Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Sentralbord: Telefax:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Sentralbord: +47 53 00 29 00 Telefax: +47 53 00 29 01 post@borea.as www.borea."

Transkript

1 Halvårsrapport for fond forvaltet av 2014 Org. nr: Sentralbord:

2 Porteføljeforvalternes kommentar til markedet Aksjemarkedet Første halvår har blitt overraskende godt i aksjemarkedet. Verdensindeksen i NOK var opp ca. 8% og Oslo Børs var opp hele 12,5% i 1. halvår. Oppgangen har skjedd til tross for at mange mente at det internasjonale aksjemarkedet var fullpriset, til tross for at mange ventet en korreksjon, og til tross for betydelig makroøkonomisk og geopolitisk risiko. Generelt har det vært et slags Goldilocks marked, med svak økonomi, lav inflasjon og veldig lave renter og kraftig stimuli fra sentralbankene, men hvor veksten er god nok, og alternativavkastningen er lav nok til at inntjeningen og aksjemarkedet kan vokse. I løpet av første halvår fikk vi også negativ innskuddsrente i den europeiske sentralbanken. Dermed har vi fått fremmarsj på alle fronter i første halvår med fallende statsrenter (særlig i landene tidligere kjent som PIGS-landene), fallende kredittpåslag og stigende aksjemarkeder. Det mest positive med aksjemarkedet gjennom første halvår, er at vi ikke har sett betydelig fall i inntjeningsestimatene hverken i Norge eller i USA. Dette er ganske sterkt levert fra USA idet første kvartal var preget av ekstreme værforhold slik at veksten i første kvartal ble veldig svak. Rapporteringen av 1. kvartalstall var imidlertid ikke mye preget av dette, og de selskapene som var berørt av været har maktet å overbevise markedet om at 2. kvartal og resten av året vil bli bedre. I Norge er det hyggelig at de børsnoterte selskapene bygger bok. Fra forrige halvårsrapport fra Borea Asset Management leser vi at Oslo Børs prises til en pris/bok på 1,56 ( ). I dag prises Oslo Børs til en pris/bok på 1,55 (Eks. Bank og shipping, som noen ser på, er pris/bok 1,8). Dermed har boken til de børsnoterte selskapene blitt bygget like fort og mye som aksjemarkedet har steget. Oslo Børs er følgelig ikke dyr. Borea Global Equities var opp ca. 1% i første halvår. Dette er vel 6% svakere enn referanseindeksen og ikke en utvikling vi er fornøyde med. Men vi har hatt en litt forsiktig tilnærming til aksjemarkedet (Borea Global Equities kan ha mellom 50 og 150% netto eksponering), og vi har blant annet hatt noen shortposisjoner som ikke har slått til. Samtidig er den største fellesnevneren for de aksjene som ikke har levert i 2014, at de leverte solid avkastning for oss i 2013 og 2012 som var veldig gode år for Borea Global Equities. Noen av vinneraksjene våre fra i fjor burde vi ha solgt tidligere da verdsettelsen ble litt strukket etter hvert som kursene steg, mens andre av aksjene nå utgjør gode kjøpsmuligheter. Vi er derfor spente på 2. halvår! Kredittmarkedet Kredittobligasjonsmarkedet i Norge fortsetter å være populært, og første halvår i 2014 har vært nok et halvår med nye rekorder når det gjelder utstedelser av lån idet stadig flere selskaper ønsker å finansiere seg via obligasjonsmarkedet. Dette betyr at flere investorer kjøper kredittobligasjoner slik at markedet blir mer åpent og mer likvid. Bedret likviditet betyr også at det har blitt litt vanskeligere å gjøre virkelig gode kjøp, men fortsatt ser vi mange og gode muligheter i markedet. Tidligere var det i hovedsak norske olje- og offshore relaterte selskaper som utstedte obligasjonslån. Dette har totalt forandret seg de siste årene, og nå utsteder selskaper fra mange bransjer og fra andre land lån i det norske obligasjonsmarkedet. Dette betyr at vi som låner ut penger får bedre risikospredning. Et økende antall utstedere, et økende antall långivere, økende volumer og bedre likviditet medfører at vårt hjemlige obligasjonsmarked blir mer modent og effisient. Det er en utvikling vi hilser velkommen. Borea har drevet med kredittforvaltnings siden 2005 og ut fra vår erfaring mener vi det fortsatt er stor verdi i kredittobligasjoner. Vi fokuserer på BB segmentet og mot norske sparebanker. Her vurderer vi avkastningen til å være den aller beste risikojustert. Borea European Credit steg 5,06 % i første halvår. Org. nr: Sentralbord:

3 Markedsutvikling og fremtidsutsikter Bullmarkedet i globale aksjer har nå vart i fem år og 3 måneder, til sammen 63 måneder, noe som gjør det til et av de lengste bullmarkedene i historien. Den amerikanske S&P 500 indeksen er opp nesten 200% (+ dividender) i denne perioden, Oslo Børs er opp 172%, mens verdensindeksen i NOK er opp 120%. Oppgangen skyldes bedring i verdensøkonomien, men kanskje er det kombinasjonen av den svært moderate bedringen i verdensøkonomien, lav inflasjon og historiens sterkeste stimuli på den pengepolitiske siden, som er hovedforklaringen på den gode avkastningen. I 2014 begynte Federal Reserve (FED) med Tapering, dvs. nedtrapping av kjøpene av stats- og boligobligasjoner. FED startet året med å kjøpe obligasjoner for 85 mrd US$ månedlig, mens de i juni trappet ned kjøpene til 35 mrd. Dette var ventet å føre til at statsrentene skulle flate ut og kanskje stige. I stedet har vi sett et visst rentefall. Dette kan ha sammenheng med svake veksttall, og at den nye Fed-sjefen Jane Yellen er dueaktig og som regel mer på stimulansefoten enn innstrammingsfoten. Samtidig har faktisk også budsjettunderskuddet til USA falt ganske kraftig i perioden, og dermed blir det mindre behov for US Treasury å utstede statsobligasjoner og mindre behov for FED å kjøpe. Den kinesiske økonomien er alltid en kilde til bekymring, og i første halvår har det vært mange forhold som har bekymret. Den finansielle innovasjonen er utbredt, og relasjonene mellom kreditor og debitor er like tåkefylt som mellom aktørene i oppseilingen av finanskrisen i USA. Ingen vet hvem de skylder penger til eller har lånt penger fra, alle tror de er tilstrekkelig sikret, og noen kommer til å bli overrasket. Samtidig sliter særlig de kinesiske byene med ekstrem forurensing. Sammen peker dette mot potensielt destabiliserende og ødeleggende effekter for den kinesiske økonomien, men vi mener særlig ett forhold taler imot at Kina vil buklande; Staten har betydelige midler, og ønsker stabilitet. Forurensingen og en mulig finansiell krise, vil sannsynligvis inspirere staten til å foreta store reformer for å balanserer økonomien, ved å motivere til mindre realinvesteringer og mer konsum. For å få til dette må det mest sannsynlig kostbare sosiale reformer til, nedtrapping av kraftkrevende industri og en betydelig satsing på fornybar energi. I Japan fortsetter Shinzo Abe med sin abenomics som er et forsøk på å stimulere veksten i Japan og innføre reformer for å få privat forbruk og inflasjon opp, og forhåpentligvis skatteinntekter opp og statlig budsjettunderskudd ned. 1. april økte Japan merverdiavgiften, noe som førte til veldig sterk vekst i 1. kvartal. Men mest sannsynlig vil veksten bli reversert i 2. kvartal. Forbruket falt i alle fall kraftig tilbake, mens inflasjonen steg i april. Japanske aksjer har vært en skuffelse hittil i år og er ned ca. 6% i lokal valuta. Petrobras (PE 8,4 i 2014) var blitt for stor. Først halvår har også gitt geopolitisk uro. Krim-konflikten i første kvartal skapte støy i markedet. Senere har vi hatt uro i Irak, og Argentina har slitt med sine betalingsforpliktelser og default - spekulasjoner. Likevel ser vi at vekstmarkedene etter hvert har gjort et lite comeback i 2014, og den globale vekstmarkedsindeksen har gitt samme avkastning som Verdensindeksen. Noen har beskrevet årets Pain Trade som differanseavkastningen mellom brasilianske Petrobras og amerikanske Amazon. Etter mange år der Amazon har outperformet og Petrobras har vært upopulær, er Petrobras i år opp 12%, mens Amazon er ned nesten 20%. Slik sett har 2014 vært et brudd med utviklingen fra finanskrisen og en respons på at forskjellen i prising mellom f.eks. Amazon (P/E 100 i 2014) og Høsten er en vanskelig tid i aksjemarkedet, men de tyngste høstene kommer vanligvis etter et 1. halvår som heller ikke har overrasket positivt. Det er noe svakere risk/reward i aksjemarkedet 30.06, enn det var Den amerikanske børsen er relativt dyr, med en Shiller PE på 25,6 og en estimert PE på 16,6 på S&P 500 for Europa og Japan er ikke like dyre. Imidlertid har en bred Europa indeks steget 7% samtidig som inntjeningsestimatene for 2014 har falt nesten 6% PE for denne indeksen er 15,5. Mye av kursutviklingen i 2. halvår vil avhenge av rapporteringen for 2. kvartal. Vi trenger å se at de selskapene i USA som hadde værrelaterte unnskyldninger i 1. kvartal leverer bedre tall, og vi trenger å se at selskaper rundt omkring i Verden leverer ikke bare bedre bunnlinje som følge av kostnadskutt, men også tegn til topplinjevekst. Noen tegner parallellene til opptakten til oktober-krakket i Da steg S&P 500 indeksen hele 27,5% i første halvår, før den falt kraftig tilbake på høsten (men året endte 5% i pluss). Da hadde vi også et Goldilock scenario, der veksten og inflasjonen var såpass lav at sentralbankene kunne sende likviditetssprøyten rett inn i aksjemarkedet. Det som skiller dagens situasjon fra den gang er at vi har mye ledig kapasitet. Ikke alle aksjemarkeder er dyre, og utover taperingen Org. nr: Sentralbord:

4 finnes det overhodet ingen planer om å stramme inn på pengepolitikken. Mye penger er på sidelinjen, og en konsolidering ville være sundt i forhold til å gjøre verdsettelsen mer attraktiv. Men samtidig vil det nok være anledningen mange har ventet på i forhold til å øke sin eksponering i aksjemarkedet. Vår tro på aksjer i 2014 samlet sett, men også 2H isolert sett, er styrket gjennom første halvår. I det norske kredittmarkedet tror vi den gode trenden vil vedvare. Det vil være store volumer som utstedes. Vi tror at en viss reduksjon av kredittpåslagene vil finne sted også i 2. halvår. Dette vil medføre litt lavere løpende yield, men bedret likviditet og lav volatilitet oppveier for dette. Investeringsfilosofien til Borea Aksjeforvaltningen. Borea Asset Management har forvaltet aksjeporteføljer siden Ideen bak vår aksjeforvaltning er å skape høyest mulig risikojustert avkastning relativt til det globale aksjemarkedet ved dynamisk aktivaallokering, god aksjeutvelgelse og god porteføljekonstruksjon. Borea Asset Managment søker å redusere risikoen og gi meravkastning i forhold til en fullvektet referanseindeks ved å variere eksponeringen mot indeksen (dynamisk aktivaallikering). Vår prosess for aksjeutvelgelse er forankret i begrepene Verdi, Momentum og Kvalitet som utgjør grunnlaget både for vår screeningprosess og for vår vurdering av enkeltaksjer. Vår grundige prosess for porteføljekonstruksjon skal sikre at porteføljene har mange forskjellige og ukorrelerte alpha-kilder og ønskede avkastnings og risikoegenskaper. Temaer og trender vil endre seg over tid, og forflytte seg mellom sektorer og regioner. Våre aksjeporteføljer har derfor et globalt investeringsunivers. Vi er en indeksuavhengig og aktiv forvalter. Vi kjøper aksjer i store og solide selskaper med god inntjening og lett omsettelige aksjer. Våre aksjeporteføljer er konsentrerte og består av aksjer. Dette er mange nok aksjer for å ivareta hensynet til adekvat risikostyring og risikospredning, samtidig som det gir en reell mulighet til å levere en avkastning som avviker signifikant fra indeksavkastning. Alle våre fond er organisert som spesialfond. Spesialfond er også en forutsetning for at vi skal kunne nytte vår strategi for dynamisk aktivaallokering og konsentrasjon fullt ut. Det er vår overbevisning at et spesialfond over tid, med god risikostyring, vil gi høyere avkastning enn et ordinært verdipapirfond som følge av at det kan benytte flere instrumenter og er underlagt et friere regelverk. Renteforvaltningen Borea Asset Management har forvaltet renteporteføljer siden Ideen bak vår renteforvaltning er å skape høyest mulig absolutt avkastning ved dynamisk aktivaallokering og god utvelgelse av kredittobligasjoner. Vår allokeringsprosess skal avdekke markedssituasjoner og prisingsnivåer som historisk har gitt høy markedsvolatilitet og risiko for tap i kredittmarkedet og således gi føringer for porteføljenes markedseksponering. Vår obligasjonsutvelgelsesprosess er verdiorientert og basert på fundamental analyse. Vi søker kredittrisiko og ikke renterisiko. Kredittpremiene har generelt historisk utgjort en høy andel av renteavkastningen og vi forventer at det vil være gode investeringsmuligheter i kredittmarkedene også i fremtiden. Kredittporteføljene våre er konsentrerte og inneholder investeringer. Vi søker bredest mulig diversifisering med hensyn til bransje. Da misligholdsrisikoen er den mest sentrale i fondet, innebærer det at vi skal kjenne utsteder godt og ha muligheten for å være tett på utsteder. Geografisk nærhet er derfor sentralt. Hovedvekten av obligasjonene i våre kredittporteføljer vil derfor være norske og nordiske, supplert med større kjente europeiske utstedere. Det har i lengre tid pågått en debatt om hvor mange kredittobligasjoner man må ha for å oppnå en tilstrekkelig diversifisering. Stadig flere konkluderer at antallet er mye lavere enn tidligere antatt, og at obligasjoner er nok til å bli kvitt usystematisk risiko, gitt at obligasjonene er godt diversifisert mht sektor. Dette understøtter strategien vi har fulgt i 9 år; Mye av den gode historiske avkastningen vår stammer fra en konsentrert og fokusert portefølje. Vi sier som Buffet: Wide diversification is for those who do not know what they are doing. Etiske rammer Spesialfond forvaltet av Borea Asset Management investerer ikke i utstedere som er utelukket fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond utland. Org. nr: Sentralbord:

5 Halvårsrapport for Spesialfondet Borea Global Equities Juni 2014 Kort om fondet Fondet er et spesialfond regulert av norsk lovgivning som investerer i egenkapitalinstrumenter. Fondet kan blant annet investere i aksjer, derivater, konvertible obligasjoner og fondsandeler. Fondet kan inngå opsjoner, terminer og bytteavtaler med slike finansielle instrumentersom underliggende eller med indekser med slike finansielle instrumenter som underliggende. Målsettingen med fondet er å gi høyest mulig risikojustert avkastning relativt til det globale aksjemarkedet. Referanseindeks er MSCI World Total Return Net målt i NOK, som består av ca 2000 mellomstore og store selskaper i utviklede økonomier. Fondets ide er å skape høyest mulig risikojustert avkastning relativt til det globale aksjemarkedet ved dynamisk aktivaallokering, god aksjeutvelgelse og god porteføljekonstruksjon. Historisk avkastning Historisk avkastning % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0,87 % Avkastning ,42 % 2,73 % Hittil 2014 Juni 4,55 % Index Fond Borea Global Equities MSCI World Net Total return i NOK Forvalters kommentar Vår prosess for aksjeutvelgelse er forankret i begrepene Verdi, Momentum og Kvalitet som utgjør grunnlaget både i vår screeningprosess og i vår vurdering av enkeltaksjer. Vår grundige prosess for porteføljekonstruksjon skal sikre at porteføljene har mange forskjellige og ukorrelerte alpha-kilder og ønskede avkastnings og risikoegenskaper. Temaer og trender vil endre seg over tid, og forflytte seg mellom sektorer og regioner. Vi har derfor et globalt investeringsunivers. Vi kjøper aksjer i store og solide selskaper med god inntjening og lett omsettelige aksjer. Vår aksjeportefølje er konsentrert og består av aksjer. Dette er mange nok aksjer for å ivareta hensynet til adekvat risikostyring og risikospredning, samtidig som det gir en reell mulighet til å levere en avkastning som avviker signifikant fra indeksavkastning. Avkastning per måned i % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt ,00-0,86 0,60 9, ,25 2,46 1,99 1,08-2,71 0,72 3,07 0,81 0,73-2,28 2,07 0,14 12, ,58 4,73 1,70 2,18 4,60-0,96 1,59-1,69 6,09 3,53 5,90 1,90 43, ,03 0,93-2,34-2,18 0,80 2,73 0,87 Nøkkeltall Siden oppstart Avkastning pr år i % Fondet Indeks Fondet Indeks Avkastning siden start 79,21 % 75,30 % ,71 9,62 Beste avkastningsmåned 10,00 % 5,14 % ,79 7,86 Svakeste avkastningsmåned -2,34 % -2,29 % ,58 38,03 Tracking Error 9, ,87 7,42 Sharpe Ratio 1,59 Alpha 4,6 % Beta 0,85 Volatilitet 13,75 9,7 Bransjefordeling og største utstedere Bransjefordeling Consumer discretion Consumer staples Energy Financials Generell/market Health care Industrials Materials Technology Transportation Største innehav Andel NORSK HYDRO 6,0 % EXXON MOBIL 5,0 % ROYAL DUTCH SHELL 4,6 % MCDONALDS 4,2 % GILEAD SCIENCES 4,0 % DETNOR 3,8 % GOLDEN OCEAN GROUP 3,7 % ECOLAB 3,6 % UNIVERSAL HEALTH SER 3,6 % SOCIETE GENERALE 3,5 % Org. nr: Sentralbord:

6 Verdipapir Antall Anskaffelseskost M arkedskurs Valuta M arkedsverdi i NOK Urealisert gevinst/tap A ndel av forvaltningskapital Børs DETNOR ,00 NOK ,8 % OSEBX EXXON MOBIL ,68 USD ,0 % NYSE DEEP SEA SUPPLY ORD ,95 NOK ,2 % OSEBX HELMERICH AND PAYNE ,11 USD ,5 % NYSE ROYAL DUTCH SHELL ,24 EUR ,6 % XAMS SEADRILL ,30 NOK ,5 % OSEBX SOUTHWESTERN ENERGY ,49 USD ,3 % NYSE TRANSOCEAN USD ,03 USD ,7 % NYSE Energy ,3 % NORSK HYDRO ,83 NOK ,0 % OSEBX SSAB A ,15 SEK ,7 % OMX Materials ,7 % ABERTIS INFRASTRUCT ,80 EUR ,5 % IBEX STERICYCLE ,42 USD ,5 % NASDAQ TRACTOR SUPPLY ORD ,40 USD ,2 % NASDAQ Industrials ,2 % BW LPG ORD ,00 NOK ,1 % OSEBX GOLDEN OCEAN GROUP ,26 NOK ,7 % OSEBX LPG DORIAN ,99 USD ,2 % NYSE WILH WILHELMSEN ,50 NOK ,9 % OSEBX FRONTLINE ,50 NOK ,3 % NOTC Transportation ,3 % BMW ,62 EUR ,2 % DAX DELPHI AUTO ORD ,74 USD ,5 % NYSE MCDONALDS ,74 USD ,2 % NYSE THERMO FISHER ,00 USD ,4 % NYSE TOYOTA MOTOR ORD ,00 JPY ,2 % NIKKEI Consumer Discretion ,3 % ECOLAB ,34 USD ,6 % NYSE MARINE HARVEST ,75 NOK ,7 % OSEBX Consumer Staples ,3 % CARDINAL HEALTH ORD ,56 USD ,4 % NYSE GILEAD SCIENCES ,91 USD ,0 % NASDAQ JOHNSON&JOHNSON ,62 USD ,0 % NYSE NOVO NORDISK B ,60 DKK ,2 % NYSE UNIVERSAL HEALTH SER ,76 USD ,6 % Health Care ,2 % SOCIETE GENERALE ,26 EUR ,5 % CAC Financials ,5 % APPLE ,93 USD ,4 % NASDAQ GOOGLE ,67 USD ,6 % NASDAQ TENCENT HOLDING ,20 HKD ,7 % NASDAQ Technology ,7 % DAIWA TOPIX ETF ,00 JPY ,0 % NIKKEI HS H-SHARE ETF ,50 HKD ,1 %HANG SENG IBEX ,00 USD ,3 % IBEX General/market ,4 % Sum % Bankinnskudd Utestående fordringer 237 Annen gjeld Netto egenkapital Org. nr: Sentralbord:

7 Risikorapport Spesialfondet Borea Global Equities 1. halvår 2014 Bakgrunn Forvaltningsselskaper for spesialfond skal minst hver sjette måned utarbeide en rapport som beskriver forholdet mellom fondets risikoprofil og den risiko fondet faktisk har pådratt seg i rapporteringsperioden. Rapporten skal sendes samtlige andelseiere, depotmottakeren og Finanstilsynet. Denne rapporten gjelder for 2. halvår Forvaltningsselskapet følger en rutine hvor risikorapporten blir laget for periodene 1. januar- 30. juni og 1. juli 31. desember. Fondets risikoprofil Det følger av vedtektene at fondets risikoprofil vil kunne være høyere enn risikoen i det globale aksjemarkedet målt ved fondets referanseindeks og at fondets risiko vil være høy. Fondet har vide rammer både når det gjelder markedseksponering og benyttelse av finansielle instrumenter. Markedseksponering Fondet har i perioden hatt følgende markedseksponering: Type Minimum av Maksimum av Gjennomsnitt av Fondets ramme av Long markedseksponering 67,80 % 116,44 % 98,76 % < 150 % Short markedseksponering 0 % 5,70 % 2,00 % < 50 % Brutto markedseksponering 68,95 % 116,44 % 100,77 % < 200 % Netto markedseksponering 66,64 % 116,44 % 116,44 % < 150 % Belåning 0 % 0 % 0 % < 100 % Fondet har til ethvert tidspunkt vært innenfor vedtektsfestede rammer med hensyn til markedseksponering. Finansielle instrumenter Fondet har anledning til å benytte et stort utvalg av finansielle instrumenter med relativt vide rammer. Fondet har i perioden hatt følgende gjennomsnittlige utnyttelse av rammene: Type Minimum av Maksimum av Gjennomsnitt av Fondets ramme av Derivater- brutto eksponering 1,77 % 10,50 % 3,33 % < 200 % Kjøpte opsjoner 0,16 % 0,29 % 0,23 % < 10 % Opsjoner fondet har utstedt 0 % 1,28 % 0,21 % < 50 % * * Verdi av underliggende. Fondet har til ethvert tidspunkt vært innenfor vedtektsfestede rammer når det gjelder derivater og andre finansielle instrumenter med hensyn til markedseksponering. Målt risiko Fondet har hittil levert en avkastning med følgende risikoegenskaper: Siden oppstart Siste 12 måneder Periode Volatilitet (STD) fond 13,75 11,04 9,99 Volatilitet (STD) referanseindeks 10,60 9,70 7,00 Sharpe-ratio fond * 1,59 1,58-0,02 Sharpe-ratio indeks * 3,06 3,79 0,75 Relativ risiko (tracking error) 9,45 5,71 4,95 Information ratio 0,13-1,05-2,78 Alfa (annualisert) 4,61-3,55-12,18 Beta 0,85 0,90 0,90 Korrelasjon 68,3% 86,1% 87,3% Drawdown fond -3,3% -2,0% -1,8% Drawdown referanseindeks -2,7% -1,9% 1,9% Maks fond 4,4% 2,8% 1,6% Maks referanseindeks 2,7% 2,5% 2,5% * Annualiserte tall, 3 % risikofri rente Fondets avkastning fra start er høyere enn referanseindeksen. Fondets volatilitet er høyere enn referanseindeksen. Risikojustert avkastning er høyere enn referanseindeksen. Oppsummering Den risiko fondet har påtatt seg i perioden er høy. Den er imidlertid lavere enn det fondets rammer gir anledning til. Org. nr: Sentralbord:

8 Halvårsrapport for Spesialfondet Borea European Credit Juni 2014 Kort om fondet Ideen til fondet er å skape høyest mulig absolutt avkastning ved dynamisk aktivaallokering og god utvelgelse av kredittobligasjoner. Vår allokeringsprosess skal avdekke markedssituasjoner og prisingsnivåer som historisk har gitt høy markedsvolatilitet og risiko for tap i kredittmarkedet og således gi føringer for porteføljenes markedseksponering. Vi søker kredittrisiko og ikke renterisiko. Kredittpremiene har generelt historisk utgjort en høy andel av renteavkastningen og vi forventer at det vil være gode investeringsmuligheter i kredittmarkedene også i fremtiden. Historisk avkastning % 5% 5,06 % % % 2,45 % 10 2% 5 1% 0,83 % 0,42 % % Hittil 2014 Juni Indeks Fond Borea European Credit 5 % referanserente p.a. Forvalters kommentar Vår obligasjonsutvelgelsesprosess er verdiorientert og basert på fundamental analyse. Kredittporteføljene våre vil være konsentrerte og inneholde investeringer og søke å ha en bredest mulig diversifisering med hensyn til bransje. Da misligholdsrisikoen er den mest sentrale i fondet, innebærer det at vi skal kjenne utsteder godt og ha muligheten for å være tett på utsteder og nyheter relevant for utsteder. Geografisk nærhet er derfor sentralt. Hovedvekten av obligasjonene i våre kredittporteføljer vil derfor være norske og nordiske samt større kjente europeiske utstedere. Avkastning per måned i % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt ,35 4,23 0,32 0,59-0,79 0,77 1,92 2,63 2,25 1,04 1,31 1,01 19,0 % ,99 0,78 0,78 0,51 0,57-0,29 1,24 0,94 0,75 1,17 1,19 1,11 10,2 % ,79 0,75 0,75 0,64 1,14 0,83 5,1 % Nøkkeltall Siden oppstart Fondet Indeks Avkastning siden start 35,72 % 12,67 % Beste avkastningsmåned 4,23 % 0,44 % Svakeste avkastningsmåned -0,79 % 0,37 % Tracking Error 3,33 Sharpe Ratio 3,63 Høyeste gjennomsnittrating BB Laveste gjennomsnittrating BB Volatilitet 3,33 Bransjefordeling og største utstedere Bransjefordeling Energy Financials Industrials Materials Technology Transportation Største innehav Andel DETNOR FRN ,8 % NORTH ATLANTIC 6,5 4,7 % GLOG FRN ,5 % SPAREBANKEN VEST 12 4,4 % TEEKAY LNG PARTNER 2 4,4 % BN BANK FRN ,3 % DIGIPLEX FRN ,3 % STORMGEO FRN ,9 % ALBAIN FRN ,6 % SPAREBANK1 NÆRINGSKR 3,5 % Org. nr: Sentralbord:

9 Verdipapir Antall Anskaffelseskost M arkedskurs Valuta M arkedsverdi i NOK Urealisert gevinst/tap Andel av forvaltningskapital DETNOR FRN ,0 NOK ,8 % E FORLAND AS ,0 NOK ,5 % GLOG FRN ,3 NOK ,5 % IONA ENERGY CO UK ,5 USD ,4 % KLAVENES SHIP ,4 NOK ,7 % NORTH ATLANTIC 6, ,5 USD ,6 % Energy ,4 % TIZIR ,0 USD ,9 % Materials ,9 % ALBAIN FRN ,6 NOK ,6 % HEXAGON COMPOSITES 0 105,8 NOK 0 0 0,0 % NSG 7, ,5 USD ,0 % Industrials ,6 % SHIP FINANCE ,3 NOK ,5 % TEEKAY LNG PARTNER ,2 NOK ,4 % Transportation ,9 % AEGON FRN ,6 EUR ,9 % BAMBLE OG LANGESUND ,8 NOK ,3 % BN BANK FRN ,3 NOK ,3 % DIGIPLEX FRN ,4 NOK ,2 % EIKA BOLIGKREDITT AS ,9 NOK ,7 % EXMAR FRN ,5 NOK ,4 % HØLAND OG SETSKOG SP ,9 NOK ,3 % LANDKREDIT BANK ,5 NOK ,6 % PIONEER PROPRTY II ,5 NOK ,4 % PROSP FINANCE ,4 USD ,6 % SANDNES SPAREBANK ,5 NOK ,4 % SKUDENES OG AAKRA ,2 NOK ,9 % SKUE SPAREBANK ,7 NOK ,2 % SPAREBANK NORD NORGE ,6 NOK ,1 % SPAREBANK1 BUSKERUD ,0 NOK ,5 % SPAREBANK1 NÆRINGSKR ,1 NOK ,5 % SPAREBANK1SMN ,1 NOK ,7 % SPAREBANK1SMN ,9 NOK ,6 % SPAREBANKEN OST ,9 NOK ,7 % SPAREBANKEN VEST ,7 NOK ,9 % SPAREBANKEN VEST ,1 NOK ,4 % Financials ,6 % EUROPEAN DIRECTORIES ,0 EUR ,2 % INFRTK FRN ,7 NOK ,1 % STORMGEO FRN ,2 NOK ,9 % Technology ,3 % Sum ,4 % Bankinnskudd Utestående fordringer Annen gjeld Netto egenkapital Org. nr: Sentralbord:

10 Risikorapport Spesialfondet Borea European Credit 1. halvår 2014 Bakgrunn Forvaltningsselskaper for spesialfond skal minst hver sjette måned utarbeide en rapport som beskriver forholdet mellom fondets risikoprofil og den risiko fondet faktisk har pådratt seg i rapporteringsperioden. Rapporten skal sendes samtlige andelseiere, depotmottakeren og Finanstilsynet. Denne rapporten gjelder for 2. halvår Forvaltningsselskapet følger en rutine hvor risikorapporten blir laget for periodene 1. januar- 30. juni og 1. juli 31. desember. Fondets risikoprofil Det følger av vedtektene at fondets kredittrisiko vil være høyere enn risikoen i ordinære obligasjonsfond. Fondets eksponering mot kredittrisiko skal i volumvektet gjennomsnitt ikke være lavere enn rating BB. Fondet har vide rammer både når det gjelder markedseksponering og benyttelse av finansielle instrumenter. Markedseksponering Fondet har i perioden hatt følgende gjennomsnittlige markedseksponering: Type Minimum av Maksimum av Gjennomsnitt av Fondets ramme av Long markedseksponering 98,71 % 132,54 % 121,92 % < 150 % Short markedseksponering 0 % 0 % 0 % < 50 % Brutto markedseksponering 98,71 % 132,54 % 121,92 % < 200 % Netto markedseksponering 98,71 % 132,54 % 121,92 % < 150 % Belåning 0 % 22,9 % 14,2 % < 100 % Fondet har til ethvert tidspunkt vært innenfor vedtektsfestede rammer med hensyn til markedseksponering. Finansielle instrumenter Fondet har anledning til å benytte et stort utvalg av finansielle instrumenter med relativt vide rammer. Fondet har i perioden kun hatt longeksponering i rentepapirer. Fondet har til ethvert tidspunkt vært innenfor vedtektsfestede rammer når det gjelder derivater og andre finansielle instrumenter med hensyn til markedseksponering. Målt risiko Siden oppstart har fondet levert en avkastning med følgende risikoegenskaper: Gjennomsnittsverdi Rating BB Volatilitet (annualisert) 3,33 % Avkastning i perioden 35,72 % Avkastning 5 % referanserente * 12,67 % * siden fondest oppstart Fondets avkastning fra start er høyere enn referanserenten. Oppsummering Den risiko fondet har påtatt seg i perioden er høy. Gjennomsnittsratingen er i henhold til vedtektsbestemmelsene. Markedseksponeringen har vært innenfor fondets rammer. Org. nr: Sentralbord:

11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i Selskapet er lokalisert i Bergen. 71 % av selskapet eies av Borea Holding og selskaper knyttet til eierne av Borea Holding. Resterende 29 % er eiet av de ansatte i selskapet. Borea Asset Management har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte tjenester innen fondsforvaltning, aktiv forvaltning og investeringsrådgivning. Vi har avtaler om aktiv forvaltning med selskapene Borea Noterte I, Borea Noterte III og Borea Kreditt og forvalter og administrerer spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit. Selskapet forvalter midler fra eierne i Borea Holding. Våre øvrige kunder er store, profesjonelle kunder. Selskapet tilbyr kun forvaltning av aksjer og kredittobligasjoner og tilbyr ikke volumprodukter med lave marginer. Det tilbys bare investeringer gjennom spesialfond og investeringsselskaper med begrensede muligheter for inn- og utgang. Samlet forvaltningskapital er pr ca NOK Ca 70 % av forvaltningskapitalen er fra eksterne kunder. Borea Asset Management har totalt 5 ansatte med lang erfaring hvorav 2 forvaltere og 1 selger. Øvrige ansatte arbeider i administrasjonen. Borea Gruppen Borea Holding er et uavhengig investeringsselskap med industrielle røtter. Hovedaksjonærene i Borea Holding er selskaper eiet av Fritz Rieber, Trond Mohn, Morten Ulstein og Harald Troye og familiene deres. Borea Holding investerer i virksomheter innen kapitalforvaltning. Virksomheten innenfor Private Equity drives av selskapet Borea Opportunity Management og virksomheten innenfor forvaltning av børsnoterte verdipapirer drives av Borea Asset Management. Forvaltningsselskapets filosofi, mål og strategi Borea Asset Management er en aktiv og uavhengig forvalter med tro på en robust risikopremie i aksje- og kredittmarkedet. Vårt investeringsunivers er globalt med et nordisk utgangspunkt. Vår investeringsprosess kjennetegnes av langsiktighet, risikostyring, transparens og høye krav til etikk. Selskapet skal tilby forvaltningstjenester tilpasset våre kunders behov og levere meravkastning. Selskapets målsetting er å være en preferert leverandør av forvaltningstjenester til profesjonelle investorer i Norge. Forvaltningskompetanse er bærebjelken vår. Forvaltningen vår skal kjennetegnes av dynamisk aktivaallokering, aktiv og indeksuavhengig forvaltning kombinert med konsentrert risikotaking. Org. nr: Sentralbord:

12 Org. nr: Sentralbord:

Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Sentralbord: +47 53 00 29 00 Telefax: +47 53 00 29 01 post@borea.as www.borea.

Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Sentralbord: +47 53 00 29 00 Telefax: +47 53 00 29 01 post@borea.as www.borea. Halvårsrapport for fond forvaltet av 2012 Om Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert i Bergen. 71 % av aksjene

Detaljer

Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Sentralbord: +47 53 00 29 00 Telefax: +47 53 00 29 01 post@borea.as www.borea.

Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Sentralbord: +47 53 00 29 00 Telefax: +47 53 00 29 01 post@borea.as www.borea. Halvårsrapport for fond forvaltet av 2013 Porteføljeforvalternes kommentar til markedet Aksjemarkedet Det ble et veldig bra første halvår 2013 i aksjemarkedet, spesielt i USA der aksjemarkedet målt ved

Detaljer

Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Borea Asset Management AS

Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Borea Asset Management AS Halvårsrapport for fond forvaltet av 2015 Porteføljeforvalternes kommentar til markedet Aksjemarkedet Aksjemarkedet har også i 1. halvår 2015 levert varene, til tross for at det har vært nok av skyer på

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Årsrapport 2013 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2013 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2013 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 41 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.5, etter at VIX sliter med å falle under 22, og OSEBX P/B er over

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Pressekonferanse 21. november 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 500 Statens petroleumsforsikringsfond 2 000 Noregs

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 Hellas tilbake i sporet I februar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,46 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,39 prosent. Fallende

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 26 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score stiger igjen til 1.2, etter at de lange rentene har kommet noe ned. Både

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Boreanytt Uke 47. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 47. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 47 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har score på 0,2. Shiller PE er igjen over 25, mens antall optimister i AAIIs

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Borea Asset Management AS

Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Borea Asset Management AS Halvårsrapport for fond forvaltet av 2017 Porteføljeforvalternes kommentarer Markedsutvikling og framtidsutsikter Første halvår 2017 har vi fått avklart det politiske landskapet i Europa. Uroen begynte

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Hvorfor vi (fortsatt) er bull på aksjemarkedet Allokeringsmodellen har nå score på 1,2.

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007 Pressekonferanse 22. mai 2007 1 Verdiutviklingen på Lehman Global Aggregate statsobligasjonsindekser i første kvartal 2007

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Pressekonferanse 22. august 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 000 1 800 1 600 1 400 Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management DNB Aktiv Månedsrapport januar 2018 Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management Våre beste ideer i én løsning Aktiv forvaltning Løsninger DNB Aktiv 10 Strategi Seleksjon Markedssyn Portefølje DNB Aktiv

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

Boreanytt Uke 37. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 37. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 37 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.8 etter at: 1) VIX har steget over 22, 2) OSEBX P/B har falt under

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 43 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen er volatil. Rent matematisk er scoret 0.2, altså: Nøytralvekt.Men rentekurven

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling STATENS PENSJONSFOND NORGE PORTEFØLJEUTVIKLING GOD MERAVKASTNING I TREDJE KVARTAL Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 0,4 prosent i tredje kvartal. Det var 0,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

Boreanytt Uke 49. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 49. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 49 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score har falt moderat til 1,2 etter at Oslo Børs pris/bok har steget over 1,4

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017 Økte renter i periferien I januar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på -0,13 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,14 prosent. Årsaken

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Pressekonferanse 23. mai 2006 1 Porteføljene NBIM forvalter pr. 31.03.2006 Portefølje Størrelse Eier Aksjei mrd. NOK andel

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Global Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100-2,00 % 95-4,00 % 90-6,00 % 85-8,00 % -10,00 % 80 FORTE Global Indeksert MSCIAWC Indeksert -12,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Global

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

DnB NOR Allokeringsfond Månedsrapport for januar 2010. 1 Telefon 815.21.111 E-post fond@dnbnor.no www.dnbnor.no/kapitalforvaltning

DnB NOR Allokeringsfond Månedsrapport for januar 2010. 1 Telefon 815.21.111 E-post fond@dnbnor.no www.dnbnor.no/kapitalforvaltning DnB NOR Allokeringsfond Månedsrapport for januar 2010 1 Telefon 815.21.111 E-post fond@dnbnor.no www.dnbnor.no/kapitalforvaltning DnB NOR Aktiv Rente Historisk utvikling netto etter fratrekk av forvaltningshonorar

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling STATENS PENSJONSFOND NORGE PORTEFØLJEUTVIKLING GOD UTVIKLING I ANDRE KVARTAL Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 6,7 prosent i andre kvartal, og kapitalen var 183,5 milliarder kroner per

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,69 prosent. Referanseindeksens avkastning var 0,43

Detaljer