Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Sentralbord: Telefax:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport. for fond forvaltet av. Borea Asset Management AS. Sentralbord: +47 53 00 29 00 Telefax: +47 53 00 29 01 post@borea.as www.borea."

Transkript

1 Halvårsrapport for fond forvaltet av 2014 Org. nr: Sentralbord:

2 Porteføljeforvalternes kommentar til markedet Aksjemarkedet Første halvår har blitt overraskende godt i aksjemarkedet. Verdensindeksen i NOK var opp ca. 8% og Oslo Børs var opp hele 12,5% i 1. halvår. Oppgangen har skjedd til tross for at mange mente at det internasjonale aksjemarkedet var fullpriset, til tross for at mange ventet en korreksjon, og til tross for betydelig makroøkonomisk og geopolitisk risiko. Generelt har det vært et slags Goldilocks marked, med svak økonomi, lav inflasjon og veldig lave renter og kraftig stimuli fra sentralbankene, men hvor veksten er god nok, og alternativavkastningen er lav nok til at inntjeningen og aksjemarkedet kan vokse. I løpet av første halvår fikk vi også negativ innskuddsrente i den europeiske sentralbanken. Dermed har vi fått fremmarsj på alle fronter i første halvår med fallende statsrenter (særlig i landene tidligere kjent som PIGS-landene), fallende kredittpåslag og stigende aksjemarkeder. Det mest positive med aksjemarkedet gjennom første halvår, er at vi ikke har sett betydelig fall i inntjeningsestimatene hverken i Norge eller i USA. Dette er ganske sterkt levert fra USA idet første kvartal var preget av ekstreme værforhold slik at veksten i første kvartal ble veldig svak. Rapporteringen av 1. kvartalstall var imidlertid ikke mye preget av dette, og de selskapene som var berørt av været har maktet å overbevise markedet om at 2. kvartal og resten av året vil bli bedre. I Norge er det hyggelig at de børsnoterte selskapene bygger bok. Fra forrige halvårsrapport fra Borea Asset Management leser vi at Oslo Børs prises til en pris/bok på 1,56 ( ). I dag prises Oslo Børs til en pris/bok på 1,55 (Eks. Bank og shipping, som noen ser på, er pris/bok 1,8). Dermed har boken til de børsnoterte selskapene blitt bygget like fort og mye som aksjemarkedet har steget. Oslo Børs er følgelig ikke dyr. Borea Global Equities var opp ca. 1% i første halvår. Dette er vel 6% svakere enn referanseindeksen og ikke en utvikling vi er fornøyde med. Men vi har hatt en litt forsiktig tilnærming til aksjemarkedet (Borea Global Equities kan ha mellom 50 og 150% netto eksponering), og vi har blant annet hatt noen shortposisjoner som ikke har slått til. Samtidig er den største fellesnevneren for de aksjene som ikke har levert i 2014, at de leverte solid avkastning for oss i 2013 og 2012 som var veldig gode år for Borea Global Equities. Noen av vinneraksjene våre fra i fjor burde vi ha solgt tidligere da verdsettelsen ble litt strukket etter hvert som kursene steg, mens andre av aksjene nå utgjør gode kjøpsmuligheter. Vi er derfor spente på 2. halvår! Kredittmarkedet Kredittobligasjonsmarkedet i Norge fortsetter å være populært, og første halvår i 2014 har vært nok et halvår med nye rekorder når det gjelder utstedelser av lån idet stadig flere selskaper ønsker å finansiere seg via obligasjonsmarkedet. Dette betyr at flere investorer kjøper kredittobligasjoner slik at markedet blir mer åpent og mer likvid. Bedret likviditet betyr også at det har blitt litt vanskeligere å gjøre virkelig gode kjøp, men fortsatt ser vi mange og gode muligheter i markedet. Tidligere var det i hovedsak norske olje- og offshore relaterte selskaper som utstedte obligasjonslån. Dette har totalt forandret seg de siste årene, og nå utsteder selskaper fra mange bransjer og fra andre land lån i det norske obligasjonsmarkedet. Dette betyr at vi som låner ut penger får bedre risikospredning. Et økende antall utstedere, et økende antall långivere, økende volumer og bedre likviditet medfører at vårt hjemlige obligasjonsmarked blir mer modent og effisient. Det er en utvikling vi hilser velkommen. Borea har drevet med kredittforvaltnings siden 2005 og ut fra vår erfaring mener vi det fortsatt er stor verdi i kredittobligasjoner. Vi fokuserer på BB segmentet og mot norske sparebanker. Her vurderer vi avkastningen til å være den aller beste risikojustert. Borea European Credit steg 5,06 % i første halvår. Org. nr: Sentralbord:

