Innkalling til andelseiermøter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til andelseiermøter"

Transkript

1 Til andelseierne Bergen, 2. desember 2014 Innkalling til andelseiermøter Vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Rurik og Holberg Global Forvaltningsselskapet (Holberg) ønsker å foreta vedtektsendringer i ovennevnte fond forvaltet av Holberg. Det respektive fondets andelseiere skal etter verdipapirfondloven behandle og godkjenne slike endringer på et andelseiermøte. Bakgrunnen for ønsket om vedtektsendringer er å utvide Holberg Ruriks investeringsmandat fra å være et vekstmarkedsfond med fokus på EMEA regionen til å bli et bredt globalt vekstmarkedsfond, samt å innføre andelsklasser og tegnings- og innløsningsprovisjon i Holberg Rurik og Holberg Global. Foreslåtte vedtektsendringer er behandlet og godkjent av styret i Holberg. Det innkalles herved til andelseiermøter for andelseierne i ovennevnte fond 17. desember 2014 kl. 10:00 i forvaltningsselskapets lokaler i Lars Hilles gate 19 (8. etasje) i Bergen. Andelseiere som ønsker å delta på andelseiermøtet til det eller de fond de er andelseier i, må gi beskjed om dette til forvaltningsselskapet. Vennligst benytt vedlagte svarslipp. Påmelding må være mottatt av forvaltningsselskapet innen kl. 16:00 den 15. desember Andelseiere kan alternativt avgi forhåndsstemme eller gi stemmefullmakt. Vennligst benytt vedlagte skjema. Forhåndsstemmer og stemmefullmakter må være mottatt av forvaltningsselskapet innen kl. 16:00 den 15. desember På andelseiermøtet i det respektive fond gir hver andel én stemme. Andelseiers gjeldende antall andeler pr. 15. desember 2014 er avgjørende for faktisk antall stemmer i andelseiermøtet. Nominee (forvalterregistrering) som avgir stemme har selv ansvaret for at nødvendige fullmakter fra de underliggende andelseierne foreligger. Minst 75 prosent av representerte andeler i andelseiermøtet må ha stemt for vedtektsendringene for at endringene skal bli godkjent og gjennomført. Resultatet av andelseiermøtene vil bli offentliggjort på forvaltningsselskapets hjemmeside så snart som mulig etter avholdte andelseiermøter. Dersom andelseiermøtet godkjenner forslaget til vedtektsendringer, sender forvaltningsselskapet søknad til Finanstilsynet for godkjennelse. Finanstilsynet skal godkjenne vedtektsendringer såfremt lovens krav til vedtektsinnhold og prosedyrene for vedtektsendringer er oppfylt. Det antas at godkjennelse fra Finanstilsynet vil foreligge i løpet av første kvartal Vedtektsendringene gjennomføres etter at Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringen og vedtektsendringen er offentliggjort. Offentliggjøring av vedtektsendringene gjøres ved at det legges ut informasjon om dette på forvaltningsselskapets hjemmeside, så snart som mulig etter at Holberg har mottatt godkjennelse fra Finanstilsynet. I informasjonen som legges ut på hjemmesiden vil dato for gjennomføringen av vedtektsendringen fastsettes. Andelseierne har rett til gebyrfri innløsning inntil 5 virkedager før vedtektsendringene trer i kraft ved vedtektsendringer. For ordens skyld informeres det om at det p.t. ikke er innløsningsgebyr i ovennevnte fond. En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret innen én uke før andelseiermøtet holdes. Utover vedtektsendringene kan ikke andelseiermøtet treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet. Vedlagt følger en nærmere beskrivelse av vedtektsendringene, og en begrunnelse for hvorfor Holberg anser at disse er i andelseiernes interesse. Med vennlig hilsen Styret i

2 Beskrivelse av og begrunnelse for vedtektsendringene i) Utvide Holberg Ruriks investeringsmandat fra å være et vekstmarkedsfond med fokus på EMEA regionen til å bli et bredt globalt vekstmarkedsfond Holberg Rurik er i dag et vekstmarkedsfond med fokus på EMEA regionen. Utvidelsen i investeringsmandat vil gi fondet økte muligheter til investering i fremvoksende markeder i Asia og øvrige deler av verden, og således øke fondets diversifiseringsmuligheter. Fondet har i dag anledning til å plassere inntil 40 prosent av fondets midler utenfor EMEA regionen, og omtrent 1/3 av fondets midler har den siste tiden vært plassert utenfor EMEA regionen (hovedsakelig i Asia). Utvidelsen av fondets investeringsmandat representerer som sådan således ikke en utvidelse av hvilke markeder fondet kan plassere i, men utvidelsen medfører at det ikke lenger vil være noen geografiske begrensninger i hvor stor andel av fondets midler som plasseres i de ulike verdensdelene. På bakgrunn av ovennevnte ønsker Holberg å foreta følgende vedtektsendring i punkt 3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil: fra Fondet er et aksjefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner, og investerer hovedsakelig i aksjer som er notert i EMEA markedet; Europa, Midt-Østen og Afrika. Inntil 40 % av fondets eiendeler kan investeres utenfor EMEA markedet. Fondets kjennetegnes typisk av forholdsvis høy svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon. til Fondet er et aksjefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner, og investerer hovedsakelig i aksjer som er notert,eller har en vesentlig del av sin virksomhet, i vekstmarkeder. Fondets kjennetegnes typisk av forholdsvis høy svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon. Vedtektsendringen anses å være i andelseiernes interesse. Dette begrunnes blant annet med at: - Holberg Rurik har en investeringsfilosofi som er anvendbar i alle verdens land og markeder - Endringen vil gi fondet utvidede diversifiseringsmuligheter på land- og regionnivå Fondets avkastningspotensial forventes å forbli uendret som følge av endringen, mens fondets risiko forventes å bli noe redusert som følge av ytterligere diversifiseringsmuligheter. ii) Innføring av andelsklasser i Holberg Rurik foreslår å opprette andelsklasser i verdipapirfondet Holberg Rurik. Andelsklasser er betegnelsen på inndelinger av et verdipapirfond etter bestemte karakteristika. Inndelingen kan være basert på ulik tegningsbeløp, ulik forvaltningsgodtgjørelse, ulik utstedelsesvaluta eller om det utbetales utbytte eller ikke. De ulike andelsklassene i samme fond forvaltes i henhold til samme investeringsmandat, og alle andelseierne har en ideell andel av den samme formuesmassen. Andelseiere i én andelsklasse skal ikke tilgodeses på bekostning av andelseiere i en annen andelsklasse, og kostnader som utelukkende kan henføres til én andelsklasse skal ikke belastes andelseiere i en annen andelsklasse, jf. vpfl. 4-5 tredje ledd. Iht. skatteloven er det fondet som er skattesubjekt, og ikke den enkelte andelsklasse. Ved beregning av et eventuelt latent skatteansvar i fondet vil ovennevnte premisser være førende for hvordan et slikt latent skatteansvar skal fordeles mellom de ulike andelsklassene. Ulike andelsklasser vil være tilpasset ulike kundegrupper. Dette kan bidra til en høyere og mer stabil forvaltningskapital i fondet som igjen vil bidra til at fondet kan forvaltes enda mer kostnadseffektivt for andelseierne. Det etableres fire andelsklasser i fondet i samsvar med vedlagte vedtektsformuleringer. Andelsklasse A vil ha samme vilkår som Andelsklasse B vil ha en fast forvaltningsgodtgjørelse på 2,5 prosent p.a. og samme krav til minstetegning som Andelsklasse C vil ha en fast forvaltningsgodtgjørelse på 1,75 prosent p.a. og krav til minstetegning på NOK 20 mill. Andelsklasse D vil ha en fast forvaltningsgodtgjørelse på 1,50 prosent p.a. og krav til minstetegning på NOK 50 mill. Andelsklasse B etableres som et alternativ til andelsklasse A for de andelseiere som ønsker forutberegninglighet i hvilken forvaltningsgodtgjørelse som blir belastet. Andelsklasse A har som kjent en variabel forvaltningsgodtgjørelse i tillegg til den faste forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i andelsklasse A vil derfor kunne variere betydelig fra år til år. Andelsklasse C og D etableres som alternativ til større institusjonelle investorer.

3 Eksisterende andelseiere vil fortsette i andelsklasse A dersom forvaltningsselskapet ikke mottar melding fra andelseieren om noe annet. Holberg vil gi mer informasjon omkring dette dersom andelseiermøtet godkjenner de foreslåtte vedtektsendringene. iii) Innføring av tegningsprovisjon i Holberg Rurik Iht. eksisterende vedtekter er det ikke anledning til å belaste tegningsprovisjon ved tegning av andeler i Holberg Rurik. I normale tilfeller er dette nøytralt for den enkelte andelseier. For det første er det ikke alle tegninger som fører til at fondet behøver å gjennomføre transaksjoner, idet tegningene kan være så vidt små at tegningsbeløpet inngår i fondets kontantbeholdning, eller fondet kan ha mottatt innløsninger samme dag som gjør at kjøp i markedet ikke er nødvendig. For det andre vil det for den enkelte andelseier normalt være nøytralt, ved at gevinsten ved å gå inn kostnadsfritt går mot belastningen av at andre andelseiere får gå inn kostnadsfritt når man selv er investert i fondet. Denne balansen kan forrykes dersom det skjer store endringer i fondets portefølje. ønsker dermed å åpne for at det kan belastes tegningsprovisjon på inntil 1 prosent. Den andel av tegningsprovisjon som er nødvendig for å dekke kurtasje som påløper ved fondets transaksjoner i underliggende finansielle instrumenter vil bli tilført fondet. Dette vil isolert sett innebære en ulempe for nye tegnere, men vil være nøytralt for de andelseiere som er investert i fondet. iv) Innføring av innløsningsprovisjon i Holberg Rurik Frem til i dag har andelseiere i Holberg Rurik som ønsker innløsning ikke blitt belastet innløsningsprovisjon. I normale tilfeller er dette nøytralt for den enkelte andelseier. For det første er det ikke alle innløsninger som fører til at fondet behøver å gjennomføre transaksjoner. Innløsningene kan være så vidt små at fondet har kontante midler til å møte innløsningene, eller fondet kan ha mottatt tegninger samme dag som gjør at salg i markedet ikke er nødvendig. For det andre vil det for den enkelte andelseier normalt være nøytralt, ved at gevinsten ved å gå ut kostnadsfritt går mot belastningen av at andre andelseiere får gå ut kostnadsfritt når man selv er investert i fondet. Denne balansen kan forrykes dersom det skjer store endringer i fondets portefølje. Holberg Fondsforvaltning ønsker dermed å åpne for at det kan belastes innløsningsprovisjon på inntil 0,3 prosent. Dette vil isolert sett innebære en ulempe for andelseiere som gjennomfører store innløsninger, men anses å være i fondets interesse sett under ett. v) Innføring av andelsklasser i Holberg Global foreslår å opprette andelsklasser i verdipapirfondet Holberg Global. Andelsklasser er betegnelsen på inndelinger av et verdipapirfond etter bestemte karakteristika. Inndelingen kan være basert på ulik forvaltningsgodtgjørelse, ulik tegningsbeløp, ulik utstedelsesvaluta eller om det utbetales utbytte eller ikke. De ulike andelsklassene i samme fond forvaltes i henhold til samme investeringsmandat, og alle andelseierne har en ideell andel av den samme formuesmassen. Andelseiere i én andelsklasse skal ikke tilgodeses på bekostning av andelseiere i en annen andelsklasse, og kostnader som utelukkende kan henføres til én andelsklasse skal ikke belastes andelseiere i en annen andelsklasse, jf. vpfl. 4-5 tredje ledd. Iht. skatteloven er det fondet som er skattesubjekt, og ikke den enkelte andelsklasse. Ved beregning av et eventuelt latent skatteansvar i fondet vil ovennevnte premisser være førende for hvordan et slikt latent skatteansvar skal fordeles mellom de ulike andelsklassene. Ulike andelsklasser vil være tilpasset ulike kundegrupper. Dette kan bidra til en høyere og mer stabil forvaltningskapital i fondet som igjen vil bidra til at fondet kan forvaltes enda mer kostnadseffektivt for andelseierne. Det etableres fire andelsklasser i fondet i samsvar med vedlagte vedtektsformuleringer. Andelsklasse A vil ha samme vilkår som Andelsklasse B vil ha en fast forvaltningsgodtgjørelse på 2,0 prosent p.a. og samme krav til minstetegning som Andelsklasse C vil ha en fast forvaltningsgodtgjørelse på 1,25 prosent p.a. og krav til minstetegning på NOK 20 mill. Andelsklasse D vil ha en fast forvaltningsgodtgjørelse på 0,90 prosent p.a. og krav til minstetegning på NOK 50 mill. Andelsklasse B etableres som et alternativ til andelsklasse A for de andelseiere som ønsker forutberegninglighet i hvilken forvaltningsgodtgjørelse som blir belastet. Andelsklasse A har som kjent en variabel forvaltningsgodtgjørelse i tillegg til den faste forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i andelsklasse A vil derfor kunne variere betydelig fra år til år. Andelsklasse C og D etableres som alternativ til større institusjonelle investorer.

4 Eksisterende andelseiere vil fortsette i andelsklasse A dersom forvaltningsselskapet ikke mottar melding fra andelseieren om noe annet. Holberg vil gi mer informasjon omkring dette dersom andelseiermøtet godkjenner de foreslåtte vedtektsendringene. vi) Innføring av tegningsprovisjon i Holberg Global Iht. eksisterende vedtekter er det ikke anledning til å belaste tegningsprovisjon ved tegning av andeler i Holberg Global. I normale tilfeller er dette nøytralt for den enkelte andelseier. For det første er det ikke alle tegninger som fører til at fondet behøver å gjennomføre transaksjoner, idet tegningene kan være så vidt små at tegningsbeløpet inngår i fondets kontantbeholdning, eller fondet kan ha mottatt innløsninger samme dag som gjør at kjøp i markedet ikke er nødvendig. For det andre vil det for den enkelte andelseier normalt være nøytralt, ved at gevinsten ved å gå inn kostnadsfritt går mot belastningen av at andre andelseiere får gå inn kostnadsfritt når man selv er investert i fondet. Denne balansen kan forrykes dersom det skjer store endringer i fondets portefølje. ønsker dermed å åpne for at det kan belastes tegningsprovisjon på inntil 1 prosent. Den andel av tegningsprovisjon som er nødvendig for å dekke kurtasje som påløper ved fondets transaksjoner i underliggende finansielle instrumenter vil bli tilført fondet. Dette vil isolert sett innebære en ulempe for nye tegnere, men vil være nøytralt for de andelseiere som er investert i fondet. vii) Innføring av innløsningsprovisjon i Holberg Global Frem til i dag har andelseiere i Holberg Global som ønsker innløsning ikke blitt belastet innløsningsprovisjon. I normale tilfeller er dette nøytralt for den enkelte andelseier. For det første er det ikke alle innløsninger som fører til at fondet behøver å gjennomføre transaksjoner. Innløsningene kan være så vidt små at fondet har kontante midler til å møte innløsningene, eller fondet kan ha mottatt tegninger samme dag som gjør at salg i markedet ikke er nødvendig. For det andre vil det for den enkelte andelseier normalt være nøytralt, ved at gevinsten ved å gå ut kostnadsfritt går mot belastningen av at andre andelseiere får gå ut kostnadsfritt når man selv er investert i fondet. Denne balansen kan forrykes dersom det skjer store endringer i fondets portefølje. Holberg Fondsforvaltning ønsker dermed å åpne for at det kan belastes innløsningsprovisjon på inntil 0,3 prosent. Dette vil isolert sett innebære en ulempe for andelseiere som gjennomfører store innløsninger, men anses å være i fondets interesse sett under ett. Vennligst finn vedlagt forslag til nye vedtekter for Holberg Rurik og Holberg Global. Fondets gjeldende prospekt med vedtekter er tilgjengelig på våre hjemmesider

5 SVARSLIPP deltakelse på andelseiermøtet Jeg/Vi deltar på andelseiermøtet for andelseierne i lokaler i Lars Hilles gate 19 (8. etasje) i Bergen. den 17. desember 2014 i forvaltningsselskapets Sted / Dato Signatur Fødselsdato / org. nr. Andelseiers navn i blokkbokstaver Svarslippen returneres til forvaltningsselskapet - pr. e-post til - pr. telefaks til , eller - pr. brev til, Lars Hilles gate 19, 5008 Bergen Påmelding må være mottatt av forvaltningsselskapet innen kl. 16:00 den 15. desember 2014.

6 STEMMEFULLMAKT Jeg/Vi, som andelseier i gir herved følgende person, eller den han/hun bemyndiger, fullmakt til å representere mine/våre andeler på andelseiermøtet i ovennevnte fond den 17. desember 2014: v/administrerende direktør eller Annen fullmektig: Navn på fullmektig: Fødselsdato: Dersom fullmakten gis til skal fullmakten utøves på følgende måte, jf. punktangivelse i mottatte informasjonsskriv: BESKRIVELSE AV VEDTEKTSENDRING FOND FOR MOT AVSTÅ i) Utvide Holberg Ruriks investeringsmandat fra å være et vekstmarkedsfond med fokus på EMEA regionen til å bli et bredt globalt vekstmarkedsfond Fondet har i dag anledning til å plassere inntil 40 prosent av fondets midler utenfor EMEA regionen, og omtrent 1/3 av fondets midler har den siste tiden vært plassert utenfor EMEA regionen (hovedsakelig i Asia). Utvidelsen av fondets investeringsmandat representerer som sådan således ikke en utvidelse av hvilke markeder fondet kan plassere i, men utvidelsen medfører at det ikke lenger vil være noen geografiske begrensninger i hvor stor andel av fondets midler som plasseres i de ulike verdensdelene. ii) Innføring av andelsklasser i Holberg Rurik iii) Innføring av tegningsprovisjon i Holberg Rurik iv) Innføring av innløsningsprovisjon i Holberg Rurik v) Innføring av andelsklasser i Holberg Global vi) Innføring av tegningsprovisjon i Holberg Global vii) Innføring av innløsningprovisjon i Holberg Global Dersom avkrysning for hvordan fullmakten skal anvendes ikke er fylt ut, og fullmakten er avgitt til Holberg Fondsforvaltning AS, vil fullmakten anses gitt til å stemme FOR de foreslåtte vedtektsendringene. Sted / Dato Signatur Fødselsdato / org. nr. Andelseiers navn i blokkbokstaver Fullmakten returneres til forvaltningsselskapet - pr. e-post til - pr. telefaks til , eller - pr. brev til, Lars Hilles gate 19, 5008 Bergen Fullmakten må være mottatt av forvaltningsselskapet innen kl.16:00 den 15. desember 2014.

7 FORHÅNDSSTEMME Jeg/Vi, som andelseier i avgir herved forhåndsstemme for mine/våre andeler i forbindelse med andelseiermøtet i ovennevnte fond den 17. desember 2014: Forhåndsstemmene avgis slik, jf. punktangivelse i mottatte informasjonsskriv: BESKRIVELSE AV VEDTEKTSENDRING FOND FOR MOT AVSTÅ i) Utvide Holberg Ruriks investeringsmandat fra å være et vekstmarkedsfond med fokus på EMEA regionen til å bli et bredt globalt vekstmarkedsfond Fondet har i dag anledning til å plassere inntil 40 prosent av fondets midler utenfor EMEA regionen, og omtrent 1/3 av fondets midler har den siste tiden vært plassert utenfor EMEA regionen (hovedsakelig i Asia). Utvidelsen av fondets investeringsmandat representerer som sådan således ikke en utvidelse av hvilke markeder fondet kan plassere i, men utvidelsen medfører at det ikke lenger vil være noen geografiske begrensninger i hvor stor andel av fondets midler som plasseres i de ulike verdensdelene. ii) Innføring av andelsklasser i Holberg Rurik iii) Innføring av tegningsprovisjon i Holberg Rurik iv) Innføring av innløsningsprovisjon i Holberg Rurik v) Innføring av andelsklasser i Holberg Global vi) Innføring av tegningsprovisjon i Holberg Global vii) Innføring av innløsningprovisjon i Holberg Global Dersom avkrysning for hvordan forhåndsstemmene skal avgis ikke er fylt ut, vil forhåndsstemmene anses gitt til å stemme FOR de foreslåtte vedtektsendringene. Sted / Dato Signatur Fødselsdato / org. nr. Andelseiers navn i blokkbokstaver Forhåndsstemmene returneres til forvaltningsselskapet - pr. e-post til - pr. telefaks til , eller - pr. brev til, Lars Hilles gate 19, 5008 Bergen Forhåndsstemmene må være mottatt av forvaltningsselskapet innen kl. 16:00 den 15. desember 2014.

Innkalling til andelseiermøter

Innkalling til andelseiermøter Til andelseierne Bergen, 20. februar 2015 Innkalling til andelseiermøter Vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Rurik og Holberg Global Forvaltningsselskapet (Holberg) ønsker å foreta vedtektsendringer

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til andelseierne i Holberg Triton Bergen, 15. juni 2016 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondet Holberg Triton Forvaltningsselskapet (Holberg) ønsker å foreta vedtektsendringer

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til andelseierne i Holberg Likviditet 20 Bergen, 5. oktober 2017 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondet Holberg Likviditet 20 Forvaltningsselskapet (Holberg) ønsker å foreta

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til andelseierne i Holberg Fondene Bergen, 17. oktober 2013 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Global, Holberg Rurik, Holberg Likviditet,

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

RISSA KOMMUNE. Alfred Berg Kapitalforvaltning AS foreslår endring av vedtektene i Alfred Berg Obligasjon. For

RISSA KOMMUNE. Alfred Berg Kapitalforvaltning AS foreslår endring av vedtektene i Alfred Berg Obligasjon. For Til andelseiere i Alfred Berg Obligasjon W RISSA KOMMUNE MOTTATT 25 om 2017 24 om 2017 RISSA KOMMUNE Saksnr.: O jr Å LH" Oslo, 23. oktober 2017 Innkalling til andelseiermøte i Alfred Berg Obligasjon Alfred

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer

Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Emerging Markets mottar du denne informasjonen om planlagte vedtektsendringer. Hensikten med vedtektsendringene er

Detaljer

Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014

Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014 Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondene Carnegie Pengemarked, Carnegie Norge

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer

Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Norden/ODIN Norden II mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Norden og ODIN Norden

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til alle andelseiere i Verdipapirfondet Trend Europa Oslo, 21.november 2014 Innkalling til andelseiermøte 5. desember klokken 12:00 i Norse Forvaltning AS sine lokaler i Klingenberggaten 7A i Oslo Angående

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Norge/ODIN Norge II mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Norge og ODIN Norge II.

Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Norge/ODIN Norge II mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Norge og ODIN Norge II. Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Norge/ODIN Norge II mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Norge og ODIN Norge II.

Detaljer

Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond

Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond Oslo, 12. mai 2016 Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond Landkreditt Forvaltning ønsker å forenkle selskapets fondsutvalg gjennom fusjon

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart Storebrand Asset Management AS ønsker å endre vedtektene til verdipapirfondet Storebrand

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Stavanger, 3. juni 2013 Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Forvaltningsselskapet SKAGEN foreslår å opprette andelsklasser

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Indeks Alle Markeder

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Indeks Alle Markeder Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Indeks Alle Markeder Storebrand Asset Management AS ønsker å endre vedtektene til verdipapirfondet Storebrand

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

ODIN planlegger å fusjonere fondene ODIN Offshore og ODIN Maritim, og etablerer med dette det nye fondet ODIN Energi.

ODIN planlegger å fusjonere fondene ODIN Offshore og ODIN Maritim, og etablerer med dette det nye fondet ODIN Energi. ODIN fusjoner fond ODIN Offshore + ODIN Maritim = ODIN Energi ODIN planlegger å fusjonere fondene ODIN Offshore og ODIN Maritim, og etablerer med dette det nye fondet ODIN Energi. Med dette blir fondets

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Lysaker, 17. november 2017 Innkalling til andelseiermøte Bakgrunn Storebrand Asset Management AS ("Storebrand"), som er forvaltningsselskap for Storebrand og Delphifond, ønsker å endre vedtektene til flere

Detaljer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter Rundskriv Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter RUNDSKRIV: 16/2012 DATO: 15.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte - vedtektsendringer i Verdipapirfondet TrendEn

Innkalling til andelseiermøte - vedtektsendringer i Verdipapirfondet TrendEn Til Andelseiere i verdipapirfondet TrendEn Oslo 29. september 2015 Innkalling til andelseiermøte - vedtektsendringer i Verdipapirfondet TrendEn Som andelseier i Verdipapirfondet TrendEn mottar du denne

Detaljer

Innkalling og gjennomføring av andelseiermøte

Innkalling og gjennomføring av andelseiermøte Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening: Innkalling og gjennomføring av andelseiermøte (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 26. oktober 2011) 1 Formell status Verdipapirfondenes

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden. Oslo, 10. februar 2014. Takk for et godt år.

ODIN skaper verdier for fremtiden. Oslo, 10. februar 2014. Takk for et godt år. Oslo, 10. februar 2014 Takk for et godt år. Gjennom 2013 har ODIN levert god avkastning i fondene vi forvalter. Vi er stolte av å kunne si at gjennomsnittlig avkastning i 2013 for alle våre aksjefond endte

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Til andelseiere i Verdipapirfondet NB Aksjefond Dato: 03.09.2013 Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 1 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 2 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE NORGE 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II

Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Pengemarked Dato: 08.11.2013 Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II 1.REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Fusjon mellom Verdipapirfondet Eika Vekst og Verdipapirfondet Eika Norden

Fusjon mellom Verdipapirfondet Eika Vekst og Verdipapirfondet Eika Norden Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Vekst Dato: 20.09.2013 Fusjon mellom Verdipapirfondet Eika Vekst og Verdipapirfondet Eika Norden 1. REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 1 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Pengemarked II Dato: 08.11.2013 Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Som andelseier i et av verdipapirfondene som forvaltes av Eika

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Vedtekter for verdipapirfondet Danske Fund Norske Aksjer Institusjon I 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I er en selvstendig formuesmasse oppstått ved

Detaljer

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Til andelseiere i verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Dato: 03.09.2013 Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Som andelseier i et av verdipapirfondene som forvaltes av Eika

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Atlas Absolutt er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for Verdipapirfondet KLP Kombinasjon. Sak: Endring av vedtekter. 12. februar I. Bakgrunn og introduksjon

Innkalling til andelseiermøte for Verdipapirfondet KLP Kombinasjon. Sak: Endring av vedtekter. 12. februar I. Bakgrunn og introduksjon Styret i KLP Fondsforvaltning har, med tilslutning fra de andelseiervalgte representantene, vedtatt forslag til endringer i KLP Kombinasjon og KLP Kombinasjon M. En redegjørelse for innholdet i vedtektsendringene

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II er en selvstendig formuesmasse oppstått

Detaljer

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Til andelseiere i verdipapirfondet Warrenwicklund World Dato: 08.11.2013 Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Som andelseier i et av verdipapirfondene som forvaltes av Eika

Detaljer

Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden

Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden Til andelseiere i verdipapirfondet WarrenWicklund Norden Dato: 20.09.2013 Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden 1. REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning

Detaljer

Direktør sparing og plassering

Direktør sparing og plassering Navn Adresse Postnr og Poststed Stavanger ODINs visjon er å skape verdier for fremtiden. For deg som kunde handler dette om at vi skaper god avkastning over tid slik vi har gjort det i mer enn 25 år gjennom

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets Vedtekter for et ODIN Templeton Emerging Markets 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Templeton Emerging Markets er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Robur Øst-Europa

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Robur Øst-Europa Vedtekter for et ODIN Robur Øst-Europa 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Robur Øst-Europa er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

I tråd med det som ble besluttet på andelseiermøtet 10. september 2013 vil fondet endre navn til Verdipapirfondet KLP Obligasjon 3 år.

I tråd med det som ble besluttet på andelseiermøtet 10. september 2013 vil fondet endre navn til Verdipapirfondet KLP Obligasjon 3 år. KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Nordea Avkastning er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Eiendom 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Eiendom er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Norden

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Norden Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Norden Dato: 20.09.2013 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Norden 1.BAKGRUNN Verdipapirfondet Eika Norden forvaltes av Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

I tråd med det som ble besluttet på andelseiermøtet 10. september 2013 vil fondet endre navn til Verdipapirfondet KLP Statsobligasjon.

I tråd med det som ble besluttet på andelseiermøtet 10. september 2013 vil fondet endre navn til Verdipapirfondet KLP Statsobligasjon. KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Kort Stat

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Kort Stat Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Kort Stat 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kort Stat er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Kaupthing Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Til andelseierne i verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Dato: 03.09.2013 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge 1. BAKGRUNN Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge (Warren Wicklund

Detaljer

Til andelseierne i Verdipapirfondet Eika Utbytte

Til andelseierne i Verdipapirfondet Eika Utbytte Til andelseierne i Verdipapirfondet Eika Utbytte 20.09.2016 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Utbytte 1. BAKGRUNN Verdipapirfondet Eika Utbytte («Eika Utbytte») forvaltes av Eika Kapitalforvaltning

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Til andelseiere i verdipapirfondet Terra Norge Dato: 03.09.2013 Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for Verdipapirfondet KLP Aktiv Rente. Sak: Endring av vedtekter. 11. februar 2014

Innkalling til andelseiermøte for Verdipapirfondet KLP Aktiv Rente. Sak: Endring av vedtekter. 11. februar 2014 KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Til andelseier i DNB Global (II)

Til andelseier i DNB Global (II) Til andelseier i DNB Global (II) DNB Asset Management AS ønsker å forenkle fondssortimentet gjennom fusjon av fond med identiske vedtekter og investeringsmandat. Målet med fusjonene er å gjøre fondsutvalget

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Pengemarked II

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Pengemarked II Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Pengemarked II Dato: 08.11.2013 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Pengemarked II 1.BAKGRUNN Verdipapirfondet Eika Pengemarked II forvaltes av Eika

Detaljer

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Dato: 31.01.2014 Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Som andelseier i et av verdipapirfondene som forvaltes av Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere Terra Forvaltning AS),

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor:

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor: AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 26. august 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Global Helse

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Global Helse Vedlegg 5 Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Global Helse 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Fondsfinans Global Helse er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator Vedtekter for verdipapirfondet First Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global

Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Asia Dato: 08.11.2013 Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 Vedlegg 8 Vedtekter for Fondsfinans Aktiv 60/40 Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 er en selvstendig formuesmasse

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global

Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global Til andelseiere i verdipapirfondet Terra Global Dato: 08.11.2013 Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Til andelseiere i verdipapirfondet Eika SMB Dato: 03.09.2013 Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge 1.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom

Vedtekter for verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom 07.08.2007 Vedtekter for verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Energi

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Energi Vedlegg 1 Vedtekter Fondsfinans Energi Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Energi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Fondsfinans Energi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond VEDTEKTER FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Pharos High Yield Verdipapirfond ("Fondet") er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer