Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011"

Transkript

1 Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Holmen AS, PB 1273 Vika, N-0111 Oslo Hjemmeside: 1

2 En kort introduksjon til Holmen Spesialfond Krav til investor s. 3 Fakta Holmen Spesialfond s. 4 Muligheten Holmen Spesialfond s. 5 Holmen AS s. 6 Vedlegg: Investeringsfilosofi s. 7 Holmen AS, PB 1273 Vika, N-0111 Oslo Hjemmeside: 2

3 Hva kreves av investor i Holmen Spesialfond? 1. Må være profesjonell investor 2. Bør ha en langsiktig investeringshorisont 3. Bør forstå fondets risikoprofil 4. Bør dele investeringsfilosofi 5. Bør gjøre seg kjent med informasjon i prospekt Holmen Spesialfond er kun åpent for profesjonelle investorer. Definisjonen av profesjonell investor er beskrevet i fullstendig prospekt. Minstetegning ved første gangs tegning er 5 millioner norske kroner. Det gjøres oppmerksom på at Holmen Spesialfond er et langsiktig investeringsalternativ, og det anbefales at investor har en langsiktig investeringshorisont ved eventuelt kjøp av andeler i Holmen Spesialfond. Holmen Spesialfond vil eie en fokusert portefølje av selskaper. Det betyr at ikke all diversifiseringseffekt vil være tatt ut og at betydelige svingninger i netto andelsverdi må påregnes i løpet av et år og mellom år. For å illustrere risikoen i Holmen Spesialfond brukes en skala fra 0-10, der 5 er vurdert som laveste risiko for aksjefond, og 0 som risikofri rente. Holmen Spesialfond vurderes å ha en risiko som tilsvarer 7 på denne skalaen. Forvalter kan ikke handle derivater, belåne fondet eller gå short. Investor bør gjøre seg kjent med og dele Holmens investeringsfilosofi. Investeringsfilosofien er å identifisere selskaper som skaper verdier basert på reell kontantstrøm, og eie disse selskapene så lenge de handles med tilstrekkelig rabatt på børsen. Se mer om dette i vedlegg side 7, Investeringsfilosofi. Både forenklet og fullstendig prospekt (inklusive vedtekter), kan lastes ned fra hjemmesiden eventuelt bli tilsendt på anmodning. Holmen AS, PB 1273 Vika, N-0111 Oslo Hjemmeside: 3

4 Fakta om Holmen Spesialfond Hva er spesielt med fondet? Instrumenter Samlet aksjeeksponering Portefølje diversifisering Verdsettelse Tegning og innløsning Forvaltningskostnader Porteføljekonstruksjon Risikoprofil Forvalter Det spesielle med fondet er muligheten til å ta del i en fokusert portefølje av selskaper som skaper verdier basert på reell kontantstrøm, og eie disse selskapene så lenge de handles med tilstrekkelig rabatt på børsen. Inntil 20 % av fondets verdi kan plasseres i ett enkelt selskap. Hovedtyngden av porteføljen vil normalt være plassert i aksjer (børsnotert). Hvis ikke attraktive investeringsmuligheter identifiseres kan midlene plasseres i bankinnskudd eller pengemarkedsinstrumenter. Samlet eksponering til aksjer kan variere mellom 5 % og 100 % av fondets verdi. Det forventes at fondet typisk vil eie mellom ulike enkeltpapir, og at normal aksjeeksponering er 70 % -100 %. Aksjene verdsettes ved hjelp av ulike metoder som gransker selskapenes resultatregnskap, kontantstrøm og balanse. Fondet er åpent for tegning og innløsning 31.desember hvert år, i tillegg til 1.desember i oppstartsåret (se fullstendig prospekt). Det påløper et fast honorar på 1,5 % pro anno av fondets verdi. I tillegg kommer eventuelt resultatavhengig honorar på 15 % av verdistigning utover 5% pro anno. Fondet har høyvannsmerke som innebærer at resultatbasert honorar kun belastes hvis fondet har steget over 5% pro anno siden oppstart og har levert over 5% pro anno siden forrige belastningstidspunkt (se fullstendig prospekt). Porteføljen konstrueres basert på investeringsfilosofien, se Vedlegg side 7 om dette. Se risikoprofil beskrevet på side 2, samt prospekt. Forvalter Oskar Bakkevig har arbeidet siden 1998 som analytiker og forvalter i aksjemarkedet med investeringsmandatet i aksjer. Holmen AS, PB 1273 Vika, N-0111 Oslo Hjemmeside: 4

5 Muligheten Holmen Spesialfond representerer Grunntesen til Holmen er at det er begrenset hvor mange genuint gode idéer forvalter til enhver tid vil ha. Det er derfor viktig å ha tilstrekkelig kapital allokert til disse mulighetene. Holmen har etablert effektive verktøy for å finne de selskapene vi mener er mest attraktive basert på vår investeringsfilosofi. Selv om 2012 ventes å bli et krevende år, slik alle aksjeår i realiteten forventes å bli, er det nå mange kvalitetsaksjer som er lavt priset. Mange av disse selskapene er sågar historisk lavt priset hvis vi ser år tilbake i tid. Det innebærer vanligvis en god mulighet for den langsiktige investor. Figur: Viser utviklingen i FTSE all share indeks (622 selskaper notert i London, UK) siden 1962 (blå linje) samt pris/ inntjening (P/E) for disse selskapene (grønn linje) siden Kilde: Thomson Reuters Datastream. Holmen AS, PB 1273 Vika, N-0111 Oslo Hjemmeside: 5

6 Holmen AS Holmen AS (org.nr ) er et uavhengig forvaltningsselskap som mottok konsesjon 1.november 2011 fra Finanstilsynet, til å forvalte Holmen Spesialfond. Holmen Spesialfond er registrert i Enhetsregisteret med org.nr Oppstart av fondet er 1.desember Ledelse Oskar Bakkevig, Adm. direktør og forvalter Kari Anne Døli, Økonomidirektør Sissel Andersen, Compliance ansvarlig Styret Erik G. Braathen, Styrets leder Christian Peder Fossum, Styremedlem Ole Petter Bjørseth, Styremedlem Anders Endre Nybø, Styremedlem Kari Anne Døli, Styremedlem Vennligst se prospekt og nettsiden for mer informasjon. Holmen AS, PB 1273 Vika, N-0111 Oslo Hjemmeside: 6

7 Vedlegg: Investeringsfilosofi Holmen Spesialfond Investeringsfilosofien til Holmen er å identifisere selskaper som skaper verdier basert på reell kontantstrøm, og eie disse selskapene så lenge de handles med tilstrekkelig rabatt på børsen. Selskaper som over tid har levert gode resultater basert på attraktive markedsposisjoner, bærekraftige forretningsmodeller og kontinuerlige forbedringer vil være Holmens førstevalg. Grunnprinsippene i Holmen sin forvaltning er «Enkelhet-Prosessorientering-Uavhengighet»: «Enkelhet» Holmen ønsker å gjennomføre sitt arbeid så enkelt som mulig. Årsaken er at enkelhet innebærer gjennomførbarhet som igjen innebærer konsistens. Konsistens er avgjørende hvis Holmen skal levere gode langsiktige resultater. Enkelhet reflekteres i Holmen Spesialfond sine rammer, for eksempel: Investeringsmandatet er enkelt: Kan bare eie aksjer («long»). Instrumentbruken er enkel: Kun aksjer eller risikofrie plasseringer Aksjeporteføljen er enkel: Typisk enkeltpapirer. Likviditeten i porteføljen er enkel: Kun børsnoterte aksjer. Administrasjonen av fondet er enkel: Kun årlig inngang/ utgang. «Prosessorientering» Siden utfallet av forvalters beslutninger ikke kan påvirkes, men er usikkert, er det avgjørende å fokusere på det som kan påvirkes; investeringsprosessen. Det er selskapets vurdering at gode prosesser på sikt vil medføre gode resultater. Dette innebærer systematisk kreativitet, grundig analyse og god gjennomføringsevne. Investeringsprosessen i Holmen Spesialfond består blant annet av: Kvalitetssikring av porteføljeselskapenes attraktivitet Søk etter nye selskaper som kan utfordre porteføljeselskapene Tidlig erkjennelse av eventuelle feilinvesteringer Tålmodighet med de attraktive investeringene Effektiv gjennomføring basert på ny informasjon «Uavhengighet» Holmen er et uavhengig forvaltningsselskap med en lang tidshorisont. Denne uavhengigheten reflekteres også i Holmen Spesialfond: Mandatet gir anledning til å plassere midlene uavhengig av geografi, sektor og aksjemarkedet. Hvis forvalter ikke finner attraktive selskaper kan midlene plasseres i banken eller korte pengemarkedsinstrumenter. Uavhengigheten reflekteres også i at Holmen Spesialfond ikke har en referanseindeks som binder opp forvaltningen av fondet. Investeringsprosessen drives fremover av uavhengige idéer og analyser. Uavhengigheten er dermed avgjørende for en god investeringsprosess. Holmen AS, PB 1273 Vika, N-0111 Oslo Hjemmeside: 7

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

aktiv forvaltning i folketrygdfondet

aktiv forvaltning i folketrygdfondet temaartikkel aktiv forvaltning i folketrygdfondet Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2010. aktiv forvaltning AKTIV FORVALTNING Spørsmålet om aktive eller passive forvaltningsstiler

Detaljer

Fondssparing for alle! Kunsten å bruke sunn fornuft

Fondssparing for alle! Kunsten å bruke sunn fornuft En lægprædikant holder gudstjeneste på Skagen Sønderstrand. 1877. Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Fondssparing for alle! Kunsten å bruke sunn fornuft Velkommen til

Detaljer

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI 1. VERDIPAPIRFONDET PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI Navn: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi Organisasjonsnummer: 996415406 Type fond: AIF - Spesialfond Klassifisering VFF: Andre verdipapirfond

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Å lykkes i

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Å lykkes i aksjemarkedet krever mye arbeid En investering i aktiv forvaltning kan gi

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2012 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Stavanger, 3. juni 2013 Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Forvaltningsselskapet SKAGEN foreslår å opprette andelsklasser

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

En evaluering av SPUs mulighet til å oppnå berdre enn gjennomsnittlig avkastning fra investeringer i unoterte aksjer og anbefaling avreferanseindekser

En evaluering av SPUs mulighet til å oppnå berdre enn gjennomsnittlig avkastning fra investeringer i unoterte aksjer og anbefaling avreferanseindekser En evaluering av SPUs mulighet til å oppnå berdre enn gjennomsnittlig avkastning fra investeringer i unoterte aksjer og anbefaling avreferanseindekser Ludovic Phalippou 1 Desember 2010 1 Forfatteren er

Detaljer

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Oslo SSK/HEi/SAB 171006 20. oktober 2006 Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland 1. Innledning

Detaljer

Petroleumsfondets referanseportefølje

Petroleumsfondets referanseportefølje 46 Kan indeksforvaltning oppnå indeksavkastning? Selv om en forvalter alltid handler verdipapirer i samsvar med en referanseindeks, er det ikke gitt at den oppnådde avkastningen blir like høy som indeksavkastningen.

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond

ÅRSRAPPORT 2011 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond ÅRSRAPPORT 2011 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond innholdsfortegnelse INNLEDNING Historikk 2 Årsrapport 2011 Nøkkeltall 3 Hovedpunkter 4 Meravkastning i turbulente

Detaljer