3 Markedsutvikling og fremtidsutsikter Bullmarkedet i globale aksjer har nå vart i fem år og 3 måneder, til sammen 63 måneder, noe som gjør det til et av de lengste bullmarkedene i historien. Den amerikanske S&P 500 indeksen er opp nesten 200% (+ dividender) i denne perioden, Oslo Børs er opp 172%, mens verdensindeksen i NOK er opp 120%. Oppgangen skyldes bedring i verdensøkonomien, men kanskje er det kombinasjonen av den svært moderate bedringen i verdensøkonomien, lav inflasjon og historiens sterkeste stimuli på den pengepolitiske siden, som er hovedforklaringen på den gode avkastningen. I 2014 begynte Federal Reserve (FED) med Tapering, dvs. nedtrapping av kjøpene av stats- og boligobligasjoner. FED startet året med å kjøpe obligasjoner for 85 mrd US$ månedlig, mens de i juni trappet ned kjøpene til 35 mrd. Dette var ventet å føre til at statsrentene skulle flate ut og kanskje stige. I stedet har vi sett et visst rentefall. Dette kan ha sammenheng med svake veksttall, og at den nye Fed-sjefen Jane Yellen er dueaktig og som regel mer på stimulansefoten enn innstrammingsfoten. Samtidig har faktisk også budsjettunderskuddet til USA falt ganske kraftig i perioden, og dermed blir det mindre behov for US Treasury å utstede statsobligasjoner og mindre behov for FED å kjøpe. Den kinesiske økonomien er alltid en kilde til bekymring, og i første halvår har det vært mange forhold som har bekymret. Den finansielle innovasjonen er utbredt, og relasjonene mellom kreditor og debitor er like tåkefylt som mellom aktørene i oppseilingen av finanskrisen i USA. Ingen vet hvem de skylder penger til eller har lånt penger fra, alle tror de er tilstrekkelig sikret, og noen kommer til å bli overrasket. Samtidig sliter særlig de kinesiske byene med ekstrem forurensing. Sammen peker dette mot potensielt destabiliserende og ødeleggende effekter for den kinesiske økonomien, men vi mener særlig ett forhold taler imot at Kina vil buklande; Staten har betydelige midler, og ønsker stabilitet. Forurensingen og en mulig finansiell krise, vil sannsynligvis inspirere staten til å foreta store reformer for å balanserer økonomien, ved å motivere til mindre realinvesteringer og mer konsum. For å få til dette må det mest sannsynlig kostbare sosiale reformer til, nedtrapping av kraftkrevende industri og en betydelig satsing på fornybar energi. I Japan fortsetter Shinzo Abe med sin abenomics som er et forsøk på å stimulere veksten i Japan og innføre reformer for å få privat forbruk og inflasjon opp, og forhåpentligvis skatteinntekter opp og statlig budsjettunderskudd ned. 1. april økte Japan merverdiavgiften, noe som førte til veldig sterk vekst i 1. kvartal. Men mest sannsynlig vil veksten bli reversert i 2. kvartal. Forbruket falt i alle fall kraftig tilbake, mens inflasjonen steg i april. Japanske aksjer har vært en skuffelse hittil i år og er ned ca. 6% i lokal valuta. Petrobras (PE 8,4 i 2014) var blitt for stor. Først halvår har også gitt geopolitisk uro. Krim-konflikten i første kvartal skapte støy i markedet. Senere har vi hatt uro i Irak, og Argentina har slitt med sine betalingsforpliktelser og default - spekulasjoner. Likevel ser vi at vekstmarkedene etter hvert har gjort et lite comeback i 2014, og den globale vekstmarkedsindeksen har gitt samme avkastning som Verdensindeksen. Noen har beskrevet årets Pain Trade som differanseavkastningen mellom brasilianske Petrobras og amerikanske Amazon. Etter mange år der Amazon har outperformet og Petrobras har vært upopulær, er Petrobras i år opp 12%, mens Amazon er ned nesten 20%. Slik sett har 2014 vært et brudd med utviklingen fra finanskrisen og en respons på at forskjellen i prising mellom f.eks. Amazon (P/E 100 i 2014) og Høsten er en vanskelig tid i aksjemarkedet, men de tyngste høstene kommer vanligvis etter et 1. halvår som heller ikke har overrasket positivt. Det er noe svakere risk/reward i aksjemarkedet 30.06, enn det var Den amerikanske børsen er relativt dyr, med en Shiller PE på 25,6 og en estimert PE på 16,6 på S&P 500 for Europa og Japan er ikke like dyre. Imidlertid har en bred Europa indeks steget 7% samtidig som inntjeningsestimatene for 2014 har falt nesten 6% PE for denne indeksen er 15,5. Mye av kursutviklingen i 2. halvår vil avhenge av rapporteringen for 2. kvartal. Vi trenger å se at de selskapene i USA som hadde værrelaterte unnskyldninger i 1. kvartal leverer bedre tall, og vi trenger å se at selskaper rundt omkring i Verden leverer ikke bare bedre bunnlinje som følge av kostnadskutt, men også tegn til topplinjevekst. Noen tegner parallellene til opptakten til oktober-krakket i Da steg S&P 500 indeksen hele 27,5% i første halvår, før den falt kraftig tilbake på høsten (men året endte 5% i pluss). Da hadde vi også et Goldilock scenario, der veksten og inflasjonen var såpass lav at sentralbankene kunne sende likviditetssprøyten rett inn i aksjemarkedet. Det som skiller dagens situasjon fra den gang er at vi har mye ledig kapasitet. Ikke alle aksjemarkeder er dyre, og utover taperingen Org. nr: Sentralbord:

4 finnes det overhodet ingen planer om å stramme inn på pengepolitikken. Mye penger er på sidelinjen, og en konsolidering ville være sundt i forhold til å gjøre verdsettelsen mer attraktiv. Men samtidig vil det nok være anledningen mange har ventet på i forhold til å øke sin eksponering i aksjemarkedet. Vår tro på aksjer i 2014 samlet sett, men også 2H isolert sett, er styrket gjennom første halvår. I det norske kredittmarkedet tror vi den gode trenden vil vedvare. Det vil være store volumer som utstedes. Vi tror at en viss reduksjon av kredittpåslagene vil finne sted også i 2. halvår. Dette vil medføre litt lavere løpende yield, men bedret likviditet og lav volatilitet oppveier for dette. Investeringsfilosofien til Borea Aksjeforvaltningen. Borea Asset Management har forvaltet aksjeporteføljer siden Ideen bak vår aksjeforvaltning er å skape høyest mulig risikojustert avkastning relativt til det globale aksjemarkedet ved dynamisk aktivaallokering, god aksjeutvelgelse og god porteføljekonstruksjon. Borea Asset Managment søker å redusere risikoen og gi meravkastning i forhold til en fullvektet referanseindeks ved å variere eksponeringen mot indeksen (dynamisk aktivaallikering). Vår prosess for aksjeutvelgelse er forankret i begrepene Verdi, Momentum og Kvalitet som utgjør grunnlaget både for vår screeningprosess og for vår vurdering av enkeltaksjer. Vår grundige prosess for porteføljekonstruksjon skal sikre at porteføljene har mange forskjellige og ukorrelerte alpha-kilder og ønskede avkastnings og risikoegenskaper. Temaer og trender vil endre seg over tid, og forflytte seg mellom sektorer og regioner. Våre aksjeporteføljer har derfor et globalt investeringsunivers. Vi er en indeksuavhengig og aktiv forvalter. Vi kjøper aksjer i store og solide selskaper med god inntjening og lett omsettelige aksjer. Våre aksjeporteføljer er konsentrerte og består av aksjer. Dette er mange nok aksjer for å ivareta hensynet til adekvat risikostyring og risikospredning, samtidig som det gir en reell mulighet til å levere en avkastning som avviker signifikant fra indeksavkastning. Alle våre fond er organisert som spesialfond. Spesialfond er også en forutsetning for at vi skal kunne nytte vår strategi for dynamisk aktivaallokering og konsentrasjon fullt ut. Det er vår overbevisning at et spesialfond over tid, med god risikostyring, vil gi høyere avkastning enn et ordinært verdipapirfond som følge av at det kan benytte flere instrumenter og er underlagt et friere regelverk. Renteforvaltningen Borea Asset Management har forvaltet renteporteføljer siden Ideen bak vår renteforvaltning er å skape høyest mulig absolutt avkastning ved dynamisk aktivaallokering og god utvelgelse av kredittobligasjoner. Vår allokeringsprosess skal avdekke markedssituasjoner og prisingsnivåer som historisk har gitt høy markedsvolatilitet og risiko for tap i kredittmarkedet og således gi føringer for porteføljenes markedseksponering. Vår obligasjonsutvelgelsesprosess er verdiorientert og basert på fundamental analyse. Vi søker kredittrisiko og ikke renterisiko. Kredittpremiene har generelt historisk utgjort en høy andel av renteavkastningen og vi forventer at det vil være gode investeringsmuligheter i kredittmarkedene også i fremtiden. Kredittporteføljene våre er konsentrerte og inneholder investeringer. Vi søker bredest mulig diversifisering med hensyn til bransje. Da misligholdsrisikoen er den mest sentrale i fondet, innebærer det at vi skal kjenne utsteder godt og ha muligheten for å være tett på utsteder. Geografisk nærhet er derfor sentralt. Hovedvekten av obligasjonene i våre kredittporteføljer vil derfor være norske og nordiske, supplert med større kjente europeiske utstedere. Det har i lengre tid pågått en debatt om hvor mange kredittobligasjoner man må ha for å oppnå en tilstrekkelig diversifisering. Stadig flere konkluderer at antallet er mye lavere enn tidligere antatt, og at obligasjoner er nok til å bli kvitt usystematisk risiko, gitt at obligasjonene er godt diversifisert mht sektor. Dette understøtter strategien vi har fulgt i 9 år; Mye av den gode historiske avkastningen vår stammer fra en konsentrert og fokusert portefølje. Vi sier som Buffet: Wide diversification is for those who do not know what they are doing. Etiske rammer Spesialfond forvaltet av Borea Asset Management investerer ikke i utstedere som er utelukket fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond utland. Org. nr: Sentralbord:

5 Halvårsrapport for Spesialfondet Borea Global Equities Juni 2014 Kort om fondet Fondet er et spesialfond regulert av norsk lovgivning som investerer i egenkapitalinstrumenter. Fondet kan blant annet investere i aksjer, derivater, konvertible obligasjoner og fondsandeler. Fondet kan inngå opsjoner, terminer og bytteavtaler med slike finansielle instrumentersom underliggende eller med indekser med slike finansielle instrumenter som underliggende. Målsettingen med fondet er å gi høyest mulig risikojustert avkastning relativt til det globale aksjemarkedet. Referanseindeks er MSCI World Total Return Net målt i NOK, som består av ca 2000 mellomstore og store selskaper i utviklede økonomier. Fondets ide er å skape høyest mulig risikojustert avkastning relativt til det globale aksjemarkedet ved dynamisk aktivaallokering, god aksjeutvelgelse og god porteføljekonstruksjon. Historisk avkastning Historisk avkastning % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0,87 % Avkastning ,42 % 2,73 % Hittil 2014 Juni 4,55 % Index Fond Borea Global Equities MSCI World Net Total return i NOK Forvalters kommentar Vår prosess for aksjeutvelgelse er forankret i begrepene Verdi, Momentum og Kvalitet som utgjør grunnlaget både i vår screeningprosess og i vår vurdering av enkeltaksjer. Vår grundige prosess for porteføljekonstruksjon skal sikre at porteføljene har mange forskjellige og ukorrelerte alpha-kilder og ønskede avkastnings og risikoegenskaper. Temaer og trender vil endre seg over tid, og forflytte seg mellom sektorer og regioner. Vi har derfor et globalt investeringsunivers. Vi kjøper aksjer i store og solide selskaper med god inntjening og lett omsettelige aksjer. Vår aksjeportefølje er konsentrert og består av aksjer. Dette er mange nok aksjer for å ivareta hensynet til adekvat risikostyring og risikospredning, samtidig som det gir en reell mulighet til å levere en avkastning som avviker signifikant fra indeksavkastning. Avkastning per måned i % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt ,00-0,86 0,60 9, ,25 2,46 1,99 1,08-2,71 0,72 3,07 0,81 0,73-2,28 2,07 0,14 12, ,58 4,73 1,70 2,18 4,60-0,96 1,59-1,69 6,09 3,53 5,90 1,90 43, ,03 0,93-2,34-2,18 0,80 2,73 0,87 Nøkkeltall Siden oppstart Avkastning pr år i % Fondet Indeks Fondet Indeks Avkastning siden start 79,21 % 75,30 % ,71 9,62 Beste avkastningsmåned 10,00 % 5,14 % ,79 7,86 Svakeste avkastningsmåned -2,34 % -2,29 % ,58 38,03 Tracking Error 9, ,87 7,42 Sharpe Ratio 1,59 Alpha 4,6 % Beta 0,85 Volatilitet 13,75 9,7 Bransjefordeling og største utstedere Bransjefordeling Consumer discretion Consumer staples Energy Financials Generell/market Health care Industrials Materials Technology Transportation Største innehav Andel NORSK HYDRO 6,0 % EXXON MOBIL 5,0 % ROYAL DUTCH SHELL 4,6 % MCDONALDS 4,2 % GILEAD SCIENCES 4,0 % DETNOR 3,8 % GOLDEN OCEAN GROUP 3,7 % ECOLAB 3,6 % UNIVERSAL HEALTH SER 3,6 % SOCIETE GENERALE 3,5 % Org. nr: Sentralbord:

6 Verdipapir Antall Anskaffelseskost M arkedskurs Valuta M arkedsverdi i NOK Urealisert gevinst/tap A ndel av forvaltningskapital Børs DETNOR ,00 NOK ,8 % OSEBX EXXON MOBIL ,68 USD ,0 % NYSE DEEP SEA SUPPLY ORD ,95 NOK ,2 % OSEBX HELMERICH AND PAYNE ,11 USD ,5 % NYSE ROYAL DUTCH SHELL ,24 EUR ,6 % XAMS SEADRILL ,30 NOK ,5 % OSEBX SOUTHWESTERN ENERGY ,49 USD ,3 % NYSE TRANSOCEAN USD ,03 USD ,7 % NYSE Energy ,3 % NORSK HYDRO ,83 NOK ,0 % OSEBX SSAB A ,15 SEK ,7 % OMX Materials ,7 % ABERTIS INFRASTRUCT ,80 EUR ,5 % IBEX STERICYCLE ,42 USD ,5 % NASDAQ TRACTOR SUPPLY ORD ,40 USD ,2 % NASDAQ Industrials ,2 % BW LPG ORD ,00 NOK ,1 % OSEBX GOLDEN OCEAN GROUP ,26 NOK ,7 % OSEBX LPG DORIAN ,99 USD ,2 % NYSE WILH WILHELMSEN ,50 NOK ,9 % OSEBX FRONTLINE ,50 NOK ,3 % NOTC Transportation ,3 % BMW ,62 EUR ,2 % DAX DELPHI AUTO ORD ,74 USD ,5 % NYSE MCDONALDS ,74 USD ,2 % NYSE THERMO FISHER ,00 USD ,4 % NYSE TOYOTA MOTOR ORD ,00 JPY ,2 % NIKKEI Consumer Discretion ,3 % ECOLAB ,34 USD ,6 % NYSE MARINE HARVEST ,75 NOK ,7 % OSEBX Consumer Staples ,3 % CARDINAL HEALTH ORD ,56 USD ,4 % NYSE GILEAD SCIENCES ,91 USD ,0 % NASDAQ JOHNSON&JOHNSON ,62 USD ,0 % NYSE NOVO NORDISK B ,60 DKK ,2 % NYSE UNIVERSAL HEALTH SER ,76 USD ,6 % Health Care ,2 % SOCIETE GENERALE ,26 EUR ,5 % CAC Financials ,5 % APPLE ,93 USD ,4 % NASDAQ GOOGLE ,67 USD ,6 % NASDAQ TENCENT HOLDING ,20 HKD ,7 % NASDAQ Technology ,7 % DAIWA TOPIX ETF ,00 JPY ,0 % NIKKEI HS H-SHARE ETF ,50 HKD ,1 %HANG SENG IBEX ,00 USD ,3 % IBEX General/market ,4 % Sum % Bankinnskudd Utestående fordringer 237 Annen gjeld Netto egenkapital Org. nr: Sentralbord:

7 Risikorapport Spesialfondet Borea Global Equities 1. halvår 2014 Bakgrunn Forvaltningsselskaper for spesialfond skal minst hver sjette måned utarbeide en rapport som beskriver forholdet mellom fondets risikoprofil og den risiko fondet faktisk har pådratt seg i rapporteringsperioden. Rapporten skal sendes samtlige andelseiere, depotmottakeren og Finanstilsynet. Denne rapporten gjelder for 2. halvår Forvaltningsselskapet følger en rutine hvor risikorapporten blir laget for periodene 1. januar- 30. juni og 1. juli 31. desember. Fondets risikoprofil Det følger av vedtektene at fondets risikoprofil vil kunne være høyere enn risikoen i det globale aksjemarkedet målt ved fondets referanseindeks og at fondets risiko vil være høy. Fondet har vide rammer både når det gjelder markedseksponering og benyttelse av finansielle instrumenter. Markedseksponering Fondet har i perioden hatt følgende markedseksponering: Type Minimum av Maksimum av Gjennomsnitt av Fondets ramme av Long markedseksponering 67,80 % 116,44 % 98,76 % < 150 % Short markedseksponering 0 % 5,70 % 2,00 % < 50 % Brutto markedseksponering 68,95 % 116,44 % 100,77 % < 200 % Netto markedseksponering 66,64 % 116,44 % 116,44 % < 150 % Belåning 0 % 0 % 0 % < 100 % Fondet har til ethvert tidspunkt vært innenfor vedtektsfestede rammer med hensyn til markedseksponering. Finansielle instrumenter Fondet har anledning til å benytte et stort utvalg av finansielle instrumenter med relativt vide rammer. Fondet har i perioden hatt følgende gjennomsnittlige utnyttelse av rammene: Type Minimum av Maksimum av Gjennomsnitt av Fondets ramme av Derivater- brutto eksponering 1,77 % 10,50 % 3,33 % < 200 % Kjøpte opsjoner 0,16 % 0,29 % 0,23 % < 10 % Opsjoner fondet har utstedt 0 % 1,28 % 0,21 % < 50 % * * Verdi av underliggende. Fondet har til ethvert tidspunkt vært innenfor vedtektsfestede rammer når det gjelder derivater og andre finansielle instrumenter med hensyn til markedseksponering. Målt risiko Fondet har hittil levert en avkastning med følgende risikoegenskaper: Siden oppstart Siste 12 måneder Periode Volatilitet (STD) fond 13,75 11,04 9,99 Volatilitet (STD) referanseindeks 10,60 9,70 7,00 Sharpe-ratio fond * 1,59 1,58-0,02 Sharpe-ratio indeks * 3,06 3,79 0,75 Relativ risiko (tracking error) 9,45 5,71 4,95 Information ratio 0,13-1,05-2,78 Alfa (annualisert) 4,61-3,55-12,18 Beta 0,85 0,90 0,90 Korrelasjon 68,3% 86,1% 87,3% Drawdown fond -3,3% -2,0% -1,8% Drawdown referanseindeks -2,7% -1,9% 1,9% Maks fond 4,4% 2,8% 1,6% Maks referanseindeks 2,7% 2,5% 2,5% * Annualiserte tall, 3 % risikofri rente Fondets avkastning fra start er høyere enn referanseindeksen. Fondets volatilitet er høyere enn referanseindeksen. Risikojustert avkastning er høyere enn referanseindeksen. Oppsummering Den risiko fondet har påtatt seg i perioden er høy. Den er imidlertid lavere enn det fondets rammer gir anledning til. Org. nr: Sentralbord:

8 Halvårsrapport for Spesialfondet Borea European Credit Juni 2014 Kort om fondet Ideen til fondet er å skape høyest mulig absolutt avkastning ved dynamisk aktivaallokering og god utvelgelse av kredittobligasjoner. Vår allokeringsprosess skal avdekke markedssituasjoner og prisingsnivåer som historisk har gitt høy markedsvolatilitet og risiko for tap i kredittmarkedet og således gi føringer for porteføljenes markedseksponering. Vi søker kredittrisiko og ikke renterisiko. Kredittpremiene har generelt historisk utgjort en høy andel av renteavkastningen og vi forventer at det vil være gode investeringsmuligheter i kredittmarkedene også i fremtiden. Historisk avkastning % 5% 5,06 % % % 2,45 % 10 2% 5 1% 0,83 % 0,42 % % Hittil 2014 Juni Indeks Fond Borea European Credit 5 % referanserente p.a. Forvalters kommentar Vår obligasjonsutvelgelsesprosess er verdiorientert og basert på fundamental analyse. Kredittporteføljene våre vil være konsentrerte og inneholde investeringer og søke å ha en bredest mulig diversifisering med hensyn til bransje. Da misligholdsrisikoen er den mest sentrale i fondet, innebærer det at vi skal kjenne utsteder godt og ha muligheten for å være tett på utsteder og nyheter relevant for utsteder. Geografisk nærhet er derfor sentralt. Hovedvekten av obligasjonene i våre kredittporteføljer vil derfor være norske og nordiske samt større kjente europeiske utstedere. Avkastning per måned i % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt ,35 4,23 0,32 0,59-0,79 0,77 1,92 2,63 2,25 1,04 1,31 1,01 19,0 % ,99 0,78 0,78 0,51 0,57-0,29 1,24 0,94 0,75 1,17 1,19 1,11 10,2 % ,79 0,75 0,75 0,64 1,14 0,83 5,1 % Nøkkeltall Siden oppstart Fondet Indeks Avkastning siden start 35,72 % 12,67 % Beste avkastningsmåned 4,23 % 0,44 % Svakeste avkastningsmåned -0,79 % 0,37 % Tracking Error 3,33 Sharpe Ratio 3,63 Høyeste gjennomsnittrating BB Laveste gjennomsnittrating BB Volatilitet 3,33 Bransjefordeling og største utstedere Bransjefordeling Energy Financials Industrials Materials Technology Transportation Største innehav Andel DETNOR FRN ,8 % NORTH ATLANTIC 6,5 4,7 % GLOG FRN ,5 % SPAREBANKEN VEST 12 4,4 % TEEKAY LNG PARTNER 2 4,4 % BN BANK FRN ,3 % DIGIPLEX FRN ,3 % STORMGEO FRN ,9 % ALBAIN FRN ,6 % SPAREBANK1 NÆRINGSKR 3,5 % Org. nr: Sentralbord:

9 Verdipapir Antall Anskaffelseskost M arkedskurs Valuta M arkedsverdi i NOK Urealisert gevinst/tap Andel av forvaltningskapital DETNOR FRN ,0 NOK ,8 % E FORLAND AS ,0 NOK ,5 % GLOG FRN ,3 NOK ,5 % IONA ENERGY CO UK ,5 USD ,4 % KLAVENES SHIP ,4 NOK ,7 % NORTH ATLANTIC 6, ,5 USD ,6 % Energy ,4 % TIZIR ,0 USD ,9 % Materials ,9 % ALBAIN FRN ,6 NOK ,6 % HEXAGON COMPOSITES 0 105,8 NOK 0 0 0,0 % NSG 7, ,5 USD ,0 % Industrials ,6 % SHIP FINANCE ,3 NOK ,5 % TEEKAY LNG PARTNER ,2 NOK ,4 % Transportation ,9 % AEGON FRN ,6 EUR ,9 % BAMBLE OG LANGESUND ,8 NOK ,3 % BN BANK FRN ,3 NOK ,3 % DIGIPLEX FRN ,4 NOK ,2 % EIKA BOLIGKREDITT AS ,9 NOK ,7 % EXMAR FRN ,5 NOK ,4 % HØLAND OG SETSKOG SP ,9 NOK ,3 % LANDKREDIT BANK ,5 NOK ,6 % PIONEER PROPRTY II ,5 NOK ,4 % PROSP FINANCE ,4 USD ,6 % SANDNES SPAREBANK ,5 NOK ,4 % SKUDENES OG AAKRA ,2 NOK ,9 % SKUE SPAREBANK ,7 NOK ,2 % SPAREBANK NORD NORGE ,6 NOK ,1 % SPAREBANK1 BUSKERUD ,0 NOK ,5 % SPAREBANK1 NÆRINGSKR ,1 NOK ,5 % SPAREBANK1SMN ,1 NOK ,7 % SPAREBANK1SMN ,9 NOK ,6 % SPAREBANKEN OST ,9 NOK ,7 % SPAREBANKEN VEST ,7 NOK ,9 % SPAREBANKEN VEST ,1 NOK ,4 % Financials ,6 % EUROPEAN DIRECTORIES ,0 EUR ,2 % INFRTK FRN ,7 NOK ,1 % STORMGEO FRN ,2 NOK ,9 % Technology ,3 % Sum ,4 % Bankinnskudd Utestående fordringer Annen gjeld Netto egenkapital Org. nr: Sentralbord:

10 Risikorapport Spesialfondet Borea European Credit 1. halvår 2014 Bakgrunn Forvaltningsselskaper for spesialfond skal minst hver sjette måned utarbeide en rapport som beskriver forholdet mellom fondets risikoprofil og den risiko fondet faktisk har pådratt seg i rapporteringsperioden. Rapporten skal sendes samtlige andelseiere, depotmottakeren og Finanstilsynet. Denne rapporten gjelder for 2. halvår Forvaltningsselskapet følger en rutine hvor risikorapporten blir laget for periodene 1. januar- 30. juni og 1. juli 31. desember. Fondets risikoprofil Det følger av vedtektene at fondets kredittrisiko vil være høyere enn risikoen i ordinære obligasjonsfond. Fondets eksponering mot kredittrisiko skal i volumvektet gjennomsnitt ikke være lavere enn rating BB. Fondet har vide rammer både når det gjelder markedseksponering og benyttelse av finansielle instrumenter. Markedseksponering Fondet har i perioden hatt følgende gjennomsnittlige markedseksponering: Type Minimum av Maksimum av Gjennomsnitt av Fondets ramme av Long markedseksponering 98,71 % 132,54 % 121,92 % < 150 % Short markedseksponering 0 % 0 % 0 % < 50 % Brutto markedseksponering 98,71 % 132,54 % 121,92 % < 200 % Netto markedseksponering 98,71 % 132,54 % 121,92 % < 150 % Belåning 0 % 22,9 % 14,2 % < 100 % Fondet har til ethvert tidspunkt vært innenfor vedtektsfestede rammer med hensyn til markedseksponering. Finansielle instrumenter Fondet har anledning til å benytte et stort utvalg av finansielle instrumenter med relativt vide rammer. Fondet har i perioden kun hatt longeksponering i rentepapirer. Fondet har til ethvert tidspunkt vært innenfor vedtektsfestede rammer når det gjelder derivater og andre finansielle instrumenter med hensyn til markedseksponering. Målt risiko Siden oppstart har fondet levert en avkastning med følgende risikoegenskaper: Gjennomsnittsverdi Rating BB Volatilitet (annualisert) 3,33 % Avkastning i perioden 35,72 % Avkastning 5 % referanserente * 12,67 % * siden fondest oppstart Fondets avkastning fra start er høyere enn referanserenten. Oppsummering Den risiko fondet har påtatt seg i perioden er høy. Gjennomsnittsratingen er i henhold til vedtektsbestemmelsene. Markedseksponeringen har vært innenfor fondets rammer. Org. nr: Sentralbord:

Årsrapport 2013 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2013 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2013 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2012 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond 2002 Et økonomisk tilbakeblikk 4 Alternative investeringer og diversifisering 7 Carnegie gjennom 200 år 9 Årsberetning for verdipapirfondene

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

Månedsrapport. Februar 2014

Månedsrapport. Februar 2014 Månedsrapport Februar 2014 «All time high» i USA De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i februar. Verdensindeksen (MSC I AC i norske kroner) steg 0,75 prosent i februar. Men det har dermed

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2015 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan...

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan... Utarbeidet av Obligo Investment Management Mai 2015 Innhold Markedssyn mai... 3 Fondsfokuslisten... 4 Internasjonale aksjeindekser... 5 Rentemarkedet... 6 Verdensøkonomien... 7 Europa... 8 Japan... 9 Kina...

Detaljer

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell holberg fondene 2012 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

aktiv forvaltning i folketrygdfondet

aktiv forvaltning i folketrygdfondet temaartikkel aktiv forvaltning i folketrygdfondet Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2010. aktiv forvaltning AKTIV FORVALTNING Spørsmålet om aktive eller passive forvaltningsstiler

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer