av Borea Asset Management. Forvaltningsselskapets filosofi, mål og strategi Borea Asset Management er en aktiv og uavhengig forvalter med tro på en robust risikopremie i aksje- og kredittmarkedet. Vårt investeringsunivers er globalt med et nordisk utgangspunkt. Vår investeringsprosess kjennetegnes av langsiktighet, risikostyring, transparens og høye krav til etikk. Selskapet skal tilby forvaltningstjenester tilpasset våre kunders behov og levere meravkastning. Selskapets målsetting er å være en preferert leverandør av forvaltningstjenester til profesjonelle investorer i Norge. Forvaltningskompetanse er bærebjelken vår. Forvaltningen vår skal kjennetegnes av dynamisk aktivaallokering, aktiv og indeksuavhengig forvaltning kombinert med konsentrert risikotaking. 1

3 Spesialfondet Borea Global Equities 10,2 % 5,4 % 7,1 % Bransjefordeling 1,3 % 15,9 % 4,6 % 17,6 % 24,9 % 12,9 % Consumer discretion Energy Financials Generell marked Health care Industrials Materials Retailing Technology Borea Global Equities er et spesialfond som investerer i egenkapitalinstrumenter ble et godt år for fondet med en avkastning på 12,8% og en meravkastning på 4,9%. Meravkastningen er generert av vellykket aksjeplukking og aktivaallokering kombinert med en moderat bruk av trading, short-salg og derivathandel. Fondets gjennomsnittlige eksponering i aksjemarkedet var 80-90% og volatiliteten var relativt lav gjennom året ser ut til å bli et godt år, men ubalansene i verdensøkonomien gjør at vi ser en halerisiko i aksjemarkedet. Rammene som spesialfondkonstruksjonen gir oss, vil gi oss en fordel i forhold til å takle den volatiliteten som på et tidspunkt vil komme. Valutafordeling 4,2 % 5,4 % DKK 25 % 20 % Avkastning Borea Global Equities 23,75 % 18,23 % 48,6 % 11,1 % 28,4 % EUR GBP NOK SEK USD 15 % 10 % 5 % 12,79 % 7,86 % 2,3 % 0 % Siden oppstart 2012 Borea Global Equities MSCI World Net Total return i NOK 2 Spesialfondet Borea European Credit 8,1 % 2,1 % 57,2 % Bransjefordeling 3,8 % Consumer staples Energy 28,7 % Financials Industrials Materials Borea European Credit er et spesialfond som investerer i kredittobligasjoner ble et godt år for fondet med en avkastning på 18,6% og en meravkastning på 13,9%. Meravkastningen er generert av vellykket obligasjonsutvelgelse og aktivaallokering samt en positiv markedsutvikling. Fondet hadde mange positive bidragsytere i 2012 og knapt noen negative. High Yield obligasjoner i Europa steg over 10% i Hovedårsaken til den positive utviklingen er at usikkerheten knyttet til europeiske banker er redusert gjennom året og at rentene PIIGS landene må betale har falt. Vi tror at kredittmarkedet vil være mer stabilt i 2013 og at avkastningen vil bli god, selv om den vil bli lavere enn i ,20 % Landfordeling 5,31 % 7,06 % 4,46 % Jersey Norge Singapore Storbritannia 80,97 % Virgin Islands 20 % 15 % 10 % 5 % Avkastning Borea European Credit 18,59 % 18,59 % 4,74 % 4,74 % 0 % Siden oppstart 2012 Borea European Credit 5 % referanserente p.a.

4 Investeringsfilosofien til Borea Aksjeforvaltningen. Borea Asset Management har forvaltet aksjeporteføljer siden Ideen bak vår aksjeforvaltning er å skape høyest mulig risikojustert avkastning relativt til det globale aksjemarkedet ved dynamisk aktivaallokering, god aksjeutvelgelse og god porteføljekonstruksjon. Borea Asset Managment søker å redusere risikoen og gi meravkastning i forhold til en fullvektet referanseindeks ved å variere eksponeringen mot indeksen (dynamisk aktivaallikering). Vår prosess for aksjeutvelgelse er forankret i begrepene Verdi, Momentum og Kvalitet som utgjør grunnlaget både for vår screeningprosess og for vår vurdering av enkeltaksjer. Vår grundige prosess for porteføljekonstruksjon skal sikre at porteføljene har mange forskjellige og ukorrelerte alpha-kilder og ønskede avkastnings og risikoegenskaper. Temaer og trender vil endre seg over tid, og forflytte seg mellom sektorer og regioner. Våre aksjeporteføljer har derfor et globalt investeringsunivers. Vi er en indeksuavhengig og aktiv forvalter. Vi kjøper aksjer i store og solide selskaper med god inntjening og lett omsettelige aksjer. Våre aksjeporteføljer er konsentrerte og består av aksjer. Dette er mange nok aksjer for å ivareta hensynet til adekvat risikostyring og risikospredning, samtidig som det gir en reell mulighet til å levere en avkastning som avviker signifikant fra indeksavkastning. Alle våre fond er organisert som spesialfond. Spesialfond er også en forutsetning for at vi skal kunne nytte vår strategi for dynamisk aktivaallokering og konsentrasjon fullt ut. Det er vår overbevisning at et spesialfond over tid, med god risikostyring, vil gi høyere avkastning enn et ordinært verdipapirfond som følge av at det kan benytte flere instrumenter og er underlagt et friere regelverk. Renteforvaltningen Borea Asset Management har forvaltet renteporteføljer siden Ideen bak vår renteforvaltning er å skape høyest mulig absolutt avkastning ved dynamisk aktivaallokering og god utvelgelse av kredittobligasjoner. Vår allokeringsprosess skal avdekke markedssituasjoner og prisingsnivåer som historisk har gitt høy markedsvolatilitet og risiko for tap i kredittmarkedet og således gi føringer for porteføljenes markedseksponering. Vår obligasjonsutvelgelsesprosess er verdiorientert og basert på fundamental analyse. Vi søker kredittrisiko og ikke renterisiko. Kredittpremiene har generelt historisk utgjort en høy andel av renteavkastningen og vi forventer at det vil være gode investeringsmuligheter i kredittmarkedene også i fremtiden. 3 Kredittporteføljene våre er konsentrerte og inneholder investeringer. Vi søker bredest mulig diversifisering med hensyn til bransje. Da misligholdsrisikoen er den mest sentrale i fondet, innebærer det at vi skal kjenne utsteder godt og ha muligheten for å være tett på utsteder. Geografisk nærhet er derfor sentralt. Hovedvekten av obligasjonene i våre kredittporteføljer vil derfor være norske og nordiske, supplert med større kjente europeiske utstedere. Det har i lengre tid pågått en debatt om hvor mange kredittobligasjoner man må ha for å oppnå en tilstrekkelig diversifisering. Stadig flere konkluderer at antallet er mye lavere enn tidligere antatt, og at obligasjoner er nok til å bli kvitt usystematisk risiko, gitt at obligasjonene er godt diversifisert mht sektor. Dette understøtter strategien vi har fulgt i 8 år; Mye av den gode historiske avkastningen vår stammer fra en konsentrert og fokusert portefølje. Vi sier som Buffet: Wide diversification is for those who do not know what they are doing. Etiske rammer Borea Asset Management følger Statens Pensjonsfond Utlands anbefalinger vedrørende etikk.

5 Porteføljeforvalternes kommentar til markedet Aksjemarkedet 2012 ble et godt år i aksjemarkedet, med en oppgang for Oslo Børs og Verdensindeksen på hhv. 15% og knapt 8% (i NOK). Vi synes det ser bra ut for 2013 også. Veksten i verdensøkonomien ventes å stige fra ca. 3% til et nivå opp mot 3,5%. Den harde landingen markedet fryktet i Kina synes ikke lenger aktuell og markedet tror nå at den kinesiske økonomien kan overraske med sterk vekst i Fiscal Cliff ble unngått, og det ser ut som at man skal bli enige om en heving av gjeldstaket før 1. mars, slik Fiscal Cliff avtalen krever. Kjøperne er tilbake i aksjemarkedet parallelt med at selgerne i stor grad er tomme for aksjer ( livselskaper, mange privatkunder, etc). Endringer i pensjonsordningene mot mer innskuddspensjon med investeringsvalg kan skape en positiv likviditetstrøm til aksjemarkedet i Norge. Forvalter Petter Slyngstadli Borea Globale Equities steg 12,8% i 2012 og med dette endte vi 4,9% foran verdensindeksen. Vi tjente penger på vår satsing på det amerikanske boligmarkedet (boligbyggerne DR Horton og Toll Brothers) og på konsumaksjer som Norwegian. Investeringsfilosofien vår innebærer å ha liten tålmodighet med aksjer som ikke fungerer. Tapene våre er derfor små og få i Vi har fortsatt store posisjoner i Norwegian, Ford Motor, Samsung Electronics, Novo Nordisk og DR Horton. Men vi har også tro på bank, blant annet DnB, som nyter godt av en sterk norsk økonomi, gode rentemarginer og bedring i shipping. Selv om det ved inngangen av 2013 ser bra ut, skaper cocktailen av ugunstig demografi, stor gjeldsbelastning og fortsatt betydelige underskudd på statsbudsjettene en situasjon som ikke er bærekraftig på sikt. USA er i en vanskelig situasjon fordi offentlig sektor er svært liten, samtidig som den genererer et stort underskudd. Frankrike er et stort spørsmålstegn i Europa, og man kan spørre seg om hvor lenge Japan kan nyte finansmarkedenes tillit med 220% av BNP i gjeld. Sparetiltak blir et tveegget sverd fordi de reduserer veksten. På sikt må inflasjonen opp. Stiger den kontrollert, kan aksjer trives bra. Tap av tillit til myndighetenes evne til å kontrollere prisveksten, vil derimot skade både aksje- og rentemarkedene. Et regimeskifte vil komme, og det vil skape uro. Men det behøver ikke å komme i Rentemarkedet I 2012 har det generelle markedet vært ekstraordinært bra. Spreadene har trukket inn og volatiliteten og usikkerheten har avtatt gjennom året. Borea European Credit leverte 18,6% avkastning. Alle våre kredittporteføljer har i 2012 gitt en ekstraordinært god avkastning, også sammenlignet med det generelle markedet. Dette skyldes flere forhold. Hovedårsaken er vellykket obligasjonsutvelgelse generelt. Vi har mange positive bidragsytere og ingen negative. I tillegg har enkeltinvesteringer som vi har jobbet med over tid båret frukter i Det har periodevis vært høy volatilitet i markedet. Dette har muliggjort å høste gevinster på kortsiktig trading. Vi har også i noen korte perioder ligget med en høyere eksponering enn 100%. Vi har i 2012, som i tidligere år, fulgt vår investeringsfilosofi som går ut på å ha en konsentrert portefølje med obligasjoner i selskaper vi kjenner godt. Denne strategien har gjennom 8 år vist seg å være svært lønnsom, og den har gitt en årlig avkastning på drøyt 11% siden Forvalter Willy Helleland Ved inngangen til 2012 lå Itraxx indeksen på 750. I skrivende stund er den på 415. Denne indeksen forteller oss at det koster mindre å forsikre seg mot mislighold. Det er med andre ord lavere sannsynlighet for mislighold. Nivået er fortsatt svært gunstig for å investere i kredittobligasjoner og da spesielt innenfor BB ratede obligasjoner. Hvis det justeres for historisk sannsynlighet for mislighold innenfor BB segmentet, vil dagens kredittpåslag gi en årlig meravkastning på 3% og dette med en volatilitet som er mye lavere enn i aksjemarkedet. Vi i Borea deler obligasjonsmarkedet inn i tre deler. Disse er investment grade (veldig lite verdi igjen), BB segmentet (Sweet spot) og nivåene lavere enn BB (svært risikofylt med lav risk-reward). Historisk har BB ratede obligasjoner gitt den beste risikojusterte avkastningen. Man har kort og godt ikke fått betalt for den økte svingningsrisikoen man tar ved å kjøpe lavere ratede obligasjoner. Det er derfor vi stort sett holder oss i BB segmentet. Vi mener at det fortsatt er mye verdi i BB segmentet. De fleste selskapene her har sterk balanse og forutsigbar inntjening. Vi er optimister for Det er dog ikke realistisk å forvente like høy avkastning som i Vi forventer å levere en avkastning i porteføljen vår på 8-12%.

6 Markedsutvikling og fremtidsutsikter 2012 ble et år med god avkastning og relativt liten volatilitet i aksjemarkedet. Også i rentemarkedet kom spreader og statsrenter ned, og det var spesielt de risikable papirene som gav god avkastning. Den 10-årige statsrenten i Italia var eksempelvis over 7,10% i januar i 2012, mens den i januar i 2013 har vært så lav som 4,1%. Et rentefall på 3% i løpet av fjoråret har gjort lange italienske statspapirer til en av de beste investeringene man kunne gjøre i Dette peker mot den underliggende tonen i finansåret Eurokrisen er på ingen måte løst, men brannslukkingen som ble gjort gjennom 2011 og 2012, har båret frukter. Samtidig skjer det også en forflytning av krisen, fra sør og øst i Eurosonen mot vest. Italia, som har et relativt lavt underskudd på primærbalansen, er en skrøpelig pasient, men i bedring. Det landet som i dag fremstår som den største risikofaktoren for at eurokrisen igjen skal uroe finansmarkedene, er Frankrike. Frankrike har demografiske utfordringer. Landet har stor statsgjeld, et rigid arbeidsmarked og internt i Euro-sonen har landets konkurranseevne svekket seg. Banksystemet er svakt, men vi har ikke sett fall i boligprisene. Hvorvidt Hollandes oppskrift med 75% skatt for de rikeste vil fungere, er vel heller tvilsomt. Frankrike nyter imidlertid godt av lavere risikopremie på Eurobonds. Den franske 10-års statsrenten er ned mer enn 1% siden april i Utviklingen i Eurosonen vil bidra til veksten i verdensøkonomien i Fortsatt vil finanspolitikken være innstrammende de neste årene, men innstrammingen som andel av BNP var sterkest i de fleste landene i 2011 og I 2013 blir nedgangen i offentlig forbruk mye mindre, og dermed blir påvirkningen på BNP mindre. Imidlertid blir veksten moderat; For 2013 venter man omtrent nullvekst i EMU, men dette er bedre enn fallet i BNP på ca. 0,5% i Itraxx-indeksen, som er en god indikator på kreditt-spreadene har i januar i 2013 vært nede på 415. Ved inngangen av fjoråret var indeksen på ca. 620, og den var så høy som 750 i april. Dette betyr at det er mindre oppside i kredittmarkedet i år enn i fjor, men det betyr samtidig at det fortsatt er god verdi i f.eks. BBsegmentet. 5 I USA har vi hatt presidentvalg med gjenvalg av Barack Obama. Pilene peker, om enn svakt, oppover for USA. Det største lyspunktet ser vi i boligmarkedet. Boligmarkedet har potensialet til å løfte BNP med 3%, men viktigst er kanskje innvirkningen på sentimentet; mobiliteten, og lysten og muligheten til å kjøpe bil, ferie, telefon, etc vil øke. Den andre meget positive faktoren i USA er det vi vil kalle en lokal energirevolusjon. Shale Oil er av noen betraktet som en trussel mot oljeprisen. Vi tror det største potensialet i dette er at USA kan endre seg fra å være sterkt avhengig av oljeimport til å bli i nærheten av selvforsynt med energi. Spesielt hvis landet også utnytter mulighetene den billige gassen i landet og fornybar energi gir. Dette vil ha innvirkning på handelsbalansen, USD-kursen og på veksten i landet. Et tredje positiv moment for verdensøkonomien er den kinesiske økonomien. Selv om det utgående Dragens År er det første og beste i den kinesiske 12-årige horoskopsyklusen (ofte ser vi at fødselstallene stiger i dragens år) har det vært et trøblete år for den kinesiske økonomien. Markedet har vekslet mellom å vente en myk landing, og å frykte en krasjlanding. Når vi i løpet av februar går inn i Slangens År, er det på en mer oppadgående kurve. Samlet sett ventes en vekst i Verdensøkonomien på ca. 3,5% i 2013, og videre til over 4% i Dette er en forbedring ift. ventet 3,1% vekst i Men risikofaktorer er det fortsatt nok av. De enorme balansene til sentralbankene, pengetrykkingen som er brukt til å kjøpe statspapirer og annet rentebærende, har historisk alltid ført til en oppgang i inflasjonen. Isolert sett kan høyere inflasjon være positivt for aksjer, men en situasjon der markedet frykter at sentralbankene mister kontrollen med prisveksten vil være meget skadelig. I de landene som har mest statsgjeld og mest ugunstig demografi (for eksempel Frankrike) ser vi en utvikling som definitivt ikke er bærekraftig. Det er et spørsmål om man kan spare seg inn på riktig spor, når så mye må spares. Land i liknende

7 situasjoner har tidligere løst floken ved å diskreditere egen valuta. Dette har ført til kortsiktig stor smerte, og store tap for egen men bedre konkurranseevne og mildere gjeldsbelastning senere. Problemet i dag er at alle land, bortsett fra Kina, mer eller mindre desperat trenger en lavere verdsatt valuta. Vi er spente på om 2013 blir året da verdensøkonomien mister tilliten til den japanske økonomien, Yenen og japanske statsobligasjoner. I så fall kan Japan bli et interessant fremtidslaboratorium for en del europeiske land om noen år. Interessant er det også at i Norge er nytegningen i aksjefond kun 1 fattig milliard de siste tre årene. Nytegning i rentefond er mye større, og dette er en global tendens. Få har aksjeeksponering, mange har dyre rentepapirer som gir lav yield. Lokalt i Norge tror vi de nye pensjonsordningene, med mer fokus på ytelsespensjon og investeringsvalg, vil kunne bidra med likviditet til aksjemarkedet. Oppsummert, med tiltagende vekst i Verdensøkonomien og redusert nedsiderisiko i de tre største driverne, USA, Kina og Europa, samt svært dårlig alternativavkastning (kvalitetsstatsrenter, korte renter), ser det bra ut for aksjemarkedet. Dette er også et godt miljø for kredittmarkedet. Begge våre fond er således godt posisjonert for å gi våre kunder god avkastning også i

8 Styrets årsberetning for 2012 Borea Global Equities - Fondets utvikling i 2012 hadde ved utgangen av 2012 NOK 39,4 mill til forvaltning i fondet Borea Global Equities. Fondet ble startet Fondets avkastning fra start til har vært 23,75%. Fondets referanseindeks har steget 18,23%. Fondet har således hatt en meravkastning fra start på 5,52%. Fondets avkastning har i 2012 vært 12,79%. Referanseindeksens avkastning var 7,86 som gir fondet en meravkastning på 4,93%. Styret er tilfreds med at fondets avkastning ligger foran referanseindeksen både siden start og i Fondets portefølje består av 30 enkeltaksjer i norske og internasjonale kvalitetsselskaper. Selskapene har solide balanser, høy egenkapitalandel og god inntjening. 17,6% av porteføljen omfatter aksjer innen sektoren finans. For øvrig består porteføljen av energiaksjer (12,9%), råvareaksjer (10,2%), industriaksjer (15,9%), helse- og farmasiaksjer (5,4%), retail-aksjer (1,3%), teknologiaksjer (7,1%) og Konsumentaksjer (24,9%). Derivater og andre instrumenter utgjør 4,6%. Når det gjelder eksponeringen mot land/valuta var 48.6% av porteføljen eksponert mot USA, 28.4% mot Norge, 5.4% mot Danmark, 2.3% mot Sverige, 4.2% mot Storbritannia og 11.1% mot Euroland. De 5 største positive bidragsyterne til fondets avkastning har vært CS INV VIX, DR Horton, Norwegian Air Shuttle, Frontline (shortsalg) og Yara International. De 5 største negative bidragsyterne til fondets avkastning har vært REC, Robert Half, Technip, Statoil og Algeta. Fondet hadde ingen short posisjoner ved utgangen av året. Fondet hadde 3 mill i belåning ved utgangen av året. Markedsverdien av fondets derivatposisjoner ved utgangen av året utgjorde 0,5% av fondets verdi. Fondets klassifisering, målsetting og strategi Fondet er et spesialfond regulert av norsk lovgivning som investerer i egenkapitalinstrumenter. Fondet kan blant annet investere i aksjer, derivater, konvertible obligasjoner og fondsandeler. Fondet kan inngå opsjoner, terminer og bytteavtaler med slike finansielle Instrumenter som underliggende eller med indekser med slike finansielle instrumenter som underliggende. Målsettingen med fondet er å gi høyest mulig risikojustert avkastning relativt til det globale aksjemarkedet. Referanseindeks er MSCI World Total Return Net målt i NOK, som består av ca 2000 mellomstore og store selskaper i utviklede økonomier. Fondets ide og forvaltningsstrategi er sammenfallende med det som er beskrevet under avsnittet Aksjeforvaltningen på side 4. Borea European Credit - Fondets utvikling i 2012 hadde ved utgangen av 2012 NOK 61,5 mill til forvaltning i fondet Borea European Credit. Fondet ble startet Fondets avkastning fra start til har vært 18,6%. Fondets referanserente er på 4,7% i perioden (5% for hele år). Fondet har således hatt en meravkastning fra start på 13,9%. Styret er tilfreds med at fondets avkastning ligger foran referanserenten. Fondets portefølje består av 21 obligasjoner i norske og internasjonale selskaper. 65,7% av fondets verdi er plassert i flytende rentepapirer og 17,7% er i fast rentepapirer. 16,6 % av fondets verdi er plassert i kontanter pr (pga tegninger pr ). 81% av porteføljen er eksponert mot Norge, 5.3% mot Jersey, 4,5% mot Singapore, 7.1% mot Storbritannia og 2,2% mot Virgin Islands. De 5 største positive bidragsyterne til fondets avkastning har vært Barclays Bank, Eksportfinans, Societe Generale, Oceanteam og HSH Nordbanken. Fondet hadde knapt noen negative bidragsytere. Fondet hadde ingen short posisjoner eller derivater ved utgangen av året. Fondet hadde 5 mill i lånetrekk ved utgangen av året. Fondets klassifisering, målsetting og strategi Fondet er et spesialfond regulert av norsk lovgivning som investerer i gjeldsinstrumenter. Fondet investerer blant annet i sertifikater, statsobligasjoner, bankobligasjoner, kredittobligasjoner, konvertible obligasjoner, ansvarlige lån, strukturerte obligasjoner, indeksobligasjoner og derivater. Fondet kan inngå opsjoner, terminer og bytteavtaler med slike finansielle instrumenter som underliggende eller med indekser med slike finansielle instrumenter som underliggende. Fondets målsetting Målsettingen med fondet er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning hovedsaklig gjennom investeringer i gjeldsinstrumenter. Fondets referansegrunnlag er 5% avkastning p.a. Fondets ide og forvaltningsstrategi er sammenfallende med det som er beskrevet under avsnittet Renteforvaltningen på side 4. 7

9 Risiko Risiko i verdipapirfond oppstår som følge av endringer i markedets prising av de underliggende investeringer som medfører endringer i fondets verdi. Slike endringer oppstår i hovedsak på grunn av endringer i bedriftenes inntjening og endringer i den generelle økonomiske utvikling, herunder endringer i aksjekurser, rentenivå og valutakurser. Fondene vil alltid være eksponert mot både markedsrisiko i fondenes investeringsunivers og global markedsrisiko da markedene ofte samvarierer. I utfordrende markeder vil fondene også kunne være eksponert mot likviditetsrisiko. Borea Global Equities vil også være eksponert mot valutarisiko da det som hovedregel ikke gjøres valutasikring av dette fondets valutaposisjoner. Borea Asset Management har en aktiv investeringsstrategi der vi, uavhengig av fondenes referanseindeks, søker å investere på en slik måte at fondene langsiktig oppnår en høyest mulig risikojustert avkastning. Fondets rammer gir færre begrensninger og større muligheter enn regelverket for vanlige verdipapirfond. Long posisjonene i fondet kan være høyere eller lavere enn 100% av fondets verdi og fondene har anledning til å inngå shortposisjoner. Graden av risikotagning og markedseksponering kan variere over tid med mulighetene i markedet. Fondet kan benytte derivater både i sikringsøyemed og i investeringsøyemed. Fondet kan benytte seg av short salg både i sikringsøyemed og i investeringsøyemed. Fondene kan også ha færre og større posisjoner enn vanlige verdipapirfond. I sum medfører dette mulighet for mer konsentrert risikotaking enn i et vanlig fond. En fullstendig beskrivelse av fondets rammer og risiko er beskrevet i fondets prospekt og vedtekter. Relativt vide investeringsrammer gir isolert sett økt risiko og stiller store krav til risikostyring. Borea Asset Management benytter et avansert porteføljesystem som brukes til risikostyring av fondene. Vår strategi innebærer fokus på store, kjente og solide selskaper, god diversifisering med hensyn til bransjer, regioner og enkeltinvesteringer samtidig som porteføljen er så vidt konsentrert at våre forvaltere har et godt utgangspunkt for en grundig overvåkning og god risikostyring. Den bedriftsspesifikke risikoen reduseres dermed vesentlig. Fondets risikorammer styres gjennom etablert internkontroll og rutiner. Markedsutvikling og fremtidsutsikter 2012 ble et år med god avkastning og relativt lav volatilitet både i aksje- og kredittmarkedet. Med tiltagende vekst i verdensøkonomien og redusert usikkerhet knyttet til USA, Kina og Europa har begge våre fond et godt utgangspunkt for å levere god avkastning også i Innløsninger Det har ikke vært noen ekstraordinært store innløsninger i perioden som har hatt innvirkning på andelenes verdiutvikling. Administrative forhold Verdipapirfondene har ingen ansatte. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Fondet har Borea Asset Management som forretningsfører. DNB Bank ASA er depotmottaker. Borea Asset Management er lokalisert i Bergen. Fortsatt drift Styret er av den oppfatning at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av verdipapirfondenes eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Fondets årsregnskap er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Disponering av årets resultat Styret foreslår disponering av fondets årsresultat som det fremgår i oversikten under (se anvendelse av årets resultat). Styret mener at resultatregnskap, balanse med tilhørende noter, gir fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og verdipapirfondets stilling ved årsskiftet. 8

10 Anvendelse av årets resultat Overført til/fra Utdeling til Egenkapital Fond Årets resultat opptjent EK andelseiere Borea Global Equities Borea European Credit

11 Spesialfondet Borea Global Equities Spesialfondet Borea European Credit Resultatregnskap Noter Porteføljeinntekter og - kostnader Renteinntekter Mottatt aksjeutbytte Gevinst/tap ved realisasjon Endring i urealisert kursgevinst/tap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Sum forvaltningskostnader Årets resultat før skattekostnad Skattekostnad Årest resultat etter skattekostnad Disponering av årsresultatet: Utdeling til andelseierne Overføring til/fra opptjent egenkapital Sum disponert Balanse Eiendeler Verdipapirer til markedsverdi 2,6, 9, Bankinnskudd Opptjente, ikke mottatte inntekter Fordringer Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pari 1000, Over-/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld

12 Note 1: Regnskapsprinsipper Finansielle instrumenter Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi (markedsverdi). Fastsettelse av virkelig verdi: Verdipapirer er vurdert til markedskurser pr siste årsskifte. Valutakurser: Verdipapirer og bankinnskudd/-trekk i utenlandsk valuta er vurdert til gjeldende valutakurs pr siste årsskifte. Behandling av transaksjonskostnader: Transaksjonskostnader i form av kurtasje til meglere balanseføres sammen med kostpris ved kjøp og utgiftsføres ved realisasjon. Transaksjonsgebyrer i depot kostnadsføres løpende. Tilordning anskaffelseskost: Gjennomsnittlig anskaffelsesverdi benyttes for å finne realiserte kursgevinster/-tap ved salg av aksjer og rentepapirer. Note 2: Finansielle derivater Borea Global Equities Fondet har gjennom året vært eksponert i følgende derivater: Kjøpte og solgte callopsjoner Kjøpte og solgte putopsjoner 11 Derivater pr : Egenkapitalrelaterte derivater Navn Antall kontrakter Faktor Verdi på underliggende Delta Eksponering Anskaffelseskost Markedsverdi REC NO 03/21/13 C2, ,07 0, OBX 2 C415 Index ,3 0, Eksponeringen i derivater beregnes etter en forpliktelsesmodell. Det innebærer at for kjøpte call eller put opsjoner er maksimal forpliktelse den premie fondet har betalt for opsjonen. For solgte call eller put opsjoner beregnes eksponeringen som antall kontrakter x faktor x verdi på underliggende x opsjonens delta. Opsjonene har enten en aksje eller en finansiell aksjeindeks som underliggende. Risiko ved kjøp av put eller call opsjoner er normalt at man kan tape premien man har betalt for opsjonen (kostpris). Risikoen er begrenset og maks risiko er lett definerbar. Risikoen ved solgte call og put opsjoner er i prinsippet uendelig, med mindre man gjør motforretninger for å lukke risikoen, eller at man eier aksjen man har solgt call opsjon for. Ved udekket salg av call opsjoner har man i prinsippet solgt hele oppsiden i en aksje. Ved salg av put opsjoner hefter man for hele nedsiden i en aksje.

13 Oversikt over risiko ved opsjoner: Type Risiko Tapspotensiale Kjøpe put opsjon reduserende/økende premien (kostpris) Kjøpe call opsjon reduserende/økende premien (kostpris) Selge put opsjon økende (udekket salg) hele nedsiden til aksjen Selge call opsjon økende hele oppsiden til aksjen Note 2: Finansielle derivater Borea European Credit Det har ikke vært benyttet derivater i fondet i Note 3: Finansiell markedsrisiko Balansen i fondenes årsregnskap gjenspeiler fondets markedsverdi pr siste børsdag i året målt i norske kroner. Aksjefondet er gjennom investering i norske og utenlandske virksomheter eksponert for aksjekurs- og valutakursrisiko. Rentefondet er eksponert for kredittrisiko og valutarisiko. Note 4: Skatteberegning Aksjefond er i utgangspunktet fritatt for skatteplikt på gevinster og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Utbytter mottatt fra selskaper innenfor EØS i utgangspunktet skattefrie. 3 % av utbytter fra selskaper hjemmehørende innenfor EØS behandles imidlertid som skattepliktig. Utbytter mottatt fra selskaper utenfor EØS er skattepliktige. Fondene kan i tillegg belastes kildeskatt på utbytte mottatt fra alle utenlandske selskaper. Rentefond er skattepliktige for alle realisasjonsgevinster og har fradragsrett for tap. Alle renteinntekter er skattepliktige. Skattepliktig overskudd i fondet utdeles normalt til andelseierne ved årets utløp og reinvesteres i nye andeler. Skattepliktig inntekt i fondet er derfor normalt kr Note 5: Depotomkostninger: Fondene blir belastet med transaksjonsdrevne depotomkostninger. Note 6: Omløpshastighet. Omløpshastighet er et mål på handelsvolumets størrelse justert for tegning og innløsning av andeler. Omløpshastigheten er beregnet som gjennomsnittet av kjøpte og solgte verdipapirer, justert for netto tegning i fondet, delt på gjennomsnittlig forvaltningskapital. For 2012 er omløpshastigheten Borea Global Equities 6,20 Borea European Credit 3,99 Note 7: Provisjoner: Det beregnes ingen tegnings- eller innløsningsprovisjoner. Note 8: Lån på fondets regning Fondene har i løpet av året hatt lån hos DNB Bank ASA. Lån gjøres med sikkerhet i verdipapirporteføljen ved at verdipapirene overføres til egen VPS sikringskonto i DNB. Fondene har råderett over verdipapirene men er forpliktet til å sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig sikkerhet på VPS kontoen. Lånet reguleres løpende i forhold til belåningsbehov. Note 9: Salg av finansielle instrumenter som fondet ikke eier. Borea Global Equities har i løpet av året solgt aksjer som fondet ikke eier (shortsalg). I snitt har short-eksponeringen ligget på 2,36 %. Pr har fondet ingen short-eksponering. Selskapets shortposisjoner har i hovedsak vært i norske og

14 nordiske aksjer. Ved shortsalg lånes tilsvarende antall aksjer inn fra depotbank og stilles som sikkerhet for oppgjøret av shortede aksjer. Oppgjørsrisikoen er derfor lav. Ved shortsalg er det risiko for tap dersom kursen på shortede aksjer går opp. Ved kursfall oppstår gevinst for fondet. Borea European Credit har ikke hatt shortposisjoner i Note 10: Andre porteføljeinntekter, andre inntekter og andre kostnader I Borea Global Equities består posten andre kostnader i regnskapet av kurtasje for verdipapirlån, VPS og depot gebyrer og transaksjonsavgifter, clearingavgifter og bankgebyrer. I Borea European Credit består posten andre inntekter av garantiprovisjon, og andre kostnader består av depotgebyrer. Note 11: Forvaltningshonorar: I Borea Global Equities utgjør fast forvaltningshonorar 1,5 % p.a. av forvaltningskapitalen pr månedsslutt i tillegg til variabelt forvaltningshonorar som utgjør 10 % av avkastning utover benchmark som er MSCI World Net Total Return målt i norske kroner. I Borea European Credit utgjør fast forvaltningshonorar 1 % (0,5 % fra og med og ut 2013) av forvaltningshonorar pr månedsslutt i tillegg til variabelt forvaltningshonorar som utgjør 10 % av avkastningen utover referanserenten som er 5 % pa. Note 12: Egenkapital Borea Global Equities Andelskapital Overkurs Opptjent egenkapital Sum EK pr Utstedelse av andeler Innløsning av andeler Årets resultat EK pr Antall andeler , ,75 Kurs pr andel 1 237, ,2547 Borea European Credit Andelskapital Overkurs Opptjent egenkapital Sum Utstedelse av andeler Utdeling til andelseierne Årets resultat EK pr Antall andeler ,53 Kurs pr andel 1 085,3240

15 Note 13 Verdipapirportefølje Borea Global Equities: Verdipapir Antall Anskaffelseskost Markedskurs Valuta Markedsverdi i NOK Urealisert gevinst/tap Andel av forvaltningskapital Eierandel selskap Børs Aksjer: Det norske oljeselskap ,50 NOK ,9 % 0,011 % Oslo Norsk Hydro ,88 NOK ,7 % 0,001 % Oslo Polarcus ,64 NOK ,5 % 0,019 % Oslo Renewable Energy Corp ,07 NOK ,0 % 0,019 % Oslo Standard Drilling ,60 NOK ,9 % 0,048 % Oslo Valero Energy ord ,12 USD ,8 % 0,001 % New York Energy ,9 % CF Industries Holding ,16 USD ,2 % 0,002 % New York Ecolab ,90 USD ,4 % 0,001 % New York Northland Resources ,00 NOK ,6 % 0,049 % Oslo Materials ,2 % Masco Corp ,66 USD ,8 % 0,002 % New York Metso ,04 EUR ,6 % 0,007 % Helsinki Norwegian Air Shuttle ,90 NOK ,6 % 0,072 % Oslo Industrials ,9 % DR Horton ,78 USD ,9 % 0,005 % New York Ford Motor Company ,95 USD ,3 % 0,001 % New York Home Depot ,85 USD ,7 % 0,000 % New York Royal Caribean Cruiseline NO ,00 NOK ,5 % 0,006 % Oslo Target Corp ,17 USD ,1 % 0,001 % New York TJX Companies ,45 USD ,2 % 0,001 % New York Volvo B ,80 SEK ,3 % 0,001 % Stockholm Consumer Discretion ,9 % 14 GPS GAP INC ,04 USD ,3 % 0,001 % New York Retailing ,3 % NOVO NORDISK B ,50 DKK ,4 % 0,001 % København Health Care ,4 % American Intl Group ,30 USD ,2 % 0,000 % New York Amerisourcebergen ,18 USD ,3 % 0,003 % New York Barclays Plc ,40 GBP ,2 % 0,001 % London DnB ,40 NOK ,1 % 0,001 % Oslo Hannover Ruckversich ,96 EUR ,6 % 0,002 % Frankfurt US Bancorp ,94 USD ,2 % 0,000 % New York Financials ,6 % Dassault Systems ,23 EUR ,9 % 0,002 % Paris Samsung Electronics ,00 USD ,2 % 0,000 % London Technology ,1 % CS Inv VIX (XIV US) ,59 USD ,1 % 0,077 % New York General/market ,1 % Sum aksjer ,5 % Derivater: REC 3 C 2.3 X ,00 NOK ,0 % IA Oslo OBX FEB ,75 NOK ,5 % IA Oslo Sum derivater ,5 % Sum totalt

16 Note 13 Verdipapirportefølje Borea European Credit: Verdipapir Forfallsdato Kupong Rentereguleringsdato Effektiv Markedskurs Markedsverdi rente Rating Pålydende Anskaffelses-kost Valuta i NOK Urealisert gevinst/tap Andel av forvaltningskapital Risikoklasse Flytende rente Bonheur FRN , ,65 BB ,47 NOK ,28 % 4 Eksportfinans VAR 12/ Var ,00 BB ,93 JPY ,48 % 4 Golar LNG FRN , ,93 BB ,39 NOK ,82 % 4 Grieg Seafood FRN , ,82 CCC ,00 NOK ,20 % 6 Havila , ,56 BB ,50 NOK ,77 % 4 Høland Setskog Spb FRN perp Perpetual 7, ,82 BBB ,48 NOK ,87 % 3 Kistefos FRN , ,25 B ,00 NOK ,57 % 5 Oceanteam FRN , ,10 B ,18 USD ,50 % 5 Sandnes Sparebank FRN Perp Perpetual 6, ,34 BBB ,70 NOK ,19 % 3 Sparebank1 Nord FRN Perp Perpetual 6, ,50 BBB ,30 NOK ,42 % 3 Sparebanken Møre FRN Perpetual 6, ,32 A ,03 NOK ,85 % 2 Storebrand Bank FRN perp Perpetual 3, ,95 BBB ,50 NOK ,58 % 3 Teekay FRN , ,87 BB ,50 NOK ,28 % 4 Teekay FRN , ,28 BB ,00 NOK ,94 % 4 Toten Sparebank Float 49 Perpetual 6, ,09 BBB ,00 NOK ,96 % ,71 % Fast rente Barclays 4,875 Perp Perpetual 4,88 Fix/Var 18,82 BB ,55 EUR ,11 % 4 Barclays 7, ,63 Fix 7,62 BBB ,19 USD ,78 % 3 Deep Drilling ,25 Fix 12,02 B ,55 USD ,72 % 5 HSBC 4,61 Perpetual 4,61 Fix/Var 5,69 BBB ,41 USD ,43 % 3 Pacific Drilling ,25 Fix 6,37 B ,88 USD ,83 % 5 Tizir ,00 Fix 8,87 B ,97 USD ,79 % ,66 % Sum ,37 % Effektiv rente er beregnet som obligasjonens årlige avkastning dividert på anskaffelseskost. 15 Fordelingen i risikoklasser baseres på Finanstilsynets rundskriv nr 6/2007 om tilordning av ratingkategorier til risikoklasser. Følgende kategorisering er benyttet: Risikoklasse Rating 1 AAA til AA- 2 A+ til A- 3 BBB+ til BBB- 4 BB+ til BB- 5 B+ til B- 6 CCC+ og lavere

17 16

18 17

19 Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte Grand Hotel Terminus 6. mars kl 11. Til behandling på andelseiermøtet foreligger: Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen Årsregnskap Styrets årsberetning Revisors beretning Innsendte spørsmål fra andelseierne Stemmerett Stemmeretten på valgmøtet skal justeres slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Andelseiere kan stemme ved fullmektig. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet. Husk å ta med legitimasjon og eventuell firmaattest. Innsendte spørsmål fra andelseierne En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret i forvaltningsselskapet innen én uke før andelseiermøtet holdes. Med unntak av valgene kan andelseiermøtene ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet. 18 Påmelding Gi tilbakemelding om du kommer på andelseiermøtet pr mail eller på telefon innen 1. mars. Bergen 20. februar 2013 Med vennlig hilsen styret i

20 Styrets leder 19

Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Sentralbord: +47 53 00 29 00 Telefax: +47 53 00 29 01 post@borea.as www.borea.

Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Sentralbord: +47 53 00 29 00 Telefax: +47 53 00 29 01 post@borea.as www.borea. Halvårsrapport for fond forvaltet av 2012 Om Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert i Bergen. 71 % av aksjene

Detaljer

Årsrapport 2013 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2013 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2013 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 ÅRSRAPPORT FRA Innhold Side Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 Noter, balanse og resultat for fondene: SR-Rente 6 9 SR-Aksje 10 13 SR-Konservativ 14 16 SR-Flex 17 19 SR-Horisont

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

Årsrapport 2015 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2015 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2015 for fond forvaltet av 11 Forvalterteamet er et uavhengig forvaltnings-selskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert i Bergen. 63 % av selskapet eies av Borea Holding AS

Detaljer

Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Sentralbord: +47 53 00 29 00 Telefax: +47 53 00 29 01 post@borea.as www.borea.

Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Sentralbord: +47 53 00 29 00 Telefax: +47 53 00 29 01 post@borea.as www.borea. Halvårsrapport for fond forvaltet av 2013 Porteføljeforvalternes kommentar til markedet Aksjemarkedet Det ble et veldig bra første halvår 2013 i aksjemarkedet, spesielt i USA der aksjemarkedet målt ved

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Styrets Beretning 2013 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Sentralbord: +47 53 00 29 00 Telefax: +47 53 00 29 01 post@borea.as www.borea.

Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Sentralbord: +47 53 00 29 00 Telefax: +47 53 00 29 01 post@borea.as www.borea. Halvårsrapport for fond forvaltet av 2014 Org. nr: 987 909 889 Sentralbord: +47 53 00 29 00 Porteføljeforvalternes kommentar til markedet Aksjemarkedet Første halvår har blitt overraskende godt i aksjemarkedet.

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Årsrapport 2016 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2016 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2016 for fond forvaltet av 11 Borea Gruppen Borea Holding AS er et uavhengig investeringsselskap med industrielle røtter. Hovedaksjonærene i Borea Holding AS er selskaper eiet av Fritz

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Årsrapport 2010 fra SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning

Årsrapport 2010 fra SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning Årsrapport 2010 fra SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning Innhold - Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning og vår løsning - Styrets årsberetning for SR-Fondene 2010 - Årsrapporter, noter, balanse og resultat for

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Tematilsyn kombinasjonsfond

Tematilsyn kombinasjonsfond Tematilsyn kombinasjonsfond Oppsummering av tematilsyn med kombinasjonsfond DATO: 30.09.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Honorarnivå 4 3 Utnyttelse av allokeringsrammer 5 4 Separat rapportering

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter Styrets beretning 2013 Fondets formål er å yte stipend til dr.ingeniør-studenter ved Fakultet for bygg-og miljøteknikk ved NTNU. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele stipendier for gjennomføring av studiet ved NTNU slik styret til enhver tid finner formålstjenelig. Dette

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og

Detaljer

Styrets beretning 2012. Borgermester Edvard Christies legat

Styrets beretning 2012. Borgermester Edvard Christies legat Styrets beretning 2012 Dette legatet ble opprettet av fru Kristine Christie, født Kildal, ved testament av 6. oktober 1939 og skjenket Universitetet i Oslo. Legatets grunnkapital var opprinnelig på NOK

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Styrets beretning 2012 Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er å støtte forskning og annet vitenskapelig arbeid innen humanistiske, samfunnsvitenskapelige eller naturvitenskapelige fag. Innfor denne begrensning utdeler

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte økonomisk støtte til lærerkrefter innen berg- og metallstudiet, samt de uorganiske og elektrokjemiske linjer

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE NORGE 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Norges Tekniske Høgskole som kan ha betydning for det

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning Temaartikkel Folketrygdfondets aksjeforvaltning Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72 00 Faks: 23 11 72 10 e-post:

Detaljer

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. En

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

INNHOLD. 3-6 Styrets årsberetning 7 Årsregnskap 2014 8-17 Noteopplysninger 18-19 Revisjonsberetning

INNHOLD. 3-6 Styrets årsberetning 7 Årsregnskap 2014 8-17 Noteopplysninger 18-19 Revisjonsberetning 1 INNHOLD 3-6 Styrets årsberetning 7 Årsregnskap 2014 8-17 Noteopplysninger 18-19 Revisjonsberetning 2 Styrets årsberetning for verdipapirfondene 2014 SR-Forvaltning AS er et heleid datterselskap av Sparebank

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Eiendom 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Eiendom er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Styrets beretning 2013 Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å medvirke til fremme av anvendt tekniskøkonomisk

Detaljer

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2014 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

Styrets beretning A/S M. H. Lundgreens Enkes Fond

Styrets beretning A/S M. H. Lundgreens Enkes Fond Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele bidrag til en ingeniør som har utgått fra høgskolen til fortsatt studium og videre arbeide ved høgskolen

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Velkommen til rentelunsj med Holberg Fondene

Velkommen til rentelunsj med Holberg Fondene 1 Velkommen til rentelunsj med Holberg Fondene Hva gjør vi med lave renter? Renteteamet i Holberg Roar Tveit, Porteføljeforvalter renter 2 Fjorårets nødmelding, 3 Verdens laveste renter i England 4 Årets

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet : Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 05.08.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Styrets beretning Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi

Styrets beretning Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet av dr. philos. Hans Reusch ved testament av 20. april 1893. Den disponible del av avkastningen anvendes til fremme av studiet av geologi og fysisk geografi.

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer